DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013"

Transkript

1 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013

2 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

3 Innhold Finansiell rapport 2. kvartal Regnskap 2. kvartal Konsernets sammendratte resultatregnskap...8 Utvidet resultatregnskap...8 Konsernbalanse...9 Egenkapital...10 Nøkkeltall...10 Kontantstrøm...11 Noter til regnskapet...12 Note 1 Generelt...12 Note 2 Segmentinformasjon...12 Note 3 Hendelser etter balansedagen...13 Note 4 Betalingsmidler...13 Note 5 Rentebærende gjeld...14 Note 6 Transaksjoner med nærstående parter...14 Note 7 Skatter...14 Note 8 Arbeidskapital...14 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon...15 Kontraktsdekning...16 PSV kontraktsdekning...16 AHTS kontraktsdekning CSV kontraktsdekning...18

4 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Finansiell rapport 2. kvartal Vesentlige hendelser i 2. kvartal Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 770 mill (NOK 945 mill inkl salgsgevinst på NOK 203 mill). Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for subsea flåten har i 2. kvartal vært ca. 95% (95%) og for supply flåten 92% (92%). Konsernet har i 2. kvartal hatt 4 skip helt eller delvis i spot markedet i Nordsjøen der inntjening og utnyttelsen har vært bedre sammenlignet med første kvartal i år. Datterselskapet, DOF Subsea, har i juni solgt Geobay og tatt levering av nybygget Skandi Bergen. Et joint venture eid av DOF ASA s datterselskap DOF Subsea og Technip har blitt tildelt fire 8 års kontrakter av Petrobras for rørleggingsfartøyer til en samlet verdi på NOK 10 milliarder for DOF Gruppen. Skipene vil bli bygget ved Vard i Norge og i Brasil med levering i perioden Det er inngått flere nye kontrakter og kontraktsfornyelser i konsernet i perioden. DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 7 år. Pr. august 2013 består flåten (heleid/deleid) av 78 skip hvorav 70 skip er i operasjon, og 8 skip utgjør nybygg med levering i perioden Flåten består av følgende fartøyer: 20 AHTS, 23 PSV og 35 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 52 moderne ROV er. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. juni utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca. NOK 25 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca. NOK 53 milliarder. Kontraktsdekning i 2013 er 87% og 62% for Kommentarer til driften i 2. kvartal Konsernet opererer innenfor tre segment, PSV, AHTS og Subsea. For PSV og AHTS er de fleste av konsernets skip utleid på faste kontrakter. Subsea flåten opererer delvis på faste kontrakter og på kontrakter i prosjektmarkedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Subsea segmentet inkluderer i tillegg ingeniørtjenester. PSV Hoveddelen av PSV flåten har i perioden arbeidet på faste kontrakter og har oppnådd en utnyttelsesgrad på 98%. Flåten har i 2. kvartal bestått av 23 skip i operasjon, hvorav 17 skip har operert i Nordsjøen og i nærliggende områder. To skip har helt eller delvis operert i spot markedet i Nordsjøen der inntjeningen har vært god, særlig i mai og juni. Ett skip har gjennomført en klassedokking i perioden. PSV flåten i Brasil og Asia/Australia består av seks PSV er, som alle har gått på faste kontrakter i perioden. Ett skip, Skandi Captain, har i juni seilt fra Brasil til Europa for en ombygging og 10 års klassedokking. AHTS AHTS flåten utgjør til sammen 17 skip i operasjon og 3 nybygg. Hoveddelen av AHTS flåten opererer i Brasil der skipene går på faste kontrakter. 5 av skipene er eid 50% via Aker DOF Deepwater AS, der skipene delvis går på faste kontrakter og i spot markedet. Konsernet har i perioden hatt til sammen 3 skip helt eller delvis i spot markedet. Utnyttelsesgrad for AHTS flåten har vært 83% i kvartalet. Utnyttelsesgraden for flåten i Brasil har vært ca. 80%. Hovedårsak til lav utnyttelse er at et skip har vært off-hire 70 dager grunnet et teknisk havari. Et skip avsluttet en fast kontrakt i juni og har deretter operert i spot markedet i Brasil. Den øvrige AHTS flåten består av 5 skip, som har operasjon i Asia/Australia og i Nordsjøen. To skip, Skandi Pacific og Skandi Emerald, har i perioden avsluttet sine kontrakter og seilt fra Indonesia og Mellom-Amerika for nye kontrakter i New Zealand. To skip har operert i spot markedet til varierende rater, men har dog oppnådd bedre inntjening og utnyttelse sammenlignet med forrige kvartal. SUBSEA Subsea flåten består av 30 skip i operasjon, hvorav hoveddelen av flåten er eid av datterselskapet DOF Subsea. Utnyttelsesgraden for subsea prosjektflåten har i 2. kvartal vært på 85%, henholdsvis 78% i april, 86% i mai og 92% i juni. I løpet av april har to skip vært i transit til/fra Mexico gulfen. Utnyttelsesgraden av skipene på faste kontrakter har vært 100% i april, 96% i mai og 100% i juni. Utnyttelsen av total flåten har vært 93% i april, 93% i mai og 98% i juni. Ett skip har gjennomført en planlagt dokking i kvartalet og to skip har gjennomført vedlikehold/oppgraderinger på verft. Skandi Constructor startet en 4 års kontrakt i begynnelsen av april og Skandi Seven fikk forlenget sin kontrakt med ett år.

5 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF Subsea har i mai og juni hatt en høy aktivitet i alle regioner, herunder innleie av eksterne fartøyer og har derav en rekordhøy omsetning i dette kvartalet. Kontantstrøm pr. juni MNOK Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv Hovedpunkter regnskap for 2. kvartal Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK mill). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 770 mill (NOK 945 mill inkl salgsgev. NOK 203 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 466 mill (NOK 684 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK -305 mill (NOK -352 mill). Urealisert agio/disagio utgjør NOK -566 mill (NOK -611 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK 47 mill (NOK -97 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta- og verdiendringer utgjør NOK 162 mill (NOK 334 mill). Resultat før skatt utgjør NOK -357 mill (NOK -374 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddsbetalte terminer nybygg er pr NOK 362 mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). Konsernet er regnskapsmessig eksponert mot endringer i valuta blant annet fordi det benyttes funksjonell lokal valuta i noen land der konsernet har virksomhet og dette gjelder særlig for Brasil. Det har vært store bevegelser i valuta, og særlig BRL mot USD og NOK. For virksomheten i Brasil er langsiktige kontrakter sikret i tilsvarende valuta som drifts- og finanskostnader. Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler - start Agio/disagio betalingsmidler Betalingsmidler - slutt Arbeidskapitalen, eksklusive kortsiktig del av langsiktig gjeld, utgjør per NOK mill (NOK mill). Økningen i arbeidskapitalen er et resultat av økt prosjektaktivitet i subsea flåten. Finansiering og kapitalstruktur Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. juni ca. NOK mill og gjelder levering av 4 skip med planlagt levering i 2013 og fram til Nybyggingsprogrammet er fullfinansiert og to av de fire nybyggene er sikret langsiktig beskjeftigelse. De fire rørleggingsfartøyer, som ble kontrahert i august er planlagt finansiert tilsvarende som de tre øvrige skip i eksisterende joint-ventures med Technip. DOF konsernets netto rentebærende gjeld forventes å være på sitt høyeste ved utgangen av 2013 og vil gradvis bli redusert fra og med Andel fastrente kontra flytende rente på langsiktig gjeld utgjør ca 53% av totale lån. Skattekostnad er basert på beste estimat. Konsernets netto økning i langsiktige eiendeler i perioden utgjør levering av ett nybygg i perioden. Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av juni NOK mill (NOK mill). Ikke sysselsatt kapital utgjør pr juni forskuddsbetalte terminer på 4 skip. Konsernet ble i 2012 pålagt å benytte markedsverdi som grunnlag for restverdiestimatet i sine avskrivninger. Dette kan medføre større volatilitet i konsernets avskrivninger framover. Hovedpunkter regnskap pr. 1. halvår Sum inntekter hittil i år utgjør NOK mill (NOK mill). Ebitda utgjør NOK mill (NOK mill inklusiv salgsgevinst på NOK 203 mill), og driftsresultatet (Ebit) utgjør NOK 764 mill (NOK mill). Gjennomsnittlig utnyttelsesgrader har i første halvår vært på 92% ( 92%) for subsea segmentet og på 93% (92%) for supply (AHTS & PSV) segmentet. Netto finanskostnader utgjør NOK mill (NOK mill) og NOK -647 mill ( NOK 654 mill) justert for urealiserte effekter valutalån og rentederivater. Resultat etter skatt utgjør NOK 350 mill (NOK 74 mill).

6 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA 6 Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. juni var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 30. juni var 24,50. Flåten pr. juni Datterselskapet, DOF Subsea, tok i juni levering av sitt nybygg, Skandi Bergen. Skipet har siden levering operert i subsea prosjekt markedet i Nordsjøen. DOF Subsea har et konstruksjonsfartøy under bygging ved Vard i Norge med planlagt levering 1. kvartal Skipet har en lengde på 161 m og en bredde på 32 m og vil bla. bli utrustet med en 900 tonns krane. Datterselskapet Norskan SA har tre AHTS fartøy under bygging ved Vard i Brasil; Skandi Urca, Skandi Angra og Skandi Paraty, som har forventet levering henholdsvis i 4. kvartal 2013, første halvår 2014 og andre halvår DOF ASA eier 20% i en AHTS, Skandi Iceman, som har planlagt levering i september Markedet/nye kontrakter Konsernets flåte opererer globalt, og har Nordsjøen, Vest-Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder. Subsea DOF Subsea har sikret god beskjeftigelse for prosjekt flåten både i Asia og Nordsjøen for 3. kvartal DOF Subsea og Technip har blitt tildelt fire kontrakter av Petrobras for rørleggingsfartøyer, hvor to av skipene vil bli bygget ved Vard i Norge og to av skipene ved Vard i Brasil. Alle kontraktene har en varighet på 8 år med opsjon på ytterligere 8 år med levering i perioden I henhold til joint venture-avtalen mellom DOF Subsea og Technip, vil Technip stå for installasjon av fleksible rør og Norskan vil være ansvarlig for marine operasjoner. Den samlede investering for DOF gruppen utgjør i størrelsesorden USD 625 mill og forventes å gi en samlet årlig Ebidta på ca. USD 110 mill på de fire kontraktene. DOF Subsea har inngått ny kontrakt med Chevron i Brasil for Skandi Salvador med oppstart i september fram til utgangen av DOF Subsea er blitt tildelt flere prosjekt kontrakter i Asia/ Australia og i Nordsjøen, herunder er reinstallasjonskontrakt for en FPSO for Teekay økt i omfang. Total kontraktsverdi tilsvarer ca NOK 1 milliard. AHTS/PSV Spot markedet i Nordsjøen og særlig for AHTS flåten har vært volatil i perioden, dog med bedre inntjening og utnyttelse sammenlignet med forrige periode. Denne trenden forventes å fortsette resten av sommerhalvåret. Utnyttelsen av PSV flåten har vært jevnt høy i kvartalet. Pr. utgangen av juni var det 306 supply skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 101 skip i spotmarkedet. Konsernet hadde ved inngangen til 3. kvartal to AHTS fartøyer og en PSV i spot markedet i Nordsjøen. Av faste kontrakter er det inngått to nye kontrakter for AHTS fartøy for OMV på New Zealand i kvartalet. Framtidsutsikter Konsernet har pr. juli 70 skip i operasjon, hvorav hoveddelen av flåten opererer på faste kontrakter. Selskapet har for tiden 4 skip i det kortsiktige markedet og er i begrenset grad eksponert mot spot markedet. Subsea markedet forventes å være stabilt i andre halvår med normale sesongvariasjoner i de ulike regioner. Konsernet forventer i dag en høyere inntjening i 2. halvår sammenlignet med første halvår. Petrobras har forlenget kontrakten med Skandi Vitoria med to år fra september 2013 til en økt rate. Subsea 7 har erklært opsjon med ett år for Skandi Seven og Skandi Neptune.

7 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 Bekreftelse fra styret og CEO Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2013, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning at halvårsberetningen gir et rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode samt av vesentlige transaksjoner med nærstående. Styret i DOF ASA, 21. august 2013 Helge Singelstad Styrets leder Helge Møgster 7 Oddvar Stangeland Karoline Møgster Wenche Kjølås Mons S. Aase CEO IR kontakter: Mons S. Aase, CEO , Hilde Drønen, CFO , DOF ASA 5392 Storebø

8 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Regnskap 2. kvartal 2013 Konsernets sammendratte resultatregnskap (MNOK) Note 2 kv kv 2012 Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv Driftsinntekter Driftskostnader Gevinst ved salg av varige driftsmidler Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat - EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Resultat fordeles slik Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Utvidet resultatregnskap (MNOK) 2 kv kv 2012 Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Kontrollerende andel Resultat og utvannet resultat per aksje eks ikke-kontrollende andel -2,32-2,63-2,80-0,43 1,02

9 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 Konsernbalanse (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjon og derivater Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av rentebærende gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

10 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Egenkapital (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Transaksjoner med minoritetsinteresser Balanse Balanse Prinsippendring IAS19 Andre ytelser (pensjoner) Justert balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse Nøkkeltall 10 2 kv kv 2012 Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv EBITDA margin eks gevinst ved salg av skip 1) 31 % 35 % 30 % 34 % 34 % EBITDA margin 2) 31 % 45 % 31 % 39 % 37 % EBIT margin 3) 19 % 32 % 17 % 26 % 23 % Kontantstrøm pr. aksje 4) 4,19 5,35 6,51 8,09 15,04 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 5) -2,32-2,63-2,80-0,43 1,02 Resultat pr. aksje justert for urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 6) 2,27 3,88 1,87 3,85 5,81 Egenkapitalavkastning 7) -5 % 1 % 5 % Egenkapitalandel 8) 19 % 21 % 21 % Verdijusert egenkapitalandel 9) 37 % 40 % 39 % Verdijusert egenkapital per aksje 10) Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1) Driftsresultat før gevinst ved salg av skip og avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2) Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 3) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 4) Resultat før skatt + av- og nedskrivninger +/- urealisert agio/disagio +/- netto endring i virkelig verdi av finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 5) Resultat ex. Ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer. 6) Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer. 7) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital. 8) Egenkapital/totalkapital. 9) Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/sum eiendeler justert for merverdier ihht meglerverdier. 10) Egenkapital justert for merverdier ihht meglerverdier/utestående antall aksjer

11 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 Kontantstrøm (MNOK) 2 kv kv 2012 Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Netto kostnadsførte renter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Netto kontantstrøm fra driften Netto betalte renter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av imaterielle eiendeler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt

12 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Noter til regnskapet Note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering. Selskapet har implementert endring i pensjonsstandarden (IAS 19). Utover dette har en fulgt samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Hovedendringen i pensjonsstandarden går ut på at den såkalte korridorløsningen ikke lenger kan benyttes. Dette betyr at alle estimatavvik må føres mot egenkapitalen gjennom totalresultatet (Comprehensive income) i perioden det oppstår. Innføring av nytt regnskapsprinsipp har redusert egenkapital pr med NOK 29 mill som følge av innregning av estimatavvik. Sammenlignbare tall er omarbeidet. Regnskapstallen er ikke reviderte. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter, EBITDA og EBIT pr. segment 12 2 kv kv 2012 Akk 2 kv 2013 Akk 2 kv Inntekter PSV AHTS CSV Sum EBITDA *) PSV AHTS CSV Sum EBIT *) PSV AHTS CSV Sum *) EBITDA og EBIT inkluderer salgsgevinst i CSV segmentet på NOK 203 mill i 2. kvartal 2012.

13 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 Note 3 Hendelser etter balansedagen Et joint venture eid av DOF ASA s datterselskap DOF Subsea og Technip har blitt tildelt fire kontrakter av Petrobras. Kontraktene dekker bygging av fire nye pipelay support fartøy (PLSV) og operasjoner i Brasil for installasjon av fleksible rør. Skipene vil bli designet og bygget av VARD. To av skipene vil bli bygget i Norge og levert i 1. kvartal 2016 og 3. kvartal De andre to skipene vil bli bygget i Brasil og levert i 4. kvartal 2016 og 2. kvartal Petrobras har forlenget kontrakt for Skandi Vitória med to år fra september Forlengelsen av kontrakten er gjort til markedsmessige betingelser. Subsea 7 har forlenget kontrakten for Skandi Seven og Skandi Neptune med et år. DOF Subsea har inngått ny kontrakt med Chevron i Brasil for Skandi Salvador med oppstart i september fram til utgangen av DOF Subsea er blitt tildelt flere prosjekt kontrakter i Nordsjøen, og videre er reinstallasjonskontrakt for en FPSO for Teekay økt i omfang. Note 4 Betalingsmidler Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans.

14 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Note 5 Rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Kassekreditt Sum kortsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Betalingsmidler *) Netto derivater Andre rentebærende fordringer Sum netto rentebærende gjeld *) Eksportfinans har gitt et langsiktig lån som er deponert som bankinnskudd i DnB. Lånet er nedbetalt i Bankinnskuddet er inkludert i betalingsmidler. Covenants knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner: Konsernets verdijusterte egenkapital skal være høyere enn 30% eller høyere enn 20% dersom kontraktsdekning for flåten er større enn 70%. Konsernet skal til en hver tid ha en kontantbeholding på NOK 500 mill. Pr var konsernet i compliance med sine finansielle covenants. Note 6 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp og er beskrevet i selskapets Årsrapport for Det er ingen vesentlige endringer i transaksjoner med nærstående parter. Note 7 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. Note 8 Arbeidskapital Arbeidskapital, eksklusive kortsiktig del av langsiktig gjeld, utgjør pr NOK (NOK 2.211). Økningen i arbeidskapitalen er et resultat av økt prosjektaktivitet i subsea flåten.

15 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon De største aksjonærene i DOF ASA pr Navn Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % PARETO AKSJE NORGE ,75 % 5,75 % SKAGEN VEKST ,19 % 5,19 % ODIN OFFSHORE ,54 % 2,54 % PARETO AKTIV ,43 % 2,43 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % ODIN NORGE ,49 % 1,49 % PARETO VERDI ,33 % 1,33 % MOMENTUM INVESTMENTS INC ,03 % 1,03 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,90 % 0,90 % MOCO AS ,90 % 0,90 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,80 % 0,80 % ODIN MARITIM ,69 % 0,69 % VERDIPAPIRFONDET DNB SMB ,60 % 0,60 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,49 % 0,49 % SABARO INVESTMENTS LTD ,45 % 0,45 % BKK PENSJONSKASSE ,43 % 0,43 % PACTUM AS ,41 % 0,41 % PARETO SICAV ,39 % 0,39 % 15 Sum ,06 % 80,06 % Sum andre aksjonærer ,94 % 19,94 % Sum antall aksjer % 100 %

16 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA Kontraktsdekning PSV kontraktsdekning PSV J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 16 Skandi Falcon Skandi Marstein Skandi Foula Skandi Rona Skandi Buchan Skandi Sotra Skandi Caledonia Skandi Barra Skandi Texel Skandi Mongstad Skandi Flora Skandi Gamma Skandi Waveney Skandi Feistein Skandi Kvitsøy Skandi Nova Skandi Marøy Skandi Hugen Skandi Captain SPOT Skandi Leblon Skandi Flamengo Skandi Yare Skandi Stolmen Firm contract Option

17 DOF ASA Finansiell Rapport 2 kv 2013 AHTS kontraktsdekning AHTS Skandi Stord J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D SPOT Skandi Admiral Skandi Vega Skandi Copacabana Skandi Botafogo Skandi Rio Skandi Fluminense Skandi Giant Skandi Møgster Skandi Ipanema SPOT Skandi Amazonas Skandi Iguacu Skandi Angra Skandi Urca Skandi Paraty Skandi Peregrino Skandi Emerald Skandi Saigon SPOT Skandi Pacific Skandi Atlantic Firm contract Option Under Construction

18 Finansiell Rapport 2 kv 2013 DOF ASA CSV kontraktsdekning CSV J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 18 Skandi Acergy Skandi Achiever Skandi Aker Skandi Arctic Skandi Carla Skandi Constructor Skandi Neptune Skandi Niteroi Skandi Patagonia Skandi Salvador Skandi Santos Skandi Seven Skandi Vitoria Ocean Protector Geograph Geosea Skandi Bergen Skandi Hawk Skandi Hercules Skandi Inspector Skandi Singapore Skandi Skansen Skandi Skolten Geoholm Geosund Skandi TBN (NB800) Skandi TBN PLSV Skandi TBN PLSV Skandi TBN PLSV Skandi CSV TBN PLSV J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Skandi Fjord Skandi Olympia Skandi Commander Skandi Chieftain Skandi Hav Firm contract Option Under Construction

19 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Phone: Fax: NORWAY AUSTRALIA SINGAPORE DOF Subsea AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Subsea Norway AS Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: DOF Management AS Alfabygget 5392 Storebø NORWAY Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen NORWAY Phone: Fax: ANGOLA DOF Subsea Angola Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola Phone/Fax: Mobile: / DOF Management Australia Level 1, 441 South Road Bentleigh, Vic AUSTRALIA Phone: Mobile: DOF Subsea Australia Pty Ltd 5th Floor, 181 St. Georges Tce Perth, Wa 6000 AUSTRALIA Phone: Fax: BRAzIL NorSkan Offshore Ltda Rua Lauro Müller, Offices 2802 to Botafogo - Rio de Janeiro - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Rua A1, 35 - Vale Encantado - Macaè - RJ BRAZIL - CEP: Phone: Fax: Canada DOF Subsea Canada 472 Logy Bay Road Mount Pearl, Newfoundland, A1N 0A4 CANADA Phone: Fax: DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: DOF Management Pte Ltd 460 Alexandra Road# PSA Building, SINGAPORE Phone: Fax: UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Exchange No.1, 62 Market St. Aberdeen AB11 5PJ, UNITED KINGDOM Phone: Fax: DOF (UK) Ltd Voyager House, 75 Waterloo Quay Aberdeen AB11 5 DE UNITED KINGDOM Phone: Fax: USA DOF Subsea USA Inc 5335 W. Sam Houston Parkway N Suite 390, Houston, Texas USA Phone: Fax:

20 Layout: DOF Corporate Communication Department DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer