Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar"

Transkript

1 Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden facebook: Nannestad Venstre 1

2 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre. Vi ser frem til at du blir bedre kjent med Nannestad Venstre sin innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av kommunen. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. 1 politikk. Valgspråket vårt er Barn og unge - vårt ansvar! Nannestad Venstre går for et best mulig valg for å komme i posisjon og vil samarbeide med de partier som vil forplikte seg til å satse på barn og unge, skole, miljø, idrett, kultur og næringsutvikling. Nannestad Venstre sier nei til eiendomsskatt. Svaret på økte inntekter til kommunen er et nyskapende bærekraftig næringsliv og flere innbyggere. Vår målsetning er å få inn minst fire kommunestyrerepresentanter. Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Venstre vil gjøre Nannestad til et godt sted å bo og vokse opp i, med en god skole, et mangfoldig kulturliv og et nyskapende næringsliv. Du er sjefen! Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller en bedre skole. Åpenhet og innsyn gir mulighet for Et levende lokaldemokrati Nannestad Venstre vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati slik at innbyggerne opplever det som åpent, inkluderende, og slik at det inviterer til bredere engasjement for fellesskapet. Nannestad sentrum Nannestad Venstre ønsker også å arbeide for økt fokus på sentrumsdannelse i bygda. Som en god bokommune må også de riktige tilbudene være tilgjengelig lokalt. Det er viktig å arbeide for et manfoldig næringsliv hvor tjenestene våre stort sett kan kjøpes innen kommunen. Vi har et veinett som trenger oppgradering slik at utbygning kan foregå forsvarlig. Vi ønsker at Akershus Fylkeskommune skal finansiere tverrforbindelsen i Åsgreina. Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om Nannetsad Venstre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er et alternativ i politikken i Nannestad med et enkelt fokus - hva er det beste for Nannestad. Vi er et fornuftig alternativ som søker fornuftige løsninger. Barn og unge - vårt ansvar! Med vennlig hilsen Nannestad Venstre

3 Hva er viktig for deg? Dette er valget for deg og der du bor Hva er viktig for deg? Det er spørsmålet man burde stille seg før man går til valgurnen på et kommunevalg. Nå handler det ikke om Norge eller vårt forhold til EU, skattenivå eller utenrikspolitikk. Nå handler det om der DU bor og hvordan du vil det skal være. Kjære velger, jeg vil takke for at du tar deg tid til å gå igjennom Venstre sitt valgprogram. Man skal være forsiktig med å love seg bort men vi vil love at din stemme på oss forvaltes som en stemme på folket og på det som vi synes er viktigst av alt - innbyggerne i vår kommune. Nannestad Venstre har hatt en formidabel økning de siste årene og vi har i realiteten for mange blitt et meget godt alternativ til de andre partiene. Dette handler som sagt om hvordan du vil ha det rundt deg, hvilke verdier som betyr noe for deg og de rundt deg. Tradisjoner har vunnet mange valg, det har vi sett. Men blir man bedre av det? Vi i Nannestad Venstre hadde ved forrige valg en økning på 3,3% og endte med en oppslutning på 8,6% i kommunen. Dette var kjempbra og vi fikk inn tre representanter i kommunestyret. Vi har også hatt representanter i de fleste utvalg og råd. Målet vårt ved årets valg er 12% noe som vil øke vår inflytelse enda mer. Forhåpentlig vil våre stemmer være avgjørende i kommunestyret og de forskjellige utvalgene i den kommende perioden. Vårt valgspråk er «Barn og Unge vårt ansvar» Årsaken til at vi har valgt dette som vårt valgspråk er det enkle faktum at skal lokalsamfunnet fungere og utvikle seg starter det hele her, med oppvekst. En god oppvekst vil fordre god omsorg og på sikt vil dette være en stor gevinst for vårt lokalsamfunn. Kan vi skape trygghet og et inkluderende og utfordrene miljø for kommunens unge vil dette skape trygghet og åpenhet for alle kommunens innbyggere - gammel og ung. Nannestad Kommune har i forbindelse med Gardemoen utbyggingen fått høy statsgjeld. Dette har ført til høye kommunale avgifter. En stemme til Venstre er en stemme for at vi skal jobbe med at staten skal ettergi en del av denne gjelden med mål om lavere kommunale avgifter. Vi ønsker deg lykke til med ditt valg og håper du velger det som er viktigst for deg og det stedet du bor. Det er det det handler om ved dette valget! Med vennlig hilsen Nannestad Venstre Petter Gulbrandsen Ordførerkandidat 3 2

4 3 Skole og Barnehage En skole for kunnskap og like muligheter! Den offentlige grunnskolen må prioriteres og være garantien for et likeverdig skoletilbud for alle. Nannestad Venstre har i den siste valgperioden foreslått større bevilgninger til skolene. Det er et sørgelig faktum at lærertettheten i Nannestadskolen har blitt dårligere de siste fire årene. Sats på læreren En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning. Nannestad Venstre vil: gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter-og videreutdanning. øke lærertettheten minimum til fylkesnivå redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling. Frihet i skolen Venstre ønsker mer frihet i skolen for både lærere og elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Skolene må slippes fri slik at de kan finne gode tilpassede løsninger. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt, og det må legges til rette for at skoler og lærere kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Nannestad Venstre vil: økte tilskudd til leirskole og andre ekskursjoner gi skolene og lærerne stor pedagogisk frihet. utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det mågjennomføres en reform av lærerutdanningen slik at det stilles krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag. styrke ordningen med leksehjelp. At tilrettelagt undervisning forblir et viktig alternativ til undervisning ved Nannestad ungdomsskole. At Nuskos og Heggeli gård kan fortsette som undervisningsarenaer for Nannestad ungdomsskole. øke andelen av lærlingplasser i kommunen. Vi vil stimulere til at entreprenørskap og foretaksomhet får sin naturlige plass i skolehverdagen og bidra til at det å drive elevbedrift blir et attraktivt valg. sikre at alle elver med spesielle opplærings behov får nødvendig hjelp og tilrettelegging. oppgradering og utskifting av utrangert skolemateriell. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO).

5 Hør på eleven Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Venstre vil: gi elevene rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme. sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene. gi bedre opplæring til elevrådsrepresentantene. Et godt skolemiljø Skolen må styrkes for å bli en arena for fellesskap. Et godt skolemiljø fordrer gode lokaler, et mangfoldig tilbud og at elever får den oppfølging og hjelp de trenger når de trenger det. Venstre vil: styrke budsjettene i skolene. videreutvikle «den kulturelle skolesekken» og gi den et mangfoldig innhold der både kulturarven og det nyskapende får sin naturlige plass. sikre skoler muligheten til å dra på ekskursjoner til museer, teater, kino o.l. sette fysisk aktivitet og sunt kosthold på timeplanen. videreføre ordningen med leirskole. styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehager og på helsestasjonen. øke kunnskapen om familievold i skolen, barnehagen og på helsestasjonen slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp. at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid. sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring rakst får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning. styrke PP-tjensten og skolehelsetjenesten økte ressurser til læremidler og ekskursjoner fokus på primærfagene norsk, matte og engelsk Fleksible barnehager Nannestad Venstre har vært med på å sørge for full barnehagedekning i Nannestad. Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass. Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud. Barnehagen er en viktig arena for språkforståelse og integrering. Nannestad Venstre vil: ha lik støtte til private og offentlige barnehager. sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten. sørge for at det er tilstrekkelig med deltidsbarnehageplasser. 5 4

6 Kultur og Idrett Mangfold i kulturtilbudene! For Nannestad Venstre er mulighetene for personlig utvikling og utfoldelse gjennom kultur og idrett et prioritert område. Nannestad har et rikt og variert kulturliv som må ivaretas. bedre kulturtilbud for funksjonshemmede bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i kirkene. 5 Dette kan best i varetas ved å opprette et kulturråd hvor vi inviterer alle lag og foreninger til samarbeid. For eksempel har dugnadsarbeidet i den organiserte idretten i Nannestad en verdiskaping på 12,5 millioner kroner. Venstre vil at de økonomiske bevilgningene skal økes fordi vi vet at hver krone mange dobles når de gis til lag og foreninger. Dette er godt forebyggende barne og ungdomsarbeid. Nannestad Venstre vil: øke tilskuddene til lag og foreninger. utleie av kommunale bygg og anlegg til barn og unge skal være gratis. oppfordre og legge til rette for et uorganisert aktivitetstilbud som skateparker o.l. arbeide for og legge til rette for et bredt idrettslig og kulturelt tilbud til innbyggerne. et større kommunalt ansvar for det frivillige arbeidet i kommunen. utvikle den kulturelle skolesekken til å ha kulturtilbud på hvert klassetrinn. styrking av ungdomsklubbtilbudet ved blant annet mer aktivt å involvere ungdommene. arbeide for å få en egen tilskuddspost til forsamlingslokaler. etablering av flere rusfrie ungdomstilbud i Nannestad. vidreutvikle Nannestad Skisenter Biblioteket som kunnskaps og kulturformidler Biblioteklovens 1 sier: «Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Med dagens lave nivå på bevilgninger til innkjøp av bøker og medier har Nannestad bibliotek vanskeligheter med å innfri denne målsetningen. Venstre vil øke bevilgningene til biblioteket, og ser det som en god sak for både kultur, skole, integrering og livslang læring. Nannestad Venstre vil: Aktiv bruk av bibliotek som arenaer for barneog ungdomsarbeid. Åpne for et økt samarbeid mellom bibliotek og skole. Utvidet åpningstid ved biblioteket, kveldsåpent 2 dager pr uke og innføre lørdagsåpne bibliotek. Øke bokbudsjettet til biblioteket.

7 Kultur utvikle kulturskolen slik at den når de statlige målsettingene om at 30 % av elevene i grunnskolen skal delta i et kulturskoletilbud. arbeide for å bygge / etablere et kulturhus i Nannestad med et bredt tilbud. fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i Nannestad. sikre fortsatt aktivitet på Frivillighetens Hus på Holter som et langsiktig tilbud Idrett Øke tilskuddene til lag og foreninger. Satse på etablering av idrettsanlegg ved å opprette et eget fond (kommunal egenandel) til bygging av idrettsanlegg. Gratis lån av alle kommunale anlegg til barn og ungdom som gir rimeligere aktivitets tilbud Bygge skateparker / basketbaner Kunstisbane i Nannestad. Kommunen bør ta et større ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen ved å gi økt tilskudd til idrettslagene. Sosialt Ansvar Mer til dem som trenger det mest Nannestad Venstre vil jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i aktiv samfunnsdeltakelse og samtidig tenke stille billig tomt til disposisjon. ved å ha en høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å gi lavere tomtekostnader pr. bolig. at det bygges boliger ment for utleie til borgere med lav inntekt nytt for å få løst flere ugjorte oppgaver på en bedre måte. Deltagelse gir mening - og det er viktig å oppmuntre til dette. Nannestad Venstre vil: startlån og boligtilskudd finansiert av Husbanken til bolig for funksjonshemmede og andre økonomisk trengende. at det bygges flere boliger tilpasset behovene til ungdom ved førstegangsetablering. En forutsetning er at kommunen tar initiativ til et ungdomsbolig prosjekt. Kommunen må legge forholdene til rette for aktuelle aktører ved å Nei til eiendomsskatt Nannestad Venstre mener at eiendomskatt er: Usosialt, tilfeldig og tyveri med loven i hand. Derfor vil vi ikke akseptere en slik skatt i Nannestad. Nannestad Venstre sitt svar på å skaffe lokale inntekter er å få økt antall innbyggere slik at man sikrer god skatteinngang til kommunen. På den måten vil kommunen få økte skatteinntekter. 7 6

8 Helse og Omsorg Mer til dem som trenger det mest Nannestad Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov at funksjons- og utviklingshemmede tilbys arbeidsplasser og fritidstilbud i Nannestad kommune. gratis trygghetsalarmer for alle som er avhengig av dette. økt kapasitet til lokal fysioterapibehandling. øke antall timer til støttekontakt. øke lønnen til avlastere som yter omsorg til funksjonshemmede barn og voksne. og er lite egnet for privatisering. Nannestad Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse og sosialarbeid. Menneskene skal alltid være fokuset i omsorgsarbeidet og det er viktig at samfunner ikke fraskriver seg dette ansvaret. For å følge opp dette vil Nannestad Venstre spesielt arbeide for: Samhandlingsreformen blir en realitet fra 1. januar Dette fører til nye og større kommunale oppgaver. Nannestad Venstre ser her store utfordringer som må løses i samarbeid med kommunene på Romerike. Venstre vil: helsestasjon for ungdom. at barn og unge som har psykiske problemer, må få rask hjelp og riktig oppfølging. styrking av det rusforebyggende arbeid og bedre tverrfaglig samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud. bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner ved blant annet å la universell utforming være førende for planlegging av det offentlige rom. Venstre vil: omsorgslønn til pårørende som steller for egne familiemedlemmer. Meningsfylt alderdom Venstre vil sikre alle en verdig og meningsfylt alderdom, uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte borger skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, og være en ressurs i lokalsamfunnet. 7

9 Nannestad Venstre vil: styrke hjemmehjelpstjeneste, med større mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene. å gi tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie slik at de som ønsker kan bli boende i egen bolig. etablere rutiner og systemer som kontinuerlig måler kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene. Kvalitetsutviklingen bør også skje i samarbeid med andre kommuner. større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre tilbud spesielt tilpasset eldre. etablere besøkstjeneste for enslige eldre. Organisert av helsetjenesten og ungdomsskolen. tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger. etablere eldresenter etablere «Den kulturelle spaserstokken». Formålet med tiltaket er å gi eldre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner at kommunen støtter de frivillige organisasjoner i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. ansette aktivitør på sykehjemmet i 100% stilling flere "varme hender" inn i eldreomsorgen i kommunen ved å prioritere og øke antall lærlinger. Nannestad skal være et godt sted å bo. Om man er gammel eller ung, syk eller frisk så må man aldri glemme at omsorg handler om mennesker, respekt og forståelse. Dette vil Venstre: Skole: Lærertettheten må bedres. Vi ligger pr i dag med et snitt langt under fylkes nivå. Åpen og inkluderende skole med tilrettelagt og tilpasset undervisning. Godt skolerte og oppdaterte lærere. Bygge ny ungdomskole Oppussing av Nannestad Ungdomskole Kultur / Idrett: Gratis lån av alle kommunale anlegg og lokaler. Økte tilskudd til organisasjoner og lag. Opprettelse av et fond øremerket bygging av kulturhus, idrettsanlegg etc. Sosialt Ansvar: Nei til eiendomskatt. En stemme på Venstre er en garanti på nei til eiedomskatt! Økte rammer på startlån og bolig tilskudd Miljø: Økt fokus på bygging av gang / sykkelvei Følge opp klimaplanen Helse og omsorg: Godt tilbud til unge med psykiske problemer Styrke rusforebyggende arbeid Alle kommunale og offentlige bygg skal ha universell utforming Aktivitør på sykehjemmet i 100% stillig Fler varme hender i omsorgen 9 8

10 Miljø Fremtiden kan bli en ren fornøyelse God miljøpolitikk er også god sosial politikk mener vi. Et godt eksempel på dette er at Nannestad Kommune nå må begynne å bygge gang og sykkelveier - ikke bare snakke om det. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse - hvis vi handler nå! Nannestad skal være en moderne miljøkommune. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Partiet Venstre har snakket om miljø og konsekvenser av vår menneskeskapte forurensing i over 20 år. Venstre har vært, og skal fortsatt være, det ledende miljøpartiet, som arbeider for en ny og framtidsrettet miljøpolitikk. For å bevare miljøet og samtidig utvikle Nannestad kommune vil Nannestad Venstre: at all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år at det ved innkjøp av varer og tjenester skal etterspørres de mest klimavennlige løsningene. at all utbygging skal ta hensyn til lokalt dyre- og fugleliv. liberalt syn på salg av landbrukseiendommer der dette kan utvikle noe positivt for kommunen. å utvikle OSL til å bli et kollektivt knutepunkt for hele regionen. sikre at kommunen har trygt og rent drikkevann til alle innbyggere bidra til økt kultivering av fiskevannene i Romeriksåsen 9 at flest mulig barn i Nannestad trygt skal kunne gå eller sykle til egen skole, på sykkel eller gangveier. at kulturlandskapet vi i dag har tett inntil boligområdene, bevares. at kulturlandskapet sikres og at det gis levedyktige vilkår for kommunens landbruk. at det gode arbeidet som er i gang med kildesortering fortsetter, og forbedres. at alle kommunens biler skal være miljøvennlige,

11 Politisk regnskap Noe av det Nannetstad Venstre har gjort: Økt driftsbudsjetter på skolene Sikret videre drift av NUSKOS og Heggli Gård Nybygg og utvidelse av Preståsen Skole Satt i gang planlegging av utbygging Maura Skole med flerbrukshall Økt tilskudd til idretten Økt tilskudd til løypekjøring Bankgarantier til lag, foreninger og stiftelse Tilskudd til varmestue på Nordåsen Nannestad Skisenter, bidratt til utbygging av vei og parkeringsplass Sikre drift av kunstgressbanen på vinterstid Full barnehagedekning Miljøgata i Maura Gang- og sykkelvei i Åsgreina Forhindret bygging av anleggsvei ved Vargveien og Jervveien på Prestmosen Skatepark i Nannestad Idrettspark Økt skolebusstilbud på farlige skoleveier Økt lånerammen på startlån og boligtilskudd Økt lønn til støttekontakter Aktivitør på sykehjemmet Bevare Frivillighetens Hus på Holter Oppussing av sykehjemmet Hjemmebesøk som et tilbud for de over 75 år Forhindret innføring av eiendomskatt Innført klimaplanen i kommunen Videre drift Mauraklubben 11 10

12 Våre kandidater Petter Guldbrandsen (44) Lærer, Nannestad Ordførerkandidat Interesse oppvekst, skole, og eldreomsorg. Verv Nannestad IL, Grunnlegger Badeklubben Kjell-Erik Dahl (41) Salgssjef, Åsgreina Interesse idrett, kultur, skole, oppvekst og omsorg. Verv i Nannestad Idrettsråd, Nannestad IL Karl-Henrik Laache (57) Bonde og student, Nannestad Interesse skolepolitikk, landbruk og kultur. Tidl. leder Akershus Bondelag, Økokorn, FAU Preståsen Ine Westengen (18) Student, Holter Interesse miljø, dyrevern og ruspolitikk. Verv Nestleder Akershus Unge Venstre Ingrid Toftaker Vågen (19) Stasjonsmedarbeider, Nannestad Nannestad Skisenter, skole Are Gunnulfsen (34) Mekaniker, Maura Interesse oppvekst, friluft og kultur Leder av Rådet for funksjonhemmede, driiftstyret Preståsen skole Bjørnar Myrén (37) Kontraktsleder, Åsgreina Oppvekst, skole, idrett Verv Åsen IL, Tidl Nannestad IL 8. Jan Otto Snortheim 9. Stine Benedicte Kristiansen 10.Else Berit Klingenberg 11. Raymond Wold- Schätzer 12. Naveed Ahmed 13. Celine Kronen Mowinkel 14. Tommy Jensen 15. Grethe Austad 16. Per Ragnar Lien 17. Niclas Schei 18. Lars Axelsen 19. Nina Kirknes Helin 20. Sveinug Skar 21. Jarle Berg 22. Clas Lillerud Skogseth 23. Espen Solberg 24. Birgit Syrtveit Larsen 25. Trond Hushagen 26. Eva Lien 27. Gunnar Fjellhammer 28. Per A. Iversen 29. Jugal Sharma 30. Marit Johansen 31. Marit Dalsheim 32. Robin Skogseth 33. Steinar Laugen 34. John Rønning 35. Hans Petter Vestengen 36. Sidsel Scharffenberg Sandberg 37. Jon Tefre Vi i Nannestad Venstre er stolte over å stille full liste til årets valg. Det viser engasjement rundt våre meninger og at våre saker er viktige. Har du noen spørsmål eller ønsker å melde deg inn er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Godt valg!

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Et bedre Åsnes Åsnes

Et bedre Åsnes Åsnes Et bedre Åsnes Åsnes 2015-2019 Det er i Åsnes det skjer. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet til å skape sin egen veg til det gode liv der vi tar vare på oss selv

Detaljer

ørland venstre program 2007-2011

ørland venstre program 2007-2011 ørland venstre program 2007-2011 mer frihet og mer ansvar Venstre er et sosial-liberalt parti. Det er grunnleggende for oss at enkeltindividet skal ha mest mulig frihet til å utvikle sine evner og interesser,

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

Leka kommune 7994 19. feb. 2015

Leka kommune 7994 19. feb. 2015 Tema-gruppearbeid før kommunestyremøtet 21.1.2015 presentert fra kl.1300 GRUPPE 1: PER HELGE JOHANSEN TORE HAGEN ÅSMUND NILSEN SINDRE HELMERSEN Kommunestyret legger rammene i sine vedtak, og skoleledelsen

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer