3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen"

Transkript

1 1 3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen Oppsummering måloppnåing 2016 Bakgrunn Styresak 116/15 Helse Vest RHF Felles risikostyringsmål 2016 Styresak 07/16 O Helse Bergen Overordna risikostyring i Helse Bergen for 2016 Styresak 58/16 1. tertialrapport overordna risikostyring 2016 Styresak 85/16 2. tertialrapport overordna risikovurdering 2016

2 2 Fakta Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskilt opp gjennom året. Helse Vest RHF vil årleg definere minimum to av desse måla, som skal vere felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølve definere minst to eigne verksemdsspesifikke styringsmål (Reviderte Retningslinjer for risikostyring, styresak 134/13 B). Felles styringsmål og delmål i 2016 for Helse Vest var: Styringsmål 1: Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast innan Delmål 1: Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av organisasjonen. Delmål 2: Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseføretaka så snart dei blir overleverte frå prosjekt til linje. Delmål 3: Handlingsplan for smittefritt skal implementerast i føretaket (lokalt delmål for Helse Bergen). Styringsmål 2: Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest skal reduserast. Delmål 1: Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a. pakkeforløp kreft). Delmål 2: Arbeid om variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. Delmål 3: Tiltak i programmet Alle møter er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Styringsmål 3: HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. Delmål 1: HMS-strategi for føretaksgruppa Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk. Delmål 2: Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er kjent for alle leiarar og medarbeidarar. Delmål 3: Talet på tilsetteskadar er redusert. Helse Bergen har valt følgjande verksemdsspesifikke styringsmål med tilhøyrande delmål: Hovudmål 4 Det er etablert standardiserte pasientforløp i samsvar med nasjonale retningslinjer. Delmål Utarbeide og innføre standardiserte pasientforløp for pasientgrupper med stor variasjon når det gjeld prosess og/el. resultat. Hovudmål 5 Pasientar og pårørande skal alltid oppleve å bli møtt med respekt, tryggleik og kvalitet, som er Helse Bergen sine verdiar. Dei same verdiane skal prege samhandlinga mellom tilsette i føretaket. Delmål Leveransane i Etikk og kommunikasjonsprogrammet skal implementerast i føretaket.

3 3 Gjennomføring Føretakssekretariatet og Forskings- og utviklingsavdelinga har hatt ansvar for å understøtte gjennomføringa av risikovurderingane gjennom året. I tråd med retningslinjene til Helse Vest er det gjennomført tertialvis rapportering. Metoden legg opp til at ein operasjonaliserer styringsmåla i delmål, bestemmer føresetnader (kritiske suksessfaktorar/risikoelement) som må vere til stades for å oppnå delmåla, for så å risikovurdere dei. Ved 1. tertialrapporteringa blei nokre av dei kritiske suksessfaktorane vurdert til å vere høgrisikoområde. Vurderinga ved 2. tertial viste at tiltaka medverka til redusert risiko, og ingen av dei kritiske suksessfaktorane/risikoelementa blei vurdert som høgrisiko-område. Nokre av suksessfaktorane ber preg av å vere langsiktig arbeid og er gjerne ikkje løyst i inneverande år. Desse suksessfaktorane blir normalt vurdert til å liggje innafor gult risikoområde då ein må akseptere noko uvisse knytt til måloppnåing. I tråd med Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest gjev denne rapporteringa ei kort evaluering av måloppnåing for styringsmåla med tilhøyrande delmål. Styringsmål 1 Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast innan utgangen av Delmål 1. Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av organisasjonen. 2. Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseføretaka så snart dei blir overleverte frå prosjekt til linje. 3. Handlingsplan for smittefritt skal implementerast i føretaket (lokalt delmål for Helse Bergen). Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 A. Resultata frå innsatsområda synleggjerast i verksemdrapporten (trygg kirurgi/trygg pleie/legemiddelsamstemming) B. Resultata frå innsatsområda er tema i nivå 2-3 leiarmøte C. Resultata frå innsatsområda følgjast opp av einingane Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 D. Tiltaka i dei nye innsatsområda blir publiserte og gjort kjende E. Tverrfagleg operasjonalisering av tiltaka F. Teknisk løysing for elektroniske rapportar for dei nye innsatsområda er på plass Kritiske suksessfaktorar for delmål 3 G. Alle einingar skal arbeide med minimum 2 innsatsområde i 2016 H. Einingane har sett konkrete mål for dei valde innsatsområda I. Smittevernpersonell for seksjon for pasientsikkeheit er tilgjengelege for og legg til rette for einingane J. Jamleg rapportering til føretaksleiinga Tiltakspakke styringsmål 1 Det blir vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 1, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om Pasientsikkerheit og kvalitet Tiltak delmål 1 1. Oppfølging, rettleiing og undervisning til dei Pasientsikkerheitskoordinator kliniske einingane. Nokre store einingar vil få ekstra oppfølging. 2. Indikatorutvikling på legemiddelsamstemming, Pasientsikkerheitskoordinator deltek i samarbeid slag og risikovurdering sjølvmord. med det regionale sekretariatet for programmet 3. Styrke samarbeidet mellom FoU-avdelinga, fagdirektør 1 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF

4 4 rapportsekretariatet og pasientsikkerheitskoordinator. 4. Forslag til utviding av verksemdsrapportane med fleire data som viser kvalitet i tenestene, til dømes er det nokre indikatorar frå pasientsikkerheitsprogrammet som ikkje er med i verksemdrapportane i dag. FoU-avdelinga, fagdirektør Tiltak delmål 2 5. Følgje opp kommunikasjonsplan Pasientsikkerheitskoordinator Kontinuerleg kommunikasjon mellom pasientsikkerheitskoordinator og nivå 2- leiinga Jamn publisering av nyheiter 6. Kompetanseheving på bruk av skjema i DIPS Pasientsikkerheitskoordinator følgjer opp Sak til superbrukarforum DIPS Undervisning av aktuelt personell Gjere tilgjengeleg undervisningsmateriell Utvikle brukarmanualar for bruk av skjema i DIPS 7. Indikatorutvikling (ref. tiltak 2) Pasientsikkerheitskoordinator deltek i samarbeid med det regionale sekretariatet for programmet Tiltak delmål 3 8. Smittevernpersonell følgjer opp, gir råd og tilgjengeleggjer data til dei kliniske einingane 9. Nivå 2/3-leiinga må aktivt bruke dei data som er tilgjengelege 10. Etablere rutinar for rapportering og oppfølging av handlingsplan for smittefritt Seksjon for pasientsikkerheit smittevernkoordinerande lege Nivå 2-einingane Seksjon for pasientsikkerheit/smittevernkoordinerande lege Fagdirektør (ref. tiltak 4) Status ved årsslutt styringsmål 1- evaluering av måloppnåing for delmåla Program for pasienttryggleik er tema i alle tverrgåande nivå 2-3 møte. Det blir rapportert månadleg på fem av dei nasjonale innsatsområda. Resultata frå innsatsområda blir følgde opp av einingane. Det er ei positiv utvikling på dei innsatsområda som føretaket blir målt på, bortsett frå innsatsområdet slag. Nokre store einingar får fortsatt ekstra oppfølging. Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av verksemda. Delmål 1 er oppnådd. Teknisk løysing for elektroniske rapportar er på plass for sjølvmordsvurdering innan psykiatri, men er fortsatt under arbeid for indikatorane innafor rus. Det faglege innhaldet i sjekklista for førebygging av sjølvmord er under diskusjon i fagmiljøet regionalt. For dei fleste innsatsområda ser ein ei positiv utvikling på bruk av verktøya i tiltakspakkane som kan tyde på større grad av implementering. Delmål 2 er delvis oppnådd. Det er utfordringar knytt til både gjennomføring og dokumentasjon av trygg pleie. Noko har samanheng med registreringsverktøyet, samtidig er det uvisse om årsakene til lågare registrering. Det er knytt utfordring til å halde registreringsaktiviteten oppe i helgene. Det arbeidast for å møte desse utfordringane i Ein ser ein nedgang i registreringar mot slutten av året. Delmål 2 er delvis oppnådd. Handlingsplan for smittefritt skal vere bidrag til smitteførebygging i føretaket, og det blir vurdert at einingane gjer ein god innsats i arbeidet med å følgje opp planen. På grunn av streiken hausten 2016 blei enkelte oppgåver i handlingsplanen forseinka, blant anna utsending av ny spørjeundersøking for evaluering av måloppnåing som gjekk ut i desember Det er derfor for tidleg å evaluere måloppnåing ved rapporteringstidspunkt. Kommunikasjonsplanen blir følgt opp systematisk. Siste resultat frå prevalensregistreringa er 4,1, og ligg fortsatt under nasjonale mål. Det blir arbeidd med å etablere rutinar for rapportering og oppfølging av handlingsplan for smittefritt i tråd med planen. Delmål 3 er tildels nådd men dette er eit langsiktig arbeid der målet er varig forbetring.

5 5 Styringsmål 2 Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest skal reduserast. Delmål 1. Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a. pakkeforløp kreft). 2. Arbeid om variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. 3. Tiltak i programmet Alle møter er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 A. Forløpsbeskrivingar og faglege retningslinjer er gjort kjent for medarbeidarar, pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar B. Rollebeskriving for forløpskoordinator og medisinsk-fagleg ansvarleg er gjort kjent og blir etterfølgt C. Måltala for prosess og resultat for dei enkelte standardiserte pasientforløpa blir aktivt følgt opp D. Standardiserte pasientforløp skal vere i samsvar med nasjonale, faglege retningslinjer Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 E. Tilgjengeleg oversikt over uønskt variasjon F. Uønskt variasjon blir regelmessig tatt opp på leiarmøte G. Kunnskap om uønskt variasjon blir brukt i utveljing og utvikling av standardiserte pasientforløp Kritiske suksessfaktorar for delmål 3 H. Klar plan for innføring og oppfølging av ulike tiltak i dei ulike einingane I. Styringsrapportar med nøkkeltal knytt til Alle møter og operasjonskapasitet er oppdaterte til ei kvar tid i føretaket J. Simuleringsmodell knytt til tildeling av timar er tatt i bruk K. Kvar einskild eining i samarbeid med KSK, bruker styringsrapporter til betre planlegging og monitorering av kirurgisk kapasitet L. Kontinuerlege samarbeidsmøte mellom KSK og kvar einskild operative eining med tanke på forbetring av kapasitetsutnytting Tiltakspakke styringsmål 2 Det blir vist til punkt 3.1 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 2, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.2 om standardiserte pasientforløp. Tiltak delmål 1 1. Pasientforløp skal gjerast kjende i ny Fagdirektør/kommunikasjonsdirektør informasjonsmal på nettsidene frå hausten av 2. Pasientforløp skal dokumenterast med Nivå 2/3-einingane nokolunde likelydande malar i EK 3. Pasientforløp skal monitorerast Seksjon for helsetenesteutvikling fasiliterer Nivå 2/3-einingane gjennomfører Tiltak delmål 2 4. Vidareutvikle oversikta over uønskt variasjon Seksjon for helsetenesteutvikling Tiltak delmål 3 5. Revisjon av plan for innføring og oppfølging av Seksjon for helsetenesteutvikling Alle møter 6. Auka bruk av simuleringsmodell Nivå 2/3-einingane Status ved årsslutt styringsmål 2 - evaluering av måloppnåing for delmåla 2 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF

6 6 Ventetidene for diagnostikk og behandling i Helse Bergen er redusert over tid. Per november 2016 er ventetidene for alle sektorar innanfor dei regionale og nasjonale krava til ventetider, jamfør figuren under: Delmål 1 Faglege retningslinjer og til dømes beskrivingar av pakkeforløp for kreft er fortløpande gjort kjende for medarbeidarar, pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar. Ikkje minst er nye nettsider med pasientinformasjon publisert, og det blir arbeidd kontinuerleg med å leggje ut informasjon på dei. Det er variasjon i korleis pasientforløpa er beskrivne og kor dei er dokumentert i føretaket. Det er likevel betring på området, sidan ein i haust har fått på plass ein mal for korleis standardiserte pasientforløp i Helse Bergen skal modellerast og visast i Elektronisk kvalitetshandbok (EK) og på nettsidene til føretaket. Vidare er det sett i gang ei satsing på standardiserte pasientforløp, jamfør mål 4 under. Rollebeskriving for forløpskoordinatorar og medisinsk-faglege ansvarlege er gjort kjent i føretaket, og blir følgt. Det er likevel rom for forbetring knytt til leiing av enkelte forløp. Pakkeforløpa blir følgde opp regelmessig på overordna nivå - mellom anna på nivå 2/3-møta. I tillegg har det vore gjennomført eigne lokale møte og regionale konferansar for forløpskoordinatorane for pakkeforløpa. Det er utvikla ein eigen webrapport for å følgje opp dei ulike tiltakspunkta i pakkeforløpa. I tillegg er ny registreringsløysing i DIPS Arena pilotert og innført. Dette gjer registrering og oppfølging i DIPS lettare. Det er og sett i gang eit arbeid med å monitorere dei andre standardiserte pasientforløpa når det gjeld både resultat- og prosessmål. På nyåret vil føretaket og teste ut eit nytt monitoreringssystem for pasientforløp. Systemet esp er utarbeidd i Helse Midt, og føretaket har ein god dialog med dei om testing og ev. innføring av dette systemet. Alle standardiserte pasientforløp skal basere seg på nasjonale faglege retningslinjer. I føretaket sin nyleg reviderte metodikk/rammeverk for standardiserte pasientforløp er dette kravet ytterlegare skjerpa inn. Rammeverket er rettleiande for det pågåande arbeidet (satsinga) med å utvikle, innføre og følgje opp standardiserte pasientforløp, korleis ein skal beskrive og måle dei. Det er og utarbeidd ei sjekkliste for slikt arbeid. Dette arbeidet blir og sett i samanheng med forbetring av innhald og bruk av føretaket sitt styringssystem (Elektronisk kvalitetshandbok). Ved utgangen av året er det starta opp arbeid med om lag 15 pasientforløp i føretaket. Dette er ein god start, men det står att mykje arbeid før standardiserte pasientforløp er fullt integrert i verksemda. Delmål 2 Arbeid med variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. Helse Bergen har mellom anna fått besøk og vore på besøk hos St. Olav sjukehus for å lære av deira erfaring med standardiserte pasientforløp, sidan dei kanskje er det sjukehuset som er komen lengst med slikt arbeid i Noreg. Dette har mellom anna resultert i at datasystemet esp, som er utvikla av Helse Midt og visualiserer mål for prosess og resultat for ulike forløp, vil bli testa ut i Helse Bergen på nyåret.

7 7 Uønskt variasjon i nøkkeltal som til dømes ventetider, vurderingstid for tilvisingar, tildeling av timar, fristbrot med meir er lett tilgjengeleg i ulike webrapportar. Ein ny lokal samlerapport på web er og utarbeidd i 2016, og fokuserer på operative nøkkeltal kor ein kan førebyggje eit fristbrot eller liknande. Nøkkeltala blir gjennomgått i alle nivå 2 og 3-møta. Kunnskapen kring uønskt variasjon blir brukt i utveljing og utvikling av standardiserte pasientforløp. Døme på dette er mellom anna pågåande arbeid med forløp for sepsis, hjerneslag og djup venetrombose, men og utviklingsarbeid knytt til pakkeforløp for kreft. Delmål 2 er oppnådd. Delmål 3 Tiltak i programmet Alle møter er implementert. Ein har lege litt bak opphaveleg plan når det gjeld prosjekta avansert oppgåveplanlegging og gevinstrealisering i programmet Alle møter, men planane er reviderte og innsatsen auka på desse områda hausten Styringsrapportar med nøkkeltal knytt til både Alle møter, men og operasjonskapasitet er oppdatert kvar månad i føretaket. Rapportane blir brukt til betre planlegging og monitorering, og ein har ei relativt god måloppnåing. Det er og initiert og sett i verk ytterlegare arbeid med forbetring av desse rapportane. Simuleringsmodellen knytt til tildeling av timar er tatt i bruk, men kan nyttast meir i føretaket. Det er sett i verk tiltak for å betre dei preoperative førebuingane av operasjonspasientar på dei fleste operative einingar gjennom mellom anna bruk av preoperative poliklinikkar. Kirurgisk serviceklinikk (KSK) og dei opererande klinikkane har eit tett samarbeid om dette. For meir informasjon kan ein sjå på styresak Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial Samarbeidsmøte mellom seksjonane i KSK og brukarklinikkane blir gjennomførte kontinuerleg og det blir rapportert at dei fungerer etter hensikta. Styringsmål 3 HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. Delmål 1. HMS-strategi for føretaksgruppa i Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk. 2. Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er kjent for alle leiarar og medarbeidarar. 3.Talet på tilsetteskadar er redusert. Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 A. HMS-strategi for føretaksgruppa i HV blir integrert i HUS sitt HMS-arbeid B. Medarbeidarar og leiarar er kjende med HMS-strategien for føretaksgruppa i HV C. Eksisterande tiltak innafor førebygging og handtering av vald og truslar blir vidareført D. Vidareutvikle og implementere systematisk førebygging av vald og truslar særskilt innan somatikk Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 og 3 E. Det er openheit i føretaket om å melde uønskte hendingar F. Medarbeidarar og leiarar er kjende med metodikk og system G. Medarbeidarar og leiarar er trygge på kva som skal meldast som uønskte hendingar inkludert vald og truslar mot tilsette og tilsetteskadar H. Tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette blir nytta til læring i føretaket Delmål 2 er ein føresetnad for delmål 3 og i prosessen med risikovurderinga ser ein at tiltaka også vil gjelde for begge delmåla. Ut frå dette har ein difor nedanfor slått saman dei kritiske suksessfaktorane for delmål 2 og 3. Ein viktig faktor som ein må nemne er at dersom delmål 2 blir innfridd kan ein og forvente ei auke i meldte tilsetteskadar. Dette betyr ikkje at ein i realiteten har fleire skadar men at ein oppnår ei auka merksemd rundt temaet. Ein viktig effekt av ei auke i meldingar er å bruke læringa frå hendingane og dermed førebygge at liknande hendingar gjentek seg.

8 8 Tiltakspakke for styringsmål 3 Det blir vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 3, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om Pasientsikkerheit og kvalitet Tiltak delmål 1 Etablere ein kommunikasjonsplan for å gjere ny HMS-strategi kjent Revisjon av styrande dokument for å tilpasse til ny HMS-strategi Etablere system for opplæring og vedlikehald av kompetanse innan førebygging av vald og truslar om vald Vidareføring av prosjekt HMS-senteret HMS-senteret HMS-senteret HMS-senteret/FoU Tiltak delmål 2 og 3 Etablere plan for læring på tvers FoU-avdelinga skal følgje opp internrevisjonsrapporten Helse Vest Indikatorutvikling meldekultur og kvalitet på sakshandsaming Revisjon av styrande dokument og definisjon av grenser og akseptnivå for hendingar knytt til tilsettskade, vald og truslar om vald Auke merksemda mot og rapporteringa av uønskte hendingar knytt til vald og truslar om vald særskilt i somatikken Evaluere effekt av innføring av nytt utstyr med tanke på stikkskadar PO/FoU FoU FoU/PO HMS-senteret Nivå 2/3 HMS-senteret Status ved årsslutt styringsmål 3 - evaluering av måloppnåing for delmåla Arbeidet med å integrere HMS-strategi for føretaksgruppa i regionen med Helse Bergen sitt HMS-arbeid er starta. Gap-analyse er gjennomført. Sak om mål, indikatorar og tiltak er framlagd for Føretaket sitt arbeidsmiljøutval. På grunn av streiken har det vore nokre forseinkingar med forankringsprosessen. Dei nye HMS-måla er ved rapporteringstidspunktet ikkje godt nok kjende for medarbeidarar og leiarar. Nye mål blir formidla i undervisning, blant anna HMS-leiarkurs og verneombodskurs. Eit anna tiltak for å sjekke implementering av nye HMS-mål i verksemda er interne systemrevisjonar. Arbeidet med å vidareutvikle og implementere systematisk førebygging av vald og truslar, særskilt innan somatikk er ikkje ferdigstilt og vil fortsetje i Utviklingsarbeidet som er gjennomførd i føretaket understøttar revidert forskrift om arbeidsmiljø gjeldande frå Nye krav i fleire forskrifter 4 inneber større detaljeringsgrad for verksemda når det gjeld førebygging av vald og truslar om vald. HMS-senteret arbeider med dette, blant anna er kartleggingslister i forhold til vold og truslar om vold revidert nyleg. Delmål 1 er delvis oppnådd. Detaljert handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapporten frå Helse Vest blei lagd frem for Føretaksleiinga i desember Utviklingsarbeid er i gang når det gjeld indikatorutvikling på meldekultur og tiltak for læring på tvers, sjå og styresak 100/16 O 5. Nye tiltak vil bli sette i verk frå 2017 for å samordne internkontrollverksemda på tvers av faggrenser, til dømes HMS, ytre miljø og pasienttryggleik. Det er gjennomførd evaluering av effekt av innføring av nytt utstyr som førebyggjer stikkskadar. 3 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 4 Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om endring i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 5 Styresak 100/16 O Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring

9 9 Hovudoppsummeringa er at føretaket har ein auke i melding av stikkskadar. Vurderinga er at dette er ikkje ei reell auke i skadar, men at eit auka fokus på risikoområdet gjev auka meldeaktivitet. Delmål 2 og 3 er delvis oppnådd. Det vil vere eit utviklingarbeid i 2017 på desse områda. Styringsmål 4 Det er etablert standardiserte pasientforløp i samsvar med nasjonale retningslinjer. Delmål: Utarbeide og innføre standardiserte pasientforløp for pasientgrupper med stor variasjon når det gjeld prosess og/el. resultat Kritiske suksessfaktorar for delmålet A. Tilgjengeleg oversikt over uønskt variasjon (jf. KSF for delmål 2 styringsmål 2) B. Rollebeskriving for forløpseigar og forløpsleiar (medisinsk-fagleg ansvarleg) er gjort kjent og blir etterfølgt (jf. KSF for delmål 1- styringsmål 2) C. Kvar tilvising (pasient) som inngår i eit standardisert pasientforløp, blir merkt på ein slik måte at ein kan monitorere dei ulike forløpa når det gjelder prosess og sluttresultat. D. Det finst eit rettleiande standardoppsett for beskriving av pasientforløp i EK (Elektronisk Kvalitetshandbok) Tiltakspakke for styringsmål 4 Det blir vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 6, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om standardiserte pasientforløp Tiltak delmål 1 Standardiserte forløp skal ha ein ansvarlig forløpseigar, -leiar og eventuelt gruppe, som sikrar vidare oppfølging og utvikling av forløpa Standardiserte forløp skal dokumenterast i EK og gjerast kjende gjennom nettsidene til Helse Bergen Det må etablerast eit rettleiande standardoppsett for beskriving av pasientforløp i EK Monitorering av alle standardiserte pasientforløp med eigne prosess og resultatmål Nivå 2/3-einingane Nivå 2/3-einingane Seksjon for helsetenesteutvikling/ Fagdirektør Seksjon for helsetenesteutvikling fasiliterar, Nivå 2/3-einingane gjennomfører Status ved årsslutt styringsmål 4 - evaluering av måloppnåing for delmålet Det er etablert standardiserte pasientforløp i samsvar med nasjonale retningslinjer i Helse Bergen. Døme på dette er mellom anna pakkeforløp for kreft, men og andre forløp. Som nemnt under styringsmål 2 skal alle standardiserte pasientforløp basere seg på nasjonale faglege retningslinjer, og dette kravet er nyleg skjerpa inn i reviderte metodikk/rammeverk for standardiserte pasientforløp. I 2016 er det initiert ei satsing på standardiserte pasientforløp i føretaket. Dette har resultert i at det er starta opp arbeid med om lag 15 pasientforløp. Åtte av desse forløpa er prioritert av føretaksleiinga og er knytt til akuttforløp for sepsis, mistanke om djup vene trombose (blodpropp), hjerneslag og magesmerter. I tillegg er forløp for pasientar med både rus og psykiatrisk liding (ROP), og dessutan forløp for hjerneskade, forløp for spinale skadar og forløp for traumar prioritert som følge av regional plan for habilitering og rehabilitering. Arbeidet med desse forløpa vil fortsette i 2017, samstundes som ein og vil starte opp arbeidet med fleire forløp. Det blir elles vist til status beskrive under styringsmål 2 då dette er gjeldande også for styringsmål 4. Det blir arbeidd med å monitorere ulike standardiserte pasientforløp på ein god måte jamfør arbeidet med å teste ut esp. Ein er ikkje i hamn med å finne ei god løysing for korleis ein kan merke tilvisingane for dei ulike forløpa, men det blir fortsatt arbeidd med saka. Mellom anna blir det arbeidd aktivt med å sjå på korleis ein kan registrere inn og hente ut viktige forløpsdata i Meona. 6 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF

10 10 Etablering av rettleiande standardoppsett for beskriving/prosessmodellering av pasientforløp er på plass, og arbeidet med å ta dette i bruk inngår og i prosjektet knytt til styringssystem og beste praksis. Styringsmål 5 Pasientar og pårørande skal alltid oppleve våre verdiar respekt, tryggleik og kvalitet i møte med våre medarbeidarar. Dei same verdiane skal prege samhandlinga mellom tilsette i føretaket. Delmål: Etikk og kommunikasjonsprogrammet skal implementerast i føretaket Kritiske suksessfaktorar for delmålet A. Forankring i leiinga B. Kommunikasjonsplanen blir følgt C. Kontinuitet i kjerneteamet og i instruktørteamet/tilstrekkelige ressursar tilgjengeleg/tverrfaglege team, særskilt klinisk kommunikasjon D. Kursmodul og verktøykasse er tilgjengeleg E. Formulere strategi for ivaretaking av innsatsområde etter programslutt Tiltakspakke for styringsmål 5 Det blir vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 7, og avdelingsvise styringsdokument punkt 3, Andre viktige område for styring og oppfølging i 2016 Tiltak delmål 1 1. Følgje opp kommunikasjonsstrategi Programleiar 2. Vidareutvikle verktøykasse Programleiar 3. Utarbeide strategi for ivaretakelse av programmet Programleiar/programeigar 4. Styrke organiseringa av instruktørteamet i klinisk kommunikasjon Programleiar/prosjektleiar Status ved årsslutt styringsmål 5 evaluering av måloppnåing for delmålet Programmet er godt forankra i leiinga. Kommunikasjonsplan er følgt opp. Det har vore fleire nyheiter sidan førre rapportering. Fleire einingar tar kontakt med tanke på å få presentert Etikk- og kommunikasjonsprogrammet på fagdagar og temadagar, og melder seg på kurs frå programmet. Innsatsområdet Klinisk kommunikasjon er no i drift. Instruktørkorpset har fortsatt behov for fleire legar. Det etablerast ein plan for bidrag frå kvar nivå 2-leiing. Kursa som er planlagt for 2017 er fastlagt og allereie fullbooka. For dei andre innsatsområda har det vore god framdrift i tråd med planen. Nettside med verktøykasse for leiarar til bruk i arbeidet med å implementere Etikk- og kommunikasjonsprogrammet er på plass. Ei samla oversikt på intranett over dei ulike tilboda i programmet er tilgjengeleg. Eigen kommunikasjonsplan for verktøykassa er utarbeidd. Etikk- og kommunikasjonsprogrammet vil fortsetje som eit program også i 2017 då leiinga vurderer ei vidareføring av satsinga og ein treng lengre tid på implementeringa av enkelte av prosjekta. Delmålet er difor delvis oppnådd. 7 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK: 58/16 O STYREMØTE: 23.06.2016

Detaljer

Overordna risikostyring tertialrapportering

Overordna risikostyring tertialrapportering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 29.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: STYRESAK: Overordna risikostyring 2016 2 tertialrapportering

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 15.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles risikostyringsmål for 2018 ARKIVSAK: 2017/1078 STYRESAK: 125/17 STYREMØTE:

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 125/17 - Felles risikostyringsmål 2018 Styresak Helse Bergen 09/18 - Felles risikostyringsmål

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF. Oppsummering av måloppnåing i 2015

Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF. Oppsummering av måloppnåing i 2015 Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF Oppsummering av måloppnåing i 2015 Bakgrunn Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum fire overordna styringsmål som skal

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 11.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 052/2018

Detaljer

STYRESAK: DATO: 19.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2015 2. tertialrapportering STYREMØTE: 30.10.

STYRESAK: DATO: 19.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2015 2. tertialrapportering STYREMØTE: 30.10. 1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 19.10. SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring rapportering STYRESAK: 77/15 A STYREMØTE: 30.10. FORSLAG

Detaljer

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp

Detaljer

2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017

2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017 2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017 Fakta Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp

Detaljer

Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring

Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring 2017-2018 Innhald Organisatorisk forankring... 1 Fakta... 2 Lovkrav... 2 Føremål... 3 Vurdering... 3 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring...

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.4.17 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 216 Tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 3/17 STYREMØTE: 28.4.17

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2014 ARKIVSAK: 2013/863/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2018/988 STYRESAK: 019/2018

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 ARKIVSAK: 2017/1078

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 03.10.2018 Tilleggsdokument til styringsdokument 2018 Helse Bergen HF Innhald 1 Innleiing...2 2 Nye oppdrag til styringsdokument for 2018...2 3 Rapportering...4 1 1 Innleiing Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015 ARKIVSAK: 2015/1350 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017:

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Styringsmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Kritisk suksessfaktor 1.2A Risikoelement 1.2A sansvarleg Talet

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 09.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Lars Erik Solend /Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering om prosjekt i Helse Førde ARKIVSAK: 2013/3778 STYRESAK:

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak. Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering. Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014

Styresak. Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering. Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 08.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.5.18 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 217 tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 33/18 STYREMØTE: 28.5.18

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018:

Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018: Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018: Styringsmål 1 Delmål 1 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Delmål 2 1.2A Risikoelement 1.2A Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016 ARKIVSAK: 2015/2300

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 06.06.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 ARKIVSAK: 2017/2

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.05.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering ARKIVSAK: STYRESAK: 034/16 STYREMØTE: 26.05.16 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.04.17 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial Styresak 34/17 Styremøte 28.04.17

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr.

DATO: SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 19.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3 tertial

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015:

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYRESAK: 09/17 O STYREMØTE: 25.01.2017 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Leiingsystem for kvalitet (LFK)

Leiingsystem for kvalitet (LFK) Leiingsystem for kvalitet (LFK) Helse Møre og Romsdal HF har heilt sidan 2015 (Styresak 2015/26) hatt kontinuerleg forbetring (KF) som sin hovudstrategi for kvalitetsforbetring og endringsevne. I 2016

Detaljer

Regional plan habilitering og rehabilitering. Hilde Rudlang, seniorrådgiver Helse Vest RHF. oktober 2015

Regional plan habilitering og rehabilitering. Hilde Rudlang, seniorrådgiver Helse Vest RHF. oktober 2015 1 Regional plan habilitering og rehabilitering Hilde Rudlang, seniorrådgiver Helse Vest RHF oktober 2015 2 Regional plan for habilitering og rehabilitering Revidering av eksisterande regional plan frå

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 12.01.18 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 ARKIVSAK: 2016/3403

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.05.2016 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen og Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.05.18 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering første tertial Styresak 31/18 Styremøte

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYREMØTE:

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYREMØTE: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.01.2019 SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYRESAK: 05/19 O STYREMØTE: 30.01.2019

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Rapport med mål om læring og forbedring

Rapport med mål om læring og forbedring Rapport 2017 -om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF (HMR) -med mål om læring og forbedring Innhald 1. Innleiing... 3 2. Uønskte hendingar

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Risikostyring av styringsmål HFD 2016:

Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Orientering om Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2016/2675 STYRESAK: 049/16 STYREMØTE:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.4.16 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 215 Tilsetteskader og HMS- hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 23/16 STYREMØTE:

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Fonna HF Administrerande direktør Prosess for leiing og organisering ARKIVSAK: STYRESAK: STYREMØTE: Administrerande direktør

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.)

TILSYNSRAPPORTERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) STYRE 82/17 O AD SI ORIENTERING P1 TILSYNSERING FRÅ HELSE BERGEN HF SEPTEMBER 2017 (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merkte med raud skrift.) FOR LUKKING AV (Ingen nye tilsyn frå tilsynet) 1

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE BERGEN HF OKTOBER 2016

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE BERGEN HF OKTOBER 2016 ERING FRA HELSE BERGEN HF OKTOBER 2016 (Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) FOR LUKKING AV (Ingen nye tilsyn frå tilsynet) 1 ANDRE TILSYNS- OG KLAGE: OVERSIKT OVER ER SOM

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer