Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar"

Transkript

1 Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden facebook: Nannestad Venstre 1

2 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre. Vi ser frem til at du blir bedre kjent med Nannestad Venstre sin innflytelse. Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere frivillige organisasjoner i styringen av kommunen. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden også utenom valgene. 1 politikk. Valgspråket vårt er Barn og unge - vårt ansvar! Nannestad Venstre går for et best mulig valg for å komme i posisjon og vil samarbeide med de partier som vil forplikte seg til å satse på barn og unge, skole, miljø, idrett, kultur og næringsutvikling. Nannestad Venstre sier nei til eiendomsskatt. Svaret på økte inntekter til kommunen er et nyskapende bærekraftig næringsliv og flere innbyggere. Vår målsetning er å få inn minst fire kommunestyrerepresentanter. Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Venstre vil gjøre Nannestad til et godt sted å bo og vokse opp i, med en god skole, et mangfoldig kulturliv og et nyskapende næringsliv. Du er sjefen! Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller en bedre skole. Åpenhet og innsyn gir mulighet for Et levende lokaldemokrati Nannestad Venstre vil jobbe aktivt for å videreutvikle vårt lokaldemokrati slik at innbyggerne opplever det som åpent, inkluderende, og slik at det inviterer til bredere engasjement for fellesskapet. Nannestad sentrum Nannestad Venstre ønsker også å arbeide for økt fokus på sentrumsdannelse i bygda. Som en god bokommune må også de riktige tilbudene være tilgjengelig lokalt. Det er viktig å arbeide for et manfoldig næringsliv hvor tjenestene våre stort sett kan kjøpes innen kommunen. Vi har et veinett som trenger oppgradering slik at utbygning kan foregå forsvarlig. Vi ønsker at Akershus Fylkeskommune skal finansiere tverrforbindelsen i Åsgreina. Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om Nannetsad Venstre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Vi er et alternativ i politikken i Nannestad med et enkelt fokus - hva er det beste for Nannestad. Vi er et fornuftig alternativ som søker fornuftige løsninger. Barn og unge - vårt ansvar! Med vennlig hilsen Nannestad Venstre

3 Hva er viktig for deg? Dette er valget for deg og der du bor Hva er viktig for deg? Det er spørsmålet man burde stille seg før man går til valgurnen på et kommunevalg. Nå handler det ikke om Norge eller vårt forhold til EU, skattenivå eller utenrikspolitikk. Nå handler det om der DU bor og hvordan du vil det skal være. Kjære velger, jeg vil takke for at du tar deg tid til å gå igjennom Venstre sitt valgprogram. Man skal være forsiktig med å love seg bort men vi vil love at din stemme på oss forvaltes som en stemme på folket og på det som vi synes er viktigst av alt - innbyggerne i vår kommune. Nannestad Venstre har hatt en formidabel økning de siste årene og vi har i realiteten for mange blitt et meget godt alternativ til de andre partiene. Dette handler som sagt om hvordan du vil ha det rundt deg, hvilke verdier som betyr noe for deg og de rundt deg. Tradisjoner har vunnet mange valg, det har vi sett. Men blir man bedre av det? Vi i Nannestad Venstre hadde ved forrige valg en økning på 3,3% og endte med en oppslutning på 8,6% i kommunen. Dette var kjempbra og vi fikk inn tre representanter i kommunestyret. Vi har også hatt representanter i de fleste utvalg og råd. Målet vårt ved årets valg er 12% noe som vil øke vår inflytelse enda mer. Forhåpentlig vil våre stemmer være avgjørende i kommunestyret og de forskjellige utvalgene i den kommende perioden. Vårt valgspråk er «Barn og Unge vårt ansvar» Årsaken til at vi har valgt dette som vårt valgspråk er det enkle faktum at skal lokalsamfunnet fungere og utvikle seg starter det hele her, med oppvekst. En god oppvekst vil fordre god omsorg og på sikt vil dette være en stor gevinst for vårt lokalsamfunn. Kan vi skape trygghet og et inkluderende og utfordrene miljø for kommunens unge vil dette skape trygghet og åpenhet for alle kommunens innbyggere - gammel og ung. Nannestad Kommune har i forbindelse med Gardemoen utbyggingen fått høy statsgjeld. Dette har ført til høye kommunale avgifter. En stemme til Venstre er en stemme for at vi skal jobbe med at staten skal ettergi en del av denne gjelden med mål om lavere kommunale avgifter. Vi ønsker deg lykke til med ditt valg og håper du velger det som er viktigst for deg og det stedet du bor. Det er det det handler om ved dette valget! Med vennlig hilsen Nannestad Venstre Petter Gulbrandsen Ordførerkandidat 3 2

4 3 Skole og Barnehage En skole for kunnskap og like muligheter! Den offentlige grunnskolen må prioriteres og være garantien for et likeverdig skoletilbud for alle. Nannestad Venstre har i den siste valgperioden foreslått større bevilgninger til skolene. Det er et sørgelig faktum at lærertettheten i Nannestadskolen har blitt dårligere de siste fire årene. Sats på læreren En god skole krever at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning, og at mer av arbeidstiden kan fristilles til skoleutvikling, samarbeid og undervisning. Nannestad Venstre vil: gjennomføre en ordning med et kompetanseår for lærere og skoleledere som gir lærerne en mulighet til etter-og videreutdanning. øke lærertettheten minimum til fylkesnivå redusere byråkratiet og skjemaveldet i skoleverket, slik at mer tid kan benyttes til elevkontakt og skoleutvikling. Frihet i skolen Venstre ønsker mer frihet i skolen for både lærere og elever. Alle elever har krav på å få opplæring som er tilpasset eget nivå og egne behov. Skolene må slippes fri slik at de kan finne gode tilpassede løsninger. En slik frihet må samtidig bygge på at vi setter tydelige krav til kvaliteten i den opplæringen som blir gitt, og det må legges til rette for at skoler og lærere kan utveksle erfaringer og lære av hverandre. Nannestad Venstre vil: økte tilskudd til leirskole og andre ekskursjoner gi skolene og lærerne stor pedagogisk frihet. utarbeide lokale kvalitetsmål i samarbeid mellom skoleledelse, lærere, elever og foreldre at det stilles strengere krav til lærernes kompetanse i fagene de underviser i. Det mågjennomføres en reform av lærerutdanningen slik at det stilles krav om minimum 60 studiepoeng for å undervise i et basisfag. styrke ordningen med leksehjelp. At tilrettelagt undervisning forblir et viktig alternativ til undervisning ved Nannestad ungdomsskole. At Nuskos og Heggeli gård kan fortsette som undervisningsarenaer for Nannestad ungdomsskole. øke andelen av lærlingplasser i kommunen. Vi vil stimulere til at entreprenørskap og foretaksomhet får sin naturlige plass i skolehverdagen og bidra til at det å drive elevbedrift blir et attraktivt valg. sikre at alle elver med spesielle opplærings behov får nødvendig hjelp og tilrettelegging. oppgradering og utskifting av utrangert skolemateriell. at søskenmoderasjon innføres mellom barnehage og skolefritidsordning (SFO).

5 Hør på eleven Alt arbeid i skolen bygger på gjensidig respekt mellom elever, lærere og foreldre. En god skoleutvikling krever at elevene blir hørt, og at de har reell innflytelse på egen skolehverdag. Venstre vil: gi elevene rett til individuelle studie-og arbeidsplaner som de selv er med på å utforme. sikre bedre kommunikasjon mellom elevråd, driftsstyre og elevene. gi bedre opplæring til elevrådsrepresentantene. Et godt skolemiljø Skolen må styrkes for å bli en arena for fellesskap. Et godt skolemiljø fordrer gode lokaler, et mangfoldig tilbud og at elever får den oppfølging og hjelp de trenger når de trenger det. Venstre vil: styrke budsjettene i skolene. videreutvikle «den kulturelle skolesekken» og gi den et mangfoldig innhold der både kulturarven og det nyskapende får sin naturlige plass. sikre skoler muligheten til å dra på ekskursjoner til museer, teater, kino o.l. sette fysisk aktivitet og sunt kosthold på timeplanen. videreføre ordningen med leirskole. styrke PPT og skolehelsetjenesten slik at man tidligere kan fange opp elever som sliter med ting på eller utenfor skolen. øke kompetansen om ADHD særlig blant lærere, ansatte i barnehager og på helsestasjonen. øke kunnskapen om familievold i skolen, barnehagen og på helsestasjonen slik at barn som er vitne til eller offer for vold i hjemmet får rask hjelp. at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og skolebygningene skal kunne brukes aktivt på kveldstid. sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring rakst får et relevant tilbud. Hjelpen må settes inn tidlig, slik at eleven raskest mulig kan følge ordinær undervisning. styrke PP-tjensten og skolehelsetjenesten økte ressurser til læremidler og ekskursjoner fokus på primærfagene norsk, matte og engelsk Fleksible barnehager Nannestad Venstre har vært med på å sørge for full barnehagedekning i Nannestad. Alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på et tilbud om barnehageplass. Ikke alle foreldre har de samme ønskene og behovene i forhold til barnehage, og det må derfor gis et bredt og variert tilbud. Barnehagen er en viktig arena for språkforståelse og integrering. Nannestad Venstre vil: ha lik støtte til private og offentlige barnehager. sikre at alle har råd til å velge barnehage for sine barn. ha fleksible åpningstider i barnehagene, slik at det tilrettelegges også for dem som trenger et tilbud på kveldstid eller om natten. sørge for at det er tilstrekkelig med deltidsbarnehageplasser. 5 4

6 Kultur og Idrett Mangfold i kulturtilbudene! For Nannestad Venstre er mulighetene for personlig utvikling og utfoldelse gjennom kultur og idrett et prioritert område. Nannestad har et rikt og variert kulturliv som må ivaretas. bedre kulturtilbud for funksjonshemmede bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i kirkene. 5 Dette kan best i varetas ved å opprette et kulturråd hvor vi inviterer alle lag og foreninger til samarbeid. For eksempel har dugnadsarbeidet i den organiserte idretten i Nannestad en verdiskaping på 12,5 millioner kroner. Venstre vil at de økonomiske bevilgningene skal økes fordi vi vet at hver krone mange dobles når de gis til lag og foreninger. Dette er godt forebyggende barne og ungdomsarbeid. Nannestad Venstre vil: øke tilskuddene til lag og foreninger. utleie av kommunale bygg og anlegg til barn og unge skal være gratis. oppfordre og legge til rette for et uorganisert aktivitetstilbud som skateparker o.l. arbeide for og legge til rette for et bredt idrettslig og kulturelt tilbud til innbyggerne. et større kommunalt ansvar for det frivillige arbeidet i kommunen. utvikle den kulturelle skolesekken til å ha kulturtilbud på hvert klassetrinn. styrking av ungdomsklubbtilbudet ved blant annet mer aktivt å involvere ungdommene. arbeide for å få en egen tilskuddspost til forsamlingslokaler. etablering av flere rusfrie ungdomstilbud i Nannestad. vidreutvikle Nannestad Skisenter Biblioteket som kunnskaps og kulturformidler Biblioteklovens 1 sier: «Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.» Med dagens lave nivå på bevilgninger til innkjøp av bøker og medier har Nannestad bibliotek vanskeligheter med å innfri denne målsetningen. Venstre vil øke bevilgningene til biblioteket, og ser det som en god sak for både kultur, skole, integrering og livslang læring. Nannestad Venstre vil: Aktiv bruk av bibliotek som arenaer for barneog ungdomsarbeid. Åpne for et økt samarbeid mellom bibliotek og skole. Utvidet åpningstid ved biblioteket, kveldsåpent 2 dager pr uke og innføre lørdagsåpne bibliotek. Øke bokbudsjettet til biblioteket.

7 Kultur utvikle kulturskolen slik at den når de statlige målsettingene om at 30 % av elevene i grunnskolen skal delta i et kulturskoletilbud. arbeide for å bygge / etablere et kulturhus i Nannestad med et bredt tilbud. fremme kulturtiltak og arrangementer som bidrar til økt kunnskap og forståelse for minoritetskulturer i Nannestad. sikre fortsatt aktivitet på Frivillighetens Hus på Holter som et langsiktig tilbud Idrett Øke tilskuddene til lag og foreninger. Satse på etablering av idrettsanlegg ved å opprette et eget fond (kommunal egenandel) til bygging av idrettsanlegg. Gratis lån av alle kommunale anlegg til barn og ungdom som gir rimeligere aktivitets tilbud Bygge skateparker / basketbaner Kunstisbane i Nannestad. Kommunen bør ta et større ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen ved å gi økt tilskudd til idrettslagene. Sosialt Ansvar Mer til dem som trenger det mest Nannestad Venstre vil jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i aktiv samfunnsdeltakelse og samtidig tenke stille billig tomt til disposisjon. ved å ha en høy arealutnyttelse på nye boligfelt, for å gi lavere tomtekostnader pr. bolig. at det bygges boliger ment for utleie til borgere med lav inntekt nytt for å få løst flere ugjorte oppgaver på en bedre måte. Deltagelse gir mening - og det er viktig å oppmuntre til dette. Nannestad Venstre vil: startlån og boligtilskudd finansiert av Husbanken til bolig for funksjonshemmede og andre økonomisk trengende. at det bygges flere boliger tilpasset behovene til ungdom ved førstegangsetablering. En forutsetning er at kommunen tar initiativ til et ungdomsbolig prosjekt. Kommunen må legge forholdene til rette for aktuelle aktører ved å Nei til eiendomsskatt Nannestad Venstre mener at eiendomskatt er: Usosialt, tilfeldig og tyveri med loven i hand. Derfor vil vi ikke akseptere en slik skatt i Nannestad. Nannestad Venstre sitt svar på å skaffe lokale inntekter er å få økt antall innbyggere slik at man sikrer god skatteinngang til kommunen. På den måten vil kommunen få økte skatteinntekter. 7 6

8 Helse og Omsorg Mer til dem som trenger det mest Nannestad Venstre vil arbeide for at alle skal føle trygghet for at de får nødvendig støtte når de har spesielle behov. Kommunens sosiale tjenester må i størst mulig grad tilpasses den enkeltes behov at funksjons- og utviklingshemmede tilbys arbeidsplasser og fritidstilbud i Nannestad kommune. gratis trygghetsalarmer for alle som er avhengig av dette. økt kapasitet til lokal fysioterapibehandling. øke antall timer til støttekontakt. øke lønnen til avlastere som yter omsorg til funksjonshemmede barn og voksne. og er lite egnet for privatisering. Nannestad Venstre vil prioritere forebyggende tiltak i alt helse og sosialarbeid. Menneskene skal alltid være fokuset i omsorgsarbeidet og det er viktig at samfunner ikke fraskriver seg dette ansvaret. For å følge opp dette vil Nannestad Venstre spesielt arbeide for: Samhandlingsreformen blir en realitet fra 1. januar Dette fører til nye og større kommunale oppgaver. Nannestad Venstre ser her store utfordringer som må løses i samarbeid med kommunene på Romerike. Venstre vil: helsestasjon for ungdom. at barn og unge som har psykiske problemer, må få rask hjelp og riktig oppfølging. styrking av det rusforebyggende arbeid og bedre tverrfaglig samarbeid mellom hjem, skole, politi og fritidstilbud. bedring av tilgjengeligheten for funksjonshemmede i alle offentlige bygg og institusjoner ved blant annet å la universell utforming være førende for planlegging av det offentlige rom. Venstre vil: omsorgslønn til pårørende som steller for egne familiemedlemmer. Meningsfylt alderdom Venstre vil sikre alle en verdig og meningsfylt alderdom, uansett personlig økonomi og sosialt nettverk. Vi vil legge forholdene til rette for at den enkelte borger skal kunne bo hjemme så lenge en ønsker. Alle skal fortsatt kunne delta aktivt i samfunnet med blant annet bruk av kulturtilbud, foreningsarbeid, og være en ressurs i lokalsamfunnet. 7

9 Nannestad Venstre vil: styrke hjemmehjelpstjeneste, med større mulighet for mottakeren til å påvirke innholdet i tjenestene. å gi tilbud om hjemmehjelp og hjemmesykepleie slik at de som ønsker kan bli boende i egen bolig. etablere rutiner og systemer som kontinuerlig måler kvaliteten på pleie- og omsorgstjenestene. Kvalitetsutviklingen bør også skje i samarbeid med andre kommuner. større vekt på kulturelle tilbud og sosialt fellesskap i omsorgsboligene og andre tilbud spesielt tilpasset eldre. etablere besøkstjeneste for enslige eldre. Organisert av helsetjenesten og ungdomsskolen. tilrettelegge for vaktmestertjenester i både kommunal og privat regi slik at det er mulig å bo hjemme lenger. etablere eldresenter etablere «Den kulturelle spaserstokken». Formålet med tiltaket er å gi eldre kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner at kommunen støtter de frivillige organisasjoner i deres arbeid på helse- og sosialsektoren. ansette aktivitør på sykehjemmet i 100% stilling flere "varme hender" inn i eldreomsorgen i kommunen ved å prioritere og øke antall lærlinger. Nannestad skal være et godt sted å bo. Om man er gammel eller ung, syk eller frisk så må man aldri glemme at omsorg handler om mennesker, respekt og forståelse. Dette vil Venstre: Skole: Lærertettheten må bedres. Vi ligger pr i dag med et snitt langt under fylkes nivå. Åpen og inkluderende skole med tilrettelagt og tilpasset undervisning. Godt skolerte og oppdaterte lærere. Bygge ny ungdomskole Oppussing av Nannestad Ungdomskole Kultur / Idrett: Gratis lån av alle kommunale anlegg og lokaler. Økte tilskudd til organisasjoner og lag. Opprettelse av et fond øremerket bygging av kulturhus, idrettsanlegg etc. Sosialt Ansvar: Nei til eiendomskatt. En stemme på Venstre er en garanti på nei til eiedomskatt! Økte rammer på startlån og bolig tilskudd Miljø: Økt fokus på bygging av gang / sykkelvei Følge opp klimaplanen Helse og omsorg: Godt tilbud til unge med psykiske problemer Styrke rusforebyggende arbeid Alle kommunale og offentlige bygg skal ha universell utforming Aktivitør på sykehjemmet i 100% stillig Fler varme hender i omsorgen 9 8

10 Miljø Fremtiden kan bli en ren fornøyelse God miljøpolitikk er også god sosial politikk mener vi. Et godt eksempel på dette er at Nannestad Kommune nå må begynne å bygge gang og sykkelveier - ikke bare snakke om det. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse - hvis vi handler nå! Nannestad skal være en moderne miljøkommune. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Partiet Venstre har snakket om miljø og konsekvenser av vår menneskeskapte forurensing i over 20 år. Venstre har vært, og skal fortsatt være, det ledende miljøpartiet, som arbeider for en ny og framtidsrettet miljøpolitikk. For å bevare miljøet og samtidig utvikle Nannestad kommune vil Nannestad Venstre: at all oljefyring i kommunale bygg må erstattes med fornybar energi innen år at det ved innkjøp av varer og tjenester skal etterspørres de mest klimavennlige løsningene. at all utbygging skal ta hensyn til lokalt dyre- og fugleliv. liberalt syn på salg av landbrukseiendommer der dette kan utvikle noe positivt for kommunen. å utvikle OSL til å bli et kollektivt knutepunkt for hele regionen. sikre at kommunen har trygt og rent drikkevann til alle innbyggere bidra til økt kultivering av fiskevannene i Romeriksåsen 9 at flest mulig barn i Nannestad trygt skal kunne gå eller sykle til egen skole, på sykkel eller gangveier. at kulturlandskapet vi i dag har tett inntil boligområdene, bevares. at kulturlandskapet sikres og at det gis levedyktige vilkår for kommunens landbruk. at det gode arbeidet som er i gang med kildesortering fortsetter, og forbedres. at alle kommunens biler skal være miljøvennlige,

11 Politisk regnskap Noe av det Nannetstad Venstre har gjort: Økt driftsbudsjetter på skolene Sikret videre drift av NUSKOS og Heggli Gård Nybygg og utvidelse av Preståsen Skole Satt i gang planlegging av utbygging Maura Skole med flerbrukshall Økt tilskudd til idretten Økt tilskudd til løypekjøring Bankgarantier til lag, foreninger og stiftelse Tilskudd til varmestue på Nordåsen Nannestad Skisenter, bidratt til utbygging av vei og parkeringsplass Sikre drift av kunstgressbanen på vinterstid Full barnehagedekning Miljøgata i Maura Gang- og sykkelvei i Åsgreina Forhindret bygging av anleggsvei ved Vargveien og Jervveien på Prestmosen Skatepark i Nannestad Idrettspark Økt skolebusstilbud på farlige skoleveier Økt lånerammen på startlån og boligtilskudd Økt lønn til støttekontakter Aktivitør på sykehjemmet Bevare Frivillighetens Hus på Holter Oppussing av sykehjemmet Hjemmebesøk som et tilbud for de over 75 år Forhindret innføring av eiendomskatt Innført klimaplanen i kommunen Videre drift Mauraklubben 11 10

12 Våre kandidater Petter Guldbrandsen (44) Lærer, Nannestad Ordførerkandidat Interesse oppvekst, skole, og eldreomsorg. Verv Nannestad IL, Grunnlegger Badeklubben Kjell-Erik Dahl (41) Salgssjef, Åsgreina Interesse idrett, kultur, skole, oppvekst og omsorg. Verv i Nannestad Idrettsråd, Nannestad IL Karl-Henrik Laache (57) Bonde og student, Nannestad Interesse skolepolitikk, landbruk og kultur. Tidl. leder Akershus Bondelag, Økokorn, FAU Preståsen Ine Westengen (18) Student, Holter Interesse miljø, dyrevern og ruspolitikk. Verv Nestleder Akershus Unge Venstre Ingrid Toftaker Vågen (19) Stasjonsmedarbeider, Nannestad Nannestad Skisenter, skole Are Gunnulfsen (34) Mekaniker, Maura Interesse oppvekst, friluft og kultur Leder av Rådet for funksjonhemmede, driiftstyret Preståsen skole Bjørnar Myrén (37) Kontraktsleder, Åsgreina Oppvekst, skole, idrett Verv Åsen IL, Tidl Nannestad IL 8. Jan Otto Snortheim 9. Stine Benedicte Kristiansen 10.Else Berit Klingenberg 11. Raymond Wold- Schätzer 12. Naveed Ahmed 13. Celine Kronen Mowinkel 14. Tommy Jensen 15. Grethe Austad 16. Per Ragnar Lien 17. Niclas Schei 18. Lars Axelsen 19. Nina Kirknes Helin 20. Sveinug Skar 21. Jarle Berg 22. Clas Lillerud Skogseth 23. Espen Solberg 24. Birgit Syrtveit Larsen 25. Trond Hushagen 26. Eva Lien 27. Gunnar Fjellhammer 28. Per A. Iversen 29. Jugal Sharma 30. Marit Johansen 31. Marit Dalsheim 32. Robin Skogseth 33. Steinar Laugen 34. John Rønning 35. Hans Petter Vestengen 36. Sidsel Scharffenberg Sandberg 37. Jon Tefre Vi i Nannestad Venstre er stolte over å stille full liste til årets valg. Det viser engasjement rundt våre meninger og at våre saker er viktige. Har du noen spørsmål eller ønsker å melde deg inn er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Godt valg!

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer