HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL 1(6)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)"

Transkript

1 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april 2002

2 2(6) A. ALMINNELIGE ORDENSREGLER 1. Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden, og plikter å følge husleiekontrakt og de husordensregler som er gitt. 2. Det skal være ro i borettslaget mellom kl På søn- og helligdager er det ikke tillatt å bruke slagbor-maskin eller å foreta arbeid som medfører støy i huset. Ved større selskapeligheter som vil kunne medføre støy inn i nevnte tidsrom, skal naboene i tilstøtende leiligheter varsles. 3. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel må ikke benyttes etter kl Dersom man skal ha tørketrommel, må dette være av typen "kondenstrommel". (Dette av hensyn til ventilasjonsanlegget/avtrekket fra leiligheten). 5. Opphold og eller lek i gangene er ikke tillatt. 6. Det er ikke tillatt å oppbevare sykler, sportsutstyr, leker o.l.. i gangene. Dette både fordi gangene er rømningsveier og slik bruk av gangene er til hinder for gangvask. 7. Gatedør skal alltid være låst. 8. På altanen, husets tak eller fasader er det ikke tillatt a montere radio- eller TV antenne/parabolanlegg. (Se husleiekontrakten.) 9. Banking av tepper, ryer o.l. må ikke foretas fra terrasse. 10. Grilling på terrasse er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill. 11. Innenfor den enkeltes 4 vegger stilles alle fritt til å holde husdyr så lenge naboer ikke sjeneres. Utomhus gjelder båndtvang. Dyr i bur utomhus, f.eks. kaniner, duer etc., kan ikke tillates, bl.a. for å unngår a tiltrekke skadedyr. a) Lufting av dyr må skje utenfor boområdet og evt. dyreekskrementer fjernes av eier. b) Dersom man ikke følger disse reglene, kan styret inndra tillatelse til dyrehold. 12. Ballspill er ikke tillatt på garasjeporter og husvegger.

3 3(6) B. RENHOLD 1. Renholdsuken starter mandag og varer til og med søndag. Som hovedregel gjelder: Det skal til enhver tid være rent og ryddig i trapper, ganger og foran inngangene. 2. Gangvask foretas minst en gang pr uke, mellom onsdag kl og lørdag kl , eller oftere ved behov. Flekker på veggene fjernes. 3. Boss hentes hver tirsdag ettermiddag/kveld. Vask av bossrom og bosscontainere utføres av vaktmestertjenesten. Containerne må derfor ikke benyttes i tidsrommet fra mandag kl til tirsdag kl Alt søppel skal være forsvarlig pakket inn (bossposer skal knyttes igjen). Det må ikke legges så mye boss i containeren at lokket ikke går igjen. Har man uforholdsmessig store mengder avfall, må den enkelte gjøre spesiell avtale med renholdsverket om henting. Det skal kun kastes husholdningsavfall i containerne. Alt annet avfall må den enkelte selv sørge for å få fjernet. Ved bruk av papircontainere skal det ikke kastes større enheter i containeren. Alle esker etc. må rives opp slik at ingen stykker er større enn 50 x 50 cm. Plastemballasje/-bæreposer skal ikke kastes i papircontainer. 5. Dersom andelseier/leietaker ikke selv kan utføre renholdspliktene sine, plikter han a skaffe andre til å utføre disse for seg. Gjentatte forsømmelser av denne plikten er grunn til oppsigelse av leieforholdet. Styret kan også rekvirere vask og ilegge et straffegebyr, for tiden kr. 500,-. pr. gang. C TRAFIKKBESTEMMELSER 1. I vedtektene til Nordås Terrasse 18 Parkering: Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til a regulere, sørger styret for å innhente tillatelse. Styret sørger for de nødvendige skilter og materiell til regulering. 2. Parkering på lagets område skal kun skje i henhold til anvisning på oversiktskart over borettslaget. Plassene utenfor Nordåsbrotet 101/103 og inn til fjellet ved Nordåsbrotet 113/115 er reservert gjester. Biler tilhørende beboere som blir parkert på disse plassene vil kunne bli rekvirert fjernet for eiers regning og risiko. 3. Andelseier/leietaker plikter å benytte tildelt garasjeplass. De andelseiere/leietakere som har to biler må parkere på en av de store plassene øverst i veien, eller leie ekstra garasjeplass.

4 4(6) 4. Motorkjøretøy som er feilparkert vil kunne bli rekvirert fjernet for eiers regning og risiko av styret eller den styret bemyndiger. 5. Andelseier/leietaker plikter å gjøre besøkende oppmerksom på parkeringsbestemmelsene i laget. 6. All kjøring i garasjene må skje med rimelig forsiktighet. Ikke rus motoren mens bilen er inne i garasjen. Begrens tomgangskjøringen mest mulig. 7. Parkering i garasje må kun skje på oppmerket plass. 8. Av hensyn til brannfaren må all virksomhet med kjøretøyet begrenses mest mulig. Garasjeplassen må ikke benyttes til vedlikeholdsarbeider som kan medføre spill av o1je, diesel eller bensin. 9. Kun bilens faste tilbehør som dekk (1 sett), takgrind, skiboks kan oppbevares i garasjene. Det henvises til brannlovens 25 om brannsikringstiltak og Branntilsyn foretatt i garasjene 12/2-96 av Bergen Brannvesen. Gjenstander som kan medføre fare for personer og/eller kjøretøy må sikres forsvarlig. 10. Garasjeporter/Dører skal lukkes etter bruk. Dette gjelder også på dagtid. 11. Utleie av garasjeplass kan kun skje til andre beboere i laget. All utleie av garasjeplasser skal godkjennes av styret. Utleie av garasjeplass kan kun foretas av andelseiere som selv ikke disponerer bil. Leiesum for garasjeplass kan ikke overstige det beløp som til enhver tid er gjeldende satser for ekstra plasser som borettslaget leier ut. 12. Som hovedregel gjelder: Garasjeplass og parkeringsplasser skal kun benyttes til kjøretøy som er registrert og i daglig bruk. Fravikelse fra hovedregel kan innvilges for et begrenset tidsrom etter søknad til styret. I dette tilfellet må bilen være flyttbar. 13 v hensyn til miljøet et og mulige pålegg fra det offentlige om montasje av oljeutskiller i borettslaget, er det ikke tillatt å vaske bilen på borettslagets område.

5 5(6) D. VEDLIKEHOLD Borettslaget har egen vaktmestertjeneste. Dugnad: Styret arrangerer dugnader for å få utført enkelte andre fellesoppgaver. Hver andelseier betaler inn, via husleien, et månedlig beløp til dugnadskassen. De som deltar i dugnaden får utbetalt for utført arbeid etter satser fastsatt av styret. Melding om ting som andelseier mener bør rettes på når det gjelder drift, bygningsmessige forhold o.l. vedrørende fellesanlegget leveres skriftlig til vaktmester enten på borettslagets kontor i nr. 105 eller i postkasse ved nr. 105/107 merket: B/L Nordås Terrasse Vaktmester/Styrekontor Nordåsbrotet 105 E. INDRE VEDLIKEHOLD Andelseieren skal, for egen regning, innenfor boligen og i de ytre rom (eksemplevis utvendig bod) som hører boligen til, sørge for forsvarlig vedlikehold når skaden ikke skyldes mangler ved bygningen eller ved felles ledninger og anlegg. Til indre vedlikehold regnes fornying av tapet, maling og gulvbelegg innenfor dører og vinduer. Videre all istandsetting og oppussing av boligen med ildsteder, elektriske panelovner, komfyrer, dører, ruter, låser, nøkler, elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens sikringstavle og sikringsautomater, vannkraner, servanter, varmtvannsbeholdere, badekar samt istandsetting og oppstaking av innvendig kloakkledning til egen vannlås. Likeså skal andelseieren holde ved like ledninger og innretninger som han selv har satt opp, samt betale utgiftene til ovnsfeiing. Takrenner holdes rene av vaktmester. Terrasserenner plikter hver enkelt beboer selv a reingjøre og sørge for fritt avløp. NB: Gi varsel til nabo i etasjen under før arbeidets oppstart p.g.a. fare for søl. Utvendig maling av vegg mot terrasse utføres av den enkelte beboer etter. behov. Borettslaget holder maling. Styret vil normalt anvise/forespørre om tilfredsstillende vedlikehold i form av en egenærklaring i forbindelse med sekvensielt utvendig vedlikehold av blokkene.

6 6(6) F. AKTSOMHET, ORDEN OG ANSVAR FOR SKADER Andelseieren skal behandle boligen, ytre rom og fellesrom og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet. Han skal rette seg etter de ordensregler som borettslaget fastsetter til sikring av ro og orden og forsvarlig behandling av eiendommen. Jfr. pkt i Husleiekontrakt. Andelseier må erstatte all skade som han selv er skyld i eller som skyldes hans husstand, fremleietakere eller andre som er gitt adgang til boligen eller uten skjellig grunn til eiendommen forøvrig. Dette betyr at andelseier selv må dekke egenandel ved forsikringsskader såfremt skade ikke har oppstått som følge av bygningstekniske svakheter. G. UTFØRING AV OG TILSYN MED VEDLIKEHOLD Alt arbeid andelseieren plikter å utføre skal han foreta uten ugrunnet opphold på en måte som er håndverksmessig forsvarlig og i samsvar med lover og forskrifter. Oppfyller andelseieren ikke sin vedlikeholdsplikt eller reparerer han ikke skader han plikter å utbedre, kan borettslaget la arbeidet uføres for hans regning. Borettslaget har rett til å foretå den inspeksjon som trengs til kontroll med at andelseier oppfyller sin vedlikeholdsplikt. H. ADGANG TIL BOLIGEN Borettslaget har når som heist rett til å foreta reparasjoner og oppussing som finnes påkrevd. Andelseieren må i denne forbindelse tillate nødvendig adkomst til boligen. Borettslaget har også rett til å få adgang til boligen ved ettersyn og takster av bolig og eiendom. Pa grunn av dette og av sikkerhetshensyn ved uforutsette hendelser som f.eks. brann, lekkasje, stormskader etc. er det ikke tillatt å skifte lassylinder eller montere ekstra sikkerhetslås i inngangsdør til leiligheter eller boder. Gjentatte brudd på ordensregler kan føre til oppsigelse av leieforholdet. I. TILLITSVALGTE Hver oppgang i hvert hus skal ha en tillitsvalgt. Den tillitsvalgte har en virketid på ett år. Det er viktig at den enkelte beboer melder videre til tillitsvalgt om forhold som er omtalt under vedlikeholdet. Den tillitsvalgte skal være kontaktperson mellom den enkelte andeleier og styret.

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer

Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hvem bestemmer hva i borettslaget? Retningslinjer for forandringer Hva må det søkes om godkjenning til? Hvem kan søke om å få gjøre forandringer? Hvordan går du fram med en søknad? Hvem skal dekke kostnadene?

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE LINDEBERG BORETTSLAG VEDTATT AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. NOVEMBER 1981 REVIDERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. APRIL 1984 REVIDERT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014)

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) VEDTEKTER for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor 1-1 Formål (1) Fjellhagen borettslag

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Linderud Borettslag II. Regelverk:

Linderud Borettslag II. Regelverk: Linderud Borettslag II Regelverk: 1. Vedtekter 2. Ordensregler 3. Vaskeriinstruks 4. Avtale om Hundehold 5. Utleiesøknad 6. Garasjekontrakt 7. Vaktmesterinstruks 8. BRANN og rømningsveier Linderud Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.1971 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag

VEDTEKTER. for. Fjellvang borettslag 1 VEDTEKTER for Fjellvang borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (vedtatt på generalforsamlingen 25. mai 2005 med tillegg i 5-7(5) av 26. mai 2011) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Detaljer

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid.

C. Andelseier står ansvarlig for eventuelle skader på naboleiligheter eller bygningen forøvrig hvis skaden skyldes ufagmessig utført arbeid. Husordensregler Sist endret: - Ordinær generalforsamling 25.03.15 1 Den enkelte leilighet 1.1 Oppussing A. Ved inngrep i bygningens bærende konstruksjoner må godkjent firma kontaktes for forsvarlig vurdering

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

18. Instrukser som er en del av disse husordensreglene

18. Instrukser som er en del av disse husordensreglene 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner, skilt og blomsterkasser på balkong 6. Oppbevaring

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1 GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00.

- 2 - Beboere i borettslaget er pliktig til å varsle naboene når man skal ha fester som kan forstyrre etter kl.23.00. - 1 - HUSORDENSREGLER FOR TIURLEIKEN BORETTSLAG Vedtatt av ordinær generalforsamling i Tiurleiken borettslag den 28.04.2011 1. GENERELT Det vises til borettslagsloven og vedtektene for Tiurleiken Borettslag,

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer