Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram Nannestad Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre"

Transkript

1 Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre

2 INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14 Grunnlaget for Venstres politikk...15 VENSTRES VISJON Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor alle har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar alltid utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge, tro eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forholdet mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Venstre er et uavhengig parti uten særinteresser. Utgitt av Venstre juni 2007 Trykk: Sats: Thomas Hansen

3 KJÆRE VELGER Du leser nå valgprogrammet til Venstre. Jeg ser frem til at du blir bedre kjent med Venstre sin politikk. Vårt valgspråk er Barn og unge vårt ansvar. Dette har vært Venstre sin ledestjerne de siste fire år. Venstre inngikk et samarbeid med AP, SP, SV, og KRF etter forrige kommunevalg. Allerede inne i det første året brøt vi dette samarbeidet. Årsaken til bruddet var uenighet og manglende prioritering innenfor områdene; Skole, bibliotek, kultur, lag og foreninger. AP, SP, SV, og KRF har foretatt en systematisk nedbygging på disse områdene. Våre budsjettforslag de siste 3 år har vært seriøse forslag til en reel bedring for barn og unges oppvekstvilkår. Venstre går for et best mulig valg for å komme i posisjon og vil samarbeide med de partier som vil forplikte seg til å satse på skole, miljø, kultur og næringsutvikling. Venstre sier nei til eiendomsskatt. Svaret på økte inntekter til kommunen er et nyskapende bærekraftig næringsliv i. Nå skal vi bygge videre på det gode valgresultatet i forbindelse med stortingsvalget i 2005, hvor Venstre hadde en økning i stemmeantallet på 114 %. Vår målsetning er å få inn minst fire kommunestyrerepresentanter. Venstre skal fortsette å prioritere barn og unge de neste 4 år. Barn og unge er vår fremtid som trenger et nyskapende, inkluderende og et miljøvennlig lokalsamfunn, med fokus på skole, og kultur. Som ordfører vil jeg også være en aktiv pådriver for nyetablering av bedrifter i. Jeg har relevant utdanning og praksis som leder både innen offentlig og privat sektor og vil jobbe målbevisst med verving av nye bedrifter til. Valget gjennomføres 9. og 10. september. Husk at du kan forhåndstemme på Servicekontoret. GODT VALG! Framtiden kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå! Petter Gulbrandsen Ordførerkandidat

4 Mer frihet - mer ansvar Stemmemakt og borgermakt! Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Venstre vil gjøre til et godt sted å bo og vokse opp i, med en god skole, et mangfoldig kulturliv og et nyskapende næringsliv. Du er sjefen! Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller en bedre skole. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av kommunen. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. Et levende lokaldemokrati Venstre vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati slik at innbyggerne opplever det som åpent, inkluderende, og slik at det inviterer til bredere engasjement for fellesskapet. Venstre vil ha en rådgivende folkeavstemming på spørsmålet om kommunesammenslåing. Venstre er uenig i det nye politiske styringssystem i, fordi det samler den politiske innflytelse på en liten gruppe personer. Venstre ønsker ikke en utvikling i retning av elite- og heltidspolitikere. Vi vil at flest mulig av kommunens innbyggere gis reell mulighet for å engasjere seg i lokaldemokratiet, og med et tidsforbruk som er overkommelig for de fleste.

5 Venstre vil: at kommunene skal få større muligheter til å bestemme over egne inntekter og utgifter enn tilfellet er i dag. Vi går imot overdreven sentraldirigering fra statens side. ikke innføre eiendomsskatt i. innføre direkte valg på ordfører. innføre 16-årig stemmerett for å inkludere ungdom i det formelle demokratiet og øke valgdeltakelsen blant ungdom. styrke barn og unges kommunestyre (BUK) som beslutningsorgan og som høringsorgan i større saker som angår barn og unge. sikre innbyggerne en bedre tjenesteyting ved å omorganisere fagpolitiske underutvalg med innstillingsrett til Kommunestyret. Venstre ønsker derfor følgende inndeling: o o o o o Forvaltings og økonomiutvalget Helse og sosialutvalget Barnehage og skole utvalget Plan og utviklingsutvalget Miljø, kultur, og næringsutvalget anerkjennelse av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet. Det frivillige arbeide blant lag og foreninger i har en verdi på titalls millioner av kroner. Venstre ønsker å styrke det økonomiske fundamentet for videre utvikling av lag og foreninger. sikre større åpenhet i kommunen og at sakspapirer og møteprotokoller gjøres tilgjengelig på internett. begrense privatisering av kommunal virksomhet, spesielt innenfor helse og skole. utarbeide en helhetlig plan for bevaring og vedlikehold av kommunale bygninger. Effektivisere kommunale tjenester for eksempel legge septik renovasjon ut på anbud. Dette vil føre til lavere kommunale avgifter. Følge prinsippet om selvkost for kommunale avgifter. Flytte brannstasjonen fra Bahus til sentrum. Det interkommunale brannvesen leier lokaler av kommune i Bahus. Venstre ønsker å få en kortere utrykningstid for brannvesenet og ønsker å flytte brannstasjonen mer sentralt.

6 skole og barnehage En skole for kunnskap og like muligheter! En førsteklasses skole er et fundament for gode oppvekstvilkår for alle våre barn og unge. Dette er godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid i praksis. Den offentlige grunnskolen må prioriteres og være garantien for et likeverdig skoletilbud for alle. Venstre har i den siste valgperioden foreslått større bevilgninger til skolene. Alle de andre partiene i kommunestyret har stemt nei til våre forslag. Det er et sørgelig faktum at kraftige nedskjæringer i skolen de siste fire årene har ført til færre lærere, og større elevklasser. I 2006 gikk skolesektoren med underskudd mens kommunen gikk med overskudd. Dette er dårlig politisk styring. Sats på læreren En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning. Venstre vil: gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter-og videreutdanning. øke lærertettheten redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling. Frihet i skolen Venstre ønsker mer frihet i skolen for både lærere og elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Skolene må slippes fri slik at de kan finne gode tilpassede løsninger. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt, og det må legges til rette for at skoler og lærere kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Venstre vil: innføre fritt skolevalg i grunnskolen. gi skolene og lærerne stor pedagogisk frihet. utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det må gjennomføres en reform av lærerutdanningen slik at det stilles krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag. styrke ordningen med leksehjelp. At Nuskos forblir et viktig alternativ til undervisning ved ungdomsskole. At Heggeli gård kan fortsette som undervisningsarena for ungdomsskole. øke andelen av lærlingplasser i kommunen. Vi vil stimulere til at entreprenørskap og foretaksomhet får sin naturlige plass i skolehverdagen, og bidra til at det å drive elevbedrift blir et attraktivt valg.

7 sikre at alle elver med spesielle opplæringsbehov får nødvendig hjelp og tilrettelegging. oppgradering og utskifting av utrangert skolemateriell. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO). Erstatte dagens eksamen med en mappevurdering der sluttkarakter settes på bakgrunn av alt du har produsert i løpet av skoleåret. Hør på eleven Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Venstre vil: gi elevene rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme. sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene. gi bedre opplæring til elevrådsrepresentantene. Et godt skolemiljø Skolen må styrkes for å bli en arena for fellesskap. Et godt skolemiljø fordrer gode lokaler, et mangfoldig tilbud og at elever får den oppfølging og hjelp de trenger når de trenger det. Venstre vil: styrke driftsbudsjettene i skolene. videreutvikle «den kulturelle skolesekken» og gi den et mangfoldig innhold der både kulturarven og det nyskapende får sin naturlige plass. sikre skoler muligheten til å dra på ekskursjoner til museer, teater, kino o.l. sette fysisk aktivitet og sunt kosthold på timeplanen. videreføre ordningen med leirskole. styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehager og på helsestasjonen. øke kunnskapen om familievold i skolen, barnehagen og på helsestasjonen slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp. at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid. sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring rakst får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning. styrke PP-tjensten og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. Fleksible barnehager Venstre har vært med på å sørge for full barnehagedekning i. Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass. Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud. Barnehagen er en viktig arena for språkforståelse og integrering. Venstre vil: ha lik støtte til private og offentlige barnehager. sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. at alle som lever under fattigdomsgrensen skal få gratis barnehageplass. ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten. sørge for at det er tilstrekkelig med deltidsbarnehageplasser. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO).

8 Miljø Framtiden kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå! - En moderne miljøkommune Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Partiet Venstre har snakket om miljø og konsekvenser av vår menneskeskapte forurensing i over 20 år. Venstre har vært, og skal fortsatt være, det ledende miljøpartiet, som arbeider for en ny og framtidsrettet miljøpolitikk. Venstres miljøsatsing Forpliktende klimaplan: Venstre vil redusere klimautslippene med minst 30% innen For å nå dette ambisiøse målet må ha en forpliktende klimaplan. For å bevare miljøet og samtidig utvikle kommune vil Venstre: si nei til den 3. rullebanen på Gardermoen. Trafikken må fordeles på eksisterende rullebaner og på Torp og Rygge. at kulturlandskapet vi i dag har tett inntil boligområdene, bevares. at kulturlandskapet sikres og at det gis levedyktige vilkår for kommunens landbruk. at det gode arbeidet som er i gang med kildesortering fortsetter, og forbedres. satse på kollektivtransport kommune blir en Fair Trade kommune. at flest mulig barn i skal kunne gå eller sykle til egen skole, ved at skoleveiene er trafikksikre. at alle kommunens biler skal være miljøvennlige, bruke biodrivstoff, hydrogen eller el-biler innen at all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år at det etableres en egen kommunal miljøpris som deles ut hvert år til den eller de i som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken. at det ved innkjøp av varer og tjenester skal etterspørres de mest klimavennlige løsningene. at all utbygging skal ta hensyn til lokalt dyre- og fugleliv.

9 SOSIALT ANSVAR Mer til dem som trenger det mest! Venstre vil jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i aktiv samfunnsdeltakelse, og samtidig tenke nytt for å få løst flere ugjorte oppgaver på en bedre måte. Ny inkluderende boligpolitikk Venstre vil: startlån og boligtilskudd finansiert av Husbanken til bolig for funksjonshemmede og andre økonomisk trengende. ved å ha en høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å gi lavere tomtekostnader pr. bolig. at det bygges flere boliger tilpasset behovene til ungdom ved førstegangsetablering. En forutsetning er at kommunen tar initiativ til et ungdomsbolig prosjekt. Kommunen må legge forholdene til rette for aktuelle aktører ved å stille billig tomt til disposisjon. at det bygges boliger ment for utleie til borgere med lav inntekt, dette gir rimeligere botilbud. Nei til eiendomsskatt Venstre vil gå imot at eiendomsskatt innføres. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og Kristelig folkeparti har med sitt flertall i kommunestyret vedtatt at administrasjonen skal utrede en innføring av eiendomskatt i. Denne saken er ennå ikke behandlet i kommunestyret. Nå værende regjering har tilpasset loven om eiendomsskatt til å gjelde alle boliger i kommunen. Venstre mener at eiendomskatt er: Usosialt, tilfeldig og tyveri med loven i hand. Derfor vil vi ikke akseptere en slik skatt i. Venstre sitt svar på å skaffe lokale inntekter er å få et nyskapende bærekraftig næringsliv. På den måten vil kommunen få økte skatteinntekter. NANNESTAD VENSTRE EN GARANTI FOR AT EIENDOMSSKATT IKKE BLIR INNFØRT I NAN- NESTAD

10 HELSE Mer til dem som trenger det mest! Et tilpasset helse- og sosial tilbud Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov og er lite egnet for privatisering. Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse og sosialarbeid. For å følge opp dette vil Venstre spesielt arbeide for: helsestasjon for ungdom. tettere oppfølging av ungdom som slutter i skolen som «drop outs» og snur døgnet. tverrfaglig samarbeid mellom de ansvarlige etater for «drop outs». at barn og unge som har psykiske problemer, må få rask hjelp og riktig oppfølging. styrking av det rusforebyggende arbeid og bedre tverrfaglig samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud. bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner ved blant annet å la universell utforming være førende for planlegging av det offentlige rom. at funksjons- og utviklingshemmede tilbys arbeidsplasser og fritidstilbud i kommune. gratis trygghetsalarmer for alle som er avhengig av dette. nytt legesenter i Holter. økt kapasitet til lokal fysioterapibehandling. øke antall timer til støttekontakt. øke lønnen til avlastere som yter omsorg til funksjonshemmede barn og voksne. Venstre vil: omsorgslønn til pårørende som steller for egne familiemedlemmer. Slik kan dette realiseres: omsorgslønn blir tilrettelagt som et spleiselag hvor kommunene garanterer for kroner pr. måned, og at staten dekker det resterende opp til 80 pst. av 6 G. Foreldre bør ha mulighet for å dele opp lønnen seg i mellom for de som ønsker det. På denne måten vil man få en rettferdig ordning, og en lønn til å kunne leve av. Vellykket gjennomføring av NAV-reformen Den nye løsningen som nå er under innføring er et første trinn i innføringen av borgerlønn ved å samordne statens og kommunenes sosialtjenester. Ved en slik samordning oppnås det at vi får én dør inn i det offentlige hjelpeapparatet slik at målsettingen om en mer brukervennlig 10

11 tjeneste oppnås. Et viktig ledd i den videre prosessen er grundig opplæring av personalet, med sikte på å innfri de kompetansekravene innen rådgivning og oppfølging som NAV-reformen forutsetter. Akershus Venstre vil at: fylkestannhelsetjenesten i Akershus skal styrkes. årlig tannhelsekontroll av skolebarn skal gjeninnføres. Meningsfylt alderdom Venstre vil sikre alle en verdig og meningsfylt alderdom, uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte borger skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, og være en ressurs i lokalsamfunnet. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for: styrke hjemmehjelpstjeneste, med større mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene. å gi tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie slik at de som ønsker kan bli boende i egen bolig. etablere rutiner og systemer som kontinuerlig måler kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene gjennom pleietyngdekartlegginger og spørreundersøkelser. Kvalitetsutviklingen bør også skje i samarbeid med andre kommuner. større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre tilbud spesielt tilpasset eldre. etablere besøkstjeneste for enslige eldre. Organisert av helsetjenesten og ungdomsskolen. tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av helse- og omsorgsbehov. tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger. etablere eldresenter etablere «Den kulturelle spaserstokken». Formålet med tiltaket er å gi eldre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner at kommunen støtter de frivillige organisasjoner i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. 11

12 KULTUR OG IDRETT Mangfold i kulturtilbudene! For Venstre er mulighetene for personlig utvikling og utfoldelse gjennom kultur og idrett et prioritert område. har et rikt og variert kulturliv som må ivaretas. Dette kan best ivaretaes ved å opprette et kulturråd hvor vi inviterer alle lag og foreninger til samarbeid. For eksempel har dugnadsarbeidet i den organiserte idretten i en verdiskaping på 12,5 millioner kroner. Venstre vil at de økonomiske bevilgningene skal økes fordi vi vet at hver krone mangedobles når de gis til lag og foreninger. Dette er godt forebyggende barneog ungdomsarbeid. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for: Kultur Øke tilskuddene til lag og foreninger. Utleie av kommunale bygg og anlegg til barn og unge skal være gratis. Utvikle kulturskolen slik at den når de statlige målsettingene om at 30 % av elevene i grunnskolen skal delta i et kulturskoletilbud. Utvikle den kulturelle skolesekken til å ha kulturtilbud på hvert klassetrinn. fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i. Styrking av ungdomsklubbtilbudet ved blant annet mer aktivt å involvere ungdommene. Arbeide for å få en egen tilskuddspost til forsamlingslokaler. Driftstilskudd til frivillighetens hus i Holter Etablering av flere rusfrie ungdomstilbud i. Bedre kulturtilbud for funksjonshemmede Bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i kirkene. Nytt bårehus i kirke. 12

13 Biblioteket som kunnskapsog kulturformidler Biblioteklovens 1 sier: «Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Med dagens lave nivå på bevilgninger til innkjøp av bøker og medier har bibliotek vanskeligheter med å innfri denne målsetningen. Venstre vil øke bevilgningene til biblioteket, og ser det som en god sak for både kultur, skole, integrering og livslang læring. Aktiv bruk av bibliotek som arenaer for barne- og ungdomsarbeid. Åpne for et økt samarbeid mellom bibliotek og skole. Utvidet åpningstid ved biblioteket, kveldsåpent 2 dager pr uke og innføre lørdagsåpne bibliotek. Øke bokbudsjettet til biblioteket. Idrett Øke tilskuddene til lag og foreninger. Satse på etablering av idrettsanlegg ved å opprette et eget fond (kommunal egenandel) til bygging av idrettsanlegg. Kommunen må overta ansvaret og dekke alle utgifter slik at vi får fortgang og bygd ny vei og parkeringsplass til Åslia Slalåmbakke. Kunstgressbane i. Kunstisbane i. Kommunen bør ta et større ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen ved å gi økt tilskudd til idrettslagene. Utrede svømmehall - langtidsplanlegging. 13

14 NÆRINGSLIV Et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn! Et mangfoldig næringsliv Vi vil prioritere at kommunen utvikler seg til en bedre serviceyter overfor næringslivet, med tilstrekkelig kapasitet, slik at det blir lettere å starte opp og drive næring i. Turist- og kulturbasert næring Det må gjøres enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturvirksomhet et viktig bidrag til et levende lokalsamfunn med landsbykvaliteter. Et moderne og fremtidsrettet landbruk Landbruket har alltid hatt, og vil fortsatt ha en viktig plass i et livskraftig. Vi vil stimulere til et variert og fremtidsrettet landbruk i, som også kan gi verdifulle tilskudd til vår næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping knyttet til mat, kulturlandskap og opplevelser. For å fremme en sunn næringsutvikling i vil Venstre arbeide for: utvikling av en næringspark i. opprette Miljø, kultur, og næringsutvalget. verving av nye bedrifter til. «startpakke» for nyetableringer. kommune må være medspiller på næringslivets premisser. rask og smidig saksbehandling for nyetableringer av nye bedrifter. det bør opprettes et fond hvor nyetablerere kan få «lån uten sikkerhet» til å starte opp til en meget gunstig rente. at primærnæringene i kommunen får utvikle sin egenart og sitt produksjonspotensial. en ekspansiv økning av arbeidsplasser i kommunen. Venstre støtter etablering av hotelldrift ved Stordammen, og golfleiligheter med tilhørende ny 18 hulls golfbane langs Åsveien. 14

15 Grunnlaget for Venstres politikk 10 liberale prinsipper. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 7. Politisk makt skal komme nedenfra Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. 8. Makt skal spres og balanseres Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt for alle.

16 Venstres liste Petter Gulbrandsen (f. 1967), 2. Marit Johansen (f. 1953), Holter 3. Per Ragnar Lien (f. 1969), 4. John H. Rønning (f. 1974), 5. Kajsa Linnéa Jermstad (f. 1984), Maura 6. Kjell-Erik Dahl (f. 1970), Åsen 7. Tommy Jensen (f. 1969), Maura 8. Hilmar Myhra (f. 1943), Bjerke 9. Elisabeth Vaage (f. 1977), 10. Jahn Otto Snortheim (f. 1965), Åsen 11. Else Berit Klingenberg (f. 1957), Maura 12. Morten Aasen (f. 1984), 13. Helene Haugen (f. 1969), Holter 14. Per A. Iversen (f. 1962), 15. Are Gunnulfsen (f. 1977), Maura 16. Stine Benedicte Kristiansen (f. 1989), Holter 17. Morten Berntsen (f. 1965), Maura 18. Cathrine Johansen Albrigtsen (f. 1977), 19. Jarle Berg (f. 1958), 20. Birgit Syrtveit Larsen (f. 1944), 21. Lars Axelsen (f. 1968), 22. Jon Heggelund (f. 1964), 23. Nina Kristiansen (f. 1964), 24. Trond Hushagen (f. 1967), 25. Morten Andre Olsen (f. 1969), Maura 26. Eva Lien (f. 1966), 27. Steinar Laugen (f. 1942), Maura 28. Nina Helin (f. 1966), Maura 29. Jugal Sharma (f. 1948), Holter 30. Mons Nygård (f. 1938), 31. Marit Dalsheim (f. 1945), 32. Frank Johansen (f. 1967), Grasmo 33. Jan-Gustav Seljenes (f. 1965), Maura 34. Anna Tone Homble (f. 1960), Åsen 35. Atle Viken (f. 1957), Åsen 36. Sidsel Scharffenberg Sandberg (f. 1942), Hegli Gård 37. Jon Tefre (f. 1939),

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar En sosial og kjempende liberalisme Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017. Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017. 1 MILJØMERKET Utgitt av Venstres Hovedorganisasjon juli 2013 Trykk: Zoom Grafisk. Foto: Bård Ek (s. 3), Kjartan Almenning (s. 21),

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer