Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 Kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret den 16. februar Sak nr. 5/16

2 Innhold 1. Generelt 1.1. Målsetting med og begrunnelse for kvalitetssystemet 1.2. Myndighetskrav 1.3. Overordnet og operativt ansvar 2. Kvalitative indikatorer metode/prinsipp for informasjonsinnhenting målsettinger 2.1. Antall søkere 2.2. Gjennomføringsgrad 2.3. Karakterstatistikk 2.4. Studentenes samlede vurdering av utdanningen 2.5. Undervisningspersonalets vurdering av utdanningen 2.6. Sensorenes vurdering av utdanningen 2.7. Vurdering av utdanningen fra tidligere studenter og arbeidsgivere (Eksterne interessenter) 2.8. Årsplanmatrise for informasjonsinnhenting 3. Prosedyre for behandling av kvantitativ informasjon om utdanningen Vedlegg 2

3 1 GENERELT 1.1 MÅLSETTING MED OG BEGRUNNELSE FOR KVALITETSSYSTEMET Fylkeskommunens fagskoler i Nord-Trøndelag skal gi utdanning og studietilbud med høy kvalitet og som er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Kvalitetssystemet skal gi fagskolestyret og ledelsen ved skolene (studiestedene) styringsredskap i det kontinuerlige arbeidet med forbedring av tjenesten på alle nivå. Kvalitetssystemet skal bidra til at fagskolene i Nord-Trøndelag - følger opp og dekker myndighetskrav - dokumenterer kvalitet - kvalitetssikrer arbeidsprosesser - har et verktøy til systematisk forbedringsarbeid Kvalitetssystemet skal også være et verktøy for utviklings og forbedring for alle ansatte ved fylkeskommunens fagskoler. 1.2 MYNDIGHETSKRAV Sentrale myndighetskrav er gjeldende lovverk og forskrifter. Videre vil politiske vedtak fra fylkesting og fylkesråd ligge til grunn for slike krav. 1.3 OVERORDNET OG OPERATIVT ANSVAR Det overordnede ansvar for kvalitetssikring og utvikling (KS-arbeidet) tilligger fagskolestyret. Styret skal føre tilsyn med at føringer fra overordnet nivå og egne definert kvalitetsmål blir fulgt opp. Det operative ansvaret tilligget fagskolenes ledelse. Gjennom internrevisjoner skal skolene følge opp KS-arbeidet og påse at gjeldende myndighetskrav blir innfridd. Skolenes ledelse har selv ansvar for å etablere, drive og videreutvikle interne kontrollsystemer. Skolenes ledelse har også ansvar for å frigjøre ressurser og etablere kompetanse i forhold til kvalitetsledelse og internrevisjon. Skolens ledelse skal årlig vurdere utdanningskvaliteten basert på den informasjonen som fremkommer gjennom kvalitetssikringssystemet. Skolen skal sette kvantifiserbare mål og innhente data og informasjon som indikerer om eller i hvilken grad disse målene er nådd. Faglig leder er ansvarlig for gjennomføring av evalueringer og innhenting av nødvendig data for aktuelle kvantitative indikatorer. 3

4 Tiltak for kvalitetsutvikling skal igangsettes hvis mål ikke er oppnådd eller avvik registrert. Faglig leder er ansvarlig for å utarbeide grunnlag for vedtak om korrektive tiltak. Korrektive tiltak besluttes igangsatt av administrativ leder. Faglig leder er ansvarlig for gjennomføringen av vedtatte tiltak. På grunnlag av analysen og vurderingene av informasjonen som fremkommer gjennom kvalitetssikringssystemet, skal ledelsen ved den enkelte skole utarbeide en kortfattet årsrapport som legges fram for fagskolens styre i møte vårhalvåret påfølgende kalenderår. Eventuelle tiltak som følge av manglende måloppnåelse/svikt i kvaliteten eller tiltak for å kvalitetssikre utdanningen ytterligere, skal være beskrevet i rapporten. Rapporten skal følge kalenderåret og sendes inn til styret i februar/mars. 4

5 2 KVANTITATIVE INDIKATORER METODE/PRINSIPP FOR INFORMASJONSINNHENTING MÅLSETTINGER Målene og indikatorene fastsettes på bakgrunn av drøftinger mellom studenter, lærere/klasseteam og skolens faglige ledelse. 2.1 ANTALL SØKERE Metode/prinsipp for gjennomføring av undersøkelsen Følgende skal/kan registreres: - Antall søkere totalt og pr. fagretning/fordypning - Antall søkere med fagskolen som 1. ønske totalt og pr. fordypning - Antall søkere med fagbrev kan registreres - Søkernes praksis kan registreres - Antall inntatt totalt - Antall inntatt pr. fagretning/fordypning Målsetting Stabilt eller økende søkertall over år. Kommentar til målsettingen Målsettingen er Negativ trend i antall søkere kan være en indikasjon på sviktende kvalitet. Dette kan være basert på en antagelse om at den uformelle delen av markedsføringen av skolene skjer via uteksaminerte studenter. Negativ trend i søkertall kan også være en indikasjon på endret aktivitet i næringslivet for aktuell bransje. En økning i antall søkere over flere år vil kunne gi grunnlag for endret dimensjonering av kapasitet på tilbudene. Administrativ leder er ansvarlig for å foreslå endret dimensjonering for styret. 2.2 GJENNOMFØRINGSGRAD Metode/prinsipp for gjennomføring Følgende skal registreres: - Antall gjennomført med vitnemål/antall inntatt for samme gruppe. - Antall gjennomført med vitnemål pr. fordypning/antall inntatt for samme gruppe. 5

6 Målsetting Over 90 % samlet for heltid. Over 70 % samlet for deltid. Kommentar til målsettingen En målsetting på over 90 % for heltid og 70 % deltid bør være realistisk. 2.3 KARAKTERSTATISTIKK Metode/prinsipp for gjennomføring av undersøkelsen Følgende skal registreres: - Karakterstatistikk for studieåret for eksamen og emner totalt Målsetting Karaktergjennomsnitt på C eller bedre. Kommentar til målsettingen Statistikken gir grunnlag for å sammenligne sluttvurderinger som er gjennomført lokalt av faglærere (intern vurderingsprofil), med sluttvurdering som er gjennomført av eksterne sensorer (ekstern vurderingsprofil). Avvik mellom intern og ekstern vurderingsprofil med negativ trend over mer enn to år skal undersøkes nærmere og kommenteres i årsrapporten med beskrivelse av tiltak. 2.4 STUDENTENES SAMLEDE EVALUERING AV UTDANNINGEN Metode/prinsipp for gjennomføring Studentene skal gi en evaluering ved slutten av første semester / første halvår. Undersøkelsen foretas i desember. Skjema for studentens evaluering av utdanningen etter første semester / første halvår (Vedlegg 1A) fylles ut. Skjema for Rapporterte avvik meldes til faglig leder som tar dette opp i møte med pedagogisk personale som graderer aktuelle funn. Faglig leder er ansvarlig for forslag til korrektive tiltak. Korrektive tiltak besluttes av administrativ leder. Ved avslutning av hvert studieår skal alle studentene klasse-/gruppevis foreta en evaluering av det totale undervisnings-/studietilbudet som de har fått i løpet av året. Undersøkelsen foretas i mai juni og ledes av tillitsvalgt uten at lærer er til stede. Skjema for studentens evaluering av utdanningen ved studieårets slutt (Vedlegg 1B) fylles ut i samlet klasse, i mindre grupper eller 6

7 individuelt, og sendes faglig leder. Resultatet oppsummeres av faglig leder og gjennomgås i møte med pedagogisk personale som graderer aktuelle funn. Faglig leder er ansvarlig for forslag til korrektive tiltak. Korrektive tiltak besluttes av administrativ leder. Følgende områder kartlegges: - Motivasjon, Mobbing, Trivsel og miljø, Medbestemmelse, Arbeidsmåter, Vurderingsmetoder, Veiledning Hjelp og støtte, Veiledning kommunikasjon, Studentrådet, Fysisk miljø Målsetting Målet er å ha flertallet på avkrysning 3 eller bedre på skjema/vedlegg 1A og 1B. Kommentar til målsettingen Dersom flertallet av studentene på studietilbudene er mindre fornøyd med det totale undervisnings- og studietilbudet, dvs. avkryssing på nivå 3 eller dårligere på skjema/vedlegg 1A og/eller 1B, igangsettes forbedringstiltak. 2.5 UNDERVISNINGSPERSONALETS VURDERING AV UTDANNINGEN Metode/prinsipp for gjennomføring Faglærerne gir sin egen skriftlige vurdering av styrker og svakheter i utdanningstilbudet, både som plan og som gjennomført aktivitet i det enkelte studieåret/-semesteret. I vurderingen bør lærerne ta stilling til spesielle forhold (positive og negative avvik) som indikeres i den kvantitative informasjonen og i studentenes vurderinger. Evalueringen gjennomføres i mai juni. Skjema for undervisningspersonalets evaluering av utdanningen ved årets slutt (vedlegg 2) fylles ut. Resultatet oppsummeres av faglig leder og gjennomgås i møte med pedagogisk personale som graderer aktuelle funn. Faglig leder er ansvarlig for forslag til korrektive tiltak. Korrektive tiltak besluttes av administrativ leder. Målsetting Flertallet av undervisningspersonalet på studietilbudene er godt fornøyd med det totale undervisnings- og studietilbudet, - dvs. avkryssing på 3 eller bedre på skjemaet. 7

8 Kommentar til målsettingen Dersom flertallet av undervisningspersonalet på studietilbudene er mindre fornøyd med det totale undervisnings- og studietilbudet, - dvs. avkryssing på 3 eller dårligere, igangsettes forbedringstiltak. 2.6 SENSORERS VURDERING AV UTDANNINGEN Metode/prinsipp for gjennomføring Sensorene skal gi en egen skriftlig vurdering av eksamensoppgaven, eksamensavviklingen, skolens infrastruktur og følgende kartlegges: - Eksamensoppgavens relevans og vanskelighetsgrad i forhold til læreplan - Besvarelsen fra kandidatene i forhold sensors forventning. - Samsvar med 2.-sensor - Vurderingskriteriene - Sensor sin samlede vurdering av kvaliteten på studietilbudet gradert fra 1 til 5. Evaluering gjennomføres umiddelbart etter sensur/eksamen. Sensor(ene) fyller ut Skjema for evaluering/tilbakemelding fra sensor (Vedlegg 3). Målsetting Sensorene mener at eksamen er i forhold til studieplan og at kandidatenes besvarelser står i forhold til sensorenes forventning. Kommentar til målsettingen Dersom sensorene mener at det er uoverensstemmelse mellom studieplan og gitte eksamener igangsettes forbedringstiltak. 2.7 VURDERING AV UTDANNINGEN FRA TIDLIGERE STUDENTER OG ARBEIDSGIVERE (Eksterne interessenter) Metode/prinsipp for gjennomføring Det innhentes evaluering fra uteksaminerte fagskoleingeniører fra skolen, med 1 2 års yrkeserfaring. Skjema for evaluering av undervisningstilbudet fra tidligere studenter (vedlegg 4) fylles ut og returneres til faglig leder. 8

9 Det innhentes evaluering fra arbeidsgivere med fagskoleingeniør(er) 1 2 år etter tilsetting. Skjema for arbeidsgivers evaluering av undervisningstilbudet (vedlegg 5) fylles ut og returneres til faglig leder. Målsetting Uteksaminerte fagskoleingeniører og arbeidsgivere uttrykker at utdanningen er av god kvalitet og gir godt tilsvar på arbeidslivets behov. Kommentar til målsettingen Dersom uteksaminerte fagskoleingeniører og arbeidsgivere uttrykker at hele eller deler av utdanningen ikke er av god kvalitet og ikke er i samsvar med næringslivets behov, igangsettes forbedringstiltak. 9

10 2.8 ÅRSPLANMATRISE FOR INFORMASJONSINNHENTING Styringsperspektiv/ informasjons-kategori A) Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet B) Studentenes vurdering av utdanningstilbudet C) Undervisningsperso nalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet D) Eksterne interessenters vurdering av studietilbudet Måleindikatorer Antall søkere/ Oppfyllingsgrad Studentens bakgrunn fagbrev/realkompetanse Studentens bakgrunn relevant praksis Karakterer Karakterer Studentenes gjennomføringsgrad Studentens evaluering av fag Studentenes evaluering av studietilbudet etter 1. skoleår Studentenes evaluering av studietilbudet etter 2. skoleår (for deltidsstudier over 3 år) Studentenes evaluering av studietilbudet etter endt studium Evaluering/tilbakemelding fra veileder/lærere Evaluering/tilbakemelding fra sensor Evaluering/tilbakemelding fra studenter året etter avsluttet fagskole Evaluering/tilbakemelding fra tidligere studenters arbeidsgivere Tidspunkt for måling Ved oppstart Ved oppstart Ved oppstart Etter hvert studieår Etter endt studium Etter endt studium Kontinuerlig i alle studieår Etter 1. skoleår (ultimo mai) Etter 2. skoleår (ultimo mai) Måleparameter A-F A-F - Målsetting Stabilt eller økende søkertall over år C (snitt) C (snitt) Antall % Heltid 90 % Deltid 70 % eller bedre eller bedre eller bedre Etter eksamen eller bedre Etter hvert semester Etter hver eksamen eller bedre eller bedre eller bedre eller bedre 10

11 3 PROSEDYRE FOR BEHANDLING AV KVANTITATIV INFORMASJON OM UTDANNINGEN - ÅRSRAPPORT Formålet med prosedyren Sikre forutsigbar og transparent prosess for å behandle kvantitativ informasjon som kan belyse kvaliteten i utdanningen når det gjelder innhold, undervisning, arbeidsmetoder (inkl. eventuell praksis), utstyr og annen infrastruktur samt det totale læringsmiljøet. Informasjonen skal behandles og analyseres slik at den kan brukes aktivt i arbeidet med å sikre utvikling og forbedring av utdanningen. Prosedyren skal videre sikre at alle registrerte avvik blir fulgt opp og at nødvendige korrektive tiltak blir igangsatt. Omfang/målgrupper Gjelder alle studenter, undervisningspersonalet, sensorer og eksterne interessenter. Ansvarlig Ansvaret for denne prosedyren er skolens faglige- og administrative ledelse. Grunnlag for registrering av avvik Eventuelle avvik registreres gjennom analyse av informasjon fra innhentede kvantitative indikatorer beskrevet i kapittel 2 ovenfor. Eventuelle «faseuavhengige» avvik som registreres i løpet av studieåret, meldes til faglig ansvarlig muntlig eller på Skjema for avviksregistrering (Vedlegg 6). Registrering og gradering av avvik Faglig ansvarlig fører registrerte avvik på avviksliste og graderer avvik etter følgende skala: Kronisk Sporadisk RØD GUL GRØNN Rød = kritisk. Korrigerende tiltak må igangsettes straks gjelder kun for kroniske avvik. Gul = mindre kritisk. Avvik utredes. Korrigerende tiltak igangsettes før kommende studieår på bakgrunn av antall i samme kategori. Grønn = avvik nedgradert. Korrigerende tiltak ikke nødvendig. Alle avvik gradert som kritisk (rød) behandles umiddelbart. Faglig ansvarlig foreslår korrektive tiltak. Korrektive tiltak godkjennes av administrativ leder og iverksettes av faglig ansvarlig. Avvik gradert som mindre kritisk (gul) gjennomgås samlet med personalet ved skoleårets slutt. Denne gjennomgangen inkluderer analyse av alle akkumulerte avvik i denne kategorien. 11

12 På bakgrunn av analysen foreslår faglig leder korrektive tiltak og sørger for gjennomføring etter godkjenning av administrativ leder. Analysen av den innhentede informasjon danner grunnlaget for ledelsens årlig kvalitetsrapport til fagskolestyret. Oversikt over aktiviteter og ansvar Aktivitet 1 Innsamling og systematisering av informasjon i henhold til årsplanmatrisen 2 Resultatene analyseres og brukes som grunnlag for løpende forbedring av planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen 3 Ved signifikante avvik mellom resultat og mål, skal resultatene for avviksområdet analyseres særskilt. Analysen brukes som grunnlag for forslag til korrektive tak / forbedringstiltak. 4 Alle avvik gradert som kritisk (rød) skal behandles umiddelbart og faglig leder skal foreslå korrektive tiltak. Alle korrektive tiltak skal godkjennes av adm leder. Faglig leder er ansvarlig for igangsetting av godkjente korrektive tiltak. 5 Avvik gradert som mindre kritisk (Gul) skal gjennomgås samlet i løpet av juni. Denne gjennomgangen skal inkludere en enkel analyse av alle akkumulerte avvik i denne kategorien. På bakgrunn av analysen foreslår faglig leder korrektive tiltak og sørger for gjennomføring etter administrativ leders godkjenning 6 Implementering og verifisering av forbedringstiltak gjennomføres snarest mulig i etterkant av analysen 7 Ledelsen utarbeider årlig kvalitetsrapport til fagskolestyret. Analysen og behandlingen av den innhentede informasjon danner grunnlaget for rapporten. 8 Styret behandler årsrapporten i vårmøte påfølgende kalenderår. Det skal fremgå hvilke tiltak som er gjort, og eventuelt hvilke tiltak styret skal ta stilling til. 9 Årsrapporten og hvilke tiltak som skal iverksettes i det videre kvalitetsarbeidet, gjøres tilgjengelig for studenter og ansatte. Ansvar Faglig leder Klasseteam og faglig leder Klasseteam og faglig leder Administrativ leder og faglig leder Klasseteam, faglig leder og administrativ leder Klasseteam og faglig leder. Administrativ leder og faglig leder Styret Faglig leder 12

13 Vedlegg til kvalitetsdokument for de fylkeskommunale fagskolene i Nord- Trøndelag Innhold Vedlegg 1A Skjema for studentenes evaluering av utdanningen etter første semester / første halvår Vedlegg 1B Skjema for studentenes evaluering av utdanningen ved studieårets slutt Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Skjema for evaluering/tilbakemelding fra lærer/veileder Skjema for evaluering/tilbakemelding fra sensor Skjema for evaluering/tilbakemelding fra tidligere student Skjema for arbeidsgivers evaluering av undervisningstilbudet Skjema for avviksregistrering 13

14 Vedlegg 1A og 1B SKJEMA FOR STUDENTENES EVALUERING AV UTDANNINGEN ETTER FØRSTE SEMESTER/ FØRSTE HALVÅR (1A) OG VED STUDIEÅRETS SLUTT (1B) Vedlegg 1A Skjema for studentenes evaluering av utdanningen etter første semester / første halvår Studentene skal foreta en evaluering av det totale undervisnings/studietilbudet som de har fått i løpet første semester / første halvår. Skjemaet fylles ut individuelt og leveres til faglig leder. Hvert spørsmål/utsagn er gradert etter en skala fra 1 til 5, der 1 tilsvarer i svært liten grad / svært dårlig/sjelden, og 5 tilsvarer i svært stor grad / svært bra/ofte. Din vurdering markerer du ved å krysse av på skalaen bak hvert spørsmål/utsagn. Fagskoleutdanning: Studieår: Dato: 14 Side 1 av 2 MOTIVASJON Er du interessert i å lære på skolen? Har du lærere som er flinke til å få deg interessert i å lære? Har du lærere som er dyktige i fagene sine? Synes du arbeidsinnsatsen din på skolen er god? Må du anstrenge deg for å få de resultatene du ønsker? TRIVSEL OG MILJØ Hvordan trives du på skolen? Hvordan trives du i den klassen du tilhører? MEDBESTEMMELSE Hvordan er mulighetene til selv å vektlegge hva du vil fordype deg i innenfor hvert fag? Hvordan er mulighetene til selv å velge arbeidsmåter i fagene? Hvordan er mulighetene til selv å velge hvordan skolearbeidet ditt skal vurderes? Hvordan er mulighetene til selv å velge tidspunkt for prøver og innleveringsoppgaver? Kjenner du målene i de forskjellige fagene? Er det viktig for deg at du har muligheter til å påvirke hvordan arbeidet med fagene er lagt opp? Har du fått opplæring i hvordan du kan påvirke/medvirke i arbeidet med fagene? Har du lærere som tar deg på alvor? ARBEIDSMÅTER Hvor ofte bruker dere tavleundervisning/forelesning? Hvor ofte arbeider dere praktisk med fagene? Hvor ofte har dere ekskursjoner/studieutflukter? Hvor ofte har dere utplassering eller annet samarbeid med arbeidslivet? Hvor ofte har dere prosjektarbeid?

15 Side 2 av 2 VURDERING Hvor ofte bruker dere skriftlige prøver? Hvor ofte bruker dere muntlige prøver? Hvor ofte bruker dere innlevering av hjemmearbeid? Hvor ofte bruker dere praktiske øvelser? Hvor ofte bruker dere mappevurdering? - Får du vist hva du kan gjennom - Skriftlige prøver? - Muntlige prøver? - Arbeid med presentasjon av prosjektarbeid? - Innlevering av hjemmearbeid? - Praktiske øvelser? - Mappevurdering? VEILEDNING - Når du kjører deg fast eller strever med fagene, får du da støtte og hjelp av - Læreren? - Medelever? - Jeg snakker ofte med lærerne mine om - Måten lærerne underviser på. - I hvilke situasjoner jeg lærer best. - Hvordan jeg ligger an i faget. - Hva jeg må arbeide mer med i fagene for å oppnå mine mål. - Mine videre utdannings- og yrkesplaner. - Mitt forhold til andre studenter i klassen. - Min trivsel i klassen og på skolen. STUDENTRÅD Gjør studentrådet et godt arbeid på skolen? Synes du studentrådet gjør tilstrekkelig arbeid på skolen? FYSISK MILJØ Hvordan er luftkvaliteten på skolen din? - Hva mener du om kvaliteten på disse rommene på skolen din - Klasserom? - Bibliotek? - Kantine? - Naturfagrom? - Laboratorierom? - Skolens uteområder? - Sanitære rom? Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 15

16 Vedlegg 1B Skjema for studentenes evaluering av utdanningen ved studieårets slutt Ved slutten av studieåret skal studentene foreta en evaluering av det totale undervisnings-/ studietilbudet som de har fått i løpet av året. Dette foregår i samlet klasse eller i mindre grupper og ledes av tillitsvalgt uten at lærer er til stede. Nedenfor er gitt momenter som kan diskuteres. Studentenes samlede vurdering av hvert område markeres ved å krysse av på skalaen bak hvert tema. Skjemaet kan også fylles ut individuelt. Hvert spørsmål/utsagn er gradert etter en skala fra 1 til 5, der 1 tilsvarer i svært liten grad / svært dårlig, og 5 tilsvarer i svært stor grad / svært bra. STUDENT/SKOLE Forholdet mellom lærere/studenter Trivsel Arbeidsmengde Personlige forhold LÆRINGSSITUASJONEN Klasserom Bibliotek Timeplan Laboratorier Ekskursjoner Internett Andre hjelpemidler FAG Emneplan/læreplan Årsplan Faglig nivå Egenaktivitet PEDAGOGIKK Undervisningsopplegg/metoder Egenaktivitet Prosjektarbeid Forelesninger Feltarbeid Kommentarer / eventuelle endringsforslag: Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 16

17 Vedlegg 2 SKJEMA FOR EVALUERING/TILBAKEMELDING FRA LÆRER/VEILEDER Faglærerne skal gi sin egen skriftlige vurdering av styrker og svakheter i utdanningstilbudet, både som plan og som gjennomført aktivitet i det enkelte studieåret/-semesteret. I vurderingen bør lærerne ta stilling til spesielle forhold (positive og negative avvik) som indikeres i den kvantitative informasjonen og i studentenes vurderinger. Din vurdering markerer du ved å krysse av på tabellene nedenfor. Utfylt skjemaet leveres faglig leder. Side 1 av 2 Fagskoleutdanning: Fag/modul: Periode: Vurder gjennomføringa av opplæringa i forhold til planen(e) for faget/fagene du har undervist i: Har gjennomføringa vært i henhold til planen(e) for faget/fagene? Alle fag Noen fag Ingen fag Er det aktuelt å endre planen for faget/ fagene? Har det vært tilstrekkelig tid for å nå målene i planen? Har studentene vært informert om planen for faget? Hvis det har vært avvik i forhold til planen(e), beskriv hvilke avvik (for hvilke fag): 17

18 Side 2 av 2 Gi en vurdering av opplæringa i fagene du har undervist i ved fagskolen siste studieår. Din vurdering markerer du ved å krysse av på skalaen bak hvert område. 1 tilsvarer svært negativt/dårlig, og 5 tilsvarer svært positivt/bra. OMRÅDE Forhold til studentene Arbeidsmengde Timeplanen Utstyr Ekskursjoner Bruk av Nett/IKT Læreplanen Undervisningsopplegg/metoder Prosjektarbeid Forelesninger Feltarbeid Kommentarer / annet (spesifiser): Hva er det aktuelt å endre for å forbedre opplæringa kommende år (metoder, utstyr, planer, fysiske rammefaktorer, faglig oppdatering) i fagene du har hatt ansvaret for inneværende år? List opp i prioritert rekkefølge: Osv. Dato: Faglærers/veileders underskrift: Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 18

19 Vedlegg 3 SKJEMA FOR EVALUERING/TILBAKEMELDING FRA SENSOR Vurdering av eksamensoppgavenes vanskelighetsgrad i forhold til læreplan SIDE 1 AV 2 For lett Passe For vanskelig Faglig nivå på besvarelsene fra kandidatene i forhold til sensors forventning Som forventet Lavere enn forventet Høyere enn forventet Samsvar med 2.- sensor Godt samsvar Mindre godt samsvar Vurderingskriteriene for denne eksamen: Klare Uklare 19

20 SIDE 2 AV 2 Basert på din kunnskap om skolen og aktuell fagretning, hva er din samlede vurdering av kvaliteten på opplæringa som blir gitt? (Sett ring rundt den aktuelle verdien på skalaen nedenfor.) (Lav kvalitet) (Høy kvalitet) Andre kommentarer: Dato: Sensors underskrift: Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 20

21 Vedlegg 4 SKJEMA FOR EVALUERING/TILBAKEMELDING FRA TIDLIGERE STUDENT Fagskolen ønsker fortløpende å evaluere og forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet. Denne evalueringen har til hensikt å legge til rette for en slik prosess gjennom at tidligere studenter gir sin tilbakemelding ved å krysse av på skjemaet nedenfor. Hvert utsagn er gradert etter en skala fra 1 til 5, der 1 tilsvarer et svært dårlig resultat, og 5 tilsvarer et svært bra resultat. Bruk gjerne kommentarfeltet i tillegg for å utdype dine svar. Hvilket firma arbeider du i? Arbeidsgivers navn: Adresse: Kontaktinformasjon: Tilbakemelding fra tidligere studenter om kvalitet og relevans i utdanningen i forhold til arbeidsoppgaver 1 Fagskoleutdanningen har gitt meg kompetanse som er relevant for min yrkespraksis Kommentarer: Fagskoleutdanningen har bidratt til å heve arbeidsstedets kompetansenivå Kommentarer: 3 Jeg opplever at den kompetansen jeg har fått har bidratt til personlig utvikling Kommentarer: 4 Jeg opplever at den kompetansen jeg har fått er nyttig for min arbeidsgiver Kommentarer: Dato: Underskrift: Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 21

22 Vedlegg 5 SKJEMA FOR ARBEIDSGIVERS EVALUERING AV UNDERVISNINGSTILBUDET Fagskolen ønsker fortløpende å evaluere og forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet. Denne evalueringen har til hensikt å legge til rette for en slik prosess gjennom at arbeidsgivere gir sin tilbakemelding ved å krysse av på skjemaet nedenfor. Hvert utsagn er gradert etter en skala fra 1 til 5, der 1 tilsvarer et svært dårlig resultat, og 5 tilsvarer et svært bra resultat. Bruk gjerne kommentarfeltet i tillegg for å utdype dine svar. Arbeidsgivers navn/firma: Antall ansatte med fagskoleutdanning i: Aktuell(e): fagskoleutdanning(er): Tilbakemelding fra arbeidsgiver til tidligere student(er) Opplever du at den kompetansen som studenter med fagskoleutdanning har, er nyttig for deg som arbeidsgiver? Kommentarer: 2 Opplever du at kompetansen til ansatte med fagskoleutdanning er relevant for det arbeidet de skal utføre? Kommentarer: 3 Har du inntrykk av at den kompetansen som ansatt med fagskoleutdanning har er tilstrekkelig for å løse de jobbutfordringer de møter? Kommentarer: 4 Er det områder der du kunne ønske at dine ansatte med fagskoleutdanning hadde bredere kompetanse? Kommentarer: Dato: Underskrift: Skjemaet leveres/sendes til faglig leder. 22

23 Vedlegg 6 SKJEMA FOR AVVIKSREGISTRERING Avvik oppdaget av (Navn): Dato (Når avviket ble oppdaget): Beskrivelse av avviket: Forslag til korrigerende tiltak (Valgfritt): Dato: Sign.: Avviksskjema leveres/sendes til faglig leder. Avviksskjema mottatt dato: Avviket er klassifisert som: RØD GUL GRØNN Kronisk Sporadisk Beskrivelse av korrigerende tiltak: 23

Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Kvalitetssystem for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Vedtatt av fagskolestyret den 23. mai 2017 - Sak nr. 18/17 Innhold 1. Generelt 1.1. Kvalitetssystemets virkeområde 1.2.

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner er en prioritert arbeidsoppgave for Steinkjer fagskole. Kvalitetssikringssystemet som Steinkjer fagskole

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Godkjent av styret for Chr. Thams fagskole i møte 03.02.2015 Tidligere revisjoner/ vedtak Revidert av styret for Chr. Thams fagskole 08.09.2014, med grunnlag

Detaljer

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

Tilsyn og kvalitet. MUF-konferansen Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Tilsyn og kvalitet MUF-konferansen 2014 Kiel-fergen 25. november 2014 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby Hva skal jeg snakke om? Hva er kvalitet? NOKUTs perspektiv KS-systemer Innføring av LUB

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT

KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING. Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT KVALITET OG LÆRINGSUTBYTTE I FAGSKOLEUTDANNING Jubileumskonferanse Narvik fagskole13. og 14. oktober 2010 Christin Drangsland, rådgiver NOKUT Kvalitet og læringsutbytte i fagskoleutdanning Vinkling av

Detaljer

Ledelsens 1 samlede analyse og vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016

Ledelsens 1 samlede analyse og vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016 Ledelsens 1 samlede analyse og g av kvaliteten i utdanningstilbudene 2016 Innhold 1 SAMLET VURDERING 1 2 KVANTITATIVE INDIKATORER 2 2.1 Studentenes resultater, interesse og trivsel 2 2.2 Ressursutnyttelse

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Bygg og anlegg Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Steinkjer fagskole. Kvalitetsrapport Steinkjer fagskole

Steinkjer fagskole. Kvalitetsrapport Steinkjer fagskole Kvalitetsrapport 216 Steinkjer fagskole 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Inngangsfaktorer for ledelsens gjennomgåelse... 4 1.1.1 Revisjoner... 4 1.1.2 Meldingssystem... 5 1.1.3 Effektvurdering av iverksatte

Detaljer

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler

Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler H O K U T ^r Nasjonalt organ lor kvalitet i utdanningen Mars 2013 Til utdanningsinstitusjonene : NOKUTs evalueringer av systemer for kvalitetssikring av utdanningen ved universiteter og høyskoler Dette

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning

Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning Nye rutiner for underveisevaluering av undervisning 1. Dagens praksis for evaluering av undervisning Med formål å sikre undervisningskvalitet, gjennomføres evaluering av undervisning per i dag gjennom

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 68% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013

Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. Noroff Fagskole AS April 2013 Filmproduksjon 2 - vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning Noroff Fagskole AS April 2013 Utdanningssted: Noroff Fagskole AS Utdanningstilbud: Filmproduksjon 2 Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endringer i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for fagskoleutdanningen «maskinteknikk» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Maritime Law Antall besvarelser: 7 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 54% Maritime Law OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Drammen kommune Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester Dato

Detaljer

Generell informasjon om tiltaket

Generell informasjon om tiltaket Generell informasjon om tiltaket Institusjon som nominerer: Kontaktperson for nominasjonen: Stjørdal fagskole/nord-trøndelag fylkeskommune Asgeir Finserås/asgeir.finseras@ntfk.no Navn på tiltaket: HMS-prosjektet

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem

ORME fagskole-kvalitetssikringssystem -vedtatt av styret for ORME fagskole 15.5.011 ORME fagskole-kvalitetssikringssystem Innhold Overordna målsetting og struktur... Styringskort med måleindikatorer... Datateknisk styringssystem for kvalitetssystemet...

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid.

Navn studieprogram/retning: Masterprogram i barnevern, del- og heltid. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

Fagskolekonferansen 2010

Fagskolekonferansen 2010 Fagskolekonferansen 2010 Parallellsesjon 2: Erfaringer fra eksisterende rapporteringer 27. oktober 2010 Terje Brekke, prosjektleder utviklingsavdelingen Agenda innhold i presentasjon 1. Innledning/presentasjon

Detaljer

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule

Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Foreldreundersøkinga Haust 2015 Lye ungdomsskule Bakgrunn 8. trinn 9. trinn 10. trinn I alt I alt Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 36,1% 30,6% 33,3% 96,7% 118/122 Trivsel Helt enig Litt enig

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , ,

Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: , , , , Prosessbeskrivelse: Emneevaluering Prosesseier: Anette Christensen Dato: 17.09.13, 01.05.14, 05.12.14, 9.06.16, 25.11.16 Klippet fra strategisk plan: «Undervisning, veiledning og vurdering: Undervisningen

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Studentenes vurdering av utdanningstilbudet i kjemi/prosess ved Fagskolen i Kristiansund skoleåret 2015/2016

Studentenes vurdering av utdanningstilbudet i kjemi/prosess ved Fagskolen i Kristiansund skoleåret 2015/2016 Studentenes vurdering av utdanningstilbudet i kjemi/prosess ved Fagskolen i Kristiansund skoleåret 2015/2016 For å kartlegge styrker og svakheter ved utdanningstilbudet i kjemi/prosess ved Fagskolen i

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 17 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 52% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2017

UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2017 UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2017 Nominasjon fra Høyskolen Kristiania avdeling for fagskolestudier Tiltak: Rapportering og evaluering: utvikling av verktøy for å sikre god utdanningskvalitet i fagskoleutdanningene

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 8. Svarprosent: 38% Universitetet i Stavanger STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 8 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 38% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 155. Svarprosent: 39% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 155 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 39% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28%

STUDIEBAROMETERET 2016 NOKUT) Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli. Antall besvarelser: 180. Svarprosent: 28% Norges Handelshøyskole STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 180 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 28% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 248 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 27% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Totalrapport STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 28 740 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 45% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no.

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2016

STUDIEBAROMETERET 2016 Universitetet i Oslo STUDIEBARDMETEREli Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2016 Svarprosent: 48% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på

Detaljer

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn

Årsmelding Bergen Maritime Fagskole 2-årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Årsmelding Bergen Maritime Fagskole -årin utdanning innen Nautikk, Skipsteknisk drift, Boring og Havbunn Denne første delen av årsmeldinga er noen få utdrag fra ledelsens gjennomgang ved skolen. Som DNV

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell VEDLEGG 3 Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser ved NMH med vekt på arbeids- og ansvarsdeling i ny modell Prosess/tema Beskrivelse av arbeidsprosesser og ansvarsdeling Kommentar Studieinformasjon Studieinformasjonen

Detaljer