Nytt delegeringsreglement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt delegeringsreglement"

Transkript

1 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3789 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Organisasjonsutvalget /163 Bystyret Nytt delegeringsreglement Sammendrag Forslag til nytt delegeringsreglement for delegering fra bystyret til øvrig politisk nivå og til administrasjonen ved rådmannen legges nå fram for organisasjonsutvalget. Reglementet er en videreutvikling av det tidligere foreslåtte reglement som ble framlagt for bystyret i 2007, med den den gang etterspurte tekstdel inkludert. Forslaget innebærer en samling av alle delegeringsvedtak fra bystyret, og annullerer ved vedtakelsen alle tidligere gitte delegeringer. Saksframstilling Historikk Arbeidet med nytt delegeringsreglement for Bodø kommune ble startet opp helt tilbake i 2004 med daværende juridisk rådgiver Marianne Bjørklund som saksansvarlig. Det ble avdekket et behov for en større gjennomgang av kommunens interne reglementer, og reglementsrevisjonen omfattet til slutt seks ulike reglementer: arbeidsreglement, etiske retningslinjer, reglement for administrasjonsutvalget, tilsettingsrutine, permisjonsreglement og delegasjonsreglement. Av disse ble de fem første ferdigstilt og vedtatt av bystyret i oktober Det ble samtidig framlagt et forslag til delegasjonsreglement som ikke ble vedtatt, men tilbakesendt fra bystyret til administrasjonen. Forslaget inneholdt et reglement i matriseform, hvor alle kommunens lovpålagte oppgaver kan spores fra lovhjemmel ned til aktuelt myndighetsnivå. Bystyret ønsket imidlertid at matrisen skulle suppleres med en tekstversjon, uten at det ble nærmere spesifisert til hvilket detaljnivå man ønsket tekstversjonen. Arbeidet med utarbeiding av nytt delegeringsreglement har av ulike årsaker hatt lite framdrift etter 2007, dels fordi arbeidet ble satt på vent ettersom det skulle utarbeides et nytt økonomireglement først som var forventet å få betydning for hvordan delegeringsreglementet skulle utformes, og dels fordi PO-kontoret i store deler av perioden 2007 til i dag bare har hatt én jurist tilgjengelig. Metodikk Utarbeiding av delegeringsreglement er et omfattende arbeid, for ikke å si altomfattende i forhold til kommunal virksomhet. Med noen få unntak hvor kommunens myndighet i lovverket er plassert direkte hos andre enn bystyret, er det bystyret som innehar myndigheten for alle deler av kommunens virksomhet. Det er derfor åpenbart at en omfattende delegering er nødvendig for å få til en effektiv drift av kommunen. Side 177

2 Utgangspunktet for arbeidet med dette reglementet er at bystyret skal sitte igjen med minst mulig saker på detaljnivå, slik at bystyrets fokus kan ligge på overordnede planverk og langsiktige strategier for kommunen. Følgelig må delegeringsreglementet omfatte delegering av det aller meste av bystyrets myndighet på alle kommunens saksområder. Det er en utfordring å få dette til, da et delegeringsreglement som omfatter alt på detaljnivå både vil bli uforholdsmessig omfattende, være svært krevende å vedlikeholde og ikke minst ha en stor risiko for uteglemmelser av enkeltsaker. I arbeidet med å finne en hensiktsmessig form på delegeringsreglementet er det innhentet eksempler fra en referansegruppe av andre kommuner, bestående av Skien, Drammen, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansund og Kristiansand kommuner. I tillegg er Kommuneforlaget (KF) i en prosess med utarbeiding av et standard delegeringsreglement på nett for norske kommuner. Bodø kommune er gitt tilgang til å følge dette arbeidet gjennom prøveabonnement, og har gjennom dette kunnet følge oppbyggingen KF har valgt. KF har landet på en detaljert lovmatrise, til forveksling lik den som ble framlagt for bystyret i De øvrige kommunene i referansegruppen har svært ulike løsninger, fra det mest omfattende og detaljerte reglement (positivt avgrenset delegering) ned til helt enkle delegeringsvedtak hvor myndighet for hele områder delegeres som sekkeposter (negativt avgrenset delegering). Nærmere om forslaget Løsningen som er nå er valgt i forslaget for Bodø kommune består av fem deler. Den første delen er en generell del som presenterer bakgrunnen for delegeringsverktøyet, og gir generelle bestemmelser for delegering og utøvelse av delegert myndighet i Bodø kommune. Del to inneholder en tekstversjon av bystyrets delegering til øvrig politisk nivå; formannskap, ordfører, komitéer og utvalg. Del tre inneholder en tekstversjon av bystyrets delegering av myndighet til administrasjonen ved rådmannen. Her er det viktig å presisere at det kommunale system er slik at det kun er rådmannen som rapporterer direkte til og står ansvarlig overfor bystyret. I dette ligger at bystyret som et klart utgangspunkt ikke har anledning til å delegere sin myndighet til nivåer under rådmannen. Selv om det er åpenbart at myndigheten må delegeres videre ned i den kommunale organisasjonen, er det rådmannens ansvar å foreta denne videredelegeringen. Dette kommer tydelig fram i del 5, som er en oppdatert versjon av den tidligere presenterte lovmatrisen. Lovmatrisen inneholder en oversikt over alle lover hvor kommunen er tildelt myndighet eller ansvar fra lovgiver. Til sammen er det det mer enn 130 lover med tilhørende forskrifter som pålegger kommunen oppgaver eller ansvar. Lovmatrisen er i utgangspunktet et elektronisk verktøy, hvor alle paragrafer er hyperlinket til lovdata slik at man til en hver tid har direkte tilgang til en oppdatert versjon av den aktuelle paragraf. Med noen svært få unntak er det kommunestyret som er tildelt myndighet i lovverket. I noen tilfeller er det i loven presisert at dette er et ansvar kommunestyret ikke kan videredelegere. Hvorvidt delegering er mulig eller ikke framgår av matrisens tredje kolonne. Hvor myndigheten eventuelt er delegert framgår av neste kolonne. De to neste kolonnene gjelder videredelegering nedover i organisasjonen, og er altså rådmannens ansvar. Disse to kolonnene er derfor markert med farger. De er tatt med i dette saksframlegget for å gi et inntrykk av hvordan lovmatrisen kan fungere som et arbeidsverktøy i praksis for alle deler av organisasjonen. Det presiseres imidlertid at arbeidet med videredelegering ikke er ferdigstilt, og det kan derfor forekomme feil, uteglemmelser og uutfylte felt i disse kolonnene. Bystyret vil bli forelagt rådmannens endelige videredelegering av delegert myndighet som orienteringssak når dette arbeidet er ferdigstilt. Tekstversjon av rådmannens delegering vil bli tatt inn i reglementet del 4. For hver lov er det lagt til et felt hvor det framgår hvem som har oppfølgingsansvar for loven. Lovverket er i stadig endring, og for å kunne holde kommunen oppdatert i forhold til hvilket ansvar Side 178

3 og myndighet kommunen har på hvert enkelt område, er det hensiktsmessig at de enheter eller avdelinger som arbeider tettest opp mot en bestemt lov har oppfølgingsansvaret. I reglementets del to og tre er det først og fremst fokusert på delegeringer utenfor lovregulert område, ettersom disse ikke kan finnes i lovmatrisen i del 5. Også delegeringer innenfor lovregulert område er i noen utstrekning tatt med, da hovedsakelig negativt avgrenset som områdedelegreing. Der hvor det har vært ansett nødvendig er det også benyttet eksempler for å angi grensene for delegeringen. Forholdet til tidligere delegeringsvedtak Det gjeldende delegeringsreglement for Bodø kommune ble vedtatt i bystyret i Dette reglementet er i dag svært mangelfullt, både fordi enkelte saksområder ikke er omfattet, og fordi noen av delegeringene i dette reglementet senere er endret enten gjennom spesifikt vedtak eller bare endring i praksis uten at sele reglementet er korrigert. Bystyret har også gjort en serie delegeringsvedtak utenom reglementet både før og etter 1998, og det er i dag ingen fullstendig oversikt over gjeldende delegeringer for kommunen. Dette gjør at det i arbeidet med det nye reglementet har vært noe usikkerhet knyttet til om vi har fått med alle nødvendige delegeringer. Konsekvensen av å kansellere alle tidligere delegasjoner og vedta et nytt, men ufullstendig delegeringsreglement er at vedtak som skal gjøres innenfor eventuelle uteglemte saksområder må løftes opp til behandling i bystyret, selv om saken åpenbart burde håndteres på et lavere nivå. En kvalitetssikring av det nye forslaget som gir en 100 % sikkerhet mot eventuelle feil og uteglemmelser vil kreve både tid og ressurser langt ut over det som er stilt til rådighet for dette prosjektet. For å kunne håndtere denne problemstillingen er det i reglementet foreslått følgende: Alle tidligere vedtatte delegeringsvedtak annulleres ved vedtakelsen av dette delegeringsreglement, og myndigheten tilbakekalles til bystyret. Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal snarest framlegges som sak for bystyret for nytt vedtak. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til bystyret har behandlet den. Dette vil sikre at eventuelle uteglemmelser ikke medfører unødige forsinkelser i kommunal saksbehandling og slik går ut over publikum, samtidig som det sikrer at slike feil blir tatt hånd om og innlemmet i delegeringsreglementet så raskt som mulig. Det er en målsetting at det nye delegeringsreglementet for framtiden skal være det eneste nødvendige oppslagsverk for å finne korrekt myndighetsnivå. Konklusjon og anbefaling Det framlagte forslaget til delegeringsreglement vil gi kommunen et effektivt verktøy for håndtering av kommunal myndighetsutøvelse, og sikre at politisk nivå til en hver tid har oversikt over sine delegeringer. I elektronisk versjon har reglementet hyperlinker til lovdata, hvilket sikrer en enkel tilgang på oppdaterte bestemmelser for det enkelte myndighetsområde. Forslaget anbefales vedtatt. Side 179

4 Forslag til innstilling 1. Forslag til delegeringsreglement for Bodø kommune del 1, 2 og 3, samt del 5 med unntak av kolonne 5 og 6 vedtas. 2. Tidligere vedtatte delegeringsvedtak oppheves. Organisasjonsutvalgets behandling i møte den : Forslag fra Terje Cruickshank (V) Tilføyelse: og med de endringer som har fremkommet i møte Votering Forslag til innstilling med foreslåtte tilføyelse ble enstemmig tiltrådt. Organisasjonsutvalgets innstilling 1. Forslag til delegeringsreglement for Bodø kommune del 1, 2 og 3, samt del 5. med unntak av kolonne 5. og 6. og med de endringer som har fremkommet i møte vedtas. 2. Tidligere vedtatte delegeringsvedtak oppheves. Rolf Kåre Jensen Rådmann Liss Eberg Personal- og organisasjonssjef Saksbehandler: Vigleik M. Aas Trykte vedlegg: Forslag til delegeringsreglement Utrykte vedlegg: Delegeringsreglementet elektronisk versjon. Side 180

5 Side 181

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 Om delegering...3 A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem... 3 B. Generelle bestemmelser for delegering av myndighet:... 5 C. Rettsvirkninger ved bruk av delegert myndighet... 5 DEL 2 Delegeringer til øvrig politisk nivå Delegering til formannskapet Delegering til ordføreren Delegering til bystyrets komitéer, organisasjonsutvalget og andre politisk opprettede komitéer... 8 a. Delegering til Komité for plan, næring og miljø... 8 b. Delegering til Komité for levekår... 8 c. Delegering til organisasjonsutvalget... 9 d. Delegering til klagenemden... 9 e. Delegering til øvrige komitéer, råd og utvalg... 9 Del 3 - Delegering til administrasjonen ved rådmannen...10 Del 4 Videredelegering i organisasjonen...11 Del 5 Delegering av lovpålagt ansvar...12 Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 2 av 57 Side 182

7 Del 1 Om delegering A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem Hva Å delegere betyr å overføre myndighet. Med myndighet menes her retten til å ta en beslutning som forplikter kommunen. Overførende myndighet beholder styringsretten på den overførte myndighet ved: Målformuleringer Budsjettprioriteringer Rammer og retningslinjer Kontrollrutiner Prinsippavklaringer Overprøving Kommunens myndighetsutøvere deles inn i følgende to kategorier: Politisk nivå: Bystyre, ordfører, formannskap, komiteer og utvalg. Administrativt nivå: Rådmann / øvrige ledere / ledere. Kategoriseringen av ledere er hentet fra Hovedtariffavtalen. Bystyret kan delegere sin myndighet til øvrige aktører på politisk nivå, samt til administrasjonen ved rådmannen. Bystyret delegerer ikke til lavere administrativt nivå enn rådmannen med mindre annet er bestemt ved lov eller forskrift. Rådmannen kan videredelegere myndighet til det nivå i organisasjonen han finner hensiktsmessig. Hvorfor Myndighet delegeres av følgende hensyn: Ressurseffektiv utnyttelse av den politiske så vel som den administrative del av kommunen. Avlastning av politisk nivå slik at den folkevalgte styringen kan konsentreres om overordnede prosesser og mål. Avlastning av administrativt nivå slik at ressursene kan konsentreres om kvaliteten på tjenestene. Adekvat utnyttelse av fagkunnskap. Praktiske hensyn; myndighet og ansvar bør korrespondere. Hensynet til brukerne krever raske prosesser. Hvordan Beslutningsmyndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. Beslutningsmyndighet kan videredelegeres med mindre dette reglement eller lov sier noe annet. Slik delegering skal dokumenteres nivået kan som hovedregel ikke delegere beslutningsmyndighet videre. Unntak skal avklares med overordnet nivå. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 3 av 57 Side 183

8 Delegering av bystyrets myndighet på de områder lovverket pålegger kommunen ansvar og myndighet framgår av delegeringsreglementet del 5 for den enkelte lov. Presiseringer av delegert myndighet, og delegering av myndighet utenfor lovregulert område framgår av delegeringsreglementets del 2 og 3. I tilfelle motstrid mellom disse delene av delegeringsreglementet skal del 2 og 3 følges, med mindre annet følger direkte av lov eller forskrift. Eventuelle motstridstilfeller framlegges snarest for bystyret for korrigering av delegeringsreglementet. Hvem Bystyret har beslutningsmyndigheten med mindre annet fremkommer av dette reglement, annet vedtak eller lov. Er reglement, andre vedtak eller lov taus om beslutningsmyndigheten på et bestemt område skal nærmeste overordnede konsulteres. Følgende har beslutningsmyndighet i Bodø kommune: Politisk: Bystyre Ordfører Formannskap Organisasjonsutvalg Komité for levekår Komité for plan, næring og miljø Skatteutvalg/nemnd Klagenemd (B) (O) (F) (OU) (KL) (PNM) (SU) (KN) Administrativt: Rådmann (R) Kommunaldirektør Helse- og Sosialavdelingen (3.4.1 HS) Kommunaldirektør Teknisk Avdeling (3.4.1 TA) Kommunaldirektør Oppvekst- og Kulturavdelingen (3.4.1 OK) Økonomisjef (3.4.1 Ø) Personal- og organisasjonssjef (3.4.1 PO) Eiendomssjef (3.4.1 E) IKT-sjef (3.4.1 IKT) Rektorer, barnehagestyrere og kontorledere i OK (3.4.2 OK) Virksomhetsledere og kontorledere i HS (3.4.2 HS) Kontorledere i TA (3.4.2 TA) Kontorledere i Sentraladministrasjonen (3.4.2 SA) Leder for Bodø Bydrift (3.4.2 Bydrift) Leder for Bodø Byggservice (3.4.2 Byggservice) Kommunale foretak ved leder eller styre (KF) Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 4 av 57 Side 184

9 B. Generelle bestemmelser for delegering av myndighet: I medhold av kommunelovens 10 nr 2, 23 nr 4, 24 nr 1 og 39 nr 1 gjelder følgende generelle bestemmelser ved delegasjon av myndighet: Bruk av fullmakt All delegert myndighet skal utøves innenfor rammen av de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk. Slik myndighet skal likeledes utøves innenfor plan- og budsjettrammer, reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet organ. Finner Rådmannen at vedtak truffet av et folkevalgt organ er i strid med gjeldende rettsregler, kan han ta initiativ til lovlighetskontroll av departementet etter Kommunelovens 59 nr 5. En slik overprøving innebærer ikke at vedtakets iverksetting kan utsettes. Tilbakekall av delegert myndighet Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. Unnlatt bruk av delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet til seg, kan i særskilte tilfelle velge å overlate til overordnet myndighet å treffe avgjørelse i konkret sak. Instruksjons- og omgjøringsrett Et overordnet organ kan instruere det underordnede organ generelt og i enkeltsaker, og kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammene av forvaltningslovens 35. Forholdet til tidligere delegeringsvedtak Alle tidligere vedtatte delegeringsvedtak annulleres ved vedtakelsen av dette delegeringsreglement. Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal snarest framlegges som sak for bystyret for nytt vedtak. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til bystyret har behandlet den. C. Rettsvirkninger ved bruk av delegert myndighet Overskridelse av myndighet: Vedtak binder kommunen overfor den vedtaket retter seg mot, selv om behandlende organ ikke har myndighet til å fatte vedtak. Dette forutsetter at den vedtaket retter seg mot ikke burde ha forstått at vedtaket var beheftet med feil. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 5 av 57 Side 185

10 Klageadgang: Ansatte og brukere kan klage på enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Klagen skal fremsettes overfor det organ som har truffet beslutningen, jf forvaltningsloven 32. Dersom klagen ikke tas til følge skal behandlende organ sende klagen videre til endelig avgjørelse hos klagenemden eller annet klageorgan som følger direkte av lov eller forskrift. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 6 av 57 Side 186

11 DEL 2 Delegeringer til øvrig politisk nivå 1. Delegering til formannskapet. Generell delegasjonsbestemmelse I medhold av lov av om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 6 jf. 8 nr 3 delegeres til formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker, med mindre annet følger av lov, forskrift eller delegasjonsvedtak. I saker som etter lov, forskrift eller dette reglement skal behandles av bystyret, og som får eller kan få økonomiske konsekvenser for kommunen, skal formannskapet alltid forbehandle saken og innstille til vedtak i bystyret. Følgende saker alltid forelegges bystyret: Avgjørelser som åpenbart er av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, for eksempel avtale om inngåelse interkommunalt samarbeid, felles distriktsrevisjon og lignende, og kommunale planer av overordnet betydning Hastesaker I medhold av kommunelovens 13, delegeres til formannskapet myndighet til å opptre som bystyre og treffe avgjørelser i hastesaker. Vedtak etter 13 forelegges for bystyret i påfølgende møte. Ansettelsessaker Formannskapet avgir innstilling til bystyret i sak om ansettelse av rådmann. Formannskapet gis fullmakt til å endre rådmannens lønn. Budsjettsaker Formannskapet gis fullmakt som kommunens økonomiutvalg, jf kommuneloven 8 og behandler og innstiller til bystyret i alle saker av økonomisk karakter. Salgs- og skjenkesaker etter alkohollovgivningen Avgjørelser vedrørende bevillinger etter alkoholloven delegeres til formannskapet. Eiendomsforvaltning Formannskapet gis fullmakt til å foreta kjøp, salg, leie og bortleie av eiendom, herunder også håndgivelse av eiendom. Prosessfullmakt Formannskapet besitter alle kommunens prosessuelle fullmakter så langt de ikke er direktedelegert til rådmannen. 2. Delegering til ordføreren I medhold av kommunelovens 9 nr 5 delegeres til ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Likeledes gis ordføreren fullmakt til i formannskapets sommerferie å fatte beslutninger i saker som må anses kurante og hvor avgjørelse ikke kan utsettes til neste ordinære Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 7 av 57 Side 187

12 formannskapsmøte. Ordføreren er kommunens rettslige representant og adressat for søksmål og forliksklage. 3. Delegering til bystyrets komitéer, organisasjonsutvalget og andre politisk opprettede komitéer Komitéene og organisasjonsutvalget arbeider i henhold til vedtatt gjeldende reglement. Generell delegasjonsbestemmelse I medhold av kommunelovens 10 nr 2 og 25 nr 4 delegeres til komitéene og organisasjonsutvalget myndighet til å behandle og forberede for bystyre eller formannskap alle saker innenfor deres respektive fag- og arbeidsområde med mindre annet følger av lov, reglement eller delegasjonsvedtak. Komitéene har myndighet til å foreta organisasjonsmessige endringer innenfor gjeldende budsjettrammer for sitt område. Dette gjelder også vedtak om videredelegering av myndighet til komitéenes og organisasjonsutvalgets leder eller opprettet arbeidsutvalg i henhold til kommunelovens 10 nr 4. Komitéene og organisasjonsutvalget delegeres myndighet til selv å opprette og nedlegge arbeidskomitéer etter eget behov, jf. kommunelovens 10 nr 5 og 6. a. Delegering til Komité for plan, næring og miljø Komité for plan, næring og miljø (PNM-komitéen) delegeres bystyrets myndighet etter plan- og bygningsloven så langt som loven tillater, og med de begrensinger som er nevnt i dette reglement. Komitéen gis også som oppgave å behandle og innstille for bystyret i alle saker i henhold til plan- og bygningsloven som etter loven eller dette reglement skal avgjøres av bystyret. PNM-komitéen behandler og innstiller for bystyret eller formannskapet i alle saker som komitéen ikke selv gjør endelig vedtak i innen saksområdene næring, miljø, landbruk/skogbruk og saker innen transport og samferdsel. PNM-Komitéen gis videre myndighet til selv å treffe vedtak i saker om: Mindre reguleringsendringer. Detaljreguleringsplaner innenfor rammene av overordnet reguleringsplan. Godkjenning av byggesøknader i saker hvor det i planbehandlingen er lagt inn krav om at byggesøknader skal behandles politisk. Trafikkreguleringer. b. Delegering til Komité for levekår Komité for levekår gis myndighet til å behandle og innstille til vedtak for bystyret eller formannskapet i alle saker innenfor komitéens fagområde. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 8 av 57 Side 188

13 c. Delegering til organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget gis kommunens myndighet som administrasjonsutvalg, jf kommuneloven 25. Organisasjonsutvalgets myndighetsområde fastsettes i eget reglement. Organisasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg, og skal se til at kommunens forpliktelser etter likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven etterleves. Som likestillingsvalg delegeres organisasjonsutvalget myndighet til å: Vedta planer innenfor området til nevnte lover. Pålegge rapporteringsplikt rundt iverksatte tiltak og arbeid som drives for å fremme likestilling og mangfold i kommunen. d. Delegering til klagenemden Klagenemden gis fullmakt til å behandle og avgjøre klagesaker etter forvaltningsloven, hvor enkeltvedtak er fattet av et kommunalt organ, og hvor det ikke etter særlov er statlig organ som er klageinstans. e. Delegering til øvrige komitéer, råd og utvalg Politisk nedsatte komitéer, råd og utvalg som ikke spesifikt er nevnt i dette reglement, gis generell fullmakt til å operere innenfor nedfelt mandat og oppnevningsgrunnlag, og til å disponere midler innenfor egen budsjettramme. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 9 av 57 Side 189

14 Del 3 - Delegering til administrasjonen ved rådmannen Generell delegasjonsbestemmelse All myndighet til administrasjonen delegeres til rådmannen. Rådmannen kan videredelegere sin myndighet slik ha finner det hensiktsmessig innenfor rammene av lover, forskrifter eller direkte delegasjonsvedtak fra politisk nivå. Med hjemmel i kommuneloven 23 nr 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Delegeringen gjelder også kompetanse etter særlovgivningen, med mindre annet følger av vedkommende lov eller delegasjonsvedtak. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, avklares spørsmålet med ordføreren, som om nødvendig legger spørsmålet fram for Formannskapet til endelig avklaring. En sak anses ikke som prinsipiell når det foreligger vedtak fra et politisk organ med retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller det finnes praksis fra tidligere håndtering av tilsvarende saker. Prosjekter og planer for vesentlig omorganisering eller endring i ansvar og oppgaveløsning forelegges den respektive komité og organisasjonsutvalget før prosjektet igangsettes. Innstilling til politisk avgjørelse Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som administrasjonen forelegger de politiske organer. Han avgjør selv det videre behov for delegasjon så langt dette ikke strider mot annet delegasjonsvedtak, lov eller forskrift. Gjeldende delegasjonsbestemmelser fra rådmannen skal fremgå av delegeringsreglementet. Personalansvar Rådmannen gis det fulle personalansvar for kommunens ansatte, herunder tilsetting, lønnsforhandlinger, oppsigelse og avskjed. Personalsaker skal behandles i tråd med det til en hver tid gjeldende lov- og avtaleverk, samt kommunens personalpolitiske retningslinjer som vedtas av organisasjonsutvalget. Tegningsrett Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, når nødvendig godkjenning foreligger ved vedtak i bystyret, formannskapet eller annet folkevalgt organ. Fullmakten gjelder blant annet følgende dokumenter: - skjøter - avtaledokumenter - kontrakter - søknadsskjema Tegningsretten kan videredelegeres til nærmeste ledernivå underlagt Rådmannen, innenfor deres respektive myndighetsområde. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 10 av 57 Side 190

15 Anvisning Rådmannen gis generell anvisningsmyndighet. Økonomiforvaltning Rådmannen gis myndighet til forvaltning av kommunens økonomi innenfor rammene av det til en hver tid gjeldende budsjettvedtak. Forvaltningen skal skje i henhold til gjeldende prinsipper for økonomistyring samt vedtatte reglementer for økonomiforvaltning og -styring. Reglementene omfatter både kommunens driftsøkonomi og finansforvaltning. Rådmannen gis myndighet til å bruke nødvendige midler for å begrense skade i en krisesituasjon. Rådmannen gis fullmakt til innvilgelse av personallån, samt nedbetalingsavtaler med lag, foreninger og ansatte. Eiendomsforvaltning Rådmannen gis fullmakt til forvaltning av kommunens eiendom, herunder både fast eiendom og løsøre, med de begrensninger som ligger i delegering av eiendomsforvaltning til formannskapet. Prosessuelle fullmakter Rådmannen delegeres myndighet til å begjære påtale i straffesaker hvor Bodø kommune er fornærmet. Rådmannen gis myndighet til å reise søksmål og anvende rettsmidler på vegne av kommunen, samt begjære tvangssalg i saker om utestående kommunale krav. Rådmannen gis fullmakt til å opptre som partsrepresentant for Bodø kommune i en hver sak for rettsapparatet. Fullmakten forutsetter en orientering til ordføreren om igangsatte saker for rettsapparatet. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forlik i alle saker hvor det finnes dekning for de økonomiske forpliktelser forliket innebærer for kommunen i eksisterende budsjettrammer. Korrigering og oppdatering av delegeringsreglementet Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet del 5, for endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. Del 4 Videredelegering i organisasjonen (Denne delen fastsettes av rådmannen og blir framlagt som orienteringssak for organisasjonsutvalget og bystyret så snart den er klar) Rådmannens midlertidige videredelegering: Videredelegering av rådmannens myndighet til de ulike ansvarsnivå i organisasjonen opprettholdes inntil videre som tidligere, med mindre annet blir bestemt særskilt i det enkelte tilfelle. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 11 av 57 Side 191

16 Del 5 Delegering av lovpålagt ansvar I dette kapitlet gis det en oversikt over lover og avtaleverk hvor kommunen er pålagt ansvar og myndighet. I tabellen framgår det hvorvidt det er adgang til å videredelegere myndigheten etter loven, og hvem den delegeres til. For hver lov er det også satt inn hvem som har oppfølgingsansvar for loven. Med oppfølgingsansvar menes her ansvar for å holde seg oppdatert på loven med tilhørende forskrifter og eventuelle endringer i disse. Endringer som får betydning for kommunens ansvar- og myndighetsområde må snarest meldes inn til politisk sekretariat slik at delegeringsreglementet kan justeres, eventuelt også med nytt politisk vedtak. I noen lover er det gitt en generell delegering som er kalt forvaltning av kommunens myndighet etter loven. Dette gjøres av plassbesparingshensyn, og gjelder i hovedsak de lovene som inneholder store mengder med enkeltoppgaver tillagt kommunen, og hvor myndigheten plasseres naturlig på ett sted i organisasjonen. Hjemmelsgrunnlag Akvakulturloven 8 Ja R TA Byplansjef Deltakelse i samordnet søknadsbehandling (Tilsyn) Oppfølging av loven R TA Alkoholloven 1-7 Ja F Bevilling for salg og skjenking 1-7 d Nei Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 1-8 Ja F Inndragning av salgsog skjenkebevillinger 1-9 Ja R Leder Kontroll med salgs- og servicetorg skjenkebevillinger 3-7 Ja F og 4-4 Tidsinnskrenkninger Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 12 av 57 Side 192

17 4-5 Ja R Leder Ambulerende servicetorg skjenkebevilling 7-1 Bevillingsgebyrene Ja R Leder servicetorg Leder servicetorg 3 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 13 Felles lokale kontorer Ja R HS 14 Samarbeid og oppgavefordeling Arbeidsmiljøloven Ja 3-1 Ja R Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 3-2 Ja R Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten 7-1 Ja R Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg 9-1 Ja R Iverksetting av kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 12 Ja R Rett til permisjon Vedtak om permisjonsreglement Forvaltning av permisjonsreglement Ja F OU Ja R Ja R Informasjon om ledige stillinger i virksomheten 14-5 Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 13 av 57 Side 193

18 Inngåelse av arbeidsavtale Utlysningsteksten hva angår avdeling og stilling Utlysningsteksten hva angår kommunen generelt Ja R Ja R PO Prosess Ja R Omgjøring av stilling innenfor tjenestestedets budsjett Omgjøring av stilling innenfor avdelingen Omgjøring av stilling på tvers i kommunen Ja R Ja R Ja R PO 14-9 Ja R Midlertidig ansettelse Ja Delegeres ikke Åremål for øverste leder Arbeidsreglement Ja OU Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold Ja R PO Omplassering innenfor tjenestested Ja R Omplassering innenfor avdeling Ja R Omplassering på tvers i kommunen Ja R PO Ja R Attest PO Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 14 av 57 Side 194

19 Arkivloven 6 Arkivansvar Ja R IKT Arkiv IKT Arkiv Barnehageloven 8 Ja R OK Kommunens ansvar 10 og 11 Ja R OK Godkjenning Barnehagesjef 12 Opptak Ja R OK Barnehagesjef 14 Tilskudd til private barnehager Ja R OK 16 Ja R OK Tilsyn Barnehagesjef 17 og 18 Ja R OK Krav til personalets Barnehagesjef kompetanse OK Barnehagesjef Barnevernloven 2-1, 3. ledd Ja R OK Kommunens oppgaver Barnevernleder 2-1, 4.ledd Ja R OK Kommunens oppgaver Barnevernleder 8-3 Ja R OK Avgjørelse av tvister 8-4 Loven har lagt Ansvaret for å reise sak denne myndigheten til barnevernleder 9-3 Ja R OK Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet Barnevernleder 7-3 Ja R OK Forberedelse til sak som nevnt i 7-2 bokstav a til f. Barnevernleder 7-5 Ja R OK Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 15 av 57 Side 195

20 Forberedelse av klagesak som nevnt i 7-2 bokstav g og h. Barnevernleder OK Barnevernleder Beitelova 12 Tilrettelegging i skogsmark 13, 1.ledd og 14, 1.ledd Forslag om forbud mot beiting Ja R Landbruksjef Ja PNM 16, 3.ledd Begjæring av påtale Ja R Landbruksjef Brann- og eksplosjonsvernloven 7, 2.ledd Ja Salten Brann Kreve opplysninger ved arrangementer 7, 3.ledd Nei Forskrifter 9, 1.ledd Ja Salten Brann Etablering og drift av brannvesen 9, 2.ledd Ja Salten Brann Risikoanalyse 9, 4.ledd Interkommunal drift Ja Salten Brann 10 Ja Salten Brann Dokumentasjon 11, 2.ledd Ja Salten Brann Brannvesenets oppgaver 13, ledd Særskilte brannobjekter Ja Salten Brann 13, 4.ledd Nei Vedtak om tilsyn med andre byggverk m.m. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 16 av 57 Side 196

21 14 Ja Salten Brann Ytterligere sikringstiltak og beredskap 17 Ja Salten Brann Tjenesteplikt i brannvesenet 28, 2.ledd Nei Forskrift om gebyr 29 Ja Salten Brann Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 32 Ja Salten Brann Lokal tilsynsmyndighet Oppfølging av loven Ja Salten Brann 10 Burettslagslova 4-2 Ja R HS Leder Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene boligkontoret 4-3 Ja R HS Leder Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene boligkontoret HS Leder boligkontoret Bygdeallmenningsloven 4-2, 1.ledd Stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme 8-4, 8-6 og 8-7 Uttalelsesrett Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 17 av 57 Side 197

22 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 3 Aktivitets- og rapporteringsplikt 11 Utforming av IKT etter univerelle standarder 12, første ledd Arbeidsgivers plikter 12, 2. ledd Skolenes tilretteleggingsplikt ledd Barnehagenes tilretteleggingsplikt ledd Helsetjenestenes tilretteleggingsplikt Ja R PO Ja R IKT Ja R PO Ja R OK Undervisningssjef Ja R OK Barnehagesjef Ja R HS Oppfølging av loven R PO Domstolloven 27 Nei og 57 Oppnevning av medlemmer til forliksråd 74 Ja Formannsskapet Forbereding av valg til meddommere og lagrettemedlemmer 75 Nei Valg av meddommere og lagrettemedlemmer 80 flg Ja R Registerføring av meddommere og lagrettemedlemmer Forvaltning av loven R Politisk sekretariat Dyrehelsepersonelloven 3a Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 18 av 57 Side 198

23 Kommunens ansvar Eiendomsskatteloven 2 Nei Om det skal fastsettes eiendomsskatt 7 Nei Fritak for eiendomsskatt Kapittel 4 Skattesatser Nei 28 Loven har lagt Nedsatt skatt og denne ettergivelse myndigheten til F Ø Eierseksjonsloven 7-11 Behandling av seksjoneringsbegjærin g 11, 1.ledd Matrikkelføring Ja R TA Bygningssjef Ja R TA Geodatasjef TA Eldrerådslova 1 Nei Skiping av kommunale eldreråd 2 Nei Val og samansetjing av kommunale eldreråd 4 Ja Delegeres ikke Andre føresegner for kommunale eldreråd 4a Nei Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne Finansavtaleloven HS Leder boligkontoret Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 19 av 57 Side 199

24 Film- og videogramloven 2 Ja R OK Kultursjefen Løyve Oppfølging av loven R OK Kultursjefen Fiskerpensjonsloven 4, 3.ledd og 29 Opplysningsplikt Fjelloven Kap XI Jakt og fangst Uttalelser til fjellstyret Ja R Landbruksjef Landbrukssjef Landbruksjef Folkebibliotekloven 4, første ledd, ansvar for folebiblioter Nei 4, 3. ledd Ja R OK Biblioteksjef Reglement Oppfølging av loven R OK Biblioteksjef Folkeregisterloven 12 Ja R Opplysningsplikt 14a Ja R Krav om undersøkelse i statistisk øyemed Folketrygdloven Forkjøpsrett til leiegårder (lov om..) 2 Vedtak om bruk av Ja forkjøpsrett Formannsskapet E Forpaktingsloven 4 Ja R TA Orientering til Landbrukssjefen kommunen 6 og 7 Ja R TA Forpaktingsavgift og - Landbrukssjefen tid Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 20 av 57 Side 200

25 11 og 12 Loven har Skjønn ved tiltredelse lagt og fratreden myndigheten til Skjønnsforretning skjønnsutval get 17 Ja R TA Landbrukssjefen Godtgjørelse for forbedringer TA Landbrukssjefen Forsikringsvirksomhetsloven 7-1 og 7-2 Ja Delegeres ikke Pensjonskasse 7-8 Ja Delegeres ikke Forholdet til pensjonsordningene og arbeidsgiver 10-1 og 10-2 Ja Delegeres ikke Kommunale pensjonsordninger Forsynings- og beredskapstiltaksloven 3 Ja R Avståing til det offentlige 12 og 13 Ja R Opplysningsplikt og granskning Forsøk i offentlig forvaltning 5 Nei Gjennomføring m.v. av forsøk Forurensningsloven 24 Ja R TA Drift og vedlikehold av Kommunalteksnis avløpsanlegg k-sjef Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 21 av 57 Side 201

26 25 Ja R TA Refusjon for utgifter Kommunalteksnis k-sjef 26 Ja R TA Kommunal tømming av Kommunalteksnis slam k-sjef 30 Ja R TA Kommunal innsamling Kommunalteksnis av husholdningsavfall k-sjef m.v. 34 Ja Delegeres ikke Avfallsgebyr 35 Ja R TA Oppsetting og tømming Kommunalteksnis av avfallsbeholdere på k-sjef offentlig steder 37 Ja R TA Pålegg om å rydde opp Kommunalteksnis i avfall o.l. eller betale k-sjef for opprydding 43 og 44 Ja R TA Beredskap Kommunalteksnis k-sjef 81 Ja R TA Forurensningsmyndigh Kommunalteksnis et k-sjef 83 Nei Delegasjon til interkommunalt selskap TA Kommunalteksnis k-sjef Forvaltningsloven 28, 2.ledd Ja Klagenemden Klageinstans ved enkeltvedtak er overordnet nivå (med mindre særlov sier noe annet) PO Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 22 av 57 Side 202

27 Friluftsloven 21 Ja R OK Kultursjefen Friluftslivsorgan OK Fritids- og småbåtloven 40 Ja Delegeres ikke Unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer Geodataloven Forvaltning av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Geodatasjef TA Geodatasjef Gjeldsordningsloven 1-5 Ja R HS Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Grannegjerdelova 18 Nei Vedtekter TA Gravferdsloven 3 Ja Delegeres ikke Utredning av utgifter 9 Ja R Ø Ansvar for gravferden 21 Ja F Avgifter Forvaltning av loven Ja R Ø Hanndyrloven 4 Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 23 av 57 Side 203

28 Forslag om unntak fra loven Havne- og farvannsloven Forvaltning av Ja Bodø Havn KF kommunens myndighet etter loven Oppfølging av loven Ja Bodø Havn KF Helligdagsfredloven 5, 6.ledd Ja PNM-komitéen Søknad om at et område skal regnes som et typisk turiststed Helse- og sosialberedskapsloven 2-2, 1.ledd Ja Delegeres ikke Planlegging og krav til beredskapsforberedelse r og beredskapsarbeid 2-3 Loven har lagt Varsel og rapportering denne myndigheten til hver virksomhetsleder HS Helseregisterloven 6 Ja R IKT Behandlingsrettet helseregister IKT Hundeloven 6 2. ledd og 11 Ja F Utferdigelse av kommunale forskrifter Husbankloven ledd bostøtte Ja R HS Landbrukssjef HS Leder boligkontoret Husleieloven Leder boligkontoret Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 24 av 57 Side 204

29 Industrikonsesjonsloven 24, 4.ledd Nei Uttalelsesrett TA Inndelingslova TA Interkommunale selskaper 4 Opprettelse Nei 30 Uttreden Nei Politisk sekretariat Introduksjonsloven 3 Ansvar for introduksjonsprogram 18 Ansvar for norskog samfunnsfagsopplæring Ja R OK Leder flyktningekontoret Ja R OK Undervisningssjef OK Jordloven Oppfølging og forvaltning av jordloven Jordskifteloven 8 Nei Oppnevning av medlemmer til utvalg for jordskiftesaker Ja R Landbrukssjefen Politisk sekretariat Kirkeloven 12 b Ja F Valg av representant til kirkelig fellesråd 15 Ja Delegeres ikke Bevilgning av driftsutgifter OK Kommuneloven 3 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 25 av 57 Side 205

30 Uttalelse ved endring av kommunenavn 4 Informasjonsvirksomhet 5 Kommunal planlegging Ja R Kommunikasjonssjef Ja 7 nr. 3 Nei Kommunestyrets sammensetning 8 nr. 1, 2 og 3 Nei Valg til Formannskap Fs virksomhet Delegeres ikke 8 nr. 3 Loven har lagt Behandling av forslag denne myndigheten til innstilling til til F økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 9 nr. 1 Nei Valg til ordfører og varaordfører 9 nr. 3 Loven har lagt denne myndigheten til O Rettslig representant Myndighet til å forplikte kommunen v/ signatur 9 nr. 5 Ja O Myndighet til å treffe avgjørelser i hastesaker 10 Nei Opprettelse av faste utvalg og komiteer, herunder tildeling av mandat og myndighet 11 Nei Opprettelse av styre for institusjon 12 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 26 av 57 Side 206

31 Opprettelse av kommunedelsutvalg 13 Ja F Utvidet myndighet i hastesaker 15 Nei Fritak og suspensjon 18 Nei Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme 19 og 20 Nei Opprettelse av kommuneråd 22 Nei Ansettelse av administrasjonssjef 24 nr. 1 Ja R [1] Opprette og nedlegge stillinger og treffe avgjørelser i personalsaker 24 nr. 3 Nei Åremålsstillinger 24 nr. 4 Nei Pensjonsordning 25 Loven har lagt Behandling av saker denne myndigheten som gjelder forholdet til administrasjonsutvalget mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte 26 nr. 4 Nei Retningslinjer for ansattes representanter i nemnder 27 Nei Interkommunalt samarbeid Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 27 av 57 Side 207

32 28 Nei Overdragelse av tariffavtale-myndighet Kapittel 6 Saksbehandlings-regler i folkevalgte organer: 29 nr. 3 Bestemmelsenes gyldighet for andre folkevalgte organer Nei 30 nr 3 Nei Regler om føring av møtebok 31 Nei Åpne eller lukkede møter 39 Nei Reglement for folkevalgte organer 39a Nei Innbyggerinitiativ 40 nr. 5 Nei Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og rett til informasjon om saker som er under behandling 42 Nei Godtgjøring for verv 43 Nei Pensjonsordning for folkevalgte 44 Nei Økonomiplan 44 nr. 6 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten økonomiplan til F 45 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 28 av 57 Side 208

33 Årsbudsjett 45 nr. 2 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten årsbudsjett til F 47 nr. 2 Loven har lagt Melding om endringer i denne myndigheten budsjettgrunnlaget til R 47 nr. 3 Nei Endringer i budsjettet 48 nr. 3 Nei Årsregnskap 48 nr. 3 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten årsregnskap til F 48 nr. 5 Nei Årsberetning 49 nr. 1 Ja R Ø Rapportering til dept. 49a Ja R Ø Kommunalt rapporteringsregister 50 Nei Låneopptak 51 Nei Garantier 52 nr. 1 Nei Regler for finansforvaltningen 56 Nei Vedtak om betalingsinnstilling 62 Nei Opprettelse av kommunalt foretak (KF) 63 nr. 2 Nei Endringer i vedtektene for KF 65 nr. 3 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 29 av 57 Side 209

34 KF - styrets sammensetning 66 nr. 3 Nei Nyvalg til styre for KF 72 Loven har lagt Utsette vedtak i KF denne rettigheten til samt uttalerett ved R kommunestyrebehandling 76 Nei Tilsyn med den kommunale forvaltningen 77 Nei Valg til kontrollutvalget 78 nr. 3 Nei Ansette revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor 78 nr. 3 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten bestemmelse som nevnt til kontrollutvalget over 78 nr. 4 Nei Valg av revisor 78 nr. 4 Loven har lagt Innstilling til valg av denne myndigheten revisor til kontrollutvalget 80, 2.ledd Nei Regler for selskapskontroll Organisering av de administrative tjenester Ja Politisk sekretariat Kommunehelsetjenesteloven 1-1 Ja R HS R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 30 av 57 Side 210

35 Kommunens ansvar for nødvendig helsetjeneste 1-3, 1. ledd nr. 1 a Ja R HS Helsesjef Miljørettet helsevern 1-3, 1. ledd nr. 1 b Ja R OK Ledende helsesøster Ledende helsesøster 1-3, 1. ledd nr. 1 c Ja R OK Ledende helsesøster Helsetjenester i skoler 1-3, 1. ledd nr. 1 d Ja R OK Ledende helsesøster Helsestasjonsvirksomhet Opplysningsvirksomhet 1-3, 1. ledd nr. 1 e Ja R OK Helsesjef Helsetjeneste i fengsel 1-3, 1. ledd nr. 2 Ja R HS Helsesjef Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte 1-3, 1. ledd nr. 3 Ja R HS Medisinsk habilitering og rehabilitering Leder for Bodø rehabiliteringssenter 1-3, 1. ledd nr. 4 Ja R HS Pleie og omsorg Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 1. ledd nr. 5 Ja R HS Hjelp ved ulykker og Helsesjef andre akutte situasjoner 1-3, 2. ledd nr. 1 Ja R HS Allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning Helsesjef 1-3, 2. ledd nr. 2 Ja R HS Legevaktordning Helsesjef 1-3, 2. ledd nr. 3 Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 31 av 57 Side 211

36 Fysioterapitjeneste Leder for Bodø rehabiliteringssent er 1-3, 2. ledd nr. 4 Ja R HS Sykepleie og hjemmesykepleie Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 2. ledd nr. 4 Ja R OK Helsesøstertjeneste Ledende helsesøster 1-3, 2. ledd nr. 5 Ja R OK Jordmortjeneste Ledende helsesøster 1-3, 2. ledd nr. 6 Ja R HS Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 2. ledd nr. 7 Ja R HS Medisinsk Helsesjef nødmeldetjeneste 1-3, 2. ledd nr. 8 Ja R HS Transport av Helsesjef behandlingspersonell 1-3, 3. ledd Ja R HS Avtaler om institusjonsdrift 1-3, 4.ledd Ja Delegeres ikke Søknad om sprøyterom 1-3a 1-4 Ja R HS Tilrettelegging, registrering, planlegging, informasjon og samordning 1-5 Ja R HS Beredskapsplan 2-3 Ja R HS Vederlag 2-4 Ja KU Klage 3-4 Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 32 av 57 Side 212

37 Opplysningsplikt til kommuneadministrasjo nen 3-6 Ja R HS Pålegg om tjenesteplikt ved ulykker og andre akutte situasjoner 4-1 og 4-2 Ja R HS Helsesjef Avtale om privat helsevirksomhet 4a -3, 2.ledd Ad hoc delegasjon ved tidsnød Ja Loven har lagt denne myndigheten til kommunelegen 4 a-7-4a-10 Ja R Kommunelegen Gransking, rettig, tvangsmulkt, stansing 4 a 11 Nei Begjæring om offentlig påtale 6-1 og 6-2 Ja R HS Undervisning og utdanning 6-8 Ja Loven har gitt slik Disponering av fullmakt til kontantytelse fra ledere for folketrygden og felles virksomheter og trivselsordning helseinstitusjoner HS Kompensasjon for merverdiavgift Forvaltning av kommunens plikter etter loven Ja R Ø Ø Konsesjonsloven Forvaltning av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Landbrukssjef TA Landbrukssjef Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 33 av 57 Side 213

38 Konfliktrådsloven 3 Oppnevnelse av konfliktrådsmeglere Oppfølging av loven Kosmetikklova 16, 5.ledd Ja R Opplysningsplikt og hjelp Oppfølging av loven Krigspensjonering for militærpersoner 30 Opplysningsplikt og hjelp Ja R Krigspensjonering for sivile 39 Opplysningsplikt og hjelp Oppfølging av loven Krigsskadeerstatningsloven 6 Bistand til krigsskadeskipnaden 7 Mottak og håndtering av skademelding Forvaltning av loven Ja R Ja R Ja Krigsskadestønadsloven 37 Bistand til NAV Ja R Krisesenterlova 2, 1. ledd Ja Delegeres ikke Krav om krisesenter 2, 2-4. ledd Ja R HS Krav til krisesentertjenesten Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Kulturlova R Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 34 av 57 Side 214

39 4 og 5 Kommunens oppgaver Kulturminneloven 25 Ja R TA Meldeplikt om riving av offentlige bygg Landbrukssjef Skogbruksjef Bygningssjef Kommunalteknisk Laksefiskloven Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Ligningsloven 2-1 nr 2 Nei Valg av medlemmer til kommunal ligningsnemd Losloven Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Luftfartsloven 7-6 Ja Delegeres ikke Uttalelsesrett ved søknad om konsesjon Matloven 23, 4. ledd Opplysningsplikt og bistand til tilsynsmyndigheten Oppfølging av loven Matrikkelloven Ja R TA Landbruksjef Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 35 av 57 Side 215

40 5 a Matrikkelstyresmakt, utøving av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Geodatasjef TA Geodatasjef Mellombels tilleggslov til eigedomsskattelova Oppfølging av loven Merverdiavgiftsloven Forvaltning av kommunens ansvar og oppfølging av loven Ja Midlertidig avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede Forvaltning av loven Ja R HS Motorferdsel i utmark og vassdrag R 4, 3.ledd Ja R Bestemmelser om at ferdsel med hjemmel i loven likevel ikke skal være tillatt Landbrukssjef [2] 5 Nei Generelle tillatelser etter vedtak 6 Ja F R -Myndighet Tillatelser etter søknad begrenset til søknader som ikke gjelder barmarkskjøring Landbruksjef Målbrukslova 5 Nei Krav om en bestemt målform fra stat til kommune Vedtak om språklig nøytralitet Naboloven/grannelova 18 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 36 av 57 Side 216

41 Vedtekter Naturmangfoldsloven ledd Ja R TA Landbrukssjef Tillatelse til felling av hjortevilt 54 og 55 Ja R TA Landbrukssjef Behandling av melding om jord- og skogbrukstiltak Øvrig forvaltning etter loven Naturskadeloven Ja R Disponering av areal truet av naturskade 23 Ja F Ekspropriasjon av erstatningstomt 24 Ja R Refusjon NAV-loven 13 og 14 Ja F Felles lokale kontorer og oppgavedeling Ja R TA Landbrukssjef HS Odelsloven 29 Ja R TA Kontroll med bo- og Jordbruksssjef driveplikten 33 Nei Uttalelse til odelsfrigjøring 63 skogbruks- Ja R TA styresmakta Landbrukssjef Offentleglova Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 37 av 57 Side 217

Delegasjonsreglement Bodø kommune

Delegasjonsreglement Bodø kommune Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.04.2012 16292/2012 2011/3789 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/4 Organisasjonsutvalget 08.05.2012

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune Vedtatt i K-sak 34/2013, 12.09.2013 Endret e.f. K-sak 7/14 20.3.14 Endret e.f K-sak 50/15 17.9.15 Del 1 Om delegering A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem Hva er delegering?

Detaljer

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10.00 15:20 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Terje Cruickshank Medlem

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009

Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2008 63494/2008 2005/5483 036 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/7 Administrasjonsutvalget 24.03.2009 09/39 Bystyret 31.03.2009 Justering av interne

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

KAP. 1 - OM DELEGASJON

KAP. 1 - OM DELEGASJON KAP. 1 - OM DELEGASJON Delegasjon er myndighetstildeling (kompetansetildeling). Det vil si å utruste andre med myndighet man selv har. Etter kommunelovens 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ,

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Nordreisa Helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET Tidligere vedtatt av kommunestyret 26.4.2004. Revidert 31.03.08, k-sak 17/08 og 16.6.08, k-sak 28/08. Revidert 24.9.12, k-sak 71/12. Redaksjonelle endringer 30.1.13. Innhold...

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT 2013

DELEGERINGSREGLEMENT 2013 DELEGERINGSREGLEMENT 2013 Vedtatt av kommunestyret 30.05.2013 sak 30/13. INNHOLD: DEL 1 REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELGERT MYNDIGHET 1. Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering... 10 1.1 Kommunestyret...

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune

Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune Reglement for møtegodtgjøring til kommunale folkevalgte i Lyngdal kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER. Utvalg, nemnder og komiteer henstilles om å organisere sin møtevirksomhet slik at så mange som mulig

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement Vedtatt 09.05.2011 Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 5 HENSIKT... 5 2 PRINSIPPER FOR DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET... 6 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer