DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014"

Transkript

1 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014

2 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

3 Innhold Finansiell rapport 3. kvartal Regnskap 3. kvartal management rapportering 10 Regnskap 3. kvartal offentlig regnskap 12 Konsernets sammendratte resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 12 Konsernets sammendratte balanse 13 Egenkapital 14 Nøkkeltall 14 Kontantstrøm 15 Noter til sammendratt regnskap 16 Note 1 Generelt 16 Note 2 Effekt av implementering av IFRS Note 3 Segmentinformasjon management rapportering 19 Note 4 Kontantstrømsikring 19 Note 5 Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 20 Note 6 Betalingsmidler 20 Note 7 Rentebærende gjeld 21 Note 8 Hendelser etter balansedagen 21 Note 9 Transaksjoner med nærstående parter 21 Note 10 Skatter 22 Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 22

4 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Finansiell rapport 3. kvartal Konsernets inntekter er i 3. kvartal NOK mill (NOK mill), og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) er NOK 914 mill (NOK 909 mill). Driftsresultat utgjør NOK 600 mill (NOK 617 mill). Konsernets inntekter og Ebitda hittil i år utgjør henholdsvis NOK mill (NOK mill) og NOK mill (NOK mill). Operasjonelt resultat pr. segment er for 3. kvartal som følger: MNOK PSV AHTS CSV Sum Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) EBITDA margin 41 % 54 % 28 % 33 % EBIT margin 26 % 40 % 17 % 22 % Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har i 3. kvartal vært på 92%. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 93%, AHTS på 91% og PSV flåten 92%. Konsernet har i 3. kvartal hatt en AHTS og fem PSV er i spotmarkedet i Nordsjøen og oppnådd bedre inntjening fra dette markedet sammenlignet med forrige kvartal. Datterselskapet DOF Subsea har i perioden hatt 11 skip i subsea prosjektmarkedet og oppnådd en utnyttelse for denne flåten på 86%. Fire av skipene er innleid fra eksterne eiere. Et datterselskap av DOF Subsea har den 1. oktober inngått avtale om salg av Skandi Skolten. Skipet vil bli levert til nye eiere i løpet av 4. kvartal. Salg av skipet inklusiv subsea utstyr er forventet å frigjøre ca. NOK 650 mill i likviditet etter innfrielse av gjeld. Konsernet er blitt tildelt flere kontrakter i perioden, herunder er Skandi Santos sikret fem nye år med Petrobras/ AKOFS og Skandi Hav fire nye år for Petrobras i Brasil. DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, Subsea skip, samt flere ingeniørselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea service markedet. Pr. utgangen av september bestod flåten av 77 skip, hvorav 70 skip er i operasjon og 7 nybygg er i ordre med levering i perioden Flåten består av følgende fartøy innenfor følgende segmenter: 20 AHTS, 24 PSV og 33 Subsea. Utover dette eier Konsernet en ROV flåte bestående av 56 ROV er, hvorav ytterligere 13 ROV er under bygging. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. 30. september 2014 utgjør den nominelle verdien av kontraktene ca. NOK mill, og inklusiv opsjoner en verdi på ca. NOK mill. Konsernets kontraktsdekning er 89% for 4. kvartal og 68% for Kommentarer til driften i 3. kvartal Hoveddelen av konsernets flåte bestående av PSV og AHTS fartøy er utleid på faste kontrakter, mens subsea flåten delvis opererer på faste kontrakter og på kontrakter i prosjektmarkedet. I prosjektmarkedet er utnyttelsesgraden av skipene påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Inntekter fra subsea prosjektmarkedet utgjør 49% av Konsernets totale inntekter i perioden. PSV PSV flåten har i 3. kvartal bestått av 24 skip, hvorav 20 skip har hatt operasjon i Nordsjøen og i nærliggende områder, og fire skip har operert i Brasil. Konsernet har i perioden helt eller delvis vært eksponert med fem skip i spotmarkedet i Nordsjøen der utnyttelsesgrad har vært jevn, dog med varierende inntjening fra de ulike skipene. To skip, Skandi Fjord og Skandi Falcon, forlot spotmarkedet i Nordsjøen for to faste kontrakter i Venezuela. PSV ene som opererer i Brasil har gått på faste kontrakter gjennom hele kvartalet. Det er i dette kvartalet oppnådd en utnyttelsesgrad for PSV flåten på 92% mot 94% i samme periode i fjor. AHTS AHTS flåten består av 18 skip i operasjon, henholdsvis 11 skip i Brasil, to skip i Argentina, to skip i Nordsjøen og tre skip i Australia/New Zealand. Fem av skipene er eid 50% via DOF Deepwater AS. Hoveddelen av AHTS flåten som opererer i Brasil er registrert med brasiliansk flagg. Det er oppnådd en utnyttelsesgrad på 91% mot 84% i samme periode i fjor. Hele AHTS flåten i Brasil går på faste kontrakter, dog har to skip hatt lav utnyttelse i perioden grunnet mobilisering for ny kontrakt og en planlagt klassedokking. De to skipene i Argentina har gått på faste kontrakter for Total, mens tre skip har gått på faste kontrakter med operasjon på New Zealand og i Australia. Skipet med operasjon i Australia avsluttet sin faste kontrakt i september og har etter dette operert i det kortsiktige markedet i denne regionen. En av Konsernets to AHTS er i Nordsjøen har operert i spotmarkedet i perioden. Dette skipet fikk i september en kontrakt for operasjon i Middelhavet, kontrakten innebærer fast beskjeftigelse resten av året. SUBSEA Subsea flåten består av 28 skip i operasjon, hvorav 23 skip er eid av datterselskapet DOF Subsea. Inntektene fra subsea

5 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 virksomheten består av inntjening fra prosjektkontrakter og periodekontrakter, henholdsvis NOK mill og NOK 699 mill. DOF Subsea har i perioden hatt 11 skip som har operert helt eller delvis i prosjektmarkedet, herunder er fire skip leid inn fra eksterne eiere. Konsernets prosjektaktivitet er drevet fra regionene Norge/UK, Australia, USA og Brasil. Aktivitetsnivået har vært varierende og preget av ulike sesongvariasjoner og markedsforhold i regionene. USA-regionen har hatt størst vekst, hovedsakelig på grunn av drift av flere skip. Det er i 3. kvartal oppnådd en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for prosjektflåten på 86%, henholdsvis 89% i juli, 82% i august og 87% i september. Prosjektaktiviteten i Asia Pacific har tre skip i sin operasjon. Ett skip, Skandi Singapore, har operert på kontrakt i Kongo og de to øvrige i Asia. Kontrakten i Kongo forventes å vare ut året. De to skipene i Asia har operert på ulike prosjekter i Asia og Australia og oppnådd en utnyttelse på ca. 70%. Prosjektaktiviteten i Atlanterhavet utgjør fire fartøy, hvorav ett skip er innleid. To av skipene har operert på faste ramme kontrakter i perioden og oppnådd tilnærmet 100% utnyttelse. De to øvrige skipene har operert på ulike prosjekter i norsk og UK sektor, herunder arbeid på Goliat feltet. Prosjektaktiviteten i Mexicogulfen utgjør fire skip hvorav tre er innleide fartøy. To av skipene har hatt fast beskjeftigelse i perioden henholdsvis i Canada og i Brasil, mens de to andre skipene har operert på ulike prosjektkontrakter i Mexicogulfen. All subsea aktivitet i Brasil består av faste kontrakter med utleie av skip og ROV er. Konsernet eier og driver ni subsea fartøy i denne regionen, herunder fem RSV skip, to konstruksjonsskip og to rørleggingsfartøy. De to rørleggingsfartøyene har brasiliansk flagg og er eid og drevet sammen med Technip via et joint-venture. Konsernets subsea skip på faste kontrakter har hatt en jevn drift i perioden og oppnådd en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 97% i kvartalet, henholdsvis 98% i juli, 97% i august og 96% i september. utgjør NOK -113 mill (NOK -4 mill). Resultat før skatt og urealisert gevinst/tap fra valuta- og rentederivater utgjør NOK 218 mill (NOK 267 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 105 mill (NOK 263 mill). Netto rentebærende gjeld pr. 30. september utgjør NOK mill (NOK mill). Regnskapsmessig egenkapital inklusiv minoriteter er pr. 30. september NOK mill (NOK mill). Hovedpunkter fra regnskapet for 3. kvartal - offentlig regnskap (egenkapital metoden joint-ventures) Konsernet har i henhold til IFRS 11 endret den regnskapsmessige behandlingen av felleskontrollert virksomhet ( joint venture) med virkning fra 1. januar Historisk har felleskontrollert virksomhet vært regnskapsført etter bruttometoden, men fra 1. januar 2014 må som nevnt slike investeringer regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernets styre og ledelse er av den oppfatning at bruttometoden gir et bedre grunnlag for vurdering av historisk inntjening og risikoeksponering sammenlignet med egenkapitalmetoden. I DOF sin interne rapportering (management rapportering) benyttes derfor bruttometoden. Samme prinsipp anvendes i konsernets segmentrapportering. Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 829 mill (NOK 850 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 537 mill (NOK 577 mill). Netto finanskostnader før urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -362 mill (NOK -327 mill). Urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -75 mill (NOK 1 mill). Resultat før skatt eksklusiv gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK 175 mill (NOK 250 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 100 mill (NOK 251 mill). Netto rentebærende gjeld pr. 30. september utgjør NOK mill (NOK mill). Regnskapsmessig egenkapital inklusiv minoriteter er pr. 30. september NOK mill (NOK mill). 5 Hovedpunkter fra regnskapet for 3. kvartal management rapportering (bruttometoden) Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 914 mill (NOK 909 mill) Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 600 mill (NOK 617 mill). Netto finanskostnader ekskl. urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -381 mill (NOK -350 mill). Urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater Konsernet har med virkning fra 4. kvartal i 2013 implementert sikringsbokføring for inntekter fra deler av virksomheten i Brasil. Denne virksomheten er basert på langsiktige befraktningskontrakter i USD, som er sikret med lån i tilsvarende valuta. Skattekostnad er basert på beste estimat. Konsernets datterselskap, DOF Rederi, har i perioden vunnet en skattesak mot Staten og forventer å få utbetalt ca. NOK 45 mill i 4. kvartal. Konsernets totalbalanse utgjør NOK mill (NOK 30

6 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA 423 mill) pr. 30. september, hvorav NOK mill (NOK mill) utgjør skip, nybygg i ordre og subsea utstyr. Ikke sysselsatt kapital gjelder i hovedsak forskuddsbetalte terminer på sju nybygg og utgjør NOK 433 mill (NOK 407 mill). Utnyttelse av flåten Netto kontantstrøm er i 3. kvartal redusert fra NOK mill til NOK mill. Se beskrivelse i graf. Kontantstrøm 6 Hovedpunkter fra regnskapet hittil i år offisielt regnskap Konsernets inntekter hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) NOK mill (NOK mill). Driftsresultat hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill), herunder er salgsgevinst på NOK 204 inkludert i Avskrivninger er noe redusert i 2014 sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av justeringer i forhold til beregning av restverdiestimater i henhold til gjeldende avskrivningsprinsipp om å benytte markedsverdi som residual for avskrivninger. Netto finanskostnader utgjør NOK mill (NOK mill), hvorav urealisert gevinst/tap på valutaeffekter langsiktig lån og rentederivater utgjør NOK -24 mill (NOK -449 mill). Sikringsbokføring var ikke inkludert i finansresultatet fra i fjor. Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet hittil i år utgjør NOK 628 mill (NOK 756 mill). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør NOK -718 mill (NOK mill), og fra finansieringsaktiviteter NOK mill (NOK 246 mill). Gjennomsnittlig utnyttelse av Konsernets flåte hittil i år har vært 91% (96%) for PSV flåten, 85% (87%) for AHTS flåten og 92% (93%) for subsea flåten. Finansiering og kapitalstruktur pr. september Konsernets gjenværende forpliktelser knyttet til de syv skipene under bygging utgjør pr. 30. september ca. NOK mill. Skipene skal etter planen overtas fra verft i perioden Alle byggekontrakter er basert på fast pris og delbetaling av byggekost fram til levering. Fire skip er under bygging ved Vard i Brasil, og tre skip ved Vard i Norge. Fire av nybyggene er eid 50/50 via et joint venture mellom DOF Subsea og Technip. Alle nybyggene er sikret langsiktige kontrakter. Oversikt nybygg Skip Verft Levering Type Kontrakt Finansering Skandi Angra Skandi Paraty Skandi Africa Skandi TBN Yard 823 Skandi TBN Yard 824 Skandi TBN PSLV1 Skandi TBN PSLV2 Vard Brasil Vard Brasil Vard Norge 1. kv 2015 AHTS 3. kv 2015 AHTS sommer 2015 CSV Vard Norge 2016 PSLV Vard Norge 2016 PSLV Vard Brasil 2016 PSLV Vard Brasil 2017 PSLV 8 år Petrobras 4 år Petrobras 5 år Technip 8 år Petrobras 8 år Petrobras 8 år Petrobras 8 år Petrobras Sikret finansiering Sikret finansiering Sikret finansiering Konsernet har hittil i år fått levert ett nybygg og solgt ett skip som er overlevert til ny eier. Nybygget som ble overtatt i andre kvartal er det første i en serie på tre AHTS-skip, der det er inngått langsiktig låneavtale med BNDES og GIEK/ kommersiell bank. Netto rentebærende gjeld er økt med ca. NOK 0,6 milliard i forhold til forrige kvartal og utgjør 67% av totalkapitalen. Andel fastrente kontra flytende rente på langsiktig gjeld utgjør ca. 58% av totale lån og inkluderer fastrentelån på skip som er finansiert i BNDES.

7 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Netto rentebærende gjeld DOF Subsea har et konstruksjonsfartøy, bygg nr. 800 (Skandi Africa), under bygging ved Vard i Norge med planlagt levering i Skipet har en lengde på 161 m og en bredde på 32 m. Skipet vil blant annet bli utrustet med en 900 tonns kran og VLS tårn. Skipet vil gå inn på en fem års kontrakt med Technip etter levering. Det er sikret langsiktig finansiering av dette skipet. Urealisert agio og omregningsdifferanser som påvirker netto rentebærende gjeld inngår i posten annet. Av selskapets totalkapital utgjør skip og utstyr ca. 78% av balansen. Det er innhentet megleranslag for konsernets flåte pr. september som viser en stabil verdiutvikling hittil i år, dog noe ned for deler av PSV og AHTS segmentet. Megleranslagene synliggjør betydelige merverdier i forhold til regnskapsmessige verdier av skip pr. 30. september. Konsernets viktigste finansielle vilkår i gjeldende låneavtaler er basert på en minimum verdijustert egenkapital andel på 30% eller høyere enn 20% dersom kontraktsdekning for flåten er større enn 70%, samt krav til minimum fri likviditetsbeholdning på NOK 500 mill. Konsernets bokførte egenkapital utgjør 23% av totalbalansen og verdijustert egenkapital utgjør 37%. Pr. 30. september utgjør konsernets frie likviditetsbeholdning NOK 867 mill og kontraktsdekning utgjør 73% for de neste 12 måneder. Konsernet er i compliance med finansielle covenants pr. 30. september Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. september var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. september var NOK 23,- pr. aksje. Ansatte Pr. 30. september hadde Konsernet ansatte inklusiv innleide. Av disse utgjør seilende personell, 961 ansatte innenfor offshore subsea operasjoner og ansatte i landbaserte stillinger innenfor ship management og subsea operasjoner. Flåten Konsernets flåte bestod pr. september av 70 skip i operasjon og 7 skip i ordre. Nybyggingsflåten utgjør to AHTS fartøy, et konstruksjonsfartøy og fire rørleggingsfartøy (eid 50% med Technip). Utover dette eier DOF Subsea 56 ROV er og har ytterligere 13 i bestilling. Konsernet eier i tillegg en minoritetsandel i et PSV- fartøy bygget i 2012 og en AHTS bygget i Et joint venture eid av DOF Subsea og Technip har kontrahert fire rørleggingsfartøy, hvorav to skal bygges i Norge og to i Brasil. Det er inngått 8+8 års kontrakter med Petrobras for alle fartøyene. Skipene vil bli utrustet til å operere på ultra dypt vann, herunder vil de to fartøyene som skal bygges i Norge bli utrustet med 650 tonns leggetårn. Fartøyene i Brasil vil bli utrustet med 350 tonns tårn. Skipene har levering i perioden Nybyggene finansieres langsiktig via eksportkreditter i Norge og Brasil. Norskan har pr. september to gjenværende AHTS fartøy under bygging ved Vard i Brasil. Det første skipet, Skandi Urca, ble levert i april, mens de to neste har forventet levering i Skipene er sikret finansiering og beskjeftigelse etter levering. DOF Subsea har pr. september fire eksterne fartøy innleid på TC kontrakter, henholdsvis Harvey Deep-Sea for en periode på fire år fra medio 2013, Chloe Candies og Ross Candies for perioder på 1+1 år. Skipene er Jones Act skip og er benyttet til subsea prosjektaktiviteten hovedsakelig i Mexicogulfen. DOF Subsea har leid inn Normand Reach for en periode på 2+2x1 år, og dette skipet vil bli benyttet for prosjektaktiviteten i Atlanterhavsregionen. Skipet ble levert fra verft i juni AKOFS 2 har erklært sin kjøpsopsjon på Skandi Aker og vil bli overlevert til ny eier i februar Et datterselskap av DOF Subsea har inngått avtale om salg av Skandi Skolten. Skipet vil bli levert til nye eiere i 4. kvartal og salg av skip inklusiv subsea utstyr forventes å frigi ca. NOK 650 mill i likviditet etter tilbakebetaling av gjeld. Nye kontrakter Konsernets flåte opererer globalt og har Nordsjøen, Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder. DOF Subsea har i perioden blitt tildelt diverse prosjektkontrakter både i Atlanterhavsregionen og i Asia, og gjennom dette sikret beskjeftigelse for flere skip resten av inneværende år og inn i Flere av disse prosjektkontraktene ble tildelt i august og representerte en samlet verdi på NOK 830 mill. Disse kontraktene utgjør IMR arbeid og undervannsinstallasjoner. I 7

8 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA 8 Brasil er Skandi Santos tildelt en fem års kontraktsforlengelse for AKOFS/Petrobras med oppstart i 1. kvartal Skandi Hav er sikret en fire årig kontraktsforlengelse med Petrobras. Markedet Spotmarkedet i Nordsjøen har i perioden vært svært volatilt for AHTS segmentet med rater fra GPB til GBP i UK sektor. For PSV segmentet har markedet vært stabilt, dog med relativt svake rater i UK sektor, men noe bedre på norsk sektor. Pr. utgangen av september var det 302 skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 97 skip i spotmarkedet. Markedet i Nordsjøen forventes å bli svakere framover både innenfor kontrakts- og spotmarkedet. Markedet i Brasil viser fortsatt økt behov for tonnasje, dog har det vært få Petrobras slutninger i dette kvartalet. Subsea prosjektmarkedet i Asia/Australia har som forventet vært svakere i år sammenlignet med fjoråret, men høy tilbudsaktivitet og forespørsler for planlagte prosjekter til neste år gir i dag forventning om økt aktivitet i Framtidsutsikter Konsernet har pr. september 70 skip i operasjon, hvorav hoveddelen av flåten opererer på faste kontrakter. Ett skip, Skandi Skolten, er solgt og vil bli levert til ny eier i løpet av 4. kvartal. Konsernet er for tiden eksponert med tre PSV er i spotmarkedet i Nordsjøen og inntjeningen fra denne flåten er usikker basert på forventninger om et svakt marked framover. Konsernets strategi om langsiktig beskjeftigelse for hoveddelen av flåten ligger fast, og det jobbes aktivt med å sikre fast beskjeftigelse også for denne delen av flåten. Antall skip DOF Subsea har på faste kontrakter forventes å være stabilt resten av året. Subsea prosjektaktiviteten forventes å være variabel i de ulike regioner. Basert på oljeselskapenes økte fokus på kostnadsreduksjoner og en oljepris under USD 100 pr. fat forventer styret et variabelt og usikkert marked de neste 12 måneder. Styret forventer i dag en noe svakere operasjonell Ebitda i fjerde kvartal, sammenlignet med 3. kvartal. Styret i DOF ASA, 13. november 2014 Helge Møgster Styrets leder Helge Singelstad Oddvar Stangeland Wenche Kjølås Karoline Møgster Mons S. Aase Adm. dir. IR kontakter: Mons S. Aase, CEO , Hilde Drønen, CFO , DOF ASA 5392 Storebø

9 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv

10 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Regnskap 3. kvartal management rapportering Konsernets sammendratte resultat og balanse (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttet selskap Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Resultat og utvannet resultat pr aksje eks ikke-kontrollerende andel 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Utvidet resultatregnskap (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat Poster som vil bli reklassifiert til resultatet: Omregningsdifferanser valuta Kontantstrømsikring Poster som ikke blir reklassifisert til resultatet: Ytelsesplan pensjoner Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel

11 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Konsernets sammendratte balanse (MNOK) EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjoner Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Derivater Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Regnskap 3. kvartal offentlig regnskap Konsernets sammendratte resultatregnskap (MNOK) Note 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Resultat og utvannet resultat pr aksje eks ikke-kontrollerende andel 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Utvidet resultatregnskap (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat Poster som vil bli reklassifiert til resultatet: Omregningsdifferanser valuta Kontantstrømsikring Poster som ikke blir reklassifisert til resultatet: Ytelsesplan pensjoner Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel

13 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Konsernets sammendratte balanse (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjoner Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Derivater Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

14 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Egenkapital (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Periodens totalresultat Transaksjoner med minoritetsinteresser Balanse Balanse Periodens totalresultat Transaksjoner med minoritetsinteresser Balanse Nøkkeltall 3 kv kv 2013 Akk 3 kv 2014 Akk 3 kv EBITDA margin eks gevinst ved salg av skip 1 31 % 34 % 31 % 30 % 31 % EBITDA margin 2 31 % 34 % 34 % 30 % 31 % EBIT margin 3 20 % 23 % 24 % 18 % 19 % Kontantstrøm pr. aksje 4 4,20 4,71 13,26 10,00 14,60 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 5 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 6 1,65 1,46 6,54 2,36 4,71 Egenkapitalavkastning 7 10 % -3 % -1 % Egenkapitalandel 8 22 % 22 % 21 % Verdijustert egenkapitalandel 9 37 % 37 % 38 % Verdijustert egenkapital pr aksje Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1 Driftsresultat før gevinst ved salg av skip og avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2 Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 3 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 4 Resultat før skatt + av- og nedskrivninger +/- urealisert agio/disagio +/- netto endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 5 Resultat eks. ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer. 6 Resultat inkl. ikke kontrollerende andel eks. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 7 Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital. 8 Egenkapital/totalkapital. 9 Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/sum eiendeler justert for merverdier ihht meglerverdier. 10 Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/utestående antall aksjer.

15 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Kontantstrøm (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Netto kostnadsførte renter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra driften Netto betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt

16 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Noter til sammendratt regnskap Note 1 Generelt DOF ASA ( Selskapet ) og dets datterselskaper (sammen, konsernet ) eier og driver en flåte av PSV, AHTS, subseafartøy og serviceselskaper som tilbyr tjenester til subsea-markedet på verdensbasis. Selskapet er et allmennaksjeselskap, som er notert på Oslo Børs og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret ligger på Storebø i Austevoll kommune, Norge. Det sammendratte delårsregnskapet ble vedtatt i styremøtet 13. november Delårsrapporten er ikke revidert. Grunnlag for utarbeidelse Den sammendratte delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34, Interim financial reporting. Det sammendratte delårsregnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2013, som er utarbeidet i samsvar med IFRS. Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår, med unntak av følgende beskrevet nedenfor : 16 Endring IFRSs 10, 11 and 12 on transition guidance Disse endringene innebærer ytterligere forenkling av overgang for IFRS 10, 11 og 12, ved at kravet til omarbeidet sammenlignbar informasjon kun skal gjelde den foregående sammenlignbare perioden. For opplysninger relatert til enheter som ikke er konsern, fjerner endringene kravet til presentasjon av sammenlignbar informasjon for perioder før IFRS 12 ble anvendt første gang. IFRS 10, Consolidated financial statements Formålet med IFRS 10 er å etablere prinsipper for presentasjon og utarbeidels av konsernregnskaper når en enhet kontrollerer en eller flere enheter (en enhet som kontrollerer en eller flere andre enheter). Definerer kontrollprinsippet og etablerer kontroll som kriterium for konsolidering. Klargjør hvordan kontrollprinsippet skal anvendes for å identifisere om en investor kontrollerer investeringsobjektet og derfor må konsolidere investeringsobjektet. Anviser regnskapskravene til utarbeidelse av konsernregnskap. Implementeringen av IFRS 10 har ikke innvirkning på konsernets historiske regnskaper. IFRS 11, Joint arrangements IFRS 11 fokuserer på rettighetene og forpliktelsene forbundet med virksomheten heller enn dens juridiske form. Det er to typer av felleskontrollert virksomhet: felleskontrollert drift og joint ventures. Felleskontrollert drift er når en deltaker i felleskontrollert virksomhet har rettigheter til eiendeler og forpliktelser knyttet til den felles virksomheten og regnskapsfører sin andel i eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Joint ventures er når deltakeren i fellesvirksomheten har rettigheter til netto eiendelene i virksomheten og regnskapsfører sine andeler etter egenkapitalmetoden. Forholdsmessig konsolidering av joint ventures er ikke lenger tillatt. Konsernet har tidligere benyttet metoden for forholdsmessig konsolidering i regnskapsføringen av joint ventures. Som en konsekvens av den nye standarden har konsernet gått over til egenkapitalmetoden i regnskapsføringen av joint ventures. Sammenlignbare tall 2013 er omarbeidet tilsvarende. Endring fra proporsjonal konsolidering til bruk av egenkapitalmetoden påvirker ikke resultat og egenkapital, men gir effekter på andre balanseposter og resultatposter. Effekten av endringer i 3. kvartal 2014 er en reduksjon i EBITDA på 86 mill. Totale eiendeler og gjeld er redusert med NOK mill. Egenkapitalandelen har økt fra 21% til 23%. Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte virksomhet er presentert på egen linje i EBITDA i resultatregnskapet. Andel resultat fra tilknyttede selskaper var tidligere presentert som finanspost. IFRS 12, Disclosures of interests in other entities IFRS 12 inkluderer opplysningskrav til alle former for andeler i andre enheter, inkludert felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, spesialforetak og foretak utenfor balansen. Implementeringen har ikke fått vesentlig innvirkning på konsernets historiske regnskaper.

17 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 IAS 27 (revised 2011), Separate financial statements IAS 27 (revised 2011) inkluderer kravene til separat regnskap. Implementeringen har ikke fått noen vesentlig innvirkning på konsernets historiske regnskaper. IAS 28 (revidert 2011), Associates and joint ventures IAS 28 (revidert 2011) inkluderer krav til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet om regnskapsføring etter egenkapitalmetoden i henhold til IFRS 11. Effekten av dette fremgår av note 2. Skatt på inntekt i mellomperiodene er påløpt ved hjelp av skattesats som ville være aktuelt å forvente på årets resultat. Estimater Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og utgifter. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av den sammendratte delårsrapporten har ledelsen foretatt vesentlighets vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper. De viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme som de som ble brukt i konsernregnskapet for året 2013, med unntak av endringer i estimater som er nødvendige for å fastsette inntektsskatten. 17

18 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 2 Effekt av implementering av IFRS 11 RESULTAT 3. kvartal 2014 Akk 3. kvartal 2014 (MNOK) Management rapportering (brutto metode) IFRS 11 effekt 3. kvartal 2014 Management rapportering (brutto metode) IFRS 11 effekt Akk 3.kvartal 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat BALANSE Balanse (MNOK) Management rapportering bruttometode IFRS 11 effekt EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Netto rentebærende gjeld

19 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Note 3 Segmentinformasjon management rapportering Driftsinntekter, EBITDA og EBIT pr. segment 3 kv kv 2013 Akk 3 kv 2014 Akk 3 kv Inntekter PSV AHTS CSV SUM EBITDA *) PSV AHTS CSV SUM EBIT *) PSV AHTS CSV SUM *) EBITDA og EBIT inkluderer salgsgevinst i CSV segmentet på NOK 204 mill i 1. kvartal Note 4 Kontantstrømsikring Konsernet begynte i 2013 med kontantstrømssikring, der valutarisikoen i forventede USD kontantstrømmer blir sikret ved hjelp av et underliggende finansielt instrument. Sikringsforholdet er beskrevet nedenfor. Kontantstrømsikring av forventet USD kontantstrøm Konsernet begynte i 2013 med kontantstrømsikring av forventet inntekt i USD relatert til operasjonen i Brasil. Kontantstrømsikringene sikrer en andel av valutarisikoen relatert til forventede kontantstrømmer i USD fra skip eid av DOF Navegacao Ltda, Norskan Offshore Ltda og DOF Subsea Navegacao Ltda. Sikringsinstrumentene er andeler av selskapenes langsiktige gjeld nominert i USD. Risikoen som blir sikret i hvert sikringsforhold er spotelementet i forwardkursen til USD/BRL. Fremtidig forventet inntekt har en signifikant eksponering mot spotelementet, da spotelementet er hoveddelen av forwardkursen. Den langsiktige gjelden er konvertert fra USD til BRL til spotkurs på balansedagen i hver rapporteringsperiode. Den effektive andelen av endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentene er presentert under OCI (annen innregnet inntekt) i resultatregnskapet. Tap/gevinst relatert til ineffektiv andel er hensyntatt i resultatet i samme periode. Beløp rapportert under OCI blir reklassifisert som driftsinntekt i samme periode som inntjeningen er forventet.

20 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 5 Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Selskapets investering i tilknyttede og felleskontrollerende selskaper pr Felleskontrollerte selskaper Eierandel DOFTech DA 50 % DOFCON Brasil AS med datterselskaper 50 % DOF Deepwater AS 50 % DOF Iceman AS 50 % Tilknyttede selskaper Master & Commander 20 % PSV Invest II AS (Skandi Aukra) 15 % Iceman AS (Skandi Iceman) 20 % DOF OSM Services AS 50 % Effekt av implementering av IFRS 11 på investeringer i felleskontrollerte selskaper Balanse Omarbeidelse jfr IFRS Balanse Tilgang 1 Periodens resultat 90 Resultat over OCI -11 Annet -2 Balanse Det vises til note 2 vedrørende presentasjon av implementering av IFRS 11. Note 6 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans.

21 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Note 7 Rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Benyttede trekkfasiliteter Sum kortsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Betalingsmidler *) Netto derivater Andre rentebærende fordringer Sum netto rentebærende gjeld *) Eksportfinans har gitt et langsiktig lån som er deponert som bankinnskudd i DnB. Lånet er nedbetalt i Bankinnskuddet er inkludert i betalingsmidler. Covenants knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner: Konsernets verdijusterte egenkapital skal være høyere enn 30% eller høyere enn 20% dersom kontraktsdekning for flåten er større enn 70%. Konsernet skal til en hver tid ha en kontantbeholding på NOK 500 mill. 21 Pr utgjør selskapets verdijusterte egenkapital 37%, fri likviditet NOK 867 mill og kontraktsdekning 73% for de neste 12 måneder. Konsernet er således i compliance med sine finansielle covenants. Note 8 Hendelser etter balansedagen DOF Installer ASA, et selskap i DOF Subsea Gruppen, har inngått en avtale om salg av Skandi Skolten til en internasjonal kjøper. Levering til nye eiere er forventet sent Salg av skipet inklusiv subsea utstyr vil frigjøre ca. NOK 650 mill. etter innfrielse av gjeld. Note 9 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp og er beskrevet i selskapets Årsrapport for Det er ingen vesentlige endringer i transaksjoner med nærstående parter.

22 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 10 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. DOF Rederi AS, datterselskap av DOF ASA, har vunnet en skattesak mot Staten v/ Sentralskattekontoret i forbindelse med ekstra skatt på korreksjonsinntekt for 2008, som er funnet i strid med lovverket for angjeldende skatteår. Saken har en viss tilknytning til grunnlovsstriden i forbindelse med omlegging av den norske skipsfartsbeskatningen. Etter at DOF Rederi vant i tingretten og lagmannsretten, har Høyesteretts ankeutvalg den 2. oktober besluttet å ikke tillate fremmet Statens anke til Høyesterett, og saken er dermed rettskraftig avsluttet i DOF sin favør. Selskapet får med det tilbakeført ca. NOK 45 mill skatt og saksomkostninger. Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon De største aksjonærene i DOF ASA pr Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % PARETO AKSJE NORGE ,13 % 6,13 % SKAGEN VEKST ,19 % 5,19 % ODIN OFFSHORE ,48 % 2,48 % 22 PARETO AKTIV ,45 % 2,45 % MP PENSJON PK ,08 % 2,08 % PARETO VERDI ,24 % 1,24 % MOCO AS ,99 % 0,99 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,90 % 0,90 % THE NORTHERN TRUST CO ,75 % 0,75 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,73 % 0,73 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,70 % 0,70 % ODIN MARITIM ,63 % 0,63 % VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE ,53 % 0,53 % BCEE LUX - SICAV LUX ,52 % 0,52 % CITIBANK, N.A ,51 % 0,51 % MOMENTUM INVESTMENTS INC ,45 % 0,45 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,45 % 0,45 % BKK PENSJONSKASSE ,43 % 0,43 % Sum ,30 % 79,30 % Sum andre aksjonærer ,70 % 20,70 % Sum antall aksjer % 100,00 %

23 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Phone: Fax: NORWAY AUSTRALIA SINGAPORE DOF Subsea AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Subsea Norway AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Management AS Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: ANGOLA DOF Subsea Angola Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola Phone/Fax: Mobile: DOF Management Australia Level 1, 441 South Road Bentleigh, Vic AUSTRALIA Phone: Mobile: DOF Subsea Australia Pty Ltd 5th Floor, 181 St. Georges Tce Perth, Wa 6000 AUSTRALIA Phone: Fax: BRAZIL NorSkan Offshore Ltda Rua Lauro Müller, Offices 2802 to Botafogo - Rio de Janeiro - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Rua A1, 35 - Vale Encantado - Macaè - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: CANADA DOF Subsea Canada 26 Allston Street, Unit 2 Mount Pearl, Newfoundland Canada A1N 0A4 Phone: Fax: DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: DOF Management Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Exchange No.1, 62 Market St. Aberdeen AB11 5PJ, UNITED KINGDOM Phone: Fax: DOF (UK) Ltd Geo House, Commerce Street Aberdeen, AB11 5FN UNITED KINGDOM Phone: Fax: USA DOF Subsea USA Inc 5365 W. Sam Houston Parkway N Suite 400, Houston, Texas USA Phone: Fax:

24 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT Farstad Shippings rapportering for består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Årsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA FARSTAD SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2006 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer