MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET MØTE MED STORTINSREPRESENTANT INGE RYAN - EN PRESENTASJON AV ALVDALS UTFORDRINGER, UTVEKSLING AV SYNSPUNKTER SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET MØTE MED STORTINSREPRESENTANT INGE RYAN - EN PRESENTASJON AV ALVDALS UTFORDRINGER, UTVEKSLING AV SYNSPUNKTER SAKLISTE"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker KL : MØTE MED STORTINSREPRESENTANT INGE RYAN - EN PRESENTASJON AV ALVDALS UTFORDRINGER, UTVEKSLING AV SYNSPUNKTER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/07 06/1125 KLAGE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GARD 7/19 M.FL. 27/07 07/503 BIBLIOTEKREFORM HØRING 28/07 07/514 ALVDAL KOMMUNALE VANNVERK - GULLØYMOEN UTVIDELSE BRØNNKAPASITET Alvdal, Svein Borkhus /s/ ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles.

2 Møtet er åpent for publikum. Gruppemøte avholdes: AP SP V tirsdag kl Kommunestyresalen Bya tirsdag kl Taverna Krf onsdag kl Kantina

3 Sak 26/07 Møtebok for Formannskapet Sak 26/07 KLAGE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GARD 7/19 M.FL. Arkiv: GARD 23/30 Arkivsaksnr.: 06/ Saksbehandler: Ylva Sneltvedt Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 16/07 Formannskapet /07 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Vedlegg: 1. Klage fra Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen, datert Klage fra Jørn Tharaldsteen, datert Andre dokumenter i saken: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GARD 7/19 M. FL SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN STEIMOSTEEN - FORELØPIG SVAR OG BEHANDLINGSGEBYR KONSESJONSLOVEN SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN STEIMOSTEEN, GNR. 7 M. BNR. 19 MFL - VARSEL TIL NABOER INTERESSE FOR KJØP AV LANDBRUKSEIENDOMMEN STEIMOSTEEN VEDR. KJØP AV LANDBRUKSEIENDOMMEN STEIMOSTEEN SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GARD 7/19 MFL VARSEL OM BEFARING I FORBINDELSE MED KONSESJONSSAK VEDR. SALG AV EIENDOMMEN STEIMOSTEEN VEDR. FORMANNSKAPETS SAK 16/07 OM KONSESJON PÅ STEIMOSTEEN - GARD 7/19 M. FL SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN STEIMOSTEEN, GNR. 7 MFL BNR. 19 MFL, I ALVDAL OG FOLLDAL KLAGE PÅ VEDTAK OM KONSESJON PÅ STEIMOSTEEN - GARD 7/19 MFL KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK I SAK 16/07 I ALVDAL FORMANNSKAP - FORELØPIG SVAR KLAGE PÅ VEDTAK OM KONSESJON KLAGE PÅ KONSESJONSVEDTAK I SAK 16/07 I ALVDAL FORMANNSKAP - FORELØPIG SVAR Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 11

4 Sak 26/07 Saksopplysninger: Alvdal formannskap vedtok i møte den 14. februar 2007 å gi Per Jørgen Murud konsesjon på erverv av eiendommen Steimosteen, sak nr. 16/07. Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen har i felles brev datert 27. februar klaget på vedtaket. I tillegg har Jørn Tharaldsteen også klaget på vedtaket i brev datert 06. mars Se vedlegg 1 og 2. Skarpsno, Strømsøyen og Steimoeggen er naboer som alle driver aktivt landbruk i området, og som ønsker tilleggsareal til sine eiendommer. Tharaldsteen har vært og er interessert i kjøp av hele eiendommen som enhet, med formål bosetting og drift. Ingen av de fire som har klaget på vedtaket er, i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven 2 e, å anse som parter i saken. Sjøl om de som har klaget ikke er å anse som parter i saken, kan de likevel klage dersom de kan tilkjennes rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28 første ledd. De innkomne klagene i konsesjonssaken blir ut fra dette å behandle på følgende måte: Først må kommunen avklare om klager/-ne har rettslig klageinteresse. Dette tilligger det formannskapet å behandle. Dersom formannskapet vedtar at klager/-ne har slik rettslig klageinteresse, skal klagen/-e realitetsbehandles av det organ som har fattet vedtaket i konsesjonssaken, i dette tilfellet Alvdal formannskap. Dersom formannskapet finner at klagerne ikke har rettslig klageinteresse, må realitetsbehandling av klagene avvises. Et slikt vedtak er et nytt enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Klagerne vil i denne saken angående klageinteresse være part, og kan derfor påklage et vedtak om klageinteresse ut fra forvaltningslovens bestemmelser i 28. Saksvurdering: Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen er alle tre naboer som ble tilskrevet, for kartlegging av behov for tilleggsareal, i forbindelse med kommunens behandling av Per Jørgen Muruds søknad om konsesjon. De som blir tilskrevet i en slik sak får ikke status som part i saken. Dette er det for øvrig opplyst om i kommunens brev til aktuelle naboer, datert 18. desember I henhold til forvaltningslovens bestemmelser har både partene, og andre som har rettslig klageinteresse, en rett til å klage på forvaltningens vedtak (forvaltningsloven 28). Part er den som avgjørelsen retter seg mot, eller den som saken ellers direkte gjelder (forvaltnings-loven 2 e). Ut fra dette er ikke klagerne å anse som part i saken. Hvorvidt en klager har rettslig klageinteresse vil bero på i hvilken grad vedtaket har faktiske og rettslige virkninger for vedkommende. Jordinteressentens tilknytning til den eiendommen som overdras er avgjørende for om han/hun kan tilkjennes rettslig klageinteresse. I Landbruksdepartementets rundskriv M-5/2003 belyses klage og rettslig klageinteresse i punkt Det vises der til at det er lagt til grunn i praksis, med tilslutning fra Sivilombudsmannen, at en nabo med interesse for jorda som tilleggsjord som hovedregel ikke har rettslig klageinteresse over vedtak om å gi konsesjon. Det er normalt heller ikke tilstrekkelig at naboen har vist interesse for overtagelse av hele eller deler av eiendommen, Side 4 av 11

5 Sak 26/07 eller er blitt tilskrevet av kommunen med forespørsel om interesse for overtakelse av hele eller deler av eiendommen. Det avgjørende må være vedkommendes tilknytning til jorda som overdras, og det vil i denne vurderingen eventuelt være et moment at jorda inngår som en viktig del av ressursgrunnlaget for klagerens egen drift. Dersom tilknytningen er tilstrekkelig sterk, og vedtaket har klare faktiske og økonomiske virkninger for han/hun, vil det være best i tråd med forvaltningsloven 28 å gi klagerett. Sivilombudsmannens årsmelding for 2003 inneholder blant annet avgjørelser om rettslig klageinteresse i forbindelse med jordinteresse ved konsesjonsvedtak. På side 253 i årsmeldingen står det i ombudsmannens svar blant annet: Undertiden vil det imidlertid kunne være slik at vedkommende har en så vidt sterk tilknytning til konsesjonseiendommen at det er best i tråd med forvaltningsloven 28 og alminnelige forsvarlighetsprinsipper å gi vedkommende klagerett. Dette vil etter mitt syn kunne være tilfelle når konsesjonsjorda har en tilstrekkelig stor faktisk og økonomisk betydning for den som mener seg klageberettiget, for eksempel ved at jorda inngår som en viktig del av ressursgrunnlaget for klagerens egen drift. Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen driver alle hver sin landbrukeiendom i nabolaget til konsesjonseiendommen. Alle tre leier dyrka mark i tillegg til eget areal, og det vil derfor være av stor verdi for deres framtidige driftsgrunnlag å få styrket sine eiendommer med tilleggsjord. Ingen av de tre jordinteressentene er imidlertid leietakere på konsesjonseiendommen. Deres frustrasjon over ikke å få kjøpt tilleggsjord i forbindelse med salg av eiendommen Steimosteen kan være forståelig, ut fra konsesjonseiendommens beliggenhet nær deres egne landbrukseiendommer. Konsesjonsvedtaket vil imidlertid ikke medføre at noen av de tre landbrukseiendommene mister areal siden ingen av dem er leietakere på konsesjonseiendommen. Konsesjonsvedtaket i formannskapssak nr. 16/07 medfører, med andre ord, ingen reduksjon av de tre klagernes arealgrunnlag. Ut fra en total vurdering av ovennevnte diskusjon, mener rådmannen at de tre klagernes interesser i konsesjonssaken, og tilknytningen til konsesjonseiendommen, ikke er av en slik karakter og styrke at det er rimelig å gi et rettskrav på å få vedtaket overprøvd. Dette tilsier at Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen ikke har rettslig klageinteresse. Når det gjelder Jørn Tharaldsteen er han ikke aktiv gardbruker i området, han er heller ikke leietaker på eiendommen eller på noen måte direkte berørt av konsesjonsvedtaket. Tharaldsteen var på et tidspunkt inne i budrunden før konsesjonssøker fikk tilslag og kjøpekontrakt. Konsesjonssøkerens erverv er et privatrettslig forhold, og har ingen innvirkning på Tharaldsteens status i forbindelse med landbruksmyndighetenes konsesjonsbehandling. Ut fra dette mener rådmannen at det ikke er forhold i saken som tilsier at Jørn Tharaldsteen har rettslig klageinteresse. Ut fra forståelsen av praksis når det gjelder spørsmålet om rettslig klageinteresse, kan rådmannen ikke se at noen av klagerne har den type tilknytning til konsesjonseiendommen som må til for at de skulle ha rettslig klageinteresse i forhold til kommunens vedtak om å gi konsesjon til Per Jørgen Murud. Klagene må derfor avvises. Side 5 av 11

6 Sak 26/07 Innstilling: 1. Alvdal kommune, formannskapet, tilkjenner ikke jordinteressentene Lars Einar Skarpsno, Jon Strømsøyen og Tor Steimoeggen rettslig klageinteresse. 2. Alvdal kommune, formannskapet, tilkjenner ikke Jørn Tharaldsteen rettslig klageinteresse. 3. Klagene avvises. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven 28. Side 6 av 11

7 Sak 27/07 Møtebok for Formannskapet Sak 27/07 BIBLIOTEKREFORM HØRING Arkiv: 058 &13 Arkivsaksnr.: 07/ Saksbehandler: Ellen Lie Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 27/07 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Vedlegg: Høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 felles uttalelse for Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner Andre dokumenter i saken: Høringsbrev Bibliotekreform 2014: Del I: Strategier og tiltak Del II: Norgesbiblioteket nettverk for kunnskap og kultur Saksopplysninger: Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet har sendt utredningen Bibliotekreform 2014 ut på høring. Mandatet for utredningen ble gitt av Kultur- og Kirkedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet (nåværende Kunnskapsdepartementet) Utredningen ble utført av ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) og Bibliotekreform 2014 ble overlevert Lederne av bibliotekene i kommunene i Nord-Østerdal har samlet seg om et utkast til en felles høringsuttalelse. Ny, utsatt høringsfrist er Om utredningen: Utredningen slår fast at bibliotekene står foran store utfordringer. De skal følge med i den teknologiske utviklingen og være aktive bidragsytere i utvikling av kunnskapssamfunnet. Bibliotekene skal også være en kulturell og sosial møteplass, og ha et særlig fokus på litteratur- og aktivitetstilbud til barn og unge. I tillegg har de en viktig funksjon i det flerkulturelle Norge. Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 11

8 Sak 27/07 Utredningen påpeker at Norge har mange små bibliotek med begrensede ressurser, og at det er en utfordring for disse å gi et like godt tilbud som de større bibliotekene. Utredningen legger opp til en konsolidering av små bibliotek til enheter med minimum 6-8 årsverk. Konsolidering betyr i dette tilfellet administrativ sammenslåing, og vil for Nord- Østerdalen bety at alle bibliotekene er for små til å bestå som egne enheter. Saken er drøftet blant lederne i bibliotekene i Nord-Østerdalen. Det er enighet om at et tettere og mer forpliktende samarbeid vil være bedre enn sammenslåing. De tre viktigste elementene i den foreslåtte bibliotekreformen er følgende: Felles nasjonale digitale tjenester: Ved å utvikle og tilby digitalt innhold og nettbaserte tjenester er målet å skape et digitalt bibliotek som gir alle enkel tilgang til kunnskap og kultur. Dette krever samarbeid mellom bibliotekene og nasjonal koordinering og finansiering. Norgesbiblioteket - nettverket av bibliotek i Norge: Det foreslås en reform av bibliotekstrukturen. Målet er å gi et gjennomgående bedre bibliotektilbud gjennom større bibliotek og kompetansemiljøer, som er i stand til å utvikle flere og bedre tjenester. Styrkingen skal skje gjennom samarbeid og samordninger til sterkere enheter med bredere tjenestetilbud. Kompetanseutvikling for ansatte: Formålet er å styrke og fornye kompetansen i biblioteksektoren. Bibliotekene skal ha en bred og oppdatert kompetanse for å yte bedre tjenester. Bibliotekforskning skal gi ny kunnskap. Saksvurdering: En organisatorisk reform De foreslåtte strategiene legger til grunn at det skal gjennomføres en bibliotekreform i årene fram mot Som høringsuttalelsen viser ser vi nødvendigheten av en bibliotekreform når det gjelder innhold og tjenester i Norgesbiblioteket, videreutvikling av det fysiske biblioteket og vektlegging av kompetanseutvikling hos personalet. Når det gjelder den organisatoriske reformen beskrevet i strategi 2.1 i utredningen er betenkelighetene større. Målet for strategien er å gi brukerne tilgang til gode bibliotektjenester gjennom sterkere kompetansemiljøer. Sterkere kompetansemiljøer skal oppnås ved at flere kommuner innenfor et geografisk område samler sine bibliotekressurser til et nytt konsolidert bibliotek. De nye bibliotekene må være så store at de dekker alle viktige kompetanseområder. Det må derfor være minimum 6-8 årsverk i det enkelte bibliotek. Det betyr at bibliotek som har færre enn 5 årsverk i dag, må konsolideres med bibliotek i andre kommuner. Gode hovedbibliotek med et bredt tjenestespekter vil være et kjernetilbud. For god tilgjengelighet trengs det også filialer. Det bør vanligvis finnes minst én bibliotekavdeling i hver av de kommunen som inngår i den nye organisasjonen (Bibliotekreform 2014, Del II, s.218). Side 8 av 11

9 Sak 27/07 Tilgjengelighet og kvalitet Målet for strategi 2.1 er todelt ved at den vektlegger både kvalitet og tilgjengelighet i bibliotektjenestene. Kvaliteten i bibliotektjenesten avhenger av flere forhold og måles blant annet ved brukertilfredshet. Statistikk viser at brukertilfredsheten er god i de små bibliotekene. Sammenlikner man brukertilfredsheten med folkebiblioteket i kommuner av ulik størrelse finner vi kun små forskjeller mellom de minste og de største kommunene. Indeksen er 77 poeng i kommuner med under innbyggere og 79 poeng i storbyene (kommuner med over innbyggere). I samme undersøkelse slås det også fast at aller mest fornøyd er brukerne med bibliotekets geografiske beliggenhet. I tillegg til beliggenhet nevner utredningen åpningstider som vesentlig for tilgjengeligheten. Hvis det fortsatt skal finnes minst én bibliotekavdeling i hver kommune, er det vanskelig å se hvordan åpningstidene skal kunne økes nevneverdig uten at antall hoder øker. Konsolidering versus forpliktende samarbeid I vår region vil det bli snakk om å konsolidere forholdsvis mange bibliotek for å nå de foreslåtte 6-8 årsverk. Spørsmålet er om gevinstene ved et større fagmiljø kan hentes ut uten at de ansatte deler av tiden har anledning til å omgås sine kolleger, eller uten at personalet sirkulerer mellom de ulike enhetene. Av geografiske årsaker vil derfor en konsolidering medføre store utfordringer. Utredningen legger som sagt opp til strukturell sammenslåing av mindre bibliotek og interkommunalt samarbeid om bibliotektjenestene. De mindre bibliotekene vil bli slått sammen til en større enhet, med felles sjef og administrasjon. Bibliotekutredningen legger ikke opp til noen klar organisasjonsmodell bibliotekene skal styres etter. Hvordan den politiske styringen av biblioteket skal ivaretas er derfor uklar. Dette må tas opp til vurdering dersom reformen blir en realitet i sin nåværende form. Bibliotekene i Nord-Østerdal samarbeider allerede i dag på flere felter, men samarbeidet er ikke formalisert. Samarbeidet kan formaliseres og bli mer forpliktende. Det er flere områder som kan peke seg ut som samarbeidsområder i framtiden, for eksempel samarbeid om innkjøp av bøker, formidling av bøker til barn og unge, felles hjemmeside/internettportal med mer. Tidligere erfaringer med interkommunalt biblioteksamarbeid med Folldal 1. mars 2004 trådte avtalen om samarbeid om bibliotektjenester mellom Alvdal og Folldal i kraft. Avtalen innebar at Alvdal solgte 30% av biblioteklederstillingen til Folldal. Evalueringen i etterkant av prøveordningen slo fast at det ikke var grunnlag for å videreføre ordningen, siden den ikke bidro til en bedre bibliotektjeneste for innbyggerne i de to kommunene. Innstilling: Alvdal formannskap slutter seg til vedlagte høringsuttalelse vedrørende Bibliotekreform 2014 Side 9 av 11

10 Sak 28/07 Møtebok for Formannskapet Sak 28/07 ALVDAL KOMMUNALE VANNVERK - GULLØYMOEN UTVIDELSE BRØNNKAPASITET Arkiv: M10 Arkivsaksnr.: 07/ Saksbehandler: Arne Hoelset Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 28/07 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Kostnadsoverslag ny brønn Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Dagens årsproduksjon ved kommunens grunnvannsanlegg ligger over dimensjonerende mengde som var beregnet for grunnvannsanlegget. Dette skyldes i stor grad Synnøve Findens økte produksjon og derav større forbruk av vann. Det er ført samtaler med Synnøve Finden for å finne mulige tiltak ved bedriften som kan redusere bedriftens forbruk av vann. Bedriften har gjennomført flere interne tiltak for å spare vann, men da bedriftens produksjon fortsatt har økt har effekten av sparetiltakene uteblitt. Ut fra bedriftens egne fremtidsplaner og prognoser må kommunen legge til grunn at vannforbruket ved bedriften vil holde seg på samme nivå som siste års forbruk (2006) Ved etableringen av grunnvannsanlegget var det kjent at Østlandsmeieriets avd. i Alvdal ville bli nedlagt. Det var ingen som da var kjent med eller hadde signaler om etablering av en ny meieribedrift i Alvdal. Derfor ble det i beregningen av maks døgnforbruk i år 2030 ikke tatt høyde for en ny storforbruker som et meieri er. Grunnvannsanlegget ble dimensjonert slik at to av i alt tre pumper skulle dekke maks beregnet døgnforbruk i år I de første årene etter Findens etablering av nytt meieri i Alvdal lå døgnproduksjonen ved grunnvannsanlegget noe under 50 % av maks kapasitet, noe som ble vurdert akseptabelt ut fra forskriftens krav til leveringssikkerhet under normale forhold. Gjennomsnittlig døgnproduksjon ligger nå i overkant av 60 % av maks kapasitet, noe som vurderes å være under forskriftens krav til leveringssikkerhet under normale forhold. Det er derfor et behov for å øke kapasiteten ved grunnvannsanlegget Saksvurdering: Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 11

11 Sak 28/07 Det ble i første omgang vurdert å bytte til større pumper eller å benytte dykkpumper på sugesiden for å øke kapasiteten ved grunnvannsanlegget. For beregninger ble det søkt bistand fra leverandør av grunnvannspumper. En kom frem til følgende resultater: Større grunnvannspumper vil føre til kavitasjon (ødeleggelser ) av pumpehjul og er derfor uaktuell. Ut fra beregnet størrelse / kapasitet på dykkpumper vil disse ikke passe ned i eksisterende brønnrør. Gjenstående alternativ er da etablering av en ny brønn sør på området. Før dette kan gjennomføres trengs det en detaljert grunnundersøkelse for å finne optimal plassering og dimensjonering av brønn. Ved etableringen av grunnvannsanlegget i 1994 var det NGU som utførte grunnundersøkelser og dimensjonering av brønner. De har senere hatt et oppfølgingsprogram med stedlige målinger og rapporteringer. En anser derfor at NGU er best egnet for å gjennomføre denne fasen. Det er innhentet kostnadsoverslag på etablering av en ny grunnvannsbrønn i området. Det er prismessig tatt høyde for at markedet nå viser tegn på underkapasitet i forhold til oppdragsmengder. Kostnadsoverslaget viser en total utbyggingskostnad på: kr ,- ekskl. mva. Investeringen inngår i selvkostregnskapet for VAR-området og finansieres av gebyrer / driftsfond. Investeringen vil ikke påvirke årsgebyr da denne må ses i sammenheng med selvkostprinsippet hvor anleggskostnader eldre enn avskrivningstid trekkes ut fra beregningen. Innstilling: 1. Alvdal kommunestyre vedtar å bygge en ny grunnvannsbrønn ved kommunens grunnvannsanlegg på Gulløymoen, kostnadsberegnet til kr ,- ekskl. mva 2. Anlegget finansieres ved låneopptak og hvor gebyr / bruk av driftsfond dekker avdrag og renter på lån. Side 11 av 11

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER OPPMØTE VED KOMMUNEHUSET KL. 09.00, FOR BEFARING TIL EIENDOMMEN GULLØIEN. BEFARINGEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR. 7/223 TIL GNR./BNR. 7/687 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 0930 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/16 16/340 FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR./BNR.

Detaljer

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - "BIBLIOTEKREFORM 2014"

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - BIBLIOTEKREFORM 2014 FOLLDAL KOMMUNE Service og kultur Servicekontoret Kultur- 18. APR. 1007 Det kongelige kultur - og kirkedepartement Postboks 8030Dep. 0030 OSLO 00 b53-088 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Sak 50/16 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 08:00-15:00 Merknader til møtet: Dialogmøte budsjett mellom formannskapet, enhetsledere og tillitsvalgte. 08.00

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og helseutvalget Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 7460/2007 Arkivnr.: C60/&13 Saksnr.: 2007/1460 Høringsuttalelse Bibliotekreform 2014 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse

Arna, gnr 275 bnr 2 - Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , ang. rettslig klageinteresse BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201222859-26 Emnekode: ESARK-5010 Saksbeh: TRHS Til: Seksjon Næring v/ Elin Sjødin Drange Kopi til: Fra: Etat for landbruk

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2009

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 2009 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/09 09/54 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE

MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:00-09:00 MØTEINNKALLING PARTSAMMENSATT UTVALG SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/1401 REVISJON AV TILSETTINGSREGLMENTET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.2011 Tid: Kl. 18.00 Informasjon om notat: Bystatus for Tynset prosess for etablering av en omdømmestrategi. Diskusjonsgrunnlag

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.01.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/10 09/902 DELING AV GRUNNEIENDOM BAKKMOEN GNR/BNR

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 16.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET DIALOGKONFERANSE KL. 08.30. KOMMUNESTYREMØTE 13.30-16.00 DET BLIR EN ORIENTERING FRA STEIAPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyremøte settes. Informasjon

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 09.06.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/268 NYE VEGNAVN I FOLLDAL KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08:30-10:30.

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08:30-10:30. ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2016 Tid: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/16 16/1368 FASTE ORIENTERINGER I AMU 17/16 16/1369

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 30.01.03 Tid: Rett etter administrasjonsutvalgsmøtet SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00782 SØKNAD OM

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

Kultur- * 07. MAI 2007

Kultur- * 07. MAI 2007 Kultur- * JEVNA KER KOMM UNE Det kongelige kultur- og kirke Postboks 8030 Dep Vår ref.: 07/00073-3- MBJ 07. MAI 2007 Arkivnr.: C60 &13 Deres ref.: Dato: 03.05.2007 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Jevnaker

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING SAKLISTE TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:15-09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 16/1334 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: Etter befaring ca kl 10.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER MØTE STARTER MED BEFARING PÅ UNGDOMSSKOLEN/VOKSENOPPLÆRINGEN OPPMØTE

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 05.05.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/09 09/228 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 29.08.2013 Tid: 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/13 12/923 KLAGEBEHANDLING KOMMUNESTYRETS AVISNING AV KLAGE

Detaljer

Kutriu- w 16.MAI Ø'J ( Ø5 7-j. Denne saken har blitt behandlet politisk, og det er gjort følgende vedtak:

Kutriu- w 16.MAI Ø'J ( Ø5 7-j. Denne saken har blitt behandlet politisk, og det er gjort følgende vedtak: EIDSKOG KO 1JE - med tanke på fram id, Vår dato: Vår ref: 15.05.2007 07/155 Deres dato: Deres ref.: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kutriu- w 16.MAI 2009.E et: Kultur og informasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

FORMANNSKAP VEDTAK:

FORMANNSKAP VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 17.09.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.2013 Saknr. Tittel: 66/13 Klage på vedtak vedrørende omdisponering av dyrket

Detaljer

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING Møtested: Øversjødalen samfunnshus Møtedato: 25.04.2013 Tid: kl. 19.30 KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 32/13 Tittel OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE I FORBINDELSE MED HØRINGSUTTALELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/10 REKRUTTERING AV RÅDMANN Alvdal, 17.01.08 Olov Grøtting

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/07 07/414 SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ SAND,

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2016 Tid: 0900-1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket

HELGELAND Regionråd. Ytre Helgeland Bibliotek. Mvh. Samarbeid er vår styrke. Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket 1-.. 1I., u a,...,. n^ Kultur og Kirkedep. Kopi til: Fylkesbiblioteket HELGELAND Regionråd 12.03.2007 Ytre Helgeland Bibliotek Vedlagt følger utskrift av vedtak 20/07 fra styremøte i Helgeland Regionråd.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 71/13 13/907 REVIDERING AV RUSMIDDELPOLITISK TILTAKSPLAN

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 71/13 13/907 REVIDERING AV RUSMIDDELPOLITISK TILTAKSPLAN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 28.11.2013 Tid: Etter FUP møtet MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/13 13/547 ALVDAL KOMMUNES INFORMASJONSSTRATEGI

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: kl. 18.00 Info fra PPT kl. 18.30 Vedtaksmøte OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 89/08 VALG AV LEVERANDØR

Detaljer

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i

Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehuset (kantine), Rendalen bibliotek og blir også å finne i RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING MED SAKSPAPIR STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Møterom Budeia - kommunehuset Møtedato: 07.11.2017 Tid: 12:00-15:30 Saksliste: Saksnr. Tittel 2/17 ÅRSBUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 21/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 21/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/11 11/35 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FAST UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2010 31.12.2010 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 KOMMUNESEKTOREN SER MULIGHETER - DEBATTHEFTET

Detaljer

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost::

Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: Deres dato: Deres referanse: Epost:: VEFSN KOMMUNE Service - Vår dato: 19.04.2007 Vår referanse: 07/148-4 Saksbehandler: Eva Daabach, Tlf: 75 10 10 13 Deres dato: Deres referanse: Epost:: vkop@vefsn.kommune.no 19.04.2007 Arkivkode: C60 Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 21.08.2014 Tid: Rett etter FUP møtet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL TOLGA KIRKEL1GE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL TOLGA KIRKEL1GE FELLESRÅD TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen giestegård Møtedato: 29.10.2015 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel TILLEGGSSAKLISTE 86/15 87/15 88/15 89/15 90/15 91/15 VALG AV REPRESENTANT

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2008 31.12.2008 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 21/08 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNAL GARANTI - RETTSSAK MELLOM HUNDERFOSSEN/AUKRUSTSTIFTELSEN OG CAPRINO FILMSENTER

KOMMUNAL GARANTI - RETTSSAK MELLOM HUNDERFOSSEN/AUKRUSTSTIFTELSEN OG CAPRINO FILMSENTER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19:00-22:00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/17 17/110 KOMMUNAL GARANTI - RETTSSAK MELLOM HUNDERFOSSEN/AUKRUSTSTIFTELSEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle om dette til styrets leder, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING STYRET FOR RENDALEN KOMMUNESKOGER KF Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 06.02.2012 Tid: 09:00 14:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/12 VURDERING AV VIDERE DRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KLAGENEMNDA Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 01.02.2013 Tid: Kl. 10:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/13 GEBYR FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN R50 SOMMERBREKKA

Detaljer

Ullensaker kommun e. Deres ref: Det vises til mottatt høringsbrev angående bibliotekutredningen "Bibliotekreform 2014".

Ullensaker kommun e. Deres ref: Det vises til mottatt høringsbrev angående bibliotekutredningen Bibliotekreform 2014. Ullensaker kommun e Ullensaker bibliotek r IF Det kongelige kultur-og kirkedepartement Postboks 8030 0030 OSLO 13. APR. 2007 G5 73-. a_3 Vår ref: (Oppgis ved svar) 2007/521-3 Deres ref: Dato 11.04.2007

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 0945 Presentasjoner: Forprosjekt «Ny barneskole med kulturdel, flerbrukshall og svømmehall» v / Janne Midttun

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer