VIRKSOMHETSPLAN KULTURAVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN KULTURAVDELINGEN"

Transkript

1 0,7 pt stroke 2014 VIRKSOHTSPLAN KULTURAVDLINGN januar 2014

2 Verdier Gjesdal skal være ansvarlig, modig og endringsvillig Vi skal gi våre brukere rett tjeneste utført til rett tid og med rett kvalitet. ål Fornøyde brukere Ansvarsbevisste og stolte medarbeidere Fremtidsrettede og funskjonelle løsninger Økonomi som gir handlingsrom

3 Kultur Kulturavdelingen i Gjesdal kommune jobber innenfor et vidt kulturbegrep, fra idrett og friluftsliv til kunst- og kulturformidling og kulturminnevern. Vi forvalter ulike støtteordninger, produserer egne arrangement og aktiviteter og formidler kunst- og kultur til ulike målgrupper. I tillegg har kommunen et rikt og verdifullt frivillig kulturliv som både bidrar til arrangement og fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere. Kunst og kultur har mange funksjoner i et samfunn. Kulturarrangement- og aktiviteter bringer folk sammen og bidrar til et sosialt fellesskap og gir felles opplevelser. Kunst- og kulturuttrykk kan underholde, utfordre, kommunisere, forføre, imponere og stille spørsmål ved etablerte sannheter. På sitt beste kan de gi gjenklang og forandre oss for alltid. t godt kulturtilbud skal, slik vi definerer det, ivareta flest mulig av disse funksjonene. I virksomhetsplanen definerer vi ulike målsettinger og tiltak som bygger opp om dette. Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

4 ålsetning: Produsere og formidle kunst- og kulturarrangement, og utvikle nye kulturscener Utvikle kultursamarbeidet med biblioteket og kulturskolen, Videreføre Den kulturelle spaserstokken (DKSS) Hyggestunden og julefest B, Pilotprosjekter: menneskebiblioteket, artists in residence C, J Kartlegge og formidle innkjøpt kunst? Vurdere konsert med NYC Annet sted enn Brekko, Videreføre og markedsføre bygdekinoen R, B Utvikle kunststrategi for Gjesdal kommune? Fokus på tekstilkunst, arkedsføre kommunale midler til åpne kulturarrangement To ganger i året, over nyttår og over sommeren? Vurdere ny kunst- og kulturfestival for barn og unge i 2015?, 1

5 ålsetning: arkere grunnlovsjubileet Være sekretær for 17. mai komiteen,koordinere arbeidet Planlegge og gjennomføre arrangement på Vegmuseet 15. juni Statens vedvesen er samarbeidspartner,, Følge opp og markedsføre Kystreise Jærmuseet er prosjektleder, Kulturminnedagen i september,, Koordinere markedsføring for grunnlovsprosjekter i kommunal regi Barn- og unges kommunestyre tema grunnlovsjubileet og demokratibygging? Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post: 2

6 ålsetning: Gode vilkår og støtteordninger for lag og organisasjoner Fordele drifts- og investeringsmidler inne lag og foreninger om plikt til å være bøssebærere,, R Lære mer om eksterne støtteordninger og ha link på nettsidene til disse ALL Delta på styremøter og andre fora initiert av lag og foreninger gen knapp på hjemmesidene ALL valuere og utbedre søknadsskjema Husk nynorskversjon,, R Informasjons- og samarbeidsmøter: 2014 vellag Kurs i sikkerhet på lekeplasser, nye lekeapparater Koordinere årlig tilsyn av lekeplasser som driftes av vellag R Utvikle stimuleringstiltak/midler for faglig utvikling og inspirasjon for lag og foreninger (særlig tiltak som fokuserer på godt oppvekstmiljø og folkehelse?) Revidere retningslinjer Inspirasjonskonferansen for lag og foreninger. Pilotprosjekt i hva gjør videre? å være gjennomført innen skrivefristen 13. januar. ALL R,, Tildele milder i samarbeid med nergi system as Utvikle eget søknadsskjema, R, ålsetning: Gjennomføre TV aksjon Planlegge og koordinere TV-aksjonen inne lag og foreninger om plikt til å være bøssebærere Initiere næringslivsstafett og

7 ålsetning: Tilby et inkluderende, tilrettelagt og lett tilgjengelig kulturtilbud Utvikle halvårlig aktivitetsplan for tilrettelagte aktiviteter i samarbeid med Hå, Time, Klepp, Sandnes Væren dansering Rockefår Teaterverksted Interkommunalt tilbud Videreføre og utvikle teknolab Administrere ledsagerbevisordningen B Internasjonal familiedag Starte opp nytt, tilrettelagt tilbud for elever i ungdomsskolen Oppstart februar/mars 2014 Videreføre ridetilbud Samarbeid med Ålgård rideklubb. Tildele midler til idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede totalt ålsetning: Bli bedre kjent med andre kunst- og kulturorganisasjoner (for nettverk, inspirasjon og erfaringsutveksling) Delta i regionalt kultursamarbeid (Rogaland fylkeskommune) 1-2 møter per semester Delta i planleggingen av Den kulturelle skolesekken Delta på NOKU-Rogaland arrangement ALL Invitere Rogaland kunstsenter til samarbeid (?) Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

8 ålsetning: otivere til friluftsliv Tildele friluftsmidler etter søknad Folkehelsemidler - hvor mye får vi? Nytt navn på ordning? Utlån av friluftsutstyr Utstyrssentralen og agneten R tablere 3-4 nærturer på Ålgård Samarbeid med Stavanger turistforening,, rling Samarbeide med Jæren friluftsråd om tilrettelegging i UU Neseskogen? Vurdere nytt opplag av "Høgt og lågt i Gjesdal"

9 ålsetning: God forvaltning og formidling av kommunens kulturarv Ta i bruk kulturminnesok.no for formidling på nett og Aktivitetsuker på Limagarden ved skoleslutt Samarbeid med Jærmuseet. Sikre løse DFU gjenstander Søke midler, rydde, registrere, fotografere og formidle Nøyaktig oppmåling av utvalgte fornminnefelt Utarbeide estetisk veileder for bebyggelse i kjerneområdene Rydding og tilrettelegging av utvalgte fornminnefelt Kulturminneplanen.Samarbeid med teknisk Kulturminneplanen. Samarbeid med teknisk Kulturminneplanen. Samarbeid med AS og? Sluttføre filmprosjekt om tekstilindustrien på Svanedal Samarbeid med Jærmuseet Delta i arbeidet med formidling av DFU historien i ÅFK huset Ferdigstille mulighetsstudium Veveriet, Sanitæranlegg i Frafjord? Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

10 ålsetning: Videreføre arbeidet med turisme og reiseliv Delta i Suleskar-samarbeidet Delta i Region Stavanger Distribusjon av brosjyrer R ålsetning: Sikre utvikling og bruk av gode idretts- og nærmiljøanlegg Rullere handlingsprogram for idretts- og friliftsliv og søke Planen trenger ny tekstdel - spillemidler oppstart 2013? Revidere spillemiddelprosjekt og sørge for utbetaling av spillemdiler Jobbe for skatepark i Gjesdal Tildele arrangement og turneringer i Gjesdalhallen 2014/2015 Tildele treningstider i Gjesdallen og i gymsaler2014/2016 Drifte offentlig bading på Ålgård Drifte offentlig bading i Oltedal Følge opp GIL, DIL og ÅHK i spillemiddelprosessen Kamper, turneringer m.m. Samarbeid med teknisk. Treningstider tildeles i 2012, også i gymsalene på Bærland, GUS og Ålgård og B og B og

11 ålsetning: Fornye kultur- og fritidstilbudet til barn og ungdom Være orientert om det totale ungdomstilbudet Tildele midler til rusfrie helgetilbud Ungdommens kulturmønstring Samarbeid med Time, Hå og Klepp arkedsføre og tilby workshop i "ka vil du?" - kampanjen arkedsføre og tilby arrangementspakken i "ka vil du?" - kampanjen Kulturformidling- og verksteder på biblioteket Lørdager, vår- og høstprogram. Samarbeid med biblioteket. Arrangere tegnekonkurranse for barnetrinnet Innleveringsfrist 1. november B Fri tilgang til svømmehallene for trivselsledere B Videreføre KunstLek Planlegges våren og gjennomføres høsten 2014 og Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

12 ålsetning: Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø Fagsamlinger (hvert 2. år NOKU-tur) 2013 Bergen, tema: Inspirasjon om våren, virksomhetsplan barn og unge. og budsjett om høsten. Husk eget oppsummeringsmøte - hva kan vi bruke i arbeidet vårt? Avdelingsmøter hver uke Jobbe med innholdet i møtene. Personalmøter andagsmøter Hvordan gjøres dette på teknisk? For lizabeth, Bjørg, ari og Jane erete. Hvordan blir uken? Torbjørn/ edarbeidersamtaler Gjennomføres juni 2014 Oppstartsmøte med badevaktene i august B, Delta på Gjesdal kommune sin årlige personalfest i august/september Nyttårsmiddag med badevaktene i januar B, Julefest Delta på julelunsj for tjenesteområdet teknisk

13 ålsetning: Trygt og helsefremmende arbeidsmiljø Videreutvikle HS perm for kultur Årlig vernerunde Førstehjelpskurs? Årlig svømme- og livredningskurs for badevakter. B 4 timers teori og praksiskurs for badevakter hvert 4. år. B Beredskapsplaner for arrangement Praktisere og diskutere mindfulness Årlig gjennomgang av brannvernrutiner Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

14 ålsetning: Legge til rette for brukermedvirkning Gjennomføre brukerundersøkelse (hvert 2. år) Høsten 2014 Delta i møter med Gjesdal Idrettsråd Viderføre arbeidsgruppen for DKSS Viderføre "Ka vil du"-kampanjen Barn - og unges kommunestyre R og B ålsetning: God og systematisk evaluering Utvikle evalueringsskjema og Oppsummeringsmøte etter studieturer og konferanser

15 ålsetning: ålrettet og kreativ kommunikasjon med kulturavdelingens brukere Få de nye nettsidene opp og gå arkedsføre nettsider Lanseringsfest med ideverksted om nettsider for lag og foreninger (og andre) Ta i bruk grafisk profil Lage mal for plakater og billetter og 500 likes på facebook innen utgangen av 2014 ålsetning: Styrke kunst, kultur og trivsel i overordnet planlegging Barnas representant Delta i arbeidsgruppen for Ålgård sentrum Delta i arbeidsgruppen for kommuneplanen Gjesdal kommune Rettedalen 1, 4330 Ålgård Telefon: Faks: post:

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

4.9 Kultur (VO nr 55)

4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9 Kultur (VO nr 55) 4.9.1 Innledning Kulturenheten tilrettelegger for ulike typer kulturaktivitet hvor mange gis mulighet til å delta og oppleve et mangfold av kulturinntrykk. Enhetens tjenesteproduksjon

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM

INNHOLD. Side: DEL 1: BAKGRUNN. Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM side 1 Side: 4 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 11 13 13 15 16 17 19 DEL 1: BAKGRUNN INNHOLD Hva er UKM? Visjon for UKM Mål for arbeidet med UKM Verdier i arbeidet med UKM DEL 2: RETNINGSLINJER FOR LOKALMØNSTRINGENE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24.

Adresse: Terminalveien 12, 8006 BODØ (inngang Drag Industrier, 2. etasje) Telefon: 905 21 025. Norges Husflidslag ca 24. ÅRSMELDING 2012 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver Fylkeslag Lokallag/Husflidhåndverkere/Husflidbutikker Skoler, museum - Husflidskolehistorien i Nordland

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR

DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR DETALJERT ÅRSBUDSJETT 2012 FOR KULTUR Særutskrift av møtebok Til: Arkivsak Saksbehandler: Berit Vangen Direkte telefon: 67 93 44 50 Vår ref.: 11/1446-17/11/50269 Klassering: 145, C00 Dato: 21.12.2011 KI060/11

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10

innhold Forord DEL 1 STRATEGIDOKUMENT 7 Visjon og målsetting 9 Strategier 10 STRATEGISK KULTUR- OG IDRETTSPLAN FOR VESTFOLD 2015-2018 Forord innhold Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 (SKP) er en rullering av Strategisk Kulturplan for Vestfold 2011 2014.

Detaljer

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen

KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 1 LIERNE KOMMUNE KOMMUNEPLAN Samfunnsdelen 2010-2021 Vedtatt av Lierne kommunestyre 17.12.09 1 Kommuneplan for Lierne kommune 2010-2021 2 1 FORUTSETNINGER 4 1.1

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer