Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Innholdsregister. NB! Nr. Sak Side Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer"

Transkript

1 Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Beredskapsplan for alvorlige kriser Dokumentnr. HO Opprettet Revidert sist Utført av Dag Klevjer/HMS-gruppe Godkjent av Gisle Birkeland/RLT Beredskapsplan for alvorlige kriser (skarpe situasjoner). Referanser. Denne beredskapsplanen er i overensstemmelse med overordnet plan for Vestfold Fylkeskommune. Denne beredskapsplanen suppleres av informasjonsdata i politiets kriseberedskapsplan for Horten videregående skole. Innholdsregister. NB! Ved å taste den enkelte saken i innholdsregisteret, kommer du rett til sakens innhold. For å komme tilbake til innholdsregisteret, må du scrolle tilbake i dokumentet. Nr. Sak Side 1 Hva er beredskap og alvorlige kriser (krisescenarier) 2 2 Planens målsetting 2 3 Forutsetninger og ansvar 2 4 Organisasjon/kriseledelse og planverkets dokumentasjon 2 5 Forebyggende tiltak 3 6 Trusselhåndtering 4 7 Samarbeid med eksterne institusjoner: politi, brannvesen, osv. 4 8 Varsling om hendelse eller mulig hendelse 4 9 Beskyttelse, evakuering og samling 5 10 Instrukser for informasjon, informasjonskanaler og mediekontakt 5 11 Prosedyrer for ettervern og oppfølging/umiddelbare tiltak 6 12 Evaluering 7 Vedlegg. Ansvarsmatriser og rapportskjemaer 1 Varslingsliste 8 2 Flytskjema for varsling Ansvarsmatrise for akutt beredskap ved alvorlig krise på HVS Flytskjema for prosedyre for akutt beredskap 13 4 Ansvarsmatrise for proaktiv beredskap og etterarbeid 14 5 Tiltaksmatrise ved bombetrussel 15 6 Tiltaksmatrise ved bygningsteknisk svikt 16 7 Logg ved innringing/varsling av alvorlig hendelse 17 8 Kriseledelsens loggskjema 18 9 Skjema for rapportering og evaluering etter krise/ulykke Lover og forskrifter med krav om beredskapsplaner/risikovurderinger. 19 Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 1 av 19

2 1. Hva er beredskap og alvorlige kriser (krisescenarier)? 1.1. Beredskap er alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av ulykkessituasjoner Alvorlige kriser og potensielle alvorlige kriser regnes i denne forbindelse som: ulykker i større omfang relatert til prikkpunkt 2, 3 og 4 trusler om eller bruk av utstrakt vold, trusler om eller bruk av våpen, eksplosiver/bomber andre kritiske hendelser som innebærer eller kan innebære betydelige skader på mennesker, bygninger og/eller materiell. Brann er ikke inkludert, se egen prosedyre for brannberedskap. Unntak: Brannsituasjoner som har som årsak eller utvikler seg til et scenario definert i prikkpunkt Planens målsetting 2.1. Planen skal sikre at skolen og den enkelte blir i stand til å møte krisesituasjoner på en profesjonell og enhetlig måte samt ivareta størst mulig grad av beskyttelse og farereduksjon Planen skal avklare ansvarsforhold og fordeling av oppgaver når alvorlige hendelser/krisesituasjoner eller trussel om/fare for det samme inntrer Skolens ledelse skal være godt forberedt på at en uønsket hendelse eller situasjon kan inntreffe. 3. Forutsetninger og ansvar 3.1. Skolens ledelse er ansvarlig for at: Beredskapsplanen er dekkende for organisasjonen Det er gjort tilstrekkelig kartlegging av risiko (risikovurderinger) Kriseteamet er kjent med planverket og sin funksjon Nøkkelpersonell er fortrolig med ansvar og oppgaver Aktuelle prosedyrer/instrukser er implementert Planen har oppdatert navn- og telefonlister Planen evalueres/revideres minimum årlig, ellers ved behov Det gjennomføres beredskapsøvelse minimum hvert år (teori og praktiske øvelser). Ledelsen utarbeider en årsplan for øvelser som legges inn i den årlige dreieboka for ledelsen. 4. Organisasjon/kriseledelse og planverkets dokumentasjon. Kriseledelsen består av: Rektor (leder for kriseledelsen) Studierektorer Stabsledere PD og PS HMS-koordinator Hovedverneombud Teknisk leder Rektors stedfortreder er leder ved rektors fravær. Kriseledelsen skal så langt det er mulig alltid være tilgjengelig på mobiltelefon (24/7). Kriseledelsen samles på en lokasjon som angis av leder for kriseledelsen. Det er på forhånd definert flere alternativer både på og utenfor skolens område. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 2 av 19

3 Oppbevaring av planverkets dokumentasjon. Planverket skal foreligge i en forkortet offisiell digital form på skolens hjemmeside, hvor innholdet er tilpasset nødvendige hensyn til skolens sikkerhet og konfidensialitet. Planverket skal foreligge i sin helhet i en intern digital form i QM+, tilgjengelig for skolens ansatte. Planverket skal være lagret på en backup-pc som oppbevares på et sikkert sted. Planverkets instrukser og loggmaler (ansvarsmatriser og skjemaer) skal oppbevares i egen papirbasert mappe, tilgjengelig på kritiske lokasjoner. Kodete meldinger må behandles som svært kritisk og konfidensiell informasjon. Planverket skal være lagret på kriseledelsens mobiltelefoner. Liste over skolens registrerte elever skrives ut hver uke og oppbevares på skolekontorene. 5. Forebyggende tiltak. Tett oppfølging av elever med spesielle problemer og/eller holdninger (ensomhet, våpeninteresse, psykisk sykdom, større tilpasningsvansker, mobbeoffer, markert aggresjon og voldsforherligelse, opptatt av voldelige dataspill, fundamentalisme, osv.). Tett samarbeid med elevene for å avdekke potensielt farlige elever og potensielle trusler. Utvikle en kultur for å si ifra. Optimalisere beredskapsplanens tilgjengelighet, organisasjonens kjennskap til skolens rutiner. NB! Husk sikkerhet! Plan for opplæring for å sikre kunnskap om ulike trusselnivåer. Gjennomføring av risikovurderinger og etablering av handlingsplaner. Øvelser for å gjøre mulige rømningsalternativer kjente. Proaktiv sikring av bygg (redusere tilgjengelighet, adgangsportaler, adgangskort, minske antall innganger, etc.) Øvelser i evakuering, hele skole og/eller mindre grupper. Sikring, blokkering, og låsing av rom. Redusere framkommelighet for en eventuell gjerningsmann Håndtering av situasjoner i et rom/mindre område for å maksimere overlevelse. Risikovurderinger. Se HVS prosedyre for risikovurderinger i QM+. Risikovurderinger skal avdekke/forutse kritiske områder/situasjoner hvor skolens ledelse må etablere proaktive og risikoreduserende tiltak. Risikovurderinger og handlingsplaner er en viktig forutsetning for skolens policy for beredskap. Opplæring og beredskapsøvelser. Opplæring. En god beredskap som ivaretar beredskapsplanens målsetning og funksjon, krever at organisasjonens kompetanse er på et tilstrekkelig operativt nivå når hendelsen inntreffer. Det krever følgende: God implementering i organisasjonen Spesialopplæring av nøkkelpersonell Vedlikehold av kompetansenivået over tid Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 3 av 19

4 Øvelser. Det skal gjennomføres minst en årlig beredskapsøvelse for å sikre organisasjonens kompetanse i håndtering av alvorlige kriser. Se punkt 3. Øvelsen kan med fordel planlegges og utføres i samarbeid med politi. Øvelsens form må ta hensyn til skolens elever og ansatte for å hindre unødvendig uro og traumatiske opplevelser. Øvelsen kan organiseres på forskjellige nivåer: for kriseledelse for annet nøkkelpersonell for utvalgte avdelinger/områder utenfor skoletid anmeldt og uanmeldt 6. Trusselhåndtering Skolen legger vekt på å opptre proaktivt gjennom å ha et kompetent og aktivt apparat for å avdekke, melde fra om og følge opp spesielle elever, ansatte og situasjoner internt og eksternt, som kan være en potensiell trussel mot skolen. Se punkt 5 i planen Situasjoner som i første omgang vurderes som ikke direkte farlige eller reelle, skal uten unntak og umiddelbart følges opp av den som observerer situasjonen, f.eks. en elevs kontaktlærer. Slike hendelser meldes alltid til studierektor og rektor samt registreres i QM+. Politiet kontaktes ved behov Alle trusler, også de som oppfattes som vage og de som blir spredd som rykter (for eksempel voldsforherligelse, planer om vold, oppbevaring av våpen), må tas helt alvorlig fra starten av. Det er svært viktig at håndteringen ikke er preget av panikk og forskrekkelse, og at vi ved behov tar rask kontakt med politiet. Politiet har en spesiell kunnskap/spisskompetanse og er de som best kan vurdere trusselsituasjonen. 7. Samarbeid med eksterne institusjoner: politi, brannvesen, osv. Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Kontakten med politi opprettes ved varsling. Førstelinjekontakt er med rektor og kriseledelse. Det er politiet som har fullt ansvar for operasjonelle tiltak og organiserer redningsarbeidet, men rektor og kriseledelse bistår med informasjon og relevant kompetanse. Det er politiet som skal informere utad om at en ulykke har skjedd og ulykkesforløpet. Det gjelder for det meste også informasjon til media. Politiet varsler ambulanse, brannvesen og sivilforsvar (ved behov). Horten kommunes kriseledelse varsles via 110, tar kontakt og vil samarbeide med og bistå vår kriseledelse. 8. Varsling om hendelse eller mulig hendelse Beredskap iverksettes ved fare- og ulykkessituasjoner innenfor skolens område eller ved aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område (for eksempel studieturer, ekskursjoner) 8.1. Oppdagelse av trussel/skarp situasjon. Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS. Se punkt 6 Trusselhåndtering. Ikke utsett deg selv eller andre for unødig fare Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 4 av 19

5 Kan du kommunisere med truende person etter at du har tilkalt hjelp, så snakk høflig, rolig og tydelig til vedkommende ikke provoser! 8.2. Varslingssystem internt (konfidensielt) Se vedlegg 1 Varslingsliste Se vedlegg 2 Flytskjema for varsling Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS 8.3. Varslingssystem eksternt (konfidensielt) Se vedlegg 2 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Se vedlegg 1 Varslingsliste 8.4. Loggføring Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Se vedlegg 7, 8 og 9 Alle interne og eksterne varslinger og hendelser skal loggføres på eget loggskjema av sentralbord, rektor og kriseledelse i den grad det er mulig. 9. Beskyttelse, evakuering og samling Beskyttelse og evakuering. Riktig måte å beskytte seg mot trusselen/den reelle faren er helt avhengig av type trussel/fare. Det finnes ingen oppskrift. Ikke definert ekstern og intern trussel må analyseres før tiltak. Bygningsteknisk svikt vil medføre evakuering i tilgjengelige rømningsveier. Bombetrussel vil i de aller fleste tilfeller utløse en umiddelbar evakuering av hele bygningen i samsvar med rutine for evakuering ved brann. Våpenbruk i samme rom eller like utenfor/ved siden av vil nesten bestandig utløse en panikkartet rømming av rom og bygning gjennom den utgangen som anses minst truende. Det vil være svært vanskelig å opptre reflekterende og organisert. Ved våpenbruk lenger unna har en mulighet til å vurdere løsninger. Låse dør, legge seg på gulvet vekk fra dør og være stille. Slå av lyd på alle mobiltelefoner. Vurdere om det finnes en mulig og rimelig trygg rømningsvei. Innhente ekstern hjelp hvis mulig Samling etter evakuering. Elever og ansatte. Avhengig av hendelsesforløp kan ansatte og elever være spredd over et stort område. Det skal opprettes en samlingsplass hvor elevene skal møte. Samlingsplassen skal ikke være utendørs, og lokalet bør inneholde flere rom, slik at små grupper kan være alene ved behov. Samlingsplassen skal ha nødvendige kommunale støttefunksjoner tilgjengelige, så som helsepersonell og prest. Ansvarlig for opprettelse av samlingsplass og eksterne støttefunksjoner er Horten Kommune. Pårørende. Selv om elever/ansatte vil ha kontakt med familien og vice versa, er det viktig at det opprettes en separat samlingsplass for pårørende hvor de kan motta riktig og nødvendig informasjon. Ansvarlig for samlingsplass for pårørende er Horten Kommune. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 5 av 19

6 Det er svært viktig at både politi og kriseledelse får optimal arbeidsro, kontroll over situasjonen og kan gjøre opp status for bergede og mulige skadde og forulykkede. Presse. Presse henvises utelukkende til kontakt med politi og kriseledelse. Presse (journalister fra aviser, fjernsyn og andre) vil kunne opptre påtrengende. Det er viktig at ansatte, elever og pårørende blir beskyttet mot presse før trusselen er fjernet og situasjonen er helt avklart. 10. Instrukser for informasjon, informasjonskanaler og mediekontakt Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Se vedlegg 1 Varslingsliste All intern og ekstern informasjon i en krisesituasjon koordineres gjennom rektor, eller den rektor bemyndiger, i samarbeid med politiet. Det interne informasjonsbehovet gjelder alle som har tilhørighet til HVS, personell/enheter som er/blir direkte berørt skal prioriteres. Det er politiets og ikke HVS oppgave å informere eksternt om at en ulykke har skjedd, ulykkessituasjonen, konsekvenser, operasjonelle tiltak og resultater. Politiet i samråd med rektor skal vurdere når og hvordan informasjon skal gis. Media skal uten unntak henvises til rektor/rektors stedfortreder og politi. Ingen ansatte må oppgi informasjon om hendelsen eller navn på eller opplysninger om personer eller situasjoner som kan være eller er omfattet av ulykken Politiet uttaler seg om: Operasjonelle tiltak Eventuelle omkomne Tilstanden til eventuelle skadde Navn på omkomne eller skadde Omstendigheter rundt ulykken/hendelsen Årsaken til ulykken Redningsarbeidet Rektor/rektors stedfortreder uttaler seg om: I hvilken sammenheng ulykken skjedde Hvilke konsekvenser ulykken eventuelt kan ha for HVS HVS kriseinformasjon (ekstern del). Foreldre, andre pårørende, osv Kriseledelsen avgjør (i samarbeid med politiet): Hvordan mediehåndtering skal ivaretas Om pressesenter skal etableres Fullmakter Infosenter for pårørende (telefon, samlingssted) Tid og sted for informasjon/uttalelser Instruks for sentralbordets rolle. Sentralbordet skal aldri gi fakta- eller personopplysninger i og om krisesituasjoner, men henvise til leder for kriseledelsen. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 6 av 19

7 11. Prosedyrer for ettervern og oppfølging/umiddelbare tiltak. Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Se ellers HVS Beredskapsplan ved ulykke/død. Når en ulykke med alvorlig personskade/dødsfall er et faktum, bør følgende organiseres så raskt som mulig: Hjemmesider for/med omkomne/sterkt skadede personer fjernes. Organisering av samling for kolleger/medelever som ønsker å snakke om det som har hendt og som har behov for særlig god informasjon. Eventuelle tiltak for dem som kan ha unngått fysisk skade, men likevel kjenner seg sterkt involvert i eller berørt av det som har skjedd, og andre tiltak utover det som det ordinære hjelpeapparatet vil kunne tilby. Blomster til skadde og pårørende og til forulykkedes begravelse Avklaring av riktige og tilstrekkelig mange kontaktpersoner for de pårørende Avklaring av hvordan HVS skal være representert ved eventuell begravelse Kondolansehilsen og annen oppfølging til pårørende 12. Evaluering. Se vedlegg 3 Ansvarsmatrise for beredskap på HVS Etter at hendelsen/situasjonen er avsluttet, skal følgende evalueres av skolens kriseledelse (i samarbeid med politiet): Generell status for gjennomføring av retningslinjene i beredskapsplanen. Spesielle situasjoner som krever oppfølging av grupper av personell/elever. Hendelser under situasjonen som avdekket mangelfulle rutiner og uklare ansvarsforhold. Behov for revisjon av kvalitetsdokumentene. Utarbeidelse av tiltaksplan for å lukke avvik. NB! Vedlegg fra neste side! Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 7 av 19

8 13. Ansvars- og oppgavematriser. Vedlegg 1. HVS kriseberedskap. Varslingsliste INTERNT. Navn Stilling Arbeidssted Bygning Gisle Birkeland Rektor Skippergata 6 (SG) Bekkegata 2 (BG) Kirsti Hagen Røed Bjørn Halvard Berget Anita Hauger Viken Liv Marit Hansen Stabsleder, Pedagogisk stab. Rektors stedfortreder (annenhver uke) Bekkegata Skippergata (ikke fast mønster) Telefon Telefon Mobil Jobb Telefon Privat Stabsleder Drift Skippergata Stabsleder Personal Skippergata Kommer og økonomi (PØ) senere Studierektor Skippergata Torhild Marie Studierektor Bekkegata S. Johannessen Dag Klevjer HMS-koordinator Skippergata Morten Vestland Tor Henning Askum Ola Småkasin Marit Carlsen Teknisk leder Skippergata Hovedverneombud Rektor Fagskolen i Vestfold (FIV) Avdelingsleder Fagskolen (FIV) Skippergata/ Bekkegata Skippergata Høyskolen i Vestfold Skippergata Høyskolen i Vestfold EKSTERNT. Nødnummer, nummer til samarbeidende institusjoner Enhet/instans Kontaktperson/tilleggsinformasjon Telefon Politi 112 Brannvesen 110 Ambulanse 113 VFK/utdanningssektor Øyvind Sørensen Horten Kommune/sentralbord Horten Kommune/kontaktperson 1 Geir Langhelle Mathisen / Horten Kommune/kontaktperson 2 Helge Skatvedt / Vaktselskap, NOKAS/alarmstasjon Bedriftshelsen AS/sentralbord Bedriftshelsen AS/kontaktperson Dag Aamodt Arbeidstilsynet Horten og Borre kirkekontor Pårørende og elever ut SMS-melding via mobilskole. Ikke etablert ennå Pårørende og elever inn HVS nødnummer, auto svarmelding eller sms. Vurderes, ikke etablert ennå. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 8 av 19

9 Vedlegg 2. Flytskjema for varsling ved kriseberedskap. NB! Røde stiplete linjer i flytskjemaet er alternative løsninger når hovedløsning ikke er mulig. Sorte stiplete linjer er viktige kommunikasjonslinjer. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 9 av 19

10 Vedlegg 3.1. Ansvarsmatrise for akutt kriseberedskap på HVS. Ansvarsperson Oppgaver Observatør Varsler umiddelbart relevante nødetater om situasjon/hendelse (politi, ambulanse, brannvesen) Ber 110 varsle Horten kommune om krise på HVS. Varsler deretter skolens sentralbord Når du ringer politiet og informerer sentralbord, hva vil de vite? Hvem som ringer Har du allerede varslet ambulanse, politi, brannvesen? Hva som har skjedd Hvor det har skjedd (f.eks. ved hvilken inngang i bygget, etasje, fløy) Hvordan det har skjedd Om det er kontroll på gjerningspersonen(e). Vet vi hvor den/de er. Hvem som er gjerningsperson(e). Beskrivelse Om det er våpen involvert. Eventuelt hva slags våpen Omfang: hvor mange er skadet/døde Om noen kan møte politiet og påvise hvor eventuell gjerningsperson(e) befinner seg Hvem som er varslet Hva slags tiltak observatør har iverksatt Tilkaller hjelp fra kolleger/andre hvis mulig Iverksetter akutt evakuering fra trusselområdet hvis nødvendig/mulig Sentralbord Mottar varsling fra observatør om situasjon/hendelse, noterer på loggskjema for varsling/innringing. Varsler politi, ambulanse, brannvesen i en akutt situasjon hvis dette ikke er gjort. Avklar med observatør. Ber også 110 varsle Horten kommune om krise på HVS. Varsler rektor/rektors stedfortreder, samme info som observatør gir Varslinger internt og eksternt logges på eget skjema hvis mulig. Sender ut info til elever, ansatte og pårørende etter påbud fra kriseledelsen NB! Skal aldri gi ut informasjon uten kriseledelsens godkjenning, men henvise til kriseledelsens leder. Rektor Er leder for kriseledelsen Varsler resepsjon, politi, ambulanse, brannvesen hvis det ikke er gjort Finner egnet møtested, varsler og samler så mange som mulig av skolens kriseledelse (Alternativer så nære som mulig, Horten kommune?) Varsler VFK s kriseledelse Varslinger internt og eksternt logges på eget skjema mulig. Oppretter førstelinjekontakt med politi sammen med kriseledelsen. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 10 av 19

11 Vurderer akutte behov sammen med politi/ambulanse Koordinerer all intern og ekstern informasjon, samarbeider med politiet om når og hvordan. Står ansvarlig for all intern informasjon Ansvarlig for all kontakt med media, den eneste talsperson for skolen utad. Rektors stedfortreder Overtar rektor særlige ansvar ved rektors fravær Studierektor Deltaker i kriseledelsen Stabsleder PD Deltaker i kriseledelsen Stabsleder PS Deltaker i kriseledelsen Teknisk leder Deltaker i kriseledelsen Hovedverneombud Deltaker i kriseledelsen HMS-koordinator Deltaker i kriseledelsen Kriseledelse Akutt. Samles etter rektors/rektors stedfortreders anvisning Har førstelinjekontakt med politi sammen med rektor som er kriseledelsens leder. Oppretter kontakt med Horten Kommunes kriseteam, informerer om situasjonsbilde og -omfang, definerer behov for assistanse, har tett dialog om forløp. Bistår politiet med informasjon og relevant kompetanse Får best mulig overblikk over situasjonen Beslutter informasjon til elever, ansatte og pårørende (bruk av callinganlegg, sms, e-post, annet), hvis mulig i samarbeid med politiet Holder kontakt med VFK s kriseledelse og Horten Kommune Varsler ved behov andre offentlige instanser etter varslingsplan Varslinger internt og eksternt logges på eget skjema hvis mulig Henter inn aktuelle interne og eksterne støtteressurser/ nøkkelpersonell ved behov i samarbeid med Horten kommune og politi (f.eks. elevtjenesten, helsetjenesten, krisepsykiatri) Beslutter og prioriterer tiltak i forhold til løpende utvikling Beslutter mediehåndtering (avklares med politi), etablering av pressesenter, fullmakter, infosenter for pårørende, tid og sted for informasjon/uttalelser. Politi Tar kontakt med skolens kontaktpersoner Koordinerer og står ansvarlig for all ekstern informasjon, samarbeider med rektor/kriseledelse om når og hvordan. Organiserer redningsarbeidet. Horten kommune Oppretter kontakt med HVS kriseledelse. Avklarer situasjonens omfang og behov for assistanse. Er ansvarlig for etablering av samlingsplass for elever og pårørende i samarbeid med politi og helsetjeneste. Er ansvarlig for støttefunksjoner som psykiatrisk krisestøtte, lege- og andre helsetjenester, andre kommunale tjenester. Informasjonskonsulent Stenger deler av HVS hjemmeside etter påbud fra Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 11 av 19

12 rektor/kriseteam Elevtjenesten Bistår kriseledelsen med relevant informasjon og på stedet oppfølging av elever, blant annet på samlingsplass Medarbeider Observatør, skal varsle som øyenvitne til hendelser og mottaker av relevant informasjon Sørge for at sentralbord/rektor varsles Tilkaller hjelp fra kolleger Sørger for evakuering fra et akutt trusselområde hvis mulig. Henviser alle henvendelser fra media til rektor Elev Observatør, skal varsle som øyenvitne og mottaker av relevant informasjon Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 12 av 19

13 Vedlegg 3.2. Flytskjema for prosedyre for akutt beredskap Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 13 av 19

14 Vedlegg 4. Ansvarsmatrise for proaktiv kriseberedskap og etterarbeid. Ansvarsperson Oppgaver Rektor Proaktivt. Ansvarlig for beredskapsplanen og godkjenning av revisjoner av kvalitetsdokumentene. Ansvarlig for risikokartlegging Ansvarlig for forebyggende/proaktive tiltak, bl.a. plan for øvelser. Etterarbeid. Organiserer samling i etterkant av hendelsen for kolleger, medelever, eventuelt pårørende. Organiserer debriefing av relevante grupper eller enkeltpersoner i samarbeid med ekspertise, rådgiver, politi, kriseledelsen. Sørger for andre etterverntiltak (se planens punkt 9) Tar initiativ til en full evaluering av hendelsen i etterkant sammen med kriseledelsen og politiets representant. Implementerer korrigerende tiltak Rektors stedfortreder Overtar ansvar ved rektors fravær Studierektor Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid Stabsleder PD Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid Stabsleder PS Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid Teknisk leder Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid Hovedverneombud Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid HMS-koordinator Deltaker i kriseledelsen-proaktivt og etterarbeid Ansvarlig for revisjon og oppdatering av all kvalitetsdokumentasjon, basert på eget initiativ og innspill fra ledelsen. Utformer rapport med korrigerende tiltak fra evaluering. Kriseledelse Planlegger og deltar i proaktivt arbeid. Foretar full evaluering av hendelsen i etterkant sammen med rektor, politiets representant og Horten kommune. Politi Deltar i proaktivt arbeid og evaluering ved behov. Avdelingsleder Samarbeider med kontakt-/faglærer om oppfølging av elever som viser truende adferd. Elevtjenesten Informerer og samarbeider med kontaktlærer/faglærer og studierektor om oppfølging av elever som viser truende/ustabil adferd. Kontakt-/faglærer Forfølger straks signaler/trusler som oppfattes indirekte men truende med eleven, melder også disse til studierektor og rektor. Slike signaler/trusler registreres i QM+. Samarbeider med avdelingsleder og rådgiver om oppfølging av eleven. Medarbeider Melder fra om mulige trussel-/faresituasjoner, avvikende oppførsel. Henviser alle henvendelser fra media til rektor Elev Melder fra om mulige trussel-/faresituasjoner, avvikende oppførsel. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 14 av 19

15 Vedlegg 5. HVS kriseberedskap. Tiltaksmatrise ved bombetrussel. Oppgaver Tiltak Ansvarlig Varsling/Informasjon Ring politi Observatør/ Varsle resepsjon meldingsmottaker Varsle lokalt ansvarlig Tiltak Vurdere trussel: Kriseledelse Ikke spesifikk eller spesifikk Er trusselen underbygd med krav, motiv, sted/tidsangivelse? Ikke spesifikk: Spesifikk: Unngå evakuering hvis det ikke er Evakuere angitt område andre indikasjoner Evakuere Konferer med tilstøtende arealer politi Gjennomfør søk Stille søk (lokalkjent+politi) Evakuer ved funn Spredning av evakuert personell Informasjon til evakuert personell Rapportering/ etterarbeid Ved telefonisk/muntlig trussel, må meldingsmottaker notere: Tidspunkt Hva som ble sagt Stemme, tonefall, aksent Bakgrunnsstøy Skriftlig/elektronisk (eller annet) Sikring av bevis/spor (kfr politi) Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Kriseledelse Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 15 av 19

16 Vedlegg 6. HVS kriseberedskap. Tiltaksmatrise ved bygningsteknisk svikt. Oppgaver Tiltak Ansvarlig Varsling/informasjon Varsle resepsjon Observatør/ Etablere kontaktperson på stedet meldingsmottaker Varsle politi (hvis nødvendig) Melde forsikringsselskapet KLP Melde eiendomsavdelingen i VFK Tiltak Verifisere skadeomfang Prioritere i forhold til: Person-miljø-materiell Vurdere skadebegrensende tiltak Evakuere personell fra truede områder Etablere oppholdsområde for evakuert personell Sperre av området og opprette vakthold Kriseledelse Rapportering/ etterarbeid Rapportering av skade til: Politi Arbeidstilsyn Forsikringsselskapet KLP Eiendomsavdelingen/VFK Oppfølging av berørt personell Evaluering av forløp/beredskapstiltak Evaluering av sikringstiltak Forslag til forebyggende tiltak Vurdering av behov for risikovurdering Kriseledelse Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 16 av 19

17 Vedlegg 7. Logg ved innringing/varsling av alvorlig hendelse (både potensiell og reell). Dato Mottaker Innringer/varsler Hvor det har skjedd Beskrivelse av hva som har skjedd/skjer Beskrivelse av hvordan det har skjedd Hvem er gjerningspersonen(e)? Er det kontroll på gjerningspersonen(e)? Er det våpen eller sprengstoffer involvert? Eventuelt hva slags? Omfang av ulykken. Hvor mange er skadet/døde? Kan du/noen møte politiet og påvise hvor gjerningspersonen(e) befinner seg? Hva slags tiltak har innringer/varsler iverksatt? Hvem andre er varslet? Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 17 av 19

18 Vedlegg 8. Kriseledelsens loggskjema. Funksjon: Rapportering av krisehendelse (konkret beskrivelse av hendelsens utvikling) Dato og åsted Hendelse Loggfører(e) Rapport Tid/kl. Fra Til Beskrivelse av situasjoner som oppstår Utførte oppgaver Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 18 av 19

19 Vedlegg 9. Skjema for rapportering og evaluering etter krise/ulykke. Sendes fylkesrådmann med kopi til aktuell direktør innen 3 dager etter at situasjonen er normalisert. Virksomhet/sted Horten videregående skole Ansvarlig leder Kort beskrivelse av hendelsesforløp i krisen/ulykken, omfang, tiltak og konsekvenser: Uforutsette hendelser under håndteringen: Oversikt over aktive ressurser og samarbeidspartnere i forbindelse med krisen/ulykken: Kort beskrivelse av informasjons- og kommunikasjonsflyten: Tiltak som skal iverksettes for å bedre håndteringen av tilsvarende situasjon: Kort beskrivelse av normaliseringen tilbake til ordinær drift: Dato Signatur virksomhetsleder Vedlegg 10 Lover og forskrifter med krav om beredskapsplaner/risikovurderinger. Link under arbeid. Se Overordnet beredskapsplanverk for Vestfold fylkeskommune. Horten videregående skole Kvalitetsdokument/QM+. Dok.nr.: HO Side 19 av 19

Beredskapsplan for alvorlige kriser

Beredskapsplan for alvorlige kriser Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Beredskapsplan for alvorlige kriser Dokumentnr. 08.00.00.01-8 Opprettet 16.10.2015 Revidert sist 16.08.16 Utført av Arbeidsgruppe

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN LOKAL BEREDSKAPSPLAN for Fransk-norsk senter for humaniora og samfunnsvitenskap i Paris Programme franco-norvégien en sciences sociales et humaines Fondation Maison des Sciences de l Homme 190, avenue

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad

Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Beredskapsplan for Kjemisk institutt Revidert 8/11-13 Vidar Blekastad Formål Denne planen er utarbeidet for å dekke hendelser som kan finne sted ved Kjemisk institutt og hvor det vil kunne være behov for

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Norm for Lokal beredskapsplan i VFK

Norm for Lokal beredskapsplan i VFK Norm for Lokal beredskapsplan i VFK KVALITETSSYSTEM Område: Beredskap Organisasjonsnivå: Lokalt Dokumentnavn: Norm for lokale beredskapsplaner i Vestfold fylkeskommune Kapittel: Dokument nr: Godkjent dato:

Detaljer

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen

Beredskapsplan for Misjonshøgskolen Beredskapsplan for Misjonshøgskolen BRANN 110 POLITI 112 LEGEVAKT 113 Bård Mæland (leder) Kristin Fjelde Tjelle 40406029 baard.maeland@mhs.no Stedfortreder: Kristin Fjelde Tjelle 40406030 kristin.fjelde.tjelle@mhs.no

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN

LOKAL BEREDSKAPSPLAN Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN For INSTITUTT FOR BIOVITENSKAP Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER

Detaljer

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller

Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Beredskapsplan for UNIK Universitetssenteret på Kjeller Versjon (01.11.2015) Innhold 1. Om planen og beredskap ved UNIK 2. Varsling 2.1 Varsling internt 2.2 Varsling eksternt 3. Ansvar 4. Tiltak (tiltakskort)

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb

Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb Tiltakskort for håndtering av ansattdødsfall på jobb I tillegg til tiltakskortet under, finnes det en utfyllende veiledning for UiB knyttet til håndtering av dødsfall. UiB har også retningslinjer/veiledning

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 128/15 26.11.2015 Dato: 09.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12248 Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap

Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Beredskapsplan for Øvre Romerike Avfallsselskap Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Innledning Organisering av beredskap Oversikt over vedlegg Brann

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET Alarmtelefon LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET TEOLOGISKE FAKULTET Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av Brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon Andre henvendelser 22 85 50 07 EIER DATO

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredskapsseminar 2014

Beredskapsseminar 2014 Beredskapsseminar 2014 Norsjø 12 13 februar Pob. Helge Mietle Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Alvorlige hendelser Robust beredskap Beredskapsplaner Objektplaner Fremdrift/Samarbeid

Detaljer

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009.

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvingsdirektiv Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvelsen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Ellers medvirker politiet, helsevesenet, kirken

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Versjon: 20.4.2016 Innhold 1 Plan for håndtering av alvorlige hendelser...3 2 Lunner barneskoles beredskapsgruppe...3 3 Tiltaksliste

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K)

Deltagere: Faste saker. Huskelapp. Hva handler saken om? Drift (D), Orientering (O), Kompetanseheving (K) RLT-RIFT (Hver uke torsdag 0815-1000) ato: 2310-2014 Type møte: RLT RIFT Møteinnkaller: Rektor Møtereferent: Anita eltagere:, Kirsti, Torhild, Liv Marit, Anita Meldt forfall: Ikke møtt: Faste saker Huskelapp

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND 1. desember 2008 Innhold 1 Innledning.s. 3 1.1 Bakgrunn...s. 3 1.2 Mandat gitt av fylkesopplæringssjefen...s. 3 1.3 Arbeidsgruppas

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer