International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008"

Transkript

1

2

3

4

5 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For FoU-prosjekter mv. anvendes løpende inntektsføring. Note 1

6 For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter og driftskostnader Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Kostnader til forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avog nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Selskapets investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi i morselskapet. Ved varig verdifall foretas nedskrivning til markedsverdi. Note 1

7 Med tilknyttede selskap menes normalt selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Selskaper eid av IRIS-Forskningsinvest AS er klassifisert som tilknyttet selskap også ved eierandel utover 50 % vurdert ut fra selskapets formål ved eierskapet. Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. Relativ andel av andre egenkapitalendringer i tilknyttede selskaper er også innarbeidet. Investeringer i aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Valuta Pengeposter og fordringer i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens valutakurs. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene (korridor). Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjons-planer, klassifiseres som lønnskostnad. Note 1

8 Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Forsknings- og utviklingsaktiviteter i IRIS har vært vurdert som skattefri virksomhet i henhold til Skatteloven 2-32, 2. ledd. Tilsvarende gjaldt for konsernselskapet Akvamiljø AS, hvor kun en mindre del av selskapets prosjektaktiviteter ble klassifisert som skattepliktig virksomhet. IRIS har imidlertid i tråd med pålegg fra skattemyndighetene levert selvangivelse for oppstartsåret 2006, samtidig som skatteplikten ble bestridt. Selvangivelse er også levert for For 2007 og 2008 har vi valgt å innarbeide skattekostnad og utsatt skatt/skattefordel i årsregnskapet for IRIS. Dette må ses i sammenheng med domsavsigelse i skattesak i relasjon til annet forskningsinstitutt hvor det er konkludert med skatteplikt. Tilsvarende endring er også gjennomført for Akvamiljø AS fra og med For øvrig gjelder følgende: Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for avregning av betalbar skatt (for mye/for lite avsatt) for tidligere år. Note 1

9 Note 2 Annen driftsinntekt Annen driftsinntekt gir blant annet et uttrykk for konsernets kommersialiseringsaktiviteter i form av gevinst og tap ved salg av aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, salg av forretningsvirksomhet mv. KONSERN Gevinst ved salg av aksjer i Badger Explorer ASA Gevinst ved salg av aksjer i AGWA AS Tap ved salg av aksjer i Biopartner AS (30 104) Tap/gevinst ved salg av aksjer i Procom Venture AS ( ) Gevinst ved salg av aksjer i Badger Explorer ASA Gevinst ved salg av aksjer i M-Lab AS Gevinst ved salg av aksjer i Norconserv AS Oppløsning/sletting av PV Invest 1 AS Tap ved salg av aksjer i GenderGuide AS (485) Gevinst ved salg av forretningsvirksomhet (SENDRA ) Note 3 Andre driftsposter Bokført verdi - Konsern Bokført verdi - Morselskap Aksjeutbytte fra IRIS-Forskningsinvest AS 0 0 ( ) ( ) Aksjeutbytte fra IRIS-Software AS 0 0 ( ) 0 Realisasjonsutbytte fra PSH Invest AS (79 498) 0 (79 498) Tap på fordringer Sum ( ) ( ) Aksjeutbytte fra datterselskaper medtas i morselskapets regnskap i utbetalingsåret. Mottatt aksjeutbytte for 2008 til IRIS-Forskningsinvest AS fra tilknyttede selskaper utgjør kroner (Akvamiljø Caspian AS ) for Beløpet er balanseført mot "Investeringer i tilknyttet selskap", da aksjer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet, se note 9. Av tap på fordringer er kroner relatert til GenderGuide AS (tilknyttet selskap ). Note 2, 3

10 Note 4 MORSELSKAP - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjoner Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Pensjonstrekk ansatte ( ) ( ) Andre ytelser ( ) (11 328) Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Godtgjørelse i kroner : Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser (1 ) Annen godtgjørelse (1) Gjelder kollektiv pensjonsordning. Pensjonsinnskudd fra ansatt med kroner (2 %) er fratrukket. Daglig leder har avtale om særskilt kompensjon tilsvarende en årlig bruttolønn ved oppsigelse og fratreden initiert av styret. Godtgjørelse til styret omfatter perioden Revisor Revisjonshonoraret for 2008 utgjør kroner. I tillegg kommer annen bistand med kroner fordelt mellom attestasjonsoppgaver og skatt-/avgiftsrådgivning/annen bistand med henholdsvis kroner og kroner. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Morselskapet har følgende pensjonsordninger: A) Privat netto pensjonsordning i Nordea (etablert ) B) Avtale om årlig G-regulering av oppsatte rettigheter (dvs. verdi på avslutningstidspunktet ) relatert til avsluttet offentlig brutto pensjonsordning i Storebrand C) Avtalefestet pensjon (LO-NHO-ordningene ) Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NorskRegnskapStandard. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 354 personer (herav aktive 221 ), samt 16 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Note 4-Morselskap

11 Note 4 MORSELSKAP - Lønnskostnader, antall ansatte mv. (fortsettes ) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler ( ) Resultatførte plan-/estimatendringer og avvik Administrasjonsomkostninger Avtalefestet pensjon - LO-NHO-ordningen (medlemskostnad/egenandel pensjon) Pliktmessig tilslutning til AFP (LO-NHO-ordningene) (tidligere år) Avsatt beløp som del av virksomhetsverdragelse (andre pensjonsforpliktelser ) 0 ( ) Andre pensjonskostnader (22 101) Pensjonskostnader viderefakturert datterselskaper/tilknyttede selskaper ( ) ( ) Netto pensjonskostnad eksklusiv arbeidsgiveravgift Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Pensjonsordning B Pensjonsordning A Pensjonsordning B Pensjonsordning A Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Estimert verdi av påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) ( ) ( ) ( ) ( ) Ikke resultatført virkning av estimatavvik ( ) Netto pensjonsmidler / pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser Andre pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (-) / pensjonsforpliktelser (+) ( ) ( ) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,60 % 5,30 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Forventet pensjonsøkning (nåværende ordning) 1,75 % 1,75 % Forventet pensjonsøkning (avsluttet ordning) 3,75 % 4,25 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,80 % 5,50 % Korridor i % 10,00 % 10,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 4-Morselskap

12 Note 4 KONSERN - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, pensjoner Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Pensjonstrekk ansatte ( ) ( ) Andre ytelser ( ) (11 328) Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: Revisor Revisjonshonoraret for 2008 for IRIS med konsernselskaper utgjør kroner. I tillegg kommer annen bistand med kroner fordelt mellom attestasjonsoppgaver og skatt-/avgiftsrådgivning/annen bistand med henholdsvis kroner og kroner. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Morselskapet har følgende pensjonsordninger: A) Privat netto pensjonsordning i Nordea (etablert ) B) Avtale om årlig G-regulering av oppsatte rettigheter (dvs. verdi på avslutningstidspunktet ) relatert til avsluttet offentlig brutto pensjonsordning i Storebrand C) Avtalefestet pensjon (LO-NHO-ordningene ) Ansatte i datterselskaper er tilknyttet pensjonsordninger i morselskapet og årlig kostnad faktureres til aktuelle selskaper. Tilsvarende gjelder for daglig leder i det tilknyttede selskapet Akvamiljø Caspian AS. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NorskRegnskapStandard. Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 356 personer (herav aktive 223 ), samt 16 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Note 4-Konsern

13 Note 4 KONSERN - Lønnskostnader, antall ansatte mv. (fortsettes ) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler ( ) ( ) Resultatførte plan-/estimatendringer og avvik Administrasjonsomkostninger Avtalefestet pensjon - LO-NHO-ordningen (medlemskostnad/egenandel pensjon) Pliktmessig tilslutning til AFP (LO-NHO-ordningene) (tidligere år) Avsatt beløp som del av virksomhetsverdragelse (andre pensjonsforpliktelser ) 0 ( ) Andre pensjonskostnader (3 545) Pensjonskostnader viderefakturert tilknyttede selskaper (46 248) (41 021) Netto pensjonskostnad eksklusiv arbeidsgiveravgift Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Pensjonsordning B Pensjonsordning A Pensjonsordning B Pensjonsordning A Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Midler > Forpliktelser Midler < Forpliktelser Estimert verdi av påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) ( ) ( ) ( ) ( ) Ikke resultatført virkning av estimatavvik ( ) Netto pensjonsmidler / pensjonsforpliktelser ( ) ( ) Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser Andre pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (-) / pensjonsforpliktelser (+) ( ) ( ) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,60 % 5,30 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Forventet pensjonsøkning (nåværende ordning) 1,75 % 1,75 % Forventet pensjonsøkning (avsluttet ordning) 3,75 % 4,25 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,80 % 5,50 % Korridor i % 10,00 % 10,00 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 4-Konsern

14 Note 5 Varige driftsmidler MORSELSKAP Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende (Beløp i 1000 kroner) Driftsløsøre, Ullrigg Sum Sum kontormaskiner Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Herav prosjektfinansiert (792) 0 (792) (2 988) Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år-10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær KONSERN Driftsløsøre, kontormaskiner og lignende (Beløp i 1000 kroner) Driftsløsøre, Ullrigg Sum Sum kontormaskiner Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Herav prosjektfinansiert (792) 0 (792) (2 988) Avgang (5) Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år - 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Note 5

15 Note 6 Langsiktige fordringer Langsiktige fordringer består av følgende hovedposter: Bokført verdi - Konsern Bokført verdi - Morselskap Konvertibelt lån GenderGuide AS (1 ) Påkostning leid bygg Sum (1) Gjelder IRIS-Forskningsinvest AS Påkostning leid bygg Påkostning leid bygg gjelder IRIS (Teknologisenteret I ) og Akvamiljø AS (TecCon-bygget og Akvamiljø Forskningssenter). MORSELSKAP - Påkostning leid bygg (Beløp i 1000 kroner) Påkostning Sum Sum leid bygg Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid/avskrivningsplan 10 år - Lineær KONSERN - Påkostning leid bygg (Beløp i 1000 kroner) Påkostning Sum Sum leid bygg Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid/avskrivningsplan 10 år - Lineær Årets avskrivning av påkostning leid bygg er inkludert i "Annen driftskostnad". Note 6

16 Note 7 Egenkapital MORSELSKAP - Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital Aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper er oppført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap fratrukket nedskrivning i forbindelse med varig verdinedgang og med tillegg av mer-/mindreverdier relatert til virksomhetsoverdragelse fra RF til IRIS. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i International Research Institute of Stavanger AS pr består av aksjer med pålydende for hver aksje på kroner, totalt kroner. Det er ikke ulike aksjeklasser i selskapet. Hver aksje gir således samme rett i selskapet. Eierstruktur: Aksjonærene i International Research Institute of Stavanger AS pr var: Antall aksjer Eierandel Stiftelsen Rogalandsforskning % Universitetet i Stavanger % Totalt antall aksjer % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Det er pr ingen aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret eller daglig leder. Selskapets frie egenkapital (del av opptjent egenkapital som kan utdeles som utbytte ) er: Annen egenkapital Balanseført utsatt skattefordel (minus ) 0 (39 965) = Selskapets frie egenkapital Note 7

17 Note 7 Egenkapital (fortsettes ) KONSERN - Egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital (1) Egenkapital Årsresultat ( ) ( ) Andre endringer (2) Egenkapital (1) Minoritetsinteressers andel av annen egenkapital utgjør kroner pr og er økt med kroner i forhold til (2) Gjelder avvik mellom selskapsregnskaper som grunnlag for konsernregnskap 2007 og endelige selskapsregnskaper for Aksjer i tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Note 7

18 Note 8 Investeringer i datterselskap Anskaff. Forretnings- Eier-/ Iflg. årsregnskap for 2008 Bokført verdi - Konsern Bokført verdi - Morselskap Navn på selskaper tidspunkt kontor stemme- Årsresultat Egenkapital andel Akvamiljø AS Randaberg 63,6 % IRIS-Software AS Stavanger 100,0 % IRIS-Forskningsinvest AS Stavanger 100,0 % Sum Investeringer i datterselskap er oppført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap. Mer-/mindreverdier av aksjer relatert til virksomhetsoverdragelse fra Rogalandsforskning til IRIS er henført til de respektive selskaper pr I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap eliminert og erstattet av datterselskapenes eiendeler og gjeld. For Akvamiljø AS er i tillegg 9,1 % av aksjene eid av IRIS-Forskningsinvest AS (anskaffet i 2007 for kroner), slik at konsernets eierandel i Akvamiljø AS utgjør 72,7 %. Det er avgitt et konsernbidrag i forhold til IRIS-Forskningsinvest AS for 2008 med kroner ( kroner eksklusiv skatteeffekt ). Bokført verdi av aksjer i IRIS-Forskningsinvest AS er økt med kroner og er oppført som annen innskutt egenkapital i selskapet. Note 8

19 Note 9 Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i tilknyttet selskap Resultat fra investeringer i Bokført verdi - Konsern Bokført verdi - Morselskap tilknyttet selskap (konsern ) Navn på selskaper Tilknyttede selskaper til IRIS-Forskningsinvest (1) ( ) ( ) Tilknyttede selskaper til IRIS-Forskningsinvest (2) Tilknyttede selskaper til IRIS-Forskningsinvest (3) ( ) ( ) Tilknyttede selskaper til IRIS-Forskningsinvest (4) Badger Explorer ASA og AGWA AS (5 ) Sum ( ) Stavanger Helseforskning AS (6 ) 0 ( ) Negativ saldo overføres øvrig langsiktig gjeld (7 ) Balanseverdi (justert) ) Gjelder IGOR Partner AS, IOR Chemco AS, PV Invest 2 AS, Akvamiljø Caspian AS og IOR Aqua AS, se egen spesifikasjon nedenfor. 2) Gjelder Prekubator AS, Drillscene AS, Drilltronics Rig Systems AS, Biosentrum AS og JSC Petroleum Technologies Ltd., se egen spesifikasjon nedenfor. 3) Gjelder Biota Guard AS, GenderGuide AS, Biopartner AS, Core2Field AS og Risavika Gas Centre DA, se egen spesifikasjon nedenfor. 4) Gjelder Bioprotein AS, Plastid AS, Stavanger Helseforskning AS, Sociolink AS og Greenbook Digitalforlaget AS, se egen spesifikasjon nedenfor. 5) Badger Explorer ASA og AGWA AS er omklassifisert til "Andre aksjer og andeler" pr , da eierandel i selskaper er lavere enn 20 % pr Relativ andel av årsresultat/egenkapitalendring er innarbeidet for 2007 frem til tidspunkt for omklassifisering av selskaper. Relativ andel av bokført egenkapital på tidspunkt for omklassifisering av aksjer utgjør kroner for Badger Explorer og 0 kroner for AGWA AS. 6) Stavanger Helseforskning AS er omklassifisert fra balanseposten "Investeringer i aksjer og andeler" (se note 10), men er medtatt nedenfor (referanse 4). 7) Gjelder GenderGuide AS (referanse 3), se note 11. Aksjer i tilknyttede selskaper er eid direkte/indirekte gjennom det heleide datterselskapet IRIS-Forskningsinvest AS. Relativ eierandel for IRIS-Forskningsinvest AS i de respektive selskaper omfatter også indirekte eierskap gjennom PV Invest 2 AS (50 % ) og Prekubator AS (28,2 % ). I selskapsregnskapet for IRIS-Forskningsinvest AS er tilknyttede selskaper innarbeidet etter anskaffelseskostmetoden. I konsernregnskapet for IRIS er aksjer i tilknyttede selskaper innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Note 9

20 Note 9 Investeringer i tilknyttet selskap (fortsettes ) Tilknyttede selskaper til IRIS-Forskningsinvest (referanse 1): Navn på selskaper IGOR IOR PV Akvamiljø IOR Sum Partner AS Chemco AS Invest 2 AS Caspian AS Aqua AS Formelle opplysninger Anskaffelsesår Forretningskontor Stavanger Stavanger Stavanger Randaberg Stavanger Eier-/stemmeandel pr ,0 % 34,8 % 50,0 % 36,4 % 51,4 % Eier-/stemmeandel pr ,0 % 34,8 % 50,0 % 36,4 % 51,4 % Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet Mer-/mindreverdi 0 (28 671) Opplysninger relatert til årets tall - selskapsregnskaper Årsresultat i henhold til selskapsregnskap ( ) ( ) ( ) (42 989) ( ) Egenkapital i henhold til selskapsregnskap ( ) Opplysninger relatert til årets tall - Konsernets andel Inngående balanse Herav uavskrevet merverdi Kjøp av aksjer / kapitalforhøyelse (inklusiv overkurs) 0 Annenhåndskjøp av aksjer 0 Betalt merverdi / mindreverdi i anskaffelsesåret 0 Salg av aksjer 0 Aksjeutbytte utbetalt i 2008 ( ) ( ) Andel av innskutt egenkapital (betalt av andre) (w) 0 Andel av årsresultat (x) ( ) ( ) (61 360) (22 101) ( ) Resultatføring av mer-/mindreverdier (y) (54 217) (54 217) Andre endringer / justering av eierandel etc. (z) (82 314) ( ) ( ) ( ) Utgående balanse Resultat fra investeringer i tilknyttet selskap (w+x+y+z) ( ) ( ) ( ) (22 101) ( ) Note 9

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt

Årsberetning 2010. Teknologisk Institutt Årsberetning 2010 Teknologisk Institutt TI i korte trekk «Teknologisk Institutt skal være Norges mest foretrukne partner innenfor teknologiorientert rådgivning, kompetanseutvikling og testing.» medarbeidere

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

Noter til regnskapet BWG Homes ASA

Noter til regnskapet BWG Homes ASA Noter til regnskapet BWG Homes ASA 53 Note 01. GENERELL INFORMASJON BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet er morselskap i et konsern med virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013 TINE Årsrapport 2013 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 37 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 37 NOTE 3 Andre driftsinntekter 38 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer