Kommunedelplan for sykkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for sykkel"

Transkript

1 Forslag til planprogram Kommunedelplan for sykkel

2 Innhold 1. Sammendrag Bakgrunn Mandat og forankring Planens rettsvirkning Status Hensikt og mål Resultatmål Planens fokusområde Prosess Organisering Fremdrift Medvirkning Nasjonale, regionale og lokale føringer Lovgrunnlag og sentrale dokument Lokale føringer Informasjon

3 1. Sammendrag Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og Handlingsplan for gjennomgående sykkelveinett i Bodø (2009) skal revideres og det skal utarbeides en kommunedelplan for sykkel. Kommunedelplanen skal bestå av en ny sykkelstrategi og ny handlingsplan for sykkel. Disse skal arbeides med parallelt. Ny handlingsplan for sykkelveinett skal på en tydelig måte vise hvilke sykkeltiltak som prioriteres de nærmeste årene. I ny plan vil det rettes et større fokus på sentrumsområdene, siden sentrum i Bodø er lite tilrettelagt for sykling. For å få flere til å sykle i stedet for å kjøre bil, bør det finnes et sammenhengende sykkelveinett som oppleves trygt for alle grupper av befolkningen. Separering mellom fotgjengere og syklister vil være et viktig fokustema i denne planprosessen. Temaet er viktig når man planlegger for sykkel i sentrumsområder. For å kunne realisere sykkeltiltakene som vil bli foreslått i planen er det nødvendig å koble sykkelplanen opp mot Bypakke Bodø. Det legges opp til en bred medvirkningsprosess mot byens befolkning, aktuelle kommunale råd og interesseorganisasjoner. Det er et mål at planen skal gjøres kjent blant byens befolkning, slik at flere blir bevisst på og interessert i Bodø som sykkelby. 2

4 2. Bakgrunn De gjeldende dokumentene for sykkelplanlegging i Bodø, Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og Handlingsplan for gjennomgående sykkelveinett i Bodø (2009) skal revideres. Det har skjedd mye siden disse ble vedtatt, både med tanke på forskning på feltet, holdning til sykling, og det har også skjedd endringer i veinettet. Det har for eksempel kommet ny bru ved Tverlandet, og det bygges nå ny RV 80. I gjeldende strategi og handlingsplan er målgruppen i hovedsak pendlere som sykler lengre strekninger inn mot sentrum og som gjerne holder en høy gjennomsnittshastighet. Det er også behov for å tilrettelegge for sykling for andre grupper av befolkningen. Det er lite tilrettelagt for sykling i sentrum av Bodø, og det er behov for å se nærmere på sentrumsområdet. Flere kommuner ser til land som Nederland og Danmark for gode løsninger, og dette vil også være aktuelt for Bodø kommune. I dag er det et stort fokus på separering av gående og syklende. En løsning som er blitt mer aktuell er sykkelvei med fortau. I etterkant av dette arbeidet kan det være aktuelt å sette i gang et arbeid med en gåstrategi for Bodø. I Nasjonal transportplan (NTP) ble det satt et mål om at økt persontransportbehov i byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. I forslaget til ny NTP som ble lagt fram i februar (2016) er det også fokus på sykkel. Figur 1. Eksempel på sykkelvei med fortau fra Trondheim. 3

5 2.1. Mandat og forankring Kommunedelplan for sykkel skal være en temaplan forankret i Kommuneplanens arealdel. Det skal utarbeides en sykkelstrategi og en handlingsplan for sykkel. Bodø kommune har i dag flere dokumenter som styrer sykkelplanleggingen: Strategisk plan for sykkel i Bodø. Prinsipper og forslag til oppfølging (2007) Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø (2009) Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø (Bypakke Bodø 2012) Temakart i Kommuneplanens arealdel (2014) Planprogram samferdselsplan for Bodø kommune (2015) Planlegging for sykkel er relevant i forbindelse med av to av de tre hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel: innbyggere i Bodø. Byen det er godt å bo i mangfold, levekår og livskvalitet. Bærekraftig byutvikling I Kommuneplanens samfunnsdel pekes det ut seks satsingsområder der det ene er bærekraftig byutvikling. «Satsingsområdet bærekraftig byutvikling er utforming av arealpolitikken i Bodø som gir føringer for bruk og vern av de fysiske omgivelsene våre.» Kommunedelplan for sykkel er relevant for særlig tre av målene innenfor dette satsingsområdet: Bodø kommune har en bærekraftig areal- og transportplanlegging som fastsetter grunnlaget for utvikling av en miljøvennlig by og framtidsrettede transport og logistikksystemer Bodø har et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem Klimamål: Bodø er en innovativ og framtidsrettet lavutslippsby hvor innbyggerne føler trygghet for naturfarer Kommunedelplan for sykkel er del av strategien for å oppnå målet i det andre punktet ovenfor: Bærekraftig mobilitet ved å legge til rette for myke trafikanter med å få et godt utviklet gangog sykkelsystem Gjennomføre prosjektene i Bypakke Bodø Handlingsplaner for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø oppdateres jevnlig Frisk befolkning lenge i jobb Et annet satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel er: Frisk befolkning lenge i jobb. «God helse er viktig for de fleste mennesker. Helse sier noe om forutsetningen for deltagelse, både i arbeidsmarkedet og på andre arenaer.» Et av målene under dette satsingsområdet er: Bodø har en frisk befolkning som er lenge i jobb. Å legge til rette for at flest mulig kan gå eller sykle til jobb er en del av strategien for å oppnå dette. Et annet mål under dette satsingsområdet er: Et folkehelsearbeid som inkluderer alle. Under strategien for å oppnå dette står det blant annet at man skal: Ha et fysisk aktivitetsnivå hos innbyggerne over landsgjennomsnittet Legge til rette for enkel tilgang til naturen og grønne områder for alle ved utvikling av nye og eksisterende boligområder Bodø opprettholder sin posisjon som nasjonal foregangskommune for oppvekst for barn og unge 4

6 2.2. Planens rettsvirkning En kommunedelplan for sykkel er en tematisk plan som er hjemlet i plan- og bygningslovens 11-1 tredje ledd. Planen vil være juridisk bindende. De arealformål og bestemmelser som blir vedtatt i kommunedelplan for sykkel skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. Kommunedelplan for sykkel vil erstatte Strategisk plan for sykkel i Bodø (2007) og Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø (2009). Ny sykkelplan vil supplere Bypakkens Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø (2012) Status Sykling i Bodø Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/2014 viser at 7 % av alle typer reiser (sykkelandelen) i Bodø tas med sykkel. Sykkelandelen i Bodø ligger allerede høyt sammenlignet med en del andre byer i Norge. Tromsø og Oslo har en sykkelandel på henholdsvis 4 % og 5 %. Trondheim har en sykkelandel på 9 %. Kollektivandelen i Bodø var på 5 % i denne undersøkelsen, men kan forventes å ha gått opp på grunn av at det har kommet opp bomring, frekvensen på noen av bussrutene har økt og prisen på periodekort har gått ned. Bilandelen var på 55 % i denne undersøkelsen. Store deler av Bodø er flatt, og derfor svært godt egnet for sykling. Sykkelstrategien fra 2007 viser at store deler av Bodøs befolkning bor innenfor 30 minutters sykkelavstand fra Torget. 75 % av befolkningen i Norge eier eller har tilgang til sykkel. Det er viktig å gjøre det attraktivt for folk å sykle gjennom fysisk tilrettelegging og å arbeide med folks holdninger til sykkel, slik at sykkelen velges som transportmiddel foran bilen. Sykling og bærekraftig utvikling Det er satt et mål om at Bodø skal ha innbyggere i Økt befolkning gir økt transportbehov. Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Beregninger som er utført av transportetatene viser at dersom trenden i transportetterspørselen vedvarer i løpet av planperioden ( ) vil antall bilturer per døgn i de fire største byområdene øke fra 3,5 mill. i 2014 til 4,1 mill. i Dette tilsvarer en økning i biltrafikken på 17 %. Dersom biltrafikken ikke skal øke i disse byområdene må andre transportformer håndtere om lag flere daglige reiser (Nasjonal transportplan ). Økt sykkelandel, på bekostning av biltransport, vil ha effekt på forurensing både globalt og lokalt. Sykkel bruker kun fornybare drivstoffer og lager langt mindre støv og støy enn biltrafikken. Sykkel er også et arealbesparende transportalternativ i forhold til motoriserte kjøretøy. Ved å få flere til å sykle i stedet for å bruke motoriserte transportmidler kan man på sikt unngå store kostnader knyttet til kapasitetsøkning på veinettet for motorisert trafikk. Dette vil ha positive effekter for miljøet, ettersom arealet kan benyttes til andre formål og man kan spare viktige landbruks- og grøntarealer. 5

7 Sykling og folkehelse Regelmessig fysisk aktivitet kan beskytte mot en rekke sykdommer og plager. Sykling vil på linje med annen fysisk aktivitet være med å bedre folkehelsen. Dersom en sykler ca. 30 minutter daglig, vil det bidra til redusert dødsrisiko forårsaket av en rekke alvorlige sykdommer. Mosjon er også bra for psykisk helse, og studier har indikert at økt fysisk aktivitet kan redusere sykefraværet. I sykkelregnskapet for København sier en at reduksjonen i dødelighet er 30 % dersom en sykler til og fra arbeid hver dag. Sykling og trafikksikkerhet Økt trafikksikkerhet er viktig for å få flere til å sykle. Flere syklister gjør bilister mer oppmerksomme på syklistene, noe som fører til færre sykkelulykker («safety in numbers»). Det viser seg også at den opplevde tryggheten kan være viktigere enn den faktiske trafikksikkerheten når det gjelder å få flere til å sykle. Særlig for kvinner, barn og eldre er den opplevde følelsen av trygghet når man sykler, svært viktig for om man velger å bruke sykkel som transportmiddel. Sykling og barn og unge Bedre tilrettelegging for sykling kan være positivt for barn og unge. Tall fra RVU 2013/2014 viser at ungdom mellom 13 og 17 år oftere bruker sykkel på sine reiser enn de som er eldre. Figur 2. Andel sykkelreiser etter alder og kjønn. Prosent. 2013/14. 6

8 3. Hensikt og mål 3.1. Resultatmål Målet med planprosessen er å utarbeide en sykkelstrategi for Bodø og å revidere handlingsplan for sykkel. Hensikten er at Bodø skal bli en sykkelby for alle grupper av befolkningen, og at flere vil benytte sykkel som transportmiddel i stedet for personbil. Et viktig mål med ny handlingsplan for sykkel er å finne ut hvilke ruter i Bodø som skal prioriteres høyest de neste årene. I sykkelstrategien vil det legges mål som skal angi hvordan sykkelbyen Bodø skal være i Sykkelstrategien skal på en tydelig måte vise: Hvilke ruter som prioriteres Hvilke tiltak som kan gjennomføres for å separere syklister fra andre trafikantgrupper Hvordan man kan øke trygghetsfølelsen blant syklister Hvordan man kan sikre at sykkel blir prioritert som transportmiddel En viktig del av arbeidet blir å definere overordnede mål for kommunens sykkelstrategi. I arbeidet med sykkelstrategien skal det også utarbeides målbare mål som man kan arbeide mot. Strategien bør angi en retning og et ambisjonsnivå for kommunens tilrettelegging for sykling. Mål i planprosessen En viktig del av arbeidet blir å: Definere overordnede mål for kommunens sykkelstrategi. Utarbeide målbare mål man kan arbeide mot. Angi en retning og et ambisjonsnivå for kommunens tilrettelegging for sykling. Følgende delmål legges for planprosessen: Implementere Bypakken i arbeidet med sykkelplan Definere overordnede mål og målbare mål i sykkelstrategien Definere sykkelruter og tiltak som prioriteres i handlingsplan. Handlingsplanen skal relateres til sykkelstrategien på en tydelig måte, og relateres til det ambisjonsnivået som er definert gjennom målene Kartlegge reisevaner og/eller gjøre tellinger for å kartlegge dagens situasjon og innhente data om viktige målpunkt for ulike typer reiser Etablere eget kartlag på web, med alt av informasjon lett tilgjengelig Lett tilgjengelig sykkelstrategi og handlingsplan for sykkel for publikum og forvaltning Komme med innspill til sykkel som tema i kommuneplanens arealdel 7

9 Aktuelle overordnede mål i sykkelstrategien kan være: 1. Flere syklister: a. Økt sykkelandel b. Målgruppe: barn, unge, kvinner og eldre. Bodø skal være en sykkelby for alle. 2. Enklere å sykle: a. Bodø skal ha et sammenhengende hovednett for sykling b. God komfort og framkommelighet for sykling i Bodø 3. Tryggere å sykle: a. Færre skadde syklister b. Flere syklister føler seg trygge i trafikken 3.2. Planens fokusområde Geografisk fokusområde Planen vil gjelde for hele kommunen. Det vil være fokus på sentrumsområdene i Bodø, og forbindelser mellom gjennomførte og planlagte ruter og viktige målpunkter. Med målpunkter menes konsentrasjoner av arbeidsplasser og virksomheter som har høye besøkstall. Eksempler på viktige målpunkter er Torget, Sykehuset, Stormen, Stormyra, nåværende og kommende arbeidsplasskonsentrasjoner og skoler. Behovet for å legge til eller endre ruter i andre områder vil vurderes under utarbeidingen av planen. Flere av sykkelrutene som er definert for sentrum i forrige plan, slik som Prinsens gate og Hålogalandsgata, er ikke realisert (se figur 3). Disse rutene er prioriterte sykkelanlegg i Bypakke Bodø. Figur 3. Utsnitt som viser sykkelruter i sentrum i gjeldende handlingsplan for sykkel. 8

10 Det er behov for å vurdere om sykkelrutene i gjeldende plan er riktige i forhold til hvordan trafikkstrømmer, målpunkter og befolkningskonsentrasjoner har endret seg siden forrige plan ble vedtatt. For eksempel kan syklisters og andre trafikanters reisemønster ha endret seg etter at Stormen ble oppført, siden dette er en virksomhet med høye besøkstall og flere ansatte. Det er også et behov for å vurdere om det er aktuelt å fortsette å prioritere de tiltakene som er beskrevet i Bypakken. Tematiske fokusområder En viktig del av arbeidet blir å vurdere hvilke tiltak og hvilke planer som er aktuelle å videreføre fra den eksisterende planen. Dette gjelder både målene og de konkrete tiltakene som er definert i handlingsplanen. Det er behov for å vurdere forbindelsene mellom hovedsykkelveinettet og viktige målpunkter i sentrum. Det vil også være viktig å se på gode løsninger for sykkelparkering ved målpunktene. Sammenhengen i sykkelveinettet og kryssløsninger for syklister vil være sentrale tema. Ved planlegging av nye sykkelruter må det vurderes tiltak for syklister i viktige knutepunkter mellom eksisterende og nye sykkelruter. Det er også hensiktsmessig å legge til rette for sykling med lavere hastighet i sentrumsområder, der rutenettet gjerne er mer finmasket enn de lengre pendlerrutene utenfor sentrum. Kriterier som kan legges til grunn for å skape et godt sykkelveinett i sentrum er å tilrettelegge for sykkel i gater med lav trafikk, ruter som er mest mulig direkte og ruter som oppleves mest mulig trygge. Prinsipper som ble lagt til grunn for sykkelplanlegging i tidligere handlingsplan hadde fokus på transportsyklisten, og særlig pendlere som ønsket høy hastighet over lengre strekninger inn mot sentrum. Trafikantgrupper som føler seg mindre trygge i trafikken, slik som kvinner, barn og eldre ble ikke lagt spesielt vekt på. Å tilrettelegge for barn stiller høyere krav til sykkelinfrastrukturen enn det som er vanlig i dag. Ved å tilrettelegge for de gruppene som føler seg minst trygge i trafikken på sykkel, vil man tilrettelegge slik at anleggene blir trygge å bruke for hele befolkningen. På denne måten legger man til rette for at de som velger bort sykkel på grunn av utrygghet kan velge sykkel i stedet for andre transportmidler. I tillegg vil man alminneliggjøre bruk av sykkel som transportmiddel, slik at sykling ikke forbeholdes bestemte grupper. I denne planprosessen er det ønskelig å nå ut til befolkningen med holdningsskapende arbeid for økt bruk av sykkel. Det er også ønskelig å synliggjøre sykkelplanen gjennom kommunikasjon. Som et ledd i dette kan det være aktuelt å synliggjøre arbeidet kommunen gjør med enkle strakstiltak (f.eks. oppmerking og skilting) hvor man legger til rette for sykling. 9

11 Behov for utredninger - Vurdere å endre rutene som ligger inne i den eksisterende planen og under prioriterte prosjekter i Bypakken. - Vurdere muligheten for å stille kvalitetskrav til sykkelparkering i kommuneplanens arealdel. Notat om sykkelparkering implementeres. - Finne ut hvilke kriterier som bør legges til grunn for prioritering av sykkelruter i sentrum - Målpunktanalyse: finne ut hvor i Bodø sentrum det er viktige arbeidsplasskonsentrasjoner, befolkningskonsentrasjoner og konsentrasjoner av virksomheter som er hyppig besøkt - Vurdere muligheten for å gjennomføre strakstiltak for sykling i sentrum - Utarbeide prinsippløsninger for både sykkelruter og for overganger mellom ulike ruter. Se til eksempler i byer og land som er forbilder for planlegging for sykkel og for gjennomføring av sykkeltiltak. Dette finner man i Trondheim og i flere byer i Danmark og Nederland. - Vurdere hvilke lokale tilpasninger til prinsippløsninger som kan være hensiktsmessig å ta i bruk i Bodø (hva er handlingsrommet innenfor gitte forutsetninger, slik som veiarealer og infrastruktur). - Se på mulighetene for sykkeltrasé på et av feltene på den nåværende trefeltsveien mellom Hunstad og sentrum - Finne ut av hvilke type reiser det er størst behov for tilrettelegging og prioritering av sykkel på: arbeidsreiser, skolereiser, fritidsreiser, og/eller handelsreiser. - Vintervedlikehold - Kobling mellom sykkeltrafikk og kollektivtrafikk. 10

12 4. Prosess 4.1. Organisering En viktig del av arbeidet med ny strategi og handlingsplan blir å koble sykkelplanen opp mot Bypakken, slik at disse samordnes. Politisk organisering PNM har ansvar for Kommunedelplan for sykkel. Bystyret fastsetter planprogram og vedtar endelig plan. Administrativ organisering Prosjektgruppen består av Susanne D. Jomås, Svana Hollum og Kristoffer Seivåg (Byplan). Referansegruppen består av Statens vegvesen, Syklistenes landsforening Bodø, Salten Friluftsråd og Bodø Kommune (Byplan, Byteknikk, Bypakken, Næring og utvikling (folkehelsekoordinator), Trygg Trafikk, Fylkeskommunen (samferdsel, folkehelse). Andre tas inn ved behov Fremdrift Sammen med planprogrammet meldes det nå oppstart av planen. I den innledende fasen, jf. figur 4, skal det nå gjennomføres registreringer og analyser. Parallelt med arbeidet med den overordnede planen vil løsninger for syklister i vegprosjekter som allerede er i gang, bli vurdert. Disse kan ikke vente til strategi og handlingsplan er utarbeidet. Det vil også vurderes strakstiltak for å bedre syklistenes forhold og for å gjøre arbeidet med sykkelplanen synlig. Figur 4. Planlegging av sykkelveger og andre anlegg. Forslag til Kommunedelplan for sykkel, med strategi og handlingsplan skal være klart til politisk behandling i

13 År Beskrivelse Gjennomføring 2015 Høst Oppstart sykkelplan X 2016 Februar Studietur Trondheim X Mars Utarbeide forslag til planprogram X April Planprogram PNM 13. april Presentasjon (evt. workshop) før komitemøte i PNM Mai Workshop interesseorganisasjoner, m.fl. Åpent møte Planprogram i Bystyret 12.mai Juni Registreringer Juli Frist for innspill og merknader til planprogrammet 2. juli September Fastsetting av planprogram i Bystyret 8. september Høst Utredninger 2017 Vår Utarbeide strategi og handlingsplan Vedtak sykkelplan 4.3. Medvirkning I følge plan- og bygningsloven 5-1 skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Medvirkning vil skje ved egne møter underveis i prosjektfasen i tillegg til de ordinære høringene fastsatt av plan og bygningsloven. Medvirkning og samarbeid skjer også ved høringer etter plan- og bygningsloven 5-2. Det skal gjennomføres to høringer i forbindelse med arbeidet med ny sykkelplan. Først skal planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn samtidig som det varsles om planoppstart. Høring vil bli kunngjort i pressen og på kommunens webside. Både planprogram og forslag til Kommunedelplan for sykkel skal sendes på høring til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner som blir berørt av forslaget til uttalelse innen en fastsatt frist. Det planlegges et åpent møte og et seminar som skal handle om tilrettelegging for sykling i Bodø i mai. Siden planen tar opp tilrettelegging for sykling for barn og unge, vil det være viktig med et samarbeid med barne- og ungdomsskolene, videregåendeelever og studenter. Bodø Ungdomsråd er et viktig kontaktpunkt for å nå frem til disse gruppene. Andre viktige samarbeidsparter kan være Eldrerådet, ulike studentorganisasjoner og Syklistenes landsforening Bodø. Det vil opprettes en egen informasjonsside for sykkelplanen på kommunens nettside. 12

14 5. Nasjonale, regionale og lokale føringer 5.1. Lovgrunnlag og sentrale dokument Statlige planretningslinjer (Rikspolitiske retningslinjer) 2014 o Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging o Klima-og energiplanlegging o Barn og unges interesser Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) av 1. januar 2012 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 Nasjonal transportplan Friluftslivsmeldingen (Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet. St.meld. nr. 39) ( ) Handlingsplan for fysisk aktivitet Lokale føringer Strategisk plan for sykkel i Bodø. Prinsipper og forslag til oppfølging (2007) Handlingsplan for gjennomgående sykkelvegnett i Bodø (2009) Handlingsplan for gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø (Bypakke Bodø 2012) Temakart i Kommuneplanens arealdel (2014) Planprogram samferdselsplan for Bodø kommune (2015) Sykkelparkering. Tiltak 2013 (2013) Gatebruksplan for Bodø sentrum (2013) 13

15 Informasjon Frist for merknader og innspill er 2. juli Skjema for innspill finnes på: Innspill og merknader merkes saksnummer: 2016/2297 Kontaktpersoner Byplan: Susanne Dale Jomås Svana Hollum Adresse og telefon: Bodø Kommune Boks Bodø Tlf

Planprogram for Kommunedelplan for sykkel Sist revidert

Planprogram for Kommunedelplan for sykkel Sist revidert Planprogram for Kommunedelplan for sykkel 2017-2025 Sist revidert 16.09.16 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 3 2.1. Mandat og forankring... 4 2.2. Planens rettsvirkning... 5 2.3. Status... 5 3.

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2016 53964/2016 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/55 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/144 Bystyret 08.09.2016 Fastsetting

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum 2017-2020 Bakgrunn og organisering Det vises til «Intensjonsavtale for prosjektet Sykkelbyen Elverum» mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkesavdeling og Elverum kommune

Detaljer

Hva skjer på sykkel i Region midt?

Hva skjer på sykkel i Region midt? Hva skjer på sykkel i Region midt? Sykkelbynettverket - Samling for Region midt Trondheim 4. oktober 2016 Tore Kvaal, Statens vegvesen Regional samling i sykkelbynettverket Møteplass for å: Presentere

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel

Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel Røykens sykkelstrategi Askers temaplan sykkel PSN 2. november 2017 Sykkelstrategi for Røyken kommune - Askers høringsuttalelse Visjon - Røyken har innen 2020 status som sykkelbygd, der det oppleves trygt

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz

Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Planlegging av hovednett for sykkel Ellbjørg Schultz Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik, Harstad og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Vi må bygge gode veganlegg for sykling!

Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Oslo som sykkelby Hvordan kan vi lykkes? Vi må bygge gode veganlegg for sykling! Trond Berget Syklistenes Landsforening 22.10.2009 Sykkelstrategi for Oslo kommune Vedtatt av bystyret 1. februar 2006 Andel

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk

Planlegging for sykkeltrafikk Sykkelkurs Hamar 12. oktober 2011 Planlegging for sykkeltrafikk Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 29/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef : 200807065 : E: 140 : Anne Sviland : Håkon Auglend Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle?

Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Nasjonal sykkelstrategi hvordan få flere til å sykle? Hvordan skal vi få til å øke andel syklister fra 4% til 8%? Hvilken strategi skal velges og er vi på vei mot målet? Tekna: Transport- og trafikkanalyser

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Trondheim, 15. oktober 2013 Mål for samlinga Meningsutveksling Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE

KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE REGULERINGSPLAN KONSEKVENSANALYSE AV FORHOLDENE FOR GÅENDE Prosjekt: E39 Sykkelstamveg Stavanger Forus/Lura Sandnes Delstrekning: Schancheholen - Sørmarka Stavanger kommune Plan 2507 Region vest Stavanger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing

Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Sykkelbynettverket - Region sør 18.-19. mars 2015 Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal sykkelstrategi 2014-23 Budskap:

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755

Syklistenes Landsforening, Bergen og omegn omegn Postboks 1111 5809 BERGEN www.slf.no hordaland@slf.no Konto: 0530 3035755 2024 Høringsuttalelse organiserer rundt 900 syklister i Hordaland og er pådriver for tilrettelegging og forbedring av syklisters forhold. Vi har gjennomgått planprogrammet og finner det mangelfullt med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast. Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast. Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKEL I ARENDAL MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutkast Aust-Agder fylkeskommune Arendal kommune Statens vegvesen INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Forord 0 Sammendrag Innhold Forord 0 Sammendrag

Detaljer

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14. Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Regionalsamling for folkehelse, Gamle slakthuset 18.03.14 Torgeir Hellesen, prosjektleder sykkelbyen Haugesund-Karmøy Bakgrunn: Nasjonal Transportplan gav i forrige periode Statens vegvesen i oppgave om

Detaljer

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim ATP-modellen og sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim Ny sykkelmodul i ATP-modellen I forbindelse med Nasjonal sykkelstrategi har behovet for en metode og et verktøy i arbeidet

Detaljer

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm

Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Planlegging av hovednett for sykkel Hedvig P Holm Oppdraget Utarbeide plan for sammenhengende sykkelvegnett i Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland, Narvik og Finnsnes (nivå 1). Kartlegging og

Detaljer

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015

Sykkelbynettverket - Region vest mai 2015 Foto: Marit Espeland Sykkelbynettverket - Region vest 6.-7. mai 2015 Nasjonal transportplan - Sykkelsatsing Marit Espeland Nasjonal sykkelkoordinator, Statens vegvesen Vegdirektoratet 29.01.2016 Nasjonal

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017

Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Sykkelsatsing i Drammen Orientering for formannskapet i Drammen 19. september 2017 Byplan Handlingsplan sykkel 2017-36 Saksprotokoll fra formannskapets behandling i møte 23.05.17: Bakgrunn for handlingsplanen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest

Sykkelarbeid i Region vest. Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Sykkelarbeid i Region vest Anja Wannag Regional sykkelkoordinator Satens vegvesen, Region vest Tema: Nasjonal transportplan(ntp): Rutevise utredninger 2018-2050 Sykkeltilbudet langs riksveg i Region vest

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet

SATS PÅ SYKKEL. Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi. Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010. Marit Espeland, Vegdirektoratet SATS PÅ SYKKEL Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Samling Forum for stedsutvikling 1.12.2010 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern organisering i SVV Vegdirektoratet Marit Espeland/

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

ATP-analyser for sykkelplanlegging

ATP-analyser for sykkelplanlegging ATP-analyser for sykkelplanlegging med eksempler fra Bergen, Oppegård og Horten 23.02.09 01.12.2009 Sykkelstrategi for Bergen Strategi for hovedruter mot sentrum og mellom bydelene Fokus på Bergen sentrum

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal gåstrategi. Miljøseksjonen. Alf Støle Nasjonal gåstrategi Alf Støle Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen sin visjon: På veg for et bedre samfunn Forslag til Nasjonal transportplan 2010-2219 Statens vegvesen vil

Detaljer

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge

Rygge kommune. Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Rygge kommune Hovednett for sykkeltrafikk i Rygge Versjon 04.12.2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... s. 3 Målgruppe og mål. s. 3 Planprosess.. s. 4 Denne planens oppbygning.. s. 5 Status for eksisterende

Detaljer

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009

Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Sykkelregnskap for Kristiansandsregionen 2009 Forord For første gang foreligger det et sykkelregnskap for Kristiansandsregionen. Formålet med å utarbeide et sykkelregnskap er å evaluere og synliggjøre

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi

Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Flere må sykle! Nasjonal sykkelstrategi Temadag «Aktiv transport» Statens vegvesen Region nord 22. oktober 2012 Marit Espeland, Vegdirektoratet Status fysisk aktivitet og helse En stor andel av den norske

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Status 2017 26.04.2017 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? - Bakgrunn: Sandefjord ble valgt som Sykkelby i 2005 Målet var å øke sykkelbruken betydelig i løpet av kort

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes

Bergensprogrammet. Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak. samferdselsdirektør Ove Foldnes Bergensprogrammet Miljøprosjekter i sentrum Trafikksikring Gang- og sykkeltiltak samferdselsdirektør Ove Foldnes Målene i Bergensprogrammet (2002-2015) trafikkveksten skal dempes byutviklingen skal gi

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Regionalt sykkelbynettverk

Regionalt sykkelbynettverk Regionalt sykkelbynettverk Sarpsborg 27.-28. mai Mats Larsen Regional sykkelkoordinator, Statens vegvesen Region øst Dag 1: Regionalt sykkelbynettverk, Sarpsborg Forventningsavklaring Gå sammen to og to

Detaljer

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2009 49921/2009 2009/5849 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/59 Plan, næring og miljø 19.11.09 09/180 Bystyret 09.12.2009 Prioritering og tildeling

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt?

Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva skjer nasjonalt? Torstein Bremset, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva skjer nasjonalt? Temaer Målene Nå-situasjon og avvik Statens vegvesens rolle Statens virkemidler Tilskuddsordningen Nye kriterier for toveis sykling

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan Hovedplan for vei og trafikk 2017-2020 Prosessplan Vedtatt lagt ut til off. ettersyn av Utvalg for plan og samferdsel: 10.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 1 2. Målsettinger - planbehov... 2

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Overskrift linje Satsing to på sykkeltrafikk -

Overskrift linje Satsing to på sykkeltrafikk - Overskrift linje Satsing to på sykkeltrafikk - Forklarende Oppsummering tittel av eller spørsmål undertittel til medlemmer i Sykkelbynettverket to linje 7 RAPPORTA P P O R T Ve Utbyggingsavdelingen g -

Detaljer

Historisk utvikling 3 strategiske grep: Elv Hovedveisystem - Sentrum

Historisk utvikling 3 strategiske grep: Elv Hovedveisystem - Sentrum Elvebyen Drammen Sentrum Historisk utvikling 3 strategiske grep: Elv Hovedveisystem - Sentrum Rensing av Drammenselva Miljøpakke Drammen 1986-95 Drømmen om Drammen idekonkurranse 1987 Kommunedelplan for

Detaljer

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik

Miljøpakken. Satsing på sykkel. Trondheim. ATP-nettverksamling Kristiansand. Ivar Arne Devik Miljøpakken Satsing på sykkel Trondheim ATP-nettverksamling Kristiansand Ivar Arne Devik Fordeling Veg: 3,64 mrd: Fullføre hovedvegnett og avlastende vegnett Kollektivtransport: 2,03 mrd + 370 mill i belønningsmidler:

Detaljer

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01163-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sykkeltilrettelegging i Region midt

Sykkeltilrettelegging i Region midt Sykkeltilrettelegging i Region midt Status - Muligheter - Utfordringer Tore Kvaal Molde, 21. september 2011 Enkel målsetting Tilrettelegge slik at flere velger å sykle i stedet for å kjøre bil. men likevel

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark

NVF Stipend Rapport. Tittel: Sykkelstudietur til Danmark NVF Stipend Rapport Tittel: Sykkelstudietur til Danmark Danmark / 2.9. - 7.9.2006 Ingve Lygre Undheim Forord I forbindelse med prosjektoppgaven som inngår i 9. semester av mastergradstudiet på NTNU i Trondheim

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen

Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen Ekspressveger for sykkel Nytt tiltak for å få fart på syklingen Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Tekna, NVTF, ITS Norway Oslo, 26. september 2012 Utredning om sykkelekspressveger Side

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 021210 sak 568-10 og avga følgende innstilling: 1. Sykkelsatsingen representerer

Detaljer

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378

Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Pettersen Arkiv: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 12/4378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk miljø 18.10.2012 Formannskapet 22.10.2012 Hovedutvalg teknisk miljø 25.02.2016 Formannskapet

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak Sammendrag: Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak TØI rapport 1280/2013 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2013 79 sider Norske myndigheter ønsker å få flere

Detaljer

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen

Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen Transportanalyse Grunnlag for revisjon av byplanen 8. Februar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Hovedpunkter: Vurdering av mulige ringveier Andre samleveier og veilenker som skal inn eller

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Myk mobilitet som byutvikler. Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest

Myk mobilitet som byutvikler. Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest Myk mobilitet som byutvikler Anja Wannag Sykkelkoordinator Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest Sektormyndighet for vegtransport Kjørende, kollektivreisende, syklende, gående Samfunnsansvaret:

Detaljer

Saksbehandler: Steen Jacobsen Arkiv: Q2 Arkivsaksnr.: 00/ Dato:

Saksbehandler: Steen Jacobsen Arkiv: Q2 Arkivsaksnr.: 00/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steen Jacobsen Arkiv: Q2 Arkivsaksnr.: 00/10756-064 Dato: 25.04.05 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 - VEDTAK INNSTILLING TIL: Byutviklingskomitéen 07.06.05 Bystyret 21.06.05

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Planlegging for sykkeltrafikk - 1

Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Planlegging for sykkeltrafikk - 1 Håndbok 017 Veg- og gatenormal Håndbok 233 Sykkelhåndboka Trond Berget Syklistenes Landsforening Nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg.

Reguleringsplan for Årstad, gnr.. 13 bnr. 355, Storetveitvegen, sykkelanlegg. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.04.2013 Saksnr.: 201315266/2 Emnekode:

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren

Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkel i Bypakke Nord-Jæren Sykkelfaggruppens organisering 1 representant fra hver part SVV Koordineringsansvar internt Kun faggruppe, men andre organisasjoner må involveres etter hvert Startet i juni

Detaljer

Hovednett for sykkel Fauske planbeskrivelse

Hovednett for sykkel Fauske planbeskrivelse August Temaplan 2012 til offentlig ettersyn Juli 2015 Hovednett for sykkel Fauske planbeskrivelse Innhold Forord... 2 1 Innledning målsetting med sykkelplan Fauske... 3 1.1 Planens innhold og formell

Detaljer