FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA"

Transkript

1 FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA

2 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA INDEX: Rapport 1. Kvartal regnskap 1. kvartal 2012 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP UTVIDET RESULTATREGNSKAP KonSernets RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE KonSernets KONTANTSTRØM KonSernets EGENKAPITAL NØKKELTALL Noter til RegnskapET NOTE 1 GENERELT NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON NOTE 3 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE 4 AVSKRIVNINGER NOTE 5 BETALINGSMIDLER NOTE 6 NETTO RENTEBÆRENDE GJELD NOTE 7 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Note 8 SKATTER NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON DOF SUPPLY Kontraktsdekning NORSKAN/ADD Kontraktsdekning DOF SUBSEA Kontraktsdekning o g KONTAKT DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

3 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 3

4 Rapport 1. kvartal 2012 DOF ASA Vesentlige hendelser i 1. kvartal Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK mill (NOK mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 607 mill (NOK 375 mill). Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for subsea flåten har i 1. kvartal vært 87% (75%) og for supply flåten 91% (92%). Konsernet har tatt levering av tre nybygg i kvartalet, Skandi Atlantic (AHTS) fra verft i Vietnam, Skandi Hawk (PSV/CSV) fra verft i India og Skandi Kvitsøy (PSV) fra verft i Norge. Det er oppnådd flere nye kontrakter for supply flåten i perioden og særlig gjelder dette kontrakter i Australia. DOF Subsea har inngått en rekke kontrakter av ulik varighet i løpet av de siste månedene og har sikret god utnyttelse av prosjektflåten. DOF Subsea har i perioden inngått avtale om salg av nybygget, Skandi Bergen til en pris ca USD 130 mill. DOF Subsea har kontrahert et konstruksjonsfartøy med STX med levering i Konsernet har i februar utstedt to nye usikrede obligasjonslån på til sammen NOK mill med forfall henholdsvis i 2015 og i Lånene er delvis benyttet til å kjøpe tilbake lån med forfall i perioden DOF ASA er et internasjonalt konsern som eier og driver en flåte bestående av PSV, AHTS, subsea skip og serviceselskaper som tilbyr tjenester innenfor subsea markedet. Konsernet har en moderne flåte med en gjennomsnittsalder på ca. 6 år. Pr. februar 2012 består flåten (heleid/ deleid) av 74 skip, hvorav 66 skip er i operasjon og 8 skip utgjør nybygg med levering i 2012 og Flåten består av følgende fartøyer: 20 AHTS, 23 PSV og 31 CSV. I tillegg eier konsernet en flåte bestående av 53 moderne ROV er inklusiv nybygg. DOF ASA har hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter. Pr. desember utgjorde den nominelle verdien av kontraktene ca NOK 20,7 milliarder, og inklusiv opsjoner en verdi på ca NOK 38,5 milliarder. Kontraktsdekning i 2012 er 90 % og 69 % for Hovedpunkter regnskap for 1. kvartal Driftsinntekter utgjør NOK mill (NOK 1 386). Driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjør NOK 607 mill (NOK 375 mill). Driftsresultat (Ebit) utgjør NOK 360 mill (NOK 105 mill). Sum finanskostnader før urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter utgjør NOK mill (NOK mill). Urealisert agio/disagio utgjør NOK 287 mill (NOK 108 mill) og netto verdiendring finansielle instrumenter NOK 66 mill (NOK 5 mill). Resultat før skatt eksklusiv urealisert valuta- og verdiendringer utgjør NOK 58 mill (NOK mill). Resultat før skatt utgjør NOK 411 mill (NOK - 81 mill). Netto rentebærende gjeld er pr NOK mill (NOK mill). Forskuddsbetalte terminer nybygg er pr NOK mill (NOK mill). Bokført egenkapital inklusiv minoriteter er pr NOK mill (NOK mill). Kommentarer til driften i 1. kvartal De fleste av konsernets skip er utleid på faste kontrakter. 4 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

5 DOF Subsea har skip som opererer på kortere kontrakter i prosjekt- og spot markedet, der utnyttelsesgraden av skipene er påvirket av markeds- og sesongvariasjoner. Supplyflåten i Nordsjøen har hatt 94 % utnyttelse av sin flåte gjennom første kvartal. To skip, Skandi Sotra og Skandi Falcon har i kvartalet arbeidet i spot-markedet. Sistnevnte skip seilte i perioden fra Nordsjøen til en kontrakt i Australia. Den tekniske oppetid har vært høy for denne flåten. Ett skip har gjennomført en planlagt dokking i perioden. Skandi Kvitsøy ble levert i mars og startet sin kontrakt i begynnelsen av april. Datterselskapet Norskan har alle sine fartøy på periode kontrakter og den gjennomsnittlige utnyttelsesgrad har i første kvartal vært 88 %. Det har vært lav utnyttelse på noen skip i deler av kvartalet på grunn av tekniske problemer. Et subsea fartøy har gjennomført en planlagt ombygging som ble påbegynt i fjor og dette skipet kom i operasjon i midten av februar. Norskan tok i februar levering av Skandi Hawk fra India, som etter levering gikk til Singapore for å montere en 60 tonns kran. Dette skipet kom i operasjon i begynnelsen av mai. Det er fra 1. januar etablert felles ledelse for Norskan og DOF Subsea Brasil og Eirik Tørressen er ansatt som adm. dir for begge selskaper. Aker DOF Deepwater (ADD), et joint venture eid av Norskan og Aker Solutions, eier en flåte bestående av 5 AHTS fartøyer. Skandi Peregrino har i perioden gått på fast kontrakt for Statoil i Brasil. Skandi Emerald avsluttet sin kontrakt for OGX i januar og seilte deretter til Nordsjøen og har siden operert i spotmarkedet sammen med søsterskipet, Skandi Saigon. Utnyttelsen av skipene som har operert i spot markedet har vært ca 35% i kvartalet. Skandi Pacific har i perioden operert i Vietnam og hadde i januar et teknisk uhell som medførte en off-hire periode på 17 dager. Skipet har fått en ny kontrakt i Vietnam med varighet fram til september Siste nybygg, Skandi Atlantic, ble levert i mars og har i mai startet en kontrakt i Australia. Subsea flåten har hatt en tilfredsstillende utnyttelsesgrad i perioden, henholdsvis 89 % i januar, 85 % i februar og 88 % i mars. DOF Subsea Asia sin operasjon består utelukkende av prosjektaktivitet og de har hatt variabel utnyttelse av flåten i perioden. Geobay har vært ledig hele kvartalet blant annet på grunn av en klassedokking. De øvrige skipene i denne regionen har hatt jevn utnyttelse. Survey og posisjonering har hatt god inntjening i kvartalet, særlig for aktiviteten i USA. DOF Subsea Atlantic har hatt bedre utnyttelse og inntjening i dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, herunder god inntjening fra driften på Skandi Skolten og Geoholm. Geosund har delvis vært ledig i kvartalet på grunn av endret operasjonsområde fra Svartehavet til Nordsjøen, og startet på rammeavtale for Statoil i mars. Skandi Skansen har i perioden installert ny A-ramme for kontrakt med Subsea7, denne kontrakten startet i mars. Skandi Inspector har i perioden demobilisert subsea utstyr i mars forut for kontrakt med ISS. Skandi Constructor avsluttet kontrakt med Dong i januar og var ledig en kort periode før hun gikk inn på en kontrakt for Shell. Geosea ble ferdig ombygget til RSV fartøy i begynnelsen av januar og seilte deretter til Brasil for en 5 års kontrakt for Petrobras, som ble påbegynt i februar. Avskrivninger DOF ble i fjor pålagt av finanstilsynet å benytte markedsverdi som grunnlag for restverdiestimatet av konsernets flåte. Dette prinsipp er benyttet for beregning av avskrivninger i dette kvartalet. Endringer i markedsverdier kan skape større volatilitet i framtidige avskrivninger. Finansresultat og skatt Norskan benytter funksjonell valuta i BRL og ved store bevegelser mot USD gir dette en høy regnskapsmessig effekt. Dette til tross for at Norskan i begrenset grad er eksponert mot valuta, da alle langsiktige 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 5

6 DOF ASA kontrakter er sikret i tilsvarende valuta som driftsog finanskostnader. Urealisert agio utgjør i 1. kvartal NOK 287 mill og gjelder i hovedsak en svekket USD i forhold til NOK og BRL. Andel fastrente kontra flytende rente på langsiktig gjeld er økt dette kvartalet, som følge av inngåelse av flere fastrente kontrakter på NOK og USD lån. Det har vært mindre bevegelser i lange renter dette kvartalet sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Urealisert endring av finansielle instrumenter utgjør NOK 66 mill i 1. kvartal. Skatt Skattekostnad er basert på best estimat. Balanse Konsernets netto rentebærende gjeld hensyntatt ikke sysselsatt kapital er pr. utgangen av mars NOK mill. Økning i netto rentebærende gjeld utgjør i hovedsak opptrekk av lån i forbindelse med levering av nye skip. Konsernet har hittil i år tatt levering av tre skip, hvorav to skip er klassifisert som nybygg i balansen pr. mars. Disse skipene startet sine kontrakter i mai. Kontantstrøm per mars MNOK Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringer Kontantstrøm fra finansiering Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler - start Aglo/disago betalingsmidler Betalingsmidler Finansiering og kapitalstruktur DOF har i februar 2012 utstedt et nytt obligasjonslån på NOK 700 mill med forfall i februar Lånet er en refinansiering av DOF 07 med forfall 2013 pålydende NOK 924 mill. DOF Subsea har i 2012 utstedt et nytt obligasjonslån på NOK 700 mill med forfall i Lånet er en refinansiering av DOFSUB 03 (forfall 2012) og DOFSUB 04 (forfall 2014). DOF Subsea har kjøpt NOK 200 mill i det nye lånet. DOF og Norskan har i 1. kvartal trukket opp tre nye lån på til sammen NOK 615 mill i forbindelse med levering av tre nybygg. Konsernets gjenværende forpliktelser på skip under bygging utgjør pr. mars NOK mill og gjelder leveringer fram til utgangen av Planlagt langsiktig finansiering av dette nybyggingsprogrammet utgjør ca. NOK mill, hvorav ca. NOK mill er sikret langsiktig finansiering. Nybyggingsprogrammet utgjør til sammen 8 skip, hvorav 6 skip er sikret langsiktig kontrakter henholdsvis for ConocoPhillips og Petrobras. Aksjonærforhold Det har ikke skjedd vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Pr. 30. mars 2012 var det aksjonærer i selskapet. Aksjekursen pr. 31. mars var 36,50. Det er den 24. mai avholdt ordinær generalforsamling, hvor styret fikk fornyet fullmakt til å utstede inntil aksjer. Styret fikk i samme generalforsamling fornyet fullmakt til å erverve 10 % av selskapets aksjer til høyeste pålydende kr 100,- og laveste pålydende kr 20 pr. aksje. 6 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

7 Flåten-/virksomheter Norskan tok i februar levering av Skandi Hawk, et kombinert PSV/RSV fartøy, fra Cochin Shipyard i India. Skipet gikk deretter til Singapore for å montere en 60 tonns kran. Skandi Hawk vil i inntil ett år være en del av prosjekt flåten til DOF Subsea Asia. Aker DOF Deepwater (ADD) tok i mars levering av sitt siste nybygg, Skandi Atlantic, fra STX Vietnam som har samme design som de øvrige skipene i ADD flåten. Skipet har i mai startet en langsiktig kontrakt i Australia. Skandi Kvitsøy ble levert i midten av mars og startet en 6 års kontrakt for ConocoPhillips. Skipet er søsterskip til Skandi Feistein og er eid av PSV Invest I, hvor DOF kontrollerer 52%. DOF Subsea inngikk i mars avtale med Commonwealth Australia om salg av Skandi Bergen til en pris ca. USD 130 mill. Skipet ble overlevert til ny eier i forbindelse med levering fra verft i mai. DOF Subsea har inngått avtale med STX om levering av et nytt subsea fartøy med tilsvarende design som Skandi Bergen. Dette nybygget har levering i mai Norskan planlegger levering av Skandi Iguazu i månedsskiftet juni/juli. Skipet er sikret en langsiktig kontrakt med Petrobras. Nye kontrakter Konsernets flåte opererer globalt, og har Nordsjøen, Vest- Afrika, Brasil og Asia/Australia som de viktigste operasjonsområder: Subsea DOF Subsea Asia har fått tilført et nytt skip Skandi Hawk i sin operasjon. Sistnevnte skip har startet en 67 dagers kontrakt i Vietnam. DOF Subsea har sikret god beskjeftigelse for flåten i Nordsjøen, herunder tildeling av rammeavtale med Statoil som innebærer utnyttelse av fartøyet, Geosund. Subsea7 har erklært opsjon på forlengelse av kontrakt med Skandi Seven og Skandi Skansen, og disse fartøyene er sikret fast beskjeftelse, henholdsvis fram til mars 2014 og juli AHTS/PSV Kontraktsaktiviteten for supply har vært høy i perioden. Det er oppnådd flere nye kontrakter i 1. kvartal og særlig gjelder dette for markedet i Østen og Australia: Skandi Pacific er sikret inntil 100 dager i Vietnam 2 års kontrakt for Skandi Møgster for OGX i Brasil 1 års kontrakt for Skandi Waveney for Peterson i Nordsjøen 2 x 5 års kontrakter for Skandi Foula og Skandi Rona for Shell UK i Nordsjøen 490 dagers kontrakt for Skandi Falcon for MacDow i Australia 900 dagers kontrakt for Skandi Atlantic for Apache i Australia 3 års kontrakt for Skandi Caledonia med Maersk i Nordsjøen. Markedet Spot markedet i Nordsjøen har generelt vært svakt i dette kvartalet. For PSV har utnyttelsesgraden vært bra, men gjennomsnittlige rater har vært noe lavere i forhold til forrige kvartal. For AHTS segmentet har utnyttelsesgraden og inntjeningen vært lav. Markedet har bedret seg noe i mars og i april, men i siste halvdel av mai er markedet svakt og særlig for AHTS. Både TC og prosjektmarkedet for subsea fartøyer har vært vesentlig bedre hittil i år sammenlignet med samme kvartal i fjor. 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 7

8 DOF ASA Pr. utgangen av mars var det 289 supply skip som opererte i Nordsjømarkedet, hvorav 95 skip i spotmarkedet. Markedet i Brasil er preget av høy etterspørsel etter skip. Markedet i Sør-øst Asia har vist en god utvikling med stor etterspørsel etter skip. Aktiviteten i Australia forventes fortsatt å være høy, basert på planlagte prosjekter de nærmeste årene. Framtidsutsikter DOF har inngått en rekke nye kontrakter da særlig for supplyflåten i løpet av de siste månedene. Ved utgangen av mars var alle PSV er sikret fast beskjeftigelse, mens to AHTS fartøyer er eksponert i spot markedet. DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten i 2012 og vil fortsette sin strategi med en miks av faste kontrakter og skip på prosjekt kontrakter. Selskapet forventer en høyere inntjening i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 1. kvartal, hovedsakelig på grunn av tilgang av flere skip, høyere kontraktsrater for flere skip og bedre gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for konsernets flåte. Styret i DOF ASA, 30. mai 2012 Ir kontakter: Mons S. Aase, CEO Hilde Drønen, CFO DOF ASA 5392 Storebø, Norway Helge Singelstad Styrets leder Helge Møgster Oddvar Stangeland Wenche Kjølås Britt Mjellem Karoline Møgster Mons S. Aase CEO 8 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

9 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 9

10 regnskap 1. kvartal 2012 DOF ASA KONSERNETS RESULTATREGNSKAP (MNOK) Note 1 kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger - EBITDA Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat - EBIT Resultat fra tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto realisert agio/disagio Netto urealisert agio/disagio Netto endring i virkelig verdi finansielle instrumenter Netto finansposter Resultat før skatter Skatter Resultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel UTVIDET RESULTATREGNSKAP (MNOK) 1 kv kv Omregningsdifferanser valuta Andre inntekter og kostnader Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Ikke kontrollerende andel Majoritetens andel Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) (NOK) 2,20-0,04-3,69 *) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 10 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

11 KONSERN BALANSE (MNOK) Note EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Immatrielle eiendeler Skip og utstyr Nybygg Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og andre selskaper Langsiktige fordringer Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bundne likvide midler Frie likvide midler Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innbetalt kapital Annen egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital Utsatt skatt Pensjon og derivater Avsetninger for forpliktelser Obligasjonslån Gjeld til kreditinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig del av langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 11

12 DOF ASA KonSernets KONTANTSTRØM (MNOK) Resultat før skatter Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer Endring av andre tidsavgrensninger Resultat fra tilknyttede selskaper Kontantstrøm fra driften Renteinntekter/-kostnader Mottatt renteinntekter Betalte rentekostnader Periodens skatter Netto kontantstrøm fra driften Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetaling/utbetaling langsiktige fordringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring tilgang ikke-kontrollerende eierinteresser Innbetaling av kapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Agio/disagio på betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens slutt DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

13 KonSernets EGENKAPITAL (MNOK) Innbetalt egenkapital Opptjent egenkap Omregnings differanser Sum annen egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse Balanse Resultat i perioden Annen innregnet inntekt/kostnad Balanse NØKKELTALL TYPE 1 kv kv EBITDA margin 1 33 % 27 % 31 % EBIT margin 2 19 % 8 % 18 % Kontantstrøm pr. aksje 3 5,22 3,09 9,56 Resultat pr. aksje eks ikke kontrollerende andel *) 4 2,20-0,04-3,69 Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter *) 5-0,03-1,81 1,67 Egenkapitalavkastning 6 5 % -1 % -8 % Egenkapitalandel 7 22 % 24 % 22 % Verdijusert egenkapitalandel 40 % 43 % 44 % Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld eks ikke sysselsatt kapital Gjennomsnittlig antall aksjer Utestående antall aksjer Pålydende verdi pr. aksje * ) Utvannet resultat pr aksje er lik resultat pr aksje. 1) Driftsresultat før avskrivning i prosent av driftsinntekter. 2) Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 3) Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet /gjennomsnittlig antall aksjer 4) Resultat ex. Ikke kontrollerende andel/gjennomsnittlig antall aksjer 5) Resultat inkl. ikke kontrollerende andel ex. urealisert agio/disagio og verdiendring finansielle instrumenter/gjennomsnittlig antall aksjer 6) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 7) Egenkapital/totalkapital 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 13

14 Noter til regnskapet DOF ASA note 1 Generelt Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med Internasjonal Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS34 ). Kvartalsrapporten er utarbeidet i henhold til de samme prinsippene som ble benyttet i årsrapporten for 2011, men inneholder ikke all informasjon og noter som kreves i en årsrapport. Kvartalsrapporten må derfor leses i sammenheng med siste årsrapport fra selskapet. Endrede standarder og tolkninger kan gi andre tall. Regnskapet er urevidert. Note 2 Segmentinformasjon Driftsinntekter og EBITDA pr. segment 1 kv kv INNTEKTER PSV AHTS CSV SUM EBITDA PSV AHTS CSV SUM EBIT PSV AHTS CSV SUM Note 3 Hendelser etter balansedagen DOF Subsea Rederi AS, et datterselskap av DOF Subsea AS, har solgt nybygg nr 771 ved STX OSV AS, til Commonwelth of Australia (COA). Skipet ble levert til COA 22. mai DOF ASA har besluttet å investerere 20% i Iceman AS. Iceman har kontrahert et nybygg hos STX OSV Norge (AHTS) med levering i DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

15 Note 4 Avskrivninger DOF har en strategi om at konsernet til enhver tid skal ha en relativt ny flåte definert ved at skipene primært sett skal være under 20 år gamle. DOF kalkulerer således en restverdi ved utløpet av bruksperioden. Grunnlaget for restverdiestimatet skal være markedsverdi av certeparti frie skip. Takstene justeres for å reflektere skipenes verdi dersom de hadde vært av en alder og i en tilstand som er forventet på salgstidspunktet. For å estimere restverdien bruker DOF en lineær modell som er avhengig av alderen på skipet økende fra 50% (på et nybygg) til 100% (av et 20 år gammelt skip) av mottatte megleranslag. Selskapet endret restverdiestimat ved årslutt Sammenlignbare tall for 1. kvartal 2011 er ikke omarbei det. Effekten av endring av restverdi utgjør ca MNOK 33 i reduserte avskrivinger i 1. kvartal Note 5 Betalingsmidler 1 kv kv Bundne likvide midler *) Frie likvide midler Sum likvide midler *) Inkluderer i all hovedsak sperret innskudd knyttet til langsiktig lån fra Eksportfinans. Note 6 Netto rentebærende gjeld 1 kv kv Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld og avsetninger Kortsiktig del av obligasjonslån Kortsiktig del av langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld til finansinstitusjoner Sum rentebærende gjeld Betalingsmidler Netto rentebærende gjeld Note 7 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter skjer til markedsmessige betingelser ihht armlengdes prinsipp. Note 8 Skatter Skatter pr er basert på et estimat. 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 15

16 DOF ASA NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON De største aksjonærene i DOF ASA pr Name Antall aksjer Eierandel Stemmeandel MØGSTER OFFSHORE AS ,22 % 51,22 % ODIN NORGE ,96 % 5,96 % PARETO AKSJE NORGE ,66 % 5,66 % SKAGEN VEKST ,13 % 5,13 % PARETO AKTIV ,54 % 2,54 % ODIN OFFSHORE ,21 % 2,21 % MP PENSJON PK ,09 % 2,09 % PARETO VERDI ,49 % 1,49 % VESTERFJORD AS ,93 % 0,93 % KANABUS AS ,89 % 0,89 % MOCO AS ,62 % 0,62 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ,59 % 0,59 % ODIN MARITIM ,52 % 0,52 % SIX SIS AG ,49 % 0,49 % UBS AG, LONDON BRANCH ,47 % 0,47 % MUSTAD INDUSTRIER AS ,47 % 0,47 % DNB NOR SMB ,45 % 0,45 % PACTUM AS ,41 % 0,41 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE ,39 % 0,39 % PARETO SICAV ,38 % 0,38 % Sum ,93 % 82,93 % Sum andre aksjonærer ,07 % 17,07 % Sum antall aksjer ,00 % 100,00% 16 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

17 Dof Supply Kontraktsdekning Fast OpsjON NyBygg 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 17

18 DOF ASA Norskan / AKER DOF DEEPWATER Kontraktsdekning Fast OpsjON Ny BygG 18 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

19 DOF SUBSEA Kontraktsdekning Fast OpsjON NyBygg 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 19

20 DOF ASA NORWAY: DOF ASA Phone: Fax: Address: Alfabygget 5392 Storebø, Norway DOF Subsea AS Phone: Fax: Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Subsea Norway AS Phone: Fax: Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY DOF Management AS Phone: Fax: Austevoll Address: Alfabygget 5392 Storebø, Norway Bergen Address: Thormøhlensgate 53 C 5006 Bergen, NORWAY SINGAPORE: DOF Management Pte Ltd Phone: Fax: Address: 460 Alexandra Road# PSA Building,119963, Singapore DOF Subsea Asia Pacific Pte Ltd Phone: Fax: Address: 460 Alexandra Road# PSA Building, , Singapore UNITED KINGDOM: DOF (UK) Ltd Phone: Fax: Address: Voyager House, 75 Waterloo Quay Aberdeen AB11 5 DE, UNITED KINGDOM DOF Subsea UK Ltd Phone: Fax: Address: Exchange No.1, 62 Market St. Aberdeen, AB11 5PJ, UNITED KINGDOM AUSTRALIA: DOF Subsea Australia Pty Ltd Phone: Fax: Address: 5th Floor, 181 St. Georges Tce Perth WA 6000, Australia DOF Management Austra lia Phone: Mobile: Address: Level 1, 441 South Road, Bentleigh, Vic. 3204, Australia USA: DOF Subsea USA Inc Phone: Fax: Address: 5335 W. Sam Houston Parkway N Suite 390, Houston Texas, USA BRAzIL: NorSkan Offshore Ltda Phone: Fax: Address: Rua Lauro Müller, 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul Botafogo Rio de Janeiro, R.J. BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Phone: Address: Rua A1, número 35 Vale Encantado Macae - Rio de Janeiro, BRAZIL DOF Subsea Brasil Serviços Ltda Phone: Fax: Address: Rua Lauro Müller 116 Salas 2802 a 2805 Torre do Rio Sul - Botafogo Rio de Janeiro, R.J., BRAZIL ANGOLA: DOF Subsea Angola Phone/Fax: Mobile: / Address: Rua Ndumduma 56/58 Caixa postal 2469, Miramar Luanda, Republic of Angola 20 DOF ASA 1KV 2012 Finansiell rapport

21 1KV 2012 Finansiell rapport DOF ASA 21

22 FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2012 DOF ASA www. dof.no

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2011

DOF ASA 3. kvartal 2011 DOF ASA 3. kvartal 2011 Vesentlige hendelser i 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 710 mill (NOK 1 237 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 597 mill (NOK 433

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

DOF ASA 3. kvartal 2010

DOF ASA 3. kvartal 2010 DOF ASA 3. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 237 mill (NOK 1 120 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 433 (NOK 375 mill inkl. salgsgevinst NOK 108 mill).

Detaljer

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 2. kvartal 2012 DOF ASA Innhold FINANSIELL RAPPORT 2. KVARTAL 2012...4 Regnskap 2. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...8 UTVIDET RESULTATREGNSKAP...8 KONSERNBALANSE...9

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2011

DOF ASA 1. kvartal 2011 DOF ASA 1. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 386 mill (NOK 1 129 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375 mill (NOK 338 mill). Resultatet i 1. kvartal

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 161 mill (NOK 1 271,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 294,7 mill (NOK 476,1 mill). Justert

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2010

DOF ASA 4. kvartal 2010 DOF ASA 4. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 574 mill (NOK 1 161 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 454 mill (NOK 295 mill). Konsernets inntekter for

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 4 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 271 mill (NOK 953,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 477,8 mill (NOK 343,1 mill). DOF har i 4. kvartal gjennomført avtalt transaksjon

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2011

DOF ASA 2. kvartal 2011 DOF ASA 2. kvartal 2011 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 581 mill (NOK 1 521 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 495 mill (NOK 485 mill). Utnyttelsesgraden for subsea

Detaljer

DOF ASA 4. kvartal 2011

DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF ASA 4. kvartal 2011 DOF CSV Vessel Skandi Niteroi Vesentlige hendelser i 4. kvartal Konsernets inntekter var i 4. kvartal NOK 1 859 mill (NOK 1 574 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda)

Detaljer

DOF ASA 2. kvartal 2010

DOF ASA 2. kvartal 2010 DOF ASA 2. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 521 mill (NOK 1 083 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 485 (NOK 333 mill). DOF ASA er et internasjonalt

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2012...4 REGNSKAP 3. KVARTAL 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 1. kvartal 2013...4 Regnskap 1. kvartal 2013...8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA

Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA Finansiell rapport 4. kvartal 2012 DOF ASA DOF ASA Alfabygget N-5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2012...4 Regnskap 4. kvartal 2012...8 KONSERNETS SAMMENDRATTE RESULTATREGNSKAP...

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2015 4 Regnskap 1. kvartal 2015 - management rapportering 10 Konsernets sammendratte

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 1. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 1. kv 2016 1. kv 2015 2015 Driftsinntekter 2 182 2 521 10 809 Driftskostnader -1 451-1 752-7

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2013... 4 Regnskap 3. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 3. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 3. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 3. kvartal 2014 4 Regnskap 3. kvartal 2014 - management rapportering 10 Regnskap

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 1. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 1. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansrapport 1. kvartal 2014 4 Regnskap 1. kvartal 2014 (bruttometoden) 9 Regnskap 1. kvartal 2014

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2008 Konsernets inntekter utgjorde i 2. kvartal NOK 1 078,1 mill (NOK 977,3 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 392,8 mill (NOK 351,8 mill). DOF ASA solgte i juni sine aksjer i DeepOcean

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2015 Management rapportering - regnskap 4. kvartal 2015 RESULTAT (MNOK) 4 kv 2015 4 kv 2014 2015 2014 Driftsinntekter 2 610 2 878 10 809 10 681 Driftskostnader -1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

FAR Resultat 3. kvartal 2007

FAR Resultat 3. kvartal 2007 Fra: FARSTAD SHIPPING ASA Dato: 14.11.2007 FAR Resultat 3. kvartal 2007 Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2014 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2014 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2014 4 Kontantstrøm 6 Oversikt nybygg 7 Regnskap 4. kvartal 2014 - management

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Bedring i netto fraktinntekter Nedgang i dagtall fra 2Q oppveies av økt aktivitet Kontantstrøm, justert for engangshendelser, på nivå med forrige kvartal Valutakursendringer trekker finansresultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Økning i dagtall kombinert med økt aktivitet løftet EBITDA og driftsresultat videre i 4Q Periodens resultat på nivå med forrige kvartal grunnet mer normalisert finansresultat Betydelig økning

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL Oslo, 23. august Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2007 2. KVARTAL 2007 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2007 USD 13.370.000 (2. kvartal 2006: USD 11.772.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.847.000 (USD 2.098.000).

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01.01-31.03.02 1. KVARTAL 2002 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2002 USD 5.040.000 (1.kvartal 2001: USD 15.995.000). Selskapets driftsresultat ble USD 741.000 (USD 2.655.000).

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Historisk godt 1. kvartal for SOFF Driftsinntektene ble NOK 530 mill mot NOK 306 mill i samme periode i fjor EBITDA (kontantstrøm fra drift) ble NOK 338 mill mot fjorårets

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016

DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 DOF ASA FINANSIELL RAPPORT 4. KVARTAL 2016 Management rapportering - Regnskap 4. kvartal 2016 RESULTAT (MNOK) 4. kv 2016 4. kv 2015 2016 2015 Driftsinntekter 1 912 2 610 8 569 10 809 Driftskostnader -1

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008

WILSON ASA Halvårsrapport pr. 30. juni 2008 Oppsummering Meget god inntjening i kvartalet gir historisk godt driftsresultat i første halvår Brutto fraktinntekter utgjør MNOK 538 i kvartalet og MNOK 1,027 for første halvår mot MNOK 452 for 2. kvartal

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire.

2. KVARTAL Belisland fortsatte på sine respektive certepartier uten driftsproblemer eller nevneverdig off-hire. RAPPORT 2. KVARTAL 2005 2. KVARTAL 2005 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2005 USD 16.460.000 (2. kvartal 2004: USD 15.777.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.477.000 (USD 4.048.000).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer