Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram Nannestad Venstre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre"

Transkript

1 Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre

2 INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14 Grunnlaget for Venstres politikk...15 VENSTRES VISJON Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor alle har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstre tar alltid utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge, tro eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forholdet mellom mennesker bygger på toleranse og respekt. Venstre er et uavhengig parti uten særinteresser. Utgitt av Venstre juni 2007 Trykk: Sats: Thomas Hansen

3 KJÆRE VELGER Du leser nå valgprogrammet til Venstre. Jeg ser frem til at du blir bedre kjent med Venstre sin politikk. Vårt valgspråk er Barn og unge vårt ansvar. Dette har vært Venstre sin ledestjerne de siste fire år. Venstre inngikk et samarbeid med AP, SP, SV, og KRF etter forrige kommunevalg. Allerede inne i det første året brøt vi dette samarbeidet. Årsaken til bruddet var uenighet og manglende prioritering innenfor områdene; Skole, bibliotek, kultur, lag og foreninger. AP, SP, SV, og KRF har foretatt en systematisk nedbygging på disse områdene. Våre budsjettforslag de siste 3 år har vært seriøse forslag til en reel bedring for barn og unges oppvekstvilkår. Venstre går for et best mulig valg for å komme i posisjon og vil samarbeide med de partier som vil forplikte seg til å satse på skole, miljø, kultur og næringsutvikling. Venstre sier nei til eiendomsskatt. Svaret på økte inntekter til kommunen er et nyskapende bærekraftig næringsliv i. Nå skal vi bygge videre på det gode valgresultatet i forbindelse med stortingsvalget i 2005, hvor Venstre hadde en økning i stemmeantallet på 114 %. Vår målsetning er å få inn minst fire kommunestyrerepresentanter. Venstre skal fortsette å prioritere barn og unge de neste 4 år. Barn og unge er vår fremtid som trenger et nyskapende, inkluderende og et miljøvennlig lokalsamfunn, med fokus på skole, og kultur. Som ordfører vil jeg også være en aktiv pådriver for nyetablering av bedrifter i. Jeg har relevant utdanning og praksis som leder både innen offentlig og privat sektor og vil jobbe målbevisst med verving av nye bedrifter til. Valget gjennomføres 9. og 10. september. Husk at du kan forhåndstemme på Servicekontoret. GODT VALG! Framtiden kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå! Petter Gulbrandsen Ordførerkandidat

4 Mer frihet - mer ansvar Stemmemakt og borgermakt! Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Venstre vil gjøre til et godt sted å bo og vokse opp i, med en god skole, et mangfoldig kulturliv og et nyskapende næringsliv. Du er sjefen! Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller en bedre skole. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av kommunen. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. Et levende lokaldemokrati Venstre vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati slik at innbyggerne opplever det som åpent, inkluderende, og slik at det inviterer til bredere engasjement for fellesskapet. Venstre vil ha en rådgivende folkeavstemming på spørsmålet om kommunesammenslåing. Venstre er uenig i det nye politiske styringssystem i, fordi det samler den politiske innflytelse på en liten gruppe personer. Venstre ønsker ikke en utvikling i retning av elite- og heltidspolitikere. Vi vil at flest mulig av kommunens innbyggere gis reell mulighet for å engasjere seg i lokaldemokratiet, og med et tidsforbruk som er overkommelig for de fleste.

5 Venstre vil: at kommunene skal få større muligheter til å bestemme over egne inntekter og utgifter enn tilfellet er i dag. Vi går imot overdreven sentraldirigering fra statens side. ikke innføre eiendomsskatt i. innføre direkte valg på ordfører. innføre 16-årig stemmerett for å inkludere ungdom i det formelle demokratiet og øke valgdeltakelsen blant ungdom. styrke barn og unges kommunestyre (BUK) som beslutningsorgan og som høringsorgan i større saker som angår barn og unge. sikre innbyggerne en bedre tjenesteyting ved å omorganisere fagpolitiske underutvalg med innstillingsrett til Kommunestyret. Venstre ønsker derfor følgende inndeling: o o o o o Forvaltings og økonomiutvalget Helse og sosialutvalget Barnehage og skole utvalget Plan og utviklingsutvalget Miljø, kultur, og næringsutvalget anerkjennelse av frivillighet som en bærebjelke i lokalsamfunnet. Det frivillige arbeide blant lag og foreninger i har en verdi på titalls millioner av kroner. Venstre ønsker å styrke det økonomiske fundamentet for videre utvikling av lag og foreninger. sikre større åpenhet i kommunen og at sakspapirer og møteprotokoller gjøres tilgjengelig på internett. begrense privatisering av kommunal virksomhet, spesielt innenfor helse og skole. utarbeide en helhetlig plan for bevaring og vedlikehold av kommunale bygninger. Effektivisere kommunale tjenester for eksempel legge septik renovasjon ut på anbud. Dette vil føre til lavere kommunale avgifter. Følge prinsippet om selvkost for kommunale avgifter. Flytte brannstasjonen fra Bahus til sentrum. Det interkommunale brannvesen leier lokaler av kommune i Bahus. Venstre ønsker å få en kortere utrykningstid for brannvesenet og ønsker å flytte brannstasjonen mer sentralt.

6 skole og barnehage En skole for kunnskap og like muligheter! En førsteklasses skole er et fundament for gode oppvekstvilkår for alle våre barn og unge. Dette er godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid i praksis. Den offentlige grunnskolen må prioriteres og være garantien for et likeverdig skoletilbud for alle. Venstre har i den siste valgperioden foreslått større bevilgninger til skolene. Alle de andre partiene i kommunestyret har stemt nei til våre forslag. Det er et sørgelig faktum at kraftige nedskjæringer i skolen de siste fire årene har ført til færre lærere, og større elevklasser. I 2006 gikk skolesektoren med underskudd mens kommunen gikk med overskudd. Dette er dårlig politisk styring. Sats på læreren En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning. Venstre vil: gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter-og videreutdanning. øke lærertettheten redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling. Frihet i skolen Venstre ønsker mer frihet i skolen for både lærere og elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Skolene må slippes fri slik at de kan finne gode tilpassede løsninger. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt, og det må legges til rette for at skoler og lærere kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Venstre vil: innføre fritt skolevalg i grunnskolen. gi skolene og lærerne stor pedagogisk frihet. utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det må gjennomføres en reform av lærerutdanningen slik at det stilles krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag. styrke ordningen med leksehjelp. At Nuskos forblir et viktig alternativ til undervisning ved ungdomsskole. At Heggeli gård kan fortsette som undervisningsarena for ungdomsskole. øke andelen av lærlingplasser i kommunen. Vi vil stimulere til at entreprenørskap og foretaksomhet får sin naturlige plass i skolehverdagen, og bidra til at det å drive elevbedrift blir et attraktivt valg.

7 sikre at alle elver med spesielle opplæringsbehov får nødvendig hjelp og tilrettelegging. oppgradering og utskifting av utrangert skolemateriell. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO). Erstatte dagens eksamen med en mappevurdering der sluttkarakter settes på bakgrunn av alt du har produsert i løpet av skoleåret. Hør på eleven Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Venstre vil: gi elevene rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme. sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene. gi bedre opplæring til elevrådsrepresentantene. Et godt skolemiljø Skolen må styrkes for å bli en arena for fellesskap. Et godt skolemiljø fordrer gode lokaler, et mangfoldig tilbud og at elever får den oppfølging og hjelp de trenger når de trenger det. Venstre vil: styrke driftsbudsjettene i skolene. videreutvikle «den kulturelle skolesekken» og gi den et mangfoldig innhold der både kulturarven og det nyskapende får sin naturlige plass. sikre skoler muligheten til å dra på ekskursjoner til museer, teater, kino o.l. sette fysisk aktivitet og sunt kosthold på timeplanen. videreføre ordningen med leirskole. styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehager og på helsestasjonen. øke kunnskapen om familievold i skolen, barnehagen og på helsestasjonen slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp. at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid. sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring rakst får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning. styrke PP-tjensten og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. Fleksible barnehager Venstre har vært med på å sørge for full barnehagedekning i. Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass. Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud. Barnehagen er en viktig arena for språkforståelse og integrering. Venstre vil: ha lik støtte til private og offentlige barnehager. sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. at alle som lever under fattigdomsgrensen skal få gratis barnehageplass. ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten. sørge for at det er tilstrekkelig med deltidsbarnehageplasser. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO).

8 Miljø Framtiden kan bli en ren fornøyelse hvis vi handler nå! - En moderne miljøkommune Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Partiet Venstre har snakket om miljø og konsekvenser av vår menneskeskapte forurensing i over 20 år. Venstre har vært, og skal fortsatt være, det ledende miljøpartiet, som arbeider for en ny og framtidsrettet miljøpolitikk. Venstres miljøsatsing Forpliktende klimaplan: Venstre vil redusere klimautslippene med minst 30% innen For å nå dette ambisiøse målet må ha en forpliktende klimaplan. For å bevare miljøet og samtidig utvikle kommune vil Venstre: si nei til den 3. rullebanen på Gardermoen. Trafikken må fordeles på eksisterende rullebaner og på Torp og Rygge. at kulturlandskapet vi i dag har tett inntil boligområdene, bevares. at kulturlandskapet sikres og at det gis levedyktige vilkår for kommunens landbruk. at det gode arbeidet som er i gang med kildesortering fortsetter, og forbedres. satse på kollektivtransport kommune blir en Fair Trade kommune. at flest mulig barn i skal kunne gå eller sykle til egen skole, ved at skoleveiene er trafikksikre. at alle kommunens biler skal være miljøvennlige, bruke biodrivstoff, hydrogen eller el-biler innen at all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år at det etableres en egen kommunal miljøpris som deles ut hvert år til den eller de i som har gjort en ekstra innsats for miljøsaken. at det ved innkjøp av varer og tjenester skal etterspørres de mest klimavennlige løsningene. at all utbygging skal ta hensyn til lokalt dyre- og fugleliv.

9 SOSIALT ANSVAR Mer til dem som trenger det mest! Venstre vil jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i aktiv samfunnsdeltakelse, og samtidig tenke nytt for å få løst flere ugjorte oppgaver på en bedre måte. Ny inkluderende boligpolitikk Venstre vil: startlån og boligtilskudd finansiert av Husbanken til bolig for funksjonshemmede og andre økonomisk trengende. ved å ha en høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å gi lavere tomtekostnader pr. bolig. at det bygges flere boliger tilpasset behovene til ungdom ved førstegangsetablering. En forutsetning er at kommunen tar initiativ til et ungdomsbolig prosjekt. Kommunen må legge forholdene til rette for aktuelle aktører ved å stille billig tomt til disposisjon. at det bygges boliger ment for utleie til borgere med lav inntekt, dette gir rimeligere botilbud. Nei til eiendomsskatt Venstre vil gå imot at eiendomsskatt innføres. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og Kristelig folkeparti har med sitt flertall i kommunestyret vedtatt at administrasjonen skal utrede en innføring av eiendomskatt i. Denne saken er ennå ikke behandlet i kommunestyret. Nå værende regjering har tilpasset loven om eiendomsskatt til å gjelde alle boliger i kommunen. Venstre mener at eiendomskatt er: Usosialt, tilfeldig og tyveri med loven i hand. Derfor vil vi ikke akseptere en slik skatt i. Venstre sitt svar på å skaffe lokale inntekter er å få et nyskapende bærekraftig næringsliv. På den måten vil kommunen få økte skatteinntekter. NANNESTAD VENSTRE EN GARANTI FOR AT EIENDOMSSKATT IKKE BLIR INNFØRT I NAN- NESTAD

10 HELSE Mer til dem som trenger det mest! Et tilpasset helse- og sosial tilbud Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov og er lite egnet for privatisering. Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse og sosialarbeid. For å følge opp dette vil Venstre spesielt arbeide for: helsestasjon for ungdom. tettere oppfølging av ungdom som slutter i skolen som «drop outs» og snur døgnet. tverrfaglig samarbeid mellom de ansvarlige etater for «drop outs». at barn og unge som har psykiske problemer, må få rask hjelp og riktig oppfølging. styrking av det rusforebyggende arbeid og bedre tverrfaglig samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud. bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner ved blant annet å la universell utforming være førende for planlegging av det offentlige rom. at funksjons- og utviklingshemmede tilbys arbeidsplasser og fritidstilbud i kommune. gratis trygghetsalarmer for alle som er avhengig av dette. nytt legesenter i Holter. økt kapasitet til lokal fysioterapibehandling. øke antall timer til støttekontakt. øke lønnen til avlastere som yter omsorg til funksjonshemmede barn og voksne. Venstre vil: omsorgslønn til pårørende som steller for egne familiemedlemmer. Slik kan dette realiseres: omsorgslønn blir tilrettelagt som et spleiselag hvor kommunene garanterer for kroner pr. måned, og at staten dekker det resterende opp til 80 pst. av 6 G. Foreldre bør ha mulighet for å dele opp lønnen seg i mellom for de som ønsker det. På denne måten vil man få en rettferdig ordning, og en lønn til å kunne leve av. Vellykket gjennomføring av NAV-reformen Den nye løsningen som nå er under innføring er et første trinn i innføringen av borgerlønn ved å samordne statens og kommunenes sosialtjenester. Ved en slik samordning oppnås det at vi får én dør inn i det offentlige hjelpeapparatet slik at målsettingen om en mer brukervennlig 10

11 tjeneste oppnås. Et viktig ledd i den videre prosessen er grundig opplæring av personalet, med sikte på å innfri de kompetansekravene innen rådgivning og oppfølging som NAV-reformen forutsetter. Akershus Venstre vil at: fylkestannhelsetjenesten i Akershus skal styrkes. årlig tannhelsekontroll av skolebarn skal gjeninnføres. Meningsfylt alderdom Venstre vil sikre alle en verdig og meningsfylt alderdom, uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte borger skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, og være en ressurs i lokalsamfunnet. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for: styrke hjemmehjelpstjeneste, med større mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene. å gi tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie slik at de som ønsker kan bli boende i egen bolig. etablere rutiner og systemer som kontinuerlig måler kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene gjennom pleietyngdekartlegginger og spørreundersøkelser. Kvalitetsutviklingen bør også skje i samarbeid med andre kommuner. større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre tilbud spesielt tilpasset eldre. etablere besøkstjeneste for enslige eldre. Organisert av helsetjenesten og ungdomsskolen. tilbud om hjemmebesøksordning for eldre over 75 år for en vurdering av helse- og omsorgsbehov. tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger. etablere eldresenter etablere «Den kulturelle spaserstokken». Formålet med tiltaket er å gi eldre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner at kommunen støtter de frivillige organisasjoner i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. 11

12 KULTUR OG IDRETT Mangfold i kulturtilbudene! For Venstre er mulighetene for personlig utvikling og utfoldelse gjennom kultur og idrett et prioritert område. har et rikt og variert kulturliv som må ivaretas. Dette kan best ivaretaes ved å opprette et kulturråd hvor vi inviterer alle lag og foreninger til samarbeid. For eksempel har dugnadsarbeidet i den organiserte idretten i en verdiskaping på 12,5 millioner kroner. Venstre vil at de økonomiske bevilgningene skal økes fordi vi vet at hver krone mangedobles når de gis til lag og foreninger. Dette er godt forebyggende barneog ungdomsarbeid. For å følge opp dette vil Venstre arbeide for: Kultur Øke tilskuddene til lag og foreninger. Utleie av kommunale bygg og anlegg til barn og unge skal være gratis. Utvikle kulturskolen slik at den når de statlige målsettingene om at 30 % av elevene i grunnskolen skal delta i et kulturskoletilbud. Utvikle den kulturelle skolesekken til å ha kulturtilbud på hvert klassetrinn. fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i. Styrking av ungdomsklubbtilbudet ved blant annet mer aktivt å involvere ungdommene. Arbeide for å få en egen tilskuddspost til forsamlingslokaler. Driftstilskudd til frivillighetens hus i Holter Etablering av flere rusfrie ungdomstilbud i. Bedre kulturtilbud for funksjonshemmede Bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i kirkene. Nytt bårehus i kirke. 12

13 Biblioteket som kunnskapsog kulturformidler Biblioteklovens 1 sier: «Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Med dagens lave nivå på bevilgninger til innkjøp av bøker og medier har bibliotek vanskeligheter med å innfri denne målsetningen. Venstre vil øke bevilgningene til biblioteket, og ser det som en god sak for både kultur, skole, integrering og livslang læring. Aktiv bruk av bibliotek som arenaer for barne- og ungdomsarbeid. Åpne for et økt samarbeid mellom bibliotek og skole. Utvidet åpningstid ved biblioteket, kveldsåpent 2 dager pr uke og innføre lørdagsåpne bibliotek. Øke bokbudsjettet til biblioteket. Idrett Øke tilskuddene til lag og foreninger. Satse på etablering av idrettsanlegg ved å opprette et eget fond (kommunal egenandel) til bygging av idrettsanlegg. Kommunen må overta ansvaret og dekke alle utgifter slik at vi får fortgang og bygd ny vei og parkeringsplass til Åslia Slalåmbakke. Kunstgressbane i. Kunstisbane i. Kommunen bør ta et større ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen ved å gi økt tilskudd til idrettslagene. Utrede svømmehall - langtidsplanlegging. 13

14 NÆRINGSLIV Et nyskapende, inkluderende og miljøvennlig lokalsamfunn! Et mangfoldig næringsliv Vi vil prioritere at kommunen utvikler seg til en bedre serviceyter overfor næringslivet, med tilstrekkelig kapasitet, slik at det blir lettere å starte opp og drive næring i. Turist- og kulturbasert næring Det må gjøres enkelt og attraktivt å utvikle næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturvirksomhet et viktig bidrag til et levende lokalsamfunn med landsbykvaliteter. Et moderne og fremtidsrettet landbruk Landbruket har alltid hatt, og vil fortsatt ha en viktig plass i et livskraftig. Vi vil stimulere til et variert og fremtidsrettet landbruk i, som også kan gi verdifulle tilskudd til vår næringsutvikling gjennom innovasjon og nyskaping knyttet til mat, kulturlandskap og opplevelser. For å fremme en sunn næringsutvikling i vil Venstre arbeide for: utvikling av en næringspark i. opprette Miljø, kultur, og næringsutvalget. verving av nye bedrifter til. «startpakke» for nyetableringer. kommune må være medspiller på næringslivets premisser. rask og smidig saksbehandling for nyetableringer av nye bedrifter. det bør opprettes et fond hvor nyetablerere kan få «lån uten sikkerhet» til å starte opp til en meget gunstig rente. at primærnæringene i kommunen får utvikle sin egenart og sitt produksjonspotensial. en ekspansiv økning av arbeidsplasser i kommunen. Venstre støtter etablering av hotelldrift ved Stordammen, og golfleiligheter med tilhørende ny 18 hulls golfbane langs Åsveien. 14

15 Grunnlaget for Venstres politikk 10 liberale prinsipper. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle. 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det. 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft. 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. 5. Alle er likeverdige, men ingen er like Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet. 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn. 7. Politisk makt skal komme nedenfra Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer. 8. Makt skal spres og balanseres Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt for alle.

16 Venstres liste Petter Gulbrandsen (f. 1967), 2. Marit Johansen (f. 1953), Holter 3. Per Ragnar Lien (f. 1969), 4. John H. Rønning (f. 1974), 5. Kajsa Linnéa Jermstad (f. 1984), Maura 6. Kjell-Erik Dahl (f. 1970), Åsen 7. Tommy Jensen (f. 1969), Maura 8. Hilmar Myhra (f. 1943), Bjerke 9. Elisabeth Vaage (f. 1977), 10. Jahn Otto Snortheim (f. 1965), Åsen 11. Else Berit Klingenberg (f. 1957), Maura 12. Morten Aasen (f. 1984), 13. Helene Haugen (f. 1969), Holter 14. Per A. Iversen (f. 1962), 15. Are Gunnulfsen (f. 1977), Maura 16. Stine Benedicte Kristiansen (f. 1989), Holter 17. Morten Berntsen (f. 1965), Maura 18. Cathrine Johansen Albrigtsen (f. 1977), 19. Jarle Berg (f. 1958), 20. Birgit Syrtveit Larsen (f. 1944), 21. Lars Axelsen (f. 1968), 22. Jon Heggelund (f. 1964), 23. Nina Kristiansen (f. 1964), 24. Trond Hushagen (f. 1967), 25. Morten Andre Olsen (f. 1969), Maura 26. Eva Lien (f. 1966), 27. Steinar Laugen (f. 1942), Maura 28. Nina Helin (f. 1966), Maura 29. Jugal Sharma (f. 1948), Holter 30. Mons Nygård (f. 1938), 31. Marit Dalsheim (f. 1945), 32. Frank Johansen (f. 1967), Grasmo 33. Jan-Gustav Seljenes (f. 1965), Maura 34. Anna Tone Homble (f. 1960), Åsen 35. Atle Viken (f. 1957), Åsen 36. Sidsel Scharffenberg Sandberg (f. 1942), Hegli Gård 37. Jon Tefre (f. 1939),

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kommunevalget 2007-2011 program

Kommunevalget 2007-2011 program Kommunevalget 2007-2011 program Venstres Hovedorganisasjon sier: Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi legger særlig

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no

Program for. Bamble Venstre. for perioden 2011-2015. www.bamble.venstre.no Program for Bamble Venstre for perioden 2011-2015 www.bamble.venstre.no 1 Et liberalt Bamble Venstre har i inneværende periode hatt en representant i kommunestyret. Partiet har vært en del av samarbeidet

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

ørland venstre program 2007-2011

ørland venstre program 2007-2011 ørland venstre program 2007-2011 mer frihet og mer ansvar Venstre er et sosial-liberalt parti. Det er grunnleggende for oss at enkeltindividet skal ha mest mulig frihet til å utvikle sine evner og interesser,

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM

JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM JEVNAKER VALGPROGRAM 2015-2019 JEVNAKER EGEN KOMMUNE, UTEN BOM ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER Jevnaker SV ønsker en kommune med like muligheter for alle. Da må vi fordele godene rettferdig og løse de

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

VALGPROGRAM 2007 2011

VALGPROGRAM 2007 2011 Levanger Venstre VALGPROGRAM 2007 2011 Vedtatt på medlemsmøte mandag 23. april 2007 Frihet og rettferdighet Programnemndas medlemmer: Per Einar Weiseth (leder), Helge Bakken, Anne-Brit Skjetne, Annikken

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre

Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen. Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Frihet og ansvar Stavanger den inkluderende byen Forslag til program 2011-2015 Stavanger Venstre Visjonen Venstres visjon Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Program for Stokke Venstre

Program for Stokke Venstre Program for Stokke Venstre for perioden 2015-2019 En god skole der du bor. Venstre vil at skolen skal være et trygt og lærerikt sted for elevene. De er spirene til morgendagens samfunn. Lærerne skal ha

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Lardal 10.09.14 Bakgrunn for og innhold i Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Barndom, ungdom og oppvekst Barnehage Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin familie. Flere aktører

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde

Borgerlig samarbeidsplattform i Råde Borgerlig samarbeidsplattform i Råde 2011 2015 Høyre Fremskrittspartiet - Venstre Råde, 20-10- 2011 René Rafshol Frederikke Stensrød Christian Holstad Lilleng 1 Innledning "Råde kommune skal sette åpenhet,

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer