Nytt delegeringsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt delegeringsreglement"

Transkript

1 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3789 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Organisasjonsutvalget /163 Bystyret Nytt delegeringsreglement Sammendrag Forslag til nytt delegeringsreglement for delegering fra bystyret til øvrig politisk nivå og til administrasjonen ved rådmannen legges nå fram for organisasjonsutvalget. Reglementet er en videreutvikling av det tidligere foreslåtte reglement som ble framlagt for bystyret i 2007, med den den gang etterspurte tekstdel inkludert. Forslaget innebærer en samling av alle delegeringsvedtak fra bystyret, og annullerer ved vedtakelsen alle tidligere gitte delegeringer. Saksframstilling Historikk Arbeidet med nytt delegeringsreglement for Bodø kommune ble startet opp helt tilbake i 2004 med daværende juridisk rådgiver Marianne Bjørklund som saksansvarlig. Det ble avdekket et behov for en større gjennomgang av kommunens interne reglementer, og reglementsrevisjonen omfattet til slutt seks ulike reglementer: arbeidsreglement, etiske retningslinjer, reglement for administrasjonsutvalget, tilsettingsrutine, permisjonsreglement og delegasjonsreglement. Av disse ble de fem første ferdigstilt og vedtatt av bystyret i oktober Det ble samtidig framlagt et forslag til delegasjonsreglement som ikke ble vedtatt, men tilbakesendt fra bystyret til administrasjonen. Forslaget inneholdt et reglement i matriseform, hvor alle kommunens lovpålagte oppgaver kan spores fra lovhjemmel ned til aktuelt myndighetsnivå. Bystyret ønsket imidlertid at matrisen skulle suppleres med en tekstversjon, uten at det ble nærmere spesifisert til hvilket detaljnivå man ønsket tekstversjonen. Arbeidet med utarbeiding av nytt delegeringsreglement har av ulike årsaker hatt lite framdrift etter 2007, dels fordi arbeidet ble satt på vent ettersom det skulle utarbeides et nytt økonomireglement først som var forventet å få betydning for hvordan delegeringsreglementet skulle utformes, og dels fordi PO-kontoret i store deler av perioden 2007 til i dag bare har hatt én jurist tilgjengelig. Metodikk Utarbeiding av delegeringsreglement er et omfattende arbeid, for ikke å si altomfattende i forhold til kommunal virksomhet. Med noen få unntak hvor kommunens myndighet i lovverket er plassert direkte hos andre enn bystyret, er det bystyret som innehar myndigheten for alle deler av kommunens virksomhet. Det er derfor åpenbart at en omfattende delegering er nødvendig for å få til en effektiv drift av kommunen. Side 177

2 Utgangspunktet for arbeidet med dette reglementet er at bystyret skal sitte igjen med minst mulig saker på detaljnivå, slik at bystyrets fokus kan ligge på overordnede planverk og langsiktige strategier for kommunen. Følgelig må delegeringsreglementet omfatte delegering av det aller meste av bystyrets myndighet på alle kommunens saksområder. Det er en utfordring å få dette til, da et delegeringsreglement som omfatter alt på detaljnivå både vil bli uforholdsmessig omfattende, være svært krevende å vedlikeholde og ikke minst ha en stor risiko for uteglemmelser av enkeltsaker. I arbeidet med å finne en hensiktsmessig form på delegeringsreglementet er det innhentet eksempler fra en referansegruppe av andre kommuner, bestående av Skien, Drammen, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansund og Kristiansand kommuner. I tillegg er Kommuneforlaget (KF) i en prosess med utarbeiding av et standard delegeringsreglement på nett for norske kommuner. Bodø kommune er gitt tilgang til å følge dette arbeidet gjennom prøveabonnement, og har gjennom dette kunnet følge oppbyggingen KF har valgt. KF har landet på en detaljert lovmatrise, til forveksling lik den som ble framlagt for bystyret i De øvrige kommunene i referansegruppen har svært ulike løsninger, fra det mest omfattende og detaljerte reglement (positivt avgrenset delegering) ned til helt enkle delegeringsvedtak hvor myndighet for hele områder delegeres som sekkeposter (negativt avgrenset delegering). Nærmere om forslaget Løsningen som er nå er valgt i forslaget for Bodø kommune består av fem deler. Den første delen er en generell del som presenterer bakgrunnen for delegeringsverktøyet, og gir generelle bestemmelser for delegering og utøvelse av delegert myndighet i Bodø kommune. Del to inneholder en tekstversjon av bystyrets delegering til øvrig politisk nivå; formannskap, ordfører, komitéer og utvalg. Del tre inneholder en tekstversjon av bystyrets delegering av myndighet til administrasjonen ved rådmannen. Her er det viktig å presisere at det kommunale system er slik at det kun er rådmannen som rapporterer direkte til og står ansvarlig overfor bystyret. I dette ligger at bystyret som et klart utgangspunkt ikke har anledning til å delegere sin myndighet til nivåer under rådmannen. Selv om det er åpenbart at myndigheten må delegeres videre ned i den kommunale organisasjonen, er det rådmannens ansvar å foreta denne videredelegeringen. Dette kommer tydelig fram i del 5, som er en oppdatert versjon av den tidligere presenterte lovmatrisen. Lovmatrisen inneholder en oversikt over alle lover hvor kommunen er tildelt myndighet eller ansvar fra lovgiver. Til sammen er det det mer enn 130 lover med tilhørende forskrifter som pålegger kommunen oppgaver eller ansvar. Lovmatrisen er i utgangspunktet et elektronisk verktøy, hvor alle paragrafer er hyperlinket til lovdata slik at man til en hver tid har direkte tilgang til en oppdatert versjon av den aktuelle paragraf. Med noen svært få unntak er det kommunestyret som er tildelt myndighet i lovverket. I noen tilfeller er det i loven presisert at dette er et ansvar kommunestyret ikke kan videredelegere. Hvorvidt delegering er mulig eller ikke framgår av matrisens tredje kolonne. Hvor myndigheten eventuelt er delegert framgår av neste kolonne. De to neste kolonnene gjelder videredelegering nedover i organisasjonen, og er altså rådmannens ansvar. Disse to kolonnene er derfor markert med farger. De er tatt med i dette saksframlegget for å gi et inntrykk av hvordan lovmatrisen kan fungere som et arbeidsverktøy i praksis for alle deler av organisasjonen. Det presiseres imidlertid at arbeidet med videredelegering ikke er ferdigstilt, og det kan derfor forekomme feil, uteglemmelser og uutfylte felt i disse kolonnene. Bystyret vil bli forelagt rådmannens endelige videredelegering av delegert myndighet som orienteringssak når dette arbeidet er ferdigstilt. Tekstversjon av rådmannens delegering vil bli tatt inn i reglementet del 4. For hver lov er det lagt til et felt hvor det framgår hvem som har oppfølgingsansvar for loven. Lovverket er i stadig endring, og for å kunne holde kommunen oppdatert i forhold til hvilket ansvar Side 178

3 og myndighet kommunen har på hvert enkelt område, er det hensiktsmessig at de enheter eller avdelinger som arbeider tettest opp mot en bestemt lov har oppfølgingsansvaret. I reglementets del to og tre er det først og fremst fokusert på delegeringer utenfor lovregulert område, ettersom disse ikke kan finnes i lovmatrisen i del 5. Også delegeringer innenfor lovregulert område er i noen utstrekning tatt med, da hovedsakelig negativt avgrenset som områdedelegreing. Der hvor det har vært ansett nødvendig er det også benyttet eksempler for å angi grensene for delegeringen. Forholdet til tidligere delegeringsvedtak Det gjeldende delegeringsreglement for Bodø kommune ble vedtatt i bystyret i Dette reglementet er i dag svært mangelfullt, både fordi enkelte saksområder ikke er omfattet, og fordi noen av delegeringene i dette reglementet senere er endret enten gjennom spesifikt vedtak eller bare endring i praksis uten at sele reglementet er korrigert. Bystyret har også gjort en serie delegeringsvedtak utenom reglementet både før og etter 1998, og det er i dag ingen fullstendig oversikt over gjeldende delegeringer for kommunen. Dette gjør at det i arbeidet med det nye reglementet har vært noe usikkerhet knyttet til om vi har fått med alle nødvendige delegeringer. Konsekvensen av å kansellere alle tidligere delegasjoner og vedta et nytt, men ufullstendig delegeringsreglement er at vedtak som skal gjøres innenfor eventuelle uteglemte saksområder må løftes opp til behandling i bystyret, selv om saken åpenbart burde håndteres på et lavere nivå. En kvalitetssikring av det nye forslaget som gir en 100 % sikkerhet mot eventuelle feil og uteglemmelser vil kreve både tid og ressurser langt ut over det som er stilt til rådighet for dette prosjektet. For å kunne håndtere denne problemstillingen er det i reglementet foreslått følgende: Alle tidligere vedtatte delegeringsvedtak annulleres ved vedtakelsen av dette delegeringsreglement, og myndigheten tilbakekalles til bystyret. Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal snarest framlegges som sak for bystyret for nytt vedtak. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til bystyret har behandlet den. Dette vil sikre at eventuelle uteglemmelser ikke medfører unødige forsinkelser i kommunal saksbehandling og slik går ut over publikum, samtidig som det sikrer at slike feil blir tatt hånd om og innlemmet i delegeringsreglementet så raskt som mulig. Det er en målsetting at det nye delegeringsreglementet for framtiden skal være det eneste nødvendige oppslagsverk for å finne korrekt myndighetsnivå. Konklusjon og anbefaling Det framlagte forslaget til delegeringsreglement vil gi kommunen et effektivt verktøy for håndtering av kommunal myndighetsutøvelse, og sikre at politisk nivå til en hver tid har oversikt over sine delegeringer. I elektronisk versjon har reglementet hyperlinker til lovdata, hvilket sikrer en enkel tilgang på oppdaterte bestemmelser for det enkelte myndighetsområde. Forslaget anbefales vedtatt. Side 179

4 Forslag til innstilling 1. Forslag til delegeringsreglement for Bodø kommune del 1, 2 og 3, samt del 5 med unntak av kolonne 5 og 6 vedtas. 2. Tidligere vedtatte delegeringsvedtak oppheves. Organisasjonsutvalgets behandling i møte den : Forslag fra Terje Cruickshank (V) Tilføyelse: og med de endringer som har fremkommet i møte Votering Forslag til innstilling med foreslåtte tilføyelse ble enstemmig tiltrådt. Organisasjonsutvalgets innstilling 1. Forslag til delegeringsreglement for Bodø kommune del 1, 2 og 3, samt del 5. med unntak av kolonne 5. og 6. og med de endringer som har fremkommet i møte vedtas. 2. Tidligere vedtatte delegeringsvedtak oppheves. Rolf Kåre Jensen Rådmann Liss Eberg Personal- og organisasjonssjef Saksbehandler: Vigleik M. Aas Trykte vedlegg: Forslag til delegeringsreglement Utrykte vedlegg: Delegeringsreglementet elektronisk versjon. Side 180

5 Side 181

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1 Om delegering...3 A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem... 3 B. Generelle bestemmelser for delegering av myndighet:... 5 C. Rettsvirkninger ved bruk av delegert myndighet... 5 DEL 2 Delegeringer til øvrig politisk nivå Delegering til formannskapet Delegering til ordføreren Delegering til bystyrets komitéer, organisasjonsutvalget og andre politisk opprettede komitéer... 8 a. Delegering til Komité for plan, næring og miljø... 8 b. Delegering til Komité for levekår... 8 c. Delegering til organisasjonsutvalget... 9 d. Delegering til klagenemden... 9 e. Delegering til øvrige komitéer, råd og utvalg... 9 Del 3 - Delegering til administrasjonen ved rådmannen...10 Del 4 Videredelegering i organisasjonen...11 Del 5 Delegering av lovpålagt ansvar...12 Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 2 av 57 Side 182

7 Del 1 Om delegering A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem Hva Å delegere betyr å overføre myndighet. Med myndighet menes her retten til å ta en beslutning som forplikter kommunen. Overførende myndighet beholder styringsretten på den overførte myndighet ved: Målformuleringer Budsjettprioriteringer Rammer og retningslinjer Kontrollrutiner Prinsippavklaringer Overprøving Kommunens myndighetsutøvere deles inn i følgende to kategorier: Politisk nivå: Bystyre, ordfører, formannskap, komiteer og utvalg. Administrativt nivå: Rådmann / øvrige ledere / ledere. Kategoriseringen av ledere er hentet fra Hovedtariffavtalen. Bystyret kan delegere sin myndighet til øvrige aktører på politisk nivå, samt til administrasjonen ved rådmannen. Bystyret delegerer ikke til lavere administrativt nivå enn rådmannen med mindre annet er bestemt ved lov eller forskrift. Rådmannen kan videredelegere myndighet til det nivå i organisasjonen han finner hensiktsmessig. Hvorfor Myndighet delegeres av følgende hensyn: Ressurseffektiv utnyttelse av den politiske så vel som den administrative del av kommunen. Avlastning av politisk nivå slik at den folkevalgte styringen kan konsentreres om overordnede prosesser og mål. Avlastning av administrativt nivå slik at ressursene kan konsentreres om kvaliteten på tjenestene. Adekvat utnyttelse av fagkunnskap. Praktiske hensyn; myndighet og ansvar bør korrespondere. Hensynet til brukerne krever raske prosesser. Hvordan Beslutningsmyndighet utøves normalt ved myndighetsinnehavers signatur. Beslutningsmyndighet kan videredelegeres med mindre dette reglement eller lov sier noe annet. Slik delegering skal dokumenteres nivået kan som hovedregel ikke delegere beslutningsmyndighet videre. Unntak skal avklares med overordnet nivå. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 3 av 57 Side 183

8 Delegering av bystyrets myndighet på de områder lovverket pålegger kommunen ansvar og myndighet framgår av delegeringsreglementet del 5 for den enkelte lov. Presiseringer av delegert myndighet, og delegering av myndighet utenfor lovregulert område framgår av delegeringsreglementets del 2 og 3. I tilfelle motstrid mellom disse delene av delegeringsreglementet skal del 2 og 3 følges, med mindre annet følger direkte av lov eller forskrift. Eventuelle motstridstilfeller framlegges snarest for bystyret for korrigering av delegeringsreglementet. Hvem Bystyret har beslutningsmyndigheten med mindre annet fremkommer av dette reglement, annet vedtak eller lov. Er reglement, andre vedtak eller lov taus om beslutningsmyndigheten på et bestemt område skal nærmeste overordnede konsulteres. Følgende har beslutningsmyndighet i Bodø kommune: Politisk: Bystyre Ordfører Formannskap Organisasjonsutvalg Komité for levekår Komité for plan, næring og miljø Skatteutvalg/nemnd Klagenemd (B) (O) (F) (OU) (KL) (PNM) (SU) (KN) Administrativt: Rådmann (R) Kommunaldirektør Helse- og Sosialavdelingen (3.4.1 HS) Kommunaldirektør Teknisk Avdeling (3.4.1 TA) Kommunaldirektør Oppvekst- og Kulturavdelingen (3.4.1 OK) Økonomisjef (3.4.1 Ø) Personal- og organisasjonssjef (3.4.1 PO) Eiendomssjef (3.4.1 E) IKT-sjef (3.4.1 IKT) Rektorer, barnehagestyrere og kontorledere i OK (3.4.2 OK) Virksomhetsledere og kontorledere i HS (3.4.2 HS) Kontorledere i TA (3.4.2 TA) Kontorledere i Sentraladministrasjonen (3.4.2 SA) Leder for Bodø Bydrift (3.4.2 Bydrift) Leder for Bodø Byggservice (3.4.2 Byggservice) Kommunale foretak ved leder eller styre (KF) Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 4 av 57 Side 184

9 B. Generelle bestemmelser for delegering av myndighet: I medhold av kommunelovens 10 nr 2, 23 nr 4, 24 nr 1 og 39 nr 1 gjelder følgende generelle bestemmelser ved delegasjon av myndighet: Bruk av fullmakt All delegert myndighet skal utøves innenfor rammen av de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrift og god forvaltningsskikk. Slik myndighet skal likeledes utøves innenfor plan- og budsjettrammer, reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet organ. Finner Rådmannen at vedtak truffet av et folkevalgt organ er i strid med gjeldende rettsregler, kan han ta initiativ til lovlighetskontroll av departementet etter Kommunelovens 59 nr 5. En slik overprøving innebærer ikke at vedtakets iverksetting kan utsettes. Tilbakekall av delegert myndighet Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. Unnlatt bruk av delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet til seg, kan i særskilte tilfelle velge å overlate til overordnet myndighet å treffe avgjørelse i konkret sak. Instruksjons- og omgjøringsrett Et overordnet organ kan instruere det underordnede organ generelt og i enkeltsaker, og kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammene av forvaltningslovens 35. Forholdet til tidligere delegeringsvedtak Alle tidligere vedtatte delegeringsvedtak annulleres ved vedtakelsen av dette delegeringsreglement. Eventuelle tidligere vedtak som ikke er blitt implementert i dette reglementet skal snarest framlegges som sak for bystyret for nytt vedtak. Dersom slike tidligere vedtak er under administrasjonens område, gis rådmannen fullmakt til å handle innenfor rammene av tidligere delegeringsvedtak dersom avgjørelse i saken ikke kan eller bør utsettes til bystyret har behandlet den. C. Rettsvirkninger ved bruk av delegert myndighet Overskridelse av myndighet: Vedtak binder kommunen overfor den vedtaket retter seg mot, selv om behandlende organ ikke har myndighet til å fatte vedtak. Dette forutsetter at den vedtaket retter seg mot ikke burde ha forstått at vedtaket var beheftet med feil. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 5 av 57 Side 185

10 Klageadgang: Ansatte og brukere kan klage på enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Klagen skal fremsettes overfor det organ som har truffet beslutningen, jf forvaltningsloven 32. Dersom klagen ikke tas til følge skal behandlende organ sende klagen videre til endelig avgjørelse hos klagenemden eller annet klageorgan som følger direkte av lov eller forskrift. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 6 av 57 Side 186

11 DEL 2 Delegeringer til øvrig politisk nivå 1. Delegering til formannskapet. Generell delegasjonsbestemmelse I medhold av lov av om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 6 jf. 8 nr 3 delegeres til formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker, med mindre annet følger av lov, forskrift eller delegasjonsvedtak. I saker som etter lov, forskrift eller dette reglement skal behandles av bystyret, og som får eller kan få økonomiske konsekvenser for kommunen, skal formannskapet alltid forbehandle saken og innstille til vedtak i bystyret. Følgende saker alltid forelegges bystyret: Avgjørelser som åpenbart er av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, for eksempel avtale om inngåelse interkommunalt samarbeid, felles distriktsrevisjon og lignende, og kommunale planer av overordnet betydning Hastesaker I medhold av kommunelovens 13, delegeres til formannskapet myndighet til å opptre som bystyre og treffe avgjørelser i hastesaker. Vedtak etter 13 forelegges for bystyret i påfølgende møte. Ansettelsessaker Formannskapet avgir innstilling til bystyret i sak om ansettelse av rådmann. Formannskapet gis fullmakt til å endre rådmannens lønn. Budsjettsaker Formannskapet gis fullmakt som kommunens økonomiutvalg, jf kommuneloven 8 og behandler og innstiller til bystyret i alle saker av økonomisk karakter. Salgs- og skjenkesaker etter alkohollovgivningen Avgjørelser vedrørende bevillinger etter alkoholloven delegeres til formannskapet. Eiendomsforvaltning Formannskapet gis fullmakt til å foreta kjøp, salg, leie og bortleie av eiendom, herunder også håndgivelse av eiendom. Prosessfullmakt Formannskapet besitter alle kommunens prosessuelle fullmakter så langt de ikke er direktedelegert til rådmannen. 2. Delegering til ordføreren I medhold av kommunelovens 9 nr 5 delegeres til ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Likeledes gis ordføreren fullmakt til i formannskapets sommerferie å fatte beslutninger i saker som må anses kurante og hvor avgjørelse ikke kan utsettes til neste ordinære Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 7 av 57 Side 187

12 formannskapsmøte. Ordføreren er kommunens rettslige representant og adressat for søksmål og forliksklage. 3. Delegering til bystyrets komitéer, organisasjonsutvalget og andre politisk opprettede komitéer Komitéene og organisasjonsutvalget arbeider i henhold til vedtatt gjeldende reglement. Generell delegasjonsbestemmelse I medhold av kommunelovens 10 nr 2 og 25 nr 4 delegeres til komitéene og organisasjonsutvalget myndighet til å behandle og forberede for bystyre eller formannskap alle saker innenfor deres respektive fag- og arbeidsområde med mindre annet følger av lov, reglement eller delegasjonsvedtak. Komitéene har myndighet til å foreta organisasjonsmessige endringer innenfor gjeldende budsjettrammer for sitt område. Dette gjelder også vedtak om videredelegering av myndighet til komitéenes og organisasjonsutvalgets leder eller opprettet arbeidsutvalg i henhold til kommunelovens 10 nr 4. Komitéene og organisasjonsutvalget delegeres myndighet til selv å opprette og nedlegge arbeidskomitéer etter eget behov, jf. kommunelovens 10 nr 5 og 6. a. Delegering til Komité for plan, næring og miljø Komité for plan, næring og miljø (PNM-komitéen) delegeres bystyrets myndighet etter plan- og bygningsloven så langt som loven tillater, og med de begrensinger som er nevnt i dette reglement. Komitéen gis også som oppgave å behandle og innstille for bystyret i alle saker i henhold til plan- og bygningsloven som etter loven eller dette reglement skal avgjøres av bystyret. PNM-komitéen behandler og innstiller for bystyret eller formannskapet i alle saker som komitéen ikke selv gjør endelig vedtak i innen saksområdene næring, miljø, landbruk/skogbruk og saker innen transport og samferdsel. PNM-Komitéen gis videre myndighet til selv å treffe vedtak i saker om: Mindre reguleringsendringer. Detaljreguleringsplaner innenfor rammene av overordnet reguleringsplan. Godkjenning av byggesøknader i saker hvor det i planbehandlingen er lagt inn krav om at byggesøknader skal behandles politisk. Trafikkreguleringer. b. Delegering til Komité for levekår Komité for levekår gis myndighet til å behandle og innstille til vedtak for bystyret eller formannskapet i alle saker innenfor komitéens fagområde. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 8 av 57 Side 188

13 c. Delegering til organisasjonsutvalget Organisasjonsutvalget gis kommunens myndighet som administrasjonsutvalg, jf kommuneloven 25. Organisasjonsutvalgets myndighetsområde fastsettes i eget reglement. Organisasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg, og skal se til at kommunens forpliktelser etter likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven etterleves. Som likestillingsvalg delegeres organisasjonsutvalget myndighet til å: Vedta planer innenfor området til nevnte lover. Pålegge rapporteringsplikt rundt iverksatte tiltak og arbeid som drives for å fremme likestilling og mangfold i kommunen. d. Delegering til klagenemden Klagenemden gis fullmakt til å behandle og avgjøre klagesaker etter forvaltningsloven, hvor enkeltvedtak er fattet av et kommunalt organ, og hvor det ikke etter særlov er statlig organ som er klageinstans. e. Delegering til øvrige komitéer, råd og utvalg Politisk nedsatte komitéer, råd og utvalg som ikke spesifikt er nevnt i dette reglement, gis generell fullmakt til å operere innenfor nedfelt mandat og oppnevningsgrunnlag, og til å disponere midler innenfor egen budsjettramme. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 9 av 57 Side 189

14 Del 3 - Delegering til administrasjonen ved rådmannen Generell delegasjonsbestemmelse All myndighet til administrasjonen delegeres til rådmannen. Rådmannen kan videredelegere sin myndighet slik ha finner det hensiktsmessig innenfor rammene av lover, forskrifter eller direkte delegasjonsvedtak fra politisk nivå. Med hjemmel i kommuneloven 23 nr 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i sakstyper som ikke er av prinsipiell betydning. Delegeringen gjelder også kompetanse etter særlovgivningen, med mindre annet følger av vedkommende lov eller delegasjonsvedtak. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, avklares spørsmålet med ordføreren, som om nødvendig legger spørsmålet fram for Formannskapet til endelig avklaring. En sak anses ikke som prinsipiell når det foreligger vedtak fra et politisk organ med retningslinjer for hvordan den skal behandles, eller det finnes praksis fra tidligere håndtering av tilsvarende saker. Prosjekter og planer for vesentlig omorganisering eller endring i ansvar og oppgaveløsning forelegges den respektive komité og organisasjonsutvalget før prosjektet igangsettes. Innstilling til politisk avgjørelse Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som administrasjonen forelegger de politiske organer. Han avgjør selv det videre behov for delegasjon så langt dette ikke strider mot annet delegasjonsvedtak, lov eller forskrift. Gjeldende delegasjonsbestemmelser fra rådmannen skal fremgå av delegeringsreglementet. Personalansvar Rådmannen gis det fulle personalansvar for kommunens ansatte, herunder tilsetting, lønnsforhandlinger, oppsigelse og avskjed. Personalsaker skal behandles i tråd med det til en hver tid gjeldende lov- og avtaleverk, samt kommunens personalpolitiske retningslinjer som vedtas av organisasjonsutvalget. Tegningsrett Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne dokumenter på kommunens vegne, når nødvendig godkjenning foreligger ved vedtak i bystyret, formannskapet eller annet folkevalgt organ. Fullmakten gjelder blant annet følgende dokumenter: - skjøter - avtaledokumenter - kontrakter - søknadsskjema Tegningsretten kan videredelegeres til nærmeste ledernivå underlagt Rådmannen, innenfor deres respektive myndighetsområde. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 10 av 57 Side 190

15 Anvisning Rådmannen gis generell anvisningsmyndighet. Økonomiforvaltning Rådmannen gis myndighet til forvaltning av kommunens økonomi innenfor rammene av det til en hver tid gjeldende budsjettvedtak. Forvaltningen skal skje i henhold til gjeldende prinsipper for økonomistyring samt vedtatte reglementer for økonomiforvaltning og -styring. Reglementene omfatter både kommunens driftsøkonomi og finansforvaltning. Rådmannen gis myndighet til å bruke nødvendige midler for å begrense skade i en krisesituasjon. Rådmannen gis fullmakt til innvilgelse av personallån, samt nedbetalingsavtaler med lag, foreninger og ansatte. Eiendomsforvaltning Rådmannen gis fullmakt til forvaltning av kommunens eiendom, herunder både fast eiendom og løsøre, med de begrensninger som ligger i delegering av eiendomsforvaltning til formannskapet. Prosessuelle fullmakter Rådmannen delegeres myndighet til å begjære påtale i straffesaker hvor Bodø kommune er fornærmet. Rådmannen gis myndighet til å reise søksmål og anvende rettsmidler på vegne av kommunen, samt begjære tvangssalg i saker om utestående kommunale krav. Rådmannen gis fullmakt til å opptre som partsrepresentant for Bodø kommune i en hver sak for rettsapparatet. Fullmakten forutsetter en orientering til ordføreren om igangsatte saker for rettsapparatet. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forlik i alle saker hvor det finnes dekning for de økonomiske forpliktelser forliket innebærer for kommunen i eksisterende budsjettrammer. Korrigering og oppdatering av delegeringsreglementet Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet del 5, for endringer som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. Del 4 Videredelegering i organisasjonen (Denne delen fastsettes av rådmannen og blir framlagt som orienteringssak for organisasjonsutvalget og bystyret så snart den er klar) Rådmannens midlertidige videredelegering: Videredelegering av rådmannens myndighet til de ulike ansvarsnivå i organisasjonen opprettholdes inntil videre som tidligere, med mindre annet blir bestemt særskilt i det enkelte tilfelle. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 11 av 57 Side 191

16 Del 5 Delegering av lovpålagt ansvar I dette kapitlet gis det en oversikt over lover og avtaleverk hvor kommunen er pålagt ansvar og myndighet. I tabellen framgår det hvorvidt det er adgang til å videredelegere myndigheten etter loven, og hvem den delegeres til. For hver lov er det også satt inn hvem som har oppfølgingsansvar for loven. Med oppfølgingsansvar menes her ansvar for å holde seg oppdatert på loven med tilhørende forskrifter og eventuelle endringer i disse. Endringer som får betydning for kommunens ansvar- og myndighetsområde må snarest meldes inn til politisk sekretariat slik at delegeringsreglementet kan justeres, eventuelt også med nytt politisk vedtak. I noen lover er det gitt en generell delegering som er kalt forvaltning av kommunens myndighet etter loven. Dette gjøres av plassbesparingshensyn, og gjelder i hovedsak de lovene som inneholder store mengder med enkeltoppgaver tillagt kommunen, og hvor myndigheten plasseres naturlig på ett sted i organisasjonen. Hjemmelsgrunnlag Akvakulturloven 8 Ja R TA Byplansjef Deltakelse i samordnet søknadsbehandling (Tilsyn) Oppfølging av loven R TA Alkoholloven 1-7 Ja F Bevilling for salg og skjenking 1-7 d Nei Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 1-8 Ja F Inndragning av salgsog skjenkebevillinger 1-9 Ja R Leder Kontroll med salgs- og servicetorg skjenkebevillinger 3-7 Ja F og 4-4 Tidsinnskrenkninger Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 12 av 57 Side 192

17 4-5 Ja R Leder Ambulerende servicetorg skjenkebevilling 7-1 Bevillingsgebyrene Ja R Leder servicetorg Leder servicetorg 3 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 13 Felles lokale kontorer Ja R HS 14 Samarbeid og oppgavefordeling Arbeidsmiljøloven Ja 3-1 Ja R Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 3-2 Ja R Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten 7-1 Ja R Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg 9-1 Ja R Iverksetting av kontrolltiltak i virksomheten Kapittel 12 Ja R Rett til permisjon Vedtak om permisjonsreglement Forvaltning av permisjonsreglement Ja F OU Ja R Ja R Informasjon om ledige stillinger i virksomheten 14-5 Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 13 av 57 Side 193

18 Inngåelse av arbeidsavtale Utlysningsteksten hva angår avdeling og stilling Utlysningsteksten hva angår kommunen generelt Ja R Ja R PO Prosess Ja R Omgjøring av stilling innenfor tjenestestedets budsjett Omgjøring av stilling innenfor avdelingen Omgjøring av stilling på tvers i kommunen Ja R Ja R Ja R PO 14-9 Ja R Midlertidig ansettelse Ja Delegeres ikke Åremål for øverste leder Arbeidsreglement Ja OU Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold Ja R PO Omplassering innenfor tjenestested Ja R Omplassering innenfor avdeling Ja R Omplassering på tvers i kommunen Ja R PO Ja R Attest PO Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 14 av 57 Side 194

19 Arkivloven 6 Arkivansvar Ja R IKT Arkiv IKT Arkiv Barnehageloven 8 Ja R OK Kommunens ansvar 10 og 11 Ja R OK Godkjenning Barnehagesjef 12 Opptak Ja R OK Barnehagesjef 14 Tilskudd til private barnehager Ja R OK 16 Ja R OK Tilsyn Barnehagesjef 17 og 18 Ja R OK Krav til personalets Barnehagesjef kompetanse OK Barnehagesjef Barnevernloven 2-1, 3. ledd Ja R OK Kommunens oppgaver Barnevernleder 2-1, 4.ledd Ja R OK Kommunens oppgaver Barnevernleder 8-3 Ja R OK Avgjørelse av tvister 8-4 Loven har lagt Ansvaret for å reise sak denne myndigheten til barnevernleder 9-3 Ja R OK Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet Barnevernleder 7-3 Ja R OK Forberedelse til sak som nevnt i 7-2 bokstav a til f. Barnevernleder 7-5 Ja R OK Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 15 av 57 Side 195

20 Forberedelse av klagesak som nevnt i 7-2 bokstav g og h. Barnevernleder OK Barnevernleder Beitelova 12 Tilrettelegging i skogsmark 13, 1.ledd og 14, 1.ledd Forslag om forbud mot beiting Ja R Landbruksjef Ja PNM 16, 3.ledd Begjæring av påtale Ja R Landbruksjef Brann- og eksplosjonsvernloven 7, 2.ledd Ja Salten Brann Kreve opplysninger ved arrangementer 7, 3.ledd Nei Forskrifter 9, 1.ledd Ja Salten Brann Etablering og drift av brannvesen 9, 2.ledd Ja Salten Brann Risikoanalyse 9, 4.ledd Interkommunal drift Ja Salten Brann 10 Ja Salten Brann Dokumentasjon 11, 2.ledd Ja Salten Brann Brannvesenets oppgaver 13, ledd Særskilte brannobjekter Ja Salten Brann 13, 4.ledd Nei Vedtak om tilsyn med andre byggverk m.m. Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 16 av 57 Side 196

21 14 Ja Salten Brann Ytterligere sikringstiltak og beredskap 17 Ja Salten Brann Tjenesteplikt i brannvesenet 28, 2.ledd Nei Forskrift om gebyr 29 Ja Salten Brann Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 32 Ja Salten Brann Lokal tilsynsmyndighet Oppfølging av loven Ja Salten Brann 10 Burettslagslova 4-2 Ja R HS Leder Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene boligkontoret 4-3 Ja R HS Leder Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene boligkontoret HS Leder boligkontoret Bygdeallmenningsloven 4-2, 1.ledd Stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme 8-4, 8-6 og 8-7 Uttalelsesrett Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 17 av 57 Side 197

22 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 3 Aktivitets- og rapporteringsplikt 11 Utforming av IKT etter univerelle standarder 12, første ledd Arbeidsgivers plikter 12, 2. ledd Skolenes tilretteleggingsplikt ledd Barnehagenes tilretteleggingsplikt ledd Helsetjenestenes tilretteleggingsplikt Ja R PO Ja R IKT Ja R PO Ja R OK Undervisningssjef Ja R OK Barnehagesjef Ja R HS Oppfølging av loven R PO Domstolloven 27 Nei og 57 Oppnevning av medlemmer til forliksråd 74 Ja Formannsskapet Forbereding av valg til meddommere og lagrettemedlemmer 75 Nei Valg av meddommere og lagrettemedlemmer 80 flg Ja R Registerføring av meddommere og lagrettemedlemmer Forvaltning av loven R Politisk sekretariat Dyrehelsepersonelloven 3a Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 18 av 57 Side 198

23 Kommunens ansvar Eiendomsskatteloven 2 Nei Om det skal fastsettes eiendomsskatt 7 Nei Fritak for eiendomsskatt Kapittel 4 Skattesatser Nei 28 Loven har lagt Nedsatt skatt og denne ettergivelse myndigheten til F Ø Eierseksjonsloven 7-11 Behandling av seksjoneringsbegjærin g 11, 1.ledd Matrikkelføring Ja R TA Bygningssjef Ja R TA Geodatasjef TA Eldrerådslova 1 Nei Skiping av kommunale eldreråd 2 Nei Val og samansetjing av kommunale eldreråd 4 Ja Delegeres ikke Andre føresegner for kommunale eldreråd 4a Nei Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne Finansavtaleloven HS Leder boligkontoret Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 19 av 57 Side 199

24 Film- og videogramloven 2 Ja R OK Kultursjefen Løyve Oppfølging av loven R OK Kultursjefen Fiskerpensjonsloven 4, 3.ledd og 29 Opplysningsplikt Fjelloven Kap XI Jakt og fangst Uttalelser til fjellstyret Ja R Landbruksjef Landbrukssjef Landbruksjef Folkebibliotekloven 4, første ledd, ansvar for folebiblioter Nei 4, 3. ledd Ja R OK Biblioteksjef Reglement Oppfølging av loven R OK Biblioteksjef Folkeregisterloven 12 Ja R Opplysningsplikt 14a Ja R Krav om undersøkelse i statistisk øyemed Folketrygdloven Forkjøpsrett til leiegårder (lov om..) 2 Vedtak om bruk av Ja forkjøpsrett Formannsskapet E Forpaktingsloven 4 Ja R TA Orientering til Landbrukssjefen kommunen 6 og 7 Ja R TA Forpaktingsavgift og - Landbrukssjefen tid Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 20 av 57 Side 200

25 11 og 12 Loven har Skjønn ved tiltredelse lagt og fratreden myndigheten til Skjønnsforretning skjønnsutval get 17 Ja R TA Landbrukssjefen Godtgjørelse for forbedringer TA Landbrukssjefen Forsikringsvirksomhetsloven 7-1 og 7-2 Ja Delegeres ikke Pensjonskasse 7-8 Ja Delegeres ikke Forholdet til pensjonsordningene og arbeidsgiver 10-1 og 10-2 Ja Delegeres ikke Kommunale pensjonsordninger Forsynings- og beredskapstiltaksloven 3 Ja R Avståing til det offentlige 12 og 13 Ja R Opplysningsplikt og granskning Forsøk i offentlig forvaltning 5 Nei Gjennomføring m.v. av forsøk Forurensningsloven 24 Ja R TA Drift og vedlikehold av Kommunalteksnis avløpsanlegg k-sjef Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 21 av 57 Side 201

26 25 Ja R TA Refusjon for utgifter Kommunalteksnis k-sjef 26 Ja R TA Kommunal tømming av Kommunalteksnis slam k-sjef 30 Ja R TA Kommunal innsamling Kommunalteksnis av husholdningsavfall k-sjef m.v. 34 Ja Delegeres ikke Avfallsgebyr 35 Ja R TA Oppsetting og tømming Kommunalteksnis av avfallsbeholdere på k-sjef offentlig steder 37 Ja R TA Pålegg om å rydde opp Kommunalteksnis i avfall o.l. eller betale k-sjef for opprydding 43 og 44 Ja R TA Beredskap Kommunalteksnis k-sjef 81 Ja R TA Forurensningsmyndigh Kommunalteksnis et k-sjef 83 Nei Delegasjon til interkommunalt selskap TA Kommunalteksnis k-sjef Forvaltningsloven 28, 2.ledd Ja Klagenemden Klageinstans ved enkeltvedtak er overordnet nivå (med mindre særlov sier noe annet) PO Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 22 av 57 Side 202

27 Friluftsloven 21 Ja R OK Kultursjefen Friluftslivsorgan OK Fritids- og småbåtloven 40 Ja Delegeres ikke Unntak fra forbud mot bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer Geodataloven Forvaltning av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Geodatasjef TA Geodatasjef Gjeldsordningsloven 1-5 Ja R HS Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer Grannegjerdelova 18 Nei Vedtekter TA Gravferdsloven 3 Ja Delegeres ikke Utredning av utgifter 9 Ja R Ø Ansvar for gravferden 21 Ja F Avgifter Forvaltning av loven Ja R Ø Hanndyrloven 4 Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 23 av 57 Side 203

28 Forslag om unntak fra loven Havne- og farvannsloven Forvaltning av Ja Bodø Havn KF kommunens myndighet etter loven Oppfølging av loven Ja Bodø Havn KF Helligdagsfredloven 5, 6.ledd Ja PNM-komitéen Søknad om at et område skal regnes som et typisk turiststed Helse- og sosialberedskapsloven 2-2, 1.ledd Ja Delegeres ikke Planlegging og krav til beredskapsforberedelse r og beredskapsarbeid 2-3 Loven har lagt Varsel og rapportering denne myndigheten til hver virksomhetsleder HS Helseregisterloven 6 Ja R IKT Behandlingsrettet helseregister IKT Hundeloven 6 2. ledd og 11 Ja F Utferdigelse av kommunale forskrifter Husbankloven ledd bostøtte Ja R HS Landbrukssjef HS Leder boligkontoret Husleieloven Leder boligkontoret Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 24 av 57 Side 204

29 Industrikonsesjonsloven 24, 4.ledd Nei Uttalelsesrett TA Inndelingslova TA Interkommunale selskaper 4 Opprettelse Nei 30 Uttreden Nei Politisk sekretariat Introduksjonsloven 3 Ansvar for introduksjonsprogram 18 Ansvar for norskog samfunnsfagsopplæring Ja R OK Leder flyktningekontoret Ja R OK Undervisningssjef OK Jordloven Oppfølging og forvaltning av jordloven Jordskifteloven 8 Nei Oppnevning av medlemmer til utvalg for jordskiftesaker Ja R Landbrukssjefen Politisk sekretariat Kirkeloven 12 b Ja F Valg av representant til kirkelig fellesråd 15 Ja Delegeres ikke Bevilgning av driftsutgifter OK Kommuneloven 3 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 25 av 57 Side 205

30 Uttalelse ved endring av kommunenavn 4 Informasjonsvirksomhet 5 Kommunal planlegging Ja R Kommunikasjonssjef Ja 7 nr. 3 Nei Kommunestyrets sammensetning 8 nr. 1, 2 og 3 Nei Valg til Formannskap Fs virksomhet Delegeres ikke 8 nr. 3 Loven har lagt Behandling av forslag denne myndigheten til innstilling til til F økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak 9 nr. 1 Nei Valg til ordfører og varaordfører 9 nr. 3 Loven har lagt denne myndigheten til O Rettslig representant Myndighet til å forplikte kommunen v/ signatur 9 nr. 5 Ja O Myndighet til å treffe avgjørelser i hastesaker 10 Nei Opprettelse av faste utvalg og komiteer, herunder tildeling av mandat og myndighet 11 Nei Opprettelse av styre for institusjon 12 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 26 av 57 Side 206

31 Opprettelse av kommunedelsutvalg 13 Ja F Utvidet myndighet i hastesaker 15 Nei Fritak og suspensjon 18 Nei Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme 19 og 20 Nei Opprettelse av kommuneråd 22 Nei Ansettelse av administrasjonssjef 24 nr. 1 Ja R [1] Opprette og nedlegge stillinger og treffe avgjørelser i personalsaker 24 nr. 3 Nei Åremålsstillinger 24 nr. 4 Nei Pensjonsordning 25 Loven har lagt Behandling av saker denne myndigheten som gjelder forholdet til administrasjonsutvalget mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte 26 nr. 4 Nei Retningslinjer for ansattes representanter i nemnder 27 Nei Interkommunalt samarbeid Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 27 av 57 Side 207

32 28 Nei Overdragelse av tariffavtale-myndighet Kapittel 6 Saksbehandlings-regler i folkevalgte organer: 29 nr. 3 Bestemmelsenes gyldighet for andre folkevalgte organer Nei 30 nr 3 Nei Regler om føring av møtebok 31 Nei Åpne eller lukkede møter 39 Nei Reglement for folkevalgte organer 39a Nei Innbyggerinitiativ 40 nr. 5 Nei Reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og rett til informasjon om saker som er under behandling 42 Nei Godtgjøring for verv 43 Nei Pensjonsordning for folkevalgte 44 Nei Økonomiplan 44 nr. 6 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten økonomiplan til F 45 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 28 av 57 Side 208

33 Årsbudsjett 45 nr. 2 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten årsbudsjett til F 47 nr. 2 Loven har lagt Melding om endringer i denne myndigheten budsjettgrunnlaget til R 47 nr. 3 Nei Endringer i budsjettet 48 nr. 3 Nei Årsregnskap 48 nr. 3 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten årsregnskap til F 48 nr. 5 Nei Årsberetning 49 nr. 1 Ja R Ø Rapportering til dept. 49a Ja R Ø Kommunalt rapporteringsregister 50 Nei Låneopptak 51 Nei Garantier 52 nr. 1 Nei Regler for finansforvaltningen 56 Nei Vedtak om betalingsinnstilling 62 Nei Opprettelse av kommunalt foretak (KF) 63 nr. 2 Nei Endringer i vedtektene for KF 65 nr. 3 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 29 av 57 Side 209

34 KF - styrets sammensetning 66 nr. 3 Nei Nyvalg til styre for KF 72 Loven har lagt Utsette vedtak i KF denne rettigheten til samt uttalerett ved R kommunestyrebehandling 76 Nei Tilsyn med den kommunale forvaltningen 77 Nei Valg til kontrollutvalget 78 nr. 3 Nei Ansette revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor 78 nr. 3 Loven har lagt Innstilling til denne myndigheten bestemmelse som nevnt til kontrollutvalget over 78 nr. 4 Nei Valg av revisor 78 nr. 4 Loven har lagt Innstilling til valg av denne myndigheten revisor til kontrollutvalget 80, 2.ledd Nei Regler for selskapskontroll Organisering av de administrative tjenester Ja Politisk sekretariat Kommunehelsetjenesteloven 1-1 Ja R HS R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 30 av 57 Side 210

35 Kommunens ansvar for nødvendig helsetjeneste 1-3, 1. ledd nr. 1 a Ja R HS Helsesjef Miljørettet helsevern 1-3, 1. ledd nr. 1 b Ja R OK Ledende helsesøster Ledende helsesøster 1-3, 1. ledd nr. 1 c Ja R OK Ledende helsesøster Helsetjenester i skoler 1-3, 1. ledd nr. 1 d Ja R OK Ledende helsesøster Helsestasjonsvirksomhet Opplysningsvirksomhet 1-3, 1. ledd nr. 1 e Ja R OK Helsesjef Helsetjeneste i fengsel 1-3, 1. ledd nr. 2 Ja R HS Helsesjef Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte 1-3, 1. ledd nr. 3 Ja R HS Medisinsk habilitering og rehabilitering Leder for Bodø rehabiliteringssenter 1-3, 1. ledd nr. 4 Ja R HS Pleie og omsorg Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 1. ledd nr. 5 Ja R HS Hjelp ved ulykker og Helsesjef andre akutte situasjoner 1-3, 2. ledd nr. 1 Ja R HS Allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning Helsesjef 1-3, 2. ledd nr. 2 Ja R HS Legevaktordning Helsesjef 1-3, 2. ledd nr. 3 Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 31 av 57 Side 211

36 Fysioterapitjeneste Leder for Bodø rehabiliteringssent er 1-3, 2. ledd nr. 4 Ja R HS Sykepleie og hjemmesykepleie Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 2. ledd nr. 4 Ja R OK Helsesøstertjeneste Ledende helsesøster 1-3, 2. ledd nr. 5 Ja R OK Jordmortjeneste Ledende helsesøster 1-3, 2. ledd nr. 6 Ja R HS Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie Ledere for institusjoner og hjemmesykepleie 1-3, 2. ledd nr. 7 Ja R HS Medisinsk Helsesjef nødmeldetjeneste 1-3, 2. ledd nr. 8 Ja R HS Transport av Helsesjef behandlingspersonell 1-3, 3. ledd Ja R HS Avtaler om institusjonsdrift 1-3, 4.ledd Ja Delegeres ikke Søknad om sprøyterom 1-3a 1-4 Ja R HS Tilrettelegging, registrering, planlegging, informasjon og samordning 1-5 Ja R HS Beredskapsplan 2-3 Ja R HS Vederlag 2-4 Ja KU Klage 3-4 Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 32 av 57 Side 212

37 Opplysningsplikt til kommuneadministrasjo nen 3-6 Ja R HS Pålegg om tjenesteplikt ved ulykker og andre akutte situasjoner 4-1 og 4-2 Ja R HS Helsesjef Avtale om privat helsevirksomhet 4a -3, 2.ledd Ad hoc delegasjon ved tidsnød Ja Loven har lagt denne myndigheten til kommunelegen 4 a-7-4a-10 Ja R Kommunelegen Gransking, rettig, tvangsmulkt, stansing 4 a 11 Nei Begjæring om offentlig påtale 6-1 og 6-2 Ja R HS Undervisning og utdanning 6-8 Ja Loven har gitt slik Disponering av fullmakt til kontantytelse fra ledere for folketrygden og felles virksomheter og trivselsordning helseinstitusjoner HS Kompensasjon for merverdiavgift Forvaltning av kommunens plikter etter loven Ja R Ø Ø Konsesjonsloven Forvaltning av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Landbrukssjef TA Landbrukssjef Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 33 av 57 Side 213

38 Konfliktrådsloven 3 Oppnevnelse av konfliktrådsmeglere Oppfølging av loven Kosmetikklova 16, 5.ledd Ja R Opplysningsplikt og hjelp Oppfølging av loven Krigspensjonering for militærpersoner 30 Opplysningsplikt og hjelp Ja R Krigspensjonering for sivile 39 Opplysningsplikt og hjelp Oppfølging av loven Krigsskadeerstatningsloven 6 Bistand til krigsskadeskipnaden 7 Mottak og håndtering av skademelding Forvaltning av loven Ja R Ja R Ja Krigsskadestønadsloven 37 Bistand til NAV Ja R Krisesenterlova 2, 1. ledd Ja Delegeres ikke Krav om krisesenter 2, 2-4. ledd Ja R HS Krav til krisesentertjenesten Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Kulturlova R Ja R HS Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 34 av 57 Side 214

39 4 og 5 Kommunens oppgaver Kulturminneloven 25 Ja R TA Meldeplikt om riving av offentlige bygg Landbrukssjef Skogbruksjef Bygningssjef Kommunalteknisk Laksefiskloven Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Ligningsloven 2-1 nr 2 Nei Valg av medlemmer til kommunal ligningsnemd Losloven Forvaltning av kommunens myndighet og oppfølging av loven Luftfartsloven 7-6 Ja Delegeres ikke Uttalelsesrett ved søknad om konsesjon Matloven 23, 4. ledd Opplysningsplikt og bistand til tilsynsmyndigheten Oppfølging av loven Matrikkelloven Ja R TA Landbruksjef Ja R Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 35 av 57 Side 215

40 5 a Matrikkelstyresmakt, utøving av kommunens myndighet etter loven Ja R TA Geodatasjef TA Geodatasjef Mellombels tilleggslov til eigedomsskattelova Oppfølging av loven Merverdiavgiftsloven Forvaltning av kommunens ansvar og oppfølging av loven Ja Midlertidig avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede Forvaltning av loven Ja R HS Motorferdsel i utmark og vassdrag R 4, 3.ledd Ja R Bestemmelser om at ferdsel med hjemmel i loven likevel ikke skal være tillatt Landbrukssjef [2] 5 Nei Generelle tillatelser etter vedtak 6 Ja F R -Myndighet Tillatelser etter søknad begrenset til søknader som ikke gjelder barmarkskjøring Landbruksjef Målbrukslova 5 Nei Krav om en bestemt målform fra stat til kommune Vedtak om språklig nøytralitet Naboloven/grannelova 18 Nei Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 36 av 57 Side 216

41 Vedtekter Naturmangfoldsloven ledd Ja R TA Landbrukssjef Tillatelse til felling av hjortevilt 54 og 55 Ja R TA Landbrukssjef Behandling av melding om jord- og skogbrukstiltak Øvrig forvaltning etter loven Naturskadeloven Ja R Disponering av areal truet av naturskade 23 Ja F Ekspropriasjon av erstatningstomt 24 Ja R Refusjon NAV-loven 13 og 14 Ja F Felles lokale kontorer og oppgavedeling Ja R TA Landbrukssjef HS Odelsloven 29 Ja R TA Kontroll med bo- og Jordbruksssjef driveplikten 33 Nei Uttalelse til odelsfrigjøring 63 skogbruks- Ja R TA styresmakta Landbrukssjef Offentleglova Forslag til delegasjonsreglement løpenummer 39212/05 37 av 57 Side 217

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Delegasjonsreglement Bodø kommune

Delegasjonsreglement Bodø kommune Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.04.2012 16292/2012 2011/3789 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 08.05.2012 12/4 Organisasjonsutvalget 08.05.2012

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Del 2 Politiske delegeringer

Del 2 Politiske delegeringer Del 2 Politiske delegeringer Følgende politiske organer har beslutningsmyndighet Lovpålagte - pålagt med hjemmel i kommuneloven Bystyre Generell delegeringsbestemmelse Med mindre annet er sagt i lov eller

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 3 Delegering fra kommunestyret til rådmannen Pr 28.04.16. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet 25.2.2016, Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver 1 Kommuneloven 39 nr. 2 39. Reglement. Arkiv. 1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Revidert administrativt delegeringsreglement

Revidert administrativt delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28769/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert administrativt

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN Fagsjefer, kommuneadvokaten, næringssjefen, og leder av politisk sekretariat Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10.00 15:20 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Terje Cruickshank Medlem

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune

DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune DELEGERINGSREGLEMENT Rømskog kommune Vedtatt i K-sak 34/2013, 12.09.2013 Endret e.f. K-sak 7/14 20.3.14 Endret e.f K-sak 50/15 17.9.15 Del 1 Om delegering A. Hva, hvorfor, hvordan, hvem Hva er delegering?

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje rådmann Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Vedtatt dato 05.02.13. Referert i Hemnes kommunestyre 14.02.13. Hemnes Kommune Rådmannen Innhold Nr. Tekst Side 1. Innledning 3 1.1 Sammenheng 3 1.2 Roller

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer