Elæring ved Høgskolen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elæring ved Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt og blir en stadig viktigere del av høyere utdanning (Rektor Geir Ellingsrud i Ringer i vann. Fleksibel læring Kvalitetsreformen i praksis, Universitetet i Oslo 2006) Information and communication technologies (ICT), properly used, contribute to the quality of education and training and to Europe s move to a knowledge-based society. (Fra EU-kommisjonens elearning Programme Unlocking Knowledge, Empowering Minds.Free lecture notes, exams, and videos from MIT. No registration required. Overskrift fra MIT Open Courseware-presentasjon på nettet mai 2009:http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/about/about/index.htm )

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Anbefalinger...3 Kapittel 2: Problemstillingen...3 Kapittel 3: Behov for satsing på elæring...3 Mer fleksibel undervisning...4 Bedre kvalitet på undervisningen...4 En mer moderne og attraktiv høgskole...4 IKT-ferdigheter: et forventet læringsutbytte innen høyere utdanning...4 Gjenbruk av undervisning er kostnadsbesparende...5 Kapittel 4: Infrastruktur...5 Hovedproblemstilling: Senter eller nettverk?...5 Konklusjon: Elæringsnettverk...6 Forankring av Elæringsnettverket...6 Elæringsnettverkets oppgaver...6 Aktører i Elæringsnettverket...8 Elæringskoordinator...8 Elæringskonsulenter...9 Koordinator Fronterstøtte...9 Representanter fra avdelingene i nettverket...9 Representant(er) fra FA i nettverket...9 Representant fra IT i nettverket Representanter fra Driftsavdelingen i nettverket Øvrig infrastruktur Produksjonslokaler Pilotområder og prosjektmidler Digital læremiddelsamling (repository) Kapittel 5: Rettighetsproblematikk Kapittel 6: Økonomiske konsekvenser Generelt Konkret Kapittel 8: Forslag framdriftsplan Oversikt over vedlegg Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

3 Om bruken av ordet elæring I arbeidet med aktuelle problemstillinger er det i UH-sektoren i Norge de siste åra benyttet ulike uttrykk og begreper som fleksibel læring, fjernundervisning, nettbaserte studier, elæring mv, som til dels har hatt ulik og til dels overlappende betydning. Arbeidsgruppen anbefaler at HiT bruker samlebegrepet elæring om ulike fenomener og aktiviteter innen dette feltet. (vedlegg 3). Kapittel 1: Anbefalinger Anbefaling nr 1 Høgskolen bør utvikle en egen Handlingsplan for elæring som vil sikre en kvalitetsmessig god, systematisk og samordnet satsing. Anbefaling nr 2 Høgskolen bør etablere et Elæringsnettverk og tilknyttede tiltak som beskrevet i kapittel 4 Anbefaling nr 3 Arbeidsgruppen anbefaler at det som en midlertidig løsning inngås individuelle avtaler med den enkelte ansatte der høgskolen sikrer seg rettighetene til det materialet som produseres mot en kompensasjon. Kapittel 2: Problemstillingen HiT har i dag følgende formulering i sin strategiske plan for inneværende periode: Høgskolens infrastruktur for IKT skal utviklast vidare og utnyttast betre gjennom å utvikle nye IKT-baserte lærings- og arbeidsformer og å auke den pedagogisk kompetansen på dette området. Formuleringen er tilfredsstillende men er i liten grad fulgt opp med samordnet handling. Det finnes ikke noe samlet grep på dette området i høgskolen. Det finnes viktige menneskelige og tekniske ressurser for elæring i HiT (vedlegg 4), men disse ressursene utnyttes ikke på en samordnet måte og høgskolens satsing framstår som fragmentarisk. Det er behov for en systematisk satsing særskilt ut fra pedagogiske behov. (vedlegg 5: Eksempel: University of Manchester: elearning strategy ) Kapittel 3: Behov for satsing på elæring Arbeidsgruppen mener at nye IKT-baserte lærings- og arbeidsformer (punkt i HiTs strategiske plan ) elæring vil få vesentlig øket betydning for HiT i den kommende perioden. Dette må innebære økt økonomisk satsing på elæring og infrastruktur for digitale læremidler. Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

4 Både pedagogiske utfordringer ved å ta i bruk nettbaserte undervisningsmetode, og nye krav til å kunne studere uavhengig av tid og sted, tilsier at høgskolen må ha en mer systematisk og samordnet satsing på elektroniske læremidler og elæring. Satsing på elæring vil bidra til god undervisning og bedre læringsutbytte for høgskolens studenter på og utenfor campus. Vi forventer at en større del av de utdanningssøkende framover vil ta sin utdanning via nettbaserte tilbud. Tilrettelegging for studier over Internett krever utvikling og bruk av nye pedagogiske metoder. Høgskolen må følge med på utviklingen av nettbaserte tjenester i samfunnet og legge til rette for bruk av slike tjenester i studiearbeidet. Behovet for satsing på elæring må også ses i lys av HiTs universitetsambisjoner. Satsing på elæring og bruk av digitale læremidler kan styrke samarbeid på tvers av institusjoner og øke studentrekrutteringen. Mer fleksibel undervisning Elæring omfatter tjenester og metoder for undervisning og læring både på og utenfor campus. Dagens studenter er bredt sammensatt og har varierende av økonomiske og sosiale forpliktelser, og for mange kan det være vanskelig å følge undervisning på campus. Mulighet til å delta på et studium med lærestoff tilgjengelig via Internett kan gjøre studiet attraktivt for flere studenter. Det finnes flere eksempler på at studier ved høgskolen er tilrettelagt for fleksibel læring, for eksempel deltidsutdanning i sykepleie og masterstudiet i formgiving, kunst og håndverk, begge med god søkning. Nettbasert fleksibel undervisning vil være et godt alternativ for studenter som er i jobb, men som ønsker etter- og videreutdanning. I en kunnskapsintensiv økonomi er behovet for påfyll av kompetanse viktig. Det er en del av høgskolens samfunnsoppdrag å bidra til utdanning også for de som ikke kan delta i tradisjonell undervisning på campus. Bedre kvalitet på undervisningen Et pedagogisk opplegg med nettbasert undervisning og læremidler, som kan følges av studentene kontinuerlig og ikke kun gjennomføres i et klasserom en gang, åpner for at den pedagogiske kvaliteten blir bedre. Det blir flere til å slipe diamanten ved at andre lærere og fagpersoner kan gi tilbakemeldinger fordi undervisningen er tilgjengelig på nettet, i motsetning til undervisning som er privatisert til en begrenset gruppe. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike læringsstrategier. Med en større variasjon i undervisningsmetoder kan tilbudet til den enkelte student bli bedre, hvilket igjen vil kunne påvirke resultatene. En mer moderne og attraktiv høgskole HiT må framstå med god faglig kvalitet og være attraktiv for morgendagens studenter. Flertallet av studentene har erfaring med Internett og elæringssystemer (for eksempel Fronter) fra grunn- og videregående skole. Bruk av mobiltelefon/pda (m-læring), pc, ipod osv er dagligdags for de fleste ungdommer, og deltakelse i nettsamfunn som Facebook og MySpace er vanlig. Dette gir høgskolen og utdanningene en utfordring. Vi må ha personale som er fortrolig med ulike kommunikasjonsformer og bruk av digitale læremidler. Høgskolen bør ha en tydelig strategi for bevisstgjøring og kompetanseheving av høgskolens ansatte i bruk av digitale hjelpemidler. IKT-ferdigheter: et forventet læringsutbytte innen høyere utdanning Kunnskapsdepartementet vil ved utgangen av 2010 vedta et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner. Rammeverket er delt inn i tre sykluser (bachelor, master og ph.d.) og Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

5 beskriver læringsutbytte som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. I forslaget til rammeverk er IKT-ferdigheter vektlagt, særlig på bachelor- og masternivå. Rammeverket følger på denne måten opp intensjonene i Kunnskapsløftet for grunnskolen og videregående opplæring, der et av målene er å styrke de grunnleggende ferdighetene innen bruk av digitale verktøy. Høgskolens studier skal ligge innenfor et slikt rammeverk, og det er det avgjørende at våre studenter tilegner seg de forventede ferdighetene i løpet av studietiden. Gjenbruk av undervisning er kostnadsbesparende Ved å bygge opp en samling av fleksible digitale læringsressurser er det mulig å redusere antall timer til live undervisning. Dette er potensielt kostnadsbesparende ved at utviklede digitale læremidler kan gjenbrukes og inngå som komponenter i nye kurs, selv om det ikke er et mål i seg selv å spare undervisningsressurser. Særlig er det et potensiale for at slike elæringsprodukter kan danne grunnlag for større ressursbruk knyttet til refleksjon, dialog og samtale mellom lærer og studenter. En samling av elektroniske læremidler kan benyttes i, og øke omfanget av, bidrags- og oppdragsfinansiert undervisning i tråd med høgskolens ambisjoner. Elektroniske læremidler kan altså bidra til å frigjøre ressurser og til øke omfanget av undervisningen som gis. Arbeidsgruppen anbefaler at høgskolen utvikler en egen Handlingsplan for elæring som vil sikre en kvalitetsmessig god, systematisk og samordnet satsing. Handlingsplanen følger tidsramme for høgskolens strategiske plan og blir revidert i lys av denne. Kapittel 4: Infrastruktur Høgskolens satsing på elæring i ulike sammenhenger og på ulike nivåer kan bare bli en suksess hvis satsingen er grunnleggende forankret i den faglige og pedagogiske virkeligheten i høgskolen; i hverdagen preget av høgskolens kjerneoppgaver: undervisning, forskning og formidling. Det er samtidig nødvendig å utvikle en infrastruktur av tjenester og systemer som omfatter både (1) et virtuelt læringsmiljø (i dag Fronter) som er integrert med studieadministrative system, og (2) tjenester for støtte til produksjon, forvaltning, og bruk og gjenbruk av digitale læringsressurser. Hovedproblemstilling: Senter eller nettverk? Arbeidsgruppen har vurdert to ulike alternativer for infrastruktur: etablering av et nytt senter for elæring eller etablering av et fast nettverk for elæring som bygger på eksisterende strukturer og enheter. Arbeidsgruppen mener at med høgskolens geografiske spredning vil etablering av et separat fysisk senter ikke løse høgskolens utfordringer. En elæringsinfrastruktur vil uansett bestå både av nettbaserte og fysiske elementer (inkl mennesker, pcer, produksjonslokaler mv). Arbeidsgruppen mener at en må bygge på eksisterende strukturer og enheter og ikke bygge opp nye enheter for betjening av elæringsbehovene. Dette henger også sammen med at elæring må sees på som en normal og integrert del av HiTs aktiviteter. Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

6 Konklusjon: Elæringsnettverk Arbeidsgruppen mener at det er nødvendig å etablere et fast nettverk for elæring i høgskolen, som skal være drivkraften i høgskolens satsing på elæring. Nettverket må få som oppgave å drive fram satsingen blant fagpersonalet og i de enhetene som representerer en klassisk infrastruktur som støtteapparat for fagpersonalet. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres et fast nettverk i høgskolen. Elæringsnettverket må få som hovedoppgave å drive fram satsingen på dette området med forankring i høgskolens plandokumenter og strategiske planer i en egen handlingsplan for elæring. Høgskolens ledergruppe bør jevnlig (eks 2 ganger pr år) ha status og utfordringer som tema på egne møter. Forankring av Elæringsnettverket Arbeidsgruppen har vurdert ulike tilknytningsformer for nettverket til høgskolens sentrale ledd og satsing. I og med at satsingen skal være helhetlig for høgskolen, ser en det ikke som ønskelig at nettverket forankres i en av avdelingene. I og med at FA representerer en administrativ håndtering av aktuelle utfordringer med liten vekt på operative tjenester, mener arbeidsgruppen at det er lite hensiktsmessig å forankre nettverket i FA. Arbeidsgruppen har erfart at det er stort behov for forvaltning av læringsmidler i produksjon og bruk av digitale læringsressurser. Forvaltning av digitale læringsressurser vil uansett bli et viktig fokusområde framover. Med dette som bakgrunn, har arbeidsgruppen konkludert med at nettverket må forankres på høgskolens fellesnivå og vil anbefale at koordinatoren for Elæringsnettverket ansettes i biblioteket. Arbeidsgruppen mener at den personen som foreslås ansatt som koordinator for nettverket, må være en klassisk fagperson med erfaring som lærer og med betydelig innsikt i høgskolepedagogikk generelt og elæring spesielt. Nettverket som utvikles med basis i den foreslåtte satsingen, må omfattes av alle budsjettenheter i høgskolen: alle avdelinger og FA og de tre fellestjenestene. Elæringsnettverkets oppgaver Det kan bli feilaktig på forhånd i detalj å beskrive hvordan nettverket skal arbeide. Nettverket må selv definere og utvikle sine arbeidsoppgaver i tråd med behovene og øvrige erfaringer. Men noen grunnleggende oppgaver må løses av nettverket. Arbeidsgruppen vil antyde at følgende hovedområder er viktige: Pådriver Ledelse og strategi Pedagogiske grep Koordinering Kompetansebygging Spredning av informasjon Elæringspris Support og støtte Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

7 Ekstern støtte Retningslinjer, rutiner, standarder m.v. Dette kan beskrives blant annet på følgende måte: : Pådriver Være en drivkraft i å utvikle elæring og læringsmetoder i høgskolen, både i volum og kvalitet. Ledelse og strategi Sette ut i livet og koordinere arbeidet med å realisere høgskolens planer og tiltak på elæringsområdet Drøfte og anbefale konkrete årlige mål for avdelingenes elæringsarbeid Pedagogiske grep Koordinering Bidra til at høgskolepedagogikken utvides til å inkludere nettpedagogikk; nettpedagogikk skal bli en naturlig del av høgskolepedagogikk-kursene Arrangere møteplasser for nettverkets medlemmer Tilgjengeliggjøring av materiale Koordinere arbeidet med utrede spørsmålet om hvordan elæringsprodukter skal tilgjengeliggjøres og fremme forslag til en policy for tilgang til ressurser hvor ulike hensyn ivaretas. De pedagogiske miljøene i høgskolen må stå sentralt i dette arbeidet. Høgskolens ledelse eller styret beslutter i saken etter en bredt anlagt og åpen prosess hvor også de ansattes organisasjoner trekkes systematisk inn. Kompetansebygging Arrangere semestervise fagdager for alle vitenskapelig ansatte og andre med presentasjon av best praksis og nyvinninger på området Holde semestervise opplæringskurs i Fronter hvor alle nyansatte skal delta. Spredning av informasjon Elæringspris Lage og vedlikeholde nettsider med informasjon og tips til ansatte som ønsker å benytte seg av elæringsmetoder i undervisningen (bruksanvisninger, tips osv) Holde seg oppdatert på utvikling av nye metoder for elæring og faglige trender og formidle dette videre til høgskolens ansatte gjennom en nyhetstjeneste for elæringsnyheter Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

8 Koordinere arbeidet med en årlig elæringspris innen høgskolen for beste innsats for å fremme elæring eller skape konkrete elæringsprodukter (person, gruppe, institutt mv) (eksempel master ved EFL i nettbasert Formgiving, kunst og håndverk) Support og støtte Koordinere arbeidet med å tilby teknologisk utviklingshjelp og brukerstøtte til hele HiT i nært samarbeid med FA, IT og det faglige personalet i HiT Søknader om ekstern støtte I samarbeid med FA og avdelingene utarbeide forslag til søknader om eksternfinansiering for utvikling av digitale læringsressurser, spesielt til Norgesuniversitetet; nettverket utformer en portefølje med mulige prosjektsøknader til bruk før utlysninger Retningslinjer, rutiner, standarder Andre tiltak Drøfte og anbefale retningslinjer for kvalitetssikring av nettbaserte læremidler Utarbeide rutiner for å sikre tilflyt av relevante elæringsressurser fra eksterne kilder Drøfte og velge standarder, filformater, presentasjonsformater mv Drøfte anskaffelse og vedlikehold av produksjonsutstyr for elæring og fremme forslag til investeringer og tiltak Sørge for tilstrekkelig lagring og klassifisering av digitale læringsressurser (repository) med basis i kjente bibliografiske metoder i bibliotektjenesten som grunnlag for gjenfinning, bruk og gjenbruk og som utgangspunkt for linking fra Fronter Foreta en kartlegging og påfølgende synliggjøring av dagens lokaler og fasiliteter for produksjon av digitale læringsressurser Bistå med rettighetsavklaring for eksternt materiale benyttet i elæremidlene Aktører i Elæringsnettverket Elæringskoordinator Arbeidsgruppen mener at den personen som ansettes som koordinator for nettverket, må være en klassisk fagperson med erfaring som lærer og med betydelig innsikt i høgskolepedagogikk generelt og elæring spesielt. Vedkommende bør ha betydelig erfaring med bruk av nye teknologiske løsninger. Vedkommende må være innstilt på en betydelig grad av reisevirksomhet slik at vedkommende er sterkt deltagende i operative tiltak i hele høgskolen. Arbeidsgruppen ser ikke på personens geografiske plassering i høgskolen som viktig. Arbeidsgruppen anbefaler med basis i tidligere argumentasjon at vedkommende er ansatt i biblioteket og sorterer under biblioteksjefen Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

9 Oppgaver for elæringskoordinatoren: Organisere og koordinere nettverket. Være ansvarlig for utviklingen av en digital læremiddelsamling (repository) som ivaretar de ulike elæremidlene. Bistå med rettighetsavklaring for eksternt materiale benyttet i elæringsmidlene. Elæringskonsulenter Alle avdelingene justerer sin nåværende satsing på Fronter-nettverket slik at det i en framtidig løsning blir en satsing på elæringskonsulenter i hver avdeling i fortrinnsvis 100 % stilling, eller mer (som eventuelt kan fordeles på flere personer). Elæringskonsulentene skal tilby generell brukerstøtte i elæring, stå for drift av utstyr og hjelp til produksjon av digitale læringsressurser. Elæringskonsulentene skal samarbeide om brukerstøtte vedrørende elæring til studenter og ansatte ved direkte henvendelser eller ved videreforsendelse av henvendelser fra IT-tjenestens generelle helpdesk. I samband med arbeidet med Fronter skal elæringskonsulentene bidra til å: Opprette brukere Opprette rom Tilpasse innhold Gi opplæring på ulike nivåer i HiT Holde seg faglig oppdatert om utvikling av nye metoder for elæring I samband med arbeidet med å skape elæringsprodukter skal elæringskonsulentene bidra til å: Hjelpe med utvikling og produksjon av læremidler både når det gjelder pedagogiske tilnærminger og problemstillinger knyttet til lyd, video, bilde, animasjoner, web, fronter, repository mv. Ulike medarbeidere bør ha ulik kompetanse mv Maler osv. Koordinator Fronterstøtte Arbeidsgruppen ser ikke behov for å endre at FA/Studieseksjonen er systemeier for Fronter, og gruppen ønsker å opprettholde og utvikle funksjonen som koordinator for Frontergruppen slik dette har fungert fram til nå. FA/Studieseksjonen dekker disse kostnadene (anslått ca 200 timer frikjøp pr år). Representanter fra avdelingene i nettverket I utgangspunktet vil alle avdelingene være representert med elæringskonsulenter i nettverket. Drøftinger må avklare om avdelingene skal ha ytterligere medvirkning i Elæringsnettverket eller om samhandling med fagpersonalet skal skje i samband med konkrete prosjekter. Representant(er) fra FA i nettverket FA bør være representert med minst en person i høgskolens Elæringsnettverk, fordi FA har et særlig ansvar hva gjelder utvikling av studier og utdanning ved HiT. Ytterligere deltakelse fra FA i nettverket avklares gjennom drøftinger ved etablering av nettverket. Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

10 Representant fra IT i nettverket I drøftinger må en avklare hva som vil være hensiktsmessig vedrørende permanent ITmedvirkning i høgskolens Elæringsnettverk. Representanter fra Driftsavdelingen i nettverket I drøftinger må en avklare hva som vil være hensiktsmessig vedrørende permanent driftsmedvirkning i høgskolens Elæringsnettverk. Øvrig infrastruktur Produksjonslokaler Avdelingene må koordinere tiltak som sikrer at det finnes hensiktsmessige og moderne produksjonslokaler og produksjonsutstyr ved alle studiesteder. Det skal foretas en kartlegging og påfølgende synliggjøring av dagens lokaler og fasiliteter for produksjon av digitale læringsressurser. Pilotområder og prosjektmidler Det utpekes tidlig pilotområder for satsing med sikte på at det raskt igangsettes prosesser i alle avdelinger for skaping av konkrete prosjekter. Avdelingene må selv avsette ressurser til pilotområdene. Elæringsnettverket må få ressurser til drift og stimuleringsmidler for å støtte konkrete elæringsprosjekter. Det avsettes sentrale midler til tiltaket. Digital læremiddelsamling (repository) Høgskolens VLE (Virtual learning environment) Fronter er organisert slik at innholdselementer som lagres inne i de enkelte rom ikke er søkbare og tilgjengelig utenfor Fronter. Innholdselementer er dessuten ikke søkbare på tvers innen Fronter. Etableringen av en digital læremiddelsamling må sees i sammenheng med at det samtidig utvikles gode og varierte verktøy for tilgjengeliggjøring av materiale basert på ønsker og behov hos studenter og lærere. Elæring vil i en slik sammenheng ha både et statisk element ved at det skapes en del produkter samtidig som elæring i vel så stor grad må sees på som en prosess og en måte å arbeide på og som er under stadig endring. Det vil være avgjørende at verdifullt innhold som produseres i høgskolen i størst mulig grad og i tråd med høgskolens politikk for tilgang gjøres tilgjengelig åpent i tråd med de opprinnelige ideene fra MITs OpenCourseware (vedlegg 6). Biblioteket i samarbeid med IT bør stå sentralt i oppretting, organisering og drifting av en digital læremiddelsamling for alt nettbasert innhold som gjøres søkbart på Internett. Hvis innhold ikke i utgangspunktet er gjort allment tilgjengelig, skal det fortsatt være søkbart på forfatter/tittelnivå (metadata) og med informasjon om hvordan en kan søke om tilgang til innholdet. I dag er normalt innholdselementer lagret i Fronter. I en framtidig løsning vil innholdselementer være lagret utenfor Fronter i et digitalt læremiddelarkiv og inne fra Fronter foretas det linking til riktig sted i læremiddelarkivet. På denne måten vil studenter og lærere og andre kunne være kjent med hva som totalt sett finnes i læremiddelarkivet. Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

11 Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et Elæringsnettverk og tilknyttede tiltak som beskrevet i dette kapittelet. Kapittel 5: Rettighetsproblematikk Spørsmålene knyttet til rettighetsproblematikk dreier seg om to ulike områder: - digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren og - grensedragningen mellom institusjonen på den ene side og den enkelte ansatte og innleide hjelpelærer på den andre side i samband med utvikling av nettbaserte læremidler og eiendomsrett til materialet og eventuell kompensasjon til ansatte for institusjonens bruk Disse spørsmål er håndtert i sektoren på to ulike måter. Digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren Håndteringen av spørsmålet om digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren kan sees som en parallell til håndteringen av bruk og gjenbruk av tilsvarende papirbasert materiale som for mange år siden har endt opp i et avtaleverk mellom Kopinor og UH-sektoren og UH-institusjonene og som ofte omtales som Kopinor-avtalen. Universitets- og høgskolerådet UHR) og Kopinor nedsatte 20. september 2007 et felles utvalg for utredning av digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig materiale i sektoren. Målsettingen i mandatet var: Utvalget skal kartlegge behov for og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i digital form i universitets- og høgskolesektoren, herunder avdekke behov knyttet til typer materiale, omfang (andel av de enkelte verk) og aktuelle bruksformer. Resultatene fra kartleggingen skal gi et grunnlag for å vurdere behov for en avtaleløsning for vederlagspliktig digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren. Utvalget ble ledet av IT-direktør Arne Laukholm fra UiO. Utvalget avsluttet sitt arbeid den 2. september 2008 (vedlegg 7). Utvalgets konklusjon var følgende: Digitalt materiale brukes i betydelig grad i høyere utdanning, og særlig innenfor undervisning. Det er behov for en betydelig forenkling av tilgangen til digitalt lærestoff. En digital kopilisens vil bidra til dette. Det er derfor etter utvalgets oppfatning grunnlag for å forhandle om en digital kopilisens, og det er viktig å finne fram til en løsning som legger til rette for praktisk implementering. Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

12 UHR og Kopinor er nå i innledende kontakt om en framtidig avtale om digital bruk og utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren. En må forvente at partene kommer fram til en anbefalt rammeavtale i løpet av som deretter vil være grunnlag for konkrete avtaler mellom Kopinor og institusjonene. I samband med en ny avtale må en forvente økte kostnader i volum på linje med dagens papirkopieringsavtale. Muligens vil nedgang i volum på papiravtalen utligne den nye økningen i noen grad. Grensedragningen mellom institusjonen på den ene side og den enkelte ansatte og innleide hjelpelærer på den andre side i samband med utvikling av nettbaserte læremidler Den enkelte UH-institusjon og også UHR har i flere år avventet resultatene av et utvalgsarbeid innen UIO. Et utvalg ledet av Ole Sejersted har på oppdrag fra rektor ved UiO arbeidet med forholdet mellom de ansatte og institusjonen vedrørende rettigheter til digitale læremidler i flere år. Rapporten foreligger ennå ikke selv om den har vært varslet over en lengre periode. En må forvente at Sejersted-utvalgets rapport vil bli helt sentral ved avklaringene om de framtidige løsningene på området. Det er ikke grunnlag for å utvikle en egen politikk i HiT som avviker fra den øvrige politikken i UH-sektoren Arbeidsgruppen anbefaler at det som en midlertidig løsning inngås individuelle avtaler med den enkelte ansatte der høgskolen sikrer seg rettighetene til det materialet som produseres mot en kompensasjon. I den enkelte avtale må det presiseres at slike HiTbaserte avtaler ikke skal skape presedens for en framtidig løsning basert på utvalgsarbeidet i UIO og anbefalinger fra UHR på området. De ansattes organisasjoner trekkes systematisk inn i denne prosessen. Kapittel 6: Økonomiske konsekvenser Generelt Kostnader ny stilling Elæringskoordinator HiT inkludert medfølgende kostnader dekkes ved tilførsel av midler fra HiT-budsjettet Kostnader Koordinator Fronterstøtte dekkes som nå med midler fra FA Kostnader Elæringskonsulenter dekkes som nå med midler fra avdelingene Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

13 Andre kostnader dekkes etter prioritering innen den enkelte budsjettenhet Konkret Over HiTs sentrale budsjett Nye midler Eksisterende midler Stilling elæringskoordinator 1 stilling Driftsmidler Avklares i budsjettbehandlingen Anskaffelser Avklares i budsjettbehandlingen og større innkjøp Koordinator Fronter 200 timer pr år Over AFs budsjett Etter prioritering innen AF Etter prioritering innen AF Over TFs budsjett Etter prioritering innen TF Etter prioritering innen TF Over HSs budsjett Etter prioritering innen HS Etter prioritering innen HS Over EFLs budsjett Etter prioritering innen EFL Etter prioritering innen EFL Kapittel 8: Forslag framdriftsplan Arbeidsgruppen vil fremme følgende forslag til framdriftsplan: Tidspunkt Milepæl Oppnevning arbeidsgruppe i brev fra høgskoledirektøren Ferdigstilling av rapport fra arbeidsgruppen overleveres direktør Juni 2009 Rapport sendes på høring internt i HiT Høringsfrist Høgskolestyret behandler saken Okt 2009 Konkrete tiltak fremmes i høgskolens budsjett for 2010 med basis i styrets beslutninger Des 2009 Styrevedtak om satsing fra 2010 Fra 2010 Gjennomføring av ny politikk i HiT for elæring Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

14 Liste over vedlegg: Vedlegg 1: Oppnevningsbrev av 25. juni 2008 Vedlegg 2: Arbeidsgruppens arbeid Vedlegg 3: Noen begreper Vedlegg 4: Eksisterende elæringsressurser ved HiT Vedlegg 5: University of Manchester : elearning strategy Vedlegg 6: MIT OpenCourseware Vedlegg 7: UHR og Kopinor-rapport 2008 Rapport fra Arbeidsgruppe for nettbaserte læremidler, juni

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010)

ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) ecampus program 2011-2015 (16.02.2010) Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5

Satsing på fleksibel læring ledelsens oppfølging Ledermøtet , Allmøte ØSS, 30.4, Adm. ledermøte 6.5 BAKGRUNN I gjeldende Strategisk plan 2015 2018 er det lagt til grunn at høgskolen skal satse på fleksibel læring. Målet er å gjøre alle HiØs studietilbud mer fleksible slik at studentene har større mulighet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 4 Møtenr.: 3/2016 Møtedato: 3. mai 2016 Notatdato: 18. april 2016

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

:PULS - mandat og strategi

:PULS - mandat og strategi :PULS - mandat og strategi 2016-2018 :PULS Navn og mandat Pedagogisk utviklings og læringssenter (Tidligere: Program for undervisning læring og studiekvalitet) Hovedoppgaver er å bidra til å opprettholde

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG IKT-STRATEGI FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 17. januar 2011 IKT-strategien følger samme inndeling som Strategisk plan for HIST. 1. UTDANNING Undervisningen er i endring. Noen utfordringer man står ovenfor:

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø Ja takk begge deler Konferanse om det digitale læringsmiljø «Ja takk begge deler!» Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering. http://norgesuniversitetet.no/jatakkbeggedeler/

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket Planer om læringssenter Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket 22.10.14 NMBU Universitetsbiblioteket Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 NMBU Ca 5200 studenter Ca 1700 Ansatte Ca 70 Doktorgradskandidater

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Digital tidsalder også i skolen?

Digital tidsalder også i skolen? Digital tidsalder også i skolen? Vibeke Kløvstad, ITU 02.11.2004 www.itu.no 1 Klasserommets utvikling 1897 1997 2. november 2004 www.itu.no 2 2. november 2004 www.itu.no 3 Klasserommet i 2004 2. november

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 30.09.08 1 Vedtak Styret anbefaler at Oslofjordalliansen videreutvikles som strategisk institusjonelt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiØ

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Deling av digitale læringsressurser. Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab

Deling av digitale læringsressurser. Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab 1 Deling av digitale læringsressurser Et institusjonelt helhetsperspektiv med mange utfordringer Kirsti Rye Ramberg, Seniorrådgiver, Rektors stab 2 Deling av digitale læringsressurser Norgesuniversitetets

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008

Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv. Bergen 5. mars 2008 Erfaringer fra implementering av institusjonelt arkiv Bergen 5. mars 2008 HVORFOR Fremme og synliggjøre åpen tilgang til FoU fra Telemark Open access er en bevegelse som vi støtter Utvikle biblioteket

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere Utdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere Utdanning Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Saksbehandler: Kjerstin Tobiassen, tlf 73599065 20.10.14 14/12792 Deres dato:24.06.14 Deres ref.: 14/3274 1 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett

Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp. Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget - Hjelp til selvhjelp Geir Schulstad Førstelektor/prosjektleder HiF på nett Det grønne laget Består av ansatte med forskjellig bakgrunn som til sammen innehar den kompetansen vi mener

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Studieplan for Utdanningsvalg

Studieplan for Utdanningsvalg Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Utdanningsvalg Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studietilbudet Utdanningsvalg omfatter to emner: Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer