Innhald. side Presentasjon av Vik Kulturskule...3. Fagtilbod til elevar.5. Info om musikkorpsa i kommunen.8. Prisar..10. Generell informasjon...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhald. side Presentasjon av Vik Kulturskule...3. Fagtilbod til elevar.5. Info om musikkorpsa i kommunen.8. Prisar..10. Generell informasjon..."

Transkript

1 TILBOD VIK KULTURSKULE Skuleåret 2014/2015 1

2 Innhald side Presentasjon av Vik Kulturskule...3 Fagtilbod til elevar.5 Info om musikkorpsa i kommunen.8 Prisar..10 Generell informasjon...10 Presentasjon av personalet...14 Informasjon om søknadsskjema.16 2

3 Vik kulturskule Skuleåret 2014/2015 Vik kommunale musikkskule vart etablert i Hausten 2002 fekk ein fleire tilbod i tillegg til musikk. Og namnet på skulen er no Vik kulturskule. (VKS). Skulen er eit tilbod til alle, men dersom det er venteliste, vert born og ungdom i tillegg til dei som alt er elevar prioriterte. Vik kulturskule har 8 tilsette lærarar, og vonar å dekke dei fleste behov innanfor dei lovfesta aktivitetane ein kulturskule skal ha. Vi hadde våren elevar, og det vert undervist ved barnehagar, skular, og i tillegg til at det vert gjeve eigne tilbod til enkeltelevar, grupper, kor og korps. Ein tek sikte på å drive mest mogleg desentralisert undervisning, men det er mogeleg at nokre tilbod berre blir lagd til Notestova (Vik). Kulturskulen er oppteken av eit heilheitleg kunstnerisk tilbod med fagutdanna pedagogar og lærarar og legg vekt på breidde, mangfall, og spisskompetanse med både klassisk og moderne uttrykksformer. Dette gjev uttrykk i m.a. tilbod innan musikk, dans og idrett. Med breidde i kunstneriske uttrykksformer /samarbeidsmodellar, er vi ein drivkraft i kommunen sitt rike kulturliv, og vi arbeidar stadig med utvikling av ulike tilbod som gjenspeglar det kulturelle mangfaldet. 3

4 I ei tid der korpsrørsla kjempar for auka rekruttering, har kulturskulen eit nært samarbeid med skulekorpsa og skulane i kommunen for å styrke tilhøva for instrumentopplæring. Også i år vert ein del av aspirantopplæringa lagd til skuletida. Hausten 2014 vil Flatbygdi skule saman med Vik Kulturskule halde fram med obligatorisk opplæring i 4. klasse på eit blåse- eller rytmeinstrument. Det er kjøpt inn eit eige klassesett med nye messinginstrument som elevane får utdelt på Notestova kvar veke. I periodar av skuleåret vil dei også få låne med seg heim desse instrumenta for å stimulera til eigenøving, og for å halde huskonsertar i heimen! Undervisninga vil bli eit konsept som bygger på godt utprøvde metodar frå både Sverige og Norge. Musse Combo vil i starten basera seg på solmisasjon. Det er enkelt forklart, å læra og spela utan notar og lærebøker! Lærebøker vil me ta i bruk litt seinare på hausten, og då vil me visa samanhengen mellom solmisasjon og eit lettfatteleg notebilde. Flatbygdi Skule er eigar av prosjektet, Vik Kulturskule er fagansvarleg og Vik Skulekorps er instrumenteigar for Korps i skulen (KIS). Skulen sitt mål er å vera eit inspirerande veksthus. I fyrste rekkje for born og ungdom og andre aktørar i musikk-og kulturlivet i Vik kommune, der tilhøva vert lagt til rette for både store og små på alle nivå. ( Sjå under kapittelet; Tilbod og les meir.) Vik Kulturskule vonar at du vil finne tilbod som høver for deg. Vik, desember 2014 Beste helsing Oss i Kulturskulen 4

5 Undervisningstilbod skuleåret Strengeinstrument: Klassisk gitar, el. gitar og el. bass. Tilpassa elevar frå 4. kl. og oppover. Ukulele er eit strengeinstrument med fire strengar. Instrumentet er i utsjånad svært lik ein gitar, og det einaste som skil dei er stoleiken og tal strenger. Passar godt til samspel, du kan akkompagnere deg sjølv medan du syng, og terskelen for å kunne lære å spele er låg.!!! Passar for både gammel og ung!! ( kl og vaksne.) Slagverk Skarptromme, trommesett (rytmisk instr.) Tilpassa elevar frå 4. kl. og oppover. 5

6 Blåseinstrument: Trompet, kornett, althorn, euphonium, trombone, tuba, fløyte, klarinett Tilpassa elevar frå 4. kl. og oppover, etter individuell vurdering. Tangentinstrument: Piano, el. orgel, synthesizer/keyboard, trekkspel og torader. Tilpassa elevar frå 2. kl. og oppover, etter individuell vurdering. Det er ein stor fordel dersom elevane har øvingsinstrument heime som t.d. el. orgel, el. piano/piano, eit større keyboard eller trekkspel. Blokkfløyte: Individuell undervisning Tilpassa elevar kl. Tilbod til dei med særskilde behov (musikkterapi): Aktivitet: samspel, individuell undervisning, rettleiing. Smådans Tilbod til 4 og 5 åringar. (min. 8 elevar) Dans til songleikar, rockemusikk og klassisk musikk. Læring av rytmekjensle, og kjende dansetrinn. 6

7 Juniordans (1. 3. klasse) (min. 8 elevar) Som hos den yngste gruppa lærer vi musikkforståing, rytme, bruk av kroppen og kreativitet gjennom leik. Dette dannar grunnlag for alle typar dans. Vi skal lære oss å samarbeide i gruppe med fleire, samstundes som dette skjer innanfor trygge rammer. Dette er likevel eit steg vidare frå den yngste gruppa og vi går litt djupare inn i dansane og fokuserer meir på rytme, puls og takt. Moderne dans, Street- og Hip Hop (4.-6. kl og kl.) Ulike dansesjangrar innan moderne dans, Street-, Hip-Hop og Showdans er ein del av opplegget for begge grupper. Innanfor dei alderssamansette gruppene er vanskegraden ulik, og vert tilpassa av instruktør. Elevane vert utfordra innan stilartar som er kjende frå før, men og innan ukjende sjangrar med nye og utfordrande dansestrinn. Opplegget vil bli tilpassa alle, men vi ynskjer oss fleire gutar!! Idrettsskulen i Fresvik: Friluftsliv med vekt på leik og positiv oppleving. Dramaverkstad/dramakurs: Tilpassa elevar frå kl. (minimum 6 elevar i gruppa) Utvikla kreativitet og fantasi med drama som viktigaste reidskap. 7

8 Vi nyttar ulike dramaaktivitetar, som t.d. rørsleforming, improvisasjonsøvingar, bruk av masker og sminke, skuggeteater, dramaleikar. Vi skal og ha mykje moro med rollespel og utkledning. Balansen mellom prosess og produkt vert tilpassa deltakarane. Generelt for alle tilboda Vik kulturskule tek atterhald om at ein kan skaffe kvalifiserte lærarar, og at det er nok søkjarar til dei ulike tilboda. Alle som ikkje får plass vert plassert på venteliste. Opptak frå ventelista skjer fortløpande dersom det vert ledige plassar i løpet av året. SKULEKORPSA «Korps i skulen «(KIS) Frå hausten 2014 vil Flatbygdi skule saman med Vik Kulturskule halde fram med obligatorisk opplæring på eit blåse- eller rytmeinstrument. Det er kjøpt inn eit eige klassesett med nye messinginstrument som elevane får utdelt på Notestova kvar veke. I periodar av skuleåret vil dei også få låne med seg heim desse instrumenta for å stimulera til eigenøving, og for å halde huskonsertar i heimen! Undervisninga er eit konsept som bygger på godt utprøvde metodar frå både Sverige og Norge. Musse Combo vil i starten basera seg på solmisasjon. Det er enkelt forklart, å læra og spela utan notar og lærebøker! Lærebøker vil me ta i bruk litt seinare på hausten, og då vil me visa samanhengen mellom solmisasjon og eit lettfatteleg notebilde. Flatbygdi Skule blir eigar av prosjektet, Vik Kulturskule blir fagansvarleg og Vik Skulekorps blir instrumenteigar for Korps i skulen (KIS). 8

9 I Vik kommune er det 3 skulekorps, og kulturskulen har eit nært og godt samarbeid med desse. Dersom du ynskjer å spele i eit av korpsa, kan det vere godt å vite at: dei fleste får låne instrument av korpset. aspirantopplæring tek til om hausten, tilpassa elevar i 4 kl. og oppover. aspirantopplæring tek om lag 1-1,5 år alt etter eigeninnsats. Aktuelle korpsinstrument: Messingblås: kornett, althorn, flygelhorn, euphonium, tuba, trombone. Treblås: (vaksenkorpset): klarinett, saxofon, fløyte. Slagverk: skarptromme, trommesett, basstromme/cymbal. Det er viktig å gjere merksam på at ikkje alle kan vente å få plass på det instrumentet dei ynskjer mest. Dei ulike korpsa er heilt avhengig av ei bestemt fordeling på alle instrumentgrupper for at korpset skal klinge fint og balansert. Dei som eventuellt har eige instrument kan imidlertid rekne med å kunne spele på dette. Når aspirantane har begynt med aspirantkurset, er dei medlemmer av korpsa. Dei føresette vert då ein del av den aktive delen med omsyn til å støtte opp under korpset sitt arbeid. Ynskjer de å vita meir om skulekorpsa i Vik kommune, kan de ta kontakt med Vik kulturskule, eller direkte med leiinga i korpsa Vik skulekorps Thale Helset tlf Feios skule & Ungdomskorps Cathrin Grindedal tlf Fresvik skulekorps Hildegunn Tretteteig tlf

10 Vaksenkorps: Vik Musikklag Erling Stadheim tlf DIVERSE OPPLYSNINGAR: Skulerute: Undervisninga fylgjer den vanlege skuleruta for grunnskulane i kommunen. Elevkontingent gjeldande satsar pr. halvår frå hausten 2014: Individuell undervisning: kr ,- Gruppeundervisning: kr ,- Idrettsskulen: kr ,- I alle tilbod unnateke idrettsskulen, vert det gjeve 50 % syskjenrabatt for born nr. 2. I idrettsskulen er det full pris for dei 2 første, og 50 % rabatt for born nr. 3. Misser eleven undervisningstime grunna lærar sitt fråvær, kan inntil 2 timar pr. halvår falle bort, utan at det vert sett inn vikar. Dersom fleire enn 2 timar fell bort, får eleven frådag i kontingenten, eller at læraren avtalar om å kompensera for tapt time. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær. 10

11 Instrumentleige: Kulturskulen disponerer ein del instrument, hovudsakleg gitarer og strykeinstrument som kan leigast. Nybyrjarar vert prioriterte. Det er vedteke ein leigepris på kr ,- pr. halvår for alle typar instrument. Notar og materiell: Elevane må rekne med utgifter til notar til musikkundervisning og materiell til dei øvrige kulturskuletilboda. Normalt ligg utgiftene på om lag kr. 150,- til kr Desse utgiftene kjem i tillegg til elevkontingenten. Undervisningsstad: Undervisninga er mest mogleg desentralisert.ein kan likevel ikkje unngå at nokre elevar treng skyss til undervisningsstaden. Permisjon: Eleven kan søkje om permisjon midt i eit semester. Søknaden skal vere skriftleg, og kulturskulen handsamar søknaden. Teieplikt: Dei tilsette i kulturskulen er underlagt teieplikt om alle personalopplysningar dei i kraft av si stilling vert kjende med. Undervisningstilbod: Kulturskulen tek atterhald om det let seg gjere å skaffe kvalifiserte lærarar i alle disiplinane. Fråvær: Det er ein god regel at eleven melder frå til læraren sin dersom ein vert forhindra frå å møte til avtalt time. NB! Oppseiing av plass: Det er høve til å seie opp plassen etter fylgjande reglar: Eleven har plass heilt fram til han/ho melder seg ut på eige skjema som du finn på Vik kommune si heimeside. 11

12 Oppseiinga skal vere skriftleg, og fylgje tidsfristane som til ei kvar tid gjeld. Oppseiingsfrist for hausthalvåret 01.juni, og for vårhalvåret 01.desember. Påmelding - Opptak: Påmelding for all undervisning i kulturskulen er for hausthalvåret 01. august og for vårhalvåret 01. desember, og/eller løpande påmelding. Påmeldingsskjema finn de på heimesida til Vik kommune (sjå side 16) Ved påmelding etter ordinær søknadsfrist vert ein plassert på venteliste dersom kulturskulen ikkje har kapasitet til i å ta inn fleire elevar. Elevopptaket skjer i august/desember månad, og kulturskulen gjev skriftleg melding til alle som har søkt. NB! Elevar som er tildelt plass, er økonomisk bundne for eit semester. Elevkontingent, utgifter til rekvisita, og eventuelt instrumentleige vert å betale på tilsendt giroblankett frå kommunekassa. Kulturskulen har ei oppmoding til alle som er så heldige å få elevplass: BRUK PLASSEN DIN GODT! # 12

13 Vik Kulturskule 6891 VIK tlf Notestova -kulturskulen sine undervisningslokaler tlf

14 Undervisningspersonale: Brit Eli Vassli 5 år høgare utdanning i musikk, pedagogikk og musikkterapi. Gjev tilbod i musikkterapi, musikk tilrettelagt for born og vaksne med spesielle behov. Underviser i gitar og piano. Kari Janne Myrkaskog Grunnfag musikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, kordireksjon trinn 3, Norges Korforbund. Underviser i gitar, blokkfløyte, messingsinstrument, keyboard, orgel, piano, song og stemmebruk. Robert Kvam Dirigent for skulekorpsa Underviser på messinginstrument 14

15 Anita Hop.Underviser i dans. Har bakgrunn frå musikkorps gjennom 15 år og spelar no trompet i Vik Musikklag. Diverse kurs innan dans. Utdanning PPU og musikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dee Cunningham Idrettsskulen i Fresvik Sertifisert oppmuntringsagent og padleinstruktør. Har utdanning i biologi og friluftsliv. Underviser i idrett og friluftsliv med vekt på leik og positive opplevingar Hanna Vangsnes Hanna er I fra Leikanger, underviser I dans for klasse skuleåret 2014/15 Godkjend danseinstruktør med utdanning gjennom DANS UTEN GRENSER Vik Kulturskule 15

16 SØKNADSSKJEMA Gå inn på : Klikk på; Skjema Finn; skule og oppvekst i gardinteksten klikk på; Søknad om inntak ved Kulturskule (Har du særskilde behov, ber vi om at dette vert gjort greie for i boksen merknader.) 16

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Tilstandsrapport for grunnskulen i wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Når aktivitet vert avlasting - aktivitetsbasert avlasting Av Inger Helene Midtgård, Lindås kommune Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera om ein ny type avlasting etablert i Lindås kommune med

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Når aktivitet vert avlasting aktivitetsbasert avlasting

Når aktivitet vert avlasting aktivitetsbasert avlasting Inger Helen Midtgård Koordinator aktivitetsbasert avlasting Eining for funksjonshemma Lindås kommune Når aktivitet vert avlasting aktivitetsbasert avlasting Innleiing I denne artikkelen ynskjer eg orientera

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

volda vidaregåande skule

volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule volda vidaregåande skule Volda vidaregåande skule sin visjon er Mot høgare mål. Skulen vår skal først og fremst vere kjenneteikna av læringslyst, innsats og inkludering. Det var

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer