Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018:"

Transkript

1 Risikostyring av styringsmål/kvalitetsmål HFD 2018: Styringsmål 1 Delmål 1 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Delmål 2 1.2A Risikoelement 1.2A Talet på skadar som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest er halvert innan Program for pasienttryggleik i Helse Vest er godt forankra i leiargrupper og kjend i resten av organisasjonen. Det blir gjennomført kommunikasjonsaktivitetar som sikrar at tiltaka i programmet er godt kjent og forankra. Det blir ikkje gjennomført kommunikasjonsaktivitetar som sikrar at tiltaka i programmet er godt kjent og forankra. Aktivitetar i programmet vert kommunisert i ulike møter som t.d føretaksleiinga, kvalitetsutval, pasienttryggleiksutval, gjennom rapporteringar og oppfølging av målingar. Intranett vert og nytta til publisering av arbeid eller gode resultat. Klinikkdirektørar gjennomgår status i avdelingssjefsmøte, og informasjon vert sendt ut til leiarar på avdeling/post. Det er likevel knytt noko usikkerhet til korleis informasjonsflyten i linja faktisk skjer, og om informasjon alltid når ut til alle ledd. Til dømes er Helse Førde samla sett eit godt stykke frå målet for trygg pleie screening Det er ei oppfatning at programmet er godt kjent og etablert, men at det kan vere endå meir fokus på det frå både leiarar og programleiing. Klinikkdirektørar Programmet, med status, blir gjennomgått i klinikkråd og føretaksleiing fem gongar i året, og klinikkdirektørane rapporterer tilbake om korleis programmet er forankra i leiargruppene. Programmet og innsatsområda skal vere tema på leiardialogar. Programleiinga har kontinuerlig dialog med leiarar og fagutviklarar på einingane, og har tilbod om undervisning/informasjon/bistand i arbeidet Leiarar i somatikk og PHV, som rapporterer til programleiar for pas-tryggleik Rapportering på gjennomgåing i leiargruppene Måloppnåing på indikatorar knytt til programmet. i Pasienttryggleiksprogrammet er implementert lokalt i helseføretaka så snart dei blir overleverte frå prosjekt til linje. Leiarane er kjende med kva tiltak som er overlevert frå prosjekt til linje og føl dei opp. Leiarane er ikkje kjende med kva tiltak som er overlevert frå prosjekt til linje og føl dei heller ikkje opp.

2 sansvarleg Kjennskap til kva som er lagt i drift er hos dei fleste god, men det manglar enno ein god del på oppfølging av resultat og tiltak i den enkelte post. Nokre få einingar har starta med risikotavler og tavlemøte, og desse einingane har eit større eigarskap til innsatsområda enn andre. Klinikkdirektør Oppfølging av tiltak og målingar i program for pasienttryggleik blir tema i leiardialog mellom klinikkdirektør/avdelingssjef, avdelingssjef/seksjonsleiar, og vidare i linja. Programleiing har laga ein mal for rapportering på status og utfordringar som vil bli sendt sengepostar/einingar 4 gonger i året for oppdatering. Programmet vil då betre kunne følgje opp avdelingar som treng bistand. Leiarar i somatikk og PHV, med bistand frå programleiing Gjennomførte dialogmøte der PTP er tema. Rapportering på spreiingskart. Risikomatrise Styringsmål 1 delmål 1 & 2 1. tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor Svært liten 1.1A,1.2A Styringsmål 2 Delmål 1 2.1A Risikoelement 2.1A Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest er redusert i 2018 (samanlikna med 2017). Ventetider for diagnostikk og behandling i Helse Vest innan somatikk er redusert til 50 dagar innan fire år (2021). Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a.pakkeforløp kreft). Leiarane initierer og følgjer opp pakkeforløpa og det blir stilt til rådvelde ressursar til å bistå einingane Manglande initiering og oppfølging av pakkeforløp frå leiing, og lite ressursar til å støtte einingane. Pakkeforløp kreft har god måloppnåing på nesten alle pakkeforløp og ligg godt an både i regionen og nasjonalt. Dei få fagområda som ikkje har nådd målet på 70 % er identifisert og det er i halvårlege møter med avdelingsleiinga fokus på årsakssamanhengar og eventuelle tiltak (eit døme er postgang, eit anna er MR prostata som vi kjøper frå Aleris i Bergen). Det gjeld lungekreft, brystkreft og prostatakreft som ikkje når målet på 70%.

3 sansvarleg Delmål 1 2.1B Risikoelement 2.1B Alvorleg Klinikkdirektør Leiarar rapporter på status i driftsrapportar og leiardialog og avvik blir retta opp. Problem knytt til postgang er løfta opp regionalt (bør vere elektronisk), eit ønskje om MR prostata lokalt er diskutert, men det er mangel på overlegeressurs innan radiologi. Ønskje om og møte kring MDT-møter innan gynekologi er planlagt. Leiarar i somatikk Prosentdelen nye kreftpasientar som inngår i eit pakkeforløp er på minst 70 prosent Faglege retningslinjer og standardiserte pasientforløp er implementert (ref. m.a.pakkeforløp kreft). Leiarar og fagpersonar ser nytten av å implementere nye pakkeforløp Leiarar og fagpersonar ser ikkje nytten av å implementere nye pakkeforløp Pakkeforløp Psykisk helsevern og TSB er ikkje klare for implementering. Helse Førde deltek i regional arbeidsgruppe, lokal arbeidsgruppe for implementering vert sett i verk i juni Det er sett dato for lanseringsamling frå Helsedirektoratet justeringar. sansvarleg Pakkeforløp hjerneslag er under implementering. Fase 1 av pakkeforløpet skjer ved innregistrering via Norsk hjerneslagregister (NHR) i eit eige pakkeforløpsskjema. Fase 2 i pakkeforløpet er under utarbeiding (møte i Helsedirektoratet 12.mars). Vi arbeider med å kvalitetssikre gjeldande rutinar, til dømes regelmessig trombolysedrill samt etablere systematisk undervisning internt og ved med. avd. i Lærdal og på Nordfjordeid. Alvorleg Klinikkdirektør Det vert laga plan for å implementere nye pakkeforløp og den blir følgt opp. Når det gjeld akutt behandling ved hjerneslag har dette fokus i PTU og vert følgt opp i løpet av hausten Leiarar i somatikk og PHV Det er implementert pakkeforløp for hjerneslag, psykisk helsevern og TSB. Delmål 2 2.2A Arbeid om variasjon i mellom anna ventetid og kvalitet, der målet er å lære av dei einingane som gjer det best i landet, er starta opp. Fag og utvikling gjer samanliknbare data tilgjengelege for avdelingane.

4 Risikoelement 2.2A sansvarleg Delmål 3 2.3A Risikoelement 2.3A Fag og utvikling gjer ikkje samanliknbare data tilgjengelege for avdelingane. Nasjonale og regionale rapportar vert gjort tilgjengeleg når dei er klare, i leiargruppene og på intranett. Publiserte Helseatlas vert nytta, og det er potensiale for å nytte desse meir i dei aktuelle fagområda. Rapport om uberettiga variasjon (årsskiftet 2017/18) viste ikkje område som krev nøyare oppfølging, men det var nyttig å gjennomgå tre områder som viste variasjon. Det finst mange indikatorar som krev kontinuerleg monitorering, t.d. nasjonale kvalitetsindikatorar som viser at HFD har utfordring ved 30- dagarsoverlevelse etter hjerteinfarkt. Utviklingsdirektør Fag og utvikling lagar plan for tilgjengeleggjering av data og føl den opp. Det er muleg at eit «analyse-team» kan vere ein nyttig måte å følgje opp funn frå mange forskjellige kvalitetskjelder. Fagdirektør Systematisk gjennomgang av funn som viser variasjon og naudsynt oppfølging vert sett i verk. i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Mål og tiltak i programmet er tydelege og godt kommuniserte Mål og tiltak i programmet er utydelege og dårleg kommuniserte Mange prosjekt og høgt tempo ved innføring i Alle møter programmet gjer kommunikasjonsarbeidet krevjande. Varierande forankring i føretaket av dei ulike prosjekta. Dette gjeld særskilt for Vel møtt prosjekta (Finne fram, innsjekk og betaling, pasientflyt og ressurs). Prosjekta skal implementerast tidleg i 2019 og det er viktig å nytte 2018 til å forankre dei. Måltal for 2018 er vedtekne av leiinga, og implementert i klinikkane sine scorekort/driftsrapportar med månadleg rapportering. - fokus på forankring ved god involvering og informasjon til styringsgruppa Alle møter, og på tydeleg eigarskap for dei einskilde prosjekta. - handlingsplan for implementering vert ivaretatt i arbeid med lokale prosjektmandat. I dette arbeidet har det vore brei involvering for å sikre forankring og forståing av mål og tiltak ved innføring. - presentasjon av programmet i ulike fora som stabsmøter, brukarutval og deltaking i utviklings-/arealprosjekt lokalt. - gjennomført fleire møter med interessentar i Vel møtt prosjekta. - planlagt fleire kommunikasjonsaktivitetar i samarbeid med programmet «pasientens helseteneste».

5 sansvarleg Delmål 4 2.4A Risikoelement 2.4A sansvarleg Prosjektleiar Alle Møter Prosentvist rapportering på innfriing av mål og gjennomføring av tiltak i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Rutine for planleggingsteam på poliklinikkar/retningslinje for planlegging og gjennomføring av poliklinikk er godt kjend i organisasjonen. Rutine for planleggingsteam på poliklinikkar/retningslinje for planlegging og gjennomføring av poliklinikk er ikkje godt kjend i organisasjonen. Det er planlagt kartlegging i poliklinikkane for å undersøke om rutine for planleggingsteam vert etterlevd. Retningslinje for planlegging og gjennomføring av poliklinikkar er ikkje innført i stor nok grad. Retningslinje ikkje publisert i EK kvalitetshandbok og lite kjent i organisasjonen. Plan for innføring må utarbeidast. Rutine for planleggingsteam på poliklinikkar/retningslinje for planlegging og gjennomføring av poliklinikk vert følgt opp og oppfølginga vert etterspurt i leiardialog Leiarar i somatikk og PHV Innfriing av indikatormål tentative og direkte timar Delmål 4 2.4B Risikoelement 2.4B sansvarleg i programmet «Alle møter» er implementert, inkludert god planlegging og utnytting av operasjonsstovene. Det er sett tydelege mål for utnytting av operasjonsstover og tiltak for å nå målet Det er ikkje sett tydelege mål for utnytting av operasjonsstover Det er ikkje sett eit tydeleg mål for utnytting av operasjonstover. Våren 2018 er det arbeidd med å lage eit dashbord som skal oppdaterast månadleg. For å halde fokuset på arbeidet er det sett ein utnyttingsgrad på 71 prosent for dei fem største stovene ved Førde sentralsjukehus. Det nye dashbordet, som vart klart i mai, viser at utnyttingsgraden har svinga rundt 70% i løpet av tertialet. Måla skal revurderast no når betre data er blitt tilgjengelege. Kapasiteten ved FSS vart justert i samsvar med behov i november 2017, og evaluering av dette i april 2018 viste tilfredsstillande situasjon. Det blir arbeidd vidare med omstilling og uttesting av «ein operatør to stover» ved sjukehuset. Mindre alvorleg Direktør Kirurgisk klinikk Det vert sett tydelege mål for utnytting av operasjonsstover og tiltak for å nå målet vert følgt opp i klinikken Leiarar i kirurgisk klinikk Tertialvis rapportering på gjennomføring av tiltak.

6 Risikomatrise Styringsmål 2 delmål 1 til 4 1. tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor 2.4B 2.3A, 2.4A 2.2A Svært liten 2.1A, 2.1.B Styringsmål 3 Delmål 1 3.1A Risikoelement 3.1A sansvarleg Delmål 2 3.2A Risikoelement 3.2A HMS er ein sjølvsagt del av arbeidsdagen. HMS-strategi for føretaksgruppa Helse Vest er forankra og kjend for alle leiarar og medarbeidarar, og tiltak for å førebygge vald og truslar mot tilsette er sett i verk. Det er etablert kommunikasjonsplan som bidreg til involvering og samarbeid og den vert følgt opp. Føreslåtte tiltak mot vald og truslar er implementert. Det er ikkje etablert kommunikasjonsplan som bidreg til involvering og samarbeid og den vert ikkje følgt opp. Føreslåtte tiltak mot vald og truslar er ikkje implementert. Det har første tertial ikkje vore nok fokus på å gjere kommunikasjonsplanen betre kjent ute blant medarbeidarane. Samtidig har det vore arbeid godt med tiltak knytt til å avgrense vald og truslar. Prosjekt Vern mot vald og truslar» i Helse Førde er ferdigstilt, og me arbeidar no med implementering av tiltak frå dette prosjektet. Det har også vore halde samarbeidsmøte med politiet, og me er i gang med å utarbeide ein sikkerheitsplan for Helse Førde. Mindre alvorleg Kommunikasjonsplanen vert følgt opp, og rapportert på tertialvis. HR-direktør Prosentvis innfriing av mål i kommunikasjonsplan, og mål i tiltaksplan mot vald og truslar. Det er lagt til rette for og utvikla ein god meldekultur der meldesystem for tilsetteskadar og uønskte hendingar, vald og truslar mot tilsette er kjent for alle leiarar og medarbeidarar. Det er laga ein plan for kva aktivitetar som skal til for å nå delmålet. Det er ikkje laga ein plan for kva aktivitetar som skal til for å nå delmålet.

7 sansvarleg Det er utarbeidd eit e-læringskurs for tilsette frå der tilsette får kunnskap om kva som skal meldast, og korleis melde HMS-saker. Målet er å få flest mogleg til å gjennomføre e- læringskurset, at 50% av dei tilsette har teke kurset innan Det er eit kurs for meldarar og eit kurs for leiarar. Vi arbeider vidare med å ferdigstille plan for implementering. Mindre alvorleg HR-direktør Aktivitetsplanen vert ferdigstilt og følgt opp og rapportert på tertialvis. Det er informert om e-læringskurset på intranett, det er sendt ut informasjon til leiarar i linja på e-post, vi vil følgje målingane på kor mange som har teke kurset. Alle leiarar Prosentvis innfriing av mål i aktivitetsplan. Måling i utvikling tal melde saker. Årstal Tal melde saker i Synergi per år Tal melde HMS-saker i Synergi per år Delmål 3 3.3A Risikoelement 3.3A Talet på tilsetteskadar er redusert Leiarar og tilsette er kjende med kva som skal til for å redusere tilsetteskader, og det vert sett i verk nødvendige tiltak. Leiarar og tilsette er ikkje kjende med kva som skal til for å redusere tilsetteskader, og det vert ikkje sett i verk nødvendige tiltak. Vald og trugslar er dei store årsakene til fleirtalet av hendingane. Avvik med vald og trugslar er i hovudsak i PHV. Samtidig er det slik at fleire tilsette fekk skader med sjukmelding til følgje pga. fall på is på parkeringsplassane til sjukehusa. Statistikken viser at det er flest skader i vintermånadane. sansvarleg Alvorleg HR-direktør Det vert sett i verk aktivitetar for å redusere tilsetteskader. Prosjekt Vern mot vald og truslar» i Helse Førde er ferdigstilt, og me arbeidar no med implementering av tiltak frå dette prosjektet. Det har også vore halde samarbeidsmøte med politiet, og me er i gang med å utarbeide ein sikkerheitsplan for Helse Førde. Teknisk drift har ansvar for uteområda. Alle leiarar

8 Rapportering på tal tilsetteskader Tidsrom HMS saker med konsekvens HMS-saker utan konsekvens Januar Februar Mars April Risikomatrise styringsmål 3 delmål 1 til 3 1.tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor 3.1A, 3.2A 3.3A Svært liten Styringsmål 4 Delmål 1 4.1A Risikoelement 4.1A sansvarlig Det er høgare vekst i kvart einskild føretak innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling enn innan somatikk. Det er høgare kostnadsvekst innan psykisk helsevern og rus enn innan somatikk. Somatikken blir motivert og gjort i stand til å halde kostnadsveksten under veksten i PHV Somatikken blir ikkje motivert eller gjort i stand til å halde kostnadsveksten under veksten i PHV Kostnadsveksten innan psykisk helsevern og rus er høgare enn i somatikken etter fire månader. Det kan vere krevjande å skilje ut alle kostnader som skal fordelast i ein slik samanlikning og vi vil fortløpande arbeide vidare med å sikre samanlikningsgrunnlaget. Kontinuerleg oppfølging av budsjett og tiltak Klinikkdirektørar i somatikk og PHV Prosentvis vekst i kostnader somatikk vs PHV Delmål 2 4.2A Risikoelement 4.2A Det er høgare vekst i årsverk innan psykisk helsevern og rus enn innan somatikk. Status for målet blir gjort kjent, og det er klart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast Status for målet blir ikkje gjort kjent, og det er uklart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast

9 sansvarleg Årsverkutviklinga er så langt om lag identisk for psykisk helsevern/rus og somatikken. Kirurgisk og medisinsk klinikk har saman ein nedgang på 1,3% medan Psykisk helsevern har ein nedgang på 1,4% målt i brutto månadsverk. Kontinuerleg oppfølging av budsjett og tiltak Klinikkdirektørar i somatikk og PHV Prosentvis vekst i årsverk somatikk vs PHV Delmål 3 4.3A Risikoelement 4.3A sansvarleg Delmål 4 4.4A Risikoelement 4.4A sansvarleg Det er kortare ventetider innan psykisk helsevern og rus enn innan somatikk. Status for målet blir gjort kjent, og det er klart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast Status for målet blir ikkje gjort kjent, og det er uklart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast Det er klart kortare ventetider i PHV og TSB. Ventetid for dei pasientane som fekk helsehjelp i perioden (1. tertial) var på 59 dagar for somatikken og 27 dagar innan psykisk helsevern og rus. Kontinuerleg oppfølging av budsjett og tiltak Klinikkdirektørar i somatikk og PHV Ventetider somatikk vs PHV Det er høgare vekst i aktivitet (polikliniske konsultasjonar) innan psykisk helsevern og rus enn innan somatikk. Status for målet blir gjort kjent, og det er klart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast Status for målet blir ikkje gjort kjent, og det er uklart for den einskilde leiar korleis dei ligg an for at målet skal nåast Det har vore nedgang i polikliniske konsultasjonar både for psykisk helsevern og rus og for somatikken første tertial. Nedgangen har vore størst for PHV/rus. Målet er dermed ikkje nådd for dei første fire månadene i året. Det er fleire årsaker til det. Det var høg aktivitet innan psykisk helsevern og rus i 2017 (også høgare enn planlagt), og det er planlagt med noko lågare aktivitet i Noko av nedgangen skuldast også manglande rekruttering og sjukefråvær Kontinuerleg oppfølging av budsjett og tiltak Klinikkdirektørar i somatikk og PHV Prosentvis vekst i somatikk vs PHV

10 Risikomatrise Styringsmål 4 delmål tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor 4.4A 4.2A 4.1A, 4.3A Svært liten Styringsmål 5 Delmål 1 5.1A Risikoelement 5.1A sansvarlig Helse Førde utviklar verksemda med god kvalitet, brukarmedverknad og heilskaplege pasientforløp. Verksemdsmessig utviklingsplan er revidert innan 30. juni og tenesteutviklinga vert planlagt utifrå planen. Det er sett av nok ressursar til arbeidet og organisasjonen vert motivert for å delta i arbeidet. Det er ikkje sett av nok ressursar til arbeidet og organisasjonen vert ikkje motivert for å delta i arbeidet. Planen er sendt på høyring, med frist 12. mai Det er laga ein plan for framdrifta i arbeidet og den blir følgt opp. Utviklingsdirektør Månadleg rapportering på framdrift Delmål 2 5.2A Risikoelement 5.2A sansvarleg Helse Førde gjer tiltak for å utvikle desentrale tenester. I arbeidet med verksemdsmessig utviklingsplan vert tenestene vidareutvikla slik at pasientane får nære helsetenester der det let seg gjere med god fagleg kvalitet. I arbeidet med verksemdsmessig utviklingsplan vert ikkje tenestene vidareutvikla slik at pasientane får nære helsetenester der det let seg gjere med god fagleg kvalitet. Utviklingsplanen har mål om desentralisering, den er sendt på høyring. Dette er eit langsiktig og kontinuerleg arbeid. Evaluering av stadleg leiing vert starta i mai, prosjekt Lærdal er starta opp. Tema innan samhandling og tenesteinnovasjon er del av ulike prosjekt, og er førebels ikkje eigne prosjekt. Potensialet vert ikkje nytta fullt ut i dag. Helse Førde har godt utbygde desentraliserte spesialisthelsetenester, men det er ein risiko for nedbygging pga manglande rekruttering og strammare økonomi. Alvorleg Å få i gang utviklingsarbeid knytt til samhandling og tenesteinnovasjon, gjennomføre prosjekt Lærdal sjukehus og evaluere stadleg leiing NSH. Utviklingsdirektør

11 Månadleg rapportering på framdrift Delmål 3 5.3A Risikoelement 5.3A sansvarleg Delmål 4 5.4A Risikoelement 5.4A sansvarleg Utviklinga av Nye Førde sjukehus er i samsvar med regionale planer og planlagd tenesteutvikling. Det er tydeleg for Nye Førde sjukehus kva som skal til for å planlegge og drive prosjektet i samsvar med regionale planar og planlagt tenesteutvikling. Det er ikkje tydeleg for Nye Førde sjukehus kva som skal til for å planlegge og drive prosjektet i samsvar med regionale planar og planlagt tenesteutvikling. Detaljering av forprosjektet er i sluttfasen, Sjukehusbygg har bidrege med nye framskrivingar og det er tett kontakt mellom tenesteutvikling og bygg, slik at det blir teke omsyn til behov undervegs. Likevel er det vanskeleg å ha oversyn over alle behov og konsekvensar av dei ulike vala. Alvorleg Gjennomgang og oppfølging av tiltakslista/prosjektlista frå Pasientens helseteneste og å løfte aktuelle saker til styringsgruppe og arbeidsutval for utforming Klinikkdirektørar i somatikk og PHV Månadleg rapportering på framdrift og samsvar Brukarmedverknaden og formidlingsaktiviteten innan forsking er styrka, og vi klarer å halde på nøkkelpersonell. Brukarmedverknaden innan forsking er styrka. Brukarmedverknaden innan forsking er ikkje blitt styrka. Mål om styrka brukarmedverknad i forsking i strategi for forsking og innovasjon og i utviklingsplanen, t.d. å auke bruken av erfaringskonsulentar i forskinga. Utviklingsdirektør Det er eit kontinuerleg arbeid å legge til rette for styrka brukarmedverknad i forsking, mellom anna ved at brukarrepresentant er med i heile prosessen med utlysing og tildeling av opne forskingsmidlar. Forsking og innovasjon Brukarar involvert i alle beslutningsfora og prosjekt. Delmål 4 5.4B Risikoelement 5.4B Te rti Brukarmedverknaden og formidlingsaktiviteten innan forsking er styrka, og vi klarer å halde på nøkkelpersonell. Formidlingsaktiviteten forsking er styrka og vidareutvikla. Formidlingsaktiviteten forsking er ikkje blitt styrka og vidareutvikla. Det vert arbeidd med å konkretisere handlingsplan for formidling.

12 Utviklingsdirektør Det vert jobba med ein kommunikasjonsplan som omfattar både intern og ekstern kommunikasjon. Forsking og innovasjon, kommunikasjon sansvarleg Auke i tal mediaoppslag internt og ekstern. 3. Kommunikasjonsplan laga. Delmål 4 Brukarmedverknaden og formidlingsaktiviteten innan forsking er styrka, og vi klarer å halde på nøkkelpersonell. Helse Førde klarer å halde på forskingskompetanse opparbeidd 5.4C over tid. Risikoelement 5.4C Helse Førde klarer ikkje å halde på forskingskompetanse opparbeidd over tid. Helse Førde sine internt avsette ressursar til forsking er gått ned frå 2015 til 2016, og frå 2016 til 2017, og det var færre innvilga søknader om eksterne midlar frå Helse Vest enn tidlegare. Det er sett inn ressursar for å utarbeide betre internkontroll og fornya retningsliner/guidelines for forskarane, som kan gjere prosessen enklare. Alvorleg Utviklingsdirektør Arbeide for å rekruttere nye forskarar, sikre at dei som har forskingskompetanse får bruke denne, og å forbetre infrastruktur og støtteapparatet rundt forsking. For å lukkast må forsking i større grad bli ein del av avdelingane i arbeidet. sansvarleg Forsking og innovasjon Turnover personell 10 % Delmål 5 5.5A Risikoelement 5.5A sansvarleg Det er vurdert korleis føretaket skal ta omsyn til sitt samfunnsansvar og miljømessig berekraftig utvikling av tenester og bygningar. Det vert sett av nok ressursar til å gjennomføre arbeidet, og det er laga ein god plan for framdrift. Det vert ikkje sett av nok ressursar til å gjennomføre arbeidet, og det er laga ein god plan for framdrift. Helse Førde har avsett ressursar til miljøstyring, og det er etablert gode kvalitetsstyringssystem for dette arbeidet. I revidert utviklingsplan er det sett fokus på samfunnsansvar forøvrig. Det er skildra korleis føretaket skal vere ein aktør som tek i vare samfunnsansvaret Miljøstyringssystemet er integrert med mål og tiltak i alle einingar. Utviklingsdirektør

13 Utviklingsplan HFD definerer mål for samfunnsansvar. Måla i miljøstyringssystemet vert nådde. Prosjekt NFS tek omsyn til miljømåla Risikomatrise Styringsmål 5 delmål tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor 5.4A, 5.4B, 5.5A 5.2A, 5.4C 5.1A 5.3A Svært liten Styringsmål 6 Delmål 1 6.1A Risikoelement 6.1A sansvarlig Delmål 2 6.2A Risikoelement 6.2A Helse Førde får eit økonomisk resultat som gjer føretaket i stand til å investere i nytt utstyr og bygg, og utvikle kompetansen. Alle einingar har plan for gjennomføring av tiltak og held sitt budsjett. Det vert laga gode nok system for utarbeiding av tiltaksplanar og leiarane har ressursar og motivasjon til å følgje opp. Det vert ikkje laga gode nok system for utarbeiding av tiltaksplanar og leiarane har ikkje nok ressursar eller motivasjon til å følgje opp. Resultatet til Helse Førde er 10,4 millionar kroner betre enn budsjett etter fire månader. Det blir arbeidd godt med tiltaka i klinikkane og avdelingane, men framleis er det mykje arbeid som står att før dei budsjetterte tiltaka er gjennomførte. Alvorleg Plan for økonomistyring er utarbeidd. Oppfølging av budsjett/prognose er systematisk i toppleiing og i klinikkane Det er lagt plan for iverksetjing av tiltak ved avvik Alle leiarar Økonomirapportering Styringsdialogen i Helse Førde, med handlingsplanar, driftsrapportar, økonomiforum og dialogmøte, vert gjennomført som vedteke. Styringsdialogen i Helse Førde, med handlingsplanar, driftsrapportar og dialogmøter er kjend og leiarane er motiverte til å gjennomføre den. Styringsdialogen i Helse Førde, med handlingsplanar, driftsrapportar og dialogmøter er ikkje kjend og leiarane er ikkje motiverte til å gjennomføre den.

14 sansvarleg Vi har eit system for styringsdialog. Handlingsplaner for 2018 er utarbeida og under revisjon for å ta inn nye element frå årets styringsdokument. Vi har rutinar for at leiare på alle nivå utarbeider månadleg driftsrapport og at det blir gjennomført dialogmøter kvar månad. Mange arbeidar godt med styringsdialogen, men vi manglar ein full oversikt over korleis dette fungerer i alle avdelingar og seksjonar. Dette er mellom anna fordi vi ikkje har eit fullgodt system som visar kva driftsrapporter som blir levert og kva dialogmøter som blir gjennomført. Det blir sett i verk aktivitetar for å kartlegge korleis styringsdialogen fungerer på dei ulike leiarnivå. Kva aktivitetar dette vil vere, utover å sikre at dokumentasjon blir arkivert i saksog arkivsystemet, er ikkje klart p.t. Dette vil det bli arbeida vidare med i neste tertial. Leiar føretakssekretariat Tertialvis rapportering på framdrift. Risikomatrise Styringsmål 6 delmål tertial Ikkje alvorleg Mindre alvorleg Alvorleg Svært alv./kritisk Svært stor 6.2 A 6.1A Svært liten

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 15.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles risikostyringsmål for 2018 ARKIVSAK: 2017/1078 STYRESAK: 125/17 STYREMØTE:

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 11.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring av styringsmål 2018 rapportering 1. tertial ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 052/2018

Detaljer

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017:

Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Rapportering første tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Styringsmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg Kritisk suksessfaktor 1.2A Risikoelement 1.2A sansvarleg Talet

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Risikostyring av styringsmål HFD 2016:

Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Risikostyring av styringsmål HFD 2016: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest skal halverast

Detaljer

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018

1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 1. tertialrapport - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2018 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 125/17 - Felles risikostyringsmål 2018 Styresak Helse Bergen 09/18 - Felles risikostyringsmål

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015:

Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Forslag til risikostyring av styringsmål HFD 2015: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Talet på skader som kan unngåast i helsetenesta i Helse Vest

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt mål

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2018 ARKIVSAK: 2017/1078

Detaljer

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg Rapportering frå verksemda per januar 2019 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg Rapportering frå verksemda per august 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

Rapportering 2.tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017:

Rapportering 2.tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Rapportering 2.tertial risikostyring av styringsmål HFD 2017: Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Delmål 2 Kritisk suksessfaktor 1.2A Risikoelement

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2018/988 STYRESAK: 019/2018

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg Rapportering frå verksemda per oktober 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2014 ARKIVSAK: 2013/863/ STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar Grenseverdiar Regionalt

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Framlegg til vedtak. Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 17.09.2018 Sakhandsamar: Saka gjeld: Joar Halbrend Rapportering frå verksemda per august 2018 Arkivsak 2018/552 Styresak 071/2018 Styremøte

Detaljer

Rapportering frå program Pasientens helseteneste

Rapportering frå program Pasientens helseteneste Rapportering frå program Pasientens helseteneste Vi står overfor krevende veivalg. Det er viktig å sikre en felles virkelighetsforståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg Rapportering frå verksemda per november og desember 2018 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Alle møter 5. HMS 6. Bemanning 7. Økonomi/finans Grenseverdiar

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: "Pasientens helseteneste - Helse Førde 2030" - status

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Pasientens helseteneste - Helse Førde 2030 - status STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 06.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: "Pasientens helseteneste - Helse Førde 2030" - status ARKIVSAK: 2014/4251 STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell

Pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator-rolla. Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp psykisk helse og rus Forløpskoordinator-rolla Ellinor Kleppenes og Sønnøve Ramsfjell Pakkeforløp Pakkeforløpa er ein måte å organisere tenestane på, som skal sikre at alle har lik rett til

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: November 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er lågare enn normalt i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg

Styresak. Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.04.17 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering 1. tertial Styresak 34/17 Styremøte 28.04.17

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg

Rapportering frå verksemda per september Vedlegg Rapportering frå verksemda per september 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 19.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2018 ARKIVSAK:

Detaljer

Pasientens helseteneste

Pasientens helseteneste Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Juni 2016 Pasientens helseteneste omfattar måten du som pasient får høve til å påverke behandlinga du

Detaljer

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg

Administrerande direktør. Olav Klausen Risikorapportering første tertial. Styremøte vedlegg Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 21.05.18 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering første tertial Styresak 31/18 Styremøte

Detaljer

Dei fire hovudoppgåvene

Dei fire hovudoppgåvene Budsjett 2018 Dei fire hovudoppgåvene Budsjettet legg opp til at Helse Førde kan ivareta hovudoppgåvene sine: Behandling av pasientar Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering

NOTAT. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: Prosess for leiing og organisering NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: DATO: FRÅ: SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Fonna HF Administrerande direktør Prosess for leiing og organisering ARKIVSAK: STYRESAK: STYREMØTE: Administrerande direktør

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 01.12.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest ARKIVSAK: 2017/3159

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.4.17 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 216 Tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 3/17 STYREMØTE: 28.4.17

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde»

Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde» NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 20.04.2017 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering «Pasientens helseteneste Helse Førde» ARKIVSAK:

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF

STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 09.11.2018 SAKSHANDSAMAR: Lars Erik Solend /Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Rapportering om prosjekt i Helse Førde ARKIVSAK: 2013/3778 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 06.06.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2017 ARKIVSAK: 2017/2

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 23.01.2018 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid og Kent E. Wangsvik m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per november og desember 2017

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 14.06.18 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Leiing og organisering i Helse Fonna STYRESAK: 43/18 STYREMØTE: 21.06.18 Arkivsak

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 15.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Gunn Synnøve Dahl/Tone Nordtveit Dale SAKA GJELD: Overordna risikostyring 2016 STYRESAK: 58/16 O STYREMØTE: 23.06.2016

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Bergen HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 03.10.2018 Tilleggsdokument til styringsdokument 2018 Helse Bergen HF Innhald 1 Innleiing...2 2 Nye oppdrag til styringsdokument for 2018...2 3 Rapportering...4 1 1 Innleiing Helse

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer. Helse Fonna HF. Går til: Føretak: Administrerande direktør. Dato: Frå:

Styresak. Styremedlemmer. Helse Fonna HF. Går til: Føretak: Administrerande direktør. Dato: Frå: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 16.05.19 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Olav Klausen Risikorapportering første tertial Styresak 25/19 Styremøte

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 ingen Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Delmål 2.1

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF. Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: kl Styremøte var ope for publikum og presse PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus MØTETIDSPUNKT: 12.01.18 kl. 09.00 11.30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv.

Helse Vest RHF. Protokoll frå føretaksmøte i. Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2016 mv. Føretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF Behandling av årleg melding 2016, godkjenning av årsrekneskap og årsmelding

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.05.16 SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen SAKA GJELD: Risikorapportering ARKIVSAK: STYRESAK: 034/16 STYREMØTE: 26.05.16 FORSLAG TIL VEDTAK Styret

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 30.05.2018 SAKSHANDSAMAR: Brita Mauritzen Næss og Terje Nilsen SAKA GJELD: Fritt behandlingsval - utvikling over tid ARKIVSAK: 2018/503 STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Tabell for rapportering av risiko

Tabell for rapportering av risiko Tabell for rapportering av risiko Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Pasientane skal få tilgang til spesialisthelseteneste ihht. lov og forskrift

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 20.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Overordna risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2017 ARKIVSAK: 2016/3403

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030

Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Orientering om utviklingsarbeidet Møte med KS-styret 05.09.2016 v/utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven Oppdraget: «Ledelsens oppmerksomhet må rettes mot hvordan

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 15.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Kommentar til rapport frå Internrevisjonen handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 14.09.2016 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per august 2016 Arkivsak 2016/691 Styresak 045/2016 Styremøte

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 21.5.18 SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Årsrapport 217 tilsetteskader og HMS- hendingar STYRESAK: 33/18 STYREMØTE: 28.5.18

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer