Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdir Møtedag: Informasjonsansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi- og virksomhetsdir. Dokumenter i saken: Vedlegg1: IRISAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg2: PrekubatorAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg3: StavangerHelseforskningAS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning213. Vedlegg4: Måltidets Hus AS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg5: Blue Planet AS:Generalforsamlingsprotokoll,årsberetning,årsregnskapog revisjonsberetning214. Vedlegg6: Statsrådensberetning til Riksrevisjonenfor selskapet IRISASfor Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg7: Statsrådensberetning til Riksrevisjonenfor selskapet PrekubatorASfor Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd. Vedlegg8: Departementesbrev relatert til Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tild elingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-7-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forplikten de samarbeid og erverv av aksjer). Etter universitetsdirektørens vurdering er selskapenes drift og økonomiskeresultater i 214 tilfredsstillende og i samsvarmed universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Det økte resultatet for Prekubator ASskyldes i hovedsak salg av en mindre aksjepost. Resultatutviklingen for IRISAS og Stavanger Helseforskning ASgjenspeiler at det er utfordrende å opprettholde prosjektaktiviteten hhv innenfor markedet for olje og gassog innenfor bl.a. internasjonale studier i medikamentforskning. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 214 for selskapene IRISAS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus ASog Blue Planet AS(protokoll blir lagt fram i okto bermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRISASog Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør 1

2 US75/1 5 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige Tild elingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-7-13, Reglement om statlige universiteter og høyskolers forplikten de samarbeid og erverv av aksjer). Mars 214 vedtok universitetsstyret ny overordnet randsonestrategi for universitetet (sak US14/1 4). Vedtatt randsonestrategi er utarbeidet og i tråd med vedtatt strategi : Universitetets forpliktende samarbeid og eierskap skal ha som formål å styrke universitetets primære aktiviteter ved å fremme forsknin g, undervisning og annen virksomhet av vesentlig interesse for Universitetet i Stavanger uten at dette begrenser universitetets selvstendighet i faglig spørsmål. Videre skal universitetet i organiseringen av forplikten de samarbeid og eierskap tydeliggjøre hensikt og merverdi ved en slik beslutning Selskaper Tabell 1, Oversikt over UiS randsoneaktivitet Balanseført egenkapital Forretningskontor Ervervsdato AntallaksjerEierandelResultat 213 Resultat 214 pr Stavanger Helseforskning AS Stavanger ,% Prekubator TTOAS Stavanger ,8% BluePlanetAS Stavanger ,6% IRISAS Stavanger ,% MåltidetsHusAS Stavanger ,7% UiS strategi tydeliggjør universitetets overordnete målsetninger for randsoneaktiviteten som er å styrke universitetets aktiviteter innenfor forskning og innovasjon ved: -etablering av forskningssentre i nært samarbeid med IRIS -aktivt eierskap i IRISmed klare forskningsstrategiske interesser i videreutvikling av forskningsinstituttet -styrking av universitetets kommersialiseringsaktiviteter gjennom Prekubator TTO som universitetets TTO Eierskapet i de øvrige tre selskapene, Stavanger Helseforskning, Blue Planet og Måltidets Hus gjenspeiler forskningssamarbeidinnenfor hhv helse, sjømat og mat. Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder; -styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap -styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessigsomdel av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring. -styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital -styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasenhos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen mottar kopi av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskapsamt alle former for inngåtte avtaler for selskapene IRISASog Prekubator AS. 2

3 Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper 5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenesøverste myndighet ogarena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet. For regnskapsåret 214 er det nå avholdt generalforsamling for alle fem selskapene som UiS har eierandel i. -Generalforsamling i IRISASble avholdt 15. april 215. Universitetet var representert ved rektor Marit Boyesen. -Generalforsamling i Prekubator ASble avholdt 22. april 215. Rektor Marit Boyesenrepresenterte universitetet. -Generalforsamling i Stavanger Helseforskning ASble avholdt 16. mars 215. Forskningsdirektør og styreleder i Stavanger Helseforskning AS, Troels Gyde Jacobsen, var universitetet representant etter fullmakt. -Generalforsamling i Måltidets Hus ASble avholdt 2. mai 215. UiSvar representert på generalforsamlingen ved spesialrådgiver Per Ramvi etter fullmakt. -Generalforsamling i Blue Planet ASvil avholdes 8. juni 215. Protokoll fra denne vil legges frem til orientering ved styremøtet i oktober. Forøvrig vises det til vedlegg 6 og 7 (unntatt offentli ghet inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling i selskapeneiris ASog Prekubator ASsom en del av Statsrådens beretning om forvaltning av statens eierinteresser ti l Riksrevisjonen. Statsrådens beretning utarbeides ved UiS for Kunnskapsdepartementet. Etter universitetsdirektørens vurdering er selskapenes drift og økonomiskeresultater i 214 tilfredsstillende og i samsvarmed universitetets overordnete målsettinger for eierskap. Det økte resultatet for Prekubator ASskyldes i hovedsak salg av en mindre aksjepost. Resultatutviklingen for IRISAS og Stavanger Helseforskning ASgjenspeiler at det er utfordrende å opprettholde prosjektaktiviteten hhv innenfor markedet for olje og gassog innenfor bl.a. internasjonale studier i medikamentforskning. Universitetet har styrerepresentanter i alle 5 selskapene og styrelederen i hhv Prekubator AS, Stavanger Helseforskning ASsamt Måltidets Hus AS. Det er gjennom denne representasjonen universitetet praktiserer den løpende eierstyringen av selskapenesdrift mht ut vikling og økonomi. I tillegg avholdes det jevnlige koordineringsmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen i IRISASog mellom Forsknings-og innovasjonsavdelingen og ledelsen i Prekubator AS. Relevante fagmiljøer deltar i disse møtene ved behov. Styret orienteres ogsåom Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (det visestil vedlegg 8). Noen av Riksrevisjonens hovedfunn som påpekes er følgende: -De fleste selskapene er av faglig interesse. -Selskapenemål, resultater og økonomi bør følges bedre opp -Departementet følger i liten grad opp universiteter og høyskolers eierskapsutøvelse. Universitetsdirektøren har merket seg Riksrevisjonens funn og departementets kommentarer og vil ha fokus på disse områdene i eierskapsutøvelsen framover. Ved saker av særskilt strategisk eller økonomisk betydning for selskapene skal disse legges fram for universitetsstyret i forkant av behandling i selskapenesstyrer. I 214 er det ikke forelagt universitetsstyret saker av en slik betydning. 3

4 Forslag til vedtak: Styret tar til orientering, protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 214 for selskapene IRISAS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus ASog Blue Planet AS(protokoll blir lagt fram i okto bermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRISASog Prekubator AS. Stavanger, John B. Møst Universitetsdirektør Martin Tjelta Fung. økonomi- og virksomhetsdirektør Saksbehandler: Eli LøvaasKolstø 4

5 GeneralforsamlingsprotokolI Onsdag 15. april 215 kl. 9: ble det avholdt ordinær generalforsamlingi International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) i Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger På generalforsamlingen møtte Erlend Jordal for aksjonæren Stiftelsen Rogalandsforskning og Marit Boyesen for aksjonæren Universitetet i Stavanger. Adm. direktør Ole Ringdal var til stede pà generalforsamlingen. l tillegg var Lilli Ann Olsen og Øyvind Kvia fra administrasjonentil stede. Selskapets revisor KPMG var representert med statsautorisertrevisormonica Rosnes. Følgende saker forelå til behandling: Sak 1 Valg av møteleder Marit Bøyesen ble enstemmig valgt til møteleder. Sak 2 Godkjennelse av Innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer ingen hadde bemerkningertilinnkallingeller dagsorden, og generalforsamlingenble erklært lovlig satt. Følgende aksjonærer møtte: Navngå aksonærer Regresentertved Antallaksjer StiftelsenRogalandsforskning ErlendJordal 5 (5 %) Universiteteti Stavanger Marit Boyesen 5 (5 %) Sak 3 Valg av representant til à undertegne protokollen sammen med møteleder Tll å medundertegne protokollen sammen med møteleder Marit Bøyesen ble Erlend Jordal enstemmig valgt. Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning214, herunderdisponeringav årsresultatet Det ble redegjortfor årsregnskap214 og årsberetning214. Årsregnskapfor lrls og konsernetiris og årsberetningfor 214, herunderdisponeringav ársresultatet, ble godkjent i samsvar med styretsforslag. Styretsforslagtil disponeringav àrsresultatfor 214 på kroner ble enstemmig vedtatt med følgende beløp: - Overført til annen egenkapital kroner Revisors beretningfor regnskapsåret 214 fra KPMG ved statsautorisertrevisor Monica Rosnes ble tatt til orientering. Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor Revisorsgodtgjørelse på kroner for 214 ble enstemmig godkjent. Generalforsamling i lrls 15. april215 side1 av 2

6 Sak 6 Godkjennelse av godtgjørelse til styret For regnskapsåret 215 fastsettes styregodtgjørelsentil: Styreleder 125 kroner Styrets nestleder 1 kroner styremedlemmer 75 kroner Fast godtgjørelse pr. møte 5 kroner Sak 7 Valg av styremedlem og styrets nestleder StyretsnestlederAnneCarineTanum er pávalg.i denforbindelseorientertevalgkomiteensleder om Valgkomiteensarbeid. I samsvarmedvalgkomiteensinnstillingvelgesannecarinetanumtilstyremedlemog nestleder for perioden fra generalforsamling 15. april 21 5 til ordinær generalforsamlingr'april 216. Fra 15. april 215 består således det samlede styret av: styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen Styreleder: lngvaldløyning Valgti 214 for 2 àr Foreslåttav Rogalandsforskning Nestleder: Anne Carine Tanum Valgt i 215 for 1 àr Styremedlem: Ragnar Tveteràs Valgt i 214 for 2 àr Foreslått av Universitetet i Stavanger Styremedlem: Monica Norman Valgt i 214 for 2 år Styremedlem: Marianne Johnsen Valgt i 214 for 2 àr Styremedlemmerog varamedlemmervalgt av og blant ansattel IRIS Styremedlem: ErlendRandaberg 6. mal 214 tilgeneralforsamllng 216 Styremedlem: Anders Nennoen 6. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Kåre Hansen 6. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Torstein Ådnøy 6. mal 214 til generalforsamllng varamedlem: Svein Ingve Nodland 8. mai 214 til generalforsamling varamedlem: Astrid Solberg 6. mai 214 til generalforsamling216 Allevedtakvarenstemmige. Marit Boyesen takket styremedlemmene for godt styrearbeid Generalforsamlingenble hevetkl. 9:25. vrazeråaam V, l' Marrt Boy en ErlendJo dal Generauorsamung i IRIS 15.april 215 _sid av2

7 Møteplan år: 215 Gruppe: Generalforsamling i IRIS Møtedato onsdag kl.9: - 9:3 Dagsorden Det innkalles til ordinær generalforsamling i International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Tid: Onsdag 15. april 215 kl. 9: - 9:3. Sted: Prof. Olav Hanssensvei 15, Stavanger (i IRIS/ Rogalandsforsknings lokaler på Ullandhaug). 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder 4. Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat * Vedlegg 4.1 Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS * Vedlegg 4.2 Årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat * Vedlegg 4.3 Revisors beretning for regnskapsåret Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 6. Godkjennelse av godtgjørelse til styret 7. Valg av styremedlem og styrets nestleder * Vedlegg 7.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 15. april 215 angående valg av styremedlem og styrets nestleder i IRIS Vedlegg Dato: Lilli Ann Olsen/Magnar Kalsheim

8 MØtej Generglfqrsgmling i IRIS Saknr.1 Valg av møteleder Matedato: Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Velge møteleder. Sa ksbeskrivelse Det foreslås at generalforsamlingen velger Marit Bøyesen til møteleder. Vedtak: Marit Boyesen ble enstemmig valgt til møteleder. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger miris

9 _ rlvløte i Generalforsamling i IRI saknr. oz Godkjennelse av innkalling og Mutedato: dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Godkjenne innkalling og dagsorden samt registrering av fremmøtte aksjonærer. Sa ksbeskrivelse Innkalling og dagsorden legges frem for godkjenning slik den er utsendt. Vedtak: Ingen hadde bemerkninger til innkalling eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Følgende aksjonærer møtte: Navn gå aksjonærer Regresentert ved Anta/l aksjer Stiftelsen Rogalandsforskníng Erlend Jordal 5 (5 %) Universitetet i Stavanger Marit Boyesen 5 (5 %) Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger iniris

10 M_ _tei Generalforsamling i IRIS i _ saknr.3 Valg av representant til å Matedato: undertegne protokollen sammen med møteleder Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Velge medundertegner tll signering av protokollen. Saksbeskrivelse Generalforsamlingen skal velge medundertegner til signering av protokollen. Det foreslås at Erlend Jordal velges. Vedtak: Ti/ å medundertegne protokollen sammen med møteleder Mar/"t Boyesen ble Erlend Jorda/ enstemmig valgt. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger lil IRIS

11 Møte i Generalforsamling i IRIS _ I saknr,o4 Godkjennelse av årsregnskap Møtedato;15_o4_2o for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat Beregnet tidspunkt for behandling av denne saken er ca. kl. Formål med saken Godkjenne: o Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS o Årsberetning 214, herunder godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultat Generalforsamlingen skal også ta revisors beretning for 214 til orientering. Sa ksbeskrivelse Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS Styret i IRIS har i styremøtet8. april 215 fattet følgendevedtakangåendeårsregnskap214 for IRIS og konsernet IRIS samt årsberetning 214: a) Årsregnskap 214 for IRIS Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for 214 med et årsoverskl/dd på kr on er som foreslås disponert på følgende måte: u Overført til annen egenkapital kroner Det er besluttet å yte konsernbidrag til IRIS-Forskningsinvest AS og Akvami/jø AS (under avvikling) med kroner. Styrets vurdering er at soliditeten og likviditeten iiris er forsvar/ig i relasjon til avgitt konsernbidrag. b) Årsregnskap 214 for konsernet IRIS Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for 214 for konsernet IRIS, c) Årsberetning 214 Årsberetning214 godkjennes." >1<>k*>O<*>6<>O<*>O<**>k>9<**>)<7k>k>I=>k>$=*>\=>\=>!<*>I<>1<>k>k>i<>$<>k>k**>k*>$=>k*>k**>k>k#**>k>4<*>k*****>k** Jf. vedlegg 4.1 Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS. Jf. vedlegg 4.2 Årsberetning 214 for IRIS herunder disponering av årsresuitat. Jf. vedlegg 4.3 Revisors beretning for regnskapsåret 214.

12 Vedtak: Det ble redegjort for årsregnskap 214 og årsberetning 214. Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS med årsberetning 214 for IRIS, herunder disponering av årsresultat, ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets forslag. Styrets forslag til disponering av årsresultat for 214 på kroner ble enstemmig vedtatt med følgende beløp: o Overført til annen egenkapital kroner Revisors beretning for regnskapsåret 214 fra KPMG ved statsautorisert revisor Monica Rosnes ble tatt til orientering. Dato: Magnar Kalsheim Administrasjon/meldinger in IRIS

13 Sa ksyedlegg Vedlegg til saknr.: - Godkjennelse av årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS og av årsberetning 214, herunder disponering av årsresultat Tittel: Årsregnskap 214 for IRIS og konsernet IRIS Vedlegg nr.: 4,1 Dato: Magnar Kalsheim

14 213 Morselskap International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Resultatregnskap Note 214 Konsern »l3 872 « Salgsinntekt Annen drifismntekt Sum inntekter Produktkostnad prosjektkostnad Lønnskostnad Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Suin driftskostnader Driftsresultat Resultat fra investeringer i tilknyttet selskap Nedskrivniiig/reverser nedskrivning av ansvarlig lan mv. Nedskrivningfreverser nedskrivning av aksjer/andeler Annen renteinntekt Valutavinningfialutatap Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostiiad -Z Skattekostnad pa ordinært resultat Ordinært resultat Årsrcsultat 1". 2, w 11 u. m l l «13 872» ll Disponering av årsresultat Annen egenkapital Sum disponering 6

15 Murselskap Balanse Eiendeler InternationalResearchInstituteof Stavanger AS Årsregnskap214 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsattskattefurdel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driflsløsøre, kontortiiaskinei'og lignende Bygninger. bygningerunder oppføring 62 I I Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler (> lnvesteringeri datterselskap lnvesteringeri tilknyttet selskap Investenngeriaksjerog andeler Langsiktigefordringer,ansvarliglanmv ll Pensjoiistnidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Note Konsern l bl u. o63 on Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd. kontanterog lignende Sumomløpsmidler 12,13 p Sumeiendeler

16 Morselskap Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital lnnskutt egenkapital 1 1 Selskapskapital 1 1 Overkuis 2 2 Sum innskutt egenkapital International Research Institute of Stavanger AS Arsregnskap 214 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note 6 6 Konsern Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsattskatt Pensjonsforplildelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 7 65 Gjeld til kredittiiistitusjoner Øvriglangsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbarskatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld ' Sum egenkapital og gjeld Stavanger, 8. apri1215 Styreleder Adm direktør

17 IntemarionalResearchInstituteof StavangerAS.Årsregnskap 214 Morsehkap Knnurn Blhlle NM: l Elflhlfiffll! E11" Emhrlfll luslmtl Ignnhplul 1 lfllfllflflhllkquálpihl 6 1W leliij 1 lll$lnovu'lnl's 6 1N WW 2 OSumIlnlum ugunhplnl fi oaow 2 W W Oppljnl gunlupilll 1I Annenegmlupiul no 633 I 5 Sum oppdmt egenkapital HI lfi i? E B5 3-3 I34 513% Sim eguhplhl [la la E? G19 AvuanlugCurI'm-pllhelnr Ulultalam ll E Paujvnsforplikulser J B249 Z 6 3 l 7 sumivnnnlngfor forpliktelser i TH E J31?:414 Anna:hmm; mu GjeldElluedittinstinujonzr I ! M61DvriglanguikIi3gield I39l I43 9fl1 143 WWW! Snlnnnnn llnplkllggield fldd GjeldIII kmdininsziuujuner I I9 993 E37 Levefnndlrjcld I S45NS Skyklipotfinuigenvgiflnr W l I7 SIG Banlhurlhfl II Annellkmllikfig gjeld GI * m'li:'79 '1 m na aisnmhrhiklignew ' '1'1FB3fi l'7l Bi 617 "_ir1s ; 21?" 133E 1? Sim use Sumegenknplnlogflold WEE Sil/lunger. I. npfi1q15 1 r' 3 Ar - Ø - um / f'` 'Z ',~ 4/ \3Iyv ld«1'{w M /W Adm. «man /f d f `/.ziz 4 /wx/~-~c\~ (u &"" CIL/\l\\, f 2

18 International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap214 Konta nts trømoppstilling (Endring i'arbeidskapital) 214 Konsern Morselskap Konsern 213 Morselskap Likvider tilført/brukt på virksomheten Tilføn fraåretsvirksomhet (A) A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investering1drifisløsøre, kontormaskiner.1. Investering1bygninger.bygningerunderoppføring Investeringi pakostning leid bygg Investenng i datterselskap Investeringi tilknyttedeselskaper +.+/. B = Salg av aksjermv. Endring i langsiktige fordringer Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) (8812) (8812) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (39818) (23341) (325765) (28133) ( ) ( ) (39 818) (238 41) ( ) ( ) Likvitler tilført/brukt pa finansiering Endringi gjeld til kredittinstitusjoner(langsiktig) Endring1ø\r1'glangsiktig gjeld (I) Netto likviditetsendring fra finansiering ( ) (9 ) Netto endring i arbeidskapital Arbeidskapital 1.1 Arbeidskapital ( ) Tilført fra årets virksomhet (A) Ordinærtresultatfør skattekostnad Resultat 1`rainvesteringeri tilknyttetselskap Nedskrivning av ansvarliglan mv. Mottattaksjeutbyttefratilknyttede selskaper Endringi pens]onsmidler/pensionsforpliktelser Gevinst/tapved salg av aksjermv. Avskrivning av varige driftsiriidler Pàkostningleid bygg - artigavskrivning Nedskriwning/reveisernedskrivning av aksjer Endnngi utsatt skatt/utsatt skattelbrdel Skattekostnad lnfrastrukturstøtte(irmlekmj/ /'1 de! ) Andre endringer(2) Tilfart fra årets virksomhet 214 Konsern IRIS I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konsern (19285) (152195) (5256) (39922) (1) Gjelderirifrastruktiirbevilgningfra Forskningsrådet for oppgradering av Ullriggbore og brønnsenter' reduseres i taktmed avskrivn/ ngav utstyr/anlegg (2) Gjelderomklassifisering fratilknyttetselskap tildatterselskap forbiosentrum AS 213 IRIS ( ) ( )

19 International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Kontantstrømoppstilling (Endring i bankinnskudd, kontanter o 1) Konsern Morselskap Konsern Morselsknp Likvider tilført/brukt pa virksomheten Tilført fra årets flrksomhet (I) / Endringer i lnindefordringer/leverandørgjeld ( ) (2s36226) II / Endring i gjeld til kredittinstitusjoner (kortsiktig) -.+/ Endnngeri andre tidsavgrensninger A I Netto likviditetsendring fra virksomheten ( ) 21211s ( ) ( ) (4oss53) ( ) Likvider tilført/brukt på investeringer - Investering i driflsløsøre, kontormaskiner.1. ( ) - Investering i bygninger? bygninger under opp føring (88 12) - Investering i pàkostning leid bygg - - Investering i datterselskap - - Investering i tilknyttede selskaper (44 1s797) + Salg av aksjer mv /-. Endring i langsiktige fordringer (s 1s531) B = Netto likviditetsendring fra investeringer (24sos 12s) (1s15522) (ss 12) ( ) (43571s9) ( ) (159933s1) (159933s1) (39 818) (39 818) (238 41) (238 41) ~ ( ) ( ) (281 33) - (Ls195353) (2113s433) Likvider tilført/brukt pa finansiering.-/+. Endrmgi gjeld til kredittiiistitusjoiier(langsiktig) ( ).~/+. Endring i øvrig langsiktig geld (1) C = Netto likviditetsendring I`ra finansiering (9 ) A+B+C Netto endring i likvider ( ) + Bankinnskudd, kontanter = Bankinnskudd, kontanter ( ) ( ) ( ) Konsern IRIS Konsern IRIS Tilført fra årets virksomhet (A) Ordinært resultat før skattekostitad /+, Resultat fra invcsteringeri tilknyttet selskap Nedskrivning av ansvarlig lan mv. 6 + Mottatt aksjeutbytte fra tilknyttede selskaper. /+_ Endring i pensjonsinidler/peiisjonsforpliktelser ( ) - Gevinst ved salg av aksjer rnv. ( ) + Avskrivning av varige driftsmidler P-àkostningleid bygg - årlig avskrivniitg Nedskrivning/reverser nedsknrning av aksjer /. Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel /+_ Skattekostitad ( ) lnfrastruktursløtte (inn/ektrført de! ) ( ).-/+_ Andre endringer (Z) : Tilført fra årets virksomhet ( ) 935s (2s9137) (i ) (192s5e) ( ) ( ) (52 56) ( ) ( ) (1) Gjelder intrastrukturbeví/gning fra Forskningsrådet for oppgradering av Ullrigg bore- og brønnsenter; reduseres i takt med avskrivning av utstyr/anlegg (2) Gje/der omk/assifisering fra tilknyttet selskap ti! datterselskap for Bíosentrum AS

20 AS International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 214 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 214. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av arsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongiuens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som foiringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metoden i samsvar med NRS(F) Kontantstrømoppstilling slik denne gjaldt pr ] 4. Posten «Bankinnskudd, kontanter o.l.>> omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp, og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsestidspunktet. Note l