Årskonferansen Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor) november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årskonferansen Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor) 3.- 4. november 2009"

Transkript

1 Årskonferansen Fiskeri- og sikkerhetsfaglig Forum (FosFor) november 2009 Den årlige konferansen for FosFor ble i 2009 avviklet i Ålesund 3. og 4. november på Radisson SAS hotell. Leder Erling Sandnes åpnet og ønsket delegater, gjester og innledere velkomme og presenterte programmet. Årsmøtet var berammet til kl den på Radisson SAS hotell. Følgende program var laget for samlingen: Årsmøte 2009 på Radisson SAS - Ålesund Tirsdag 03/11 og onsdag 04/11 Årsmøtet i år legges opp i en litt ledigere stil enn tidligere år. Dels av ønske fra medlemmer om å ha mer tid til å diskutere litt løsere mellom aktørene. Dels av lavere påmelding enn tidligere år. PROGRAM TIRSDAG 03/ LUNCH Velkommen til Årsmøtet v/leder

2 13.10 Prosjekt for økt rekruttering til marin sektor, status og videre arbeide. Herunder presentasjon av hovedtrekkene i undersøkelsen vilje con val, med fokus på marin og maritim utdanning. v/ prosjektledere for rekrutteringsprosjektet, Elisabeth Aasum og Astrid Haugslett Pause Rekruttering til fiskerinæringa, næringas syn på dette. Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Rekruttering til oppdrettsnæringa, næringas syn på dette. Odd Blindheim, Opplæringskontoret i Ålesund Benstrekkk Rekrutteringsarbeide ved vår skole, slik gjør vi det! V/ Gro Sevheim, Ryggjabø videregående skole Rekrutteringsarbeide ved vår skole, slik gjør vi det. V/ Helga Rabben, Austevoll vgs Ikkeforalle.no, maritim rekrutteringskampanje som funker V/ Maritimt forum nordvest Oppsummering og avslutning, debatt Forslag på uttalelser fra Årsmøtet. Disse vedtas på årsmøtet neste dag Middag med relasjonsbygging Onsdag 04/ Årsmøte i FOSFOR Årsmelding Regnskap Uttalelser Valg Omvisning Ålesund videregående skole, inkludert besøk på utdanningsmesse ved skolen Omvisning/ besøk på Kystverket LUNCH og vel hjem. Endringer: Ole Morten Sorthe daglig leder i Møre og Romsdal fiskarlag innleder for Norges Fiskarlag Ketil Odin Johnsen fra selskapet Whatif productions 3. november Informasjon om sikkerhetsstyring i fiskeflåten og på fartøy generelt.

3 Deltakerliste: Erling Sandnes Leder FOSFOR Helga Rabben Nestleder FOSFOR John Arne Andersen Styremedlem FOSFOR Arnfinn Hay Faglærer Vest-Lofoten videregående skole Nils Alm Avdelingsleder Skjervøy videregående skole Willy Ytregård Faglærer Skjervøy videregående skole Arne Jostein Harøy Faglærer Fræna videregående skole Atle Riisøen Faglærer Herøy videregående skole Eivind Lillebø Avdelingsleiar Herøy videregående skole Jarle Digernes Ass. rektor Herøy videregående skole Harry Mellemsæther Faglærer Frøya videregående skole Martin Sæther Faglærer Frøya videregående skole Knut-Eirik Svendsen Inspektør Meløy videregående skole avd Inndyr Gro Sevheim Markedsfører Ryggjabø videregående skole Åge Birger Hofseth Ass Rektor Ålesund videregående skole Astrid Haugslett Prosjektarbeider Sett Sjøbein Henriksen Kristian Prosjektarbeider Sett Sjøbein Ole Morten Sorthe Daglig leder Møre og Romsdal fiskarlag Odd Lennart Blindheim Leder Opplærinskontoret i Ålesund FiskOK Randi Holtungen Førstekonsulent Fiskeri og Kystdepartementet Kjetil Odin Johnsen Daglig leder Whatif Productions

4 3. november 2009 Fra konferansen: Prosjekt for økt rekruttering til marin sektor, status og videre arbeide. Herunder presentasjon av hovedtrekkene i undersøkelsen vilje con val, med fokus på marin og maritim utdanning v/ prosjektledere for rekrutteringsprosjektet Astrid Haugslett Haugslett kom inn på: Hvor står vi? Status i næringene og utdanningsinstitusjonene. Statistikk ble framlagt fra utdanningsvalgene på landsbasis. Se for hele foredraget. Rekruttering til oppdrettsnæringa, næringas syn på dette v/ daglig leder Odd Blindheim FiskOK. Odd Lennart Blindheim i FiskOK orienterer Et av hovedbudskapene til forsamlingen var at det innen 2 år ville være ett opplæringskontor innen feltet i området. Ny opplæringshandbok var laget både til læringene og bedriftene. Se for hele foredraget. Rekruttering til fiskernæringa, næringas syn på dette v/ daglig leder Ole Morten Sorthe Møre og Romsdal fiskarlag.

5 Særlig sterke reaksjoner fikk innlederen fra Møre og Romsdal fiskarlag, Ole Morten Sorthe, etter at han kom med forslag om at fiskerne i Norges fiskarlag, vederlagsfritt kunne ta opplæringa for alle elever i videregående skoler (vg1 naturbruk og vg2 fiske og fangst), og gi nødvendig praktisk undervisning innen fiskerifagene, i henhold til læreplanene og kompetansemålene i fagene. Dette mot at alle undervisningskvotene blir trukket inn og fordelt til de ulike rederiene. Se for hele foredraget. Det ble bestemt å lage uttales på årsmøtet i denne saken. Rekrutteringsarbeidet Rekrutteringsarbeidet ved vår skole Rekrutteringsarbeidet ved vår skole v/gro Sevheim, Ryggjabø videregående skole v/ Helga Rabben Austevoll vidaregåande skule / Austevoll maritime fagskule Ketil Odin Johnsen fra selskapet Whatif productions informerte om sikkerhetsstyring i fiskeflåten og på fartøy generelt. Det ble fremvist utstyr for å bevisstgjøre mannskap på fartøy risiko og prioritering på eget fartøy, gjennom øvelser. Konseptet er benyttet av rederier og selskaper over hele verden. Konseptet har tittelen What if? Forslag på uttalelser fra Årsmøtet. Disse behandles på årsmøtet neste dag Middag med relasjonsbygging

6 4. november 2009 Årsmøtet Leder Erling Sandnes ønsket velkommen til formelt årsmøte i FosFor. Innkalling ble enstemmig godkjent uten merknader. Konstituering: Erling Sandnes ble valgt til å lede møtet. John Arne Andersen ble valgt som møtereferent. Følgende saker var til behandling: Årsmelding Regnskap Uttalelser Valg Sakslisten ble enstemmig godkjent. Årsmelding : Følgende årsmelding ble framlagt fra styret: Årsmelding FOSFOR Styret i FOSFOR 2009 har bestått av: Erling Sandnes, Vest-Lofoten vgs Leder Helga Rabben, Austevoll vgs, nestleder John Arne Andersen, Styremedlem I 2009 er det avholdt 4 styremøter, herav 3 telefonstyremøter. Saker som er tatt opp er: Økt status for fagbrev i fiskerinæringa Rekruttering krever aktiv markedsføring på lokalt nivå. Kryssløp for å hindre frafall i yrkesutdanningen. Endring av benevnelse på vg1 naturbruk til VG1 Naturbruk, Marine fag. Oppsigelse av medlemskap i MUF Planlegging av årsmøte 2009 FOSFOR er representert i styringsgruppen for rekruttering til marine fag Sett sjøbein ved Erling Sandnes, med Helga Rabben som vara.

7 Styret ser med bekymring på rekrutteringa til naturbrukutdanningen, og har derfor satt ekstra fokus på dette i årsmøtet. Økonomisk er det ikke brukt store midlene siste år, så det anser vi som greit. Organisasjonen har et overskudd på kr. Styret ønsker å takke alle medlemmene og samarbeidspartnere for et godt samarbeide i året som er gått Erling Sandnes Helga Rabben John-Arne Andersen Leder Nestleder Styremedlem Behandling av årsmøtet: Ingen merknader. Årsmeldingen tatt til orientering. Vedtak: Styrets årsmelding for 2009 tas til orientering. Regnskap med revisjonsberetning: Regnskapsansvarlig i styret John Arne Andersen la fram regnskap for perioden, samt revisors beretning. Behandling av årsmøtet: Ingen merknad enstemmig godkjent. Vedtak: Regnskap for perioden november 2008 oktober 2009 godkjennes.

8 Uttalelser: Behandling av årsmøtet: Ut fra innleggene og diskusjonen foregående dag, samt oppsummering av situasjonen for Fosfors medlemsskoler, ble det framlagt 3 forslag til uttalelser, som sendes berørte instanser som uttalelse fra årsmøtet. Vedtak: Årsmøtet vedtar følgende uttalelser som sendes ansvarlig instans med kopi til mottakere saken(e) berører: Kompetanseheving av lærere i marine fag FOSFOR er kjent med at staten bidrar betydelig til oppgradering av lærere innen maritime fag ved bruk av stø kurs midler. Dette oppfatter vi som en visjonær ordning. Vi er av en klar oppfatning av at oppgraderte og moderne lærere er en forutsetning for å kunne ha en kvalitativ god utdanning. Fiskeri og akvakultur utdanning på videregående nivå sliter kraftig med rekruttering. I tillegg er fagmiljøene veldig små og spredt langs hele kysten. Vi ber om at det iverksettes lignende kompetansehevingstiltak for oppgradering av marine lærere ved skolene. FOSFOR bidrar gjerne i en koordineringsrolle for slike tiltak. Sendes Utdanningsdirektoratet med kopi til: Fiskeri og kystdepartementet Sett sjøbein kampanjen Norges Fiskarlag Norges Kystfiskarlag Fiskeribladetfiskaren Økt gjennomføring i videregående utdanning FOSFOR er bekymra for et etter vårt syn unødvendig stort frafall i videregående skole. Økt teoretisering av fellesfagene mener vi er til hindring for mestring. Dette får konsekvenser for den enkelte elev, ved at motivasjonen blir mye mindre. Ved innføringen av Kunnskapsløftet fikk vi en felles læreplan i engelsk for alle programområdene i den videregående skolen. Elever som har gått et år på studieforberedende skal ha samme eksamen som elever som har gått to år på yrkesfaglig programområde.

9 Før reformen hadde allmennfag og yrkesfag forskjellige læreplaner. Allmennfag hadde sentralt gitt skriftlig eksamen, mens yrkesfag hadde lokalt gitt eksamen. Yrkesfaglig eksamen var en kombinasjon av muntlig og skriftlig en form som ga elevene muligheter til å vise flere sider av engelskkunnskapene sine, hvor også yrkesrettingen av faget ble lagt vekt på. Ved innføringen av Kunnskapsløftet fikk alle elever samme engelskeksamen for å kunne få studiekompetanse. Engelsklærerne var skeptiske, fordi de forskjellige programområdene har svært ulike elever, og fagspråket varierer fra fag til fag. Tidligere ble det ansett som viktig å opparbeide en kompetanse i teknisk/ fagrelevant engelsk, og med den nye ordningen kom denne kunnskapen i bakgrunnen og ble kraftig nedprioritert. Vår erfaring er at elevene blir betydelig mer motivert og engasjert når engelsken er fagrelatert. I tillegg vil behovet for en helhetlig kompetanse (muntlig og skriftlig) bli tonet ned, noe som også er uheldig sett ut fra generelle samfunnsbehov når det gjelder engelskkunnskap. Vi ber om at dette tas hensyn til, og at endring/tilrettelegging iverksettes. Sendes Utdanningsdirektoratet med kopi til: Fiskeri og kystdepartementet Sett sjøbein kampanjen Norges Fiskarlag Norges Kystfiskarlag Fiskeribladetfiskaren Årsmøtet i FOSFOR, avholdt 3. og 4. november, i Ålesund, vil med dette komme med følgende uttalelse om tildelingen av undervisningskvoter: Årsmøtet er av den klare oppfatning at nødvendig tilgang på fisk i opplæringen er et absolutt minstekrav for å kunne gi en realistisk og fullverdig opplæring til dagens ungdom. Vi håper vi ikke kommer i den situasjonen at vi må tegne fisk på tavla for elevene. Skolekvotene gir skolene mulighet til å drive en allsidig fiskeriopplæring på meget høyt nivå til fremtidens fiskere. Dette mener vi er en investering for fiskerinæringen, og samfunnet generelt, som vil betale seg ved at skolene settes i stand til å gjøre skoletilbudet mer attraktivt for en større gruppe velkvalifiserte elever. Avsatte kvoter til undervisning i videregående opplæring utgjør promiller av totalkvotene, men er uhyre viktige i rekrutteringssammenheng. Vi står fortsatt på vårt krav fra tidligere om at skolekvotene for hvitfisk bør økes, og at enhetskvote til skolene økes til 10 tonn pr hvitfiskslag. Vi ber også om at det innføres en ordning ved at skolene som tildeles undervisningskvoter, kan velge om deler eller

10 hele kvoten av enkelte hvitfisk arter kan konverteres til annen hvitfisk art. Det kan for eksempel være ønske fra en skole lokalisert i et område med små forekomster av torsk, og heller fiske sei eller hyse. Slik ordning har vært praktisert i kystflåten. FOSFOR ser med bekymring på at opplæringskvoter på pelagisk fisk er redusert de siste årene, til tross for at totalkvotene er økt. Vi er kjent med at noen i fiskerimiljøene er kritiske til disse kvotene. Vår erfaring er at slike kvoter er nødvendig for å få til et godt samarbeide om opplæring med også denne delen av næringa. FOSFOR ber om at kvotene på pelagiske arter økes slik at vi kan bidra til å gi alle våre elever ei bedre opplæring, også på dette feltet. Sendes Fiskeri og kystdepartementet med kopi til: Fiskeridirektoratet Norges Fiskarlag Norges Kystfiskarlag Fiskeribladetfiskaren Valg: Valg til styret: Erling Sandnes hadde meldt at han trekker seg fra styret etter 5 år som leder. Helga Rabben og John Arne Andersen var ikke på valg. Valgkomiteens innstilling ble framlagt av Jarle Digernes: Nytt medlem til styret i FosFor etter Erling Sandnes: Åge Birger Hofseth Valg av leder: Helga Rabben Valg av nestleder: Åge Birger Hofseth Varamedlemmer: 1 Anton Iversen 2 Knut-Eirik Svendsen 3 Per Olav Nilson Behandling av årsmøtet: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt. Egil Indal velges som revisor for neste periode. Valgkomite:

11 Gjenvalg på Nils Alm, Jarle Digernes og Henry Furberg som medlemmer i valgkomiteen for ett år, med Nils Alm som leder. Vedtak: Nytt medlem til styret: Valg av leder: Valg av nestleder: Åge Birger Hofseth Helga Rabben Åge Birger Hofseth Varamedlemmer: 1 Anton Iversen 2 Knut-Eirik Svendsen 3 Per Olav Nilson Valg av revisor: Egil Indal velges som revisor for neste periode. Valgkomite: Gjenvalg på Nils Alm, Jarle Digernes og Henry Furberg som medlemmer i valgkomiteen for ett år, med Nils Alm som leder. Ny leder i FosFor Helga Rabben Til slutt takket ny leder for tilliten ønsket alle vel hjem. Ålesund 4. november 2009 John Arne Andersen

12 Ekskursjon Kystverket hovedkontor Her fikk konferansedeltakerne god informasjon Kystverkets virksomhet spesielt beredskap og rederidrift. Ålesund videregående skole Kst. assisterende rektor Åge Birger Hofseth orienterer

13 Fra klasserommet til fiskeriutdanningen ved Ålesund videregående skole Utsikt over Ålesund fra Ålesund videregående skole

Årskonferanse FosFor 2012 Park Inn Radisson Hotel - Gardermoen 3. og 4. desember

Årskonferanse FosFor 2012 Park Inn Radisson Hotel - Gardermoen 3. og 4. desember Årskonferanse FosFor 2012 Park Inn Radisson Hotel - Gardermoen 3. og 4. desember Den årlige konferansen i Fosfor for 2012 ble avviklet på Gardermoen 3.-4. desember. Konferansen ble åpnet av leder Åge Birger

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Utredning om maritim utdanning. Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utredning om maritim utdanning Forslag til fremtidig struktur og innhold etter oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Norgesnettrådets sekretariat januar 2002 1 Forord...3 1. Innledning...4

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Fiskerihovedstaden Båtsfjord

Fiskerihovedstaden Båtsfjord Fiskerihovedstaden Båtsfjord På 1990-tallet opplevde kyst-finnmark en storstilt omstilling. Også landets største fiskerikommune, Båtsfjord opplevde vanskelighetene som resulterte i industrinedleggelse

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen

Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen RAPPORT MA 10/06 Bjørn Tore Nystrand, Finn Ove Båtevik, Øyvind Herse, Margareth Kjerstad, Geir Tangen Rekruttering av offiserer til fiskerinæringen 1 Forfatter/Møreforsking Marin Forskriftene i åndsverkloven

Detaljer