STYRETS ÅRSBERETNING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 STYRETS ÅRSBERETNING 2004 Kvinesdal sparebank har som mål å være en selvstendig og fleksibel bank med lokal forankring. Banken har i dag hovedkontor i Liknes og filialer i Fjotland og Feda og har meget sterk markedsposisjon i kommunen. Fleksibilitet er vår styrke og dette har medført at vi har øket vår markedsandel utenfor primærkommunen. Kvinesdal Sparebank sine kjerneverdier er bygget på nærhet til kundene, trygghet i kundeforholdet og at bankens ansatte viser ekte engasjement. Bankens visjon er å levere de produktene kundene ønsker og yte god service. Kundenes drømmer er vår utfordring. I tillegg til kundefokusering skal banken være lønnsom og ha engasjerte og kompetente medarbeidere. De nettbaserte tjenestene i banken blir stadig viktigere salgskanaler av bankens produkter. Inkluderer vi alle automatiske betalingsløsninger skjer over 90 prosent av alle betalinger automatisk. Med større grad av automatisering legger banken vekt på gode personlige relasjoner mellom kunde og rådgiver. Banken har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Banken eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra- Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for oss. Banken har valgt å ha eierinteresser i selskapet for å styrke sin posisjon i lokalmarkedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. Videre er selskapet et viktig instrument for banken i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av it-system og kompetanse. Gjennom eierskapet i Terra - Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Økonomisk utvikling Norsk økonomi har hatt god vekst gjennom hele 2004, godt hjulpet av Norges Banks ekspansive pengepolitikk. Børsutviklingen var god og Oslo Børs satte i desember ny historisk toppnotering. Hovedindeksen steg med 38,45 prosent gjennom året. Høye oljepriser var medvirkende årsak til at Oslo Børs steg mer enn de internasjonale børsene. Den lave prisveksten fortsatte i 2004, og utsiktene til svak prisvekst fremover var en av årsakene til at Norges Bank endret styringsrenten to ganger i første kvartal fra 2,25 prosent til 1,75 prosent. Veksten i økonomien ble i overkant av 3 prosent. Arbeidsledigheten falt fra 4,3 prosent i januar til 3,6 prosent i desember. Det lave rentenivået var hovedårsak til høy vekst i husholdningenes gjeld. Gjelden vokste med over 11 prosent i Også bedriftene begynte å investere og gjeldsveksten ble positiv i annet halvår. Også oljesektoren viste god vekst i investeringene. Nøkkeltall Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,51 % 2,79 % 2,94 % 3,03 % 2,98 Driftsinntekter 0,49 % 0,82 % 0,02 % 0,14% 0,16 Driftskostnader 1,65 % 1,82 % 2,02 % 1,82 % 1,78 Resultat for regnskapsåret 0,75 % 1,09 % 0,50 % 1,21 % 1,00 Egenkapitalrentabilitet før skatt 9,41 % 13,88 % 6,44 % 14,90 % 12,42 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,37 % 9,78 % 4,40 % 10,41% 8,89 Kostnader i % av totale inntekter 54,98 % 50,55 % 68,40 % 57,41 % 56,69 Kostnader i % av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 57,14 % 56,95 % 57,40 % 53,00 % 51,24 Tap i % av brutto utlån 0,35 % 0,26 % 0,17 % -0,42% 0,73 Kapitaldekningsprosent 14,28 % 14,96 % 14,47 % 15,14 % 13,78 12 mnd forvaltningsvekst 10,54 % 7,30 % 12,73 % 2,20 % 7,98 12 mnd utlånsvekst 9,16 % 6,70 % 13,91 % 3,84 % 8,53 12 mnd innskuddsvekst 8,71 % 3,90 % 7,20 % 6,90 % 6,50 Innskudd i % av utlån 79,88 % 80,21 % 81,60 % 86,65 % 84,22

3 Bankens virksomhet Innskuddsveksten var 3,7% større enn budsjettert. Banken har lagt stor vekt på å øke innskuddene i takt med utlånsøkningen, og har satt i verk særskilte markedsaktiviteter på innskuddssiden. Banken har i stor grad lykkes med denne strategien. I våre budsjettforutsetninger forutsatte vi god kredittetterspørsel og resultatet viser at utlånsveksten har øket 4,2% mer enn budsjettert. Vi forutsatte at rentenettoen skulle falle til 2,50% i løpet av Vi oppnådde en rentenetto på 2,51% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Andre driftsinntekter ble budsjettert med 0,47% vi oppnådde 0,49%. Salg av forsikringsprodukter blir stadig viktigere inntektskilde for banken. Driftskostnadene ble budsjettert med 1,60%, Her endte vi på 1,65% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap på utlån var budsjettert med 0,28%, tapene ble 0,32%. Resultat etter tap ble budsjettert med 0,98% men vi oppnådde 1,03%. Resultat etter skatt ble 0,75% mot budsjettert 0,71% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Soliditet og kapitaldekning Bankens soliditet er tilfredsstillende. Egenkapitaldekningen var ved utgangen av ,28% (14,96%). Samlede fonds var 139,6. mill kroner og dette var 59,6 mill kroner mer enn lovens minimumskrav på 8% Utvikling ansvarlig kapital ,8 15,1 14,5 14,96 14, Ansv.kapital Egenkapital% Årsregnskapet stilling og resultat Driftsresultatet før skatt for 2004 var på 13,1 mill kroner (18,1 mill kroner). Dette tilsvarer 1,03 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,55 %) Avkastningen på egenkapitalen før skatt ble 9,41 % (13,88%). Netto renteinntekter for 2004 ble 32,2 mill kroner (32,5 mill kroner). Rentenettoen utgjorde 2,51 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (2,79%).Lavt rentenivå gjennom hele året har ført til redusert rentenetto ,97 Utvikling Rentenetto/driftskostnader 1,77 3,03 1,82 2,94 Netto andre driftsinntekter utgjorde 6,2 mill kroner (9,6mill kroner). Netto provisjonsinntekter økte med 1,3 2,02 2,79 1,82 2, Rentenetto% Driftskostnader% 1, mill kroner. Det er inntektsført kursgevinst på verdipapirer med 1,4 mill kroner (4,7 mill kroner) etter tapsføring av obligasjon på 2 mill kroner i et selskap som er konkurs. Banken har redusert eksponeringen i handelsporteføljen med 3,4 mill. Sum driftskostnader utgjorde 21,1 mill kroner (21,3 mill kroner) Kostnader i prosent av inntekter (eksklusiv kurstap/gevinst på verdipapirer og valuta) var 57,14% (56,95%) Utvikling EKrentabilitet/incomecost 51,24 52,93 12,97 14,9 57,99 56,95 57,14 6,44 13,88 9, Innt/kost% EK-rentab% Skattekostnaden er beregnet til 3,5 mill kroner (5,3 mill kroner). og Overskuddet etter skatt er beregnet til 9,6 mill kroner (12,7 mill kroner). Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 1,32 milliarder kroner. (1,2 milliarder kroner). Dette er en økning på 126 mill kroner eller 10,5% i forhold til Innskudd fra kunder utgjorde 936 mill kroner (861 mill kroner) ved årsskiftet. Dette er en økning på 8,7% fra året før. Offentlig sektor 6% Nærings liv 18 % Innskudd Person marked 76 % Samlet utlån til kunder utgjorde ved årsskiftet mill kroner (1.073 mill kroner), som tilsvarer en prosentvis økning på 9,2% fra i fjor. Garantiansvaret utgjorde 155 mill kroner (115 mill kroner). Ubenyttede rammekreditter utgjorde 36 mill kroner (38 mill kroner). Av vår totale utlånsmasse til kunder har ca 44% (44%) av utlånsmassen en restløpetid på 5 år eller kortere. Banken har ved årsskiftet lånt ut ca 125 % av innskuddene ( 125%)

4 Nærings liv 26 % Utlån Person marked 74 % Etter styrets mening gir resultatet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med forhold etter årsskiftet som påvirker bedømmelsen av resultat og stilling. I henhold til lov om årsregnskap m.v. 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift av banken er til stede. Disponering av resultatet Resultat for regnskapsåret kr Overføres til gaver kr Overføres til sparebankens fond kr Medarbeiderne, miljøet og likestilling Ved utgangen av året hadde banken 21ansatte, som utgjorde 19 årsverk. Gjennom året har banken ansatt to nye medarbeidere med god kompetanse. Banken har nå en ressurs i dyktige og kundevennlige medarbeidere som alle gjør en god innsats. Banken gjennomfører jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser, og forhold som dukker opp er blitt rettet på. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Banken har utarbeidet et opplegg innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle ansatte har fått tilbud om bedriftshelsetjeneste i Verneombudet har hatt gjennomgang i året som har gått. Sykefraværet har ligget på ca 3% i gjennomsnitt som er på lik linje med året før. Banken har kollektiv pensjons- og ulykkesforsikring for alle faste ansatte. Ved utgangen av året var det 13 kvinner og 8 menn ansatt i banken. Kvinneandelen utgjorde 62 prosent. Ledergruppen består av 67 prosent kvinner. Kontrollkomiteen består av 67prosent kvinner der lederen også er kvinne. Styret består av 50 prosent kvinner. Forstanderskapet har kvinnelig leder. Den faktiske tilstanden viser at banken er kommet langt i likestillingen, selv om vi ikke har utarbeidet konkrete planer. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for denne type virksomhet. Finansiell risiko -risikostyring Bankdriften er forbundet med en rekke risiki. Bankens opplegg for kvalitetssikring skal avdekke risikoområdene og ha som mål å redusere risikoen til et lavt/moderat nivå. Likviditetsrisiko/refinansieringsrisiko. Historisk sett er innskuddene å betrakte som langsiktig funding. Innskuddene dekker i dag ca 80% av utlånene og banken har som mål å opprettholde denne innskuddsdekningen. Bankens instruks for likviditet tilsier at minst 80 prosent av fundingen skal ha forfall over 12 måneder. Bankens eksponering i markedet er 238 mill kroner. Fordelt på flere långivere og med god forfallsstruktur vurderes risikoen som lav. I tillegg har banken trekkrettigheter i DnBNOR på 50 mill. I tillegg har banken en låneramme i Norges Bank på 69 mill. Trekkfasilitetene ligger som reserve. Banken vil i tiden fremover fortsatt rette fokus på å opprettholde en lav likviditetsrisiko. Renterisiko oppstår i forbindelse med fastrenteutlån, fastrenteinnskudd og obligasjoner med fast rente. Fastrenteutlån har banken sikret ved å inngå rentebytteavtaler. Styret har fastsatt rammer for maksimal renterisiko tilsvarende 4% av egenkapitalen ved 1% endring i renten. Total renterisiko pr er 0,7 mill basert på 1% endring i renten. Dette ligger godt innenfor rammene. Kursrisiko oppstår når bankens aksje og obligasjonsbeholdning får verdien fastsatt av markedsutviklingen Det er fastsatt interne rammer for plassering i aksjer/andeler. Samlet beholdning av aksjer og andeler skal ikke overstige 3% av bankens aktiva. Når det gjelder handelsporteføljen skal det plasseres i kjente og lett omsettelige papirer med begrenset risiko.bankens handelsportefølje er redusert fra 12,8 mill. til 9,4 mill.samlet sett vurderes den videre kursrisiko som moderat og innenfor de rammer som styret har satt. Valutarisiko Utover egen beholdning av valuta, har banken ingen balanseposter i utenlandsk valuta. Banken har stilt 129 mill kroner i garanti overfor en del av kundene som har tatt opp lån i utenlandsk valuta. Banken foretar vanlig kredittvurdering av disse kundene, men krever større sikkerhetsmargin enn ellers for å ta høyde for valutasvingninger. Banken er følgelig i liten grad eksponert for endringer i valutakursene. Samlet sett vurderes valutarisikoen som beskjeden. Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke oppfyller sine forpliktelser. Gjennom klassifisering og misligholdsrapportering overvåkes tapspotensialet i utlånsporteføljen. Gode utlånsrutiner og systemer legger grunnlaget for en sikker og enhetlig kredittbehandling i banken. Det legges stor vekt på tilbakebetalingsevne og sikkerhet. Lån til personkunder er risikoklassifisert ut fra sikkerhet, mens lån til næringslivskunder klassifiseres både ut fra sikkerhet, økonomi og ledelse /marked.

5 Engasjementene oppdateres årlig basert på årsregnskap som innhentes fra kundene. Det utarbeides en risikoanalyse av alle bankens kunder som legges frem for styret to ganger årlig. Også til verdipapirer vil det være knyttet kredittrisiko. Rutinen for plassering i verdipapirer sier at vi skal ha lav risiko. Det rapporteres til styret hvert kvartal. Risiko knyttet til utlån og garantier. Personmarkedsporteføljen omfatter hovedsaklig lån med pant i bolig. Veksten har vært 12%, men den samlede kredittrisiko anses som lav. Bankens styre har fastsatt at utlån til næringsliv ikke skal overstige 35% av totale utlån. Veksten i bedriftsmarkedsporteføljen var 2%. Banken arbeider med ny strategi der fokus rettes mot store engasjement. Styret vurderer i dag å ha et håndterlig antall store engasjement i porteføljen. Brutto misligholdte lån pr var 18,5 mill. Dette er pr redusert til 10,5 mill. Mislighold i utlånsporteføljen ligger på et akseptabelt nivå. Samlet sett vurderes oppfølgingen og kontrollen av vår utlånsportefølje å være rimelig god, og det synes ikke å foreligge risiko for tap i porteføljen som vil overstige beregningen ved risikoklassifiseringen. Tap på utlån og garantier for 2004 utgjorde 4,1 mill. Dette utgjorde 0,35% av brutto utlån. Konstaterte tap utgjorde 3,0 mill. Spesifiserte tapsavsetninger er økt med 1,6 mill, mens uspesifiserte tapsavsetninger er redusert med 0,5 mill. Bankens spesifiserte tapsavsetninger var ved årsskiftet 4,4 mill kroner. I prosent av brutto utlån utgjorde dette 0,37%. Uspesifiserte tapsavsetning var 10,5 mill kr og utgjorde 0,90%. Samlede avsetninger til tap utgjorde 1,27%(1,28%) av brutto utlån og garantier. Avsetningene ansees som tilstrekkelige. Etter gjennomgang av risikoklassifiseringen for utlån og garantier, vurderer banken risikoprofilen til middels, og forventer at årlig tapsnivå i perioden vil ligge på 0,27% av brutto utlån. Øvrig tapsutsatte lån har hatt en økning i 2004, men styret anser likevel at tapspotensialet i engasjementene ikke vil medføre tap ut over risikoprofilen. Operasjonell risiko er risikoen for at driften av banken ikke fungerer som forutsatt, og at lov og regelverk ikke følges. Terra - Gruppen AS besluttet i mars 04 å skifte hovedleverandør av IT-løsninger. Dette medfører store utfordringer både for gruppen som helhet og for hver enkelt bank. Konverteringsprosjektet er organisert og hele banken er forberedt på utfordringene som kommer. Banken har utarbeidet katastrofeplan. Nåværende multibankkonsept innebærer at stort sett all bankdrift krever kommunikasjon til sentrale servere. Risikoen for å bli uten kommunikasjon vurderes likevel ikke særlig høy, i alle fall ikke på lengre sikt. Banken har innledet samarbeid med de andre Terra - bankene i regionen med sikte på deling og utveksling av kompetanse. Bankens eiendeler er forsikret i Terra Forsikring. Operasjonell kompetanse vurderes å ligge innenfor akseptabelt nivå. Utsiktene for Den gode veksten i norsk økonomi vil fortsette i Selv om prisstigningen er økende vil den neppe overstige Norges Bank inflasjonsmål på 2,5 prosent. Renten vil holde seg lav, men en kan ikke utelukke en moderat oppgang. Størst usikkerhet knytter deg seg til utviklingen av økonomien internasjonalt og hvordan kronekursen vil utvikle seg. En forventer gunstig konjunkturutvikling i året som kommer. Lave renter gir god gjeldsbetalingsevne for husholdningene og foretak, og på denne bakgrunn må en regne med at kredittetterspørselen vil være god i året som kommer. Bedret ordretilgang for skips-verftene og verkstedsindustrien i vår region sammen med god drahjelp fra lave renter burde øke investeringene i bedriftene. Sysselsettingen i regionen er god. Lyse utsikter i året som kommer vil medføre at kredittetterspørselen fra husholdningene vil forsatt være god og at etterspørselen etter lån fra næringslivet vil være økende. Den gode utviklingen i aksjemarkedet vi har hatt i de to siste årene vil neppe fortsette gjennom hele Internasjonalt er det flere tegn som tyder på toppen av konjunkturkurven er nådd og at veksten er i ferd med å avta. Selv om norsk økonomi vil gå mot høykonjunktur i 2005, vil aksjemarkedet her hjemme bli usikkert som følge av utviklingen i internasjonal økonomi, og vi kan neppe forvente samme avkastning som de to forgående år. Vi regner med at Terra Boligkreditt blir realisert i første halvdel av Produktet som leveres fra Terra Boligkreditt vil være markeds- og balansemessig viktig for oss. En forsatt lav rente i 2005 vil presse rentenettoen ytterligere og budsjettet viser et fall i rentenettoen til 2,45 prosent. Bankens budsjett for 2005 bygger på et vekstanslag 10 prosent på innskudd og utlån og viser et overskudd på 19,8 mill kroner før tap. Det er budsjettert med en tapsavsetning på 3,6 mill kroner i henhold til vår risikomodell. Videre er det budsjettert en skattekostnad på 5 mill kroner. Resultat etter tap og skatt er budsjettert med 11,1 mill kroner. Takk for godt samarbeid Styret takker alle kundene som har vist tillit til banken ved å benytte bankens tjenester. Styret vil takke alle tillitsvalgte som har vist stor interesse og godt samarbeid. En spesiell takk til alle medarbeiderne i banken som gjennom sin innsats i året som gikk har gjort bankens visjoner og verdier til sine egne.

6

7 Resultatregnskap (Beløp i hele tusen) Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner,rentebærende verdipapirer Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gev./-tap på sertifikater,obligasjoner,renteb. verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapir m/var. Avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer,omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Tap på garantier mv. 0 0 Tap på utlån,garantier mv Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført fra gavefond Overføring 0 25 Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Disponering

8 Balanse EIENDELER (Beløp i hele tusen) Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Utlån til og fordringer på kunder Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkast Aksjer,andeler og grunnfondsbevis Aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Maskiner,inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Varige driftsmidler Finansielle derivater Andre eiendeler Andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelse Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Betingede forpliktelser 2, Forpliktelser 2, Kvinesdal / I STYRET FOR KVINESDAL SPAREBANK Tom Arnt Lindeland (leder) Camilla Dunsæd (nestleder) Øyvind Larsen (banksjef) Anne Katrine Lohne Jan Aage Nilsen Berit Elve Selseng

9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING TIL ÅRSREGNSKAPET Årsoverskudd Avskrivninger Netto gevinst salg varige driftsmidler - - Endring tapsavsetninger Gaver Endring utsatt skattefordel Tilført fra årets drift Endring brutto utlån kunder Endring lån/innskudd til finaninstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endring lån/innskudd fra finansinstitusjoner Endring øvrige fordringer Endring annen kortsiktig gjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring finansielle derivater Endring kortsiktige verdipapirer A Netto likviditetsendring virksomhet Likvider tilført/brukt på investeringer Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler - 24 Endring verdipapirer B Netto likviditetsendring investeringer Endring obligasjonsgjeld C Netto likviditetsendring finansiering Netto endring likvider (A+B+C) Likvidbeholdning =Likvidbeholdning

10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier 2.a Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner 2.b Fordelt etter sektor/næring/geografi 2.c Oversikt over tap og ikke inntektsførte renter. 2.d Kredittrisiko - risikoklassifisering 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.a Verdsettelse 3.b Spesifikasjon av porteføljen 3.c Ansvarlig lånekapital i andre selskap. 4. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning og eierinteresser 4.a Verdsettelse 4.b Fordeling etter aksjer, grunnfondsbevis og andeler. 4.c Beholdningsendringer 5. Varige driftsmidler og andre immaterielle eiendeler 5.a Verdsettelse 5.b Nærmere spesifikasjon 6. Ansvarlig kapital 6.a Egenkapital 6.b Kapitaldekning 7. Likviditetsforhold - finansiering 7.a Likviditetsrisiko / Fordeling etter restløpetid 7.b Renterisiko / Fordeling etter gjenstående tid til renteregulering 7.c Valutarisiko 7.d Gjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8.a Antall ansatte 8.b Ytelser og lån til ansatte og tillitsvalgte 8.c Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatter 9.b Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd 9.c Poster utenom balansen 9.d Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester. 9.e Spesifikasjon av andre driftsinntekter. 9.f Fordeling av inntekter - geografisk. 10. Finansielle derivater.

11 1 Generelle regnskapsprinsipper. Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overenstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Inntektsføring/kostnadsføring: Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnad. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres som et tilgodehavende i balansen.. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det året det mottas. Gebyr for etablering av låneavtaler tas til inntekt i sin helhet i etableringsåret, da de anses å dekke kostnadene ved låneetablering. Det er forøvrig under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 2. Utlån,garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier. 2 a Verdsettelse-beskrivelse-definisjoner. Utlån er verdsatt til pålydende når renter/avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Tapsutsatte engasjementer verdsettes ut fra bankens vurdering av kundens betalingsevne og den realsikkerhet som er stilt for lånet. Misligholdte lån er verdsatt ut fra en antatt nøktern salgsverdi av den realsikkerhet som er stilt for lånet, minus salgskostnader Tapsavsetninger blir gjennomført når det må påregnes at debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant eller annen sikkerhet vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurdering legges det vekt på låntakers generelle økonomiske stilling. De største næringslivsengasjementer og tapsutsatte engasjementer både på næringskunder og personkunder gjennomgås flere ganger i året. Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Samlet engasjement fra en kunde anses som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall, eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil oppstå på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Alle lån som er misligholdt,uansett størrelse,blir vurdert. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom,eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet,eller at engasjementet vurderes som tapt for banken. Spesifiserte tapsavsetninger Spesifisert tapsavsetning er avsetning til dekning av påregnelig tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatte på balansedagen. Uspesifisert tapsavsetning Avsetning til dekning av tap som på grunn av forhold som foreligger på balansedagen må påregnes å inntreffe på engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter reglene om spesifiserte tapsavsetninger. Nullstilling av renter/ikke rentebærende lån Inntektsføring av renter,provisjoner og gebyrer på misligholdte engasjementer stoppes, dersom disse forventes tapt. Samtidig tilbakeføres tidligere inntektsførte,ikke betalte renter,provisjon og gebyrer for inneværende år. Friskmelding Friskmelding av tidligere tapsavsatte utlån skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmelding er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er sikret til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Når tidligere tapsavsetning blir tilbakeført i sin helhet, blir også tidligere ikke inntektsførte renter tatt til inntekt og bokført som renteinntekter.

12 2.b Utlån fordelt etter sektorer/næringer og potensiell eksponering Brutto Trekk- Misligh. Øvr.taps- Spes. Brutto Trekk- Misligh. Øvr.taps Spes. Utlån fasiliteter Utlån uts.utlån Tapsavs Utlån fasiliteterutlån uts.utlån tapsavs. Person marked Primærnæring Industri Bygg, anlegg Varehandel,hotell,res Service og personlig tjenesteyting Sum Det er ikke foretatt næringsfordeling på uspesifiserte tapsavsetninger på utlån og garantier. Garantier fordelt etter sektorer/næringer og tap Garanti Tap Taps- Garanti Tap Tapsprosent prosent Person marked Primærnæring Industri Bygg, anlegg Varehandel,hotel Tjenesteyt. virksomhet Garanti ovf. Sikr.fonde Garanti Terra-Gruppen Sum Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Utlån Garanti Vest-Agder Oslo,Akershus Rogaland,Hordaland Vestfold,Telemark og Aust-Agder Landet forøvrig Utlandet Sum Oversikt totale misligholdte og øvrig tapsutsatte utlån Brutto misligholdte utlån Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte utlån Brutto øvrige tapsutsatte utlån Spesifiserte tapsavsetninger Netto øvrige tapsutsatte utlån

13 2c Oversikt tap og ikke inntektsførte renter på utlån og garantier til kunder. Garantier Utlån Spesifisert tapsavsetning Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt spes.tapsavs Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden Nye spesifiserte tapsavsetninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifisert tapsavsetning pr Uspesifisert tapsavsetning pr Periodens uspesifiserte tapsavsetning = Uspesifisert tapsavsetning pr Periodens endring i spesifiserte tapsavsetninger Periodens endring i uspesifiserte tapsavsetninger Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spes.tapsavs Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spes. tap Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Endring i ikke inntektsførte renter på utlån. Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån 0 - Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen Periodens påløpte, ikke innt.førte renter på utlån som er tapsutsatt 65 = Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr d. Kredittrisiko - Risikoklassifiseringssystem Bankens utlån og garantier er klassifisert i følgende risikogrupper: høy, normal og lav risiko. Risikoklassifiseringen bygger på data fra FD Front Saksgang Kreditt & Depot. Næringslivskunder. Banken har gjennomført et risikoklassifiseringsystem av næringslivskunder, hvor alle engasjementer over kr klassifiseres. Klassifiseringen utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundens siste reviderte årsregnskap. Kundene blir klassifisert i fem forskjellige risikoklasser etter Regnskap/økonomi,Sikkerhet og Forretningsmessig risiko. Klassene er fordelt på hovedgruppene lav risiko( A), normal risiko (B,C) og høy risiko ( D,E). Engasjement under kr ,- er fordelt forholdsvis på de enkelte risikogrupper. Personkunder. Banken gjennomførte i 2000 en risikoklassifiseringsmodell for personkundene hvor alle engasjementer over kr klassifiseres. Personkunder er klassifisert i tre risikoklasser basert på sikkerhet. Datagrunnlaget brukes til å beregne bankens forventede tapspotensiale innen de enkelte risikogrupper, samt overvåke risikoutviklingen i bankens utlåns- og kredittportefølje. Engasjement under ,- er fordelt forholdsmessig på de enkelte risikogrupper. Prising Banken vektlegger risiko ved prising av de enkelte engasjement ved aktiv bruk av risikoklassifiseringen i saksbehandlersystemet. Prisingen gjenspeiler risikobildet i kredittgivningen. Fordeling på risikogrupper Risikogruppe: Lav Normal Høy Ikke klass. Totalt Brutto Utlån Garantier Uben.rammekreditter Spes.tapsavsetning Uspes.tapsavsetning

14 2003 Risikogruppe: Lav Normal Høy Ikke klass. Totalt Brutto Utlån Garantier Uben.rammekreditter Spes.tapsavsetning Uspes.tapsavsetning Uspesifiserte tapsavsetninger og spesifiserte tapsavsetninger utgjør som tilsvarer ca. 1,1% av brutto utlån og garantier. Alle data er hentet fra bankens risikoklassifiseringssystem. Det har igjennom året ikke vært vesentlige forskyvninger mellom risikoklasser. Forventet tapsnivå pr risikogruppe Forventet tapsnivå er beregnet for en konjunktursyklus på 3 år, Størsteparten av de fremtidige tapene antas å komme fra næringsporteføljen - risikogruppene normal og høy. Forventet tap i gruppene lav, normal og høy er hhv 0,13%, 0,31% og 0,80% Gjennomsnitt for hele porteføljen er 0,27% Forventet tapsnivå er beregnet på grunnlag av inndeling i risikogrupper med tilhørende sannsynlighetsberegning for de enkelte grupper. Usikkerheten ligger i de erfaringstall som er anvendt i beregning av tapstall for hver konjunktursyklus. Forventet tap i forhold til forventede renteinntekter Forventet tap utgjør 6,0% i forhold til forventede renteinntekter regnet av den gjennomsnittlige rente for porteføljen. 3. Sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning). 3 a Verdsettelse Bankens beholdning av obligasjoner er i sin helhet klassifisert som omløpsmidler. Obligasjonene vurderes som en portefølje, idet papirene er rimelig likvide. Obligasjonene er vurdert til laveste verdi av porteføljens anskaffelseskost og virkelige verdi. Beregning av virkelig verdi bygger på observerbare markedsverdier. 3 b Obligasjonsporteføljen fordeler seg som følger. Risiko- Kost- Bokført Markeds- And. vekt pris verdi verdi Børs Utstedt av det offentlige, stats- og statsgaranterte 0 % Kommuner/Fylkeskommuner 20 % Sum Utstedt av andre Bankobligasjoner 20 % Andre sektorer 100 % Sum Herav deponert som sikkerhet for D-lån i Norges Bank(se note 7) Kursregulering på porteføljen 0 Sum sertifikater,obligasjoner mv Effektiv rente på obligasjonsbeholdningen er 3,40%. basert på gjennomsnittsaldo. 3c Ansvarlig lånekapital i andre foretak Bokført under utlån til og fordringer på kunder: EDB Business Partner as Bokført under andre eiendeler Medlemsinnskudd i Kredittforeningen for Sparebanker

15 4. Aksjer og eierinteresser 4 a Verdsettelse Aksjer og andeler i akjsefond som er klassifisert som handelsportefølje er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Aksjer klassifisert som langsiktig plassering er vurdert til anskaffelseskost. Dersom den virkelige verdien av en aksje er lavere enn anskaffesleskost og verdifallet ikke anses å være forbigående, skrives aksjen ned til virkelig verdi. 4 b Opplysninger om aksjer,grunnfondsbevis og andeler. Spesifikasjon etter grupper: Balanseført Virkelig Andel Anskaff verdi verdi Børsnot kost. Omløpsmidler: Handelsportefølje Anleggsmidler Sum anleggsmidler og omløpsmidler Hanselsportefølje - spesifikasjon etter selskap. Antall Res.ført Balanseført Virkelig Anskaff. Andel andeler verdiendr. verdi verdi kost børsnot. Aksjefond Terra Aktiv Allokering 808, Sum handelsportefølje Anleggsmidler - spesifikasjon etter selskap. Antall Eierandel Balanseført Virkelig Ansk. Andel aksjer verdi verdi kost. børsnot. Aksjer Spama 200 0,63 % BBS/BankAxept Holding AS ,05 % Flekkefjord Produkter AS 4 0,96 % Terra Gruppen AS ,43 % Eiendomskreditt AS ,12 % Åmot Holding AS ,67 % Andeler Kvinesdal&Omegn Golfklubb ,58 % Kvinesdal Næringsråd 50 15,15 % Sum anleggsmidler Sum aksjer, grunnfondsbevis og andeler c Beholdningsendringer aksjer anleggsmidler Inngående Tilgang Avgang Utgående balanse (til kostpris) (til kostpris) balanse

16 5. Varige driftsmidler og andre immaterielle eindeler. 5 a Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulert ordinære avskrivninger. Samme prinsipp er anvendt på immaterielle eiendeler. Ordinære avskrivninger er fordelt linært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Immaterielle eiendeler vil bli avskrevet lineært over 5 år fra og med b Spesifikasjon av postene. Andre ImmMask./Inv. Bygninger Eiendeler Transportm. Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akk.anskaffelseskost Akk avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Antatt økonomisk levetid for andre immaterielle eiendeler er 5 år. Antatt økonomisk levetid for maskiner/inventar/transportmidler ca 5 år. Antatt økonomisk levetid for bygninger 25 år. Bygninger, som omfatter bankens forretningsbygg i Liknes og Fjotland, benyttes i hovedsak til bankens egen drift. Av forretningsbygget i Liknes er 9,5% av arealet utleid. I tillegg har banken en hytte i Kristiansand, og har i år også bygd ny hytte på Knaben. 6 a Egenkapital Egenkapitalendring 2004 Sparebankens Gavefond Sum fond Egenkapital Disponering av overskudd Saldo b Kapitaldekning. Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8% av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital Tilleggskapitalen er begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Ansvarlig kapital Sparebankens fond Gavefond Balanseført EK Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (netto) Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler Kjernekapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Netto ansvarlig kapital

17 Beregningsgrunnlag Sum eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Sum poster utenom balansen som ikke inngår i handelspor Sum beregningsgrunnlag valutarisiko og poster som inngår - i handelsporteføljen - - Fradrag Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner ( 7 3.ledd) Tapsavsetninger Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital i prosent: 14,28 % 14,96 % 7. Likviditetsforhold - finansiering. 7 a Likviditetsrisiko / Restløpetid. Post i balansen Valuta inntil 1-3mnd 3m -1år 1-5år over 5år uten Totalt løpetid 1 mnd restløpetid Kontanter og fordringer NOK på sentralbanker VAL Utlån til og fordringer NOK på kredittinstitusjoner VAL - Utlån til og fordringer NOK på kunder VAL - Spesifiserte Tapsavsetninger NOK VAL - Uspesifiserte tapsavsetninge NOK VAL - Sertifikater og Obligasjoner NOK VAL - Øvrige eiendelsposter NOK med restløpetid VAL - Eiendeler uten restløpetid NOK VAL - Sum eiendelsposter NOK VAL Gjeld til kredittinstitusjoner NOK VAL Innskudd fra og gjeld NOK til kunder VAL Gjeld stiftet v/utstedelse NOK av verdipapir VAL Øvrig gjeld med restløpetid NOK VAL Gjeld uten restløpetid NOK VAL Egenkapital NOK VAL - Sum gjeld og egenkapital NOK VAL - - Netto likviditets- NOK eksponering på VAL balanseposter Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd.

18 Likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står de trekkrammer banken har i Norges Bank sentralt,sammen med Norges Banks generelle likviditetspolitikk. Et sentralt mål er også utviklingen i bankens netto utlåns- og likviditetssituasjon som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. Kvinesdal Sparebank har trekkrettighet i DnBNOR. Et langsiktig innlån på 50 mill fra DNB med forfall i 2007 og et langsiktig innlån på 42 mill fra Kredittforeningen for Sparebanker med forfall i Banken har også et obligasjonslån på 60 mill med forfall i 2005 og et på 86 mill med forfall i Banken har ikke trukket på sine rammer i Norges Bank eller andre trekkfasiliteter. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 79,9 % mot 80,2% ved samme tid i fjor. Dette er i tråd med bankens vedtatte rammer for likviditetsrisko. Likviditetsituasjonen kan karakteriseres som tilfredsstillende. 7 b Renterisiko / Gjenstående tid til renteregulering. Post i balansen Valuta inntil 1-3mnd 3m -1år 1-5år over 5år uten rente Totalt løpetid 1 - mnd eksponering Kontanter og fordringer NOK på sentralbanker VAL Utlån til og fordringer NOK på kredittinstitusjoner VAL - Utlån til og fordringer NOK på kunder VAL - Spesifiserte Tapsavsetninger NOK VAL - Uspesifiserte tapsavsetninge NOK VAL - Sertifikater og Obligasjoner NOK VAL - Øvrige rentebærende NOK eiendelsposter VAL - Ikke rentebærende NOK eiendelsposter VAL - Sum eiendelsposter NOK VAL Gjeld til kredittinstitusjoner NOK VAL - Innskudd fra og gjeld NOK til kunder VAL - Gjeld stiftet v/utstedelse NOK av verdipapir VAL - Øvrig rentebærende gjeld NOK VAL - Ikke rentebærende gjeld NOK - VAL - Egenkapital NOK VAL - Sum gjeld og egenkapital NOK VAL - - Netto rente- NOK eksponering på VAL balanseposter Ikke bal.førte fin.derivater NOK som påvirker renteekspon. VAL Netto rente- NOK eksponering VAL

19 Renterisiko Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns-og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i pengeog kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside (i og utenfor balansen) ikke er sammenfallende. Bankens renterisiko er innenfor rammer fastsatt i banken. Renterisiko Bokført/Nom.verdi Renterisiko Fastrenteutlån Obligasjoner Fastrenteinnskudd Likviditetsplasseringer Obligasjonsgjeld/ A.langs. lån Rentebytteavtaler Sum finansielle instrumenter Total renterisiko på fastrenteposisjoner Negativt fortegn indikerer at banken tjener penger på en renteoppgang. Renterisiko på fastrenteposisjoner er beregnet som effekten på instrumentenes virkelige verdi av en renteendring hvor hele rentekurven forutsettes å parallellforskyve seg med 1 prosentpoeng. Det er ikke tatt hensyn til administrativ renterisiko,dvs effekten av at det i praksis vil gå noe tid fra en renteendring inntreffer i markedet og til banken har fått justert vilkårene på innskudd og utlån med flytende rente. Total renterisiko ved 1% parallell endring i rentekurven er 711 pr c Valutarisiko. Banken er valutabank og eiendeler i utenlandsk valuta er ved årskiftet omregnet til norske kroner etter middelkurser mellom kjøps-og salgsnoteringer pr i regnskapsåret. Valutarisiko er knyttet til eiendeler i utenlandsk valuta og består av sedler og mynt omregnet til NOK 562 Valutarisikoen anses som ubetydelig. Banken har stillet garantier tilsvarende motverdien av NOK fordelt på 65 valutalån som våre kunder har tatt opp i annen finansinstitusjon, jfr. note 9c. Dette representerer en risiko for våre kunder, men det er i sikkerheten tatt høyde for kurssvingninger slik at risikoen vurderes som minimal. 7 d Gjeld Valuta 2004 Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstiusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist NOK 235 Lån og innskudd fra kredittinstiusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist NOK Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kredittinstitusjoner har vært 2,45% Obligasjoner og sertifikater til en pålydende verdi kr er deponert som sikkerhet for D-lånstrekk i Norges Bank. (se note 3) Dette gir en låneadgang på (Saldo = 0,- pr ) Innskudd fra og gjeld til kunder Valuta 2004 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid NOK Herav innskudd på særlige vilkår. NOK Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid NOK Sum Innskudd fra og gjeld til kunder NOK Gjennomsnittlig vektet rente gjennom året på gjeld til kunder har vært 1,73% Renten er beregnet ut fra avkastning og gjennomsnittlig saldo gjennom året. Obligasjonsgjeld Valuta 2004 Obligasjonsgjeld NOK Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer NOK

20 Det er utstedt to obligasjonslån pålydende kr. 60 mill.og 86 mill. Samlet bokført verdi pr er 145,8 mill. Resterende underkurs på 141 vil utgiftsføres planmessig hvert år frem til lånene blir innfridd. Utgiften resultatføres som en justering av obligasjonens løpende rentekostnad. Gjennomsnittlig rente for året har vært 2,29%. Renten er beregnet ut fra effektiv rentesats til enhver tid på obligasjonene. Annen gjeld Viktigste enkeltposter 2004 Bankremisser Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld 6.802

21 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8 a Antall ansatte Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av året vært 22, som samlet utgjorde 19 årsverk. 8 b Ytelser og lån til ansatte og tillitsvalgte. Ytelser Lån & garantier Banksjef Øvrige ansatte Leder av styret Øvrige styremedlemmer Leder for forstanderskapet 6 79 Øvrige medlemmer av forstanderskapet Medlemmer av kontrollkomiteen Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med 175 hvorav 37 til bistand. Beløpene er inkludert m.v.a. Årets kostnad til rentesubsidiering av lån til ansatte 45 8 c Pensjonsforpliktelser overfor tjeneste og tillitsmenn. Sparebanken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom Storebrand forsikring. Forpliktelsen pr omfatter 19 ansatte og 7 pensjonister. Banken har også en førtidspensjonsordning for banksjef fra fylte 62 år, samt en livrente som sikrer banksjef en driftspensjon på 70% av lønn over 12G fra 67 år. I tillegg har de ansatte rett til avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 til 67 år. Dette er en tariffestet ordning for førtidspensjon. Pensjonsordningen finansieres over drift, og banken betaler 100% av ytelsen fra 62 til 64 år. I perioden 64 til 67 år er bankens andel 60% av pensjonen, mens staten dekker 40%. Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år av forsikringsselskapet utfra valgte forutsetninger. Estimat- og forutsetningsavvik måles mot det største av brutto pensjonsforpliktelse og sum pensjonsmidler. Avvik som overstiger 10% av målegrunnlaget, amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid som er 15 år. Ved beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Avkastning på pensjonsmidler 6,00 % 7,00 % Diskonteringsrente 5,00 % 6,00 % Årlig lønnsvekst 3,00 % 3,00 % Årlig G-regulering 3,00 % 3,00 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 2,50 % 2,50 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg. faktor 14,10 % 14,10 % Antatt uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 %

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2004

Noter til årsregnskapet 2004 Noter til årsregnskapet 2004 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler. Tap på utlån og garantier 2.a Verdsettelse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport

Orkdal Sparebank. Kvartalsrapport Orkdal Sparebank Kvartalsrapport 3. 2013 Rapport for 3. kvartal 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som bedriften har benyttet i årsregnskapet. DRIFTSRESULTAT

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer