Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart"

Transkript

1 REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) , GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent Vedtatt forlenget til 2016 i Regional planstrategi (vedtatt 2012, godkjent 2014) Hovedperspektiver: Klima og folkehelse Mål: 1. God livskvalitet for alle som bor i Østfold. 2. Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og samhandling. 3. Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor. Delmål under hvert av hovedmålene. Definert innen områdene levekår/folkehelse, verdiskaping og miljø, inkl. fylkesdekkende arealstrategi (kartfestet, se «Plankart»). Arealstrategien inneholder bl.a.: - Hovedtrekk i regionale jordbruksbelter, grønnstruktur og vassdrag. - Langsiktig grense for by- /regionsentre og områdesentre. «Hovedtyngden» av veksten hit i et 40-årsperspektiv, utbyggingsrekkefølge fordeles i tre kommuneplanperioder frem mot Størrelsen på arealene innenfor byggegrensen begrenses av tallfestede retningslinjer til FP(se neste kolonne). - Vekst i øvrige sentra definert som «vedlikeholdsutbygging». - Næringslokalisering: ABCprinsippet lagt til grunn: A-lokaliteter: til tettstedene. B-lokaliteter: definert regionale «avlastningsområder for handel». C-lokaliteter: definert som regionale næringsområder markert i plankartene. Retningslinjer for energi- og arealbruk, bl.a. for - vern av naturressursene - kystsone og vassdragsnære områder - samordnet areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster og effektiv arealutnyttelse Det siste inkluderer retningslinjer for: - senterstruktur - langsiktig byggegrense - rekkefølgebestemmelser og volumer for tettbebyggelse - arealregnskap - parkering - boligbebyggelse - næringslokalisering, inkl. kjøpesenterbestemmelse - parkering - kollektiv: traseer, fremkommelighet og mål for frekvens - fritidsboliger - kystsone

2 Et attraktivt og bærekraftig Vestfold Strategier Retningslinjer Plankart Regional plan vedtatt 2013, godkjent. Samfunnsmål: 1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. 2. Matjordarealet er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. 3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. 4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter. 5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. 6. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. 7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. 8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. Samfunnsmålene er supplert av 12 effektmål (ønsket virkning av planen) med tilhørende indikatorer for måloppnåelse. Planen inkluderer KU, bl.a. med tallfestede disponeringsoversikter for ulike arealformål. Til mål 1: Fremme en balansert samfunnsutvikling. Samarbeide om felles langsiktige mål. Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealpolitikken. Til mål 2: Bruke ressursene til samfunnsutvikling. Være tydelig og forutsigbar både om vernehensyn og utviklingsrom. Til mål 3: Styrke byene og tettstedene. Legge tydelige rammer for by- og tettstedsvekst. Samarbeide om byutvikling. Fortetting med kvalitet. Gi rom for ulikhet. Til mål 4: Tilrettelegge en bred og smart meny av næringsområder og lokaliseringsmuligheter. Gi forutsigbare arealmessige rammer. Skape utviklingsrom for næring i byer og knutepunkt. Dyrke Vestfolds særpreg og fortrinn. Til mål 5: Tilrettelegge gode stabile bomiljøer for alle. Bedre muligheten for arbeid til alle. Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagslivet. Integrere folkehelseperspektivet i all planlegging. Bidra til trygg og sikker drikkevannsforsyning til fastboende, besøkende og næringsliv. Til mål 6: Samordne areal- og transportplanleggingen. Endre reisemiddelfordeling i byer og tettsteder. Prioritere myke trafikanter. Styrke regionens utviklingsmuligheter. Til mål 7: Konsentrere by- og tettstedsutviklingen. Satse på miljøvennlige transportformer. Forvalte ressursene helhetlig med tanke på økologiske kretsløp. Tilpasse arealplanlegging og utbyggingsløsninger til klimaendringer. Retningslinjer for arealplaner: - hovedtrekk i det regionale utbyggingsmønsteret, med «hovedtyngden» av veksten innenfor langsiktige utviklingsgrenser definert i planen - begrensninger på arealbruk innenfor langsiktige utviklingsgrenser - volum på vekst utenfor definerte utviklingsområder - vern foran vekst utenfor definerte utbyggingsområder - konkretiserte føringer på kommunenivå for befolkningsutvikling, fortetting, utbyggingsmønster og arealutnyttelse (presentert i egne kommuneark). - krav om fastsetting av regional grønnstrukturs ytre grense i kommuneplanenes arealdel - krav knyttet til nær 40 kulturmiljøer definert i planen - retningslinjer knyttet til geologiske ressurser og vannressurser - plan-/prosesskrav knyttet til by- og tettstedsutvikling med kvalitet - ABC-prinsippet for næringsutvikling, pluss krav om avklaring av arealutnyttelse. - geografisk utpekte regionale næringsområder (nåværende og framtidige) - føringer knyttet til planprosess og universell utforming, relatert til folkehelse. - føringer for målrettet bruk av samferdselsmidler og økt bruk av «virkemiddelpakker» - krav om fastsetting av hovedtraséer for sykkel i alle kommuner - føringer for stedstilpasning av fysiske samferdselstiltak - retningslinje knyttet til rekkefølgebestemmelser (?) - føringer for prioriteringer og drift i kollektivtransporten, samt ivaretakelse av traseer for hovedstrukturen i kollektivnettet - føringer for stasjonslokalisering og arealbruk nær stasjonene, samt utvikling av publikumsvennlige og funksjonelle knutepunkt. - parkering - klima og energi

3 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan under utarbeiding, høring høsten Hovedmål = Osloregionens mål: - konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa - arealeffektivt utbyggingsmønster basert på flerkjernet utvikling og bevaring av grønnstruktur - effektivt og miljøvennlig transportsystem som binder regionen sammen, til resten av landet og til utlandet Underordnede mål: Gjennom plansamarbeidet skal: Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at Norge skal være klimanøytralt innen Det legges til rette for å håndtere en sterk framtidig vekst i befolkningen. Jordbruksarealer i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om å halvere den årlige omdisponeringen av dyrka jord. Naturmangfoldet i Oslo og Akershus forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om naturtyper og artsmangfold. Næringslivets konkurransekraft bedres, ved at transporttilbudet for arbeids- og fritidsreiser samt varestrømmer (logistikk) forbedres. Investeringer og prioriteringer i transportsystemet understøtte utviklingen av en effektiv arealbruk, og økte andeler av persontrafikken med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Byer og tettsteder i Oslo og Akershus utvikles med kvalitet og innhold, ved at økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng. Målkonflikter identifiseres og avveies. Alle involverte parter forplikter seg til å følge opp føringer og samarbeide om å finne fram til gode løsninger og realisere dem. Strategier Retningslinjer Plankart Overordnede strategier for regional areal- og transportstruktur: - Videreutvikle Oslo by som landets hovedstad - Styrke regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner i Akershus - Utvikle bybåndet med bedre sammenhenger i bystrukturen - og høy utnytting av kollektivtransport - Prioritere utvikling av noen lokale byer og tettsteder i Akershus - Opprettholde gode og stabile bomiljø utenfor de prioriterte vekstområdene Arealstrategier: - Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser til prioriterte vekstområder - Utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet - Innenfor prioriterte vekstområder bør vekst gå foran vern - Utenfor prioriterte vekstområder skal vern gå foran vekst - Lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted - Utvikle terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk utenfor byene Transportstrategier: - Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur - Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser og bykvalitet - Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur - Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport - Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane og avlaster tettbygde områder for unødvendig tungtransport - Innretning av planarbeid og prioriteringer - Vekst i kommunene - Bolig- og arbeidsplassvekst i prioirterte vekstområder - Utvikling utenfor prioriterte vekstområder - Vurdering av orråder i gjeldende kommuneplan - Krav til arealutnyttelse - Kvalitetskrav til arealutvikling - Langsiktig grønn grense mellom vekst og vern i prioriterte vekstområder - Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder - Rett virksomhet på rett sted - Områder for arbeidsplassintensive virksomheter - Terminalområder og regionale næringsområder for gods og logistikk - Innretning av transportprioriteringer - Kollektivforbindelser som skal styrkes - Samordnet parkeringspolitikk - Innfartsparkering - Transportløsninger og kollektivknutepunkt i prioriterte vekstområder - Trygt og tydelig nett for gange og sykling - Utvikling av veinettet

4 Areal- og transportplan Buskerudbyen Strategier Retningslinjer Plankart Vedtatt 2013 Visjon: Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse. Hovedmål: 1 Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig. 2 Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere. 3 Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner. 4 Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og transportsystemet. Nærmere om hovedmål 2: Frem mot 2023 skal planen bidra til å realisere nasjonalt mål om at trafikkveksten i persontrafikken i byområdene må tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Andel syklende skal dobles, andelen kollektivreisende (buss og tog) skal dobles, andelen gående skal øke og andelen reiser med privatbil (bilfører + bilpassasjer) skal reduseres med minst 10 prosentpoeng. Overordnet strategi 6 prioriterte utviklingsområder: 5 regionale hovedutviklingsområder: - kompaktbyen Kongsberg - Hokksund - Mjøndalen - sentrale deler av Drammen - Lierstranda I tillegg et lokalt utviklingsområde: - Vestfossen Utdypende strategier by-/tettstedsnivå i plandokumentet. I tillegg omfattende strategier for arealbruk og transportsystem, gjengitt på neste side. Hovedtilnærminger (sammendrag av strategiene): - Arealbruk samordnet med strategier for å begrense vekst i bilbruk. - Etablering av prioriterte utviklingsområder for boligvekst og arbeidsplassvekst i Buskerudbyen og med jernbane som ryggrad i transportsystemet. - Tydeligere policy for næringslokalisering; rett virksomhet på rett sted. - Tydelig fokus på attraktiv tettstedsutvikling. - Videre samarbeid om etablering av en bypakke med helhetlig samferdselssatsing Overordnet strategi - Prioriterte utviklingsområder Attraktiv by- og tettstedsutvikling - kvalitetskrav skal defineres i kommuneplanens arealdel - Sentrumsplaner med egne kvalitetskriterier Næringsvekst og lokalisering - A-virksomheter - B-virksomheter - C-virksomheter - Store virksomheter Arealutnyttelse - Krav til arealutnyttelse skal fastsettes i kommuneplanen Boligutvikling og vekst - Balansert boligstruktur - Utvikling og regulering av nye boligområder Jernbane og togtilbud - Jernbane og togtilbud - Togstopp for Kongsberg Teknologipark Forbedret busstilbud - Kommunens vurdering av framkommelighetstiltak for buss i vegnettet - Vegholders ansvar for framkommelighet for buss i vegnettet - Tilrettlegging for bussbetjening - Innfartsparkering/park-and-ride Sykkel - Viktige hovedruter for sykkeltrafikken Gåing - Tilrettelegging for gående Parkering - Parkeringsstrategier skal innarbeides i kommuneplanen Samarbeid - Prosess for revisjon av handlingsprogrammet - Prosess ved uenighet om tolkning av innhold i arealog transportplanen

5 Strategier for areal- og transport, Buskerudbyen: Det skal legges til rette for utvikling av utvalgte konsentrerte og flerfunksjonelle byer og tettsteder; med både arbeidsplasser, et variert bolig- tilbud, handel og kulturopplevelser. Prioritering av utvikling i utvalgte byer og tettsteder innebærer samtidig behov for å si nei til prosjekter og utvikling utenfor de prioriterte utvikling-sområder og som svekker sentrums attraktivitet. Det skal etableres gode overordnede grønne strukturer og infrastruktur for gående og syklende som legger til rette for fysisk aktivitet. Det skal etableres et høyverdig kollektivtilbud som er konkurransedyktig med privatbil. All fysisk infrastruktur skal være universelt utformet. Sentrumsområder skal sikres tilgjengelighet for besøkende og handlende. Parkeringsanlegg skal lokaliseres slik at biltrafikk belaster by- og tettstedsområder minst mulig. Det skal utarbeides kvalitetskriterier for byutvikling og sentrumsutvikling som ivaretar balansen mellom en ønsket høy arealutnyttelse og fortet-ting med kvalitet. Utforming av klare plankrav skal sikre forutsigbarhet for utviklere. Det offentlige skal ta i bruk et bredt spekter av virkemidler for å initiere privat investeringslyst sentralt i byer og tettsteder; herunder å etablere offentlige byrom og møteplasser med høy kvalitet. Det offentlige skal gå foran med egne lokaliseringsbeslutninger og stimulere til transformasjon og fortetting av byer og tettsteder. Eksisterende sentra innenfor prioriterte utviklingsområder skal styrkes framfor å etablere nye. Unntak gjelder for Lierbyen. Lierbyen bør være vekstområde for handel og service / tjenesteyting i Lier fram til utvikling av Lierstranda kan finne sted. Sentrumsområder skal sikres god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Det er allerede klare begrensninger for å utvide kjøpesentre utenfor sentrumsområder i prioriterte utviklingsområder. Begrensningen bør også gjelde handel med såkalte arealkrevende varer, jfr. definisjon i gjeldende fylkesdelplan. Kommunene skal i revisjon av kommuneplanens arealdel definere hvor transportkrevende og plasskrevende varer tillates etablert i næringsområder i kommunen, jfr definisjon av plasskrevende varer i gjeldende fylkesdelplan. A-virksomhet; arbeidsplassintensiv eller besøksintensiv næring skal søkes lokalisert til sentrumsområder i prioriterte utviklingsområder og helst nær kollektivknutepunktet. B-virksomheter; virksomheter med lavere arbeidsplass- og besøksintensitet kan lokaliseres i mindre sentrale områder, men gjerne i tilknytning til kollektivtraseene. B-virksomheter bør primært lokaliseres innenfor prioritert sone for arbeidsplassvekst i prioriterte utviklingsområder eller sekundært til andre eksisterende næringsområder med kollektivbetjening. Lokalisering vil være avhengig av virksomhetens karakter. C-virksomheter; plass- eller transportkrevende virksomhet skal søkes lokalisert til næringsområder med tilknytning til infrastruktur (veg, jernbane eller havn) med tilstrekkelig kapasitet. Havnerelatert virksomhet skal søkes lokalisert til Drammen havn eller til næringsområder nær Drammen havn. Virksomheter som krever stort areal, og som har mange ansatte eller besøkende, skal søkes lokalisert slik at transportbehovet begrenses mest mulig eller at flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt. Slike virksomheter bør lokaliseres slik at etableringen styrker eksisterende by- og tettstedsstruktur. Godsterminal bør søkes etablert i et Østlandsperspektiv og slik at etableringen både ivaretar ønsket om mest mulig miljøvennlig og effektiv gods- transport og at virksomheten skaper minst mulige utfordringer for annen arealbruk. Kommunene bør etablere boligutviklingsprogram ut i fra kunnskap om gjennomføringsmuligheter for fortetting og transformasjon i prioriterte utviklingsområder. Det skal etableres rekkefølgebestemmelser med prioritering av i hvilke områder boliger skal realiseres tidlig og sent i planperioden fram til Nye boligområder søkes utviklet i gang- og sykkelavstand til kollektiv- knutepunkt og sentrumsområder. Uregulerte boligområder som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og ikke følger strategiene for boligutvikling i denne planen vurderes på nytt ved revisjon av kommuneplanen. Overordnet strategi for Buskerudbyen, med handlingsprogram legger vekt på tiltak som fokuserer på å utnytte eksisterende byggeområder best mulig dette for å redusere behovet for å ta nye arealer i bruk. Krav til arealutnyttelse i byggeområder skal fastsettes i kommunale planer og ut fra lokale forhold. Eksisterende næringsareal bør utnyttes mer effektivt. Krav til tetthet vil være avhengig av lokale forhold og type næringsvirksomhet. Også i næringsområdene utenfor prioriterte utviklingsområder bør areal- ene utnyttes mer effektivt, men slik at hensyn til omgivelser ivaretas. Det skal arbeides for å legge til rette for at strekningen mellom Drammen og Kongsberg kan betjenes av et moderne togtilbud med minimum to togavganger i timen. Som et første steg på vei mot målet, bør togtrafikken på strekningen Drammen Hokksund ha halvtimesfrekvens så rask som mulig. Knutepunktene Hokksund og Mjøndalen bør i tråd med nasjonale krav til universell utforming rustes opp og tilpasset et forbedret togtilbud så raskt som mulig. Så raskt som mulig bør også Kongsberg Teknologipark betjenes av tog, i første omgang med togstopp på Gomsrud. Stasjonsstruktur mellom Drammen og Asker avklares i interkommunalt plansamarbeid mellom Drammen og Lier. Nødvendig infrastruktur og stasjonsopprusting forutsettes finansiert gjennom statlige bevilgninger til Jernbaneverket og som sammen med Buskerudbypakke 2 skal sikre en fullfinansiert samferdselspakke der nødvendig transporttilbud samordnes med arealstrategier i denne plan. Busstilbudet i Buskerudbyen skal videreutvikles med utgangspunkt i eksisterende rutenett og stoppmønster med vekt på høyfrekvente løsninger mellom befolkningsrike områder og lokale / regionale senter og til de viktigste kollektivknutepunktene med gode togtilbud. I første omgang bør tilbudet forsterkes med økt frekvens på strekninger der det er markedsmessig best potensiale for vekst i antall passasjerer. Busstilbudet vil også kunne forbedres ved en rekke andre tiltak enn frekvensøkning, f.eks. ruteinformasjon / sanntidsinformasjon, takst- systemer / pris- og sonesystem, billetteringssystemer, utforming og drift av holdeplasser og kollektivterminaler m.m. Bussen skal prioriteres i vegnettet og slik at bussen er sikret mest mulig hinderfri framkommelighet. Nødvendig infrastruktur og tilbudsforbedring av busstilbudet forutsettes finansiert gjennom samarbeidspartnernes ordinære budsjetter, som sammen med statlig finansiering og trafikantbetaling i Buskerudbypakke 2 skal sikre en fullfinansiert samferdselspakke der nødvendig transporttilbud samordnes med de arealstrategier som fastlegges i denne planen. Utvikling av konkrete tiltak i vegnettet skal konkretiseres i forbindelse med tiltaksplanlegging i Buskerudbypakke 2. Tiltak skal være i tråd med anbefalinger i KVU for Buskerudbypakke 2. Nødvendig infrastruktur forutsettes finansiert gjennom samarbeidspartnernes ordinære budsjetter, som sammen med statlig finansiering og trafikantbetaling i Buskerudbypakke 2 skal sikre en fullfinansiert samferdselspakke der nødvendig transporttilbud samordnes med de arealstrategier som fastlegges i denne planen. Det skal utvikles en mer helthetlig og gjennomarbeidet sykkelstrategi for Buskerudbyen. Helhetlige planer for hovednett for sykkeltrafikken skal utvikles. På kort sikt skal anlegg gjennomføres først på prioriterte nøkkel- strekninger; Utbedring av sentrale ruter / punkter i byer og tettsteder (< 1 km fra sentrum) Utbedring av hovedårer fra bysentra og kollektivknutepunkter til boligområder (< 5 km fra sentrum) Det skal legges bedre til rette for sykkelparkering i prioriterte knute- punkter og tettsteder. Det skal legges bedre til rette for helårssykling. Fram mot 2023 skal også sammenhengende regionale sykkelruter utvikles. Sykkelsatsingen i Buskerudbyen skal samordnes gjennom egen planfaglig koordinator. Det skal utvikles lokale gåstrategier i kommunene for de prioriterte utviklingsområder. Det skal utvikles et sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming. Særlig skal det vektlegges å ha gode gangforbindelser i kollektiv- knutepunkter. På kort sikt skal anlegg gjennomføres først i prioriterte punkter og på prioriterte nøkkelstrekninger; Utbedring av gangforbindelser i kollektivknutepunkter. Utbedring av prioriterte gangruter i sentrumsområder i byer og tettsteder (< 1 km fra sentrum / kollektivknutepunkt). Utbedring av hovedårer fra bysentra og kollektivknutepunkter til boligområder (< 3 km fra sentrum og ev. andre tyngre arbeidsplasskonsentrasjoner). Drift (også vinterstid) og vedlikehold skal holde en standard som gjør gåing attraktivt hele året. Drammen Havn skal videreutvikles som stamnetthavn på Holmen i Drammen. Behovet for tilstrekkelig kapasitet i vegnettet for næringslivets transporter søkes ivaretatt ved å iverksette samordnede areal- og transportstrategier slik at man unngår sterk vekst i privatbilbruk. På lengre sikt få etablert løsning for godshåndtering som kan betjene for-ventet vekst i godsmengder til/fra Buskerudbyen og da sett i perspektiv av terminalstruktur og logistikkløsninger i Oslofjordområdet. Parkeringsstrategier skal følges opp i tråd med definerte tiltak i handlings- program for Buskerudbypakke 1. Nye parkeringsnormer (både minimums- og maksimumsnormer), skal være samordnet i en felles mal og tilpasses behov i den enkelte kommune. De nye normene skal innføres senest ved revisjon av kommune-planens arealdel. Det skal innføres maksimumsnormer for parkering for kontor og handel ved nybygg, ombygging og bruksendring. Samordnet felles mal skal være differensiert i geografiske soner med strengere normer i sentrale områder enn i mindre sentrale. For å gjøre det rimeligere å bygge skal det vurderes å senke minimums- kravet til parkering for boligformål i sentrumsområder og i prioritert sone for boligvekst i prioriterte utviklingsområder. Det skal legges til rette for pendlerparkering/innfartsparkering med gode overgangsmuligheter til kollektivtransport.

6 FDP Hamarregionen Strategier Retningslinjer Plankart (SMAT) 1 Vedtatt 2009, godkjent (revisjon av FDP , godkjent 2001) Intensjonen med planen: - Årlig vekst i regionen minst lik landsgjennomsnittet - Fastsette hovedprinsipper for arealbruk, først og fremst avveiningen mellom by-/tettstedsutvikling og vern av dyrket mark. Planen bygger på en lokaliseringspolitikk for aktiviteter som skaper minst mulig transport, og støtter opp om eksisterende tettsteder. Hovedmål: 1. Det skal kanaliseres befolkningsvekst til Hamarregionen. 2. Fornyelses- og utviklingsmulighetene i Hamarregionen skal styrkes gjennom samordnet miljø-, arealog transportutvikling. Delmål til hovedmålene: MI.1 Det planlegges for en periode på vel 20 år, fram til 2030, med en årlig befolkningsvekst minst lik landsgjennomsnittet. Det dimensjoneres for en befolkningstilvekst på 9000 til personer og et boligbehov på 6000 til 8000 boliger i planperioden. MI.2 Det skal dimensjoneres for et minstebehov på 6000 til 8000 nye arbeidsplasser i planperioden. MII.1.1 Sektorinteresser skal ses og vurderes i sammenheng. MII.1.2 Planleggingen skal skje uavhengig av kommunegrensene. MII.2.1 Sammenhengende landbruksområder i de beste klimasonene og med den beste jordkvaliteten skal vernes mot nedbygging og oppdeling. Videre tettstedsutbygging styres mot de minst verdifulle arealene. MII.2.2 Utbyggingsområdene skal knyttes til eksisterende tettsteder og brukes for å gjøre stedene tettere, og med ubebygde belter mellom tettstedene. Det skal skapes klare og naturlige langsiktige grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområdene. MII.2.3 Regionen skal ta sin andel av arbeidet med å nå de nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp. Dette skal skje ved å forsterke utbyggingen i eksisterende tettsteder, ved ikke å etablere nye tettsteder, ved energieffektivisering og ved CO2-nøytral energibruk og bedret tilrettelegging for kollektivtransport og gange og sykling. MII.2.4 Ved all utbygging skal hensynet til godt bomiljø ivaretas. Trafikksikre og støy- og luftforurensningsfrie områder skal tilstrebes. MII.2.5 Områder med verdifulle kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner skal unngås som utbyggingsområder. Ved utbygging skal eventuelle kulturminner tas vare på som ressurser i utbyggingsområdene. MII. 2.6 Områder av stor verdi for friluftslivet skal sikres mot nedbygging, inngrep og støy. Det legges særlig vekt på å sikre nærfriluftsområder og sammenhengende grønnstruktur mellom bebygde områder og friluftsområdene. MII. 2.7 Grønnstrukturen i tettstedene skal videreutvikles og sikret attraktiv adkomst og tilgjengelighet for befolkningen. MII. 2.8 Viktige områder for biologisk mangfold skal vernes mot utbygging. MII. 2.9 Det skal gjennomføres estetiske vurderinger i alt plan- og byggearbeid i forhold til landskap og eksisterende og ny bebyggelse. Ved fortetting er utfordringene særlig store. MII.3.1 Valg av utbyggingsmønster skal bidra til å begrense transportbehovet ved å prioritere løsninger som gir korte avstander til service og daglige gjøremål og ved å legge til rette for mest mulig gang- og sykkeltrafikk. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkter på hovedårene for kollektivnettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern under forutsetning av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturminner og grønnstruktur. MII.3.2 Kollektivtransporten skal utvikles på en slik måte at den blir en viktig faktor i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. MII.3.3 Mulighetene for høyere tomteutnyttelse innenfor eksisterende by- og tettstedsområder skal utnyttes optimalt. Ved omdisponering av inneklemte landbruksområder, skal det planlegges for høy tomteutnyttelse og høy områdekvalitet. MII.3.4 Arealer i tettstedenes randsoner er aktuelle å vurdere omdisponert til utbygging dersom det gir forbedret arrondering, kort avstand til service og klarere grenser mellom tettstedene og de tilliggende landbruksområder og natur- og kulturmiljøene. MII.3.5 Når Dovrebanen utvides med dobbeltspor mellom Eidsvoll og Lillehammer, skal etablering av lokaltog mellom Tangen og Moelv vurderes. Rørosbanen mot Elverum skal utvikles til å inngå som en integrert del av det lokale kollektive transportsystemet. MII.3.6 Det skal etableres sammenhengende gang- og sykkelveger i og mellom tettstedene i regionen. MII.3.7 Det overordnede vegnettet med riks- og fylkesveger skal utvikles med forsvarlig standard. MII.3.8 Retningslinjer for universell utforming skal legges til grunn for all planlegging i regionen. MII.4.1 Planen skal bidra til at regionen kan gi et godt og differensiert tilbud til bolig- og næringsformål, basert på det enkelte tettsteds fortrinn og særpreg, og rettet mot å tilfredsstille det som etterspørres i markedet. MII.4.2 En positiv utvikling av Hamar stortettsted er en forutsetning for å nå målet for planen. MII.4.3 Fortettings- og utbyggingsområdene skal hver for seg, og i samspill med eksisterende by- og tettsteder, representere høy kvalitet og attraktivitet, slik at områdene blir gode å bo og leve i. De enkelte tettsteder skal utformes med sikte på å ivareta og videreutvikle deres fortrinn. Geografisk virkeområde Samordning/samarbeid Miljø - Klima og energi - By- og tettstedenes hovedgrønnstruktur - Kulturlandskap, kulturmiljøer og boliogisk mangfold Arealbruk - Effektiv by- og tettstedsstruktur - Rapporteringsrutiner Transport - Kollektivtransport - Sykkelvegnett - Vegnett - Lokaliseringspåvirkning - Restriksjoner på bilbruken - Parkering ved kollektivtrafikknutepunkter - Godsterminal By- og tettstedsutvikling - Hovedsenter (Hamar) - Kommunesentra - Kommunedelsentra - Lokalsentra - Boliger i sentra - Norm for tettstedsnivå forbedringstiltak Utbyggingsområder - Boligområder - Næringsområder - Sanderud (sykehusområde) 1 Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling i 6 byer og tettsteder og 2 næringsområder i Hamarregionen

7

REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN vedtatt eller igangsatt etter 2008

REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN vedtatt eller igangsatt etter 2008 REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN vedtatt eller igangsatt etter 2008 Dette dokumentet gir en oversikt over regionale planer i Osloregionen som er vedtatt eller igangsatt etter 2008. Oversikten er et bakgrunnsdokument

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune

Kulturminner i by- & stedsutvikling. Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune Kulturminner i by- & stedsutvikling Anne Traaholt, seksjon for kulturminnevern, Akershus fylkeskommune 1. Klimagassutslippene reduseres slik at regionen bidrar til å oppfylle de nasjonale målene om at

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 2013 2016 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 23 Regional plan vedtatt 7. februar 2013 FORORD Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 ble godkjent i kommunestyrene i Lier,

Detaljer

Fylkesdelplan for Samordnet Miljø-, Arealog Transportutvikling - (SMAT) i 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i Hamarregionen 2009-2030

Fylkesdelplan for Samordnet Miljø-, Arealog Transportutvikling - (SMAT) i 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i Hamarregionen 2009-2030 Plansamling 17-19 oktober 2011 Scandic hotell, Hamar Fylkesdelplan for Samordnet Miljø-, Arealog Transportutvikling - (SMAT) i 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i Hamarregionen 2009-2030 Wilhelm Murray

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 23

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 23 Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 23 Høringsutgave 15. juni 2012 Høringsfrist 20. september 2012 kortversjon bakgrunn VISJON STRATEGI VIRKNING planlegging for det gode liv Hvordan vi legger til

Detaljer

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune,

> Samordnet kommuneplanrullering i Follo. Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, > Samordnet kommuneplanrullering i Follo. > Viktige utfordringer i pålagt plansamarbeid Nina Ødegaard, kommunalsjef i Oppegård kommune, leder av areal og samferdselsgruppen i Follo Follorådet: Arealutviklingen

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner

Folkehelse i regionale areal- og transportplaner Folkehelse i regionale areal- og transportplaner v/ Bernt Østnor, rådgiver regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune 4 regionale planer i Rogaland for samordnet areal og transportutvikling: Ryfylke

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Slik vil vi bo i buskerudbyen

Slik vil vi bo i buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i buskerudbyen kongsberg FeLLeS areal- og transportplan HØRInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Kongsberg? Kjære innbygger i kongsberg Har du hørt om Buskerudbyen?

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Landets kunnskapshovedstad! Oslo skal være en attraktiv by nasjonalt og internasjonalt! Fremtidens oppgaver skal løses smartere!

Landets kunnskapshovedstad! Oslo skal være en attraktiv by nasjonalt og internasjonalt! Fremtidens oppgaver skal løses smartere! Bård Folk Landets kunnskapshovedstad! Oslo skal være en attraktiv by nasjonalt og internasjonalt! Fremtidens oppgaver skal løses smartere! Trygg, åpen og tilgjengelig by! Trygghet for å få kommunale tjenester

Detaljer

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling

Regional plan for areal og transport. Nettverkssamling november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Regional plan for areal og transport Nettverkssamling 21-22. november 2016 Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling Oslo og Akershus i vekst - utfordringer Transport: Klima, tilgjengelighet, plass

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging 1.12.14 Arthur Wøhni Kommunaldirektør Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 27.09.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse.

Høring Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Forslag til uttalelse. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 16.07.2015 Saksnr.: 201500990/177 Emnekode:

Detaljer

slik vil vi bo i Buskerudbyen

slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon slik vil vi bo i Buskerudbyen nedre eiker Felles areal- og transportplan HørInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Nedre Eiker? Kjære innbygger i nedre eiker Har du hørt om Buskerudbyen?

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

slik vil vi bo i Buskerudbyen

slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon slik vil vi bo i Buskerudbyen ØVRE EIkER FELLEs AREAL- og TRAnsPoRTPLAn HØRInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Øvre Eiker? Kjære innbygger i ØVRE EIkER Har du hørt om Buskerudbyen?

Detaljer

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll 1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 23.11.2015 Sak: 228/15 Resultat: Innstillingvedtatt Arkivsak: 15/5328 Tittel: Saksprotokoll - Høring - Revisjon av

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager

Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging. Terje Kaldager Hvorfor samordnet areal og transportplanlegging Terje Kaldager Struktur for innlegget Dominerende utviklingstrekk Nasjonal og regional politikk Regionale eksempler Litt om innsigelser 2 Hvordan bruker

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

Mer kollektivtransport, sykkel og gange!

Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Mer kollektivtransport, sykkel og gange! Lars Eide seksjonssjef Statens vegvesen Mangedobling av persontransportarbeidet Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer

Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer Knut H. Ramtvedt, Samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune Framtidens byer Framtidens byer er et samarbeid mellom staten, næringslivet

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 2025 og 2050

Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen 2025 og 2050 TØI-rapport 1020/2009 Forfatter(e): Aud Tennøy, Annelene Holden Hoff, Tanja Loftsgarden og Jan Usterud Hanssen Oslo 2009, 121 sider Sammendrag: Kunnskapsgrunnlag for areal- og transportutvikling i Buskerudbyen

Detaljer

Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling

Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling Vedlegg D: Samordnet bolig, areal- og transportutvikling Dagens befolknings- og arealstruktur Asker Røyken Hurum, fortsatt stor befolkningsvekst, og økt transportbehov De tre kommunene hadde ved siste

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler

Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Byutviklingsavtaler Mulig innsatsområder og utfordringer i byutviklingsavtaler Faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i Storbyregionene 4. februar 2016 Presentasjon ved Kari

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fylkesrådmannens forslag til «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» (RPBA) Innlandsbykonferansen, Lillehammer 5.9.2012 Linda Lomeland, VFK Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Dagsaktuelt i Vestfold

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4

Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Kommuneplanen på 1,2, 3 og 4 Historien om en kommuneplan som sitter fast hos en stat som vil styre Norges største byutviklingsprosjekt og en grønn glorie 1 1. Hva er kommuneplan? 2. Hovedtrekk i kommuneplan

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Høyringsmøte planprogram for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rune Kippersund, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe,

Detaljer

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg - Seminar for folkevalgte 12.10.09 v/ Nils-Fredrik Wisløff, leder av styringsgruppen Buskerudbyen i større sammenheng

Detaljer

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum

Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum Handlingsplan for Sykkelbyen Elverum 2017-2020 Bakgrunn og organisering Det vises til «Intensjonsavtale for prosjektet Sykkelbyen Elverum» mellom Statens vegvesen, Hedmark fylkesavdeling og Elverum kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal

SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal SPR for SBATP og jordvern Olav Malmedal Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Hensikt Virkeområde Mål Retningslinjer for samordning av bolig- areal- og transportplanlegging

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK

Byrådssak 329/15. Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet ESARK Byrådssak 329/15 Høring - utkast til regional areal- og transportplan for Bergensområdet OHST ESARK-03-201500990-205 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune v/fylkesutvalget har vedtatt å sende forslag

Detaljer

5 Forhold til andre planer

5 Forhold til andre planer 46 GLOMMABANEN.MULIGHETSSTUDIE 5 Forhold til andre planer Planlegging av Glommabanen skal være i henhold til gjeldende planer for regionene Indre Østfold og Nedre Glomma. Under følger en gjennomgang av

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune

Fortetting i kommuneplanens arealdel. Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Fortetting i kommuneplanens arealdel Kjersti Finholt John H. Fylling Ålesund kommune Plannettverkssamling 3. februar 2016 Føringer om fortetting - statlige Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Disposisjon 1. Noen utfordringer for bærekraftige og konkurransedyktige regioner 2.

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer