Overordna risikostyring tertialrapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overordna risikostyring tertialrapportering"

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: STYRESAK: Overordna risikostyring tertialrapportering 85/16 O STYREMØTE: Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Bergen tar oppsummeringa av 2. tertial av overordna risikostyring i 2016 til orientering. 2. I tråd med «Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest», vil styret få ei oppsummering av måloppnåing for året som heilskap ved årsslutt 1

2 Fakta Helseføretaka skal årlig gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp gjennom året. Helse Vest RHF vil årleg definere minimum to av desse måla, som skal vere felles for sjukehusføretaka i regionen. Føretaka må sjølv definere minst to eigne verksemdsspesifikke styringsmål (Reviderte Retningslinjer for risikostyring, styresak 134/13 B). Felles styringsmål og delmål i 2016 for Helse Vest er: Styringsmål 1: Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast innan Delmål 1: Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av organisasjonen. Delmål 2: Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseføretaka så snart dei blir overleverte frå prosjekt til linje. Delmål 3: Handlingsplan for smittefritt skal implementerast i føretaket (lokalt delmål for Helse Bergen). Styringsmål 2: Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest skal reduserast. Delmål 1: Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a. pakkeforløp kreft). Delmål 2: Arbeid om variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. Delmål 3: Tiltak i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Styringsmål 3: HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. Delmål1: HMS-strategi for føretaksgruppa Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk. Delmål 2: Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er kjent for alle leiarar og medarbeidarar. Delmål 3: Talet på tilsetteskadar er redusert. Helse Bergen har valt følgjande verksemdsspesifikke styringsmål med tilhørande delmål: Hovudmål 4 Det er etablert standardiserte pasientforløp i samsvar med nasjonale retningslinjer. Delmål Utarbeide og innføre standardiserte pasientforløp for pasientgrupper med stor variasjon når det gjelder prosess og/el. resultat Hovudmål 5 Pasientar og pårørande skal alltid oppleve å bli møtt med respekt, tryggheit og kvalitet, som er Helse Bergen sine verdiar. Dei same verdiane skal prege samhandlinga mellom tilsette i føretaket. 2

3 Delmål Leveransane i Etikk og kommunikasjonsprogrammet implementerast i føretaket Gjennomføring Føretakssekretariatet og Forskings- og utviklingsavdelinga har hatt ansvar for å understøtte gjennomføring av risikovurderingar og utarbeiding av forslag til risikoreduserande tiltak. Arbeidet er utført av arbeidsgrupper med komplementær kompetanse for kvart hovudmål. Overordna risikostyring kan definerast som risikostyring i forhold til styringskrav og overordna mål, mens operativ risikostyring er knytt til verksemda sine jamne aktivitetar og daglege produksjon. Metoden legg opp til at ein operasjonaliserer styringsmåla i delmål, bestemmer føresetnader (kritiske suksessfaktorar ) som må vere til stades for å oppnå delmåla og risikovurderer dei. I risikomatrisa vil kvart einskild risikoelement få ei plassering som seier noko om kor stor risikoen er for at den inntreff. Risikoelement kan ikkje plasserast på grensa mellom to verdiar. Risikomatrisa er delt inn i 3 områder etter risikograd: Grønt: Tiltak er ikkje naudsynt Gult: Tiltak må vurderast Rødt: Snarlege tiltak er naudsynt På bakgrunn av vurderingane må det gjerast ei prioritering av kva for risikoelement som er så kritiske at dei må følgjast opp med tiltak. Dette betyr at ein og må ta stilling til i kor stor grad ein kan leve med risikoelementet. Som ein hovudregel skal risikoelement som fell innanfor det raude området alltid følgjast opp med tiltak. Risikoelement som fell innanfor det gule området må ein vurdere særskilt om skal følgjast opp, medan risikoelement som fell innanfor grønt område som ein hovudregel ikkje krev oppfølging. Når dei risikoreduserande tiltaka gjennomførast er det ein forventning om at dette reduserer risiko. Ein må vurdere i neste omgang kva effekt tiltaka har hatt og om dei er tilstrekkelege for å oppnå måla. 1 I det følgjande skildras status ved 2. tertial samt ei risikovurdering knytt til suksessfaktorane basert på statusen. Der det har vore ei endring i risikovurderinga, visast dette med pil i tabellane som syner dei kritiske suksessfaktorane knytt til kvart delmål. Styringsmål 1 Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast innan Delmål 1. Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av organisasjonen. (A2,B2,C2) 2. Tiltak i programmet blir implementert lokalt i helseføretaka så snart dei blir overleverte frå prosjekt til linje. (D2, E2,F2) 3. Handlingsplan for smittefritt skal implementerast i føretaket (lokalt delmål for Helse Bergen) (G2,H2,I2,J2). 1 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest 3

4 Tabell 1. Risikomatrise for hovudmål 1 2 Konsekvens Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk Sannsynlegheit Svært stor Stor Moderat A, C, E, Liten I2 D, F, G, H, H2 A2, C2, E2, F2 Svært liten I, B, B2, D2 J, J2, G2 Status styringsmål 1, delmål 1 Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 April 2016 Sept.2016 A. Resultata frå innsatsområda synleggjerast i verksemdrapporta(trygg kirurgi/trygg pleie/legemiddelsamstemming) B. Resultata frå innsatsområda er tema i nivå 2-3 leiarmøter C. Resultata frå innsatsområda følgjast opp av einingane Programmet er godt forankra i leiargruppene, alle nivå 2 einingar er i gang med deler av innsatsområda. Resultata frå innsatsområda rapporterast på alle nivå 2/3 leiarmøter. Innsatsområde risikovurdering innafor sjølvmord er no i verksemdrapporten. For innsatsområde slag er rapporten er tilgjengelege i styringsportalen men er enno ikkje i verksemdsrapporten. På grunn av måten data blir lagt inn på kan dei ikkje fortløpande tas inn i verksemdrapporten. Legemiddelsamstemming er klar, men er ikkje enno i verksemdsrapporten. Det er knytt nokre utfordringar til datauttrekk som er under arbeid regionalt, då føretaka gjer dette ulikt i dag. Pilot på legemiddelsamstemming er starta i Mottaksklinikken. Det er fortsatt varierande merksemd i leiargruppene for dei enkelte tiltaka. Nokre store einingar får ekstra oppfølging. Status styringsmål 1, delmål 2 Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 April 2016 Sept.2016 D. Tiltaka i dei nye innsatsområda vert publisert og gjort kjend E. Tverrfagleg operasjonalisering av tiltaka F. Teknisk løysing for elektroniske rapportar for dei nye innsatsområda er på plass Det er semje regionalt på utforming av skjema for førebygging av sjølvmord. Implementering av tiltak er difor no i gang. Ein ser no ei betring i skåringa på trygg pleie. Dei iverksette tiltaka har fungert etter plan. Teknisk løysing for elektroniske rapportar er fortsatt under utvikling. Til dømes er handhygiene no klar til pilotering. Tverrfaglig operasjonalisering av tiltaka er viktig for at implementeringa skal gje varig forbetring. For tiltakspakken sjølvmord var dette ei utfordring men den er no på plass. Det er fortsatt ei utfordring i andre tiltak og det jobbast kontinuerleg med dette. Teknisk løysing for elektroniske rapportar er på plass for nokre av innsatsområda. Teknisk løysing for nye innsatsområde til dømes UVI, SVK og handhygiene er til dels avhengig av implementering av KULE og DIPS arena. 2 A - J viser status pr. april-16, A2-J2 viser status pr. sept.-16 dette bør endres til april og september, da steemmer det med når vurderingene er gjort og med tidspunktet i matrisene 4

5 Status styringsmål 1, delmål 3 Kritiske suksessfaktorar for delmål 3 April 2016 Sept.2016 G. Alle einingar skal arbeide med minimum 2 innsatsområde i 2016 H. Einingane har satt konkrete mål for dei valte innsatsområda I. Smittevernpersonell for seksjon for pasientsikkeheit er tilgjengelege for og legg til rette for einingane J. Jamleg rapportering til føretaksleiinga Det er planlagt ei ny spørjeundersøking for status for «Handlingsplan for smittefritt» i dei einskilde nivå 2 einingane i løpet av hausten Det er difor ikkje tilgjengelege rapporter som viser status på innsatsområde og om mål for dei valte innsatsområda er satt. Det vurderast at innsatsen er god i arbeidet med å følgje opp handlingsplanen og ved første tertial rapportering hadde dei fleste nivå 2- eingane valt to innsatsområde. Samstundes ser ein at andre prosesser påverker einingane positivt i det smittevernførebyggjande arbeidet, til dømes krav om antibiotikastyring, obligatoriske handhygienekurs og enklare henting av rapporter frå Kompetanseportalen, Pasienttryggleiksprogrammet og revisjonsarbeid. Kommunikasjonsplanen for handlingsplanen følgjast opp systematisk. Dei gode historiene frå eininganes oppfølging av smittefritt har fleire gonger vore tema på nivå 2-3 møter i perioden. Ein stor del av Haukeland Universitetssjukehus sitt smittevernpersonell er tatt ut i streik. Dersom streiken blir langvarig kan dette få konsekvensar for smittevernpersonellet si tilgjengelegheit for dei kliniske einingane i forhold til oppfølging av handlingsplanen. Siste resultat frå prevalensregistreringa ligg på 2,7% som er godt under nasjonalt mål (4.1%). Det arbeidas med rutinar for rapportering, tiltak er ikkje implementert enno. Tiltak styringsmål 1 Det vert vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 3, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om Pasientsikkerhet og kvalitet 4 Tiltak delmål 1 1. Oppfølging, veiledning og undervisning til dei kliniske einingane. Nokre store einingar vil få ekstra oppfølging. 2. Indikatorutvikling på legemiddelsamstemming, slag og risikovurdering sjølvmord. 3. Styrke samarbeidet mellom rapportsekretariatet og pasientsikkerheitskoordinator 4. Forslag til utviding av verksemdrapporta med fleire data som visar kvalitet i tenestene, til dømes er det nokre indikatorar frå pasientsikkerheitsprogrammet som ikkje er med i verksemdrapporta i dag Pasientsikkerheitskoordinator Pasientsikkerheitskoordinator deltek samarbeid med det regionale sekretariatet for programmet FoU-avdelinga, fagdirektør? FoU-avdelinga, fagdirektør 3 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 4 Avdelingsvise styringsdokument 5

6 Tiltak delmål 2 5. Følgje opp kommunikasjonsplan Pasientsikkerheitskoordinator Kontinuerlig kommunikasjon mellom pasientsikkerheitskoordinator og nivå 2 leiinga Jamn publisering av nyhendesaker 6. Kompetanseheving i høve til bruk av skjema i Pasientsikkerheitskoordinator følgjer opp DIPS Sak til superbrukerforum DIPS Undervisning av aktuelt personell Gjere tilgjengeleg undervisningsmateriell Utvikle brukarmanualar i høve til bruk av skjema i DIPS 7. Indikatorutvikling (ref. tiltak 2) Pasientsikkerheitskoordinator deltek i samarbeid med det regionale sekretariatet for programmet Tiltak delmål 3 8. Smittevernpersonell følgjer opp, gir råd og tilgjengeleggjer data til de kliniske einingane 9. Nivå 2/3 leiinga må aktivt bruke dei data som er tilgjengelege 10. Etablere rutinar for rapportering og oppfølging av handlingsplan for smittefritt Seksjon for pasientsikkerheit smittevernkoordinerande lege Nivå 2 einingane Seksjon for pasientsikkerheit/smittevernkoordinerande lege Fagdirektør(ref. tiltak 4) Styringsmål 2 Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest skal reduserast. Delmål 1. Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a. pakkeforløp kreft). 2. Arbeid om variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. 3. Tiltak i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Tabell 2. Risikomatrise for hovudmål 2 5 Konsekvens Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk Sannsynlegheit Svært stor Stor B Moderat D, H, J, A, C, E Liten D2 F,G,I, B2, D2, E2, J2 Svært liten K,L,, F2, G2, H2,I2, K2, L2 A2, C2 5 A - L viser status pr. april-16, A2-L2 viser status pr. september-16 6

7 Status styringsmål 2, delmål 1 Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 April 2016 Sept.2016 A. Forløpsbeskrivinger og faglege retningslinjer er gjort kjent for medarbeidarar, pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar B. Rollebeskriving for forløpskoordinator og medisinsk fagleg ansvarleg er gjort kjent og blir etterfølgt C. Måltalla for prosess og resultat for dei enkelte standardiserte pasientforløpa vert aktivt fylgt opp D. Standardiserte pasientforløp skal være i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer Faglege retningsliner og pakkeforløp for kreft er implementert i føretaket. Beskrivingane av pakkeforløpa for kreft og faglege retningsliner er fortløpande gjort kjent for medarbeidarar, pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar. Ikkje minst er nye nettsider med pasientinformasjon nyleg publisert. Når det gjeld andre pasientforløp er det fortsatt variasjon i korleis dei er beskrive, kor dei er dokumentert og i kva grad dei følgjes opp. Rollebeskrivinga for forløpskoordinatorar og dei medisinskfaglege ansvarlege er gjort kjent. Desse blir i hovudsak etterfølgt, men det er rom for forbetring for enkelte forløp. Pakkeforløpa følgjes opp regelmessig mellom anna på nivå 2/3 møta. Det er utvikla ein eigen webrapport for å følgje opp dei ulike tiltakspunkta i forløpa, og det er og satt i gang eit arbeid med å monitorere dei andre standardiserte pasientforløpa når det gjeld både resultat- og prosessmål. Alle standardiserte pasientforløp skal basere seg på nasjonale faglege retningsliner, og beskrivingane er i all hovudsak i samsvar med slike retningsliner. Det er likevel rom for å betre etterfølging. I tillegg til desse kritiske suksessfaktorane er det i haust satt i verk eit arbeid knytt til å utvikle, innføre og følgje opp standardiserte pasientforløp. Dette vert støtta opp med revidert rammeverk for korleis ein bør jobbe med slike forløp, korleis ein skal beskrive og måle dei, samstundes som ein ser dette i samanheng med forbetring av føretakets styringssystem. Status styringsmål 2, delmål 2 Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 April 2016 Sept E. Tilgjengelig oversikt over uønskt variasjon F. Uønskt variasjon blir regelmessig tatt opp på leiarmøter G. Kunnskap om uønskt variasjon brukast i utveljing og utvikling av standardiserte pasientforløp Uønskt variasjon i nøkkeltal som til dømes ventetider, vurderingstid for tilvisingar, tildeling av timar, fristbrotmed meirer lett tilgjengeleg i ulike webrapportar. Ein ny samlerapport på web er og under utarbeiding, og vil fokusere på operative nøkkeltall kor ein kan gjere noko i forkant før pasient til dømes har fått eit fristbrot eller liknande. Nøkkeltala vert gjennomgått i alle nivå-2/3 møter. Det er likevel eit område knytt til å synleggjøre uønskt variasjon mellom føretaka i landet som har eit forbetringspotensial. Status styringsmål 2, delmål 3 Kritiske suksessfaktorar for delmål 3 April 2016 Sept H. Klar plan for innføring og oppfølging av ulike tiltak i dei ulike einingane I. Styringsrapporter med nøkkeltall knytt til alle møter og operasjonskapasitet er oppdatert til ein kvar tid i foretaket J. Simuleringsmodell knytt til tildeling av timer er tatt i bruk K. Kvar einskild eining i samarbeid med KSK, bruker styringsrapporter til betre planlegging og monitorering av kirurgisk kapasitet L. Kontinuerlege samarbeidsmøte mellom KSK og kvar einskild operative eining med tanke på forbetring av kapasitetsutnytting Alle tiltak i Alle møter er implementert. Me ligg litt bak plan når det gjeld avansert oppgåveplanlegging og gevinstrealisering, men har revidert planane og aukar innsatsen på desse områda no i haust. 7

8 Styringsrapportar med nøkkeltall knytt til Alle møter og operasjonskapasitet er oppdatert kvar måned i føretaket. Styringsrapportar blir brukt til betre planlegging og monitorering, og ein har ei relativt god måloppnåing. Samarbeidsavtalar mellom KSK og dei operative einingane blir jamleg reviderte. Simuleringsmodellen knytt til tildeling av timar er tatt i bruk, men kan med fordel nyttast meir. Det er iverksett tiltak for å betre dei preoperative førebuingane av operasjonspasienter på dei fleste operative einingar gjennom mellom anna bruk av preoperative poliklinikkar. Kirurgisk serviceklinikk og dei opererande klinikkar har eit tett samarbeid om dette. For meir informasjon kan ein sjå på styresak Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3. tertial Samarbeidsmøte mellom seksjonane i KSK og brukarklinikkane blir gjennomførte kontinuerleg og det blir rapportert at dei fungerer etter hensikta Tiltak for styringsmål 2 Det visast til punkt 3.1 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 6, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.2 om standardiserte pasientforløp 7. Tiltak delmål 1 1. Pasientforløp skal gjerast kjent i ny Fagdirektør/kommunikasjonsdirektør informasjonsmal på nettsidene frå hausten av 2. Pasientforløp skal dokumenterast med Nivå 2/3 einingane noelunde likelydande malar i EK 3. Pasientforløp skal monitorerast Seksjon for helsetenesteutvikling fasiliterar Nivå 2/3 einingane gjennomfører Tiltak delmål 2 4. Vidareutvikle oversikta over uønskt variasjon Seksjon for helsetenesteutvikling Tiltak delmål 3 5. Revisjon av plan for innføring og oppfølging av Seksjon for helsetenesteutvikling Alle møter 6. Auka bruk av simuleringsmodell Nivå 2/3 einingane Styringsmål 3 HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen Delmål 1. HMS-strategi for føretaksgruppa Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk. 2. Det blir lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er kjent for alle leiarar og medarbeidarar. 3. Talet på tilsetteskadar er redusert. 6 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 7 Avdelingsvise styringsdokument 8

9 Tabell 3. Risikomatrise for hovudmål 3 8 Konsekvens Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk Sannsynlegheit Svært stor Stor Moderat A, G, H, H2 D Liten A2 G2 E, D2, E2 Svært liten F, F2 B, C, B2, C2 Status styringsmål 3, delmål 1 Kritiske suksessfaktorar for delmål 1 April 2016 Sept A. «HMS-strategi for føretaksgruppa i HV» integrerast i HUS sitt HMS-arbeid B. Medarbeidarar og leiarar er kjent med «HMS-strategi for føretaksgruppa i HV» C. Eksisterande tiltak innafor førebygging og handtering av vald og truslar vidareførast D. Vidareutvikle og implementere systematisk førebygging av vald og truslar særskilt innan somatikk Haukeland Universitetssjukehus sine eigne HMS-mål er per i dag i stor grad samde med Helse Vest sine mål. Enkel gap-analyse skal likevel gjerast for å sikre samsvar. Sak om HMS mål, indikatorar og tiltak leggjast fram for FAMU oktober, og vidare i leiingas gjennomgang. Tiltaka som skal sikre at medarbeidarar og leiarar er kjend med HMS-strategi er planlagt men ikkje gjennomført ved rapporteringstidspunktet. Arbeid med førebygging av vald og truslar om vald er ikkje prosjektorganisert men er no eit utviklingsarbeid i HMS senteret. Pilotering er ferdigstilt, erfaringane frå desse er tatt med vidare i arbeidet. Noke av implementeringa vil vere gjennomført innan mai Prosedyrane er utarbeida, kurspakke er pilotert i ein nivå 2 eining og risikovurdering inngår i generell HMS-opplæring for leiarar og verneombud. Status styringsmål 3, delmål 2 og 3 Kritiske suksessfaktorar for delmål 2 og 3 April 2016 Sept E. Det er openheit i føretaket om å melde uønskte hendingar F. Medarbeidarar og leiarar er kjende med metodikk og system G. Medarbeidarar og leiarar er trygge på kva som skal meldes som uønskte hendingar her under vald og truslar mot tilsette og tilsetteskadar H. Tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette nyttast til læring i foretaket Delmål 2 er ein føresetnad for delmål 3 og i prosessen med risikovurderinga ser ein at tiltaka også vil gjelde for begge delmåla. I det vidare har ein difor slått saman dei kritiske suksessfaktorane for delmål 2 og 3. Ein viktig faktor som ein må nemne er at dersom delmål 2 innfriast kan ein og forvente ei auke i meldte tilsetteskader. Dette betyr ikkje at ein i realiteten har fleire skader men at ein oppnår ei auka merksemd rundt temaet. Ei viktig effekt av ei auke i meldingar er å bruke læringa frå hendingane og dermed førebyggje at liknande hendingar gjenteke seg. 8 A - H viser status pr. april-16, A2-H2 viser status pr. september-16 9

10 Detaljert handlingsplan for oppfølging av internrevisjonsrapporten frå Helse Vest blir lagt frem for leiinga hausten Ikkje alle tiltaka i tiltakspakken knytt til delmål 2 og 3 er gjennomført men er under arbeid. HMS sine nettsider er oppdatert og revisjon av styringsdokumenter pågår. Fleire tiltak er gjennomført for å auke merksemda mot stikkskadar og implementering av nytt utstyr, blant anna undervisning, nye stikkskadeplakatar, revisjonar, undervisning i alle AMU samt etablert dette som nytt tema på HMS-leiarkurs. Evaluering av meldte stikkskadar før og etter innføring av nytt beskyttelsesutstyr er gjennomført og skal leggjast fram for FAMU i løpet av hausten. Tiltak for styringsmål 3 Det visast til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 9, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om Pasientsikkerhet og kvalitet 10 Tiltak delmål 1 Etablere ein kommunikasjonsplan for å gjere ny HMS strategi kjent Revisjon av styrande dokument for å tilpasse til ny HMS strategi Etablere system for opplæring og vedlikehald av kompetanse innan førebygging av vald og truslar om vald Vidareføring av prosjekt HMS-senteret HMS-senteret HMS-senteret HMS-senteret/FoU Tiltak delmål 2 og 3 Etablere plan for læring på tvers FoU-avdelinga skal følgje opp internrevisjonsrapporten Helse Vest Indikatorutvikling meldekultur og kvalitet på sakshandsaming Revisjon av styrande dokument og definisjon av grenser og akseptnivå for hendingar knytt til tilsettskade, vald og truslar om vald. Auka merksemda mot og rapporteringa av uønskte hendingar knytt til vald og truslar om vald særskilt i somatikken. Evaluere effekt av innføring av nytt utstyr med henblikk på stikkskadar PO/FoU FoU FoU/PO HMS-senteret Nivå 2/3 HMS-senteret Styringsmål 4 Det er etablert standardiserte pasientforløp i samsvar med nasjonale retningslinjer. 9 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 10 Avdelingsvise styringsdokument 10

11 Delmål: Utarbeide og innføre standardiserte pasientforløp for pasientgrupper med stor variasjon når det gjelder prosess og/el. Resultat 11

12 Tabell 4. Risikomatrise for hovudmål 4 11 Konsekvens Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk Sannsynlegheit Svært stor Stor B Moderat D A, C, Liten D2, A2, B2 C2 Svært liten Status delmålet for styringsmål 4 Kritiske suksessfaktorar for delmålet April 2016 Sept A. Tilgjengelig oversikt over uønskt variasjon (jf. KSF for delmål 2 styringsmål 2) B. Rollebeskriving for forløpseigar og forløpsleiar (medisinsk fagleg ansvarleg) er gjort kjent og blir etterfølgt (jf. KSF for delmål 1- styringsmål 2) C. Kvar tilvising (pasient) som inngår i eit standardisert pasientforløp, merkast på ein slik måte at ein kan monitorere dei ulike forløpa når det gjelder prosess og sluttresultat. D. Det fins eit rettleiande standardoppsett for beskriving av pasientforløp i EK Det vert vist til status beskrive under styringsmål 2 då dette er gjeldande også her. Det vert jobba med å monitorere ulike standardiserte pasientforløp på ein god måte. Me er ikkje i hamn med å finne ei god løysing for korleis ein kan merke tilvisingane for dei ulike forløpa, men jobbar med saka. Etablering av rettleiande standardoppsett for beskriving av pasientforløp vil inngå i prosjektet knytt til styringssystem og beste praksis. Tiltak for styringsmål 4 Det visast til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 12, og avdelingsvise styringsdokument punkt 2.1 om standardiserte pasientforløp 13 Tiltak delmål 1 Standardiserte forløp skal ha ein ansvarlig forløpseigar, -leiar og eventuelt gruppe, som sikrar vidare oppfølging og utvikling av forløpa Standardiserte forløp skal dokumenterast i EK og gjerast kjent gjennom Helse Bergen sine nettsider Det må etablerast eit rettleiande standardoppsett for beskriving av pasientforløp i EK Monitorering av alle standardiserte pasientforløp med eigne prosess og resultatmål Nivå 2/3 einingane Nivå 2/3 einingane Seksjon for helsetenesteutvikling/ Fagdirektør Seksjon for helsetenesteutvikling fasiliterar Nivå 2/3 einingane gjennomfører 11 A - C viser status pr. april-16, A2-C2 viser status pr. september Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 13 Avdelingsvise styringsdokument 12

13 Styringsmål 5 Styringsmål 5: Pasientar og pårørande skal alltid oppleve Haukeland universitetssjukehus (HUS) sine verdiar respekt, trygghet og kvalitet i møte med våre medarbeidarar. Dei same verdiane skal prege samhandlinga mellom tilsette i føretaket. Delmål: Etikk og kommunikasjonsprogrammet implementerast i føretaket Tabell 5. Risikomatrise for hovudmål 5 14 Konsekvens Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Moderat Alvorleg Svært alv./kritisk Sannsynlegheit Svært stor Stor Moderat Liten E C2 Svært liten D, B2, D2, E2 A, B A2, C Status delmålet for styringsmål 5 Kritiske suksessfaktorar for delmålet Mars 2016 Sept.2016 A. Forankring i leiinga B. Kommunikasjonsplan følgjast opp C. Kontinuitet i kjerneteamet og i instruktørteamet/tilstrekkelige ressursar tilgjengelig/tverrfaglige team særskilt klinisk kommunikasjon D. Kursmodul og verktøykasse er tilgjengeleg E. Formulere strategi for ivaretakelse av innsatsområder etter programslutt Programmet er godt forankra i leiinga, det er likevel nokre planlagde aktiviteter for å styrke forankringa. Verktøykassa er planlagt presentert for nivå 2-3 leiarmøte i oktober og 4 gode vaner planleggast for Føretaksleiinga i haust. Det er jamlege møter mellom programleiar og administrerande direktør. Kommunikasjonsplan er fulgt opp. Det har vore fleire nyhendesaker sidan forrige rapportering. Fleire einingar henvender seg no med tanke på å få presentert Etikk og kommunikasjonsprogrammet på fagdagar og temadagar og melder seg på kurs frå programmet. Instruktørkorpset for klinisk kommunikasjon består av 5 etablerte instruktørar. Det er fortsatt knytt noe utfordringar til å få tilstrekkeleg med legar inn som instruktørar. Per i dag har instruktørkorpset 2 legar under opplæring. Det er fortsatt behov for fleire legar inn i instruktørkorpset. Kursa som er planlagt for 2017 er fastlagt. Nettside med verktøykasse for leiarar til bruk i arbeidet med å implementere Etikk og kommunikasjonsprogrammet er på plass. Ei samla oversikt på intranett over dei ulike tilboda i programmet er tilgjengeleg. Eigen kommunikasjonsplan for verktøykassa er utarbeida. Det er knytt noe usikkerhet til om programmet skal over i driftsfase frå 2017 eller om det skal vidareførast som program ei stund til. Det er forseinkingar knytt til utarbeiding av strategi for overgang av program til satsing, denne forventas ferdigstillast 15.oktober. Her vil det komme anbefalingar om korleis programmet skal førast vidare. 14 A - E viser status pr. april -16, A2-E2 viser status pr. september-16 13

14 Tiltak for styringsmål 5 Det vert vist til punkt 3.3 i Styringsdokumentet 2016 Helse Bergen HF 15, og avdelingsvise styringsdokument punkt 3, Andre viktige område for styring og oppfølging i Tiltak delmål 1 1. Følgje opp kommunikasjonsstrategi Programleiar 2. Vidareutvikle verktøykasse Programleiar 3. Utarbeide strategi for ivaretakelse av programmet Programleiar/programeigar 4. Styrke organiseringa av instruktørteamet i klinisk kommunikasjon Programleiar/prosjektleiar 15 Styringsdokument 2016 Helse Bergen HF 16 Avdelingsvise styringsdokument 14

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK: 58/16 O STYREMØTE: 23.06.2016

Detaljer

3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen

3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen 1 3. tertialrapport overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen Oppsummering måloppnåing 2016 Bakgrunn Styresak 116/15 Helse Vest RHF Felles risikostyringsmål 2016 Styresak 07/16 O Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 15.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles risikostyringsmål for 2018 ARKIVSAK: 2017/1078 STYRESAK: 125/17 STYREMØTE:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 11.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 052/2018

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF. Oppsummering av måloppnåing i 2015

Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF. Oppsummering av måloppnåing i 2015 Overordna risikostyring av strategiske mål i Helse Bergen HF Oppsummering av måloppnåing i 2015 Bakgrunn Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum fire overordna styringsmål som skal

Detaljer

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 125/17 - Felles risikostyringsmål 2018 Styresak Helse Bergen 09/18 - Felles risikostyringsmål

Detaljer

STYRESAK: DATO: 19.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2015 2. tertialrapportering STYREMØTE: 30.10.

STYRESAK: DATO: 19.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2015 2. tertialrapportering STYREMØTE: 30.10. 1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 19.10. SAKSHANDSAMAR: Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring rapportering STYRESAK: 77/15 A STYREMØTE: 30.10. FORSLAG

Detaljer

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017

2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017 2. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalgte styringsmål i 2017 Fakta Helseføretaka skal årleg gjennomføre risikovurdering av minimum 4 overordna styringsmål som skal følgjast særskild opp

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2014 ARKIVSAK: 2013/863/ STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.4.17 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 216 Tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 3/17 STYREMØTE: 28.4.17

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2015 ARKIVSAK: 2015/1350 STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 06.06.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 ARKIVSAK: 2017/2

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2016 ARKIVSAK: 2015/2300

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.05.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering ARKIVSAK: STYRESAK: 034/16 STYREMØTE: 26.05.16 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 12.01.18 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 ARKIVSAK: 2017/1078

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring

Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring Helse Bergen HF Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring 2017-2018 Innhald Organisatorisk forankring... 1 Fakta... 2 Lovkrav... 2 Føremål... 3 Vurdering... 3 Handlingsprogram for leiing og kvalitetsforbetring...

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYREMØTE:

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYREMØTE: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.01.2019 SAKSHANDSAMAR: Clara Gram Gjesdal/Brit Pedersen SAKA GJELD: Oppfølging tilsyn-løypemelding STYRESAK: 05/19 O STYREMØTE: 30.01.2019

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.04.17 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial Styresak 34/17 Styremøte 28.04.17

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 ARKIVSAK: 2016/3403

Detaljer

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017:

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Styringsmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Kritisk suksessfaktor 1.2A Risikoelement 1.2A sansvarleg Talet

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2018/988 STYRESAK: 019/2018

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømmemåling 2016 STYRESAK: 09/17 O STYREMØTE: 25.01.2017 FORSLAG TIL VEDTAK Styret i Helse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.5.18 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 217 tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 33/18 STYREMØTE: 28.5.18

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Orientering om Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2016/2675 STYRESAK: 049/16 STYREMØTE:

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 09.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Lars Erik Solend /Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering om prosjekt i Helse Førde ARKIVSAK: 2013/3778 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 22.4.16 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 215 Tilsetteskader og HMS- hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 23/16 STYREMØTE:

Detaljer

Risikostyring av styringsmål HFD 2016:

Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF. DATO: SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 18.01.2017 SAKSHANDSAMAR: Erik Vigander SAKA GJELD: Omdømmemåling STYRESAK: 11/18 O STYREMØTE: 25.01.2018 FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.02.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137/

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 ingen Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Delmål 2.1

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018:

Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018: Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018: Styringsmål 1 Delmål 1 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Delmål 2 1.2A Risikoelement 1.2A Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem

Styreleder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem PROTOKOLL FRA STYREMØTET I HELSE STAVANGER HF STED: Sola Strand hotel MØTETIDSPUNKT: 22.02.2017, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

Leiingsystem for kvalitet (LFK)

Leiingsystem for kvalitet (LFK) Leiingsystem for kvalitet (LFK) Helse Møre og Romsdal HF har heilt sidan 2015 (Styresak 2015/26) hatt kontinuerleg forbetring (KF) som sin hovudstrategi for kvalitetsforbetring og endringsevne. I 2016

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr.

DATO: SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 19.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Alf Henrik Andreassen SAKA GJELD: Oppfølging av tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar pr. 3 tertial

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.05.18 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering første tertial Styresak 31/18 Styremøte

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 01.2013 IKT-nettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 03.10.2018 Tilleggsdokument til styringsdokument 2018 Helse Bergen HF Innhald 1 Innleiing...2 2 Nye oppdrag til styringsdokument for 2018...2 3 Rapportering...4 1 1 Innleiing Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest DATO: 06.12.17 SAKSHANDSAMAR: Berit Berntsen SAKA GJELD: Bierverv i Sjukehusapoteka Vest HF ARKIVSAK: STYRESAK: 055/17 STYREMØTE: 13.12.2017

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Torstein Solset SAKA GJELD: Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Torstein Solset SAKA GJELD: Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 26.02.2018 SAKSHANDSAMAR: Torstein Solset SAKA GJELD: Risiko knytt til matforsyning - internrevisjon Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/3570 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering. Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014

Styresak. Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering. Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 08.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunn Synnøve Dahl Overordna risikostyring 2014 - oppsummering Arkivsak Styresak 85/14 A Styremøte 17.12.2014

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 88/17

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 16.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2013/137 STYRESAK:

Detaljer

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015:

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Fonna HF Administrerande direktør Prosess for leiing og organisering ARKIVSAK: STYRESAK: STYREMØTE: Administrerande direktør

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer