Leiekontrakt for bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt for bolig"

Transkript

1 Leiekontrakt for bolig Parter i leieavtalen: Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse: Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... Leietager Navn:... Ekstra leietager:... Adresse:... Adresse: Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... Personnumre noteres på baksiden av kontrakten, evt. kopi av legitimasjon. Avtalen baserer seg på husleieloven av 26. mars 1999, nr. 17. Viktig korrespondanse skal meddeles både med e-post og i brev (eller notat lagt foran inngangsdøren) dersom begge disse er oppgitt. Avtalen er utstedt i to eksemplarer en til leietaker og en til utleier. Kopi leveres bank der depositumskonto er opprettet. Utleier og leietaker har kommet overens om leie av leilighet på følgende vilkår: 1. Leieforholdet gjelder leilighet i eiendommen: Adresse:...Arnulf Øverlandsvei 154, 0763 Oslo... Antall rom: pluss kjøkken og bad. Ytre rom:...ingen... Etasje: Oppgang:... Boder:..1 innvendig... Boareal: kvadratmeter Parkeringsplass / garasje:...felles parkeringsplass... Uteplass:...Fellesarealer Rett til bruk av felles rom:...felles vindfang kun for inn og utpassering... Leieobjektet er: Fullt møblert (Se signert inventarliste som utgjør en del av denne leiekontrakten) Side 1 av 9

2 2. Bruken av leiligheten. (Husleielovens 5-1, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-8 og 9-9 ) a) Leiligheten skal brukes til: Beboelse for person(er) Kun ikke-røyker(e).. b) Leieboeren er ansvarlig for at leiligheten med utrom til enhver tid er ren og i ordentlig stand. Leieboeren er ansvarlig for at også hans husstand og den han tar inn i boligen følger husordensreglene. All skade på leiligheten med tilbehør, derunder knuste ruter, skal erstattes av leieboeren. c) Hvor det er installert varmeapparater for å hindre frost i ledninger og rør m.v. skal leieboeren påse at disse blir benyttet. I motsatt fall blir han ansvarlig for den skade som forvoldes. d) Ved opphengning av bilder skal det bare brukes billedstifter, og til opphengning av malerier og større bilder bare x-kroker. e) Lufting av leiligheten skal skje gjennom vinduene, ikke gjennom dører til felles gang, hovedtrapp eller lignende. f) Alt husarbeid som forekommer i leiligheten og fellesrom skal utføres til de tider på dagen som kan karakteriseres som vanlig arbeidstid. Det er i leieboernes egen interesse ikke å irritere sine medbeboere. g) Bruk av vaskemaskin i rom uten sluk er tillatt uten utleieres skriftlige samtykke. Vanntilførsel til vaskemaskin skal være avstengt når ingen er tilstede i leiligheten. h) Vannseng må ikke tas i bruk uten utleiers skriftlige samtykke. i) Røking inne eller under tak foran boligen er ikke tillatt. 3. Husleie (Husleielovens 3-1 til 3-3, 3-8, 4-2, 4-3 og 9-9 ) 3.1 Leiesum...kr. pr. måned. I bokstaver:... Leiesummen betales forskuddsvis den i hver måned, til kontonr: Første innbetaling:...(dato) med kroner... for perioden... Forfaller leien på en søn- eller helligdag, blir forfallsdatoen utsatt til den påfølgende virkedag. Leien ansees som betalt den dag leien innleveres til postverket eller banken. Nøkkel til boligen utleveres når første husleie er betalt. Husleien kan reguleres årlig med konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå pr året før. Normalt reguleres husleien 1. januar. Husleieregulering varsles minst en måned i forveien. 3.2 Oppvarming og Strøm (Husleielovens 3-4 ) Leien er også vederlag for:...oppvarming, varmt vann og elektrisitet.... For oppvarming, varmt vann og elektrisitet betaler leieren et særskilt tillegg som følger: Side 2 av 9

3 ...Kr 300 pr måned per person ut over en person som bebor leiligheten... Merk: Mislighold av betaling av strøm og brensel, regnes som mislighold av betalt leie, og kan gi rett til tvangsfullbyrdelse Depositum (Husleielovens 3-5 ) Hvis depositum skal stilles kan det brukes til å dekke manglende leiebetaling, skade på eiendommen / inventar, samt manglende rengjøring ved utflytting samt tapt husleie som følge av dette. Depositum:... kroner. I bokstaver:... På kontonummer:... (sperret konto) innen dato:... Beløpet kan ikke overstige seks (-6-) måneders husleie. Blir leien endret, kan partene kreve at depositumsbeløpet justeres tilsvarende. Manglende innbetaling ansees som et kontraktsbrudd fra leietaker. Utleier kan i så fall kreve kostnader til etablering av nytt leieforhold dekket. Beløpet skal settes på sperret konto i leietagers navn i Sparebanken Bien i Oslo. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere pengene på egenhånd. Dvs. at både leietager og utleier må undertegne for å disponere beløpet. Når leieforholdet opphører, kan skyldig husleie samt utgifter som leieren skylder for manglende rengjøring, rydding og reparasjoner dekkes av kontoen. Renteinntektene fra depositumet skal tilfalle leietager. Krever leieren utbetaling av depositumet, skal banken varsle utleieren om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis ikke utleieren innen en måned etter at varselet er mottatt, dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke banken slik dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, kan banken betale depositumet til leieren med frigjørende virkning for banken. 4. Leieforholdets varighet (Husleielovens 9-2, 9-6 og 9-7) Leiligheten overtas fra den... fra hvilket tidspunkt leien begynner å løpe. 4a. Leieforholdet er tidsbegrenset og opphører uten oppsigelse den... 4b. Skulle leieren ønske at leieforholdet skal opphøre før den dato som er nevnt under 4a kan han si opp med... måneders varsel regnet fra den 1. i måneden. Minste botid er 6 måneder hvis ikke annet avtales her:... Ved fornyelse eller forlengelse av leiekontrakt reguleres husleien i forhold til gjengs leie. Oppsigelse fra leietakerens side skal være skriftlig med dato og underskrift. Kopi skal sendes banken der depositumskonto er opprettet. Side 3 av 9

4 5. Overlevering av leilighet (Husleielovens 2) Utleieren plikter å stille leiligheten til rådighet for leieren til avtalt tid i ordentlig stand, rengjort, med hele ruter og brukelige låser, med nøkler til alle utvendige dører. Likeså skal kloakk, vann, gass, varme og elektriske ledninger til lampepunkter og stikk-kontakter, samt komfyrer, ovner og kaminer være i ordentlig stand når leieren flytter inn i leiligheten, i den grad slike innretninger finnes i leiligheten. Overlevering finner sted etter at depositum er innbetalt og føste måneds husleie er betalt. Fra disse regler gjøres følgende unntak:... Klage over at leiligheten ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren i tilfelle sette fram innen 14 dager etter overtakelsen. Han må dessuten innen den nevnte frist oppgi hva han krever rettet. Ellers regnes forholdet for godtatt. Følgende nøkler er overlevert leietaker ved overlevering av leilighet. Nøkler overlevers ikke før avtalt innskudd på depositumskonto er utført, og første måneds husleie betalt. 2 stk systemnøkler 3EL772K3 1 stk nøkkel for dør inne i leilighet 2 stk systemnøkler 1NN4985 Nr 10 1 stk nøkkel for vinduslås 2 stk nøkler for sikkerhetslås ytterdør 1 stk nøkkel for utespring Tapt systemnøkkel erstattes med kr for første tapte nøkkel, deretter kr 250 per nøkkel. Øvrige tapte nøkler erstattes med kr. 250 per nøkkel dersom leietaker ikke selv skaffer ny nøkkel. I tilfelle fravikelse, dekkes skifting av låser etter regning fullt ut av leietaker dersom nøkler mangler. 6. Utleierens plikter i leieperioden (Husleielovens 5) Utleieren plikter å sørge for at leiligheten står til rådighet for leieren i leietiden, og at bygningen er i ordentlig stand. Fornying av tapet, maling, og annen istandsetting eller oppussing som følge av forringelse ved slitasje og elde, skal utleieren sørge for så ofte det sedvanemessig er påkrevd etter eiendommens, leilighetens eller rommets beskaffenhet. Leietaker skal ikke iverksette slikt arbeide uten avtale med utleier. Utleieren plikter å sørge for at portrom, heisrom, trapper og ganger er tilstrekkelig opplyst og at port og gårdsrom og felles rom blir holdt rene, eventuelt mot vederlag eller ved arbeidsfordeling som avtalt i punkt 7. Han plikter å se etter at ro og orden blir overholdt i eiendommen. 7. Leierens plikter (Husleielovens 5) Leieren plikter på egen kostnad innenfor leiligheten å vedlikeholde låser, nøkler, ruter, gasskraner, vannkraner, servanter, vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne, varmtvannsbeholder, badekar, elektriske komfyrer, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer og å sørge for oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Regelmessig rengjøring skal utføres. Oppstår lukt, soppdannelse, Side 4 av 9

5 misfarging og utøy på grunn av manglende rengjøring kan utleier etter 14 dagers varsel få dette utført for leietakers regning. Utleier kan varsle om inspeksjon av slike forhold med 3 dagers varsel. Leier skal ikke forlate leiligheten uten at vannkran til vaskemaskin er stengt og kokeplater avskrudd. Ytterdør og vinduer skal alltid holdes lukket og låst med sikkerhetslås i tillegg når leiligheten forlates. Nøkkel for låsing av vindu skal ikke etterlates i låsen. Leieren plikter å holde vedlike ledninger og innretninger som han selv har satt opp, og å betale utgiftene til ovnsfeiing. Alt arbeid som leieren plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Leieren plikter å behandle leiligheten og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Han må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, framleietakere eller andre som han har gitt adgang til leiligheten eller uten skjellig grunn til eiendommen for øvrig. Leieren svarer også for skader ved frysing som skyldes ham selv eller noen han er ansvarlig for. Trappevask, loftsvask, samt hovedrengjøring av husets fellesrom utføres av leierne i huset etter fordeling således:...felles vindfang og inngangsparti rengjøres etter behov.... Leieren plikter å melde adresseendring til folkeregisteret. 8. Leierens meldeplikt. Framleie. (Husleielovens 5-8 og 7) Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må han melde uten unødig forsinkelse. Lar han være å gi pliktig melding, taper han sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for all skade som kommer som følge av forsinkelsen. Uten utleiers samtykke må leieren ikke bruke leid leilighet eller rom på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i avtalen. Heller ikke må framleie finne sted uten utleierens skriftlige samtykke. Som framleie regnes det ikke at leieren tar opp i sin husstand sin ektefelle, sine egne eller ektefellens slektninger i rett oppadstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn som er adopterte før fylte 21 år, eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. For framleie gjelder for øvrig følgende bestemmelser:... Ikke tillatt Forskjellige bestemmelser (Husleielovens 5-6) Leiligheten må ikke uten samtykke fra utleieren brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i avtalen. Når forholdene krever det, må leieren finne seg i at utleieren eller noen på hans vegne skaffer seg adgang til leiligheten. Om forandringer og reparasjoner se 5-3 og 5-4 i husleieloven. Side 5 av 9

6 Leieren må ikke uten samtykke av utleieren sette opp antenne på eiendommen eller forandre leiligheten så som å anbringe fast golvbelegg, fjerne, flytte eller bytte ovner, komfyrer og lignende. For markiser, vinduer, balkonger og lignende gjelder følgende regler:...vinduer skal alltid være lukket og låst med vinduslås når leiligheten forlates. Nøkkel fjernes Forandringer i leieforholdet. (Husleielovens 8-1 og 8-3) Leieforholdet faller bort dersom utleid leilighet eller rom blir ødelagt av brann eller annen hendelig begivenhet, likegyldig om det skjer før eller etter at leieren har overtatt leiligheten. Var leieavtalen inngått med med den ene ektefelle eller registrert samboer og denne forlater den ledige leilighet eller rom, har den annen ektefelle eller registrert samboer når denne bor i leiligheten rett til å fortsette i leierens sted. 11. Leierens avtalebrudd (Husleielovens Tvfbl 4 18, 5-11 og 13-2) Blir leien eller avtalte tilleggsytelser som brenselsutgifter ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav etter tvangsfullbyrdelseslovens 4 18 er sendt (tidligst på forfallsdag), kan leieren kastes ut uten søksmål etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. a). I påkravet skal det stå at unnlatelse av å betale leien innen 14 dager etter at påkravet er sendt, vil føre til begjæring om utkastelse. Leieren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent av utleier eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leier likeledes kastes ut uten søksmål etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. b), tidsbegrenset leie, evt. tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. c), vanlig leieforhold. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleie heve avtalen og leier plikter å flytte ut. Utkastelse kan da likeledes begjæres etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. d). En leieboer som flytter etter utkasting eller krav fra utleier på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av det som utleier får inn ved ny utleie. Leieren må også betale den kostnaden som utkasting, søksmål og ryddiggjøring i tilfelle fører med seg. Tvangsfullbyrdelseslovens ledd. Særlig tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom er dessuten: (a) Skriftlig avtale om leie, som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Det skal gå fram av varselet etter 4-18 ( se nedenfor )at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. (b) Skriftlig avtale om leie for en bestemt tid som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. (c) Oppsigelse i leieforhold etter husleieloven, når oppsigelsen fyller husleielovens vilkår og søksmål etter husleieloven ikke er reist innen lovens frist, eller når slikt søksmål er reist og retten har funnet oppsigelsen gyldig. (d) Heving av leieforhold etter husleieloven, når det foreligger forhold som gjør det åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve leiekontrakten uten oppsigelse. (e) I andre leie- og besittelsesforhold enn etter husleieloven: forhold som gjør det åpenbart at saksøkte ikke har rett til å besitte eiendommen. Side 6 av 9

7 Bokstavene a til d gjelder ikke i festeforhold. Endres ved lov 26 mars 1999 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 26 mars 1999 nr. 248) Særlige tvangsgrunnlag Et særlig tvangsgrunnlag kan begjæres tvangsfullbyrdet når to uker er gått etter at saksøkeren har sendt skriftlig varsel til saksøkte. I varselet, som tidligst kan sendes på forfallsdagen, skal det gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt. Varsel kan unnlates dersom saksøkte verken har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted som kan motta varsel på saksøktes vegne. Namsmyndigheten kan frita saksøkeren for varslingsplikten dersom det er grunn til å frykte at fullbyrdelsen ellers ville bli vanskeliggjort. Unnlates varsel etter annet ledd, kan fullbyrdelse begjæres når to uker er gått fra forfallstiden. Varsel kan ikke frafalles på forhånd. 12. Fraflytting (Husleielovens 10-1, 10-2, 10-4) Når leietiden er ute, skal leieren levere leiligheten med tilbehør tilbake til utleieren rengjort og i samme stand som da han overtok den, bortsett fra forringelse som følge av elde, alminnelig slitasje og mangler som utleieren skal rette. På flyttedagen, normalt siste dag i måneden, skal leieren ha flyttet ut innen kl Faller kontraktens (lovens) flyttedag ikke sammen med betalingsterminene, reguleres husleien for de mellomliggende dager. Hvis flytting ikke skjer som avtalt, betales 1/10 av månedlig leie per dag etter avtalt utflytting. Hvis ikke annet er avtalt, må leieren ikke fjerne fast inventar, ledninger og liknende som han har satt opp, med mindre han setter leiligheten i samme stand som da han overtok den. Utleieren har rett til slikt inventar uten vederlag. Likeså har han rett til låser som leieren har satt inn og latt være tilbake, og alle nøkler til låsene. Mangler som leieren ikke har utbedret, kan utleieren utbedre på leierens kostnad. Mangler som leietager er ansvarlig for, og som utleier ved vanlig aktsomhet burde ha oppdaget, må påberopes av utleier innen 14 dager etter leieforholdets slutt. Dette gjelder ikke dersom leietager har opptrådt svikaktig, forsøkt å skjule skaden eller lignende. Dersom leiligheten ikke er rengjort på utflyttingstidspunktet, vil den bli rengjort for leietakers regning. Leietagers løsøre som glemmes igjen ved utflytting oppbevares i 14 dager etter at varsel om avhending en sendt til utflyttet leietaker forutsatt at utflyttet leietaker har oppgitt kontaktinformasjon. Mangler slik kontaktinformasjon, kan løsøret avhendes av utleier etter 14 dager. Boligen kan disponeres av ny leietaker selv om gammel leietakters løsøre fortsatt oppbevares der. Ny leietaker eller utleier kan ikke lastes for skade på gjenglemt løsøre. Post ettersendes hvis ny adresse er påført selvklebende etiketter som overleveres utleier. Hvis ikke, returneres posten til avsender. Leietaker plikter å omadressere post ved utflytting, samt melde flytting til folkeregisteret. 13. Verneting Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. Side 7 av 9

8 14. Særlige bestemmelser 14.1 Forsikringer Utleier er ansvarlig for forsikring mot brann og tyveri av utleiers eiendom. Utleier er ikke ansvarlig for gjenstander og utstyr leietaker bringer inn i leiligheten. Leietaker må om ønskelig selv forsikre egne eiendeler og for skader som følger av bruken av egne eiendeler. Leietaker plikter å melde fra om enhver skade uten ugrunnet opphold. Manglende varsling kan utløse erstatningsansvar Ordensregler a) Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden, og å følge de ordensregler som for øvrig gjelder for Skogen Boligsameie. Disse og annen informasjon kan finnes på nettstedet b) Etter kl...alltid... skal gatedøren være stengt og låst. De som kommer inn etter den tid, skal slukke lyset og låse etter seg. Sikkerhetslås i ytterdør benyttes når boligen forlates c) Bruken av radio og TV og lignende må avpasses slik at det ikke sjenerer de øvrige leieboere. Fra kl....23:00... til kl...07:00...skal det være ro i huset. d) Ekstra entre og gatenøkler må bare anskaffes med eierens vitende, og skal ved fraflytting leveres eieren uten vederlag. e) Hund eller katt og andre dyr må ikke holdes uten skriftlig samtykke fra eieren. Samtykket kan tilbakekalles av eieren hvis det viser seg at dyreholdet medfører ulemper. Spesielle bestemmelser for dyrehold: Bruken av fellesrom a) Fellesrommene må ikke av noen av leieboerne nyttes til andre formål enn de er bestemt for. b) Gårdsplasser, porter, trappeoppganger og avsatser skal til enhver tid holdes ryddige. Leieboere må ikke oppta plassen med uvedkommende ting, som kasser, barnevogner, sykler, ski etc. Disse ting skal plasseres på de steder som til enhver tid måtte bli anvist av eieren. c) Alt boss og avfall skal legges i anvist stativ med søppelsekk. Leieboerne er ansvarlig for at ikke bosspannene fylles slik at bosset faller utover og fremkaller lukt og trekker utøy til huset. d) All banking a matter, løpere og lignende skal foregå på gårdsplassen eller på et av eieren nærmere anvist sted. Det er forbudt å foreta slik banking ved utgangsdør, på altaner, i vinduer eller i trappegang. Side 8 av 9

9 15. Vedtakelse av kontrakten. Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar. Undertegnede leier erklærer herved at leiligheten ved overtakelsen var i lovlig stand i overensstemmelse med leiekontrakten og inventarliste, at den var rengjort, at alle vindusruter var hele og at alle nødvendige nøkler var tilstede i brukbar stand. Utleier:...Sted:... dato:... Evt. fullmektig:... Sted:... dato:... Leietager:... Sted:... dato:... Evt. leietager nr.2:... Sted:... dato:... Står to leietagere i kontrakten, f. eks. et samboerpar, vil de hefte solidarisk for avtalens økonomiske forpliktelser, bl. a. leiebetalingen og ansvar for skade på boligen. Et solidaransvar betyr at utleier kan kreve en av leietagerne for hele beløpet, hvis den andre ikke betaler. Den interne fordelingen av de økonomiske forpliktelsene mellom leietagerne er således utleier uvedkommende. Leieren har rett til å tinglyse denne kontrakt for egen kostnad. Leiekontrakten skal i så fall ha prioritet etter...og uten opptrinnsrett. 16. Tilbakelevering Utleier har mottatt nøkler og godkjent boligens stand. Nei Ja Inventarliste er gått igjennom uten kommentar. Nei Ja Hvis nei, skal dette beskrives nærmere på eget ark som også signeres av begge parter Er det stilt depositum, jfr. avtalens punkt 3.3, medfører utleiers signatur her, at leietager får full råderett over den sperrede kontoen. Utleiers navn:... Signatur:... Sted:... dato: Vedlegg som utgjør en del av leiekontrakten a) Signert inventarliste. b) Eiendommens ordensregler. Side 9 av 9

10 INVENTARLISTE FOR HYBELLEILIGHET I ARNULF ØVERLANDS VEI 154, 0764 OSLO. 9 MAR 2013 Nr Antall/Gjenstand Tilstand Antatt verdi Tilstand ved 30 aug 2011 inkl montering utflytting OPPHOLDSROM: Rommet har nymalte vegger og tak, hvite samt nyslepet og lakkert furugulv. Mattlakket brystpanel 01 Sovesofa (IKEA) med blått avtagbart trekk Ganske Ny 6500 (nypris) 02 I sovesofa: 2 røde puter Ganske Nye 100 x 2 03 Beko fryseskap (NB: Av-iset og vasket ved utflytting) Sprekk skuff 2000 (nypris 2011) 04 Trillebord Lampe i glass Lite kjøkkenbord Gammelt/antikt I skuff lite kjøkkenbord: 4 bordbrikker, tilsammen: IKEA klappestoler i plast, med puter 2 x 100 (nypris) 09 Tallerkenhylle med to skuffer Gammel/antikk På tallerkenhylle: 2 krus med tilhørende sukkerskål (sett): Røykvarsler Billy eik bokhylle 60 x I Billy bokhylle: Glassvase, avlangt blått fat, hvit lysestake 80 x 5 14 Pidestall med metallfarget potte Gardiner i grå bomull på svarte gardinstenger Skrivebord med 10 hengemapper i nederste skuff Slitasjemerker Skrivebordslampe halogen Skjøteledning 5 uttak Salongbord i glass og aluminium Teppe under salongbord, blått (fjernet) 23 2 panelovner Flekkete 2 x Kontorstol Nesten ny Innrammet 3 fotografi i en ramme med strandmotiv Bilde i klipsramme "Rismarker" Høy stålampe, hvit Taklampe fastmontert type Ny IKEA garderobeskap 2000 (nypris) 30 Mikrobølgeovn Whirlpool Crisp Ny Søplekasse 2 stk 100 I IKEA GARDEROBESKAP: 32 Vaskebøtte, gulvklut, nal og Jif moppeskaft, tilsammen badehåndklær 2 x hånd-håndklær og 3 kluter 7 x Elektrisk julelys med 7 lys Ny 200 (nypris) 36 Leietakers mappe m. bl.a. bruksanv. for vaskemaskin 250 pr bruksanv. 37 Støvsuger Biltema Tynn overmadrass til sovesofa 200 GANG: Rommet har strietapet, noen nymalt hvite, nymalt hvitt tak, og eldre men hele brune fliser på gulv 01 Speil IKEA Rustik Nytt 800 (Nypris) 02 Vegglampe i messing og glass 300 (nypris) 03 Hattehylle 300 (nypris) 04 Nøkkelskap. (Se hoveddel kontrakt om nøkler til leiligheten) Nytt 150 (Nypris) 05 Rosina Wachtmeister bilde. Sprekk i glass Termometer Plakat seilskuter Småskader Taklampe (denne kan ikke skrus av/på av leietaker, pære er derfor tatt ut) små tepper og en dørmatte 3 x 100

11 KJØKKEN: Rommet har hvitt tak, helt linoleumsbelegg, nymalte hvite vegger og nye hvite fliser over benk 01 Fastmontert hybelkjk med bereder, kokeplater og kjøl (av-iset) Sprekk luke rep I hybelkjøkken; Skjøteledning med 3 uttak. Feiekost og brett Ikea skuffeseksjon, pen benkeplate, fastmontert, med håndkleholder I skuffer: Bestikk, sett med 4 x 8 deler (8 x Kniv-skje-gaffel-teskje) I skuffer. 2 brødkniver, boksåpner, ostehøvel, potetskreller, pizzahjul 60 x 5 06 I skuffer: Stekespade stål, øse i stål, pølseklype, visp i stål, trakt, salatbestikk 60 x 4 07 I skuffer: Pensel, plastsleiv, slikkepott, Stekespade i tre, stekespade i plast 30 x 4 08 I skuffer: 3 rustfritt stål kjeler med lokk (et lokk passer også stekepanne) 3 x I skuffer: Aluminiumskjele med lokk og stekepanne i rustfritt stål 2 x I skuffer: 2 stk brødfjel. 2 stk kjele-underlag. Velbrukte 2 x IKEA kjøkken overskap, et med halogenlys, trafo og glassdør/hyller I overskap: 6 melkeglass (varierende typer) 20 x 6 13 I overskap: 6 av hver av konjakkglass, rødvinsglass, hvitvinsglass, drinkeglass 20 x I overskap: 2 krus I overskap: 6 glassbrikker I overskap: 2 drammeglass og en vannmugge I overskap: 6 suppeboller og 6 middagstallerkner 20 x I overskap: 2 dessertboller i glass, Målebeger, kurv 20 x 4 19 I overskap: Kaffesett 4 sett av hver: Kopp, skål og asjett 100 x 4 20 I overskap: Plastbolle 3x, sikt og kaffekrukke 50 x 3 21 I overskap: 4 eggeglass, Salt og pepperbøsse I overskap: 4 glasshåndklær og 4 grytekluter Vaskemaskin 5000 (nypris) 24 Vinstativ Innrammet plakat "Greece" telysholdere i metall 60 FLISLAGT BAD MED VARMEKABLER: Rommet har hvitt tak og flislagte gulv og vegger. Ingen knuste fliser eller speil/glassflater. 01 Fastmontert servant, speil, lampe, hylle og klosett Uten skader Dusj med skyvedør og batteri Uten skader Tørkestativ med vinger Fastmontert veggskap i tre Håndkleholder og dorullholder 500 BOD: Rommet har nymalte hvite vegger og tak og nylagt eik parkettgulv. 01 IKEA sofaseng Velbrukt På Ikea seng: to madrasser, en tykk med trekk og en tynn. Velbrukt I sengens skuff: Tykk overmadrass Lite brukt Fire IKEA kjøkkenskap (fastmontert) hvorav to avlåst av utleier Vegglampe ved seng Vegglampe fastmontert over dør Rødt teppe Nytt Billy eik bokhylle 60 x sengesett (dynetrekk, putevar og laken) 2 stretchlaken Et sett slitt 2 x Dyne og pute 400 Dersom intet er angitt, er gjenstandene normalt brukt. Listen er benyttet ved gjennomgang av leiligheten ved overlevering av nøkler, og alt er påvist av begge parter. Inventarlisten består av to sider. Leietaker: Utleier: Dato: Ved utflytting skal alt være vasket og rent, gulv vasket og tepper og møbler støvsuges. Hyller, skap og lister støvtørkes. Spiker og skruemerker repareres. Hele bad og kjøkkenet vaskes. Kjøkkentøy vaskes opp. Kjøleskap/fryser avtint og vasket. Bruk ikke verktøy for å fjerne is, dette ødelegger kjølekretsene. Alle gjenstander i inventarlisten er på plass.

12 Husordensregler Skogen Boligsameie Regel 1 Generelt Sameierne er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av husstanden og av dem som gis adgang til boligene. En lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø. Vaktmester eller engasjert vaktpersonale har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser. Eventuelle uoverensstemmelser mellom beboerne bør først søkes løst mellom partene. Henvendelser til styret om husordenssaker bør skje skriftlig. Regel 2 Bomiljø Beboerne skal sørge for ro og orden i og utenfor sine boliger. Boligene og fellesområder må ikke brukes slik at andre beboere sjeneres. Organisert ballspill henvises til ballplassen. Beboerne skal gjøres ansvarlige for skader og hærverk på bygninger og fellesanlegg som de selv, deres husstand eller gjester forårsaker. Fra kl. 23 til kl. 6 må beboerne vise særlig hensyn slik at ikke natteroen til naboen forstyrres. Regel 3 Trafikkmiljø Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og syketransport. Slik transport til/ fra femte, sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via Jerpefaret/ Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlandsvei. Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing. Parkering er bare tillatt på de registrerte plassene i garasjehuset og på øvre og nedre parkeringsplass utenfor garasjen. Større kjøretøy som tar mer enn en plass, tilhengere og campingvogner kan ikke parkeres på øvre eller nedre parkeringsplass. Langtidsparkering er heller ikke tillatt verken på øvre eller nedre parkeringsplass. Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i strid med disse parkeringsbestemmelsene, kan styret uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet for eiers regning og risiko. All kjøring på gangveier og i garasjehus skal skje med stor aktsomhet. Det skal brukes lys på kjøretøyet og høyeste tillatte fart er 10 km/ t. Der barn oppholder seg, ligger hele ansvaret for sikker adferd hos motorføreren. Det er ikke tillatt å skifte dekk eller vaske motorkjøretøy på gangveiene. Alt renhold og vedlikehold av biler på Skogenfeltet kan bare skje utenfor verkstedet på første plan. Regel 4 Utemiljø Beboerne oppfordres til å delta aktivt på dugnader og fellesarbeider i sonene (se regel 9). Det er viktig å verne om trær, busker, prydplanter og plener. For å hindre uvedkommende i å ødelegge bygninger, heiser, uteanlegg og våre øvrige eiendeler, skal de som åpenbart ikke har noe med Skogenfeltet å gjøre vises bort. Garasje- og heishuset skal holdes lukket og låst til enhver tid (unntatt garasjeporten som normalt står åpen i rushtiden mandag til fredag). Regel 5 Renovasjon Søppel hentes én gang i uken ved boligene og det tas normalt med én sekk/ tømmes én søppelkasse hver gang. Søppel må ikke plasseres utenfor søppelkomprimatoren/ søppelcontainerne. Sekker må ikke fylles mer enn at det er 20 cm. løftekant igjen på sekken. De må ikke fylles med flytende avfall, skarpe gjenstander, knust glass etc. som kan skade renovatørene. Aske, kattesand o.l. må pakkes inn spesielt før det legges i søppelkassen eller sekken. Større avfallsmengder som bygningsmaterialer, husgeråd, emballasje etc. må den enkelte fjerne selv, eventuelt betale særskilt for å få dette hentet. Juletrær plasseres etter anvisning fra styret. Beboerne oppfordres til å kaste alt papir, papp og drikkekartonger i den utplasserte papircontaineren. Bruk ellers de returordninger som eksisterer (f.eks. glass) for å redusere avfallsmengden i søppelkomprimatoren/ søppelcontainerne. Regel 6 Snørydding, feiing, teppebanking Alle som brøyter snø og feier foran egen bolig, plikter å rydde bort snø og grus. De som kaster snø fra egen altan på gangveien eller taket foran, plikter å rydde bort snøen igjen. Vær klar over at takene ikke er dimensjonert for å tåle mer enn 250 kg/m2 slik at når snø kastes ned på taket, må den hives ut til sidene der bæreveggene er.

13 Feiing og teppebanking på altanene og foran boligene må skje slik at lyd- og støvplagene ikke er til sjenanse for naboene. Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan oppstå. Beboere oppfordres derfor til å bruke gass- eller elektrisk grill. Brann- og feiervesenet har forbudt å sende opp raketter fra altanen. Regel 7 Dyrehold Det er tillatt å holde kjæledyr på Skogen, men det må ikke være til sjenanse for andre beboere. Det er båndtvang for hunder og katter på boligfeltet hele året. Lufting av dyr må ikke skje på barnas lekeplasser, grøntarealer eller i garasjen. Luftingen må foregå under kontroll slik at barn ikke skremmes eller dyret sjenerer andre spaserende. Alle ekskrementer fra kjæledyr innenfor boligfeltet må fjernes av eier/ passer. Den som bryter regel 7, kan bli nektet å holde dyr. Regel 8 Vann- og avløpsrør Alle boliger må holdes oppvarmet i den kalde årstiden slik at vann ikke fryser til i rørene. I klosettene må det ikke kastes annet enn toalettpapir. Påse at vannlåsene alltid er fylt med vann. Regel 9 Vedlikehold av uteområder For å ta vare på fellesområdene ute er Skogen Boligsameies areal delt inn i ni soner. Innenfor hver sone velges det minst èn soneansvarlig som har som oppgave å lede fellesarbeidet og søke om og forvalte de midler som styret stiller til rådighet. Midlene som det søkes om hver vår etter at budsjettet for grøntarealene er vedtatt, skal brukes til tiltak for et godt bomiljø i hver sone. Det kan være til beplanting, stell av uteanlegg, lekeapparater, hagemøbler, andre miljøtiltak, vedlikehold eller enkel bevertning ved dugnader. Sonemidler kan som hovedregel ikke benyttes til hageredskaper eller til å dekke reise- eller fraktutgifter. Soneansvarlig får utbetalt det bevilgede beløp før sesongen og skal levere regnskap tilbake til styret om høsten med nødvendige bilag for å dokumentere at pengene er brukt som forutsatt, og eventuelt betale tilbake ubenyttet beløp. Forøvrig definerer sonene selv sine oppgaver etter behov. Soneledelse bør gå på omgang blant beboerne. Ved kontroversielle tiltakt forutsettes det at et flertall blant dem som bor i sonene er for tiltaket. Mindretallet kan eventuelt klage til styret. Sonene følger de enkelte plan med heishuset som skille mellom nordre og søndre del. Sonenes betegnelse med tilhørende seksjoner er: Sone Seksjonsnummer Plan Antall seksjoner 1 nord A174-A sør A187-A nord A122-A130 og B150-B sør A132-A149 og B161-B nord A067-A080 og B095-B sør A081-A094 og B109-B nord A012-A024 og C026-C sør B062-B066 og C050-C061 og F B001-B011 og E I spesielle tilfeller kan styret endre soneinndelingen for kortere eller lengre tid i samråd med de berørte soner. Vedlikehold av arealer utenom sonene (området rundt innkjørselen, på eller rundt nedre parkeringsplass og på eller rundt fotballbanen) gjøres på dugnader felles for hele sameiet. På disse dugnadene bør området langs Jerpefaret og opp til Skogen stasjon også ryddes. Regel 10 Endring av husordensreglene Disse reglene kan endres på sameiermøtet ved vanlig flertall. Ved endringer i reglene skal nye komplette regler distribueres samtlige sameiere.

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Leie av bolig. Gunhild Ranestad Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou 15A CHania - 73134 - Chanion

Leie av bolig. Gunhild Ranestad Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou 15A CHania - 73134 - Chanion Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Dag-Johan Johnsen Gunhild Ranestad Utleiers fullmektig: Adv. Stella Kotsifaki Adresse: vardeveiennord 11 4700 vennesla Adresse: Giannari Antoniou

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT

STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER JELSAGATA 6 H0301, 4012 STAVANGER STAVANGER/STORHAUG - ROMSLIG 4-ROMS - 2 PLAN - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2015 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT

HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STABEKK ÅSLIVEIEN 4A, 1368 STABEKK HYBEL PÅ STABEKK - LEDIG OMGÅENDE - NYOPPUSSET - STORT BAD - PARKERING - GULVVARME ALLE ROM - MØBLERT/UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 8 500 PR.

Detaljer

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet.

I dette dokumentet angis nærmere informasjon av de rettigheter og plikter du har i avtaleforholdet. KOMMENTARER TIL LEIEKONTRAKTEN Nærmere om innholdet i kontrakt om leie av studentbolig Muntlige som skriftlige avtaler er bindende, dvs. du plikter å følge det som er avtalt. Ved å signere på kontrakt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE!

3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OPPAKER HUMLEVEGEN 44C, 2166 OPPAKER 3-ROMS LEILIGHET I BOLIGSTIFTELSE! LEIEPRIS: KR. 7 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 75 KVM. BRA. ANTALL ROM: 3. KONTAKTPERSON:

Detaljer

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE

STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER RANDABERGVEIEN 100, 4027 STAVANGER STOR 4-ROMS LEILIGHET - MØBLERT - LANGTIDSLEIE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA. 100 KVM.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT.

NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILA/STEINBERGET BRYNS VEI 13 ( SOKKEL), 7018 TRONDHEIM NYOPPUSSET SOKKELLEILIGHET PÅ ILA/STEINBERGET TIL LEIE. ABONNEMENT FOR RIKS TV/INTERNETT ER INKLUDERT. LEIEPRIS:

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT

PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SVERDRUPSGATE 54, 4007 STAVANGER PEN 2-ROMS LEILIGHET SENTRALT I STAVANGER- KABEL-TV OG BREDBÅND INKLUDERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT

GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM HAUGVALDSTADSGATE 40, 4005 STAVANGER GAMLE STAVANGER - 3-ROMS - MØBLERT LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.16 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA.

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG

GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KONGSBERG ROSTEDS VEI 30G, 3610 KONGSBERG GAMLEGRENDÅSEN SYD - NYERE 2-ROMS LEILIGHET MED GARASJE OG BALKONG LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT

SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ NORDNES LILLE MARKEVEIEN 12, 5005 BERGEN SENTRUM/ NORDNES - 2-ROMS- FULLT MØBLERT - INKLUDERT TV OG INTERNETT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.11.2015

Detaljer

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA

Leiekontrakt. For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Leiekontrakt For andelseierens leie/bruk av leilighet i ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA Mellom (hvorav er bemyndiget til på våre vegne og opptre som andelseier ovenfor andelslaget, jfr. Pkt XV) heretter

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER.

PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SENTRUM/ILA KLEISTS GATE 7, 7018 TRONDHEIM PEN 2 ROMS I ROLIG OG SENTRALT STRØK. GANGAVSTAND TIL BYENS FASILITETER. LEIEPRIS: KR. 8 750 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.02.2016

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT.

HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM MYRSLETTA 125, 2052 JESSHEIM HELT NY 2-ROMS LEILIGHET. FYRING, VARMTVANN, KABEL-TV OG INTERNETT INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN OG SENTRALFYRING

Detaljer

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE

VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VÅLAND VIDARSGATE 10 A, 4011 STAVANGER VÅLAND - HALVPART - 4-ROMS- 2 BAD - TOTALRENOVERT - HAGE LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: CA. 113

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT

TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER PRESTASKJERLIA 18, 4056 TANANGER TANANGER - HELT NYTT REKKEHUS - HØY STANDARD - FLOTT UTSIKT LEIEPRIS: KR. 14 500 PR. MND. OVERTAKELSE: LEDIG NÅ! AREAL/ROM: CA.

Detaljer

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING

ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING ORIENTERING OM BRUKSOVERLATING (utleie av egen bolig) 1. BRUKSOVERLATING KREVER SAMTYKKE AV BORETTSLAGETS STYRE Bruksoverlating er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jfr borettslagsloven.

Detaljer

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS

STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER ØST HAUGESUNDSGATE 7 D H0307, 4014 STAVANGER STAVANGER - LEKKER STUDIOLEILIGHET MED GOD STANDARD - HEMS LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.01.2016

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN.

BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HAVNA KOBBES GATE 10, 7042 TRONDHEIM BOFELLESSKAP PÅ NYHAVNA MED 6 STORE HYBLER KLAR FOR INNFLYTTING. VARMTVANN INKLUDERT. GANGAVSTAND TIL SOLSIDEN. LEIEPRIS: KR. 3 750

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING -

FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BJERGSTED TASTAGT. 27, 4007 STAVANGER FIN 3-ROMS I 2. ETG. MED GOD PLANLØSNING - MØBLERT - PARKERING - LEIEPRIS: KR. 9 900 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.12.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG.

MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MADLA MADLASTOKKEN 26, 4042 HAFRSFJORD MADLA- FIN 3-ROMS LEILIGHET I 2 ETG. LEIEPRIS: KR. 10 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 15.12.2015 AREAL/ROM: CA. 73 KVM. BRA. ANTALL ROM:

Detaljer

NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING

NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM NYOPPUSSET 2-ROMS LEILIGHET MED SENTRAL BELIGGENHET OG PARKERING LEIEPRIS: KR. 8 900 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 9, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM - CA 17M2 LEIEPRIS: KR. 6 200 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL

LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO NYE MAJOR SØRKEDALSVEIEN 11 G, GARASJEPLASS 2023, 0369 OSLO LEDIG GARASJEPLASS I NYE MAJOR - SØRKEDALSVEIEN, UNDER XXL LEIEPRIS: KR. 1 700 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer