HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold Hovedmål 2: Befeste Sandnes som sykkelby - flere og mer fornøyde tilreisende - tilfredse innbyggere Delmål 2: - høy mediaprofil som sykkelby - opprette egen internettside for Sykkelbyen Sandnes Aktivitetsplan kort beskrivelse av det enkelte tiltak INFORMASJONSTILTAK/HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID: Tiltak 01 : Gi ut nytt sykkelmagasin for Sandnes Få flere innbyggere i Sandnes til å bruke sykkelen mer generelt og som et alternativ til å kjøre bil. Fremme sykkelglede og entusiasme. Fremme kunnskap om helse og miljøgevinster ved økt sykkelbruk. Sandnes skal fortsatt være Norges Sykkelby nr. 1. Økt bruk av bysykkelen blant tilreisende og kommunens egne innbyggere. En egen arbeidsgruppe samarbeider med Lokomotiv om Produksjon og utgivelse av magasinet. Arbeidsgruppe for sykkel er referansegruppe. Framskaffe ideer, bilder og stoff til magasinet Avholde samarbeidsmøter med Lokomotiv. Distribusjon til samtlige husstander i kommunen. Evaluering av Magasinet, kvalitet, nytteverdi og mottakelse blant Publikum. Tiltak 02: Lage en egen internettside for sykkelbyen Sandnes Innbyggerne og tilreisende skal lett få tilgang til informasjon om sykkelbyen Sandnes. Gjøre tilbudet om bysykkelen kjent for tilreisende og kommunens egne innbyggere. Bli den beste nettsida for sykkel blant de som kaller seg sykkelby. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe med det siktemål å få sida på nett innen 1. april Gruppa samarbeider tett med nettredaktør og IT. Opprette internettside for sykkelbyen 1

2 Utvikle rutiner for vedlikehold av sida Påfyll av nytt stoff Tiltak 03: Arrangere trafikksikkerhetsseminar Å koordinere trafikksikkerhetsarbeidet i nærmiljøet. Seminaret Skal være en arena for utveksling av erfaringer, blomstring av nye ideer, informasjon om ulike tiltak og nettverksbygging. Det er egen planleggingsgruppe for disse seminarene, bestående Representanter for opplæring, byplan, Sunn By, politiet, Trygg Trafikk og Rovik helsestasjon. Arrangere årlige 3 timers trafikkseminarer med forelesninger og gruppearbeid. Tiltak 04: Aktiviteter. Framskaffe status over sykkeltiltak i kommunen Bruke tallene/informasjonen i markedsføringen av sykkelbyen og som informasjon til kommunens innbyggere. Sunn by får ansvar for å forsøke å innhente statustall. Innsamling av materiale, systematisere og gjøre kjent de innsamlede faktatall. Tiltak 05: Aktivt og bevisst bruk av media Oppnå mest mulig positiv presseomtale av Sykkelbyen Sandnes. Her har alle et ansvar Få gode kontakter i pressemiljø. Gi innspill til media om viktige ting vi vil sette på dagsorden/har gjennomført HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005SYKKELRUTER/AKTIVITETER: Tiltak 06: Åpne 2 nye grønne ruter Åpning av 2 nye grønne ruter i 2005 Arbeidsgruppa for sykkel har bestemt at Hommersåkruta og Malmheimruta blir årets nye grønne ruter. Merke rutene, gi informasjon til publikum ved bl.a. bruk av media og egne nettsider. Oppmerksomhet rundt åpningene av rutene. Hommersåkruta åpnes under Riskadagene i juni, ansvar: Mangor og Mona. Malmheimruta åpnes i april/mai: ansvar Sunn By. Tiltak 07: Grønn rute som sykkelorientering Stimulere til at flere tar i bruk grønn rute på sykkel. Sunn By Bruke samme rute, skilt med spørsmål og samme brosjyre. Nettbaserte kart og spørreskjema. Må være mulig å sende inn svarene via vår kommende nettside for sykkel. 2

3 Lage egen og enkel folder med beskrivelse og kart inneholdende alle de 4 grønne rutene. Tiltak 08: Sykle til Viking sine hjemmekamper At flest mulig benytter sykkel som transportmiddel til og fra Viking sine hjemmekamper. Formålet er å skape bedre trivsel og velvære, samt å bidra til mindre biltrafikk. Samarbeid mellom Sunn by, sykkelgruppa og Viking fotballklubb Gi informasjon til publikum om sikreste/beste vei å sykle til nye Viking Stadion. Kart og brosjyre på vår nettside. Sykkelgruppa kjøper 8 sesongkort. Kortene brukes til å lodde ut gratis billetter til Vikings hjemmekamper for de som sykler fra Sandnes. Viking sørger for trygg sykkelparkering ved stadion. Alle som sykler til Viking sine hjemmekamper deltar i en gratis trekning av sportsutstyr (miljølodd) De to siste punktene må tas opp med Viking, fordi det ikke fungerte tilfredstillende forrige sesong. Vi bør og etterspørre rabatt. Tiltak 09: Merking av nasjonal sykkelrute nr. 2 fra Lauvik til Sandnes sentrum Fysisk merking av Nasjonal sykkelrute nr. 2 fra Lauvik til Sandnes sentrum hvor den treffer Nasjonal sykkelrute nr. 1. Sandnes kommune v/ transportplanseksjonen hos Byplan samt vei & trafikkseksjonen hos kommunalteknikk. Planlegge og skaffe midler,- til å finansiere fysisk skilting av ruten Tiltak 10: Sykle til jobb aksjon Stimulere og bidra til at flest mulig er fysisk aktive til og fra jobb. (unngå å kjøre bil). Få flere deltakere enn i fjor. Bidra til bedre tilrettelegging for sykkel for kommunens egne ansatte. Sandnes kommune, ved bedriftsidrettslaget, HMS stab og Sunn By Delta i den sentrale sykle til jobb aksjonen Bruke media og andre informasjonskanaler Premiering av deltakere i aksjonen. Kartlegge de fysiske forholdene på den enkelte arbeidsplass med hensyn til garderobeforhold, dusjmuligheter, tørkemuligheter, trygg sykkelparkering. Komme med forslag til tiltak. Tiltak 11: Pilotprosjekt Destinasjonssykling Å utarbeide og teste et konsept for utvikling, organisering og markedsføring av sykkeltilbudet innenfor begrensede geografiske områder eller destinasjoner. For vårt tilfelle - Sandnes. Prosjektet er et samarbeid mellom 4 utvalgte pilotdestinasjoner; Sandnes, Rauland, Smøla og Vaset og STIN(stiftelsen sykkel- 3

4 Turisme i Norge). Sandnes Sunn by representerer Sandnes i prosjektet i dialog med Destinasjon Stavanger BA. Prosjektet støttes økonomisk av SND Utvikling av konsept Produktutvikling og tilrettelegging Markedsføring Offisiell åpning med presentasjon av pilotdestinasjonene vil skje i Sandnes 27. mai. Evaluering TILTAK PÅ LENGRE SIKT: Tiltak 12: Oppdatering av sykkelkart Vurdere eventuelle endringer i sykkeltraseer og om det fremdeles er hensiktsmessig å kalle rutene hovedruter og sykkelruter. Vurdere formatet og eventuelle tilleggsopplysninger av interesse for syklende m.m. Ansvar for organiseringen av arbeidet ligger til transportplanseksjonen, men det er naturlig at Sykkelbyen Sandnes bistår i arbeidet. Registreringer og gjennomgang av eksisterende tilbud for syklende er startet opp. Det skal utarbeides et regionalt sykkelkart i regi av FAFOT samarbeidet og det er nødvendig at revideringen av sykkelkartet for Sandnes sees i sammenheng med revideringen av sykkelplanen og det pågående regionale arbeidet. Det er naturlig at vurderinger angående traseer for hovedsykkelruter og bydelsruter m.m. gjøres i sykkelplanen. Oppdateringen av sykkelkartene må derfor gå parallelt med revidering av sykkelplanen. Tiltak 13: Anskaffe og montere minst 2 automatiske trafikktellere for sykkel i Sandnes Målet med å etablere automatiske sykkeltellere er å følge utviklingen i sykkeltrafikken over tid og få faktaopplysninger som kan nyttes i areal- og transportplanleggingen. Potensialet for økt sykkelbruk er stort og det er viktig mål å styrke sykkelens rolle som transportmiddel og som helsefremmende aktivitet. For å oppnå slike mål er det bl.a. nødvendig å få kunnskap om hvor folk sykler, når de sykler, under hvilke betingelser sykler de og hvordan er utviklingen i sykkeltrafikken i ulike snitt i forhold til utviklingen i biltrafikken m.m. Sandnes kommune, Statens vegvesen Sør-Rogaland Distrikt Foreslå punkter hvor det er aktuelt å sette opp automatiske trafikktellere. Se på muligheten for å etablere et tellepunkt for både bil og sykkel slik at endringer i sykkeltrafikken lettere kan sees i sammenheng med den generelle utviklingen i biltrafikken. 4

5 Arbeidsgruppa har innhentet opplysninger fra Statens vegvesen ang. utstyr og erfaringer med tilsvarende tellinger i distriktet. Videre er det opprettet kontakt med firma som leverer utstyr. Det jobbes videre med å vurdere antall tellepunkter, plassering og finansiering av disse. Inntil videre fortsetter den manuelle tellingen etter dagens mal. Tiltak 14: Ny sykkelplan for Sandnes Sykkelplanen for Sandnes kommune ble endelig vedtatt i utvalg for byutvikling Tanken var at planen skulle revideres etter ca. 4 år. Planen skal danne grunnlag for prioritering av tiltak og benyttes i arbeidet Sandnes kommune gjør innen overordnet planlegging for å styrke og videreutvikle sykkelsatsingen. Ansvaret for organiseringen av planarbeidet ligger til transportplanseksjonen, men det er naturlig at Sykkelbyen Sandnes bistår i arbeidet. Nærmere om organisering m.m. vil fremgå av prosjektbeskrivelsen som utarbeides ved planoppstart. Det er nødvendig å gjennomføre en innledende fase med registreringer og en generell kartlegging av eksisterende tilbud og behov. Arbeidet er startet opp. Revideringen av selve sykkelplanen vil starte opp når res. av 1. fase er oppsummert. Vil fremgå av prosjektbeskrivelsen. Tiltak 15: Sykkelparkering Etablere trygge sykkelparkeringsplasser i sentrum i tilknytning til kollektivknutepunkt. Samarbeid mellom ulike aktører. Søke midler og samarbeidspartnere 5

INNLEDNING. - 4. Annet. Visjon: «Få flest mulig til å sykle, hele året!» Hovedmål: «Flere velger sykkel på sine reiser i Alta»

INNLEDNING. - 4. Annet. Visjon: «Få flest mulig til å sykle, hele året!» Hovedmål: «Flere velger sykkel på sine reiser i Alta» INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 2 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig.... 3 Strategi 1.1:... 3 Tiltak 1-1: Sykle til skolen / jobb kampanje... 3 Tiltak 1-2: «5 - i form»... 3 Tiltak 1-3: EL-sykkel

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6. 4.1 Interkommunalt samarbeid... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 ORGANISERING AV PROSJEKTET...4 3 MANDAT... 5 4 GJENNOMFØRING... 6 4.1 Interkommunalt samarbeid...6 4.2 Regionen... 6 4.3 Regionrådet... 6 4.4 Styringsgruppemøter...6

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer