NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår"

Transkript

1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009

2 Innhold 1 Innledning Mål for studiet Struktur og organisering Arbeidsformer Kvalitet i utdanningen Vurdering og eksamen Forkunnskaper Søknad og opptak Fag- og emnebeskrivelser Musikkteknologi for utøvere Sanntids musikkproduksjon Workshop Prosjekt... 8 Vedlegg: Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering

3 1 Innledning Studiet omhandler kunstnerisk anvendelse av musikkteknologi for utøvende musikere og bereder grunnen for kreativ og selvstendig bruk av musikkteknologi i konsert- og opptakssituasjoner. Studiet henvender seg primært til utøvere, fra klassiske solister til laptop -musikere. Sentralt i studiet er kunstnerisk anvendelse av-, teoretisk kunnskap om- og refleksjon omkring musikkteknologi for utøvere. Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. 1.1 Mål for studiet Målet for studiet er at studenten skal tilegne seg kunnskaper som gir grunnlag for selvstendig bruk av musikkteknologi i egen musikkutøvelse tilegne seg kunnskap om musikkteknologisk terminologi og begrepsbruk videreutvikle sine ferdigheter i å anvende musikkteknologi i musisering sammen med andre videreutvikle sine skapende evner og kunstneriske egenart 1.2 Struktur og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Studiets faglige innhold fordeles på følgende emner: Musikkteknologi for utøvere (10 studiepoeng) Sanntids musikkproduksjon - Ableton Live (5 studiepoeng) Live Electronics - Workshop (5 studiepoeng) Live Electronics- Prosjekt (10 studiepoeng) Emnene beskrives mer detaljert i kapittel 2 Gjennom studieplanen gir Musikkhøgskolen en generell beskrivelse av studiet og noen retningslinjer for gjennomføringen. Studieplanens beskrivelse av de enkelte emnene innholder opplysninger om mål, innhold, arbeidsformer og organisering på et relativt generelt nivå. Med utgangspunkt i dette skal det utarbeides undervisningsplaner for hvert av emnene. Undervisningsplanene skal bl.a. inneholde en mer detaljert oversikt over undervisningens temaer, arbeidsoppgaver, progresjon og tverrfaglig sammenheng mellom emner, arbeidskrav og pensumlitteratur. Undervisningen er vanligvis lagt til en fast ukedag. I forbindelse med emnet Workshop kan det forekomme undervisning på andre uke dager. 1.3 Arbeidsformer Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. Arbeids- og undervisningsformene som benyttes er av avgjørende betydning for realiseringen av målene for studiet. Det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever selvstendighet, samarbeid og at studentene tar selvstendig stilling til stoffet. Arbeids- og undervisningsformene er sammensatt på måter som styrker læringsforløpet. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til 3

4 individuelt arbeid og forberedelse. Mye av den komptetanse studentene får gjennom undervisningen kan ikke erstattes av et boklig orientert studium av allerede dokumentert kunnskap. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs studentgruppen utgjør. Fravær vil ha konsekvenser for hele gruppen og ikke bare for den enkelte student. Derfor er tilstedeværelse i undervisningen et arbeidskrav i studiet. 1.4 Kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole skal ha høy kvalitet på utdanningstilbudene og et godt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at studietilbudet gir kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for framtidig yrkesliv at studenten utvikler evne til kreativitet, fagkritikk, selvstendig tenkning og etisk bevissthet at studenten møter problemstillinger som integrerer teori og praksis, og at det er tilrettelagt for studentaktive arbeidsformer at studenten nedlegger den forventede arbeidsinnsats i studiet at lærerne har god evne til formidling og veiledning at det er god faglig og sosial kontakt og respektfylt dialog mellom studentene, mellom ansatte og studenter og ansatte imellom at studenter og ansatte har et godt fysisk arbeidsmiljø med tilgang på hensiktsmessige hjelpemidler at de administrative rutinene er gode og sikrer studentens rettssikkerhet at lærere og administrasjon gir tilstrekkelig og korrekt informasjon om faglige krav og praktiske forhold slik at studenten opplever forutsigbarhet i studiet Både studenter, ansatte og institusjon har ansvar for utdanningskvaliteten. 1.5 Vurdering og eksamen Musikkhøgskolen har ansvar for å vurdere studenten i forhold til målet for studiet og for det enkelte emne. Vurderingen av studenten skal danne grunnlag for veiledning av studenten informasjon til samfunnet i form av vitnemål om fullført eksamen Formell vurdering og viktige meldinger fra lærer/høgskole til studenten skal uttrykkes skriftlig. Informasjon til samfunnet skjer på grunnlag av en samlet sluttvurdering av studiet. Denne form for informasjon uttrykkes gjennom de vurderingsuttrykk høgskolen har fastsatt. Disse vurderingsuttrykk er Bestått eller Ikke bestått graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk Beskrivelse av de graderte karakterene: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. 4

5 E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene Nærmere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i forskrift om eksamen ved Norges musikkhøgskole. 1.6 Forkunnskaper For å bli tatt opp som student kreves generell studiekompetanse og et utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet ved NMH. Søkere uten formell utdanning må dokumentere sitt utøvende nivå ved lydopptak. Søkerne må videre kunne dokumentere grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi, som for eksempel Musikkteknologi 1 (MUSTEK10) i NMHs kandidatstudier eller tilsvarende. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin som kan anvendes sammen med moderne musikkprogramvare. Studentene må selv skaffe til veie programvaren som benyttes i studiet. 1.7 Søknad og opptak Søkere benytter musikkhøgskolens vanlige søknadsskjema. Sammen med søknadsskjemaet leveres en tekst hvor søkeren redegjør for sin bakgrunn, kompetanse og sine ambisjoner. Teksten skal være en til to A4 sider, skriftstørrelse 12 (i Times New Roman) og halvannen linjeavstand. Søkere kan bli innkalt til samtale. 5

6 2 Fag- og emnebeskrivelser 2.1 Musikkteknologi for utøvere Emnet undervises i første og andre semester og har en arbeidsmengde tilsvarende 10 studiepoeng. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten utvikle kunnskap om musikkteknologi for den utøvende musiker lære å velge, anvende og utvikle applikasjoner til bruk i egen musikkutøvelse tilegne seg og ta i bruk sentrale fagbegreper og terminologi Innhold Aktuelt innhold er Lyd og akustikk Signalbehandling Lagring og distribusjon Datamaskinen og periferutstyr Grensesnitt mellom musiker og teknologi Den elektroniske musikkens historie i et utøverperspektiv Organisering og arbeidsformer Arbeidet med emnet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning i gruppe, studentpresentasjoner og selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. I tillegg arbeider studentene i kollokviegrupper. Studentenes praktiske og kunstneriske arbeid ledsages av refleksjon i skriftlig eller muntlig form. Arbeidskrav Obligatorisk deltakelse i undervisningen, dvs minimum 80% frammøte Innlevert og godkjent 80 % av arbeidsoppgavene som blir gitt i emnet. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnenes mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnene være oppfylt. Karakter fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering må arbeidskravene gjennomføres på nytt 6

7 2.2 Ableton Live Emnet undervises i første semester og har en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng.. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten utvikle evne til å arbeide kreativt og selvstendig i et moderne computerbasert musikkproduksjonsmiljø få praktisk erfaring i bruk av spesielle computerassisterte musikkproduksjonsteknikker utvikle evne til å komponere/arrangere musikk med de grunnleggende virkemidler som computeren og et moderne musikkproduksjonsmiljø har Innhold Emnet omhandler sanntids musikkproduksjon med programmet Ableton Live. Dette omfatter redigering og bearbeiding av innspilt lyd innføring i moderne musikkteknologiske komposisjonsformer, i hovedsak innenfor rytmisk musikk enkel effektbruk og lydbearbeiding med Ableton Live Organisering og arbeidsformer Undervisningen foregår i grupper. Noe av undervisningen kan bli organisert som prosjektundervisning. Arbeidskrav Obligatorisk deltakelse i undervisningen, dvs minimum 80 % frammøte. Innlevert og godkjent 80 % av arbeidsoppgavene som blir gitt i emnet. Mot slutten av semesteret skal det leveres et større arbeid. Omfang og innhold meddeles ved undervisningsstart. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnenes mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnene være oppfylt. Karakter fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering må arbeidskravene gjennomføres på nytt 7

8 2.3 Workshop Emnet undervises i første og andre semester og har en arbeidsmengde tilsvarende 5 studiepoeng. Mål Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg praktisk erfaring med bruk av musikkteknologi i en utøvende sammenheng Innhold Aktuelt innhold: Konsertlyd Laptoporkester Praktisk utforsking av ulike konsepter for bruk av datamaskin og annen musikkteknologi for å utvide kunstnerisk uttrykksregister Organisering og arbeidsformer Undervisningen foregår som praktisk arbeid med et avgrenset tema over en eller flere dager. Som en del av undervisningen vil det bli arrangert møter med musikere som anvender musikkteknologi i sin utøving. Ved starten av hvert semester presenteres en semesterplan som inneholder oversikt over hvilke temaer det skal arbeides med. Arbeidskrav Obligatorisk deltakelse i undervisningen, dvs minimum 80 % frammøte. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnenes mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnene være oppfylt. Karakter fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering må arbeidskravene gjennomføres på nytt 2.4 Prosjekt Arbeid med emnet foregår i andre semester og har en arbeidsmengde tilsvarende 10 studiepoeng. Prosjektarbeidet er individuelt og går parallelt med det øvrige studiet. 8

9 Mål Gjennom arbeidet med faglig fordypning i et selvvalgt område skal studenten utvikle evne til å arbeide selvstendig utvikle et eget produkt eller gjennomføre en produksjon der musikkteknologi anvendes i en kunstnerisk sammenheng gjennomføre en 20 minutters konsert eller presentasjon av sitt prosjekt Innhold, organisering og arbeidsformer Prosjektet er et selvstendig arbeid med en selvvalgt fordypning i musikkteknologi for utøvere. Det gis veiledning av en veileder oppnevnt av høgskolen. Studenten velger i samråd med sin veileder den faglige fordypningen hun eller han vil ha i sitt prosjekt. Tema for den faglige fordypningen skal godkjennes av veileder. Som eksempler kan nevnes: fremføre en eller flere komposisjoner (egne eller andres komposisjoner) for soloinstrument eller gruppe, der studenten er musiker og hvor musikkteknologi er en vesentlig del av framføringen utvikle og framføre en komposisjon hvor musikkteknologiske virkemidler er en vesentlig del av komposisjonen framføring av en eller flere klassiske live-electronics komposisjoner utvikle lydbearbeidende eller lydgenererende applikasjoner, for eksempel i Max/MSP, Reaktor eller andre programmer for bruk i en utøversammenheng Arbeidskrav 1. Prosjektbeskrivelse Studenten utarbeider en prosjektbeskrivelse som beskriver prosjektets musikkteknologiske forankring og faglige fordypning hvorfor studenten vil arbeide med det valgte temaet hva studenten forventer å lære av arbeidet med prosjektet hvilke musikkteknologiske verktøy som skal anvendes tidsplan for gjennomføringen Leveringsfrist for prosjektbeskrivelsen er 15. februar. 2. Dagbok Studenten dokumenterer sitt arbeid med prosjektet ved å føre dagbok. Dagboken skal gi innblikk i og en oversikt over studentens arbeid med prosjektet og kan inneholde tekst, bilder, lydopptak og annen relevant dokumentasjon. Leveringsfrist for dagboken er en uke før eksamen. 3. Delevaluering Det gjennomføres en delevaluering i midten av andre semester hvor prosjektet og arbeidet med det presenteres for, og drøftes med medstudenter og lærere. Presentasjonen skal ha en varighet på omlag 10 minutter. Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnenes mål og innhold. For at studenten skal få avsluttende vurdering, må alle arbeidskrav i emnene være oppfylt. 9

10 Karakter for emnet fastsette på bakgrunn av prosjektbeskrivelse, dagbok og en avsluttende praktisk eksamen. Denne skal ha form av en 20 minutters prosjektpresentasjon/konsert. Vurderingen er individuell, men studenter som ønsker det kan gjennomføre selve prosjektpresentasjonen sammen med andre. Det er i så fall opp til studenten selv å organisere dette. Studenten er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av prosjektpresentasjonen/konserten. Tid og sted for denne fastsettes av høgskolen. Prosjektet skal vise selvstendighet i utforming og gjennomføring og vurderes ut fra struktur og sammenheng i prosjektbeskrivelse, dagbok og eksamen originalitet og iderikdom faglig fordypning i innholdet forståelse og kritisk vurdering av det selvvalgte faglige området Vurderingsuttrykket er gradert karakter. I tillegg gis en kortfattet skriftlig vurdering av prosjektet. Avsluttende vurdering fastsettes av en ekstern og en intern sensor (normalt veileder). Ny vurdering Ved ikke bestått vurdering gjennomføres ny prøve etter samme regler som ved ordinær prøve. 10

11 Vedlegg: Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering Emner Studie- 1. semester 2. semester poeng Musikkteknologi for utøvere timer (8 dager a 3 timer) 24 timer (8 dager a 3 timer) Sanntids musikkproduksjon/ Ableton Live 5 24 timer (8 dager a 3 timer) Live Electronics - Workshop 5 24 timer (4 dager a 6 timer) 24 timer (4 dager a 6 timer) Live Electronics - Prosjekt 10 5 timer Individuell veiledning 11

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK

STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I KIRKEMUSIKK II 20. september 2004 rev. 28. september 2007 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 3 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helse Bachelor i musikk og helse Studieplan 2015-2016 Innhold Bachelor i musikk og helse... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk og helse... 2 r... 5 BA Musikk og helse 1. år...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12.

Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. Studieplan Samtidslitteratur for barn og unge Nettbasert videreutdanning for litteraturformidlere Vedtatt av Norsk barnebokinstitutts styre 12. mai 2015 Barne- og ungdomslitteratur er en sentral del av

Detaljer

Den Norske Balletthøyskole

Den Norske Balletthøyskole Den Norske Balletthøyskole Revidering av akkreditert bachelorgradsstudium i dans og pedagogikk fase 2 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering (Fase 2) av bachelorgradsstudiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012

Musikkteater. Noroff Fagskole AS Desember 2012 Musikkteater Noroff Fagskole AS Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Oslo Musikkteater Dato for vedtak: 3. desember 2012 Utdanningslengde: Sakkyndige: To år Ingeborg Hungnes

Detaljer