Leiekontrakt for bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiekontrakt for bolig"

Transkript

1 Leiekontrakt for bolig Parter i leieavtalen: Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse: Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... Leietager Navn:... Ekstra leietager:... Adresse:... Adresse: Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... Personnumre noteres på baksiden av kontrakten, evt. kopi av legitimasjon. Avtalen baserer seg på husleieloven av 26. mars 1999, nr. 17. Viktig korrespondanse skal meddeles både med e-post og i brev (eller notat lagt foran inngangsdøren) dersom begge disse er oppgitt. Avtalen er utstedt i to eksemplarer en til leietaker og en til utleier. Kopi leveres bank der depositumskonto er opprettet. Utleier og leietaker har kommet overens om leie av leilighet på følgende vilkår: 1. Leieforholdet gjelder leilighet i eiendommen: Adresse:...Arnulf Øverlandsvei 154, 0763 Oslo... Antall rom: pluss kjøkken og bad. Ytre rom:...ingen... Etasje: Oppgang:... Boder:..1 innvendig... Boareal: kvadratmeter Parkeringsplass / garasje:...felles parkeringsplass... Uteplass:...Fellesarealer Rett til bruk av felles rom:...felles vindfang kun for inn og utpassering... Leieobjektet er: Fullt møblert (Se signert inventarliste som utgjør en del av denne leiekontrakten) Side 1 av 9

2 2. Bruken av leiligheten. (Husleielovens 5-1, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-8 og 9-9 ) a) Leiligheten skal brukes til: Beboelse for person(er) Kun ikke-røyker(e).. b) Leieboeren er ansvarlig for at leiligheten med utrom til enhver tid er ren og i ordentlig stand. Leieboeren er ansvarlig for at også hans husstand og den han tar inn i boligen følger husordensreglene. All skade på leiligheten med tilbehør, derunder knuste ruter, skal erstattes av leieboeren. c) Hvor det er installert varmeapparater for å hindre frost i ledninger og rør m.v. skal leieboeren påse at disse blir benyttet. I motsatt fall blir han ansvarlig for den skade som forvoldes. d) Ved opphengning av bilder skal det bare brukes billedstifter, og til opphengning av malerier og større bilder bare x-kroker. e) Lufting av leiligheten skal skje gjennom vinduene, ikke gjennom dører til felles gang, hovedtrapp eller lignende. f) Alt husarbeid som forekommer i leiligheten og fellesrom skal utføres til de tider på dagen som kan karakteriseres som vanlig arbeidstid. Det er i leieboernes egen interesse ikke å irritere sine medbeboere. g) Bruk av vaskemaskin i rom uten sluk er tillatt uten utleieres skriftlige samtykke. Vanntilførsel til vaskemaskin skal være avstengt når ingen er tilstede i leiligheten. h) Vannseng må ikke tas i bruk uten utleiers skriftlige samtykke. i) Røking inne eller under tak foran boligen er ikke tillatt. 3. Husleie (Husleielovens 3-1 til 3-3, 3-8, 4-2, 4-3 og 9-9 ) 3.1 Leiesum...kr. pr. måned. I bokstaver:... Leiesummen betales forskuddsvis den i hver måned, til kontonr: Første innbetaling:...(dato) med kroner... for perioden... Forfaller leien på en søn- eller helligdag, blir forfallsdatoen utsatt til den påfølgende virkedag. Leien ansees som betalt den dag leien innleveres til postverket eller banken. Nøkkel til boligen utleveres når første husleie er betalt. Husleien kan reguleres årlig med konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå pr året før. Normalt reguleres husleien 1. januar. Husleieregulering varsles minst en måned i forveien. 3.2 Oppvarming og Strøm (Husleielovens 3-4 ) Leien er også vederlag for:...oppvarming, varmt vann og elektrisitet.... For oppvarming, varmt vann og elektrisitet betaler leieren et særskilt tillegg som følger: Side 2 av 9

3 ...Kr 300 pr måned per person ut over en person som bebor leiligheten... Merk: Mislighold av betaling av strøm og brensel, regnes som mislighold av betalt leie, og kan gi rett til tvangsfullbyrdelse Depositum (Husleielovens 3-5 ) Hvis depositum skal stilles kan det brukes til å dekke manglende leiebetaling, skade på eiendommen / inventar, samt manglende rengjøring ved utflytting samt tapt husleie som følge av dette. Depositum:... kroner. I bokstaver:... På kontonummer:... (sperret konto) innen dato:... Beløpet kan ikke overstige seks (-6-) måneders husleie. Blir leien endret, kan partene kreve at depositumsbeløpet justeres tilsvarende. Manglende innbetaling ansees som et kontraktsbrudd fra leietaker. Utleier kan i så fall kreve kostnader til etablering av nytt leieforhold dekket. Beløpet skal settes på sperret konto i leietagers navn i Sparebanken Bien i Oslo. Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av partene disponere pengene på egenhånd. Dvs. at både leietager og utleier må undertegne for å disponere beløpet. Når leieforholdet opphører, kan skyldig husleie samt utgifter som leieren skylder for manglende rengjøring, rydding og reparasjoner dekkes av kontoen. Renteinntektene fra depositumet skal tilfalle leietager. Krever leieren utbetaling av depositumet, skal banken varsle utleieren om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis ikke utleieren innen en måned etter at varselet er mottatt, dokumenterer å ha reist søksmål. Mottar ikke banken slik dokumentasjon innen fristen, og leieren ikke har trukket kravet tilbake, kan banken betale depositumet til leieren med frigjørende virkning for banken. 4. Leieforholdets varighet (Husleielovens 9-2, 9-6 og 9-7) Leiligheten overtas fra den... fra hvilket tidspunkt leien begynner å løpe. 4a. Leieforholdet er tidsbegrenset og opphører uten oppsigelse den... 4b. Skulle leieren ønske at leieforholdet skal opphøre før den dato som er nevnt under 4a kan han si opp med... måneders varsel regnet fra den 1. i måneden. Minste botid er 6 måneder hvis ikke annet avtales her:... Ved fornyelse eller forlengelse av leiekontrakt reguleres husleien i forhold til gjengs leie. Oppsigelse fra leietakerens side skal være skriftlig med dato og underskrift. Kopi skal sendes banken der depositumskonto er opprettet. Side 3 av 9

4 5. Overlevering av leilighet (Husleielovens 2) Utleieren plikter å stille leiligheten til rådighet for leieren til avtalt tid i ordentlig stand, rengjort, med hele ruter og brukelige låser, med nøkler til alle utvendige dører. Likeså skal kloakk, vann, gass, varme og elektriske ledninger til lampepunkter og stikk-kontakter, samt komfyrer, ovner og kaminer være i ordentlig stand når leieren flytter inn i leiligheten, i den grad slike innretninger finnes i leiligheten. Overlevering finner sted etter at depositum er innbetalt og føste måneds husleie er betalt. Fra disse regler gjøres følgende unntak:... Klage over at leiligheten ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand må leieren i tilfelle sette fram innen 14 dager etter overtakelsen. Han må dessuten innen den nevnte frist oppgi hva han krever rettet. Ellers regnes forholdet for godtatt. Følgende nøkler er overlevert leietaker ved overlevering av leilighet. Nøkler overlevers ikke før avtalt innskudd på depositumskonto er utført, og første måneds husleie betalt. 2 stk systemnøkler 3EL772K3 1 stk nøkkel for dør inne i leilighet 2 stk systemnøkler 1NN4985 Nr 10 1 stk nøkkel for vinduslås 2 stk nøkler for sikkerhetslås ytterdør 1 stk nøkkel for utespring Tapt systemnøkkel erstattes med kr for første tapte nøkkel, deretter kr 250 per nøkkel. Øvrige tapte nøkler erstattes med kr. 250 per nøkkel dersom leietaker ikke selv skaffer ny nøkkel. I tilfelle fravikelse, dekkes skifting av låser etter regning fullt ut av leietaker dersom nøkler mangler. 6. Utleierens plikter i leieperioden (Husleielovens 5) Utleieren plikter å sørge for at leiligheten står til rådighet for leieren i leietiden, og at bygningen er i ordentlig stand. Fornying av tapet, maling, og annen istandsetting eller oppussing som følge av forringelse ved slitasje og elde, skal utleieren sørge for så ofte det sedvanemessig er påkrevd etter eiendommens, leilighetens eller rommets beskaffenhet. Leietaker skal ikke iverksette slikt arbeide uten avtale med utleier. Utleieren plikter å sørge for at portrom, heisrom, trapper og ganger er tilstrekkelig opplyst og at port og gårdsrom og felles rom blir holdt rene, eventuelt mot vederlag eller ved arbeidsfordeling som avtalt i punkt 7. Han plikter å se etter at ro og orden blir overholdt i eiendommen. 7. Leierens plikter (Husleielovens 5) Leieren plikter på egen kostnad innenfor leiligheten å vedlikeholde låser, nøkler, ruter, gasskraner, vannkraner, servanter, vannklosettskåler med sete, lokk og sisterne, varmtvannsbeholder, badekar, elektriske komfyrer, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer og å sørge for oppstaking av avløpsrør til egen vannlås. Regelmessig rengjøring skal utføres. Oppstår lukt, soppdannelse, Side 4 av 9

5 misfarging og utøy på grunn av manglende rengjøring kan utleier etter 14 dagers varsel få dette utført for leietakers regning. Utleier kan varsle om inspeksjon av slike forhold med 3 dagers varsel. Leier skal ikke forlate leiligheten uten at vannkran til vaskemaskin er stengt og kokeplater avskrudd. Ytterdør og vinduer skal alltid holdes lukket og låst med sikkerhetslås i tillegg når leiligheten forlates. Nøkkel for låsing av vindu skal ikke etterlates i låsen. Leieren plikter å holde vedlike ledninger og innretninger som han selv har satt opp, og å betale utgiftene til ovnsfeiing. Alt arbeid som leieren plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. Leieren plikter å behandle leiligheten og eiendommen ellers med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Han må erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, framleietakere eller andre som han har gitt adgang til leiligheten eller uten skjellig grunn til eiendommen for øvrig. Leieren svarer også for skader ved frysing som skyldes ham selv eller noen han er ansvarlig for. Trappevask, loftsvask, samt hovedrengjøring av husets fellesrom utføres av leierne i huset etter fordeling således:...felles vindfang og inngangsparti rengjøres etter behov.... Leieren plikter å melde adresseendring til folkeregisteret. 8. Leierens meldeplikt. Framleie. (Husleielovens 5-8 og 7) Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må han melde uten unødig forsinkelse. Lar han være å gi pliktig melding, taper han sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for all skade som kommer som følge av forsinkelsen. Uten utleiers samtykke må leieren ikke bruke leid leilighet eller rom på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i avtalen. Heller ikke må framleie finne sted uten utleierens skriftlige samtykke. Som framleie regnes det ikke at leieren tar opp i sin husstand sin ektefelle, sine egne eller ektefellens slektninger i rett oppadstigende linje, barn, svigerbarn, barnebarn, søsken, adoptivbarn som er adopterte før fylte 21 år, eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling. For framleie gjelder for øvrig følgende bestemmelser:... Ikke tillatt Forskjellige bestemmelser (Husleielovens 5-6) Leiligheten må ikke uten samtykke fra utleieren brukes på annen måte enn fastsatt eller forutsatt i avtalen. Når forholdene krever det, må leieren finne seg i at utleieren eller noen på hans vegne skaffer seg adgang til leiligheten. Om forandringer og reparasjoner se 5-3 og 5-4 i husleieloven. Side 5 av 9

6 Leieren må ikke uten samtykke av utleieren sette opp antenne på eiendommen eller forandre leiligheten så som å anbringe fast golvbelegg, fjerne, flytte eller bytte ovner, komfyrer og lignende. For markiser, vinduer, balkonger og lignende gjelder følgende regler:...vinduer skal alltid være lukket og låst med vinduslås når leiligheten forlates. Nøkkel fjernes Forandringer i leieforholdet. (Husleielovens 8-1 og 8-3) Leieforholdet faller bort dersom utleid leilighet eller rom blir ødelagt av brann eller annen hendelig begivenhet, likegyldig om det skjer før eller etter at leieren har overtatt leiligheten. Var leieavtalen inngått med med den ene ektefelle eller registrert samboer og denne forlater den ledige leilighet eller rom, har den annen ektefelle eller registrert samboer når denne bor i leiligheten rett til å fortsette i leierens sted. 11. Leierens avtalebrudd (Husleielovens Tvfbl 4 18, 5-11 og 13-2) Blir leien eller avtalte tilleggsytelser som brenselsutgifter ikke betalt innen 14 dager etter at skriftlig påkrav etter tvangsfullbyrdelseslovens 4 18 er sendt (tidligst på forfallsdag), kan leieren kastes ut uten søksmål etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. a). I påkravet skal det stå at unnlatelse av å betale leien innen 14 dager etter at påkravet er sendt, vil føre til begjæring om utkastelse. Leieren kan ikke sette fram motkrav på utleieren med mindre motkravet er erkjent av utleier eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leier likeledes kastes ut uten søksmål etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. b), tidsbegrenset leie, evt. tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. c), vanlig leieforhold. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleie heve avtalen og leier plikter å flytte ut. Utkastelse kan da likeledes begjæres etter tvfbl 13-2, 3. ledd pkt. d). En leieboer som flytter etter utkasting eller krav fra utleier på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av det som utleier får inn ved ny utleie. Leieren må også betale den kostnaden som utkasting, søksmål og ryddiggjøring i tilfelle fører med seg. Tvangsfullbyrdelseslovens ledd. Særlig tvangsgrunnlag for fravikelse av fast eiendom er dessuten: (a) Skriftlig avtale om leie, som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leien ikke blir betalt. Det skal gå fram av varselet etter 4-18 ( se nedenfor )at tvangsfullbyrdelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. (b) Skriftlig avtale om leie for en bestemt tid som inneholder vedtakelse av at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. (c) Oppsigelse i leieforhold etter husleieloven, når oppsigelsen fyller husleielovens vilkår og søksmål etter husleieloven ikke er reist innen lovens frist, eller når slikt søksmål er reist og retten har funnet oppsigelsen gyldig. (d) Heving av leieforhold etter husleieloven, når det foreligger forhold som gjør det åpenbart at utleieren hadde adgang til å heve leiekontrakten uten oppsigelse. (e) I andre leie- og besittelsesforhold enn etter husleieloven: forhold som gjør det åpenbart at saksøkte ikke har rett til å besitte eiendommen. Side 6 av 9

7 Bokstavene a til d gjelder ikke i festeforhold. Endres ved lov 26 mars 1999 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 26 mars 1999 nr. 248) Særlige tvangsgrunnlag Et særlig tvangsgrunnlag kan begjæres tvangsfullbyrdet når to uker er gått etter at saksøkeren har sendt skriftlig varsel til saksøkte. I varselet, som tidligst kan sendes på forfallsdagen, skal det gjøres oppmerksom på at fullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir oppfylt. Varsel kan unnlates dersom saksøkte verken har kjent oppholdssted eller kjent fullmektig med kjent oppholdssted som kan motta varsel på saksøktes vegne. Namsmyndigheten kan frita saksøkeren for varslingsplikten dersom det er grunn til å frykte at fullbyrdelsen ellers ville bli vanskeliggjort. Unnlates varsel etter annet ledd, kan fullbyrdelse begjæres når to uker er gått fra forfallstiden. Varsel kan ikke frafalles på forhånd. 12. Fraflytting (Husleielovens 10-1, 10-2, 10-4) Når leietiden er ute, skal leieren levere leiligheten med tilbehør tilbake til utleieren rengjort og i samme stand som da han overtok den, bortsett fra forringelse som følge av elde, alminnelig slitasje og mangler som utleieren skal rette. På flyttedagen, normalt siste dag i måneden, skal leieren ha flyttet ut innen kl Faller kontraktens (lovens) flyttedag ikke sammen med betalingsterminene, reguleres husleien for de mellomliggende dager. Hvis flytting ikke skjer som avtalt, betales 1/10 av månedlig leie per dag etter avtalt utflytting. Hvis ikke annet er avtalt, må leieren ikke fjerne fast inventar, ledninger og liknende som han har satt opp, med mindre han setter leiligheten i samme stand som da han overtok den. Utleieren har rett til slikt inventar uten vederlag. Likeså har han rett til låser som leieren har satt inn og latt være tilbake, og alle nøkler til låsene. Mangler som leieren ikke har utbedret, kan utleieren utbedre på leierens kostnad. Mangler som leietager er ansvarlig for, og som utleier ved vanlig aktsomhet burde ha oppdaget, må påberopes av utleier innen 14 dager etter leieforholdets slutt. Dette gjelder ikke dersom leietager har opptrådt svikaktig, forsøkt å skjule skaden eller lignende. Dersom leiligheten ikke er rengjort på utflyttingstidspunktet, vil den bli rengjort for leietakers regning. Leietagers løsøre som glemmes igjen ved utflytting oppbevares i 14 dager etter at varsel om avhending en sendt til utflyttet leietaker forutsatt at utflyttet leietaker har oppgitt kontaktinformasjon. Mangler slik kontaktinformasjon, kan løsøret avhendes av utleier etter 14 dager. Boligen kan disponeres av ny leietaker selv om gammel leietakters løsøre fortsatt oppbevares der. Ny leietaker eller utleier kan ikke lastes for skade på gjenglemt løsøre. Post ettersendes hvis ny adresse er påført selvklebende etiketter som overleveres utleier. Hvis ikke, returneres posten til avsender. Leietaker plikter å omadressere post ved utflytting, samt melde flytting til folkeregisteret. 13. Verneting Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet. Side 7 av 9

8 14. Særlige bestemmelser 14.1 Forsikringer Utleier er ansvarlig for forsikring mot brann og tyveri av utleiers eiendom. Utleier er ikke ansvarlig for gjenstander og utstyr leietaker bringer inn i leiligheten. Leietaker må om ønskelig selv forsikre egne eiendeler og for skader som følger av bruken av egne eiendeler. Leietaker plikter å melde fra om enhver skade uten ugrunnet opphold. Manglende varsling kan utløse erstatningsansvar Ordensregler a) Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden, og å følge de ordensregler som for øvrig gjelder for Skogen Boligsameie. Disse og annen informasjon kan finnes på nettstedet b) Etter kl...alltid... skal gatedøren være stengt og låst. De som kommer inn etter den tid, skal slukke lyset og låse etter seg. Sikkerhetslås i ytterdør benyttes når boligen forlates c) Bruken av radio og TV og lignende må avpasses slik at det ikke sjenerer de øvrige leieboere. Fra kl....23:00... til kl...07:00...skal det være ro i huset. d) Ekstra entre og gatenøkler må bare anskaffes med eierens vitende, og skal ved fraflytting leveres eieren uten vederlag. e) Hund eller katt og andre dyr må ikke holdes uten skriftlig samtykke fra eieren. Samtykket kan tilbakekalles av eieren hvis det viser seg at dyreholdet medfører ulemper. Spesielle bestemmelser for dyrehold: Bruken av fellesrom a) Fellesrommene må ikke av noen av leieboerne nyttes til andre formål enn de er bestemt for. b) Gårdsplasser, porter, trappeoppganger og avsatser skal til enhver tid holdes ryddige. Leieboere må ikke oppta plassen med uvedkommende ting, som kasser, barnevogner, sykler, ski etc. Disse ting skal plasseres på de steder som til enhver tid måtte bli anvist av eieren. c) Alt boss og avfall skal legges i anvist stativ med søppelsekk. Leieboerne er ansvarlig for at ikke bosspannene fylles slik at bosset faller utover og fremkaller lukt og trekker utøy til huset. d) All banking a matter, løpere og lignende skal foregå på gårdsplassen eller på et av eieren nærmere anvist sted. Det er forbudt å foreta slik banking ved utgangsdør, på altaner, i vinduer eller i trappegang. Side 8 av 9

9 15. Vedtakelse av kontrakten. Utleier og leietager vedtar herved alle punktene i avtalen. Avtalen er skrevet i to (-2-) eksemplarer som begge er undertegnet av partene. Partene beholder hvert sitt eksemplar. Undertegnede leier erklærer herved at leiligheten ved overtakelsen var i lovlig stand i overensstemmelse med leiekontrakten og inventarliste, at den var rengjort, at alle vindusruter var hele og at alle nødvendige nøkler var tilstede i brukbar stand. Utleier:...Sted:... dato:... Evt. fullmektig:... Sted:... dato:... Leietager:... Sted:... dato:... Evt. leietager nr.2:... Sted:... dato:... Står to leietagere i kontrakten, f. eks. et samboerpar, vil de hefte solidarisk for avtalens økonomiske forpliktelser, bl. a. leiebetalingen og ansvar for skade på boligen. Et solidaransvar betyr at utleier kan kreve en av leietagerne for hele beløpet, hvis den andre ikke betaler. Den interne fordelingen av de økonomiske forpliktelsene mellom leietagerne er således utleier uvedkommende. Leieren har rett til å tinglyse denne kontrakt for egen kostnad. Leiekontrakten skal i så fall ha prioritet etter...og uten opptrinnsrett. 16. Tilbakelevering Utleier har mottatt nøkler og godkjent boligens stand. Nei Ja Inventarliste er gått igjennom uten kommentar. Nei Ja Hvis nei, skal dette beskrives nærmere på eget ark som også signeres av begge parter Er det stilt depositum, jfr. avtalens punkt 3.3, medfører utleiers signatur her, at leietager får full råderett over den sperrede kontoen. Utleiers navn:... Signatur:... Sted:... dato: Vedlegg som utgjør en del av leiekontrakten a) Signert inventarliste. b) Eiendommens ordensregler. Side 9 av 9

10 INVENTARLISTE FOR HYBELLEILIGHET I ARNULF ØVERLANDS VEI 154, 0764 OSLO. 9 MAR 2013 Nr Antall/Gjenstand Tilstand Antatt verdi Tilstand ved 30 aug 2011 inkl montering utflytting OPPHOLDSROM: Rommet har nymalte vegger og tak, hvite samt nyslepet og lakkert furugulv. Mattlakket brystpanel 01 Sovesofa (IKEA) med blått avtagbart trekk Ganske Ny 6500 (nypris) 02 I sovesofa: 2 røde puter Ganske Nye 100 x 2 03 Beko fryseskap (NB: Av-iset og vasket ved utflytting) Sprekk skuff 2000 (nypris 2011) 04 Trillebord Lampe i glass Lite kjøkkenbord Gammelt/antikt I skuff lite kjøkkenbord: 4 bordbrikker, tilsammen: IKEA klappestoler i plast, med puter 2 x 100 (nypris) 09 Tallerkenhylle med to skuffer Gammel/antikk På tallerkenhylle: 2 krus med tilhørende sukkerskål (sett): Røykvarsler Billy eik bokhylle 60 x I Billy bokhylle: Glassvase, avlangt blått fat, hvit lysestake 80 x 5 14 Pidestall med metallfarget potte Gardiner i grå bomull på svarte gardinstenger Skrivebord med 10 hengemapper i nederste skuff Slitasjemerker Skrivebordslampe halogen Skjøteledning 5 uttak Salongbord i glass og aluminium Teppe under salongbord, blått (fjernet) 23 2 panelovner Flekkete 2 x Kontorstol Nesten ny Innrammet 3 fotografi i en ramme med strandmotiv Bilde i klipsramme "Rismarker" Høy stålampe, hvit Taklampe fastmontert type Ny IKEA garderobeskap 2000 (nypris) 30 Mikrobølgeovn Whirlpool Crisp Ny Søplekasse 2 stk 100 I IKEA GARDEROBESKAP: 32 Vaskebøtte, gulvklut, nal og Jif moppeskaft, tilsammen badehåndklær 2 x hånd-håndklær og 3 kluter 7 x Elektrisk julelys med 7 lys Ny 200 (nypris) 36 Leietakers mappe m. bl.a. bruksanv. for vaskemaskin 250 pr bruksanv. 37 Støvsuger Biltema Tynn overmadrass til sovesofa 200 GANG: Rommet har strietapet, noen nymalt hvite, nymalt hvitt tak, og eldre men hele brune fliser på gulv 01 Speil IKEA Rustik Nytt 800 (Nypris) 02 Vegglampe i messing og glass 300 (nypris) 03 Hattehylle 300 (nypris) 04 Nøkkelskap. (Se hoveddel kontrakt om nøkler til leiligheten) Nytt 150 (Nypris) 05 Rosina Wachtmeister bilde. Sprekk i glass Termometer Plakat seilskuter Småskader Taklampe (denne kan ikke skrus av/på av leietaker, pære er derfor tatt ut) små tepper og en dørmatte 3 x 100

11 KJØKKEN: Rommet har hvitt tak, helt linoleumsbelegg, nymalte hvite vegger og nye hvite fliser over benk 01 Fastmontert hybelkjk med bereder, kokeplater og kjøl (av-iset) Sprekk luke rep I hybelkjøkken; Skjøteledning med 3 uttak. Feiekost og brett Ikea skuffeseksjon, pen benkeplate, fastmontert, med håndkleholder I skuffer: Bestikk, sett med 4 x 8 deler (8 x Kniv-skje-gaffel-teskje) I skuffer. 2 brødkniver, boksåpner, ostehøvel, potetskreller, pizzahjul 60 x 5 06 I skuffer: Stekespade stål, øse i stål, pølseklype, visp i stål, trakt, salatbestikk 60 x 4 07 I skuffer: Pensel, plastsleiv, slikkepott, Stekespade i tre, stekespade i plast 30 x 4 08 I skuffer: 3 rustfritt stål kjeler med lokk (et lokk passer også stekepanne) 3 x I skuffer: Aluminiumskjele med lokk og stekepanne i rustfritt stål 2 x I skuffer: 2 stk brødfjel. 2 stk kjele-underlag. Velbrukte 2 x IKEA kjøkken overskap, et med halogenlys, trafo og glassdør/hyller I overskap: 6 melkeglass (varierende typer) 20 x 6 13 I overskap: 6 av hver av konjakkglass, rødvinsglass, hvitvinsglass, drinkeglass 20 x I overskap: 2 krus I overskap: 6 glassbrikker I overskap: 2 drammeglass og en vannmugge I overskap: 6 suppeboller og 6 middagstallerkner 20 x I overskap: 2 dessertboller i glass, Målebeger, kurv 20 x 4 19 I overskap: Kaffesett 4 sett av hver: Kopp, skål og asjett 100 x 4 20 I overskap: Plastbolle 3x, sikt og kaffekrukke 50 x 3 21 I overskap: 4 eggeglass, Salt og pepperbøsse I overskap: 4 glasshåndklær og 4 grytekluter Vaskemaskin 5000 (nypris) 24 Vinstativ Innrammet plakat "Greece" telysholdere i metall 60 FLISLAGT BAD MED VARMEKABLER: Rommet har hvitt tak og flislagte gulv og vegger. Ingen knuste fliser eller speil/glassflater. 01 Fastmontert servant, speil, lampe, hylle og klosett Uten skader Dusj med skyvedør og batteri Uten skader Tørkestativ med vinger Fastmontert veggskap i tre Håndkleholder og dorullholder 500 BOD: Rommet har nymalte hvite vegger og tak og nylagt eik parkettgulv. 01 IKEA sofaseng Velbrukt På Ikea seng: to madrasser, en tykk med trekk og en tynn. Velbrukt I sengens skuff: Tykk overmadrass Lite brukt Fire IKEA kjøkkenskap (fastmontert) hvorav to avlåst av utleier Vegglampe ved seng Vegglampe fastmontert over dør Rødt teppe Nytt Billy eik bokhylle 60 x sengesett (dynetrekk, putevar og laken) 2 stretchlaken Et sett slitt 2 x Dyne og pute 400 Dersom intet er angitt, er gjenstandene normalt brukt. Listen er benyttet ved gjennomgang av leiligheten ved overlevering av nøkler, og alt er påvist av begge parter. Inventarlisten består av to sider. Leietaker: Utleier: Dato: Ved utflytting skal alt være vasket og rent, gulv vasket og tepper og møbler støvsuges. Hyller, skap og lister støvtørkes. Spiker og skruemerker repareres. Hele bad og kjøkkenet vaskes. Kjøkkentøy vaskes opp. Kjøleskap/fryser avtint og vasket. Bruk ikke verktøy for å fjerne is, dette ødelegger kjølekretsene. Alle gjenstander i inventarlisten er på plass.

12 Husordensregler Skogen Boligsameie Regel 1 Generelt Sameierne er ansvarlig for at husordensreglene overholdes av husstanden og av dem som gis adgang til boligene. En lojal oppfølging av reglene fra den enkeltes side er et vesentlig bidrag til et godt bomiljø. Vaktmester eller engasjert vaktpersonale har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser. Eventuelle uoverensstemmelser mellom beboerne bør først søkes løst mellom partene. Henvendelser til styret om husordenssaker bør skje skriftlig. Regel 2 Bomiljø Beboerne skal sørge for ro og orden i og utenfor sine boliger. Boligene og fellesområder må ikke brukes slik at andre beboere sjeneres. Organisert ballspill henvises til ballplassen. Beboerne skal gjøres ansvarlige for skader og hærverk på bygninger og fellesanlegg som de selv, deres husstand eller gjester forårsaker. Fra kl. 23 til kl. 6 må beboerne vise særlig hensyn slik at ikke natteroen til naboen forstyrres. Regel 3 Trafikkmiljø Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av nødvendig vare- og syketransport. Slik transport til/ fra femte, sjette, sjuende og åttende plan skal forgå via Jerpefaret/ Lillevannsveien, til/ fra første plan via Arnulf Øverlandsvei. Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing. Parkering er bare tillatt på de registrerte plassene i garasjehuset og på øvre og nedre parkeringsplass utenfor garasjen. Større kjøretøy som tar mer enn en plass, tilhengere og campingvogner kan ikke parkeres på øvre eller nedre parkeringsplass. Langtidsparkering er heller ikke tillatt verken på øvre eller nedre parkeringsplass. Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i strid med disse parkeringsbestemmelsene, kan styret uten ytterligere varsel begjære kjøretøyet borttauet for eiers regning og risiko. All kjøring på gangveier og i garasjehus skal skje med stor aktsomhet. Det skal brukes lys på kjøretøyet og høyeste tillatte fart er 10 km/ t. Der barn oppholder seg, ligger hele ansvaret for sikker adferd hos motorføreren. Det er ikke tillatt å skifte dekk eller vaske motorkjøretøy på gangveiene. Alt renhold og vedlikehold av biler på Skogenfeltet kan bare skje utenfor verkstedet på første plan. Regel 4 Utemiljø Beboerne oppfordres til å delta aktivt på dugnader og fellesarbeider i sonene (se regel 9). Det er viktig å verne om trær, busker, prydplanter og plener. For å hindre uvedkommende i å ødelegge bygninger, heiser, uteanlegg og våre øvrige eiendeler, skal de som åpenbart ikke har noe med Skogenfeltet å gjøre vises bort. Garasje- og heishuset skal holdes lukket og låst til enhver tid (unntatt garasjeporten som normalt står åpen i rushtiden mandag til fredag). Regel 5 Renovasjon Søppel hentes én gang i uken ved boligene og det tas normalt med én sekk/ tømmes én søppelkasse hver gang. Søppel må ikke plasseres utenfor søppelkomprimatoren/ søppelcontainerne. Sekker må ikke fylles mer enn at det er 20 cm. løftekant igjen på sekken. De må ikke fylles med flytende avfall, skarpe gjenstander, knust glass etc. som kan skade renovatørene. Aske, kattesand o.l. må pakkes inn spesielt før det legges i søppelkassen eller sekken. Større avfallsmengder som bygningsmaterialer, husgeråd, emballasje etc. må den enkelte fjerne selv, eventuelt betale særskilt for å få dette hentet. Juletrær plasseres etter anvisning fra styret. Beboerne oppfordres til å kaste alt papir, papp og drikkekartonger i den utplasserte papircontaineren. Bruk ellers de returordninger som eksisterer (f.eks. glass) for å redusere avfallsmengden i søppelkomprimatoren/ søppelcontainerne. Regel 6 Snørydding, feiing, teppebanking Alle som brøyter snø og feier foran egen bolig, plikter å rydde bort snø og grus. De som kaster snø fra egen altan på gangveien eller taket foran, plikter å rydde bort snøen igjen. Vær klar over at takene ikke er dimensjonert for å tåle mer enn 250 kg/m2 slik at når snø kastes ned på taket, må den hives ut til sidene der bæreveggene er.

13 Feiing og teppebanking på altanene og foran boligene må skje slik at lyd- og støvplagene ikke er til sjenanse for naboene. Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan oppstå. Beboere oppfordres derfor til å bruke gass- eller elektrisk grill. Brann- og feiervesenet har forbudt å sende opp raketter fra altanen. Regel 7 Dyrehold Det er tillatt å holde kjæledyr på Skogen, men det må ikke være til sjenanse for andre beboere. Det er båndtvang for hunder og katter på boligfeltet hele året. Lufting av dyr må ikke skje på barnas lekeplasser, grøntarealer eller i garasjen. Luftingen må foregå under kontroll slik at barn ikke skremmes eller dyret sjenerer andre spaserende. Alle ekskrementer fra kjæledyr innenfor boligfeltet må fjernes av eier/ passer. Den som bryter regel 7, kan bli nektet å holde dyr. Regel 8 Vann- og avløpsrør Alle boliger må holdes oppvarmet i den kalde årstiden slik at vann ikke fryser til i rørene. I klosettene må det ikke kastes annet enn toalettpapir. Påse at vannlåsene alltid er fylt med vann. Regel 9 Vedlikehold av uteområder For å ta vare på fellesområdene ute er Skogen Boligsameies areal delt inn i ni soner. Innenfor hver sone velges det minst èn soneansvarlig som har som oppgave å lede fellesarbeidet og søke om og forvalte de midler som styret stiller til rådighet. Midlene som det søkes om hver vår etter at budsjettet for grøntarealene er vedtatt, skal brukes til tiltak for et godt bomiljø i hver sone. Det kan være til beplanting, stell av uteanlegg, lekeapparater, hagemøbler, andre miljøtiltak, vedlikehold eller enkel bevertning ved dugnader. Sonemidler kan som hovedregel ikke benyttes til hageredskaper eller til å dekke reise- eller fraktutgifter. Soneansvarlig får utbetalt det bevilgede beløp før sesongen og skal levere regnskap tilbake til styret om høsten med nødvendige bilag for å dokumentere at pengene er brukt som forutsatt, og eventuelt betale tilbake ubenyttet beløp. Forøvrig definerer sonene selv sine oppgaver etter behov. Soneledelse bør gå på omgang blant beboerne. Ved kontroversielle tiltakt forutsettes det at et flertall blant dem som bor i sonene er for tiltaket. Mindretallet kan eventuelt klage til styret. Sonene følger de enkelte plan med heishuset som skille mellom nordre og søndre del. Sonenes betegnelse med tilhørende seksjoner er: Sone Seksjonsnummer Plan Antall seksjoner 1 nord A174-A sør A187-A nord A122-A130 og B150-B sør A132-A149 og B161-B nord A067-A080 og B095-B sør A081-A094 og B109-B nord A012-A024 og C026-C sør B062-B066 og C050-C061 og F B001-B011 og E I spesielle tilfeller kan styret endre soneinndelingen for kortere eller lengre tid i samråd med de berørte soner. Vedlikehold av arealer utenom sonene (området rundt innkjørselen, på eller rundt nedre parkeringsplass og på eller rundt fotballbanen) gjøres på dugnader felles for hele sameiet. På disse dugnadene bør området langs Jerpefaret og opp til Skogen stasjon også ryddes. Regel 10 Endring av husordensreglene Disse reglene kan endres på sameiermøtet ved vanlig flertall. Ved endringer i reglene skal nye komplette regler distribueres samtlige sameiere.

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:...

Leie av bolig. 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier. Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:... ... ... Telefon:... Telefon:... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn:... Utleiers fullmektig:... Adresse:... Adresse:............... Telefon:... Telefon:... E-post:... E-post:... 1.2 Leietager Navn:... Ekstra leietager

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer