Direktoratet for forvaltning og IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Direktoratet for forvaltning og IKT"

Transkript

1 Direktoratet for forvaltning og IKT Sikker Digital Postkasse Utkast Kundens kravspesifikasjon - Side 1 av 4

2 Innhold 1 BKGRUNN HENSIKT MED POSTBOKSEN DEFINISJONER FORUTSETNINGER NSJONLT PROGRM FOR SIKKER DIGITL POST TIL INNBYGGER Postboksprosjektet INTERESSENTER OG RMMEBETINGELSER FOR SIKKER DIGITL POSTKSSE VSENDERE MOTTKERE BEHNDLINGSNSVR ETTER PERSONOPPLYSNINGSLOVEN... 8 SYSTEMMODELL RKITEKTURVISJON HOVEDTREKK I FORESLÅTT RKITEKTUR Digitaliseringsprogrammets prinsipper HOVEDKOMPONENTER I LØSNINGEN Meldingsformidler og oppslagstjeneste Sikker digital postboks vsendervirksomhet VIRKSOMHETSPROSESSER I SIKKER DIGITL POSTBOKSTJENESTE SENDE SIKKER DIGITL POST Oppslag mot registre (Hente adresse) Sende melding Sende på papir Oppfølging av sendt post LESE DIGITL POST Åpne postboksen Lese og administrere post OPPRETTE POSTBOKS OM KRVENE GRUPPERING V KRV VEKTING V KRV OG HÅNDTERING V BSOLUTTE KRV FUNKSJONELLE KRV MELDINGSFORMIDLEREN OG OPPSLGSTJENESTEN OVERORDNEDE FUNKSJONELLE KRV TIL MELDINGSFORMIDLEREN OG OPPSLGSTJENESTEN PROSESSER INITIERT V VSENDERVIRKSOMHETER Oppslag og verifisering mot registre Sending av melding Håndtering av utskrift Oppfølging av sendte meldinger VRSLING V SLUTTBRUKER NDRE KRV... 0 Side 2 av 4

3 7 FUNKSJONELLE KRV TIL POSTBOKSTJENESTEN OVERORDNEDE FUNKSJONELLE KRV TIL POSTBOKSEN OPPRETTE POSTBOKS HOS EN POSTBOKSLEVERNDØR UTENTISERING OG INNLOGGING TIL TJENESTEN MOTTK V MELDINGER FR MELDINGSFORMIDLER MOTTK V MELDINGER I POSTBOKSEN BEHNDLING V MELDINGER FUNKSJONLITET I LØSNINGEN GRENSESNITT OG TILGNG TIL TJENESTEN KRV TIL STNDRDER NDRE KRV KRV TIL INFORMSJONSSIKKERHET OVERORDNEDE KRV TIL INFORMSJONSSIKKERHET FUNKSJONELLE KRV TIL SIKKERHET KRV TIL SPORBRHET KRV TIL RISIKONLYSE KRV TIL SIKKERHETSPOLITIKK KRV TIL SIKKERHETSRBEID I ORGNISSJONEN KRV TIL KLSSIFISERING OG SIKRING V KTIV KRV TIL PERSONELLSIKKERHET KRV TIL FYSISK- OG MILJØMESSIG SIKKERHET KRV TIL KOMMUNIKSJONS- OG DRIFTSDMINISTRSJON KRV TIL SYSTEMUTVIKLING OG VEDLIKEHOLD KRV TIL KONTINUITETSPLNLEGGING... 4 Side av 4

4 1 Bakgrunn 1.1 Hensikt med postboksen Det overordnede behovet som skal dekkes er at offentlig post (brev/meldinger) på en sikker måte kan distribueres digitalt til alle typer mottakere. Det vil si private husholdninger, bedrifter og andre offentlige virksomheter. Postbokstjenesten vil i denne omgang begrenses til distribusjon av dokumenter fra det offentlige til innbyggerne. Offentlige virksomheter og eventuelt de som utfører tjenester på oppdrag fra dem, skal på en effektiv og sikker måte kunne sende meldinger til innbyggere til en felles sikker digital postbokstjeneste. Denne tjenesten skal ha gode systemrutiner og mekanismer som ivaretar meldingenes konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Tjenesten skal tilby mottakerne (sluttbrukerne) av meldingene sikker og effektiv enkel tilgang til sine meldinger gjennom webgrensesnitt mot sine postbokser. Tjenesten skal kunne varsle sluttbrukeren på SMS eller e-post om nye meldinger i postboksen. Tjenesten skal også kunne benyttes til å ivareta maskinell oversendelse av meldinger fra et fagsystem i avsendervirksomhet til mottakerne. Sluttbruker kan etter eget ønske slette mottatte meldinger, eller la disse bli liggende lagret i postboksen. Hun/han bør også kunne lagre mottatte meldinger/dokument på egen pc, server eller annen plattform og kunne skrive ut digitale dokument som er egnet for utskrift. Det kan være ønskelig at sluttbruker kan videresende mottatte meldinger til selvvalgte e-postadresser. Det er overordnet mål å sikre at brukerne har tillitt til løsningen slik at utbredelsen blant publikum blir størst mulig. Postbokstjenesten skal kunne gi offentlige virksomheter digital kvittering på om meldinger de har sendt er levert, åpnet eller eventuelt videresendt. 1.2 Definisjoner Term vsendervirksomhet Digitalt dokument Digital post Beskrivelse Offentlig virksomhet som sender meldinger til Sikker digital postboks. En avsendervirksomhet kan også være en ikkeoffentlig virksomhet som utfører tjenester på vegne av eller etter avtale med offentlig myndighet og som har fått tillatelse til å sende visse typer meldinger til Sikker digital postboks. En logisk avgrenset informasjonsmengde som er tilgjengelig digitalt. Et eller flere digitale dokumenter som sendes til en postbokseier fra en avsendervirksomhet. Digital post formidles som en melding. Side 4 av 4

5 Term Beskrivelse Dyplenke En lenke som peker til en spesiell side, et spesielt dokument eller en spesifikk tjeneste hos en avsendervirksomhet. Filformat Hvordan et digitalt dokument er kodet for lagring og oversending. Fullmaktsregister Et mulig fremtidig register som tilrettelegger for registrering og maskinell kontroll av aktuelle digitale roller og fullmakter for personer registrert i Folkeregisteret. Gjennomløpstid Gjennomløpstiden er tiden det tar fra en melding er mottatt av meldingsformidleren til den blir tilgjengelig i mottakers postboks. ID-porten ID-porten er en felles autentiseringsløsning til offentlige tjenester på nett. Løsningen er forvaltet av Difi. Innbyggere Fysiske personer som er registrert i det norske Folkeregisteret med fødselsnummer eller D-nummer. Kontaktregisteret Register over digital kontaktinformasjon for innbyggere bestående av blant annet epost, SMS og valgt postboksleverandør. Melding Et eller flere digitale dokument med tilhørende metadata som oversendes gjennom digital transport fra en avsender til et mottakersted der det blir tilgjengelig for mottaker. Meldingsformidler Del av Sikker digital postboks som tar imot meldinger fra avsendervirksomheter og formidler meldingene til korrekt postbokstjeneste. Metadata Informasjon som beskriver meldingen som for eksempel avsendervirksomhet, sikkerhetskrav og lignende. Mottaker Mottaker er den personen som mottar digital post og er sluttbruker av postbokstjenesten. Innbygger som mottar sikker digital post og er eier av postbokstjenesten. Oppslagstjenesten Oppslagstjenesten håndterer oppslag mot kontakt-, reservasjons-, og folkeregisteret. På sikt kan oppslagstjenesten utvides mot andre registre ved behov. Postboksbrukere/bruker Personer som bruker sikker digital postboks. Postbokseiere Innbyggere som har postboks i Sikker digital postboks Postboksleverandør/Leverandør Leverandør av hele eller deler av Sikker digital postboks. Dekker også eventuelle underleverandører. Postbokstjeneste Del av Sikker digital postboks som gir postbokseiere tilgang til meldinger sendt til postbokseier Reservasjonsregisteret Fremtidig tenkt register for nasjonal reservering mot elektronisk post fra forvaltningen. Responstid Responstid er den tiden som går fra postboksbruker igangsetter en aktivitet/funksjonalitet i et web-basert grensesnitt for postboksen til brukeren mottar forventet respons. Målingen av responstid kan foregå som en simulering og reflekterer således nødvendigvis ikke brukerens reelle opplevde responstider. Side av 4

6 Term Sentralforvalter Sikker digital postboks Sikker oversending av meldinger Sikker tilgang til meldinger Varsel Uadressert offentlig informasjon Beskrivelse Krav til og beregning av responstid klargjøres i SL. Sentralforvalter vil være den som på statens vegne har det totale forvaltningsansvar for løsningen. vtaleforvaltning vil være en delmengde av disse oppgavene. Dvs. forvalte de juridiske avtalene som er nødvendig for at løsningen utvikles videre, driftes og ikke minst brukes. Et system bestående av en sentral melingsformidler, en oppslagstjeneste og flere postbokstjenester for sending av digital post. En oversending av meldinger mellom to parter som ivaretar meldingens konfidensialitet og integritet. En tilgang til lagrede meldinger som ivaretar meldingens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Varsel til mottaker om at ny melding er lagt i postboksen. Varselet sendes via epost eller SMS etter mottakers eget valg. Informasjon fra det offentlige som sendes til en stor gruppe av innbyggere. Et eksempel på dette er veiledningen til selvangivelsen. 1. Forutsetninger En sikker elektronisk postboks er noe annet enn en vanlig e-postløsning og vil ha annen funksjonalitet. Ref. punkt:.. Postbokseierne skal benytte ID-porten for å logge seg inn. Postboksleverandøren har tilgang til kontaktregisteret, reservasjonsregisteret, folkeregisteret og enhetsregisteret og andre nødvendig registre. Sluttbruker har ansvar og risiko for innholdet i egen postboks 1.4 Nasjonalt program for sikker digital post til innbygger Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne (april 2012) slår fast at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv som hovedregel skal være digital, og fremtidens digitale tjenester etableres på en felles plattform. Den felles plattformen er en digital infrastruktur som består av noen felleskomponenter som ulike deler av forvaltningen trenger, slik som ID-porten, komponentene i ltinn, sikker digital postboks og offentlige registre som understøtter den digitale forvaltningen. Hensikten med opprettelsen av Sikker post programmet er å etablere en slik felles løsning, for at utsending av post til innbyggerne kan skje digitalt. Side 6 av 4

7 rbeidet må ses i sammenheng med øvrige felleskomponenter og utviklingen av den felles plattformen. Det er viktig at komponentene virker sammen og at plattformen forvaltes og videreutvikles i et felles strategisk perspektiv. Det er et uttrykt prinsipp i Digitaliseringsprogrammet at alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i en sikker, digital postboks. Sikker digital postbokstjeneste forutsetter at det etableres registre som gir nødvendig grunndata for at tjenesten kan benyttes. I dette ligger sentrale kontaktinformasjonsregistre og et reservasjonsregister for innbyggere som ikke ønsker å motta digital post fra det offentlige. For næringslivet skal det ikke bli anledning til reservasjon. Etter politisk behandling ble det 20. november 2012 besluttet at det skal etableres, på bakgrunn av en anbudskonkurranse, en løsning for digital postboks til innbyggerne, basert på konseptet om at innbyggerne skal kunne velge mellom ulike alternative postbokser. Inntil videre skal de offentlige virksomheter som benytter ltinn kunne fortsette med det Postboksprosjektet Prosjektet gjennomfører anskaffelsen av sikker digital postboks etter de politiske beslutninger som er fattet. Det vil si i tråd med anbefalingen gitt i Difi rapport 2012:10, en meldingsformidler kombinert med flere kommersielle leverandører av postbokstjenester som vist i figur 1. Figur 1. En meldingsformidler kombinert med flere kommersielle leverandører av postbokstjenester Side 7 av 4

8 2 Interessenter og rammebetingelser for Sikker Digital Postkasse 2.1 vsendere Det er kun godkjente avsendervirksomheter og eventuelt de som utfører tjenester på oppdrag fra dem (jf. 1.2 Definisjoner) som skal kunne sende meldinger til sikker digital postboks. lle statlige forvaltningsorgan skal kunne være avsendervirksomheter og benyttesikker digital postboks. Dette er i dag ca. 20. I tillegg kommer virksomheter som utfører tjenester på vegne av de offentlige, f.eks. legekontorer. Dette kan være flere tusen. Disse vil bli gruppert slik at de lettere kan håndteres teknisk og avtalemessig. lle kommuner og fylkeskommuner skal kunne være avsendervirksomheter og benytte tjenesten. Det kan kreves at kommunene samordner seg for at dette kravet skal etterleves. Det er i dag 429 kommuner og 18 fylkeskommuner. 2.2 Mottakere For å bli postbokseier må en være registrert i det norske folkeregisteret med fødselsnummer eller d-nummer eller registrert i det norske enhetsregisteret med et organisasjonsnummer. 2. Behandlingsansvar etter personopplysningsloven I forbindelse med kravspesifikasjonsarbeidet har det vært nødvendig å avklare plasseringen av behandlingsansvaret etter personopplysningsloven og rekkevidden av dette. Problemstillingen er behandlet i Difi rapport 2012:10 punkt.. Fra rapporten gjengis følgende: "Personopplysningsloven plasserer behandlingsansvaret på den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for en behandling av personopplysninger, jf. pol 2 nr 4. Den behandlingsansvarlige er etter personopplysningsloven den som bestemmer formål og virkemidler ved behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige vil, som pliktsubjekt etter personopplysningsloven, også måtte påse at lovens krav etterleves. nsvaret omfatter all behandling som skjer fram til at opplysningene utleveres til andre behandlingsansvarlige, eventuelt til behandlingsformål som faller utenfor loven (jf. annet ledd). Både utlevering og innsamling (mottak) av personopplysninger omfattes av lovens begrep behandling, jf. 2 nr. 2. Hvordan ansvaret fordeles mellom ulike aktører er i utgangspunktet opp til aktørene. Hver aktør må imidlertid for sin behandling blant annet sikre at det foreligger et Side 8 av 4

9 rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene. Plasseringen av behandlingsansvaret kan også reguleres i lov. For meldingsboksen i ltinn er dagens situasjon at avsendervirksomhet (tjenesteeier) er behandlingsansvarlig for meldingene som den sender til brukers meldingsboks. Det er den enkelte virksomhet (tjenesteeier) som er behandlingsansvarlig for personopplysninger lagret i ltinns arbeidsdatabase, servicearkivet m.m. og selvsagt den samlede behandlingen av personopplysningene for de ulike formål. Brønnøysundregistrene har i dag behandlingsansvaret for personopplysninger som er registrert i ltinn sine brukerregistre, autentiseringsløsninger, autorisasjoner m.m. Det er den enkelte offentlige virksomhet som har ansvaret for sin behandling. v det følger det at virksomheten selv må vurdere hvilke brev som kan sendes til SDPtjenesten. Verdivurderinger, risikoanalyser og krav til informasjonssikkerhet blir avgjørende for hvilken kanal som benyttes. Virksomhetene vil da vurdere at noe informasjon kan sendes på vanlig e post, noe gjøres tilgjengelig i en innsynstjeneste, noe sendes som ordinære papirbrev, noe som rekommanderte sendinger og noe sendes i den digitale postbokstjenesten. Vurderingene vil være ulike, men først og fremst må brukernes rettssikkerhet ligge til grunn for vurderingen. Datatilsynet har vurdert Digipost slik denne løsningen framstår i dag og kommet til at store deler av bruken vil falle inn under personopplysningslovens andre ledd, om behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål. I den grad løsningen brukes for næringsøyemed eller på vegne av organisasjoner, vil brukeren eller organisasjoner kunne være behandlingsansvarlig. Digipost opptrer da i hovedsak som databehandler på den behandlingsansvarliges vegne. Digiposts behandlingsansvar er begrenset til behandlingen av enkelte nødvendige opplysninger, som brukerens kontaktinformasjon." Datatilsynet har tatt til orde for særskilt regulering av denne type tjenester. I fravær av slik særregulering, og på bakgrunn av ovenstående, legges foreløpig følgende vurdering til grunn når det gjelder behandlingsansvaret for de involverte aktører og tjenester: - Meldingsformidleren er behandlingsansvarlig for egen bruk av opplysninger fra de tilknyttede registre (reservasjonsregisteret og kontaktinformasjonsregisteret). For øvrig opptrer meldingsformidleren som databehandler for de offentlige virksomheter som ønsker å sende digital post til postboksen og som benytter meldingsformidleren i denne forbindelse. - Den enkelte offentlige virksomhet som sender digital post til postboksen er behandlingsansvarlig for forsendelse av meldingen. I denne forbindelse må virksomheten påse at meldingen, med meldingsformidlerens medvirkning, sendes til den postboks brukeren har valgt Side 9 av 4

10 og at brukerens preferanser for øvrig respekteres (valgt varslingsadresse, eventuell reservasjon mv). Behandlingsansvaret opphører normalt etter at meldingen er overlevert til leverandøren av den digitale postboksen og gjort tilgjengelig for brukeren. Fra dette tidspunkt vil brukeren, i utgangspunktet, selv ha ansvar og risiko (være "behandlingsansvarlig") for videre behandling av meldingen, jf det som er gjengitt fra Difi rapport 2012:10 ovenfor. - Postboksleverandøren er behandlingsansvarlig for kontaktopplysninger mv om sine egne kunder, jf ovenfor. Videre opptrer postboksleverandøren som databehandler i forbindelse med mottak av meldingen og levering i rette mottakers postboks. Når meldingen er gjort tilgjengelig for mottaker vil databehandleroppdraget knyttet til den enkelte meldingen normalt være avsluttet. vsenderens (den offentlige virksomhetens) behandlingsansvar kan imidlertid utvides til også å omfatte perioden frem til meldingen er lest, dersom avsenderen har begjært lesekvittering og det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag for dette. I denne situasjonen vil databehandleroppdraget til postboksleverandøren fortsette inntil mottakeren har åpnet meldingen og kvittering er sendt ("digital rekommandert post"). I perioden fra meldingen gjøres tilgjengelig i postboksen, og til meldingen er åpnet, vil avsenderen og mottakeren kunne ha et delt ansvar for meldingen. Slik utvidelse av behandlingsansvaret på avsenderens hånd (i form av lesekvittering) krever et lovlig behandlingsgrunnlag. Behandlingsgrunnlaget kan finne hjemmel i personopplysningsloven 8 bokstavene b), e) og/eller f), avhengig av begrunnelsen for at lesekvittering anses nødvendig. For meldinger som faller inn under regelen i eforvaltningsforskriften 8, vil lesekvittering kunne være nødvendig for å oppfylle kravene i 8 nr om å registrere når mottakeren skaffet seg tilgang til enkeltvedtak sendt ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. vsenderen må i det enkelte tilfellet vurdere om lovlig behandlingsgrunnlag foreligger før det kreves lesekvittering. For ordens skyld bemerkes at mottakerne må gis tilstrekkelig informasjon om behandlingen, herunder om bruk av kvitteringsmelding mv, etter personopplysningslovens alminnelige regler. Side 10 av 4

11 Systemmodell.1 rkitekturvisjon Offentlige virksomheter skal på en effektiv og sikker måte kunne sende meldinger til innbyggere og næringsliv via en felles sikker digital postbokstjeneste. Figur 2 illustrerer konseptet. Postbokstjenesten mottar melding fra offentlig virksomhet. Deretter sørger tjenesten for at sluttbruker mottar meldingen elektronisk eller på papir. Den sikre digital postbokstjenesten er ikke en innsynstjeneste. Tjenesten skal legge til rette for at meldinger som sendes skal kunne hjelpe sluttbruker på en effektiv måte til å finne fram til og bruke andre offentlig digitale tjenester. På den måten vil postbokstjenesten bidra til at innbyggere og næringsliv viderefører den elektroniske dialogen med det offentlige. Figur 2 Konsept for sikker digital post Side 11 av 4

12 Videre skal postbokstjenesten tilby mottakere av meldinger (sluttbrukere) effektiv og sikker tilgang til sine meldinger. Mottaker kan etter eget ønske slette mottatte meldinger, eller la disse bli liggende lagret i postboksen. Mottaker må også kunne lagre mottatte meldinger/dokumenter på egen pc, server eller annen plattform, og kunne skrive ut digitale dokumenter som er egnet for utskrift. Mottaker skal også kunne videresende mottatte meldinger til andre postbokser eller til regulær e-post dersom det er ønskelig. Postbokstjenesten må kunne gi offentlige virksomheter digital kvittering på at mottatte meldinger er plassert i mottakers postboks. Det begrenser ikke muligheten for å motta andre typer kvitteringer, som for eksempel at meldingen er åpnet, videresendt e.l., men dette vil avhenge av virksomhetens behov og hjemmel og er gjenstand for avklaring..2 Hovedtrekk i foreslått arkitektur Som skissert i Figur, sender den offentlige virksomheten meldinger til innbygger og næringsliv til postboksløsningen (1). Dette forutsetter at fagsystemer hos offentlige virksomheter har etablert integrasjon mot postboksløsningen. Det skal finnes et nasjonalt reservasjonsregister som sjekker om sluttbruker har reservert seg mot digitale meldinger fra det offentlige (2). Hvis endelig mottaker av meldingen ikke har reservert seg, slår postboksløsningen opp i et felles adresseregister (a). Dette vil være nasjonalt kontaktadresseregister for innbyggere. Deretter vil meldingen leveres til den riktige postboksen (4a), og et varsel på SMS og/eller e post vil bli sendt til sluttbrukeren (a). Dersom mottaker av meldingen har reserverte seg, vil postboksløsningen eventuelt kunne sende meldingen til en print- og posttjeneste for utsendelse av dokument i brevs form (b) (det kan tenkes at virksomhetene selv må sørge for dette i en overgangsperiode). Brevet blir sendt til sluttbrukerens postadresse (4b). Ved digital utsending vil sluttbruker få tilgang til meldingen i sin digitale postboks gjennom en portal eller en annen kanal som for eksempel en postboks app (7a). For pålogging vil ID porten anvendes som autentiseringsløsning (6a). Sluttbrukersystemer vil kunne hente meldingen gjennom et standardisert grensesnitt (8a). Side 12 av 4

13 Figur Løsningsskisse for sikker digital post.2.1 Digitaliseringsprogrammets prinsipper Regjeringen har i sitt digitaliseringsprogram "På nett med innbyggeren" satt noen prinsipper for hva som skal realiseres og hvordan. rkitekturprinsipper: Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester Utvikling av IKT-løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering Digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes Designprinsipper Innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker Side 1 av 4

14 Innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester Hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas Løsningsprinsipper Innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse Innbyggere og bedrifter skal få varsling på SMS og e-post. Hovedkomponenter i løsningen..1 Meldingsformidler og oppslagstjeneste Meldingsformidleren vil fungere som det sentral navet i postboksløsningen. For avsendervirksomhetene vil den representere grensesnittet til tjenesten og er deres avtalepart. For postboksleverandørene vil meldingsformidleren fungere som teknisk integrasjonspunkt på vegne av alle avsendere i tjenesten. To designprinsipper som legges til grunn er: Meldingsformidleren og sentralforvalteren av denne er den eneste aktøren avsender forholder seg til, både teknisk og avtalemessig. vsenders behandlingsansvar opphører derimot ikke før meldingen er levert til mottakers postboks. Postboksleverandørene forholder seg til avsender kun gjennom integrasjonen med meldingsformidleren, både teknisk og avtalemessig. Den anbefalte tilnærmingen til overordnet arkitektur på meldingsformidler vil være som vist i Figur 4. Side 14 av 4

15 Resevasjonsregister Kontaktregister Oppslagstjeneste Folkeregisteret vsendervirksomhet vsendervirksomhet vsendervirksomhet Postboks Postbokser Postboks Meldingsformidler SMTP varlsing Logg SMS varsling Print og postforsendelse Innbygger Figur 4 nbefalt konsept for meldingsformidler med oppslagstjeneste Figur 4 viser en oppslagstjeneste med integrasjon med aktuelle registre og en ren meldingsformidler. Oppslagstjenesten skal håndtere oppslag mot kontakt- og reservasjonsregisteret og folkeregisteret. På sikt kan oppslagstjenesten utvides mot andre registre hvis det skulle være behov for det. Oppslagstjenesten vil gi stor fleksibilitet i løsningen totalt sett da avsendervirksomhetene får flere alternativer for hvordan de kan benytte løsningen. Det vil også gi bedre mulighet til å bygge andre tjenester basert på integrasjonene med registre, også uavhengig av selve meldingsformidlingen. Meldingsformidler skal formidle meldingene til rett postboks og kan også benytte oppslagstjenesten for verifikasjon eller oppslag hvis avsender ikke ønsker eller har mulighet til å gjøre det fra sine systemer. Side 1 av 4

16 Meldingsformidler kan varsle mottaker på SMS eller vanlig e-post når det ligger nye brev i postboksen...2 Sikker digital postboks Innbyggeren skal kunne motta brev fra forvaltningen i en sikker, digital postboks. Denne skal anskaffes i markedet. Brukeren logger seg inn på postboksen gjennom ID-porten. I den digitale postboksen vil innbyggeren få tilgang til digital post fra det offentlige og ha oversikt over sin digitale kommunikasjon med forvaltningen... vsendervirksomhet vsendervirksomhet i løsningen er offentlige virksomheter som er integrert med meldingsformidler. vsender skal kunne sende brev digitalt uavhengig av hvor mange mottakere det er. Digital utsending skjer i trygg forvissning om at sikkerheten blir ivaretatt. Side 16 av 4

17 4 Virksomhetsprosesser i sikker digital postbokstjeneste Postbokstjenesten skal støtte offentlig virksomheter i å sende sikker digital post til innbyggere og støtte innbyggere i å motta, lese og administrere sikker digital post fra offentlig virksomheter. Diagrammene i dette kapitlet er ment å illustrere den logiske flyten gjennom løsningen, men er ikke bindende for leverandøren. Oppdragsgiver ser gjerne alternative tilnærminger så lenge de funksjonelle krav og overordnete arkitekturprinsipper ivaretas. 4.1 Sende sikker digital post Prosessdiagrammet under i Figur illustrerer prosessen fra den offentlige virksomheten får et behov for å sende sikker digital post til innbygger, til den offentlige virksomheten har mottatt en bekreftelse på at posten ligger tilgjengelig i innbygger sin postboks og at innbygger har blitt varslet om dette. Prosessen beskriver en fleksibilitet mht. om det er den offentlige virksomheten som gjør oppslag mot reservasjons- og adresseregistre eller om dette blir håndtert av meldingsformidleren Oppslag mot registre (Hente adresse) Offentlig virksomhet eller meldingsformidler henter mottakeradresse ved å gjøre oppslag i nasjonale registre. Registrene har oppdatert informasjon om: sluttbruker har reservert seg mot digital post sluttbrukers digitale postboksadresse sluttbrukers varslingsadresse sluttbrukers postadresse (for fremtidig sentral printtjeneste) postboksleverandørenes sertifikatinformasjon (i tilfelle meldinger krypteres) Oppslagstjenesten mottar en forespørsel og på bakgrunn av entydig mottakeridentitet, vil besvare om mottaker kan motta digital post, og i så fall mottakers digitale postboksadresse og varslingsadresse Sende melding Offentlig virksomhet sender melding til meldingsformidler, der mottaker er identifisert enten med en entydig identitet (fødselsnummer), eller med fullstendig digital postboksadresse og varslingsadresse i tillegg Meldingsformidler kontrollerer meldingen, benytter oppslagstjenesten for å finne postboksog varslingsadresse (hvis dette ikke følger med meldingen) og sender meldingen til riktig postbokstjeneste. Postbokstjenesten kontrollerer meldingen og plasserer den i mottakers postboks, sender varsel til mottakers varslingsadresse og sender bekreftelse til meldingsformidler at dette er gjort. Side 17 av 4

18 Meldingsformidler sender kvittering til offentlig virksomhet som oppdaterer forsendelsens hendelseslogg Sende på papir Dersom innbygger har reservert seg mot å motta digital post, vil enten den offentlige virksomheten eller meldingsformidleren skrive ut posten og sende den til innbyggerens postadresse. vsendervirksomheten mottar kvittering og oppdaterer forsendelsens hendelseslogg i sitt interne system. vsendervirksomhet og meldingsformidler vil også kunne sende melding på papir til innbyggerens postadresse hvis det oppstår feil i den digitale postgangen Oppfølging av sendt post Offentlig virksomhet er selv ansvarlig for å følge opp sendt post basert på kvitteringer om hvor posten er sendt og om mottaker er varslet. Side 18 av 4

19 vsendervirksomhet Behov for å sende melding nei hente adresse? ja Hent adresse Sende melding ja digital kommunikasjon? nei Send melding til innbygger/næringsliv Send til printtjeneste Oppdater sak Feil Melding (postadresse) Spørring(SluttbrukerID) Svar (digital og varsel postadresse) Kvittering (postadresse) Oppslagstjeneste Gjøre oppslag Print- og posttjeneste Feil Kontrollere innkommende melding Print og send melding Melding (sluttbruker ID) Melding (adresser) Svar (digital og varsling postadresse) Spørring (Sluttbruker ID) Melding (postadresse) Kvittering (postadresse) Kvittering (postadresse) Meldingsformidler Kontrollere melding Hent adresse nei Har adresse? ja nei ja Digital kommunikasjon? Send til printtjeneste Sende melding til postboks Send varsel til sluttbruker Feil Feil Melding(digital adresse) Kvittering (digital adresse) Postboksleverandør Kontrollere melding Oppbevare melding Sende kvittering Figur Prosessdiagram for sending av post Side 19 av 4

20 4.2 Lese digital post Figur 6 på side 21 viser prosessdiagram for mottakers lesing og evt. administrasjon av post. Prosessen begynner enten ved at mottaker får varsel om at ny post er ankommet, eller at mottaker gjør det på eget initiativ Åpne postboksen For å åpne postboksen må innbygger autentisere seg på en sikker måte på tilstrekkelig nivå. utentiseringen skal skje ved bruk av ID-porten. Postboksen kontrollerer brukerprofilen og presenterer innhold og funksjonalitet som brukeren kan benytte Lese og administrere post Innbygger skal kunne se all post som ligger i postboksen, og på en enkel visuell måte skal hun kunne se hvilken post hun ennå ikke har lest. Mottatt post er mottakers eiendom og mottaker står fritt til å kunne håndtere denne utenfor postbokstjenesten som f.eks. videresende post, skrive ut post på egen skriver og lagre post på eget elektronisk medium. Innbygger skal også kunne slette post. Side 20 av 4

21 Innbygger Behov for å lese digital post Motta varsel Lese varsel fra offentlig virksomhet Logge inn på postboksen via ID-porten Lese og administrere meldinger og brukerinformasjon vslutte postboks Melding (innloggingsdata) Postboksleverandør Innbyggerinnlogging Kontrollere innbyggerprofil riktig postboks Presentere innhold og funksjonalitet i postboks Gjøre endringer i postboks Endringer vslutte vslutte brukersesjon Figur 6 Prosessdiagram for lesing av mottatt melding Side 21 av 4

22 4. Opprette postboks Figur 7 på side 2 viser prosessen fra mottaker har behov for å opprette postboks til ny postboks er ferdig opprettet. En innbygger som ikke har opprettet postboks og som ikke har reservert seg mot digital post vil ved innlogging i ID-porten få tilbud om å opprette en sikker digital postboks med opplysning om hvilke postboksleverandører som er godkjent for mottak av sikker digital post fra det offentlige. Innbygger velger en sikker digital postboksleverandør, samt verifiserer og velger ønsket varslingsadresse ved varsel om mottak av digital post. Brukstilfellet illustrert i prosessdiagrammet under forutsetter at postboksleverandør har avtale som postboksleverandør i sikker digital post tjenesten, og er integrert med ID-porten for registrering og pålogging. Innbygger logger seg på hos postboksleverandøren via ID-porten. Postboksleverandøren kontrollerer innbyggerprofilen basert på innloggingsinformasjon fra ID-porten. Hvis innbygger ikke har postboks hos leverandøren, får innbygger tilbud om å opprette en offentlig postboks hos leverandøren. Hvis innbygger allerede har en eksisterende postboks hos leverandøren men ikke registrert denne som sin offentlige postboks, vil innbygger få tilbud om å registrere postboksen som sin offentlige postboks. Dette vil skje ved at innbygger aktivt velger/skriver inn sin offentlige postboks i digital kontaktregister. Side 22 av 4

23 Innbygger Behov for å opprette digital postboks Logge inn på postboksen via ID-porten Registrere/endre offentlig postboks Opprette postboks hos postboksleverandør og endre i kontaktregister vslutte postboks Melding (innloggingsdata) Postboksleverandør Innbyggerinnlogging Kontrollere innbyggerprofil Kontrollere oppdatering i kontaktregisteret har ikke postboks hos leverandør ikke riktig postboks Tilby opprettelse av offentlig postboks Tilby registrering/ endring av digital kontaktinformasjon Registrert/endret Opprettet postboks vslutte vslutte brukersesjon Figur 7 Prosessdiagram for opprettelse av postboks Side 2 av 4

24 Om kravene.1 Gruppering av krav For å gi et tydeligere bilde av hvordan den totale sikker digital postbokstjenesten vil fremstå og samhandling mellom de forskjellige hovedkomponentene er prosesser og krav gruppert i forhold til de to hovedkomponentene meldingsformidler og postbokstjeneste..2 Vekting av krav og håndtering av absolutte krav Kravene er prioritert i følgende kategorier: bsolutte krav - () Svært viktig - () Viktig - () Mindre viktig - (1) bsolutte krav () som ikke innfris, fører til avvisning av tilbudet. Opsjon (O) beskriver funksjonalitet leverandøren skal tilby som opsjon. 6 meldingsformidleren og oppslagstjenesten 6.1 Overordnede funksjonelle krav til meldingsformidleren og oppslagstjenesten MF01FK Koble seg til meldingsformidlertjen esten vsendervirksomheter skal kunne knytte seg opp mot meldingsformidleren og oppslagstjenesten tjenesten gjennom et standardisert grensesnitt. Dette grensesnittet skal formidle meldinger (dokument og metadata) og være likt for alle avsendervirksomheter. Side 24 av 4

25 MF02FK MF0FK MF04FK Identifisering av avsendervirksomheter Integrasjon av nye avsendervirksomheter Integrasjon mot postbokstjenester Meldingsformidleren skal kontrollere at avsendervirksomheten er godkjent for bruk av tjenesten. vsendervirksomhetene må ha en gyldig avtale med sentralforvalter jf. 1.2 Definisjoner og punkt 2.1. Nye avsendervirksomheter skal integreres i løsningen fortløpende med minimal driftsforstyrrelse for etablerte avsendervirksomheter. Leverandøren skal beskrive hvordan dette skal gjøres, både teknisk og i forhold til prosess. Meldingsformidleren skal integreres med alle postbokstjenester det inngås avtale med. Integrasjon skal skje på et standardisert grensesnitt. MF0FK Sende melding Det skal være enkelt for avsender-virksomhetene å sende både enkeltmeldinger og større serier av meldinger fra alle typer IT-system og elektroniske tjenester til meldingsformidleren. Leverandøren skal beskrive hvilke. MF06FK Statistikk Sentralforvalter skal enkelt kunne få anonymisert bruksstatistikk fordelt på gruppene mottakere og avsendervirksomheter. Bruksstatistikken kan omhandle antall meldinger og gjennomsnittsstørrelse på disse fra og til de ulike avsender-virksomhetene og totalt antall aktive postbokseiere, volumet av evt. videresending, volumet av uåpnede mottakernes bruksmønster mv. Statistikken må kunne bearbeides videre i regneark, sentralforvalters datavarehus e.l. vsendervirksomheter skal kunne hente ut statistikk for egen virksomhet. Leverandøren skal beskrive hvordan dette skal gjøres, både teknisk og i forhold til uthenting av data. MF07FK Statistikk Sentralforvalter skal tilbys aktuell statistikk (jfr. over) gjennom et brukervennlig web-grensesnitt. Slik statistikk skal ikke kunne identifisere enkeltbrukere. Leverandøren skal beskrive hvordan dette tenkes løst, både teknisk og i forhold til uthenting av data. Side 2 av 4

26 MF08FK Fakturering Meldingsformidleren skal kunne fakturere sine tjenester til avsenderne basert på volum. ntall meldinger, deres størrelse, samt antall varsler sent på SMS og e-post er eksempler på parametere som kan benyttes til fakturering av tjenesten. 6.2 Prosesser initiert av avsendervirksomheter MF09FK Kontroll av melding Meldingsformidleren må ha funksjonalitet for å sjekke at meldinger er i henhold til godkjent format. Eksempel på slike kontroller er at digitale dokumenter er på lovlig format og at alle obligatoriske metadata følger meldingen og har lovlige verdier Oppslag og verifisering mot registre MF10FK Oppslag i registre Oppslagstjenesten skal kunne gjøre oppslag mot reservasjons-, kontakt-, folke-, og enhetsregisteret. ndre registre må kunne knyttes til etter hvert. MF11FK Direkte oppslag vsendervirksomhetene skal kunne gjøre oppslag direkte mot oppslagstjenesten uten å gå gjennom MF12FK Direkte oppslag - Fakturering meldingsformidleren. Det skal være mulig å fakturere avsendervirksomheter for bruk av kostnadsbelagte registre. MF1FK Fullmaktstregister På sikt kan det være ønskelig at adressering til andre fysiske personer som opptrer på vegne av mottaker skal kunne styres av et eventuelt fremtidig fullmaktsregister (jfr. kap 1.2 Definisjoner). O Side 26 av 4

27 6.2.2 Sending av melding MF14FK Masseutsending Både oppslagstjenesten og meldingsformidleren skal kunne ta imot og videresende et stort antall meldinger, adressert post og uadressert offentlig informasjon. Eksempel på slike meldinger kan være selvangivelse og veiledning til selvangivelse. Det kan da være snakk om millioner av meldinger. MF1FK Sende adressert melding Meldingsformidler skal sende mottatt melding til elektronisk adresse der denne er oppgitt av avsendervirksomheten. MF16FK Sende melding uten elektronisk adresse Dersom elektronisk adresse til mottaker ikke er oppgitt skal denne hentes fra oppslagstjenesten. MF17FK Sjekke reservasjon Meldingsformidleren skal sjekke om mottaker har reservert seg mot digital post. MF18FK Sende ikke - digitale meldinger Meldinger som ikke kan sendes digitalt skal håndteres som avtalt med avsendervirksomheten innenfor følgende alternativer a) Melde tilbake til avsender at meldingen ikke kan formidles digitalt. vsender foretar utsending på papir. b) Formidle meldingen til avtalt utskriftstjeneste. c) Skriver ut i meldingsformidlerens egen utskriftstjeneste når denne er etablert MF19FK Vedlegg filtyper Meldinger skal kunne ha flere vedlegg i pdf format MF20FK Vedlegg filtyper Vedleggene kan være av flere filtyper i tillegg til pdf. Leverandørene skal angi hvilke filtyper som godtas og hvilke som ikke kan aksepteres. Årsaker til at filtyper avvises skal begrunnes. MF21FK Vedlegg - feilmelding Eventuelle feil forårsaket av begrensinger i antall vedlegg eller meldingens størrelse skal videreformidles til avsender. Dette gjelder uavhengig av om feilen oppsto i meldingsformidleren eller hos postbokstjenesten. Leverandøren skal beskrive hvordan slik feilmelding vil bli håndtert og formidlet. Eventuell funksjonalitet som kan avhjelpe feilsituasjonen ønskes også beskrevet. Side 27 av 4

28 MF22FK Vedlegg - størrelse Systemmessige begrensninger på meldings- og vedleggstørrelse skal ikke være slik at de setter praktiske begrensninger for bruk av sikker digital postboks. Leverandøren skal beskrive sitt løsningskonsept rundt dette og hvordan slike begrensninger er tenkt håndtert i kommunikasjon med avsenderen. MF2FK Grensesnitt for utsendelse Meldingsformidleren skal sende meldinger til postboksleverandører på et fast definert format. Dvs. alle postbokstjenester mottar meldinger på samme format Håndtering av utskrift MF24FK Utskrift På sikt skal meldingsformidleren kunne videresende meldinger til en utskriftstjeneste. MF2FK Utskrift Utskriftstjenesten kan realiseres som en komponent i meldingsformidleren O Oppfølging av sendte meldinger MF26FK Systemkvittering Meldingsformidleren skal gi avsendervirksomhet systemkvittering når meldinger de har sendt til postbokseiere er gjort tilgjengelig i riktig postboks. Side 28 av 4

29 MF27FK Oppfølging av sendt post Meldingsformidleren skal samle inn og oppbevare data fra postbokstjenestene som gjøre det mulig å verifisere om meldinger er levert og åpnet med tilhørende tidspunkter. Dataene skal gjøre det mulig for avsendervirksomhetene å spore enkeltmeldinger, følge opp meldinger som ikke er åpnet. Under gjeldende regelverk er det ikke anledning til å innhente opplysning om en melding er åpnet uten mottakers medvirkning. Funksjonaliteten er likevel ønsket. Regelverket vil avgjøre hvordan den tas i bruk. Dataene skal også benyttes til statistikkformål i meldingsformidleren MF28FK Åpningskvittering Under forutsetning av lovhjemmel skal meldingsformidleren gi avsendervirksomhet kvittering på om meldingene de har sendt til postbokseiere er åpnet. MF29FK Leveringskvittering Meldingsformidleren skal sende leveringskvitteringer tilbake til avsendervirksomheten. MF0FK MF1FK Grensesnitt for å følge meldinger Grensesnitt for å følge meldinger Meldingsformidlertjenesten skal tilby et webgrensesnitt slik at avsendervirksomhet kan undersøke forløpet av egne forsendelser. På sikt skal meldingsformidleren tilby en tjeneste slik at avsendervirksomhetene kan vise status på utsendte meldinger i eget saksbehandlingssystem. O 6. Varsling av sluttbruker MF2FK Varsling av mottaker Meldingsformidleren skal kunne hente mottakers varslingsadresse fra oppslagstjenesten og sende ut varsler til mottaker. MFFK Varslingstekst Meldingsformidleren skal motta predefinert tekst fra avsendervirksomhetene som skal sendes som varsel til postbokseier. Tekstene kan være forskjellige avhengig av hvilken kanal som benyttes (SMS eller e-post) Side 29 av 4

30 MF4FK Varsling mottaker Meldingsformidleren skal sende et varsel til postbokseier via valgt varslingskanal (SMS, selvvalgt e-postadresse eller annen varslingskanal) hver gang det blir tilgjengelig en ny melding i en postboks. MF4FK Varsling av mottaker Meldingsformidleren skal kunne sende ut repeterende varsel for meldinger som ikke er åpnet innen en gitt tidsfrist. ntall repetisjoner og MFFK Varsling mottaker (felles varsel for angitt tidsperiode) tidsfrister skal være konfigurerbart. Meldingsformidleren skal ha mulighet for å sende ett fellesvarsel for en angitt tidsperiode om nye meldinger. Innholdet kan da være antall nye meldinger siden forrige varsel. Det kan være ønskelig å styre disse varslene til ulike tider. O 6.4 ndre krav MF6FK Tilknytning av nye avsendervirksomheter Meldingsformidleren og oppslagstjenesten skal være skalerbare og generiske slik at tilknytning av nye avsendervirksomheter ikke krever nedetid eller endringer i løsningen. MF7FK Systemkvitteringer Det skal benyttes et standardisert sett av systemkvitteringer for ok og feil i forsendelsen mellom alle aktører i løsningen MF8FK Fleksibel løsning Meldingsformidleren og oppslagstjenesten skal være designet slik at ny funksjonalitet kan legges til uten at det blir nødvendig å ta ned løsningen. Side 0 av 4

31 MF9FK Metadata om meldinger Behandling av mottatte meldinger skal delvis kunne styres av metadata som avsender legger ved meldingen. Dette er informasjon som f. eks. kan brukes til Kategorisering av melding Prioritert framsending av melding Instrukser for henting av data fra oppslagstjenesten som angår meldingen Sette tidspunkt for når meldingen skal gjøres tilgjengelig Varsle om at meldingen er kryptert MF40FK Håndtering av toppperioder Leverandøren skal beskrive hvordan meldingsformidleren kan behandle og ta aksjoner utfra metadata som følger med meldingen. I enkelte perioder vil det være behov for å sende ut svært store volumer av meldinger over et kort tidsrom. Meldingsformidleren må kunne skalere for å håndtere slike perioder. Side 1 av 4

32 7 til Postbokstjenesten 7.1 Overordnede funksjonelle krav til postboksen PB01FK Identifikasjon Postboksleverandøren skal ha funksjonalitet som identifiserer den enkelte avsender og melding unikt. 7.2 Opprette postboks hos en postboksleverandør PB02FK Unik kopling Det skal være en unik kopling mellom bruker og postboks. PB0FK Unik identifikator For å sikre entydig logging av meldingstransporten bør postboksen identifiseres med en unik identifikator på tvers av leverandørene som er forskjellig fra fødselsnummer/d-nummer. PB04FK Oppdatere Ved opprettelsen av en postboks skal brukeren måtte kontaktinformasjon oppdatere og bekrefte informasjonen i kontaktregisteret. Dette omfatter som minimum e- postadresse eller mobiltelefonnummer for varslinger og opplysninger om hvilken postboksleverandør PB0FK PB06FK PB07FK Verifisere informasjon Oppheve reservasjon utomatisk oppretting brukeren ønsker å få sendt post til fra det offentlige. Ved opprettelse av en postboks må postboksleverandør registrere og verifisere korrekt navn, adresse, fødselsdato og eventuelt fødselsnummer eller D-nummer på brukeren. Dette for å kunne sikre at riktig person mottar digital post fra det offentlige. Postboksbruker skal gis mulighet til å oppheve sin eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon fra det offentlige ved opprettelsen av en postboks. Funksjonen skal også være tilgjengelig via en link til reservasjonsregisteret. Under forutsetning av nødvendig lovhjemmel skal det være mulig å opprette postbokser hos postboksleverandøren automatisk basert på fødselsnummer. PB08FK Sjekke identitet Når en bruker oppretter en postboks skal postboksleverandøren sjekke brukerens identitet (autentisere brukeren) ved bruk av en eid på nivå 4. Side 2 av 4

33 7. utentisering og innlogging til tjenesten PB09FK ID-porten ID-porten skal benyttes for å logge seg inn på tjenesten. PB10FK utentisering og ID-porten skal benyttes til å autentisere autorisering postbokseieren og for å autorisere tilgang til dokumenter fra offentlig sektor. PB11FK Single sign-on Når en bruker er innlogget på en annen offentlig tjeneste via ID-porten skal det være mulig for brukeren å logge seg på postbokstjenesten ved bruk av single sign-on funksjonaliteten i ID-porten. 7.4 Mottak av meldinger fra meldingsformidler PB12FK Motta meldinger fra meldingsformidler Løsningen skal motta meldinger fra en meldingsformidler på et standardisert format og grensesnitt. PB1FK Kapasitet Det skal ikke være begrensninger som hindrer offentlige virksomheter å levere meldinger til postbokseiere. 7. Mottak av meldinger i postboksen PB14FK Overleveringstid Postboksleverandøren skal innen et gitt tidsrom levere/overføre mottatte meldinger til mottakerens postboks. PB1FK Vedlegg Meldinger skal kunne inneholde flere digitale dokumenter. Disse omtales ofte som vedlegg. PB16FK Formater Digitale dokumenter skal primært leveres som PDF, men tjenesten skal også kunne håndtere digitale dokumenter i følgende formater. [Liste av formater] PB17FK Virkningsdato Postboksleverandørene bør ha funksjonalitet som håndterer tidsgitte meldinger, slik at meldinger som er tidsmerket ikke gjøres tilgjengelig for postbokseier før gitte virkningsdato. PB18FK Sikker lagring Mottatte digitale dokumenter må ligge lagret kryptert. Leverandøren skal redegjøre for hvordan de mottatte dokumentene sikres for innsyn av uvedkommende. Side av 4

34 PB19FK Ulike sikkerhetsnivå Løsningen skal skille mellom meldinger og digitale dokumenter på ulike sikkerhetsnivå. Meldinger og digitale dokumenter som krever autentisering på nivå 4 skal kun kunne åpnes hvis brukeren har logget seg inn med en eid på nivå Behandling av meldinger PB20FK PB21FK Behandlingsansvar Skille metadata og digitale dokumenter Løsningen skal på en klar og tydelig måte overføre behandlingsansvaret for mottatt post fra avsender til brukeren. Leverandøren skal beskrive hvordan behandlingsansvaret normalt opphører etter at meldingen er overlevert til leverandøren av den digitale postboksen og gjort tilgjengelig for brukeren, se pkt.2.. Løsningen skal skille metadata og de digitale dokumentene når de leveres til postbokseierens postboks. PB22FK Levert digital post Løsningen skal vise at postbokseier har fått levert ny digital post. PB2FK Lese digital post Postbokseier skal kunne lese ny digital post og velge om hele eller deler av posten skal lagres eller slettes. PB24FK Lagre digital post Postbokseier skal kunne lagre digital post i sin postboks. PB2FK Søke i digital post Postbokseier skal kunne søke i metadataene knyttet til de digitale dokumentene i sin postboks. Leverandøren skal beskrive søkefunksjonaliteten. PB26FK Organisere digital post Postbokseier skal kunne organisere den lagrede digitale posten i sin postboks på forskjellige måter. Leverandøren skal beskrive hvordan brukeren kan organisere posten sin. PB27FK Slette digital post Postbokseier skal kunne slette den lagrede digitale posten på en sikker og enkel måte. PB28FK Forhindre feilsletting Postbokstjenesten skal ha funksjonalitet som forhindrer automatisk sletting. (For eksempel pop-upvarsel, en søppelkassefunksjon, mulighet for gjenoppretting innen en viss tid eller lignende.) Leverandøren skal redegjøre for hvordan dette håndteres i løsningen. PB29FK Laste ned post Brukeren skal kunne laste ned mottatt og lagret post til eget utstyr. Slik handling skal autoriseres. 1 Side 4 av 4

35 PB0FK Skrive ut post Postbokseier skal kunne skrive ut mottatt post fra postboksleverandørens system. Dette skal kunne gjøres uten å lagre den mottatte posten. Slik handling skal autoriseres. PB1FK Videresende post Postbokseier bør ha en mulighet til å videresende lagret post. Slik handling skal autoriseres. Leverandøren må opplyse om hvilke mottakere det eventuelt er mulig å sende lagret post til og hvordan forsendelsen skjer. 7.7 Funksjonalitet i løsningen PB2FK PBFK PB4FK Håndtering av ulike meldingsvolum Uadressert offentlig informasjon Rekommandert melding Løsningen skal kunne motta meldinger til en enkelt bruker og meldinger til mange brukere som sendes samlet. Løsningen skal kunne motta uadressert offentlig informasjon og fordele denne til definerte brukergrupper. Løsningen skal ha funksjonalitet for å håndtere «rekommanderte» sendinger. Det vil si at bruker må aktivt godkjenne mottak av melding. Kvittering for mottatt melding blir da videreformidlet til avsender. Dersom bruker er innlogget på lavere nivå enn nivå 4, skal brukeren reautentiseres via ID-porten på nivå 4 før meldingen åpnes. PBFK rkiv Løsningen skal ha en arkivfunksjon der bruker kan arkivere ønskede meldinger, og eventuelt egne opplastede dokument. Leverandøren skal redegjøre for øvrig funksjonalitet og eventuelle begrensninger. Side av 4

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv Digital forvaltning skal gi bedre tjenester Mer effektiv

Detaljer

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning

Regelverk. Endringer i regelverk for digital forvaltning Regelverk Endringer i regelverk for digital forvaltning Offentlig sektors dataforum Oslo 28. november 2013 Nina Fladsrud Sikkerhet, robusthet og personvern rege Sikkerhet, robusthet og personvern Digital

Detaljer

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som

Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften - Digital kommunikasjon som Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 13/1249 13/00654-2/HHU 20. september 2013 Dato Høring - Endringer i eforvaltningsforskriften

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning

Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Forslag til nye regler om elektronisk kommunikasjon med og i offentlig forvaltning Seminar Digitale postkasser i offentlig forvaltning Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Oslo 12. september 2013

Detaljer

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi

Digital postkasse til innbyggerne. Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Digital postkasse til innbyggerne Sikker Digitalisering 2015 Birgitte Egset, Difi Sikkerhet, robusthet og personvern Tilpasset regelverk Digital kommunikasjon som hovedregel Privatpersoner kan reservere

Detaljer

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi

Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret. Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Digitale adresser Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresseseminaret 10.09.14 Helge Bang, Difi Bakgrunn Digital kommunikasjon som hovedregel Det er den offentlige virksomhet som bestemmer om den skal

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Tema Bakgrunn Endret eforvaltningsforskrift Kontakt- og reservasjonsregister Samspelet med KS SvarUT Finansiering Hvordan komme i gang? Informasjon til innbyggere Fra

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter

Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Sikker digital posttjeneste status og tilknytning av avsendervirksomheter Høstseminar Norsk arkivråd Oslo, 24. oktober 2013 Helge Bang, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens

Detaljer

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret

Sikker digital posttjeneste. Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger, og kunne få post fra det

Detaljer

Sikker digital posttjeneste

Sikker digital posttjeneste Sikker digital posttjeneste Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret Jan Molund November 2014 Bakgrunn «Innbyggerne skal kunne velge mellom markedsbaserte postkasseløsninger,

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Sikker digital post til innbygger

Sikker digital post til innbygger Sikker digital post til innbygger NOKIOS Trondheim 30.oktober 2013 Olav Skarsbø og Stig Hornnes, Difi Bakgrunn Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen.

Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Digital kommunikasjon som hovedregel. Hva betyr dette for forvaltningen. Endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Britt Eva Bjerkvik Haaland Juridisk seniorrådgiver Avdeling digital forvaltning,

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel

Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon som hovedregel Digitaliseringsprosjekt i Statens vegvesen Odd Børge Jensen Virksomhetsarkitekt hos Statens vegvesen /Vegdirektoratet Jobber nå med «Digital kommunikasjon som hovedregel»

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT. Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste. Versjon 1.0

Direktoratet for forvaltning og IKT. Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste. Versjon 1.0 Direktoratet for forvaltning og IKT Arkitekturbeskrivelse for Sikker digital posttjeneste Endringslogg Versjon Når Hvem Beskrivelse 1.0 16.8.2013 Arkitekturbeskrivelse Side ii Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Digital postkasse og mye attåt

Digital postkasse og mye attåt Digital postkasse og mye attåt Trondheim Bibliotek, 18 november 2015 Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen Avdeling for digital forvaltning, DIFI. Dagens meny 1 Introduksjon - ca 1 time Om Direktoratet

Detaljer

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften

Digital kommunikasjon som hovedregel endringer i eforvaltningsforskriften Vår saksbehandler Simon Kiil Vår dato Vår referanse 2013-09-10 A03 - S:13/02202-5 Deres dato Deres referanse 2013-06-11 13/1249 Antall vedlegg Side 1 av 5 Fornyings-, administrasjonskirkedepartementet

Detaljer

Sikker digital kommunikasjon

Sikker digital kommunikasjon Sikker digital kommunikasjon Fra ord til handling Stavanger 2015-05-21 v/odd Gunnar Ludvigsen 1 Tema Tilbakeblikk Fylkesarkivet Våre overordnede krav og vurderte tekniske løsninger Difi konsept strategiske

Detaljer

Regelverk for digital kommunikasjon i og med forvaltningen

Regelverk for digital kommunikasjon i og med forvaltningen Regelverk for digital kommunikasjon i og med forvaltningen Jon Holden, Difi Fagforbundets fagdager 3.-4. september 2014 jho@difi.no To hovedspørsmål Hvem kan/skal/skal ikke kommunisere digitalt med forvaltningen?

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

En sikker og bærekraftig kommunikasjon med innbygger. Om sikker digital post til innbyggerne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360

En sikker og bærekraftig kommunikasjon med innbygger. Om sikker digital post til innbyggerne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360 Om sikker digital post til ne og hvordan du raskt kan komme i gang med Public 360 Konseptskriv Bakgrunn Hovedhensikten med initiativet og den nasjonale felleskomponenten Sikker digital post er at offentlig

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Konvert. Hei! Vedlagt oversendes Lenvik kommunestyres uttalelse til høringssaken. Beklager forsinkelsen! Saken vil også bli oversendt i papirutgave!

Konvert. Hei! Vedlagt oversendes Lenvik kommunestyres uttalelse til høringssaken. Beklager forsinkelsen! Saken vil også bli oversendt i papirutgave! Konvert Fra: Harriet Jenssen [harriet.jenssen@lenvik.kommune.no] Sendt: 10. januar 2013 14:39 Til: Fladsrud Nina Emne: Melding om vedtak/uttalelse - Høring Digital kommunikasjon... Vedlegg: K.sak 155-12.docx

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Høring - endring i eforvaltningsforskriften Digital kommunikasjon som hovedregel

Høring - endring i eforvaltningsforskriften Digital kommunikasjon som hovedregel KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, FAD Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 12/00542-3 Arkivkode:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Norsk Arkivråds høstseminar 2014 2014-11-03 Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Digital postkasse i praksis, hva kreves Både ESA og ephorte leveres med støtte for KS SvarUt og Digipost

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller... 2 3 ARBEIDSOMFANG...

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016

Digital postkasse til innbyggere Utviklingsplan 2016 Digital postkasse til innbyggere iklingsplan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert med status for 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT Digital postkasse til innbyggere Essensen («hva digital postkasse

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

ID-porten Utviklingsplan 2016

ID-porten Utviklingsplan 2016 ID-porten splan 2016 Endringer i denne versjon Oppdatert informasjon om bruk av ID-porten for antall virksomheter og tjenester Oppdatert med tiltak rettet mot eidas Oppdatert med tiltak rettet mot mobile

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd

Sikker Digital Post og Public 360. Norsk Arkivråd Sikker Digital Post og Public 360 Norsk Arkivråd Et ledende skandinavisk programvarehus Mer enn 29 års erfaring med programvare for dokumenthåndtering og saksbehandling 350 ansatte fordelt på kontorer

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Utfordringer med å sende direkte til mottaker

Utfordringer med å sende direkte til mottaker 25. april 2012 Bakgrunn Utfordringer med å sende direkte til mottaker E-post til nå eneste mulighet for utsendelse direkte til mottakers egen postkasse Andel som fortatt må gå fysisk fordi innholdet ikke

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 8, september 2015 KS SvarUt Side 2 av 18 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 6

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015

Disposisjon. Digitalt førstevalg 22.10.2015 Disposisjon Digitalt førstevalg Forelesning FINF4001 13.10.2015 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Status digitalisering Statuskartlegging

Detaljer

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost

Sikker digital post. Først 2015. Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost Sikker digital post Først 2015 Christian Skotte Posten Norge AS, Digipost 1. Status 2. Digitalisering i offentlig sektor 3. «Send til nettbank» 4. Gevinster 5. Muligheter i dag Fordelene ved et nasjonalt

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Sikker Digital Post for Statens innkrevingssentral Mette Fallhei

Sikker Digital Post for Statens innkrevingssentral Mette Fallhei Sikker Digital Post for Statens innkrevingssentral Mette Fallhei Om SI Primæroppgave innkreving av: Straffekrav for justismyndighetene Avgifter og gebyr for andre statlige virksomheter Driftssentral for

Detaljer

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com

Sikker digital post. Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Sikker digital post Jan Harald Nordseth, Posten Norge AS, Digipost jan.harald.nordseth@bring.com Agenda Bakgrunn Digitalisering offentlig sektor Målbilde og løsninger Digital postkasse - Digipost Oppsummering

Detaljer

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Digital post Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Agenda Digital postkasse Digital post Sikker digital post Hvordan ta i bruk digital post? Larvik Kommune og digital post Noen eksempler Digital

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

I utkast til e-ligningsforskrift 2(2) foreslås det at e-forvaltningsforskriftens 7, 11 femte ledd, 38 og kap.7 unntatt 29 ikke skal gjelde.

I utkast til e-ligningsforskrift 2(2) foreslås det at e-forvaltningsforskriftens 7, 11 femte ledd, 38 og kap.7 unntatt 29 ikke skal gjelde. Bergen, 31. mars 2014 Skattedirektoratet Høring forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene 1. Innledning Vi viser til direktoratets høringsbrev av 10.02.2014 om forslag til forskrift

Detaljer

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 4 oktober 2013 Endre Grøtnes Difi

Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor. INF 3290 4 oktober 2013 Endre Grøtnes Difi Infrastruktur og samhandling i offentlig sektor INF 3290 4 oktober 2013 Endre Grøtnes Difi Hva er spesielt med å utvikle informasjonsinfrastrukturer i offentlig sektor? Dagens tema Kort om Difi Regjeringens

Detaljer

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013

Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 1 Om adresser og kontaktinformasjon Adresseseminar Oslo 11.09.2013 Seniorrådgiver Jan Furseth - SSB Samarbeidsforum for Enhetsregisteret (ER) 1 Bakgrunn og formål Adresser og adressekvalitet er et viktig

Detaljer

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Seniornett Larvik 7. september 2015 Stein Kristiansen stekris4@online.no Agenda Politikernes

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret

Innhold. Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012. Modernisering av folkeregisteret Innhold Modernisering av folkeregisteret Status og planer i arbeidet AFIN-seminar Felles IKT-løsninger, 22.10.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Kort om moderniseringsprogrammet Bakgrunn hvorfor

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Spørsmålsorientert veiledning til eforvaltningsforskriften

Spørsmålsorientert veiledning til eforvaltningsforskriften Spørsmålsorientert veiledning til eforvaltningsforskriften Oversikt (innholdsfortegnelse) 1. FOR ENKELTPERSONER OG ANDRE BRUKERE AV FORVALTNINGENS TJENESTER 1.1 Om å kommunisere med offentlig forvaltning

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013

Felleskomponenter. Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Felleskomponenter Samhandlingsarena - Semicolon 2 Bjørn Holstad 16.9.2013 Målbildet i st. meld. 17 (2006) Forslag til fellestjenester og felleskomponenter Autentisering (eid) og autorisering Samtrafikknav

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Avinors Retningslinjer

Avinors Retningslinjer Avinors Retningslinjer PERSONVERN, COOKIES OG MARKEDSFØRING Oppdatert 18. september 2015 Innhold 1. Behandlingsansvarlig... 2 2. Behandling av personopplysninger... 2 3. Nærmere om Avinors Digitale Reisefølge

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter)

Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Fagkurs for kommuner Krav til informasjonssikkerhet (105 minutter) Innhold Kort om behandling av helseopplysninger i kommunen Eksempler på sårbarheter Krav til informasjonssikkerhet i Normen 2 Behandling

Detaljer