Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdir Møtedag: Informasjonsansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdir. Dokumenter i saken: Vedlegg1: IRISAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg2: PrekubatorAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg3: StavangerHelseforskningAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning213. Vedlegg4: Måltidets Hus AS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg5: Blue Planet AS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg6: Statsrådensberetning til Riksrevisjonenfor selskapet IRISASfor Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg7: Statsrådensberetning til Riksrevisjonenfor selskapet PrekubatorASfor Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg8: Departementesbrev relatert til Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tild elingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-7-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forplikten de samarbeid og erverv av aksjer). Etter universitetsdirektørens vurdering er selskapenes drift og økonomiskeresultater i 214 tilfredsstillende og i samsvarmed universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Det økte resultatet for Prekubator ASskyldes i hovedsak salg av en mindre aksjepost. Resultatutviklingen for IRISAS og Stavanger Helseforskning ASgjenspeiler at det er utfordrende å opprettholde prosjektaktiviteten hhv innenfor markedet for olje og gassog innenfor bl.a. internasjonale studier i medikamentforskning. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 214 for selskapene IRISAS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus ASog Blue Planet AS(protokoll blir lagt fram i okto bermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRISASog Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1

2 US75/1 5 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tild elingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-7-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forplikten de samarbeid og erverv av aksjer). Mars 214 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US14/1 4). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi : Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forsknin g, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forplikten de samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Selskaper Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet Balanseført egenkapital Forretningskontor Ervervsdato AntallaksjerEierandelResultat 213 Resultat 214 pr Stavanger Helseforskning AS Stavanger ,% Prekubator TTOAS Stavanger ,8% BluePlanetAS Stavanger ,6% IRISAS Stavanger ,% MåltidetsHusAS Stavanger ,7% UiS strategi tydeliggjør universitetets overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten som er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS -aktivt eierskap i IRISmed klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO som universitetets TTO Eierskapet i de øvrige tre selskapene, Stavanger Helseforskning, Blue Planet og Måltidets Hus gjenspeiler forskningssamarbeidinnenfor hhv helse, sjømat og mat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap -styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessigsomdel av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasenhos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen mottar kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskapsamt alle former for inngåtte avtaler for selskapene IRISASog Prekubator AS. 2

3 Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenesøverste myndighet ogarena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 214 er det nå avholdt generalforsamling for alle fem selskapene som UiS har eierandel i. -Generalforsamling i IRISASble avholdt 15. april 215. Universitetet var representert ved rektor Marit Boyesen. -Generalforsamling i Prekubator ASble avholdt 22. april 215. Rektor Marit Boyesenrepresenterte universitetet. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning ASble avholdt 16. mars 215. Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Måltidets Hus ASble avholdt 2. mai 215. UiSvar representert på generalforsamlingen ved spesialrådgiver Per Ramvi etter fullmakt. -Generalforsamling i Blue Planet ASvil avholdes 8. juni 215. Protokoll fra denne vil legges frem til orientering ved styremøtet i oktober. Forøvrig vises det til vedlegg 6 og 7 (unntatt offentli ghet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i selskapeneiris ASog Prekubator ASsom en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser ti l Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Etter universitetsdirektørens vurdering er selskapenes drift og økonomiskeresultater i 214 tilfredsstillende og i samsvarmed universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Det økte resultatet for Prekubator ASskyldes i hovedsak salg av en mindre aksjepost. Resultatutviklingen for IRISAS og Stavanger Helseforskning ASgjenspeiler at det er utfordrende å opprettholde prosjektaktiviteten hhv innenfor markedet for olje og gassog innenfor bl.a. internasjonale studier i medikamentforskning. Universitetet har styrerepresentanter i alle 5 selskapene og styrelederen i hhv Prekubator AS, Stavanger Helseforskning ASsamt Måltidets Hus AS. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenesdrift mht ut vikling og økonomi. I tillegg avholdes det jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRISASog mellom Forsknings-og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Styret orienteres ogsåom Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (det visestil vedlegg 8). Noen av Riksrevisjonens hovedfunn som påpekes er følgende: -De fleste selskapene er av faglig interesse. -Selskapenemål, resultater og økonomi bør følges bedre opp -Departementet følger i liten grad opp universiteter og høyskolers eierskapsutøvelse. Universitetsdirektøren har merket seg Riksrevisjonens funn og departementets kommentarer og vil ha fokus på disse områdene i eierskapsutøvelsen framover. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenesstyrer. I 214 er det ikke forelagt universitetsstyret saker av en slik betydning. 3

4 Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 214 for selskapene IRISAS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus ASog Blue Planet AS(protokoll blir lagt fram i okto bermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRISASog Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør Martin Tjelta Fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Eli LøvaasKolstø 4

5 GeneralforsamlingsprotokolI Onsdag 15. april 215 kl. 9: ble det avholdt ordinær generalforsamlingi International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) i Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger På generalforsamlingen møtte Erlend Jordal for aksjonæren Stiftelsen Rogalandsforskning og Marit Boyesen for aksjonæren Universitetet i Stavanger. Adm. direktør Ole Ringdal var til stede pà generalforsamlingen. l tillegg var Lilli Ann Olsen og Øyvind Kvia fra administrasjonentil stede. Selskapets revisor KPMG var representert med statsautorisertrevisormonica Rosnes. Følgende saker forelå til behandling: Sak 1 Valg av møteleder Marit Bøyesen ble enstemmig valgt til møteleder. Sak 2 Godkjennelse av Innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer ingen hadde bemerkningertilinnkallingeller dagsorden, og generalforsamlingenble erklært lovlig satt. Følgende aksjonærer møtte: Navngå aksonærer Regresentertved Antallaksjer StiftelsenRogalandsforskning ErlendJordal 5 (5 %) Universiteteti Stavanger Marit Boyesen 5 (5 %) Sak 3 Valg av representant til à undertegne protokollen sammen med møteleder Tll å medundertegne protokollen sammen med møteleder Marit Bøyesen ble Erlend Jordal enstemmig valgt. Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning214, herunderdisponeringav årsresultatet Det ble redegjortfor årsregnskap214 og årsberetning214. Årsregnskapfor lrls og konsernetiris og årsberetningfor 214, herunderdisponeringav ársresultatet, ble godkjent i samsvar med styretsforslag. Styretsforslagtil disponeringav àrsresultatfor 214 på kroner ble enstemmig vedtatt med følgende beløp: - Overført til annen egenkapital kroner Revisors beretningfor regnskapsåret 214 fra KPMG ved statsautorisertrevisor Monica Rosnes ble tatt til orientering. Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Revisorsgodtgjørelse på kroner for 214 ble enstemmig godkjent. Generalforsamling i lrls 15. april215 side1 av 2

6 Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til styret For regnskapsåret 215 fastsettes styregodtgjørelsentil: Styreleder 125 kroner Styrets nestleder 1 kroner styremedlemmer 75 kroner Fast godtgjørelse pr. møte 5 kroner Sak 7 Valg av styremedlem og styrets nestleder StyretsnestlederAnneCarineTanum er pávalg.i denforbindelseorientertevalgkomiteensleder om Valgkomiteensarbeid. I samsvarmedvalgkomiteensinnstillingvelgesannecarinetanumtilstyremedlemog nestleder for perioden fra generalforsamling 15. april 21 5 til ordinær generalforsamlingr'april 216. Fra 15. april 215 består således det samlede styret av: styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen Styreleder: lngvaldløyning Valgti 214 for 2 àr Foreslåttav Rogalandsforskning Nestleder: Anne Carine Tanum Valgt i 215 for 1 àr Styremedlem: Ragnar Tveteràs Valgt i 214 for 2 àr Foreslått av Universitetet i Stavanger Styremedlem: Monica Norman Valgt i 214 for 2 år Styremedlem: Marianne Johnsen Valgt i 214 for 2 àr Styremedlemmerog varamedlemmervalgt av og blant ansattel IRIS Styremedlem: ErlendRandaberg 6. mal 214 tilgeneralforsamllng 216 Styremedlem: Anders Nennoen 6. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Kåre Hansen 6. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Torstein Ådnøy 6. mal 214 til generalforsamllng varamedlem: Svein Ingve Nodland 8. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Astrid Solberg 6. mai 214 til generalforsamling216 Allevedtakvarenstemmige. Marit Boyesen takket styremedlemmene for godt styrearbeid Generalforsamlingenble hevetkl. 9:25. vrazeråaam V, l' Marrt Boy en ErlendJo dal Generauorsamung i IRIS 15.april 215 _sid av2

7 Møteplan år: 215 Gruppe: Generalforsamling i IRIS Møtedato onsdag kl.9: - 9:3 Dagsorden Det innkalles til ordinær generalforsamling i International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Tid: Onsdag 15. april 215 kl. 9: - 9:3. Sted: Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger (i IRIS/ Rogalandsforsknings lokaler på Ullandhaug). 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat * Vedlegg 4.1 Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS * Vedlegg 4.2 Årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat * Vedlegg 4.3 Revisors beretning for regnskapsåret Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 6. Godkjennelse av godtgjørelse til styret 7. Valg av styremedlem og styrets nestleder * Vedlegg 7.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 15. april 215 angående valg av styremedlem og styrets nestleder i IRIS Vedlegg Dato: Lilli Ann Olsen/Magnar Kalsheim

8 MØtej Generglfqrsgmling i IRIS Saknr.1 Valg av møteleder Matedato: Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Velge møteleder. Sa ksbeskrivelse Det foreslås at generalforsamlingen velger Marit Bøyesen til møteleder. Vedtak: Marit Boyesen ble enstemmig valgt til møteleder. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger miris

9 _ rlvløte i Generalforsamling i IRI saknr. oz Godkjennelse av innkalling og Mutedato: dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Godkjenne innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer. Sa ksbeskrivelse Innkalling og dagsorden legges frem for godkjenning slik den er utsendt. Vedtak: Ingen hadde bemerkninger til innkalling eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Følgende aksjonærer møtte: Navn gå aksjonærer Regresentert ved Anta/l aksjer Stiftelsen Rogalandsforskníng Erlend Jordal 5 (5 %) Universitetet i Stavanger Marit Boyesen 5 (5 %) Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger iniris

10 M_ _tei Generalforsamling i IRIS i _ saknr.3 Valg av representant til å Matedato: undertegne protokollen sammen med møteleder Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Velge medundertegner tll signering av protokollen. Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge medundertegner til signering av protokollen. Det foreslås at Erlend Jordal velges. Vedtak: Ti/ å medundertegne protokollen sammen med møteleder Mar/"t Boyesen ble Erlend Jorda/ enstemmig valgt. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger lil IRIS

11 Møte i Generalforsamling i IRIS _ I saknr,o4 Godkjennelse av årsregnskap Møtedato;15_o4_2o for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Godkjenne: o Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS o Årsberetning 214, herunder godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultat Generalforsamlingen skal også ta revisors beretning for 214 til orientering. Sa ksbeskrivelse Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS Styret i IRIS har i styremøtet8. april 215 fattet følgendevedtakangåendeårsregnskap214 for IRIS og konsernet IRIS samt årsberetning 214: a) Årsregnskap 214 for IRIS Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for 214 med et årsoverskl/dd på kr on er som foreslås disponert på følgende måte: u Overført til annen egenkapital kroner Det er besluttet å yte konsernbidrag til IRIS-Forskningsinvest AS og Akvami/jø AS (under avvikling) med kroner. Styrets vurdering er at soliditeten og likviditeten iiris er forsvar/ig i relasjon til avgitt konsernbidrag. b) Årsregnskap 214 for konsernet IRIS Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for 214 for konsernet IRIS, c) Årsberetning 214 Årsberetning214 godkjennes." >1<>k*>O<*>6<>O<*>O<**>k>9<**>)<7k>k>I=>k>$=*>\=>\=>!<*>I<>1<>k>k>i<>$<>k>k**>k*>$=>k*>k**>k>k#**>k>4<*>k*****>k** Jf. vedlegg 4.1 Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS. Jf. vedlegg 4.2 Årsberetning 214 for IRIS herunder disponering av årsresuitat. Jf. vedlegg 4.3 Revisors beretning for regnskapsåret 214.

12 Vedtak: Det ble redegjort for årsregnskap 214 og årsberetning 214. Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS med årsberetning 214 for IRIS, herunder disponering av årsresultat, ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets forslag. Styrets forslag til disponering av årsresultat for 214 på kroner ble enstemmig vedtatt med følgende beløp: o Overført til annen egenkapital kroner Revisors beretning for regnskapsåret 214 fra KPMG ved statsautorisert revisor Monica Rosnes ble tatt til orientering. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger in IRIS

13 Sa ksyedlegg Vedlegg til saknr.: - Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat Tittel: Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS Vedlegg nr.: 4,1 Dato: Magnar Kalsheim

14 213 Morselskap International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Resultatregnskap Note 214 Konsern »l3 872 « Salgsinntekt Annen drifismntekt Sum inntekter Produktkostnad prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Suin driftskostnader Driftsresultat Resultat fra investeringer i tilknyttet selskap Nedskrivniiig/reverser nedskrivning av ansvarlig lan mv. Nedskrivningfreverser nedskrivning av aksjer/andeler Annen renteinntekt Valutavinningfialutatap Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostiiad -Z Skattekostnad pa ordinært resultat Ordinært resultat Årsrcsultat 1". 2, w 11 u. m l l «13 872» ll Disponering av årsresultat Annen egenkapital Sum disponering 6

15 Murselskap Balanse Eiendeler InternationalResearchInstituteof Stavanger AS Årsregnskap214 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsattskattefurdel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driflsløsøre, kontortiiaskinei'og lignende Bygninger. bygningerunder oppføring 62 I I Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler (> lnvesteringeri datterselskap lnvesteringeri tilknyttet selskap Investenngeriaksjerog andeler Langsiktigefordringer,ansvarliglanmv ll Pensjoiistnidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note Konsern l bl u. o63 on Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd. kontanterog lignende Sumomløpsmidler 12,13 p Sumeiendeler

16 Morselskap Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital lnnskutt egenkapital 1 1 Selskapskapital 1 1 Overkuis 2 2 Sum innskutt egenkapital International Research Institute of Stavanger AS Arsregnskap 214 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note 6 6 Konsern Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsattskatt Pensjonsforplildelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 7 65 Gjeld til kredittiiistitusjoner Øvriglangsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbarskatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld ' Sum egenkapital og gjeld Stavanger, 8. apri1215 Styreleder Adm direktør

17 IntemarionalResearchInstituteof StavangerAS.Årsregnskap 214 Morsehkap Knnurn Blhlle NM: l Elflhlfiffll! E11" Emhrlfll luslmtl Ignnhplul 1 lfllfllflflhllkquálpihl 6 1W leliij 1 lll$lnovu'lnl's 6 1N WW 2 OSumIlnlum ugunhplnl fi oaow 2 W W Oppljnl gunlupilll 1I Annenegmlupiul no 633 I 5 Sum oppdmt egenkapital HI lfi i? E B5 3-3 I34 513% Sim eguhplhl [la la E? G19 AvuanlugCurI'm-pllhelnr Ulultalam ll E Paujvnsforplikulser J B249 Z 6 3 l 7 sumivnnnlngfor forpliktelser i TH E J31?:414 Anna:hmm; mu GjeldElluedittinstinujonzr I ! M61DvriglanguikIi3gield I39l I43 9fl1 143 WWW! Snlnnnnn llnplkllggield fldd GjeldIII kmdininsziuujuner I I9 993 E37 Levefnndlrjcld I S45NS Skyklipotfinuigenvgiflnr W l I7 SIG Banlhurlhfl II Annellkmllikfig gjeld GI * m'li:'79 '1 m na aisnmhrhiklignew ' '1'1FB3fi l'7l Bi 617 "_ir1s ; 21?" 133E 1? Sim use Sumegenknplnlogflold WEE Sil/lunger. I. npfi1q15 1 r' 3 Ar - Ø - um / f'` 'Z ',~ 4/ \3Iyv ld«1'{w M /W Adm. «man /f d f `/.ziz 4 /wx/~-~c\~ (u &"" CIL/\l\\, f 2

18 International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap214 Konta nts trømoppstilling (Endring i'arbeidskapital) 214 Konsern Morselskap Konsern 213 Morselskap Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilføn fraåretsvirksomhet (A) A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investering1drifisløsøre, kontormaskiner.1. Investering1bygninger.bygningerunderoppføring Investeringi pakostning leid bygg Investenng i datterselskap Investeringi tilknyttedeselskaper +.+/. B = Salg av aksjermv. Endring i langsiktige fordringer Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) (8812) (8812) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (39818) (23341) (325765) (28133) ( ) ( ) (39 818) (238 41) ( ) ( ) Likvitler tilført/brukt pa finansiering Endringi gjeld til kredittinstitusjoner(langsiktig) Endring1ø\r1'glangsiktig gjeld (I) Netto likviditetsendring fra finansiering ( ) (9 ) Netto endring i arbeidskapital Arbeidskapital 1.1 Arbeidskapital ( ) Tilført fra årets virksomhet (A) Ordinærtresultatfør skattekostnad Resultat 1`rainvesteringeri tilknyttetselskap Nedskrivning av ansvarliglan mv. Mottattaksjeutbyttefratilknyttede selskaper Endringi pens]onsmidler/pensionsforpliktelser Gevinst/tapved salg av aksjermv. Avskrivning av varige driftsiriidler Pàkostningleid bygg - artigavskrivning Nedskriwning/reveisernedskrivning av aksjer Endnngi utsatt skatt/utsatt skattelbrdel Skattekostnad lnfrastrukturstøtte(irmlekmj/ /'1 de! ) Andre endringer(2) Tilfart fra årets virksomhet 214 Konsern IRIS I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konsern (19285) (152195) (5256) (39922) (1) Gjelderirifrastruktiirbevilgningfra Forskningsrådet for oppgradering av Ullriggbore og brønnsenter' reduseres i taktmed avskrivn/ ngav utstyr/anlegg (2) Gjelderomklassifisering fratilknyttetselskap tildatterselskap forbiosentrum AS 213 IRIS ( ) ( )

19 International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Kontantstrømoppstilling (Endring i bankinnskudd, kontanter o 1) Konsern Morselskap Konsern Morselsknp Likvider tilført/brukt pa virksomheten Tilført fra årets flrksomhet (I) / Endringer i lnindefordringer/leverandørgjeld ( ) (2s36226) II / Endring i gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) -.+/ Endnngeri andre tidsavgrensninger A I Netto likviditetsendring fra virksomheten ( ) 21211s ( ) ( ) (4oss53) ( ) Likvider tilført/brukt på investeringer - Investering i driflsløsøre, kontormaskiner.1. ( ) - Investering i bygninger? bygninger under opp føring (88 12) - Investering i pàkostning leid bygg - - Investering i datterselskap - - Investering i tilknyttede selskaper (44 1s797) + Salg av aksjer mv /-. Endring i langsiktige fordringer (s 1s531) B = Netto likviditetsendring fra investeringer (24sos 12s) (1s15522) (ss 12) ( ) (43571s9) ( ) (159933s1) (159933s1) (39 818) (39 818) (238 41) (238 41) ~ ( ) ( ) (281 33) - (Ls195353) (2113s433) Likvider tilført/brukt pa finansiering.-/+. Endrmgi gjeld til kredittiiistitusjoiier(langsiktig) ( ).~/+. Endring i øvrig langsiktig geld (1) C = Netto likviditetsendring I`ra finansiering (9 ) A+B+C Netto endring i likvider ( ) + Bankinnskudd, kontanter = Bankinnskudd, kontanter ( ) ( ) ( ) Konsern IRIS Konsern IRIS Tilført fra årets virksomhet (A) Ordinært resultat før skattekostitad /+, Resultat fra invcsteringeri tilknyttet selskap Nedskrivning av ansvarlig lan mv. 6 + Mottatt aksjeutbytte fra tilknyttede selskaper. /+_ Endring i pensjonsinidler/peiisjonsforpliktelser ( ) - Gevinst ved salg av aksjer rnv. ( ) + Avskrivning av varige driftsmidler P-àkostningleid bygg - årlig avskrivniitg Nedskrivning/reverser nedsknrning av aksjer /. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel /+_ Skattekostitad ( ) lnfrastruktursløtte (inn/ektrført de! ) ( ).-/+_ Andre endringer (Z) : Tilført fra årets virksomhet ( ) 935s (2s9137) (i ) (192s5e) ( ) ( ) (52 56) ( ) ( ) (1) Gjelder intrastrukturbeví/gning fra Forskningsrådet for oppgradering av Ullrigg bore- og brønnsenter; reduseres i takt med avskrivning av utstyr/anlegg (2) Gje/der omk/assifisering fra tilknyttet selskap ti! datterselskap for Bíosentrum AS

20 AS International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 214. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av arsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongiuens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som foiringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metoden i samsvar med NRS(F) Kontantstrømoppstilling slik denne gjaldt pr ] 4. Posten «Bankinnskudd, kontanter o.l.>> omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsestidspunktet. Note l

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer