DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014"

Transkript

1 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014

2 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

3 Innhold Finansiell rapport 3. kvartal Regnskap 3. kvartal management rapportering 10 Regnskap 3. kvartal offentlig regnskap 12 Konsernets sammendratte resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 12 Konsernets sammendratte balanse 13 Egenkapital 14 Nøkkeltall 14 Kontantstrøm 15 Noter til sammendratt regnskap 16 Note 1 Generelt 16 Note 2 Effekt av implementering av IFRS Note 3 Segmentinformasjon management rapportering 19 Note 4 Kontantstrømsikring 19 Note 5 Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper 20 Note 6 Betalingsmidler 20 Note 7 Rentebærende gjeld 21 Note 8 Hendelser etter balansedagen 21 Note 9 Transaksjoner med nærstående parter 21 Note 10 Skatter 22 Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 22

4 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Finansiell rapport 3. kvartal Konsernets inntekter er i 3. kvartal NOK mill (NOK mill), og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) er NOK 914 mill (NOK 909 mill). Driftsresultat utgjør NOK 600 mill (NOK 617 mill). Konsernets inntekter og Ebitda hittil i år utgjør henholdsvis NOK mill (NOK mill) og NOK mill (NOK mill). Operasjonelt resultat pr. segment er for 3. kvartal som følger: MNOK PSV AHTS CSV Sum Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) EBITDA margin 41 % 54 % 28 % 33 % EBIT margin 26 % 40 % 17 % 22 % Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for Konsernets flåte har i 3. kvartal vært på 92%. Subsea flåten har oppnådd en utnyttelse på 93%, AHTS på 91% og PSV flåten 92%. Konsernet har i 3. kvartal hatt en AHTS og fem PSV er i spotmarkedet i Nordsjøen og oppnådd bedre inntjening fra dette markedet sammenlignet med forrige kvartal. Datterselskapet DOF Subsea har i perioden hatt 11 skip i subsea prosjektmarkedet og oppnådd en utnyttelse for denne flåten på 86%. Fire av skipene er innleid fra eksterne eiere. Et datterselskap av DOF Subsea har den 1. oktober inngått avtale om salg av Skandi Skolten. Skipet vil bli levert til nye eiere i løpet av 4. kvartal. Salg av skipet inklusiv subsea utstyr er forventet å frigjøre ca. NOK 650 mill i likviditet etter innfrielse av gjeld. Konsernet er blitt tildelt flere kontrakter i perioden, herunder er Skandi Santos sikret fem nye år med Petrobras/ AKOFS og Skandi Hav fire nye år for Petrobras i Brasil. DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, Subsea skip, samt flere ingeniørselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea service markedet. Pr. utgangen av september bestod flåten av 77 skip, hvorav 70 skip er i operasjon og 7 nybygg er i ordre med levering i perioden Flåten består av følgende fartøy innenfor følgende segmenter: 20 AHTS, 24 PSV og 33 Subsea. Utover dette eier Konsernet en ROV flåte bestående av 56 ROV er, hvorav ytterligere 13 ROV er under bygging. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. 30. september 2014 utgjør den nominelle verdien av kontraktene ca. NOK mill, og inklusiv opsjoner en verdi på ca. NOK mill. Konsernets kontraktsdekning er 89% for 4. kvartal og 68% for Kommentarer til driften i 3. kvartal Hoveddelen av konsernets flåte bestående av PSV og AHTS fartøy er utleid på faste kontrakter, mens subsea flåten delvis opererer på faste kontrakter og på kontrakter i prosjektmarkedet. I prosjektmarkedet er utnyttelsesgraden av skipene påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Inntekter fra subsea prosjektmarkedet utgjør 49% av Konsernets totale inntekter i perioden. PSV PSV flåten har i 3. kvartal bestått av 24 skip, hvorav 20 skip har hatt operasjon i Nordsjøen og i nærliggende områder, og fire skip har operert i Brasil. Konsernet har i perioden helt eller delvis vært eksponert med fem skip i spotmarkedet i Nordsjøen der utnyttelsesgrad har vært jevn, dog med varierende inntjening fra de ulike skipene. To skip, Skandi Fjord og Skandi Falcon, forlot spotmarkedet i Nordsjøen for to faste kontrakter i Venezuela. PSV ene som opererer i Brasil har gått på faste kontrakter gjennom hele kvartalet. Det er i dette kvartalet oppnådd en utnyttelsesgrad for PSV flåten på 92% mot 94% i samme periode i fjor. AHTS AHTS flåten består av 18 skip i operasjon, henholdsvis 11 skip i Brasil, to skip i Argentina, to skip i Nordsjøen og tre skip i Australia/New Zealand. Fem av skipene er eid 50% via DOF Deepwater AS. Hoveddelen av AHTS flåten som opererer i Brasil er registrert med brasiliansk flagg. Det er oppnådd en utnyttelsesgrad på 91% mot 84% i samme periode i fjor. Hele AHTS flåten i Brasil går på faste kontrakter, dog har to skip hatt lav utnyttelse i perioden grunnet mobilisering for ny kontrakt og en planlagt klassedokking. De to skipene i Argentina har gått på faste kontrakter for Total, mens tre skip har gått på faste kontrakter med operasjon på New Zealand og i Australia. Skipet med operasjon i Australia avsluttet sin faste kontrakt i september og har etter dette operert i det kortsiktige markedet i denne regionen. En av Konsernets to AHTS er i Nordsjøen har operert i spotmarkedet i perioden. Dette skipet fikk i september en kontrakt for operasjon i Middelhavet, kontrakten innebærer fast beskjeftigelse resten av året. SUBSEA Subsea flåten består av 28 skip i operasjon, hvorav 23 skip er eid av datterselskapet DOF Subsea. Inntektene fra subsea

5 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 virksomheten består av inntjening fra prosjektkontrakter og periodekontrakter, henholdsvis NOK mill og NOK 699 mill. DOF Subsea har i perioden hatt 11 skip som har operert helt eller delvis i prosjektmarkedet, herunder er fire skip leid inn fra eksterne eiere. Konsernets prosjektaktivitet er drevet fra regionene Norge/UK, Australia, USA og Brasil. Aktivitetsnivået har vært varierende og preget av ulike sesongvariasjoner og markedsforhold i regionene. USA-regionen har hatt størst vekst, hovedsakelig på grunn av drift av flere skip. Det er i 3. kvartal oppnådd en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for prosjektflåten på 86%, henholdsvis 89% i juli, 82% i august og 87% i september. Prosjektaktiviteten i Asia Pacific har tre skip i sin operasjon. Ett skip, Skandi Singapore, har operert på kontrakt i Kongo og de to øvrige i Asia. Kontrakten i Kongo forventes å vare ut året. De to skipene i Asia har operert på ulike prosjekter i Asia og Australia og oppnådd en utnyttelse på ca. 70%. Prosjektaktiviteten i Atlanterhavet utgjør fire fartøy, hvorav ett skip er innleid. To av skipene har operert på faste ramme kontrakter i perioden og oppnådd tilnærmet 100% utnyttelse. De to øvrige skipene har operert på ulike prosjekter i norsk og UK sektor, herunder arbeid på Goliat feltet. Prosjektaktiviteten i Mexicogulfen utgjør fire skip hvorav tre er innleide fartøy. To av skipene har hatt fast beskjeftigelse i perioden henholdsvis i Canada og i Brasil, mens de to andre skipene har operert på ulike prosjektkontrakter i Mexicogulfen. All subsea aktivitet i Brasil består av faste kontrakter med utleie av skip og ROV er. Konsernet eier og driver ni subsea fartøy i denne regionen, herunder fem RSV skip, to konstruksjonsskip og to rørleggingsfartøy. De to rørleggingsfartøyene har brasiliansk flagg og er eid og drevet sammen med Technip via et joint-venture. Konsernets subsea skip på faste kontrakter har hatt en jevn drift i perioden og oppnådd en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 97% i kvartalet, henholdsvis 98% i juli, 97% i august og 96% i september. utgjør NOK -113 mill (NOK -4 mill). Resultat før skatt og urealisert gevinst/tap fra valuta- og rentederivater utgjør NOK 218 mill (NOK 267 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 105 mill (NOK 263 mill). Netto rentebærende gjeld pr. 30. september utgjør NOK mill (NOK mill). Regnskapsmessig egenkapital inklusiv minoriteter er pr. 30. september NOK mill (NOK mill). Hovedpunkter fra regnskapet for 3. kvartal - offentlig regnskap (egenkapital metoden joint-ventures) Konsernet har i henhold til IFRS 11 endret den regnskapsmessige behandlingen av felleskontrollert virksomhet ( joint venture) med virkning fra 1. januar Historisk har felleskontrollert virksomhet vært regnskapsført etter bruttometoden, men fra 1. januar 2014 må som nevnt slike investeringer regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Konsernets styre og ledelse er av den oppfatning at bruttometoden gir et bedre grunnlag for vurdering av historisk inntjening og risikoeksponering sammenlignet med egenkapitalmetoden. I DOF sin interne rapportering (management rapportering) benyttes derfor bruttometoden. Samme prinsipp anvendes i konsernets segmentrapportering. Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 829 mill (NOK 850 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 537 mill (NOK 577 mill). Netto finanskostnader før urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -362 mill (NOK -327 mill). Urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -75 mill (NOK 1 mill). Resultat før skatt eksklusiv gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK 175 mill (NOK 250 mill). Resultat før skatt utgjør NOK 100 mill (NOK 251 mill). Netto rentebærende gjeld pr. 30. september utgjør NOK mill (NOK mill). Regnskapsmessig egenkapital inklusiv minoriteter er pr. 30. september NOK mill (NOK mill). 5 Hovedpunkter fra regnskapet for 3. kvartal management rapportering (bruttometoden) Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 914 mill (NOK 909 mill) Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 600 mill (NOK 617 mill). Netto finanskostnader ekskl. urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater utgjør NOK -381 mill (NOK -350 mill). Urealisert gevinst/tap fra valutaeffekter og rentederivater Konsernet har med virkning fra 4. kvartal i 2013 implementert sikringsbokføring for inntekter fra deler av virksomheten i Brasil. Denne virksomheten er basert på langsiktige befraktningskontrakter i USD, som er sikret med lån i tilsvarende valuta. Skattekostnad er basert på beste estimat. Konsernets datterselskap, DOF Rederi, har i perioden vunnet en skattesak mot Staten og forventer å få utbetalt ca. NOK 45 mill i 4. kvartal. Konsernets totalbalanse utgjør NOK mill (NOK 30

6 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA 423 mill) pr. 30. september, hvorav NOK mill (NOK mill) utgjør skip, nybygg i ordre og subsea utstyr. Ikke sysselsatt kapital gjelder i hovedsak forskuddsbetalte terminer på sju nybygg og utgjør NOK 433 mill (NOK 407 mill). Utnyttelse av flåten Netto kontantstrøm er i 3. kvartal redusert fra NOK mill til NOK mill. Se beskrivelse i graf. Kontantstrøm 6 Hovedpunkter fra regnskapet hittil i år offisielt regnskap Konsernets inntekter hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) NOK mill (NOK mill). Driftsresultat hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill), herunder er salgsgevinst på NOK 204 inkludert i Avskrivninger er noe redusert i 2014 sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av justeringer i forhold til beregning av restverdiestimater i henhold til gjeldende avskrivningsprinsipp om å benytte markedsverdi som residual for avskrivninger. Netto finanskostnader utgjør NOK mill (NOK mill), hvorav urealisert gevinst/tap på valutaeffekter langsiktig lån og rentederivater utgjør NOK -24 mill (NOK -449 mill). Sikringsbokføring var ikke inkludert i finansresultatet fra i fjor. Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet hittil i år utgjør NOK 628 mill (NOK 756 mill). Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjør NOK -718 mill (NOK mill), og fra finansieringsaktiviteter NOK mill (NOK 246 mill). Gjennomsnittlig utnyttelse av Konsernets flåte hittil i år har vært 91% (96%) for PSV flåten, 85% (87%) for AHTS flåten og 92% (93%) for subsea flåten. Finansiering og kapitalstruktur pr. september Konsernets gjenværende forpliktelser knyttet til de syv skipene under bygging utgjør pr. 30. september ca. NOK mill. Skipene skal etter planen overtas fra verft i perioden Alle byggekontrakter er basert på fast pris og delbetaling av byggekost fram til levering. Fire skip er under bygging ved Vard i Brasil, og tre skip ved Vard i Norge. Fire av nybyggene er eid 50/50 via et joint venture mellom DOF Subsea og Technip. Alle nybyggene er sikret langsiktige kontrakter. Oversikt nybygg Skip Verft Levering Type Kontrakt Finansering Skandi Angra Skandi Paraty Skandi Africa Skandi TBN Yard 823 Skandi TBN Yard 824 Skandi TBN PSLV1 Skandi TBN PSLV2 Vard Brasil Vard Brasil Vard Norge 1. kv 2015 AHTS 3. kv 2015 AHTS sommer 2015 CSV Vard Norge 2016 PSLV Vard Norge 2016 PSLV Vard Brasil 2016 PSLV Vard Brasil 2017 PSLV 8 år Petrobras 4 år Petrobras 5 år Technip 8 år Petrobras 8 år Petrobras 8 år Petrobras 8 år Petrobras Sikret finansiering Sikret finansiering Sikret finansiering Konsernet har hittil i år fått levert ett nybygg og solgt ett skip som er overlevert til ny eier. Nybygget som ble overtatt i andre kvartal er det første i en serie på tre AHTS-skip, der det er inngått langsiktig låneavtale med BNDES og GIEK/ kommersiell bank. Netto rentebærende gjeld er økt med ca. NOK 0,6 milliard i forhold til forrige kvartal og utgjør 67% av totalkapitalen. Andel fastrente kontra flytende rente på langsiktig gjeld utgjør ca. 58% av totale lån og inkluderer fastrentelån på skip som er finansiert i BNDES.

7 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Netto rentebærende gjeld DOF Subsea har et konstruksjonsfartøy, bygg nr. 800 (Skandi Africa), under bygging ved Vard i Norge med planlagt levering i Skipet har en lengde på 161 m og en bredde på 32 m. Skipet vil blant annet bli utrustet med en 900 tonns kran og VLS tårn. Skipet vil gå inn på en fem års kontrakt med Technip etter levering. Det er sikret langsiktig finansiering av dette skipet. Urealisert agio og omregningsdifferanser som påvirker netto rentebærende gjeld inngår i posten annet. Av selskapets totalkapital utgjør skip og utstyr ca. 78% av balansen. Det er innhentet megleranslag for konsernets flåte pr. september som viser en stabil verdiutvikling hittil i år, dog noe ned for deler av PSV og AHTS segmentet. Megleranslagene synliggjør betydelige merverdier i forhold til regnskapsmessige verdier av skip pr. 30. september. Konsernets viktigste finansielle vilkår i gjeldende låneavtaler er basert på en minimum verdijustert egenkapital andel på 30% eller høyere enn 20% dersom kontraktsdekning for flåten er større enn 70%, samt krav til minimum fri likviditetsbeholdning på NOK 500 mill. Konsernets bokførte egenkapital utgjør 23% av totalbalansen og verdijustert egenkapital utgjør 37%. Pr. 30. september utgjør konsernets frie likviditetsbeholdning NOK 867 mill og kontraktsdekning utgjør 73% for de neste 12 måneder. Konsernet er i compliance med finansielle covenants pr. 30. september Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. september var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. september var NOK 23,- pr. aksje. Ansatte Pr. 30. september hadde Konsernet ansatte inklusiv innleide. Av disse utgjør seilende personell, 961 ansatte innenfor offshore subsea operasjoner og ansatte i landbaserte stillinger innenfor ship management og subsea operasjoner. Flåten Konsernets flåte bestod pr. september av 70 skip i operasjon og 7 skip i ordre. Nybyggingsflåten utgjør to AHTS fartøy, et konstruksjonsfartøy og fire rørleggingsfartøy (eid 50% med Technip). Utover dette eier DOF Subsea 56 ROV er og har ytterligere 13 i bestilling. Konsernet eier i tillegg en minoritetsandel i et PSV- fartøy bygget i 2012 og en AHTS bygget i Et joint venture eid av DOF Subsea og Technip har kontrahert fire rørleggingsfartøy, hvorav to skal bygges i Norge og to i Brasil. Det er inngått 8+8 års kontrakter med Petrobras for alle fartøyene. Skipene vil bli utrustet til å operere på ultra dypt vann, herunder vil de to fartøyene som skal bygges i Norge bli utrustet med 650 tonns leggetårn. Fartøyene i Brasil vil bli utrustet med 350 tonns tårn. Skipene har levering i perioden Nybyggene finansieres langsiktig via eksportkreditter i Norge og Brasil. Norskan har pr. september to gjenværende AHTS fartøy under bygging ved Vard i Brasil. Det første skipet, Skandi Urca, ble levert i april, mens de to neste har forventet levering i Skipene er sikret finansiering og beskjeftigelse etter levering. DOF Subsea har pr. september fire eksterne fartøy innleid på TC kontrakter, henholdsvis Harvey Deep-Sea for en periode på fire år fra medio 2013, Chloe Candies og Ross Candies for perioder på 1+1 år. Skipene er Jones Act skip og er benyttet til subsea prosjektaktiviteten hovedsakelig i Mexicogulfen. DOF Subsea har leid inn Normand Reach for en periode på 2+2x1 år, og dette skipet vil bli benyttet for prosjektaktiviteten i Atlanterhavsregionen. Skipet ble levert fra verft i juni AKOFS 2 har erklært sin kjøpsopsjon på Skandi Aker og vil bli overlevert til ny eier i februar Et datterselskap av DOF Subsea har inngått avtale om salg av Skandi Skolten. Skipet vil bli levert til nye eiere i 4. kvartal og salg av skip inklusiv subsea utstyr forventes å frigi ca. NOK 650 mill i likviditet etter tilbakebetaling av gjeld. Nye kontrakter Konsernets flåte opererer globalt og har Nordsjøen, Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder. DOF Subsea har i perioden blitt tildelt diverse prosjektkontrakter både i Atlanterhavsregionen og i Asia, og gjennom dette sikret beskjeftigelse for flere skip resten av inneværende år og inn i Flere av disse prosjektkontraktene ble tildelt i august og representerte en samlet verdi på NOK 830 mill. Disse kontraktene utgjør IMR arbeid og undervannsinstallasjoner. I 7

8 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA 8 Brasil er Skandi Santos tildelt en fem års kontraktsforlengelse for AKOFS/Petrobras med oppstart i 1. kvartal Skandi Hav er sikret en fire årig kontraktsforlengelse med Petrobras. Markedet Spotmarkedet i Nordsjøen har i perioden vært svært volatilt for AHTS segmentet med rater fra GPB til GBP i UK sektor. For PSV segmentet har markedet vært stabilt, dog med relativt svake rater i UK sektor, men noe bedre på norsk sektor. Pr. utgangen av september var det 302 skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 97 skip i spotmarkedet. Markedet i Nordsjøen forventes å bli svakere framover både innenfor kontrakts- og spotmarkedet. Markedet i Brasil viser fortsatt økt behov for tonnasje, dog har det vært få Petrobras slutninger i dette kvartalet. Subsea prosjektmarkedet i Asia/Australia har som forventet vært svakere i år sammenlignet med fjoråret, men høy tilbudsaktivitet og forespørsler for planlagte prosjekter til neste år gir i dag forventning om økt aktivitet i Framtidsutsikter Konsernet har pr. september 70 skip i operasjon, hvorav hoveddelen av flåten opererer på faste kontrakter. Ett skip, Skandi Skolten, er solgt og vil bli levert til ny eier i løpet av 4. kvartal. Konsernet er for tiden eksponert med tre PSV er i spotmarkedet i Nordsjøen og inntjeningen fra denne flåten er usikker basert på forventninger om et svakt marked framover. Konsernets strategi om langsiktig beskjeftigelse for hoveddelen av flåten ligger fast, og det jobbes aktivt med å sikre fast beskjeftigelse også for denne delen av flåten. Antall skip DOF Subsea har på faste kontrakter forventes å være stabilt resten av året. Subsea prosjektaktiviteten forventes å være variabel i de ulike regioner. Basert på oljeselskapenes økte fokus på kostnadsreduksjoner og en oljepris under USD 100 pr. fat forventer styret et variabelt og usikkert marked de neste 12 måneder. Styret forventer i dag en noe svakere operasjonell Ebitda i fjerde kvartal, sammenlignet med 3. kvartal. Styret i DOF ASA, 13. november 2014 Helge Møgster Styrets leder Helge Singelstad Oddvar Stangeland Wenche Kjølås Karoline Møgster Mons S. Aase Adm. dir. IR kontakter: Mons S. Aase, CEO , Hilde Drønen, CFO , DOF ASA 5392 Storebø

9 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv

10 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Regnskap 3. kvartal management rapportering Konsernets sammendratte resultat og balanse (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttet selskap Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Resultat og utvannet resultat pr aksje eks ikke-kontrollerende andel 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Utvidet resultatregnskap (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat Poster som vil bli reklassifiert til resultatet: Omregningsdifferanser valuta Kontantstrømsikring Poster som ikke blir reklassifisert til resultatet: Ytelsesplan pensjoner Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel

11 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Konsernets sammendratte balanse (MNOK) EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjoner Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Derivater Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

12 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Regnskap 3. kvartal offentlig regnskap Konsernets sammendratte resultatregnskap (MNOK) Note 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Resultat og utvannet resultat pr aksje eks ikke-kontrollerende andel 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Utvidet resultatregnskap (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat Poster som vil bli reklassifiert til resultatet: Omregningsdifferanser valuta Kontantstrømsikring Poster som ikke blir reklassifisert til resultatet: Ytelsesplan pensjoner Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel

13 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Konsernets sammendratte balanse (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immaterielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjoner Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Derivater Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

14 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Egenkapital (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Periodens totalresultat Transaksjoner med minoritetsinteresser Balanse Balanse Periodens totalresultat Transaksjoner med minoritetsinteresser Balanse Nøkkeltall 3 kv kv 2013 Akk 3 kv 2014 Akk 3 kv EBITDA margin eks gevinst ved salg av skip 1 31 % 34 % 31 % 30 % 31 % EBITDA margin 2 31 % 34 % 34 % 30 % 31 % EBIT margin 3 20 % 23 % 24 % 18 % 19 % Kontantstrøm pr. aksje 4 4,20 4,71 13,26 10,00 14,60 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 5 0,58 0,74 3,21-2,06-1,72 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 6 1,65 1,46 6,54 2,36 4,71 Egenkapitalavkastning 7 10 % -3 % -1 % Egenkapitalandel 8 22 % 22 % 21 % Verdijustert egenkapitalandel 9 37 % 37 % 38 % Verdijustert egenkapital pr aksje Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1 Driftsresultat før gevinst ved salg av skip og avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2 Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 3 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 4 Resultat før skatt + av- og nedskrivninger +/- urealisert agio/disagio +/- netto endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 5 Resultat eks. ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer. 6 Resultat inkl. ikke kontrollerende andel eks. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 7 Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital. 8 Egenkapital/totalkapital. 9 Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/sum eiendeler justert for merverdier ihht meglerverdier. 10 Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/utestående antall aksjer.

15 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Kontantstrøm (MNOK) 3. kv kv 2013 Akk 3. kv 2014 Akk 3. kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Netto kostnadsførte renter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra driften Netto betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt

16 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Noter til sammendratt regnskap Note 1 Generelt DOF ASA ( Selskapet ) og dets datterselskaper (sammen, konsernet ) eier og driver en flåte av PSV, AHTS, subseafartøy og serviceselskaper som tilbyr tjenester til subsea-markedet på verdensbasis. Selskapet er et allmennaksjeselskap, som er notert på Oslo Børs og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret ligger på Storebø i Austevoll kommune, Norge. Det sammendratte delårsregnskapet ble vedtatt i styremøtet 13. november Delårsrapporten er ikke revidert. Grunnlag for utarbeidelse Den sammendratte delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34, Interim financial reporting. Det sammendratte delårsregnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2013, som er utarbeidet i samsvar med IFRS. Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår, med unntak av følgende beskrevet nedenfor : 16 Endring IFRSs 10, 11 and 12 on transition guidance Disse endringene innebærer ytterligere forenkling av overgang for IFRS 10, 11 og 12, ved at kravet til omarbeidet sammenlignbar informasjon kun skal gjelde den foregående sammenlignbare perioden. For opplysninger relatert til enheter som ikke er konsern, fjerner endringene kravet til presentasjon av sammenlignbar informasjon for perioder før IFRS 12 ble anvendt første gang. IFRS 10, Consolidated financial statements Formålet med IFRS 10 er å etablere prinsipper for presentasjon og utarbeidels av konsernregnskaper når en enhet kontrollerer en eller flere enheter (en enhet som kontrollerer en eller flere andre enheter). Definerer kontrollprinsippet og etablerer kontroll som kriterium for konsolidering. Klargjør hvordan kontrollprinsippet skal anvendes for å identifisere om en investor kontrollerer investeringsobjektet og derfor må konsolidere investeringsobjektet. Anviser regnskapskravene til utarbeidelse av konsernregnskap. Implementeringen av IFRS 10 har ikke innvirkning på konsernets historiske regnskaper. IFRS 11, Joint arrangements IFRS 11 fokuserer på rettighetene og forpliktelsene forbundet med virksomheten heller enn dens juridiske form. Det er to typer av felleskontrollert virksomhet: felleskontrollert drift og joint ventures. Felleskontrollert drift er når en deltaker i felleskontrollert virksomhet har rettigheter til eiendeler og forpliktelser knyttet til den felles virksomheten og regnskapsfører sin andel i eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Joint ventures er når deltakeren i fellesvirksomheten har rettigheter til netto eiendelene i virksomheten og regnskapsfører sine andeler etter egenkapitalmetoden. Forholdsmessig konsolidering av joint ventures er ikke lenger tillatt. Konsernet har tidligere benyttet metoden for forholdsmessig konsolidering i regnskapsføringen av joint ventures. Som en konsekvens av den nye standarden har konsernet gått over til egenkapitalmetoden i regnskapsføringen av joint ventures. Sammenlignbare tall 2013 er omarbeidet tilsvarende. Endring fra proporsjonal konsolidering til bruk av egenkapitalmetoden påvirker ikke resultat og egenkapital, men gir effekter på andre balanseposter og resultatposter. Effekten av endringer i 3. kvartal 2014 er en reduksjon i EBITDA på 86 mill. Totale eiendeler og gjeld er redusert med NOK mill. Egenkapitalandelen har økt fra 21% til 23%. Andel resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte virksomhet er presentert på egen linje i EBITDA i resultatregnskapet. Andel resultat fra tilknyttede selskaper var tidligere presentert som finanspost. IFRS 12, Disclosures of interests in other entities IFRS 12 inkluderer opplysningskrav til alle former for andeler i andre enheter, inkludert felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, spesialforetak og foretak utenfor balansen. Implementeringen har ikke fått vesentlig innvirkning på konsernets historiske regnskaper.

17 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 IAS 27 (revised 2011), Separate financial statements IAS 27 (revised 2011) inkluderer kravene til separat regnskap. Implementeringen har ikke fått noen vesentlig innvirkning på konsernets historiske regnskaper. IAS 28 (revidert 2011), Associates and joint ventures IAS 28 (revidert 2011) inkluderer krav til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet om regnskapsføring etter egenkapitalmetoden i henhold til IFRS 11. Effekten av dette fremgår av note 2. Skatt på inntekt i mellomperiodene er påløpt ved hjelp av skattesats som ville være aktuelt å forvente på årets resultat. Estimater Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og utgifter. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Ved utarbeidelse av den sammendratte delårsrapporten har ledelsen foretatt vesentlighets vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper. De viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme som de som ble brukt i konsernregnskapet for året 2013, med unntak av endringer i estimater som er nødvendige for å fastsette inntektsskatten. 17

18 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 2 Effekt av implementering av IFRS 11 RESULTAT 3. kvartal 2014 Akk 3. kvartal 2014 (MNOK) Management rapportering (brutto metode) IFRS 11 effekt 3. kvartal 2014 Management rapportering (brutto metode) IFRS 11 effekt Akk 3.kvartal 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat BALANSE Balanse (MNOK) Management rapportering bruttometode IFRS 11 effekt EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Netto rentebærende gjeld

19 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Note 3 Segmentinformasjon management rapportering Driftsinntekter, EBITDA og EBIT pr. segment 3 kv kv 2013 Akk 3 kv 2014 Akk 3 kv Inntekter PSV AHTS CSV SUM EBITDA *) PSV AHTS CSV SUM EBIT *) PSV AHTS CSV SUM *) EBITDA og EBIT inkluderer salgsgevinst i CSV segmentet på NOK 204 mill i 1. kvartal Note 4 Kontantstrømsikring Konsernet begynte i 2013 med kontantstrømssikring, der valutarisikoen i forventede USD kontantstrømmer blir sikret ved hjelp av et underliggende finansielt instrument. Sikringsforholdet er beskrevet nedenfor. Kontantstrømsikring av forventet USD kontantstrøm Konsernet begynte i 2013 med kontantstrømsikring av forventet inntekt i USD relatert til operasjonen i Brasil. Kontantstrømsikringene sikrer en andel av valutarisikoen relatert til forventede kontantstrømmer i USD fra skip eid av DOF Navegacao Ltda, Norskan Offshore Ltda og DOF Subsea Navegacao Ltda. Sikringsinstrumentene er andeler av selskapenes langsiktige gjeld nominert i USD. Risikoen som blir sikret i hvert sikringsforhold er spotelementet i forwardkursen til USD/BRL. Fremtidig forventet inntekt har en signifikant eksponering mot spotelementet, da spotelementet er hoveddelen av forwardkursen. Den langsiktige gjelden er konvertert fra USD til BRL til spotkurs på balansedagen i hver rapporteringsperiode. Den effektive andelen av endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentene er presentert under OCI (annen innregnet inntekt) i resultatregnskapet. Tap/gevinst relatert til ineffektiv andel er hensyntatt i resultatet i samme periode. Beløp rapportert under OCI blir reklassifisert som driftsinntekt i samme periode som inntjeningen er forventet.

20 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 5 Investering i tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Selskapets investering i tilknyttede og felleskontrollerende selskaper pr Felleskontrollerte selskaper Eierandel DOFTech DA 50 % DOFCON Brasil AS med datterselskaper 50 % DOF Deepwater AS 50 % DOF Iceman AS 50 % Tilknyttede selskaper Master & Commander 20 % PSV Invest II AS (Skandi Aukra) 15 % Iceman AS (Skandi Iceman) 20 % DOF OSM Services AS 50 % Effekt av implementering av IFRS 11 på investeringer i felleskontrollerte selskaper Balanse Omarbeidelse jfr IFRS Balanse Tilgang 1 Periodens resultat 90 Resultat over OCI -11 Annet -2 Balanse Det vises til note 2 vedrørende presentasjon av implementering av IFRS 11. Note 6 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans.

21 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kv 2014 Note 7 Rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Benyttede trekkfasiliteter Sum kortsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Betalingsmidler *) Netto derivater Andre rentebærende fordringer Sum netto rentebærende gjeld *) Eksportfinans har gitt et langsiktig lån som er deponert som bankinnskudd i DnB. Lånet er nedbetalt i Bankinnskuddet er inkludert i betalingsmidler. Covenants knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner: Konsernets verdijusterte egenkapital skal være høyere enn 30% eller høyere enn 20% dersom kontraktsdekning for flåten er større enn 70%. Konsernet skal til en hver tid ha en kontantbeholding på NOK 500 mill. 21 Pr utgjør selskapets verdijusterte egenkapital 37%, fri likviditet NOK 867 mill og kontraktsdekning 73% for de neste 12 måneder. Konsernet er således i compliance med sine finansielle covenants. Note 8 Hendelser etter balansedagen DOF Installer ASA, et selskap i DOF Subsea Gruppen, har inngått en avtale om salg av Skandi Skolten til en internasjonal kjøper. Levering til nye eiere er forventet sent Salg av skipet inklusiv subsea utstyr vil frigjøre ca. NOK 650 mill. etter innfrielse av gjeld. Note 9 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp og er beskrevet i selskapets Årsrapport for Det er ingen vesentlige endringer i transaksjoner med nærstående parter.

22 Finansiell Rapport 3. kv 2014 DOF ASA Note 10 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. DOF Rederi AS, datterselskap av DOF ASA, har vunnet en skattesak mot Staten v/ Sentralskattekontoret i forbindelse med ekstra skatt på korreksjonsinntekt for 2008, som er funnet i strid med lovverket for angjeldende skatteår. Saken har en viss tilknytning til grunnlovsstriden i forbindelse med omlegging av den norske skipsfartsbeskatningen. Etter at DOF Rederi vant i tingretten og lagmannsretten, har Høyesteretts ankeutvalg den 2. oktober besluttet å ikke tillate fremmet Statens anke til Høyesterett, og saken er dermed rettskraftig avsluttet i DOF sin favør. Selskapet får med det tilbakeført ca. NOK 45 mill skatt og saksomkostninger. Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon De største aksjonærene i DOF ASA pr Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % PARETO AKSJE NORGE ,13 % 6,13 % SKAGEN VEKST ,19 % 5,19 % ODIN OFFSHORE ,48 % 2,48 % 22 PARETO AKTIV ,45 % 2,45 % MP PENSJON PK ,08 % 2,08 % PARETO VERDI ,24 % 1,24 % MOCO AS ,99 % 0,99 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,90 % 0,90 % THE NORTHERN TRUST CO ,75 % 0,75 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,73 % 0,73 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,70 % 0,70 % ODIN MARITIM ,63 % 0,63 % VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE ,53 % 0,53 % BCEE LUX - SICAV LUX ,52 % 0,52 % CITIBANK, N.A ,51 % 0,51 % MOMENTUM INVESTMENTS INC ,45 % 0,45 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,45 % 0,45 % BKK PENSJONSKASSE ,43 % 0,43 % Sum ,30 % 79,30 % Sum andre aksjonærer ,70 % 20,70 % Sum antall aksjer % 100,00 %

23 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Phone: Fax: NORWAY AUSTRALIA SINGAPORE DOF Subsea AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Subsea Norway AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Management AS Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: ANGOLA DOF Subsea Angola Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola Phone/Fax: Mobile: DOF Management Australia Level 1, 441 South Road Bentleigh, Vic AUSTRALIA Phone: Mobile: DOF Subsea Australia Pty Ltd 5th Floor, 181 St. Georges Tce Perth, Wa 6000 AUSTRALIA Phone: Fax: BRAZIL NorSkan Offshore Ltda Rua Lauro Müller, Offices 2802 to Botafogo - Rio de Janeiro - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Rua A1, 35 - Vale Encantado - Macaè - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: CANADA DOF Subsea Canada 26 Allston Street, Unit 2 Mount Pearl, Newfoundland Canada A1N 0A4 Phone: Fax: DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: DOF Management Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Exchange No.1, 62 Market St. Aberdeen AB11 5PJ, UNITED KINGDOM Phone: Fax: DOF (UK) Ltd Geo House, Commerce Street Aberdeen, AB11 5FN UNITED KINGDOM Phone: Fax: USA DOF Subsea USA Inc 5365 W. Sam Houston Parkway N Suite 400, Houston, Texas USA Phone: Fax:

24 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2015 4 Regnskap 1. kvartal 2015 - management rapportering 10 Konsernets sammendratte

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2014 4 Kontantstrøm 6 Oversikt nybygg 7 Regnskap 4. kvartal 2014 - management

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2014 4 Regnskap 1. kvartal 2014 (bruttometoden) 9 Regnskap 1. kvartal 2014

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 1. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 1. kv 2016 1. kv 2015 2015 Driftsinntekter 2 182 2 521 10 809 Driftskostnader -1 451-1 752-7

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2015 Management rapportering - regnskap 4. kvartal 2015 RESULTAT (MNOK) 4 kv 2015 4 kv 2014 2015 2014 Driftsinntekter 2 610 2 878 10 809 10 681 Driftskostnader -1

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA Finansiell rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA INDEX: Rapport 1. Kvartal 2012 4 regnskap 1. kvartal 2012 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP UTVIDET RESULTATREGNSKAP KonSernets

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2011

DOF ASA 1. kvartal 2011 DOF ASA 1. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 386 mill (NOK 1 129 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375 mill (NOK 338 mill). Resultatet i 1. kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Innhold FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL 2012...4 Regnskap 2. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...8 UTVIDET RESULTATREGNSKAP...8 KONSERNBALANSE...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2014 Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2014 4 Regnskap 2. kvartal 2014 - management rapportering 9 Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2011

DOF ASA 2. kvartal 2011 DOF ASA 2. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 581 mill (NOK 1 521 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 495 mill (NOK 485 mill). Utnyttelsesgraden for subsea

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2013... 4 Regnskap 3. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 4. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 4. kv 2016 4. kv 2015 2016 2015 Driftsinntekter 1 912 2 610 8 569 10 809 Driftskostnader -1

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 1. kvartal 2013...4 Regnskap 1. kvartal 2013...8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 3. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 3. kv 2016 3. kv 2015 Akk 3. kv 2016 Akk 3.kv 2015 2015 Driftsinntekter 2 036 2 901 6 657 8

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2012...4 Regnskap 4. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012...4 REGNSKAP 3. KVARTAL 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer