Høringsuttalelse fra NT-fak til sluttrapportene fra fag-og arbeidsgrupper til fusjonen mellom UiT, HiH og HiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse fra NT-fak til sluttrapportene fra fag-og arbeidsgrupper til fusjonen mellom UiT, HiH og HiN"

Transkript

1 Høringsuttalelse fra NT-fak til sluttrapportene fra fag-og arbeidsgrupper til fusjonen mellom UiT, HiH og HiN NT-fak begrenser sin høringsuttalelse til å inkludere faggruppene innen Ingeniørvitenskap og teknologi og Samfunnssikkerhet og beredskap. 1. Kommentar til separatinnstillingen fra HiN, AT, Faggruppe ingeniørvitenskap og teknologi Oppsummering NT-fak mener det er et stort potensial å fusjonere HiN og UiT for å utvikle bedre kvalitet, mer robuste og konkurransedyktige fagmiljøer innen matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag. Etter fusjonen vil MNT kompetansen i hovedsak være lokalisert til to fakultet lokalisert i hver sin by: NT-fak i Tromsø og IVT-fak i Narvik. Fusjonen åpner for mange muligheter. En av dem vil være å utvikle en internasjonalt ledende 3-årige ingeniørutdanning med fokus på nordområdene og Arktis. Vi ser for oss en ingeniør som er kvalifisert til å møte morgendagens utfordringer. Hun kan være en nordområdeekspert på for eksempel energiforsyning, klimatilpasning, transport, bygg og anlegg, sikkerhet og miljø mm. Hun har vært i et læringsmiljø med dyktige pedagoger og aktive forskere. NT-fak mener at de to fakultetene, med sine ulike fortrinn, skal gå sammen om å utvikle denne ingeniøren. Skal vi lykkes med dette, må vi finne en god modell der vi benytter hele fagkompetansen som finnes ved de to fakultetene. NT-fak mener den beste modellen for dette vil være at begge fakultet har ingeniørutdanninger og at det etableres forpliktende organisatoriske arenaer der fagutviklingen forvaltes. På den måten koples de forskningstunge disiplinfagene ved NT-fak til de mer undervisningstunge miljøene ved IVT-fak. Dette er vår forståelse av en integrert fusjonsmodell. NTfak har nå 6 års erfaring med integrert fusjon etter sammenslåingen av Høgskolen i Tromsø (HiTø) og UiT. Utviklingen ved Institutt for ingeniørvitenskap og teknologi, som kom fra HiTø, dokumenterer gode resultater av dette arbeidet innen de sentrale kvalitetskriteriene som trekkes frem i Stortingsmeldingen om strukturendringer: Årsverk i førstestillinger; søkning, gjennomføring; utdanning og forskning av høy kvalitet; robuste fagmiljøer; god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet; regional utvikling; verdensledende fagmiljøer; effektiv ressursbruk. NT-fak mener at forslagene fra HiN om overtakelse av alle 3-årige ingeniørutdanninger, eller eventuelt hele Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, ikke er forenelig med en integrert fusjon. Forslaget innebærer i praksis at NT-fak med sine forskningstunge disiplinorienterte realfag blir frakoplet utviklingen av 3-årige ingeniører. 1.1Forslaget fra HiN om å overføre alle 3-årige ingeniørutdanninger eller hele IIS til IVT-fak. Forslagene om å overføre alle 3-årige ingeniørutdanninger eller hele IIS til IVT-fak, er argumentert for i 17 punkter i separatinnstillingen fra HiNs medlemmer i faggruppen. De fleste er gjengitt nedenfor med NT-faks kommentarer i uthevet kursiv: 1

2 Konsentrasjon av aktiviteten og personalressursene innenfor ingeniørfagene underbygger selve kjernen i Stortingsmelding nr.18: Konsentrasjon for kvalitet. NT-fak mener at en slik konsentrasjon i realiteten splitter realfagene fra ingeniørfagene. En slik kopling var kjernen i fusjonen mellom HiTø og UiT i Redusere uheldig konkurranse mellom fakultetene. Uheldig konkurranse mellom fakultetene bør unngås. En modell der begge utvikler ingeniørutdanninger forvaltet av et tverrfakultært utvalg vil demme opp for konkurranse. En modell der IVT-fak alene har ingeniørutdanninger vil føre til at NT-fak og IVT fak spesialiserer og rendyrker sine profiler, noe vi tror vil føre til økt konkurranse Utvikling av felles studieplaner, differensiering i form av studieretninger og fordypninger, implementeres effektivt under ett fakultets ledelse. Dette kan utvikles i samarbeid mellom de to fakultetene gjennom et tverrfakultært utvalg, der kompetansen og kapasiteten til begge fakultet utnyttes. Det er fullt mulig å slå sammen utdanningsprogram som deles mellom to eller flere fakultet. Lektorutdanningen ved UiT er et eksempel på det. Gjennom en konsekvensanalyse basert på faglige kriterier kan felles utdanningsprogram og forskningsgrupper utvikles mellom IVT-fak og NT-fak. Forskningen innenfor ingeniørfagene vil samles og miljøene kan gjensidig styrke hverandre. NT-fak mener det ligger et mye større potensial i å styrke forskningen ved IVT-fak ved at man får til et godt samarbeid med de forskningstunge miljøene ved NT-fak Forskere ved IIS vil finne ett tett forskningsfelleskap (tematisk)med ansatte på IVT fakultetet. HiN har i 25 år hatt egen stipendiatproduksjon og ble i 2011 evaluert til å være Norges desidert mest effektive forskere i forhold til publikasjoner pr. investert krone. NT-fak har som en del av breddeuniversitetet UiT utviklet en forskningskultur og service apparat forforskning som vi tror IVT-fak kan profitere på. Fakultetet har meget omfattende forskning. Forskningen inkluderer bl.a. 2 SFF, 1 SFI, 2 ERC, 100 PhD studenter med c. 20 disputaser årlig. I løpet av 2013 og 2014 har NT-fak en ekstern finansiering tilsvarende 234 mill kr. Til sammenlikning har hele HiN en eksternfinansiering på 51 mill kr. I en god samarbeidsmodell mellom de to fakultetene tror vi dette kan bidra til å styrke forskningskvaliteten og forskningsbasert utdanning På den nasjonale arena vil IVT-fakultetet bli en stor aktør innenfor ingeniørfaget og vil få tilsvarende oppmerksomhet og gjennomslagskraft. Gjennomslagskraft og oppmerksomhet oppnås gjennom faglig kvalitet. Der kan vi oppnå mer ved å stå sammen enn å fronte hver for seg som det her legges opp til. IIS sine ingeniørfaglige ansatte vil fortsatt være samlokalisert med NT-fakultetet. Dvs etter fusjonen vil våre IVT-ansatte være i daglig dialog med NT-fakultetets ansatte, noe som er med å sikre godt samarbeid mellom fakultetene. Slagkraftig samarbeid gjennom samlokalisering. Samlokalisering er et fortrinn for samarbeid men inkluderer ingen forpliktelser. Et godt samarbeid bør reguleres av en god samarbeidsavtale. En klar, og utad kommunisert, rollefordeling i det fusjonerte universitetet forenkler kommunikasjon med omgivelsene (industri og næringer, offentlige aktører inklusive øvrige utdanningsinstitusjoner). NT-fak mener vi kan få til en meget god rollefordeling og utnytte nettverk og kapasitet på en bedre måte enn å overlate alt til IVT-fakultetet. Ingeniørutdanningen ved HiN har svært lange tradisjoner og er en viktig merkevare i og for Nord-Norge. Det fusjonerte universitetet vil ved å samle ingeniørutdanningene aktivt utøke 2

3 og styrke merkevaren. Vi tror en synlig kopling mellom IVT-fak og NT-fak for å utvikle fremtidens ingeniørutdanning der høgskole- og universitetstradisjoner, profesjons- og disiplinfag og kompetanse og kapasitet forenes, er det som vil gi best uttelling på merkevarebygging. IVT-fak. sin tilstedeværelse i Tromsø vil åpne for etablering av nye ingeniørfaglige studieprogram i Tromsø. NT-fak vil gjerne være med å bidra. IVT-fak. sin tilstedeværelse i Tromsø vil bedre samarbeidet med lokal industri og næring. En av HiNs store styrker; tett på næring og industri. NT-fak har i dag omfattende samarbeid med nasjonalt og lokalt næringsliv koplet til alle instituttene. I løpet av 2013 og 2014 har NT-fak en ekstern finansiering fra næringslivet tilsvarende 38,7 mill kr. Til sammenlikning har hele HiN en eksternfinansiering fra næringslivet på 9,7 mill kr. Ingen kulturforskjell. Samhandling vil fungere meget godt mellom miljøene. NT-fak vil advare mot å undervurdere kulturforskjeller, her definert som måten man arbeider på og løser oppgavene. Vi tror det er store kulturforskjeller mellom MNT-miljøene i Narvik og Tromsø, dette som et resultat av ulik historikk, ulike oppgaver (høgskole vs. universitet), ulike krav og forventninger fra omgivelsene, forskjellig næringsliv i regionene, mm. Dette må anerkjennes og kartlegges. NT-fak anbefaler at det defineres klare mål og strategier for å redusere kulturforskjellene. Effektiv administrasjon. Med å samle den ingeniørfaglige virksomheten vil man styrke de tilhørende studieadministrative funksjoner. Felles opptakskontor, felles regler, felles markedsføring, felles profilering, etablerte kontaktpunkter som kommuniserer et felles budskap. NT-fak vurderer rasjonaliseringsgevinsten ved overføringer til IVT-fakultetet å være begrenset og det er vanskelig å beregne i hvilken grad en effektivisering vil frigjøre ressurser. Behovet for lokale tilpasninger og stedlig ledelse i for ingeniørutdanningen i Tromsø vil kreve ressurser. En felles og koordinert strategi for ingeniør-vitenskapelige utvikling i Nord-Norge. NT-fak støtter dette 2. Kommentar til rapporten fra Faggruppen i samfunnssikkerhet og beredskap Med bakgrunn i de beskrevne forskjellene i profil og målgruppe, støtter fakultetet forslaget om at de to bachelorprogrammene Internasjonal beredskap og Samfunnssikkerhet og miljø ikke slås sammen, men beholdes som to ulike program som utfyller hverandre og derved også bidrar til å sikre arbeids- og næringslivets behov for variert kompetanse og erfaring. Fakultetet støtter at det må vurderes om det er behov for å justere de to programmene ytterligere i forhold til hverandre. En systematisk gjennomgang og sammenligning av de enkelte emnene, vil kunne gi indikasjon på om det er behov for en ytterligere justering av profilen ved de to bachelorprogrammene. Et fortrinn i den fusjonert institusjonen er at man får muligheten til å se studie- og forskningsaktivitetene i regionen i sammenheng. Det er viktig at fokuset er på å styrke, heller enn å spre bredt utover. I rapporten fra faggruppa nevnes flere idéer til nye studietilbud. Det er viktig at en i det nye universitetet organiserer seg på en måte som gjør at en evner å se 3

4 evt. nye tilbud i forhold til det en allerede har og unngår å opprette konkurrerende tilbud. Dette er ekstra viktig i en institusjon med fysisk spredte fagmiljøer. Fakultetet støtter forslaget om en felles ledelse av de tre programmene gjennom et programstyre med fokus på strategi, samarbeid, kvalitetsutvikling og overordnede spørsmål. Programstyret bør ha noen forvaltningsmessige oppgaver som for eks. å nedlegge/opprette enkelt emner. Endelig mandat utformes i fellesskap mellom de involverte fakultet/fagmiljø Fagmiljøet knyttet til bachelor i Internasjonal beredskap består av rekke personer som hver bidrar med en liten stillingsressurs inn i studiet: HiN: Har sin kompetanse primært basert på II- stilinger ( 10 eller 20 % stillinger). Uklart om disse har en hovedstilling utenfor HiN. Til sammen utgjør 9 personer 2,1 årsverk, hvorav 0,25 årsverk er forskning. I tillegg kommer en stipendiat. Av disse representerer en høgskolelektor 80% årsverk. HiH: Har i likhet med HiN personer i deltidsstillinger, 2 professor og 1 1. amanuensis i 50% stilling, øvrige er 20%,25% eller 30% stillinger. Det er uklart om disse har en hovedstilling utenfor HiH. Tilsammen er det 12 personer som utgjør 4,3 årsverk, hvorav 1,5 årsverk er til forskning. UiT: 6,95 årsverk, hvorav 3,09 forskerårsverk, hvorav 5,5 hele professor/1 amanuensis, resten 20 eller 25% stilling. I tillegg 1 stipendiat. Oppsummert viser dette at HiN og HiH ikke har bygget opp en fast faggruppe bestående av hele stillinger, slik man har ved UiT, men primært har satset på II-stillinger (til sammen 21 personer som utgjør 6,4 årsverk). Forskningsandelen til disse er lav, (totalt 1,75 forskerårsverk). Det er uklart om disse har en hovedstilling utenfor høgskolen. Et viktig tiltak for å styrke kvalitet og forskningsbasert utdanning vil være å redusere antall II-stillinger i Narvik og Harstad, og erstatte dem med faste heltidsstillinger og styrke forskningsandelen. Dette vil bidra til å utvikle mer robuste faggrupper. 3. Kommentarer fra instituttene Alle NT-fak institutter har fått anledning til å kommentere rapportene. Institutt for kjemi, Institutt for geologi og Institutt for fysikk har ikke gitt egne innspill. Institutt for matematikk og statistikk har noen korte kommentarer, bl.a. at man vil motsette seg å overføre anvendt matematikk fra NT-fak til IVT-fak. Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet er det instituttet som potensielt kan bli mest berørt av denne fusjonen. IIS har avholdt personalmøter og gitt muligheter til skriftlig innspill om fusjonen. Dette er oppsummert i vedlegg 1. Det er flere ulike meninger ved IIS om fusjon med HiN og de ulike forslag som er fremsatt. Et primært ønske hos de ansatte er at instituttet ikke splittes opp ved fusjonen. Et flertall ønsker å fortsette som ett institutt under NT-fak, andre ser også positivt på å bli et institutt under IVT-fak. En overføring av flere 3 årige ingeniørutdanninger fra NT-fak til IVT fak, med unntak av Arktiske anlegg, ansees hovedsakelig som mindre gunstig/ønsket. 4

5 Innspill fra ISS Om prosessen Instituttet har i løpet av 2015 hatt strukturprosessen som en sak på personalmøter, i utdanningsutvalg og forskningsutvalg på instituttet, på personalseminar og fagdager. Ansatte på instituttet har vært engasjerte og opptatt av fusjonen mellom UiT, HiN og HiH, og IIS har hatt representanter i to faggrupper. Fredag 9. oktober gjennomførte IIS ett personalmøte der hovedinnholdet i disse rapportene ble referert og grundig diskutert, og ansatte ble informert om og oppfordret til å lese gjennom rapportene på egenhånd i helgen. Mandag 12. oktober gikk ledergruppen på IIS gjennom rapportene, og første utkast til høringsuttalelse ble utformet og sendt på en intern høringsrunde til alle ansatte på instituttet på tirsdag 13. oktober. Punktene over er derfor ett sammendrag og av instituttets syn på de to rapportene i fusjonsprosessen som direkte omhandler utdanning og forskning på IIS. Internt på IIS har det vært diskutert flere forslag til oppsplitting og deling av fagmiljøet. Dette har vært en til dels fragmenterende prosess, der faggrupper har forskjellige prioriteringer og holdning til fakultetene i hhv Narvik og Tromsø. Fagteam innen ingeniørutdanninger er generelt sett mest positive til å ligge under ett fakultet i Narvik, mens rammer for forskning på NT-fakultetet fremholdes som en hovedgrunn for andre til å ligge under ett fakultet i Tromsø. Tverrfagligheten på instituttet gjør at en tenker at det er viktigere å holdes samlet som ett institutt, slik at samarbeidet kan utvikles videre. Min vurdering som instituttleder er at IIS har ett svært godt arbeidsmiljø, en relativ stor administrativ kapasitet, gode utdanningsprogram og en sterkt økende forskningsaktivitet. Instituttet er godt rustet for utfordringene som denne fusjonen medfører, og har ett klart mål om å samarbeide tett både med NT-fakultetet og det nye fakultetet i Narvik. Vi ser mange muligheter for utvikling av utdanning og forskning gjennom å bringe miljøene i Tromsø og Narvik sammen, og håper at den fremtidige organiseringen også vil tillate en utvikling av IIS som ett sterk tverrfaglig institutt ved campus Tromsø uavhengig av fakultetstilhørighet. Yngve Birkelund Instituttleder Høringsuttalelse Rapport faggrupper Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet (IIS) har hatt representanter i to faggrupper i forbindelse med fusjonen mellom UiT, HiN og HiH, og instituttet er direkte berørt i forslagene til organisering som er fremlagt. IIS ønsker derfor å komme med en egen høringsuttalelse til rapportene. - Rapport fra FG-Ingeniørvitenskap og sikkerhet: IIS ser at instituttet har en sentral posisjon i arbeidet til denne faggruppen, og IIS ønsker å bidra til et godt samarbeid mellom disiplinfag ved NT-fakultetet og ingeniørfag ved AT. Til de konkrete forslagene om organisering har IIS følgende tilbakemeldinger: o IIS under NT-fakultetet: Vurderes som gunstig for videreføring av studieprogrammer og forskning på instituttet. IIS vil i en slik løsning se det som sitt ansvar å arbeide for samkjøring av studieprogrammer innen ingeniørfag mellom campus Tromsø og Narvik. IIS er positiv til denne løsningen. 5

6 o IIS under nytt fakultet i Narvik: Vurderes som gunstig for ingeniørfag i et Nord-Norge perspektiv, der en kan samkjøre og samarbeide i det nye fakultetet. IIS kan ta et spesielt ansvar for samarbeidet mot NTfakultetet, gjennom videreføring av dagens samarbeid og som en del av campus Tromsø. IIS er positiv til denne løsningen. o Alle ingeniørfaglige studier under nytt fakultet i Narvik: Vurderes som gunstig for ingeniørfag i et Nord-Norge perspektiv, der en kan samkjøre og samarbeide i det nye fakultetet. Vurderes som mindre gunstig for tverrfagligsamarbeid innen forskning og utdanning på dagens IIS. Vil spesielt peke på det nye studiet innen droneteknologi (automasjon/luftfart), WEKIT prosjektet hos Horizon2020 (automasjon/luftfart) og den nasjonale PhD-graden innen maritime operasjoner (nautikk, samfunnssikkerhet, sikkerhet og miljø, og luftfart). IIS er også bekymret for at resterende fagmiljø, samfunnssikkerhet og luftfartsfag, blir lite robust og uten faglig tilkopling til andre miljøer på NTfakultetet. o Enkelte ingeniørstudier under nytt fakultet i Narvik: Vurderes som mindre gunstig for samarbeid innen forskning og utdanning innen ingeniørvitenskap. Overføring av enkelte fagretninger vil splitte opp fagmiljøet lokalt, og kan bidra til et uheldig skille og lite robuste fagmiljø. Arktiske anlegg har ansatte ved campus Alta, og instituttet mener det er naturlig at Arktiske anlegg skal tilhøre det nye fakultetet i Narvik. IIS ønsker å sikre at oppbygging av faggruppe ved campus Alta går som planlagt. - Rapport fra FG Samfunnssikkerhet og beredskap Rapporten omhandler i stor grad en beskrivelse av studieprogram og fagmiljø på campus. IIS er positive til forslaget fra faggruppen om å lage et felles programstyre for både bachelor og masterprogrammer innen dette fagområdet. IIS er opptatt av å bygge robuste fagmiljøer som kan håndtere sine studieprogram både i det daglige og gjennom langvarige prosjekter, og er positiv til at fagmiljø på flere campus samarbeider i forskningsgrupper. 6

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Årsplan Studieåret 2016/2017

Årsplan Studieåret 2016/2017 Årsplan Studieåret 2016/2017 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 21.06.16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Årsplan Studieåret 2015/2016

Årsplan Studieåret 2015/2016 Årsplan Studieåret 2015/2016 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 09.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Årsplan Studieåret 2017/2018

Årsplan Studieåret 2017/2018 Årsplan Studieåret 2017/2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 19.09.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget.

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget. Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.10.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 19.oktober 2015 kl 12.00. Møtet avholdes ved UiT, campus Tromsø, styrerommet A-319, Administrasjonsbygget. Følgende

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: MØTEINNKALLING Møtetid: 29.03.11 kl. 09.00 Møtested: Møterom J-100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 09-11 2011/687 Referatsaker IIS-S 10-11 2011/1686

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.04.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL 2015 kl 14.15. Møtet avholdes som videokonferanse på følgende møterom Tromsø (Hiet, B 124), Harstad

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 5 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Høringsuttalelse 16. juni 2015 ble det gjennomført

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEINNKALLING Møtetid: 02.11.10 fra kl. 12.00 Møtested: Møterom J100 Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 27-10 2010/990-13 Referatsaker IIS-S 28-10

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 19. juni 2014 Notatdato: 12. juni 2014 Strategidiskusjon

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden

Navn studieprogram/retning: Statistics - Master. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa

Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Til rektorrådet Fra Leder for sosialfaggruppa Det er beklagelig å måtte melde at sosialfaggruppa ikke har funnet grunnlag for å levere en felles rapport fra arbeidet i gruppa. Det vises til vedlagte uttalelser

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon 14.10.2015 Høringsuttalelse Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon Hege Olsen Richardsen NARVIK UNIVERSITY COLLEGE Innholdsfortegnelse 1.0 Campusråd s. 2 2.0 Lokal faglig stedlig ledelse med personalansvar

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet Tromsø 69ºN Bystatus 1794 Areal 2.558 km 2 Folketall: 72 987 (++) (1. april

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015

Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 Høringsnotat fra Fagforeningene v.hbv 20/11 2015 TEKNA & NITO Tema: Sluttrapport fra Prosjektgruppe 1 Faglig Profil, Prosjektgruppe 2 Faglig organisering og Prosjektgruppe 3 Administrativ Organisering.

Detaljer

M ø t e r e f e r a t

M ø t e r e f e r a t M ø t e r e f e r a t Faggruppe Ingeniørvitenskap og teknologi (FG IVT) Møtetidspunkt/ sted: fredag 12.06.2015 kl 11:15 / Skype Møteleder/ referent: Bjørn Solvang / Johanne Bertling Deltakere: Arne Lakså,

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2010/95-9 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 15.6.2010 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Sakene legges ut på styrets hjemmeside: https://uit.no/nyheter/referater?uit_referat_kat=6

Sakene legges ut på styrets hjemmeside: https://uit.no/nyheter/referater?uit_referat_kat=6 Dato: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Administrasjonsbygget Møtedato: 27.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall bes meldt snarest til Inger-Torill

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015

KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB-UiB Nytt kunstnerisk fakultet? KHiB seminar 10.11.2015 KHiB styrevedtak 29.10.2015 Styret er tilfreds med arbeidsgruppens utredning à KHiB-UiB fase 1. Styret slutter seg til anbefalingene som er gitt

Detaljer

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET

NTF-S NTF-S ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.10.2009 Arkivref: 2009/6874-6 ARA000/331 NTF-S 16-09 NTF-S 16-09 2-ÅRIG MASTER FOR INGENIØRER MED UTGANGSPUNKT I IIS. BEHANDLING I FAKULTETSSTYRET Behandling i Studieutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

UiT arkivref: Dato: INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 1.september 2015 kl Møtet avholdes ved Høgskolen i Narvik, rom E 1700.

UiT arkivref: Dato: INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 1.september 2015 kl Møtet avholdes ved Høgskolen i Narvik, rom E 1700. Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 26.08.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET: 1.september 2015 kl 11.00. Møtet avholdes ved Høgskolen i Narvik, rom E 1700. Følgende saker er til behandling:

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) SAMARBEIDSAVTALE mellom UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) v/senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) og UNIVERSITET I TROMSØ (UIT) v/institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 1 og Senter

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

STRATEGI 2010-2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET

STRATEGI 2010-2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET STRATEGI 2010-2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET Vedtatt av instituttstyret den 01.06.10, sak IIS-S 17-10 Strategi for 2010-2018, Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 1 1. Innledning

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i: Odd-Birger Hansen, HiH. Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato:

MØTEREFERAT. Møte i: Odd-Birger Hansen, HiH. Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: 24.08.2015 MØTEREFERAT Møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Faggruppe for økonomi- og ledelsesutdanninger Instituttleder Derek Clark/

Detaljer

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Til Prosjektledelsen Faglig organisering av NTNU postmottak@adm.ntnu.no Trondheim 15.09.2015 Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Trondheim, 14.09.2015. Innledning Tekna NTNU

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet

Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet Erfaringer fra fusjon mellom Høgskolen i Tromsø (HiTø) og Universitetet i Tromsø (UiT) Etablering av kombinerte stillinger relevans og kvalitet BFIs utdanningskonferanse 5.mai 2015 Foto/illustrasjon: Sparebank1

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport

Evaluering av siv.ing. Evalueringskomiteens rapport 1 Onsdag 18 mars 2009, 14.15 15.45 Program: 1. Studieprogramstruktur 2. Komplementære emner 3. Teknostart 2009 4. Aktuelle FUS-saker Utredning: BSc utgang i 5 årig studieprog Utredning: Simulering/IKT

Detaljer

Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren

Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren p.t. 1. mai Ferdigstillelse av Program (læringsutbytte)beskrivelsene i henhold til FELLES MAL 4. mai 2015 Innsending av Reviderte Programbeskrivelser

Detaljer

Notat Høringsutkast

Notat Høringsutkast 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Referanse Notat Høringsutkast 2016-04-20 Til: Høringsinstanser ved Fakultet for ingeniørvitenskap Kopi til: Fra: Ingvald Strømmen Signatur: Konklusjon

Detaljer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer

Forslag til NTNUs studieprogramportefølje studieåret 2007/08, med opptaksrammer 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Studieavdelingen Anne-Marie Hogstad, Eirik Lien, Kristian Seip Seniorkonsulent Eivind Voldhagen Forslag

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Strategi Vedtatt i fakultetsstyret , NTF-S Arkivref.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Strategi Vedtatt i fakultetsstyret , NTF-S Arkivref. Strategi 2010-2018 Vedtatt i fakultetsstyret 23.02.10, NTF-S 04-10 Arkivref.: 2009/6452-6 Innhold Referanser... 3 I. Visjon... 5 II. Verdigrunnlag... 5 III. Forskning og utvikling... 6 III.1. Muligheter

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer