FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA"

Transkript

1 FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

2 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA INDEX: Rapport 1. Kvartal regnskap 1. kvartal 2012 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP UTVIDET RESULTATREGNSKAP KonSernets RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE KonSernets KONTANTSTRØM KonSernets EGENKAPITAL NØKKELTALL Noter til RegnskapET NOTE 1 GENERELT NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON NOTE 3 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE 4 AVSKRIVNINGER NOTE 5 BETALINGSMIDLER NOTE 6 NETTO RENTEBÆRENDE GJELD NOTE 7 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Note 8 SKATTER NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON DOF SUPPLY Kontraktsdekning NORSKAN/ADD Kontraktsdekning DOF SUBSEA Kontraktsdekning o g KONTAKT DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

3 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 3

4 Rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA Vesentlige hendelser i 1. kvartal Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 607 mill (NOK 375 mill). Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for subsea flåten har i 1. kvartal vært 87% (75%) og for supply flåten 91% (92%). Konsernet har tatt levering av tre nybygg i kvartalet, Skandi Atlantic (AHTS) fra verft i Vietnam, Skandi Hawk (PSV/CSV) fra verft i India og Skandi Kvitsøy (PSV) fra verft i Norge. Det er oppnådd flere nye kontrakter for supply flåten i perioden og særlig gjelder dette kontrakter i Australia. DOF Subsea har inngått en rekke kontrakter av ulik varighet i løpet av de siste månedene og har sikret god utnyttelse av prosjektflåten. DOF Subsea har i perioden inngått avtale om salg av nybygget, Skandi Bergen til en pris ca USD 130 mill. DOF Subsea har kontrahert et konstruksjonsfartøy med STX med levering i Konsernet har i februar utstedt to nye usikrede obligasjonslån på til sammen NOK mill med forfall henholdsvis i 2015 og i Lånene er delvis benyttet til å kjøpe tilbake lån med forfall i perioden DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 6 år. Pr. februar 2012 består flåten (heleid/ deleid) av 74 skip, hvorav 66 skip er i operasjon og 8 skip utgjør nybygg med levering i 2012 og Flåten består av følgende fartøyer: 20 AHTS, 23 PSV og 31 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 53 moderne ROV er inklusiv nybygg. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. desember utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca NOK 20,7 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca NOK 38,5 milliarder. Kontraktsdekning i 2012 er 90 % og 69 % for Hovedpunkter regnskap for 1. kvartal Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK 1 386). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 607 mill (NOK 375 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 360 mill (NOK 105 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK mill (NOK mill). Urealisert agio/disagio utgjør NOK 287 mill (NOK 108 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK 66 mill (NOK 5 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta- og verdiendringer utgjør NOK 58 mill (NOK mill). Resultat før skatt utgjør NOK 411 mill (NOK - 81 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddsbetalte terminer nybygg er pr NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). Kommentarer til driften i 1. kvartal De fleste av konsernets skip er utleid på faste kontrakter. 4 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

5 DOF Subsea har skip som opererer på kortere kontrakter i prosjekt- og spot markedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Supplyflåten i Nordsjøen har hatt 94 % utnyttelse av sin flåte gjennom første kvartal. To skip, Skandi Sotra og Skandi Falcon har i kvartalet arbeidet i spot-markedet. Sistnevnte skip seilte i perioden fra Nordsjøen til en kontrakt i Australia. Den tekniske oppetid har vært høy for denne flåten. Ett skip har gjennomført en planlagt dokking i perioden. Skandi Kvitsøy ble levert i mars og startet sin kontrakt i begynnelsen av april. Datterselskapet Norskan har alle sine fartøy på periode kontrakter og den gjennomsnittlige utnyttelsesgrad har i første kvartal vært 88 %. Det har vært lav utnyttelse på noen skip i deler av kvartalet på grunn av tekniske problemer. Et subsea fartøy har gjennomført en planlagt ombygging som ble påbegynt i fjor og dette skipet kom i operasjon i midten av februar. Norskan tok i februar levering av Skandi Hawk fra India, som etter levering gikk til Singapore for å montere en 60 tonns kran. Dette skipet kom i operasjon i begynnelsen av mai. Det er fra 1. januar etablert felles ledelse for Norskan og DOF Subsea Brasil og Eirik Tørressen er ansatt som adm. dir for begge selskaper. Aker DOF Deepwater (ADD), et joint venture eid av Norskan og Aker Solutions, eier en flåte bestående av 5 AHTS fartøyer. Skandi Peregrino har i perioden gått på fast kontrakt for Statoil i Brasil. Skandi Emerald avsluttet sin kontrakt for OGX i januar og seilte deretter til Nordsjøen og har siden operert i spotmarkedet sammen med søsterskipet, Skandi Saigon. Utnyttelsen av skipene som har operert i spot markedet har vært ca 35% i kvartalet. Skandi Pacific har i perioden operert i Vietnam og hadde i januar et teknisk uhell som medførte en off-hire periode på 17 dager. Skipet har fått en ny kontrakt i Vietnam med varighet fram til september Siste nybygg, Skandi Atlantic, ble levert i mars og har i mai startet en kontrakt i Australia. Subsea flåten har hatt en tilfredsstillende utnyttelsesgrad i perioden, henholdsvis 89 % i januar, 85 % i februar og 88 % i mars. DOF Subsea Asia sin operasjon består utelukkende av prosjektaktivitet og de har hatt variabel utnyttelse av flåten i perioden. Geobay har vært ledig hele kvartalet blant annet på grunn av en klassedokking. De øvrige skipene i denne regionen har hatt jevn utnyttelse. Survey og posisjonering har hatt god inntjening i kvartalet, særlig for aktiviteten i USA. DOF Subsea Atlantic har hatt bedre utnyttelse og inntjening i dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, herunder god inntjening fra driften på Skandi Skolten og Geoholm. Geosund har delvis vært ledig i kvartalet på grunn av endret operasjonsområde fra Svartehavet til Nordsjøen, og startet på rammeavtale for Statoil i mars. Skandi Skansen har i perioden installert ny A-ramme for kontrakt med Subsea7, denne kontrakten startet i mars. Skandi Inspector har i perioden demobilisert subsea utstyr i mars forut for kontrakt med ISS. Skandi Constructor avsluttet kontrakt med Dong i januar og var ledig en kort periode før hun gikk inn på en kontrakt for Shell. Geosea ble ferdig ombygget til RSV fartøy i begynnelsen av januar og seilte deretter til Brasil for en 5 års kontrakt for Petrobras, som ble påbegynt i februar. Avskrivninger DOF ble i fjor pålagt av finanstilsynet å benytte markedsverdi som grunnlag for restverdiestimatet av konsernets flåte. Dette prinsipp er benyttet for beregning av avskrivninger i dette kvartalet. Endringer i markedsverdier kan skape større volatilitet i framtidige avskrivninger. Finansresultat og skatt Norskan benytter funksjonell valuta i BRL og ved store bevegelser mot USD gir dette en høy regnskapsmessig effekt. Dette til tross for at Norskan i begrenset grad er eksponert mot valuta, da alle langsiktige 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 5

6 DOF ASA kontrakter er sikret i tilsvarende valuta som driftsog finanskostnader. Urealisert agio utgjør i 1. kvartal NOK 287 mill og gjelder i hovedsak en svekket USD i forhold til NOK og BRL. Andel fastrente kontra flytende rente på langsiktig gjeld er økt dette kvartalet, som følge av inngåelse av flere fastrente kontrakter på NOK og USD lån. Det har vært mindre bevegelser i lange renter dette kvartalet sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Urealisert endring av finansielle instrumenter utgjør NOK 66 mill i 1. kvartal. Skatt Skattekostnad er basert på best estimat. Balanse Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av mars NOK mill. Økning i netto rentebærende gjeld utgjør i hovedsak opptrekk av lån i forbindelse med levering av nye skip. Konsernet har hittil i år tatt levering av tre skip, hvorav to skip er klassifisert som nybygg i balansen pr. mars. Disse skipene startet sine kontrakter i mai. Kontantstrøm per mars MNOK Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler - start Aglo/disago betalingsmidler Betalingsmidler Finansiering og kapitalstruktur DOF har i februar 2012 utstedt et nytt obligasjonslån på NOK 700 mill med forfall i februar Lånet er en refinansiering av DOF 07 med forfall 2013 pålydende NOK 924 mill. DOF Subsea har i 2012 utstedt et nytt obligasjonslån på NOK 700 mill med forfall i Lånet er en refinansiering av DOFSUB 03 (forfall 2012) og DOFSUB 04 (forfall 2014). DOF Subsea har kjøpt NOK 200 mill i det nye lånet. DOF og Norskan har i 1. kvartal trukket opp tre nye lån på til sammen NOK 615 mill i forbindelse med levering av tre nybygg. Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. mars NOK mill og gjelder leveringer fram til utgangen av Planlagt langsiktig finansiering av dette nybyggingsprogrammet utgjør ca. NOK mill, hvorav ca. NOK mill er sikret langsiktig finansiering. Nybyggingsprogrammet utgjør til sammen 8 skip, hvorav 6 skip er sikret langsiktig kontrakter henholdsvis for ConocoPhillips og Petrobras. Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. mars 2012 var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 31. mars var 36,50. Det er den 24. mai avholdt ordinær generalforsamling, hvor styret fikk fornyet fullmakt til å utstede inntil aksjer. Styret fikk i samme generalforsamling fornyet fullmakt til å erverve 10 % av selskapets aksjer til høyeste pålydende kr 100,- og laveste pålydende kr 20 pr. aksje. 6 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

7 Flåten-/virksomheter Norskan tok i februar levering av Skandi Hawk, et kombinert PSV/RSV fartøy, fra Cochin Shipyard i India. Skipet gikk deretter til Singapore for å montere en 60 tonns kran. Skandi Hawk vil i inntil ett år være en del av prosjekt flåten til DOF Subsea Asia. Aker DOF Deepwater (ADD) tok i mars levering av sitt siste nybygg, Skandi Atlantic, fra STX Vietnam som har samme design som de øvrige skipene i ADD flåten. Skipet har i mai startet en langsiktig kontrakt i Australia. Skandi Kvitsøy ble levert i midten av mars og startet en 6 års kontrakt for ConocoPhillips. Skipet er søsterskip til Skandi Feistein og er eid av PSV Invest I, hvor DOF kontrollerer 52%. DOF Subsea inngikk i mars avtale med Commonwealth Australia om salg av Skandi Bergen til en pris ca. USD 130 mill. Skipet ble overlevert til ny eier i forbindelse med levering fra verft i mai. DOF Subsea har inngått avtale med STX om levering av et nytt subsea fartøy med tilsvarende design som Skandi Bergen. Dette nybygget har levering i mai Norskan planlegger levering av Skandi Iguazu i månedsskiftet juni/juli. Skipet er sikret en langsiktig kontrakt med Petrobras. Nye kontrakter Konsernets flåte opererer globalt, og har Nordsjøen, Vest- Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder: Subsea DOF Subsea Asia har fått tilført et nytt skip Skandi Hawk i sin operasjon. Sistnevnte skip har startet en 67 dagers kontrakt i Vietnam. DOF Subsea har sikret god beskjeftigelse for flåten i Nordsjøen, herunder tildeling av rammeavtale med Statoil som innebærer utnyttelse av fartøyet, Geosund. Subsea7 har erklært opsjon på forlengelse av kontrakt med Skandi Seven og Skandi Skansen, og disse fartøyene er sikret fast beskjeftelse, henholdsvis fram til mars 2014 og juli AHTS/PSV Kontraktsaktiviteten for supply har vært høy i perioden. Det er oppnådd flere nye kontrakter i 1. kvartal og særlig gjelder dette for markedet i Østen og Australia: Skandi Pacific er sikret inntil 100 dager i Vietnam 2 års kontrakt for Skandi Møgster for OGX i Brasil 1 års kontrakt for Skandi Waveney for Peterson i Nordsjøen 2 x 5 års kontrakter for Skandi Foula og Skandi Rona for Shell UK i Nordsjøen 490 dagers kontrakt for Skandi Falcon for MacDow i Australia 900 dagers kontrakt for Skandi Atlantic for Apache i Australia 3 års kontrakt for Skandi Caledonia med Maersk i Nordsjøen. Markedet Spot markedet i Nordsjøen har generelt vært svakt i dette kvartalet. For PSV har utnyttelsesgraden vært bra, men gjennomsnittlige rater har vært noe lavere i forhold til forrige kvartal. For AHTS segmentet har utnyttelsesgraden og inntjeningen vært lav. Markedet har bedret seg noe i mars og i april, men i siste halvdel av mai er markedet svakt og særlig for AHTS. Både TC og prosjektmarkedet for subsea fartøyer har vært vesentlig bedre hittil i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 7

8 DOF ASA Pr. utgangen av mars var det 289 supply skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 95 skip i spotmarkedet. Markedet i Brasil er preget av høy etterspørsel etter skip. Markedet i Sør-øst Asia har vist en god utvikling med stor etterspørsel etter skip. Aktiviteten i Australia forventes fortsatt å være høy, basert på planlagte prosjekter de nærmeste årene. Framtidsutsikter DOF har inngått en rekke nye kontrakter da særlig for supplyflåten i løpet av de siste månedene. Ved utgangen av mars var alle PSV er sikret fast beskjeftigelse, mens to AHTS fartøyer er eksponert i spot markedet. DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten i 2012 og vil fortsette sin strategi med en miks av faste kontrakter og skip på prosjekt kontrakter. Selskapet forventer en høyere inntjening i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 1. kvartal, hovedsakelig på grunn av tilgang av flere skip, høyere kontraktsrater for flere skip og bedre gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for konsernets flåte. Styret i DOF ASA, 30. mai 2012 Ir kontakter: Mons S. Aase, CEO Hilde Drønen, CFO DOF ASA 5392 Storebø, Norway Helge Singelstad Styrets leder Helge Møgster Oddvar Stangeland Wenche Kjølås Britt Mjellem Karoline Møgster Mons S. Aase CEO 8 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

9 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 9

10 regnskap 1. kvartal 2012 DOF ASA KONSERNETS RESULTATREGNSKAP (MNOK) Note 1 kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat - EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel UTVIDET RESULTATREGNSKAP (MNOK) 1 kv kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) (NOK) 2,20-0,04-3,69 *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 10 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

11 KONSERN BALANSE (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjon og derivater Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 11

12 DOF ASA KonSernets KONTANTSTRØM (MNOK) Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Kontantstrøm fra driften Renteinntekter/-kostnader Mottatt renteinntekter Betalte rentekostnader Periodens skatter Netto kontantstrøm fra driften Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Innbetaling av kapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

13 KonSernets EGENKAPITAL (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse NØKKELTALL TYPE 1 kv kv EBITDA margin 1 33 % 27 % 31 % EBIT margin 2 19 % 8 % 18 % Kontantstrøm pr. aksje 3 5,22 3,09 9,56 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 4 2,20-0,04-3,69 Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 5-0,03-1,81 1,67 Egenkapitalavkastning 6 5 % -1 % -8 % Egenkapitalandel 7 22 % 24 % 22 % Verdijusert egenkapitalandel 40 % 43 % 44 % Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer Pålydende verdi pr. aksje * ) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1) Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 3) Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet /gjennomsnittlig antall aksjer 4) Resultat ex. Ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer 5) Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 6) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 7) Egenkapital/totalkapital 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 13

14 Noter til regnskapet DOF ASA note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med Internasjonal Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS34 ). Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til de samme prinsippene som ble benyttet i årsrapporten for 2011, men inneholder ikke all informasjon og noter som kreves i en årsrapport. Kvartalsrapporten må derfor leses i sammenheng med siste årsrapport fra selskapet. Endrede standarder og tolkninger kan gi andre tall. Regnskapet er urevidert. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter og EBITDA pr. segment 1 kv kv INNTEKTER PSV AHTS CSV SUM EBITDA PSV AHTS CSV SUM EBIT PSV AHTS CSV SUM Note 3 Hendelser etter balansedagen DOF Subsea Rederi AS, et datterselskap av DOF Subsea AS, har solgt nybygg nr 771 ved STX OSV AS, til Commonwelth of Australia (COA). Skipet ble levert til COA 22. mai DOF ASA har besluttet å investerere 20% i Iceman AS. Iceman har kontrahert et nybygg hos STX OSV Norge (AHTS) med levering i DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

15 Note 4 Avskrivninger DOF har en strategi om at konsernet til enhver tid skal ha en relativt ny flåte definert ved at skipene primært sett skal være under 20 år gamle. DOF kalkulerer således en restverdi ved utløpet av bruksperioden. Grunnlaget for restverdiestimatet skal være markedsverdi av certeparti frie skip. Takstene justeres for å reflektere skipenes verdi dersom de hadde vært av en alder og i en tilstand som er forventet på salgstidspunktet. For å estimere restverdien bruker DOF en lineær modell som er avhengig av alderen på skipet økende fra 50% (på et nybygg) til 100% (av et 20 år gammelt skip) av mottatte megleranslag. Selskapet endret restverdiestimat ved årslutt Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2011 er ikke omarbei det. Effekten av endring av restverdi utgjør ca MNOK 33 i reduserte avskrivinger i 1. kvartal Note 5 Betalingsmidler 1 kv kv Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans. Note 6 Netto rentebærende gjeld 1 kv kv Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig del av obligasjonslån Kortsiktig del av langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld til finansinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Betalingsmidler Netto rentebærende gjeld Note 7 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp. Note 8 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 15

16 DOF ASA NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON De største aksjonærene i DOF ASA pr Name Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % ODIN NORGE ,96 % 5,96 % PARETO AKSJE NORGE ,66 % 5,66 % SKAGEN VEKST ,13 % 5,13 % PARETO AKTIV ,54 % 2,54 % ODIN OFFSHORE ,21 % 2,21 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % PARETO VERDI ,49 % 1,49 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,89 % 0,89 % MOCO AS ,62 % 0,62 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,59 % 0,59 % ODIN MARITIM ,52 % 0,52 % SIX SIS AG ,49 % 0,49 % UBS AG, LONDON BRANCH ,47 % 0,47 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,47 % 0,47 % DNB NOR SMB ,45 % 0,45 % PACTUM AS ,41 % 0,41 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % 0,39 % PARETO SICAV ,38 % 0,38 % Sum ,93 % 82,93 % Sum andre aksjonærer ,07 % 17,07 % Sum antall aksjer ,00 % 100,00% 16 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

17 Dof Supply Kontraktsdekning Fast OpsjON NyBygg 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 17

18 DOF ASA Norskan / AKER DOF DEEPWATER Kontraktsdekning Fast OpsjON Ny BygG 18 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

19 DOF SUBSEA Kontraktsdekning Fast OpsjON NyBygg 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 19

20 DOF ASA NORWAY: DOF ASA Phone: Fax: Address: Alfabygget 5392 Storebø, Norway DOF Subsea AS Phone: Fax: Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Subsea Norway AS Phone: Fax: Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Management AS Phone: Fax: Austevoll Address: Alfabygget 5392 Storebø, Norway Bergen Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY SINGAPORE: DOF Management Pte Ltd Phone: Fax: Address: 460 Alexandra Road# PSA Building,119963, Singapore DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd Phone: Fax: Address: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore UNITED KINGDOM: DOF (UK) Ltd Phone: Fax: Address: Voyager House, 75 Waterloo Quay Aberdeen AB11 5 DE, UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Phone: Fax: Address: Exchange No.1, 62 Market St. Aberdeen, AB11 5PJ, UNITED KINGDOM AUSTRALIA: DOF Subsea Australia Pty Ltd Phone: Fax: Address: 5th Floor, 181 St. Georges Tce Perth WA 6000, Australia DOF Management Austra lia Phone: Mobile: Address: Level 1, 441 South Road, Bentleigh, Vic. 3204, Australia USA: DOF Subsea USA Inc Phone: Fax: Address: 5335 W. Sam Houston Parkway N Suite 390, Houston Texas, USA BRAzIL: NorSkan Offshore Ltda Phone: Fax: Address: Rua Lauro Müller, 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul Botafogo Rio de Janeiro, R.J. BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Phone: Address: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Phone: Fax: Address: Rua Lauro Müller 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul - Botafogo Rio de Janeiro, R.J., BRAZIL ANGOLA: DOF Subsea Angola Phone/Fax: Mobile: / Address: Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola 20 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

21 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 21

22 FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA www. dof.no

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2015 4 Regnskap 1. kvartal 2015 - management rapportering 10 Konsernets sammendratte

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2014 4 Regnskap 3. kvartal 2014 - management rapportering 10 Regnskap

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05

Årsrapport DOF ASA. Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 Årsrapport DOF ASA Kontraktsoversikt PR. 12.04.05 PSV OPERASJONSOMRÅDE BEFRAKTER 2005 2006 Hav North Sea KerrMcGee Falcon North Sea Shell UK Marstein North Sea Shell UK Stolmen Norway Statoil Foula North

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport 2003 DOF ASA

Årsrapport 2003 DOF ASA Årsrapport 2003 DOF ASA INNHOLD Dette er DOF ASA Side 3 Vesentlige hendelser i 2003 side 4 02 Hovedtall side 5 Styrets beretning side 7 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Kontantstrøm side 14 Noter

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005

SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2005 VISJON Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer