KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015"

Transkript

1 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN nov 2011

2 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring, i tillegg til voksenopplæringa som har grunnskoleopplæring for voksne. Skolene befinner seg både i sentrum og i distriktet, og det er stor variasjon i skolestørrelse målt i antall elever. Hver skole ledes av en enhetsleder/rektor, som i noen tilfeller har ansvar for flere skoler og barnehagedrift. Enhetsleder rapporterer for sin virksomhet direkte til Rådmannen gjennom ansvarlig kommunalsjef. De overordnede utviklingsmålene for skolene i Tromsø er formulert som en visjon og tre mål: Felles visjon for skolene i Tromsø: Sammen for en framtidsrettet skole De tre utviklingsmålene for skolene i Tromsø: 1) Tromsøskolen skal fremme og forbedre tilpasset opplæring. Vi skal særlig satse på faglig tilrettelegging, varierte arbeidsmetoder og utvikling av sosial kompetanse. 2) Tromsøskolen skal forbedre resultatene i de fem basisferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Vi skal særlig satse på systematisk testing og oppfølging av elevenes læringsresultat, samt kompetanseheving av personalet spesielt når det gjelder realfagskompetanse. 3) Tromsøskolen skal gi elevene et godt læringsmiljø. Elevene skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi skal særlig satse på elevmedvirkning og skole-/hjemsamarbeid. Visjonen og målene for Tromsøskolen er framforhandlet i gjeldende lokale arbeidstidsavtale. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDET INNOVASJON... 7 MÅLSETTING... 8 TEGN PÅ GOD PRAKSIS... 8 VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE... 8 FOKUSOMRÅDET LÆRINGSMILJØ... 9 MÅLSETTING TEGN PÅ GOD PRAKSIS VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE FOKUSOMRÅDET VURDERING MÅLSETTING TEGN PÅ GOD PRAKSIS VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE TROMSØ KOMMUNES SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING I SKOLEN MAL FOR SKOLENES LOKALE KVALITETSPLAN

4 FORORD En kvalitetsplan for Tromsøskolen skal bidra til å nå vår visjon om å utvikle en framtidsrettet skole. Vi ønsker å skape en skole som gir rom for aktivt utviklingsarbeid både for elever, ansatte og skoleledere og som stimulerer til et ønske om å videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i et trygt, inspirerende og faglig godt læringsmiljø. Gjennom å fokusere på noen prioriterte områder som skal være felles for alle skolene i Tromsø kommune, kommuniserer skoleeier tydelig både krav og forventninger overfor skolene. Dette er et viktig styringssignal for å utvikle kvaliteten i skolen. Det vil også være en viktig faktor med tanke på en styrket resultatoppfølging av den enkelte skole. Framtidas Tromsøskole skal kjennetegnes ved å være raus og inkluderende. Vi skal skape et best mulig grunnlag for elevenes læring ved å legge til rette for økt utbytte av læringsarbeidet både faglig og sosialt. Læringslyst og læringstrykk skal prege organisasjonen i årene framover. I dette arbeidet er det viktig å opprettholde og skape gode samarbeidsrelasjoner innad i skolene, mellom skolene, med foreldrene, med ulike kompetansemiljøer og andre aktører det er naturlig å samarbeide med i utviklingen av Tromsøskolen. Kvalitetsplan for Tromsøskolen er første strategiske skritt i denne retning. Tromsø, april 2011 Kari Henriksen kommunalsjef 4

5 INNLEDNING Gjennom en overordnet kvalitetsplan for Tromsøskolen ønsker Tromsø kommune som skoleeier å sikre kvaliteten i arbeidet som gjøres på hver skole gjennom et felles fokus for alle skolene. Både skoler og skoleeier har et felles ønske om samme mål og retning for skolene i Tromsø. En felles plan skal være med på å bygge en vi-følelse i Tromsøskolen, og samtidig gi tydelige styringssignaler fra skoleeier for de nærmeste fire årene. Planen definerer felles forpliktelser for skolene, og skal stimulere til deling av erfaringer og idéskaping mellom skolene. Alle skoler skal med utgangspunkt i denne kommunale kvalitetsplanen utforme sin egen, lokale kvalitetsplan for skolens utviklingsarbeid. Prosessen med å utvikle en felles kvalitetsplan for Tromsøskolen startet i mars 2010, og underveis har det vært viktig å involvere alle ledd i organisasjonen: skoleeier, skoleledere, ansatte, elever og foreldre. I Tromsøskolen vil vi arbeide med skoleutvikling på alle områder for å oppfylle kravene i læreplanen og lovverket. Denne planen har imidlertid et tydelig fokus på noen utvalgte områder som vi særlig skal satse på: innovasjon, læringsmiljø og vurdering. Planen definerer innhold, målsetting, tegn på god praksis og hvordan man skal vurdere måloppnåelse for hvert enkelt område. Fokusområdene griper inn i og utfyller hverandre. En rekke nasjonale og lokale dokumenter er styrende for Tromsøskolens kvalitetsplan. Stortingsmelding 31 ( ): Kvalitet i skolen angir nasjonale målsettinger for arbeidet med grunnleggende ferdigheter, inkludering og mestring. Skoleeier oppfordres til å sette konkrete målsettinger for hva man vil oppnå innenfor målområdene. Videre har Tromsø kommune en overordnet kommuneplan ( ) som legger føringer for skolenes utviklingsarbeid og dermed denne kvalitetsplanen. I tillegg finnes det også en egen kommunal plan for IKT, en kommunal handlingsplan mot mobbing i skolen, et strategidokument for lærings- og oppvekstmiljø i Tromsø kommune samt en kommunal plan for kompetanseheving (Lærerløftet) som også er en del av det totale kommunale planverket for Tromsøskolen. Kultur-, idrett- og oppvekstkomitéen (KIO) i Tromsø kommune har bedt om at kompetanse og erfaringer fra Nordområdeprosjektet og Navigareprosjektet brukes i arbeidet med kvalitetsplanen. KIO har videre bedt Rådmannen inkludere Ungt Entrepenørskap i utformingen av planen. Politikerne har også signalisert at ivaretakelse av elever med særskilte utfordringer må synliggjøres i planen, samt at den sees i sammenheng med en framtidig helhetlig plan for oppvekstområdet. I arbeidet med skolenes lokale planer er det også naturlig å bruke kompetanse og erfaringer fra kommunale prosjekter som Språkløftet og 5

6 Unge forskere. Universitetet i Tromsø, og spesielt den nye femårige lærerutdanninga og Universitetsskoleprosjektet, er en annen viktig ressurs i utviklingsarbeidet. Det vil også være ønskelig at skolene benytter ulike kompetansemiljøer som Nordnorsk vitensenter Tromsø og Senter for IKT i utdanningen for å stimulere til utvikling og læring. Den kommunale kvalitetsplanen er styrende for skolenes arbeid med en egen, lokal kvalitetsplan. Skolene skal jobbe med de samme fokusområdene og ha samme overordnede målsetting. Hver enkelt skole må med utgangspunkt i tegn på god praksis utforme lokale mål for arbeidet, og definere hva slags tiltak skolen vil iverksette for å nå sine mål. Måloppnåelse vurderes gjennom de verktøyene som er listet opp for hvert fokusområde. Tiltak for å få til tegn på god praksis vil variere fra skole til skole. Det skal etter hvert bygges opp en idébank med oversikt over tiltak som kan være aktuelle for flere skoler. Denne idébanken skal være digital/nettbasert og lett tilgjengelig gjennom samarbeidsområdet for kvalitetsplanen i Tromsøskolens læringsportal. For å lykkes med kvalitetsplanen vil det være avgjørende at arbeidet innenfor hvert fokusområde ledes på en tydelig måte av skoleeier, skoleleder, lærer og andre ansatte som skal lede elevene i det daglige læringsarbeidet. På alle nivå må verdsettende ledelse være et viktig prinsipp. Skoleeier skal gi styringssignaler, være tilrettelegger og pådriver for felles utviklingsarbeid som gjelder alle skoler. Utarbeiding av et helhetlig system for vurdering og andre felles kommunale rutiner og maler vil være skoleeiers ansvar. Skolelederen på hver skole skal sørge for at føringene i den kommunale planen blir oversatt til lokale tiltak og mål der hver enkelt skoles styrke blir identifisert, verdsatt og brukt som utgangspunkt for utviklingsarbeid. På samme måte som den kommunale planen har vært diskutert i alle ledd i Tromsøskolen, skal alle som er involvert i læringsarbeidet på hver skole også delta i arbeidet med den lokale planen. Skolenes egne kvalitetsplaner skal føre til faktiske endringer i praksis i klasserommet og skolefritidsordningen. 6

7 FOKUSOMRÅDET INNOVASJON Begrepet innovasjon betyr å fornye noe som allerede eksisterer eller lage noe helt nytt. Innovasjon skal knyttes både til utvikling av skolen som organisasjon og til utvikling av undervisningspraksis. Satsingen på innovasjon er forankret både i læreplanens generelle del og i Læringsplakaten. Tromsøskolen legger vekt på den enkeltes evne til og ønske om å tilegne seg, fornye og anvende kunnskap. Det er dagens elever som skal skape framtidens verdier og arbeidsplasser. Opplæringen skal kvalifisere for deltakelse og nyskaping i arbeidslivet. Skolene i Tromsø driver utviklingsarbeid og fremmer en kultur for entreprenørskap. Entreprenørskap handler om utvikling av personlige egenskaper og holdninger, det dreier seg om sosiale ferdigheter, samarbeid, nytenkning, prøving og feiling, kreativitet og det å kunne stole på egne valg. Entreprenørskap gir store muligheter for å aktivisere barn og unge i lokalmiljøet og til å bygge lokal identitet, noe som igjen gir gode muligheter for skolen til å samarbeide med lokalsamfunnet rundt seg. Dette er en styrke for elevene og for skolen som organisasjon. Skolene i Tromsø legger til rette for elevmedvirkning og fleksibilitet i arbeidsmåter og organiseringsformer. Gjennom samarbeid skal kompetanse deles og videreutvikles. Skolen samarbeider med foreldre, næringsliv og kompetansemiljøene i landsdelen for å utvikle en framtidsrettet skole. Tromsøskolen utvikler barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. 7

8 MÅLSETTING Elevene i Tromsøskolen tilegner seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør at de ser mulighetene i framtidens samfunn. TEGN PÅ GOD PRAKSIS Eleven ser ressurser, behov og muligheter i lokalsamfunnet. Foreldrene brukes aktivt der det er relevant for undervisningen. Skolen ser og bruker elevens egen kompetanse. Skolen stimulerer evnen til kreativitet, utforsking og problembasert læring. Skolen jobber systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid for å styrke elevens læringsutbytte. Skolen har kultur for innovasjon og entreprenørskap. Skolene arbeider i nettverk som deler kompetanse og erfaringer. Skolen har varierte arbeidsmetoder og bruker muligheter til praktisk læring. Skolen samarbeider med lokalt næringsliv og andre aktører og organisasjoner. Skolen bruker teknologi aktivt i læringsarbeidet. VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen Tilbakemeldinger fra skolens samarbeidsorganer Skolens årlige egenvurdering til skoleeier Ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen fra Utdanningsdirektoratet 8

9 FOKUSOMRÅDET LÆRINGSMILJØ Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring. Disse faktorene er i hovedsak relatert til vennskap og deltagelse i sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, klasseledelse, normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen. Det er en klar sammenheng mellom et godt læringsmiljø og gode faglige resultater. Hovedfokuset for denne planen er elevenes rett til et godt psykososialt miljø som er lovfestet gjennom opplæringsloven 9a-3 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Retten til et godt læringsmiljø er også forankret i generell del av læreplanen og i Læringsplakaten. Fire forhold har avgjørende betydning for å utvikle et godt læringsmiljø: ledelseskompetanse, lærerkompetanse, elevenes medvirkning og hjemskolesamarbeidet. Med ledelseskompetanse menes her skoleeier og skoleleders oppfølging av lovverket og evne til å skape et positivt klima for kontinuerlig arbeid med læringsmiljøet. Med lærerens kompetanse menes her relasjonskompetanse, kompetanse i klasse- og undervisningsledelse samt faglig og fagdidaktisk kompetanse. Elevene skal ta aktivt del i og ha reell innflytelse på arbeidet med klassemiljøet og læringsmiljøet på skolen. I samarbeidet mellom hjem og skole må skolens og foreldrenes gjensidige forventninger være tydelige og avklarte. Foreldrene skal delta i arbeidet med læringsmiljøet i klassen og i skolens formelle samarbeidsorganer. I Tromsøskolen skal arbeidet med læringsmiljøet være systematisk, kunnskapsbasert og omfatte hele skolen. 9

10 MÅLSETTING Elevene i Tromsøskolen opplever et læringsmiljø preget av struktur, åpenhet og inkludering som gir trygghet og fremmer læring. TEGN PÅ GOD PRAKSIS Elevenes ressurser brukes aktivt i opplæringen. Elevene får tilpasset opplæring som sikrer gode mestringsopplevelser. Elevene bruker ulike læringsstrategier. Elever og foreldre opplever reell mulighet til medvirkning på egen skole. Læreren utøver god klasseledelse. Skolens planer synliggjør systematisk arbeid med sosial kompetanse og trivselsfremmende tiltak. Skolen arbeider systematisk med å oppnå gode faglige resultater. Skolen praktiserer nulltoleranse mot mobbing. Skoleleder arbeider aktivt for at skolens samarbeidsorganer jevnlig diskuterer saker knyttet til læringsmiljø. Skoleeier og skoleleder arbeider systematisk og målrettet med kompetanseheving av ansatte i skolen. VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Elevsamtalen Utviklingssamtalen Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen Skolens egne trivselsundersøkelser Mobbeundersøkelser Medarbeidersamtalen Innspill fra diskusjoner i skolens samarbeidsorganer Skolens årlige egenvurdering til skoleeier Ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen fra Utdanningsdirektoratet 10

11 FOKUSOMRÅDET VURDERING Med vurdering menes dialog og bevisstgjøring om elevens mestring i henhold til kompetansemål, og om hva som skal til for at den enkelte elev kan øke sin kompetanse. Vurdering skal sikre at alle elever får et godt og likeverdig opplæringstilbud. Det er nødvendig at elever kjenner til formålet med vurdering før arbeidet starter, vet når de vurderes, hva de skal vurderes i forhold til og hvilken vurderingsform som skal benyttes. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven for videre læringsarbeid. Eleven skal selv delta aktivt i vurdering av egen læring. Dialog mellom lærer og elev er sentralt. Kapittel 3 og 4 i forskrift til opplæringsloven omhandler elevenes rett til individuell vurdering i form av underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering har til formål å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Underveisvurdering kan gis både som vurdering for læring og som vurdering av læring. Når underveisvurdering brukes til å fremme elevers læring og tilpasse opplæringen, er det vurdering for læring. Vurdering av læring har til hensikt å gi informasjon om elevenes kompetanse på et gitt tidspunkt, og vil også forekomme underveis i opplæringa. Sluttvurdering gir informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i fag. Skolens vurderingskultur og lærerens vurderingspraksis har stor betydning for elevens læringsutbytte. For å utvikle en vurderingskultur som har læring som mål, er det viktig å arbeide med felles forståelse av begreper som kompetanse, kunnskap, ferdigheter, vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse. I vurderingen skal lærerne være spesielt oppmerksomme på å fremheve sterke sider og ferdigheter hos eleven relatert til kompetansemålene i faget. I arbeidet med vurdering er den faglige samtalen og dialogen om elevens generelle utvikling viktig. I Tromsøskolen vektlegger vi elevsamtalen som et verktøy for å involvere eleven i egen læringsprosess. Elev, foreldre og skole samarbeider om vurderingsarbeidet. Gjennom den halvårlige utviklingssamtalen får elev, foreldre og skole en felles forståelse av elevens kompetanse og hvordan denne kan økes. Målet er å skape god dialog med fokus på hva eleven må arbeide med for å øke sin kompetanse. 11

12 MÅLSETTING Elevene i Tromsøskolen opplever en vurderingspraksis som fremmer læring og gir god informasjon om egen kompetanse. TEGN PÅ GOD PRAKSIS Eleven og foreldrene kjenner mål, vurderingskriterier og hva som kjennetegner kompetanse på ulike nivå. Eleven tar aktivt del i underveisvurderingen som har som formål å fremme læring. Skolen vektlegger å skape god dialog med eleven og foreldrene gjennom å utvikle gode verktøy for utviklingssamtalen. Skolen jobber aktivt med å utvikle kompetanse hos ansatte, elever og foreldre om vurdering. Skolen bruker erfaringsdeling som et virkemiddel for å utvikle god vurderingspraksis. Skolen har gode systemer for oppfølging av kartlegginger og prøveresultater. Skolen har gode rutiner for overlevering av informasjon mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og ved flytting mellom skoler i kommunen. VERKTØY FOR VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Elevsamtalen Utviklingssamtalen Kartleggingsprøver Nasjonale prøver Eksamensresultater Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, SFO-undersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen Skolens årlige egenvurdering til skoleeier Ståstedsanalysen og organisasjonsanalysen fra Utdanningsdirektoratet 12

13 TROMSØ KOMMUNES SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING I SKOLEN I forskrift til opplæringsloven 2-1 Skolebasert vurdering heter det at skolen jevnlig skal vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringa medvirker til å nå målene i læreplanen. Skoleeier skal påse at denne vurderinga blir gjennomført i henhold til forutsetningene. I tillegg stiller opplæringsloven krav til skoleeier om å ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte. I Tromsø kommune følges kravet i forskriften 2-1 opp ved at hver skole må ha et skriftliggjort system for skolebasert vurdering der alle aktiviteter som bidrar til å vurdere skolen som organisasjon kommer fram. Rådmannen har bedt skolene om å gjøre dette dokumentet til et godt arbeidsdokument som bidrar til å forenkle og systematisere vurderingen av egen virksomhet i løpet av skoleåret. Det må framgå av dokumentet når de ulike vurderingsaktivitetene skal finne sted, hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført og hvordan skolen tenker seg at man evaluerer og reflekterer over resultatene man finner. Kravet til skoleeier om et forsvarlig system oppfylles ved at skolene hvert år i januar leverer en rapport til Rådmannen: Skolenes egenvurdering. I oppdraget fra Rådmannen til skolene velges det hvert år ut områder som det er spesielt interessant for skoleeier å få mer kunnskap om fra skolene, i tillegg til at oppfylling av kravene fra utvalgte paragrafer i loven og forskriften etterspørres. Etter at rapport er sendt til Rådmannen, får hver skole annethvert år besøk fra skolefaglig administrasjon i Tromsø kommune. Besøket har som formål å samtale om innholdet i rapporten med skolens samlede ledelse for å få bedre kjennskap til skolen, utveksle erfaringer og kunne stille spørsmål til hverandre. Samtalen på skolen skal være dialogbasert og gi gode muligheter for refleksjon og veiledning i forhold til mulige forbedringer. Annethvert år igjen besvares skolens egenvurdering med en skriftlig tilbakemelding fra Rådmannen. Rapporteringen som gjøres i skolenes egenvurdering i perioden vil være knyttet til fokusområdene i den kommunale kvalitetsplanen og skolens egen lokale kvalitetsplan. 13

14 MAL FOR SKOLENES LOKALE KVALITETSPLAN 14

15 LOKAL KVALITETSPLAN FOR [SETT INN SKOLENS NAVN] FOR SKOLEÅRET [20XX/20XX] INNOVASJON Overordnet målsetting for fokusområdet innovasjon: Elevene i Tromsøskolen tilegner seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter som gjør at de ser mulighetene i framtidens samfunn. SKOLENS LOKALE MÅL OG TILTAK FOR INNOVASJON: MÅL TILTAK ANSVAR (ledelse, lærere, SFO, elever, foresatte) FRIST (når gjennomføre tiltak) EVALUERING (når og hvordan, sjekk mot tegn på god praksis) 15

16 LOKAL KVALITETSPLAN FOR [SETT INN SKOLENS NAVN] FOR SKOLEÅRET [20XX/20XX] LÆRINGSMILJØ Overordnet målsetting for fokusområdet læringsmiljø: Elevene i Tromsøskolen opplever et læringsmiljø preget av struktur, åpenhet og inkludering som gir trygghet og fremmer læring. SKOLENS LOKALE MÅL OG TILTAK FOR LÆRINGSMILJØ: MÅL TILTAK ANSVAR (ledelse, lærere, SFO, elever, foresatte) FRIST (når gjennomføre tiltak) EVALUERING (når og hvordan, sjekk mot tegn på god praksis) 16

17 LOKAL KVALITETSPLAN FOR [SETT INN SKOLENS NAVN] FOR SKOLEÅRET [20XX/20XX] VURDERING Overordnet målsetting for fokusområdet vurdering: Elevene i Tromsøskolen opplever en vurderingspraksis som fremmer læring og gir god informasjon om egen kompetanse. SKOLENS LOKALE MÅL OG TILTAK FOR LÆRINGSMILJØ: MÅL TILTAK ANSVAR (ledelse, lærere, SFO, elever, foresatte) FRIST (når gjennomføre tiltak) EVALUERING (når og hvordan, sjekk mot tegn på god praksis) 17

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018 Målselv kommune Mulighetslandet Målselv Innhold Innledning... 3 Fokusområdet lesing og skriving i alle fag... 4 Fokusområdet vurdering... 6 Fokusområdet læringsmiljø...

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018 Målselv kommune Mulighetslandet Målselv Lokal kvalitetsplan Olsborg skole 2016-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING FOKUSOMRÅDET LESING OG SKRIVING I ALLE FAG MÅLSETTING

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

Strategiplan for læringsutbytte

Strategiplan for læringsutbytte Strategiplan for læringsutbytte 2015-2018 Behandles i Kommunestyret 1.12.14 Behandles i Hovedutvalg for skole og barnehage 12.11.14 Ullensakerskolen - grunnskolen i Ullensaker Innhold Innledning... 2 Strategiplan

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport

Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Vår dato: 23.11.2012 Vår referanse: 2012/5682 Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring, pulje 4: Mal for lokal plan og underveisrapport Dette dokumentet inneholder informasjon om planer og

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune o Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

KVALITETSMELDING 2014

KVALITETSMELDING 2014 KVALITETSMELDING 2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 01.10.2014 Kommunestyret 30.10.2014 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2014/1075-9 RÅDMANNENS

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN

DEN GODE FINNMARKSSKOLEN PEDAGOGISK PLATTFORM DEN GODE FINNMARKSSKOLEN Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal oppleve

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Oppdrag: Hva har vi fått til? Hva ville vi gjort annerledes? Veien videre Skolene i Nedre Eiker 3.200 elever 6 barneskoler 3-550 elever 3-200 elever 3 ungdomsskoler

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019

STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 STRATEGISK PLAN LYNGHEIM SKOLE 2015-2019 Lyngheim skole. 1.Forord... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Statlige og kommunale føringer og vedlike hold av tidligere utviklingsområder.... 3 3. Prosess utvikling

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ A20 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/00250 431 A20 Jan Samuelsen UTVIKLINGSMÅL FOR SKOLEN I MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende utviklingsmål danner grunnlaget for drøftinger om

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat. Elverum Elin Bakke-Lorentzen ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Elverum 14.11..2013 Elin Bakke-Lorentzen FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane

Detaljer

KVALITETUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I AGDENES

KVALITETUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I AGDENES KVALITETUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I AGDENES 2013 2015 GOD BEDRE BEST 1 Innledning Kvalitetsutviklingsplan for skolen i Agdenes for perioden 2013-2013 er nyutviklet. Den skal ivareta helhet og sammenheng

Detaljer