OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig innkalling, datert 24. august, annonsert i Akershus Amtstidende den 28. august Tilstede: For grupperingen AP/Krf/SV/SP/PP: Kjell Engebretsen (leder), Paul Lorentz, Vibeke Lundh Holmedal, Merete Solberg, Ragnar Dahl For grupperingen H/Frp: Thora Bakka, Stein Erik Halck, Eva Anderssen, Erik Berge, Grethe Reinhardtsen For Venstre: Anne Lisbeth Simonsen Forfall: Ingen Vararepresentanter: Ingen Fra administrasjonen møtte : Kommunalsjef Anne Margrete Fletre Møtesekretær: Kommunalsjef Olav Neander BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: I forkant av møtet besøkte hovedutvalget Enhet for hjemmebaserte tjenester. SPØRSMÅL/INNSPILL FRA PUBLIKUM: Det var ingen spørsmål eller innspill fra publikum. ORIENTERINGER: Rapportering til folkevalgte pr. 31. juli Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Godkjenning av møtebok protokoll i folkevalgte organ. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Oppfølging av bruker. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Av 11 møtte 11 representanter ved opprop. Merknader til innkalling og sakliste: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Thora Bakka meldte en sak til eventuelt, og ba om å få

2 2 av 56 stille spørsmålet før behandlingen av skjenkesakene. Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget. Eva Anderssen og Grethe Reinhardtsen meldte også saker til eventuelt. Det fremkom for øvrig ingen merknader til saklisten. Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble Anne-Lisbeth Simonsen og Grethe Reinhardtsen oppnevnt:... Anne-Lisbeth Simonsen Kjell Engebretsen Grethe Reinhardtsen Til behandling forelå: 52/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN /12 REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER 55/12 KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE 56/12 SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD 57/12 HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG 58/12 HANDLINGPROGRAM OPPVEKST 59/12 HANDLINGSPROGRAM KULTUR.

3 3 av 56 60/12 SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE 61/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT, FRITT VILT OG SIMPLY THE BEST 63/12 SALGSBEVILLINGER (ALKOHOL) BUTIKK PERIODEN /12 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR PERIODEN UTSALGSSTED WIENERBRØDSKJÆRINGA 3, 1440 DRØBAK 65/12 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE OG SKJENKETID I FORBINDELSE MED OKTOBERFESTIVAL/HØSTFEST (ENKELTANLEDNING) - DRØBAK FISKERØKERI

4 4 av 56 52/12 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN Behandling: Forslag: Merethe Solberg fremmet følgende forslag: «Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den godkjennes, med følgende merknad: Protokollen for sak 43 endres. Merethe Solberg var ikke til stede i møtet». Votering: Solbergs forslag ble enstemmig vedtatt: Vedtak: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den godkjennes, med følgende merknad: Protokollen for sak 43 endres. Merethe Solberg var ikke til stede i møtet». 53/12 SAKSPROTOKOLL: REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Rådmannen endret sin innstilling til også å omfatte brev fra Akershus fylkeskommune, datert , om svar på søknad om midler til utvikling av Ny GIV-tiltak på mellomtrinnet i Frogn kommune. Brevet ble delt ut i møtet. Vedtak: Følgende referat tas til orientering: Brev av fra Frogn kommune invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Follo.

5 5 av 56 Brev fra Akershus Fylkeskommune, datert , om svar på søknad om midler til utvikling av Ny GIV-tiltak på mellomtrinnet i Frogn kommune. 54/12 SAKSPROTOKOLL: ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Punkt 3 i innstillingen endres ved at «økte netto» strykes punktet skal etter dette lyde slik: Driftskostnader på kr 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram » På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Grete Reinhardtsen følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tilleggspunkt: For å møte de økte kompetansekravene jmf. Samhandlingsreformen og heve kvalitetsnivået ved at ett av det nye årsverk lyses ut som kreftsykepleier». Votering: Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag om endring av innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fremskrittspartiets forslag om tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser 2. Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. 3. Driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra Dette vil være et prøveprosjekt i 1 år og må ses i sammenheng med helse og omsorgsmeldingen. 5. For å møte de økte kompetansekravene jmf samhandlingsreformen og heve kvalitetsnivået ved at ett av de nye årsverk lyses ut som kreftsykepleier

6 6 av 56 55/12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Erik Berge følgende forslag: «Saken utsettes» På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag som tillegg til innstillingen: «Nytt punkt h) Rådmannen bes utrede mulige arealer for kommunal boligbygging innenfor Dal skolekrets/nordre Frogn, for eksempel arealet menighetshuset på Dal». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg forslag til endring av innstillingens bokstav e) som da vil lyde slik: «Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram Kopås vurderes som avsatt til frilufts- og rekreasjonsområde». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: «Nytt punkt i) Forslag i kommunestyremeldingen utover vedtatt innstilling er ikke å betrakte som endelig behandlet og må fremmes som egne saker». På vegne av Høyre fremmet Erik Berge følgende forslag som tillegg til punkt c i rådmannens innstilling: «Som vedtatt i kommunestyret 14. november 2011 skal rådmannen utrede eventuell bruk av kommunalt foretak for å forvalte kommunens eiendommer og bygninger». Votering: Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 4 stemmer (4 = 4H)

7 7 av 56 Innstillingens punkt a) og b) ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt c) ble slått sammen med Høyres forslag punkt c) og enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt d) ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kristelig folkepartis forslag ble innstillingens punkt e) vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2 = 1 V, 1 Krf). Innstillingens punkt f) ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt g) ble enstemmig vedtatt. Kristelig folkepartis forslag om nytt punkt h) ble enstemmig vedtatt. Pensjonistpartiets forslag om nytt punkt i) ble enstemmig vedtatt. Vedtak: a) Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. b) Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler revideres og vedtas som del av kommuneplanen c) Som vedtatt i kommunestyremøtet 14. november 2011 skal rådmannen utrede eventuell bruk av kommunalt foretak for å forvalte kommunens eiendommer og bygninger. Eventuelt skal rådmannen utrede hvordan et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning kan implementeres. Sak fremmes kommunestyret for politisk behandling i forkant av fremleggelsen av HP d) Det gjennomføres en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer fremmes kommunestyret for politisk behandling innen første halvår e) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram f) Prosjekt Ekesvingen 18 gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for g) Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien innarbeides i økonomisk handlingsprogram h) Rådmannen bes utrede mulige arealer for kommunal boligbygging innenfor Dal skolekrets/nordre Frogn, for eksempel arealet menighetshuset på Dal. i) Forslag i kommunestyremeldingen utover vedtatt innstilling er ikke å betrakte som endelig behandlet og må fremmes som egne saker

8 8 av 56 56/12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD Behandling: På vegne av Venstre ba Anne-Lisbeth Simonsen om følgende protokolltilførsel: «Frogn Venstre ønsker utgreiing om Drøbak akvarium skal bli en kommunal bedrift i samarbeid med Universitetet i Oslo». Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen tar initiativ ovenfor styret i stiftelsen Drøbak akvarie med henblikk på å etablere et samarbeid for å utrede ulike modeller for utvikling og drift av akvariet 2. Finansiering av midlertidig drift for Akvariet vurderes ved Handlingsprogrammet for /12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG Behandling: Rådmannen endret innstillingens punkt 2 slik: Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag: «Saken utsettes. Begrunnelse:OOK konstaterer at rådmannens forslag på noen områder ikke er i samsvar med tidligere vedtak og intensjoner. Og noen av de foreslåtte tiltakene vil

9 9 av 56 medføre kutt i lovpålagte tjenester, redusere kvalitet og er ikke samsvar med samhandlingsreformen». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag til innspill som følger saken: «Rådmannens beskrivelse av situasjonen vedrørende handlingsprogram velferd, helse og omsorg er på flere områder bekymringsfull. Rådmannen skriver at en del av de foreslåtte tiltakene bryter med lovpålagte tjenester, reduserer kvaliteten og er ikke i samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen. Kristelig folkeparti kan ikke være med på å forringe kvaliteten i tjenestetilbudene, ei heller la være å gjennomføre lovpålagte tjenester. Beskrivelsen av situasjonen må snarest bringes inn for sentrale administrative og politiske myndigheter. Rådmannen bes komme tilbake med et alternativt forslag som ikke forringer kvaliteten og som ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver» På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «1) Rådmannen bes komme med ytterligere beskrivelse der det er omtalt som kutt i lovpålagte tjenester, som eksempel Rehabilitering punkt 16. 2) Tilsvarende gjelder tekst under hjemmebaserte tjenester som er knyttet til ikke lovpålagte tjenester mht ytterligere redusert kvalitet.» På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Fritt brukervalg iverksettes.» Votering: Kristelig folkepartis utsettelsesforslag falt med 5 mot 6 stemmer (5 = 4 H, 1 Krf, 6 = 3 AP, 1 Frp, 1 V, 1 PP) Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Pensjonistpartiets forslag nr. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag ble vedtatt mot 8 mot 3 stemmer ( 3 = 3 AP) Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram :

10 10 av 56 a) Rådmannen bes komme med ytterligere beskrivelse der det er omtalt som kutt i lovpålagte tjenester, som eksempel Rehabilitering punkt 16. b) Tilsvarende gjelder tekst under hjemmebaserte tjenester som er knyttet til ikke lovpålagte tjenester mht ytterligere redusert kvalitet. c) Fritt brukervalg iverksettes. 58/12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGPROGRAM OPPVEKST Behandling: Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Vibeke Lundh Holmedal følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Det settes av midler til vikarer i barnehage». På vegne av Venstre fremmet Anne-Lisbeth Simonsen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Det er tidligere foreslått utvidelse av fysisk fostring i skolen til 1 t hver dag. Det er også ønsket et samarbeid mellom helsetjenestene, mat- og helsefaget og fysisk aktivitet. Dette er tiltak som skal føre til bedre folkehelse og følgelig mindre press på helsebudsjettet på lengre sikt». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Nr. 1: Avventer barnehagemeldingene, men rådmannen bør beskrive kvalitet og likeverdighet i alle barnehager jfr M1. Nr. 2: Viser til notat om rapportering til folkevalgte om Drøbak skole. Konsekvenser jfr styringsindikatorer M3 bør beskrives. Nr. 3: Ventelisten i antall PPT-saker på inntil 6 mnd må ned.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Paul Lorentz følgende forslag om nytt punkt 3: «Rådmannen bes vurdere om det finnes tilstrekkelige alternative tiltak i Frognskolen for elever som strever med vanlig undervisning.» På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Grethe Reinhardtsen følgende forslag om nytt punkt 4 og 5:

11 11 av 56 Pkt. 4: OOK ber rådmannen om å legge frem en kort redegjørelse/handlingsplan for arbeidet med å nå nulltoleranse for mobbing. Pkt. 5: Målekart M5.2 Mobbefrie Frognskoler. Forekomst av mobbing elevundersøkelsen. Styringsindikatormålet godt nok reduseres fra 1,2 til 1,0» Votering: Innstillingens pkt.1 ble enstemmig vedtatt: Innstillingens pkt 2: Arbeiderpartiets forslag bokstav ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag bokstav ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (6 = 1 V, 3 AP, 1 Krf, 1 PP, 5 = 4 H, 1 Frp). Pensjonistpartiets forslag nr. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Fremskrittspartiets forslag bokstav om nytt pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram : a) Det settes av midler til vikarer i barnehage b)det er tidligere foreslått utvidelse av fysisk fostring i skolen til 1 t hver dag. Det er også ønsket et samarbeid mellom helsetjenestene, mat- og helsefaget og fysisk aktivitet. Dette er tiltak som skal føre til bedre folkehelse og følgelig mindre press på helsebudsjettet på lengre sikt c) Avventer barnehagemeldingene, men rådmannen bør beskrive kvalitet og likeverdighet i alle barnehager jfr M1. d) Viser til notat om rapportering til folkevalgte om Drøbak skole. Konsekvenser jfr styringsindikatorer M3 bør beskrives. e) Ventelisten i antall PPT-saker på inntil 6 mnd må ned. 3. Rådmannen bes vurdere om det tilstrekkelige alternative tiltak i Frognskolen for elever som strever med vanlig undervisning. 4. OOK ber rådmannen om å legge frem en kort redegjørelse/handlingsplan for arbeidet med å nå nulltoleranse for mobbing. 5. Målekart M5.2 Mobbefrie Frognskoler. Forekomst av mobbing elevundersøkelsen. Styringsindikatormålet godt nok reduseres fra 1,2 til 1,0 59/12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM KULTUR.

12 12 av 56 Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Kulturskolen bør ha et tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne». På vegne Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg om følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Kammermusikkfestival tas ut. Rådmannen bes eventuelt å vurdere om midlene kan benyttes til andre formål f.eks kulturskolen». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Nr. 1: Rådmannen bes beskrive hva kuttet i aktivitetstilbud jfr økonomiske konsekvenser pkt D innebærer». Nr. 2: Rådmannen bes beskrive hvordan få ned ventelisten på kulturskolen». På vegne av Høyre fremmet Stein Erik Halck følgende forslag om nytt punkt 3: «Nr. 3: Rådmannen bes vurdere en egen idrettsmelding for Frogn kommune». Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Kristelig folkepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 1 Krf, 1 Frp). Pensjonistpartiets forslag nr. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag om nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken tas til orientering. 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram : a) Kulturskolen bør ha et tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. b) Rådmannen bes beskrive hva kuttet i aktivitetstilbud jfr økonomiske konsekvenser pkt D innebærer. c) Rådmannen bes beskrive hvordan få ned ventelisten på kulturskolen. 3. Rådmannen bes vurdere en egen idrettsmelding for Frogn kommune.

13 13 av 56 60/12 SAKSPROTOKOLL: SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken om «SAMARBEIDSAVTALER DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE», til orientering 61/12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN Behandling: Eva Anderssen (H) tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hennes sønn og svoger er involvert i driften av Drøbak restaurant og catering AS (Innstillingens punkt 1, nr. 16). Anderssen fratrådte møtet mens utvalget diskuterte habilitetsspørsmålet. Utvalget kom enstemmig til at Eva Anderssen er inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven 6 2. ledd. Anderssen fratrådte under behandling av nr. 16 og Høyres forslag. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Siste avsnitt i innstillingen for hvert utested, vedrørende rådmannens fullmakt til å avgrensning av uteserveringer strykes». Votering: Innstillingens punkt 1:

14 14 av 56 Nr. 1 enstemmig vedtatt Nr. 2 enstemmig vedtatt Nr. 3 enstemmig vedtatt Nr. 4 enstemmig vedtatt Nr. 5 enstemmig vedtatt Nr. 6 enstemmig vedtatt Nr. 7 enstemmig vedtatt Nr. 8 enstemmig vedtatt Nr. 9 enstemmig vedtatt Nr. 10 enstemmig vedtatt Nr. 11 enstemmig vedtatt Nr. 12 enstemmig vedtatt Nr. 13 enstemmig vedtatt Nr. 14 enstemmig vedtatt Nr. 15 enstemmig vedtatt Nr. 16 enstemmig vedtatt (10 representanter til stede) Nr. 17 enstemmig vedtatt Nr. 18 enstemmig vedtatt Nr. 19 enstemmig vedtatt Nr. 20 enstemmig vedtatt Nr. 21 enstemmig vedtatt Nr. 22 enstemmig vedtatt Nr. 23 enstemmig vedtatt Høyres forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 H) (10 representanter til stede) Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Frogn kommune innvilger søknader om serverings- og skjenkebevilling for perioden spesifisert slik: Punkt 1: Bevillingshaver, forretningsadresse 1. Galleri Cafe teskje Org. nr: Niels Carlsensgt Drøbak Serveringssted, serveringsstedets adresse, type virksomhet, omfang av bevilling, eventuelle vilkår Galleri Cafe teskje Niels Carlsensgt 7, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Cafe, lunsjrestaurant og galleri. Styrer og stedfortreder Benjamin Galvan Winnie Galvan

15 15 av 56 Skjenkeområde: Ute og inne, utendørs i smuget ved siden av bygget og på fortauet. På fortauet godkjennes det inntil 4 plasser med to små bord). Avstanden fra uteserveringen til fortauskanten må minimum være 1,5 m. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk.

16 16 av Reenskaug Hotel AS Org. nr: Storgata Drøbak. Reenskaug Hotel Storgata 32, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Hotell med Ala Carte restaurant, bar, nattklubb og konferansesal. Skjenkeområde: Restaurant/spisesal, selskapslokaler og konferanserom. Uteservering i hagen Skjenketid: I henhold til forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingen for minibarene begrenses til å omfatte alkoholgruppe 1 og 2, jf alkoholloven 4-4, siste ledd. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i nattklubben og i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Kjetil Eide Leon Eide

17 Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. 17 av 56

18 18 av Jacobine Charter AS Org. nr: Buktaveien Drøbak Jacobine Charter AS Buktaveien 13, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Type virksomhet/skjenkeområde: Chartertrafikk og skjenking om bord i båten når den frakter passasjerer og når den ligger til kai ved Sjøtorget. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Rådmannen får tillatelse til å innvilge søknaden når egenerklæring er mottatt og kunnskapsprøve i alkoholloven er avlagt og bestått for styrer og stedfortreder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Finn Eriksen Pål W. H. Larsen

19 19 av LA PAZ Drøbak AS Org. nr: Storgata Drøbak LA PAZ Storgata 36, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested for alle. Stedet har en liten bar. I kjelleren LIGGER «La Paz Dansing» som tilbyr live musikk, underholdning og dans. Skjenkeområde: I kjeller og i 1. etasje og utendørs ved inngangspartiet på nordsiden av bygget. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i kjelleren La Paz Dansing. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Mohammad Iqbal Khan Nazir Iqbal

20 20 av Oslofjord Restaurantutvikling Org. nr: Havnebakken Drøbak Skipperstuen Havnebakken 11, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Restaurant, Cafe, utleie av selskaps lokaler og liknende. Skjenkeområde: Innendørs og utendørs. - Restaurant 1. og 2. etasje - Uteservering i haven og på veranda. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Øyvind Mebostad Tonje Helen Aasvangen

21 21 av Drøbaktorget Pizza Org. nr: Havnebakken Drøbak Peppes Pizza Drøbak Torget 1, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: En ordinær Peppes Pizza restaurant som også tilbyr henting og levering av mat Skjenkeområde: Ute og inne. Utendørs: Fortauet ved nordsiden av inngangspartiet må ikke berøres i en bredde på 2 meter, og det må være fysisk avgrenset. Ved utendørsservingen i området mot Osloveien må fortauet må ha en fri bredde på 1,9 meter. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Styrer Skule Rønning Lloyd Fredrik Klüwer

22 22 av 56

23 23 av Pizza Baron AS Org. nr: Seiersten sentrum 1440 Drøbak Pizza Baron Seiersten sentrum, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Pizza restaurant som også driver levering og utkjøring av pizza og annen hurtigmat. Skjenkeområde: Ute og inne (utendørsservering på terrasse). Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Akhtar Mahmood Asif Mahmood

24 24 av China Restaurant Liu Jian Lu Org. nr: Storgata Drøbak China Restaurant Storgata 24, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested med familier som målgruppe. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Liu Jian Lu Mei Qing Lu

25 25 av Dos Amigos Sana Ahmed Org. nr: Storgata Drøbak Dos Amigos Storgata 29, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Familierestaurant Skjenkeområde: Ute og inne, med unntak av platting utendørs på nordenden av bygget. Denne kan benyttes når følgende er dokumentert: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Sana Ahmad Mohamad Yousaf

26 26 av EVA TENDEN AS (Kumlegaarden) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Kumlegaarden Niels Carlsens gate 11, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested/samlingspunkt for det brede lag av innbyggere og turister. Utleie av lokaler til selskaper. Skjenkeområde: Inne i 1. og 2. etg. og utendørs i skjermet bakgård. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Svein Lindin Grethe Tenden

27 27 av EVA TENDEN AS (Folkvang) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Folkvang Folkvangveien 15, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Selskapslokale: Skjenkeområde: Innendørs i spise/dansesal, bar og salonger. Utendørs i området foran hovedinngangen. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Eva Tenden Torild Stumo

28 28 av EVA TENDEN AS (Sjøstjernen) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Sjøstjernen Badehusgata 27, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant/spiseri for båtfolk og andre gjester i Drøbak gjestehavn Skjenkeområde: Ute og inne. Utendørs skjenkeområde begrenses til 4 meter ut fra bygningen på nord, vest og halve sørsiden av bygningen. Skjenkeområdet avgrenses fysisk fra resten av området, f.eks med stolper forbundet med tau. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Christoffer Rene Braathø David Sverre Sponheim

29 29 av RESTAURANT- DRIFT AS, org. nr: Østre Aker Vei Oslo Sjøsenteret mat og vinhus Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Serveringstilbudet med enkel meny og et begrenset utvalg av kioskvarer, samt catering mot båtfolk. Utleie av lokaler til selskaper, kurs og utstillinger. Skjenkeområde: Ute og inne. (Området for serverings- og skjenking omfatter også utstillingshallen til Heitman Marin as i samsvar med konseptbeskrivelsen datert ) Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Svein Olav Lothe Frode Andre Evensen

30 30 av Cafe Tara AS Org. nr: Bergabakken Nordre Frogn Cafe Tara AS Bergabakken Nordre Frogn Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Kunstkafé med salg av mat og drikke, samt salg og import av kunst. Utleie av lokaler. Skjenkeområde: Ute og inne, som beskrevet i søknad. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringen skal avgrenses. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Marianne Hasfjord Hanne Helgesen

31 31 av Det gamle bageri ost og vinstue AS Org. nr: Havnebakken Drøbak Det gamle bageri ost og vinstue Havnebakken 1, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Type virksomhet: Café/spisested med gjester i alle aldersgrupper. Det avholdes sporadiske konserter innendørs og arrangementer av forskjellig ulik art. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Per Schuller Stedfortreder Caroline Wirwan

32 32 av Drøbak Restaurant og catering selskap AS Org. nr: Belsjøveien Drøbak Golfkafeen Belsjøveien 50,1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Driften er tredelt med hovedvekt på daglig drift av restauranten i golfklubbens sesong. Helårsdrift med catering og utleie av møterom til selskaper/arrangementer og generell bevertning. Skjenkeområde: Ute og inne. Innendørs i restaurant, kafe, selskapslokaler/salonger. Utendørs i hagen syd/vest bak trenings green. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Helge-Trygve Askautrud Stian Anderssen Karlsen

33 33 av OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS Org. nr: Oscarsborg Festning 1443 Oscarsborg Oscarsborg Hotel og Spa AS 1443 Oscarsborg Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Ordinær hotelldrift og utleie av lokaler til kurs, konferansen og selskaper Skjenkeområde: Ute og inne som beskrevet nedenfor: Forpleining: 1 etg: Inne i resepsjonsområde, samt ute med ca. 50 plasser. 2 etg: Med 240 plasser inne i restaurant, samt 70 plasser ute. Hovedfortet: 2. etg med restaurant og bar. Totalt ca 300 plasser. 3. etg med restaurant, spisesal og bar. Totalt ca 250 plasser. Borggården i hovedfortet: Ved arrangementer og tilstelninger Kasserneplassen: Utenfor skolekaserna i tilknytting til servering og arrangementer. Havnefortet: Møtelokale/kurs-/konferansesal ca. 120 plasser. Skolekasserna: Til kurs/konferanse gjester. Befalsforlegning: Med 40 D-rom, øl, vin fra minibarer på rom. Elevsforlegning Med 50 D-rom, øl, vin fra minibarer på rom. SPA anlegg i elevsforlegning: I resepsjonen og relax-område (ca 50 plasser), samt utendørs boblebad (ca 15 plasser). Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider Monica Grønnvoll Nilsen Svein Husby

34 34 av 56 i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingen for minibarene begrenses til å omfatte alkoholgruppe 1 og 2, jf alkoholloven 4-4, siste ledd. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk

35 35 av Miramar Ragnhild Enstad Org. nr: Jørnsebakken Drøbak Restaurant Miramar Jørnsebakken 7, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant for alle, med bar i 1. etasje og bar i underetasjen. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Skjenkeområde: Ute og inne 1. og andre etasje. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Ragnhild Enstad Tore R. Olsen

36 36 av KMZ AS Org. nr: Storgata Drøbak Thai & Thai Sushi Storgata 22, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant med servering av Sushi og Thai mat. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Uteserveringen godkjennes for maksimum 6 bord og 12 sitteplasser. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Khairul Amin Muhammed Saquib Ishaq

37 37 av Telegrafen Drøbak AS, Org. nr: Storgata Drøbak Telegrafen Drøbak Storgata 10, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant, uteservering, bar og nattklubb Skjenkeområde: Det er servering i 1. og 2. etasje inne og ute servering på bakkeplan og terrasse. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i nattklubben i 2. etasje og i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Tony Eide Vegar Flo

38 38 av Cruise Cafe Org. nr: Rådhusbrygge Oscarsborg båthavn Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Cafè/restaurantdrift med enkel bevertning og avholdelse av mindre arrangementer i konferanselokalet. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Skjenkeområde: Ute og inne i henhold til søknad. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Milan Milanov Jan Erik Gonzales

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2012 fra kl 1800 til kl 2325 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig innkalling 24. august, annonsert

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012

Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Kontrollutvalget for omsetning av alkohol Årsrapport 2012 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Kommunens ansvar for kontroll... 1 3.0 Salgs- og skjenkesteder i Frogn kommune ved utgangen av 2012... 2 4.0 Kontrollarbeidet...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SCANDIC STAVANGER CITY, REIDAR BERGES GATE 9 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/249-10 30624/14 15.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.09.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:30 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16,,formannskapssalen Fra til saksnr.: 137/11-140/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CLARION HOTEL ENERGY, ISHOCKEYVEIEN 2 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - NYETABLERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BME-14/7001-7 45210/14 04.06.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 12.12.2013 kl. 13:30-13.45. Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget

Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Helse- og sosialutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 24.04.2008 Fra kl. 18:00 til kl. 20:30 Fra sak nr./til sak nr. 016/08-025/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar Frogn kommune Møtetid: 03.06.2015 kl. 23.00-23.10 Sted: Rådhuset, Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 10.12.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS

UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 30. januar 2008 UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER INNKALLES TIL MØTE 30. JANUAR 2008 KL. 17.00 I BYSTYRESALEN I SANDNES RÅDHUS Det vil i forkant av møtet bli foretatt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR

SOMMERFULLMAKT TIL ORDFØRER OG VARAORDFØRER FOR Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-13/6982-7 75198/14 11.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.08.2014 Stavanger

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilstede: Kjell Engebretsen, utvalgsleder HOOK Thora Bakka -

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Knut Baastad, Kai Roterud, Knut Bergersen og Simon Werner

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Knut Baastad, Kai Roterud, Knut Bergersen og Simon Werner EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 25.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 24.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Frogn kommune Møtetid: 09.12.2013 kl. 16:00 16.35 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 11 ved opprop. Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) tiltrådte

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Botnkrona Møtedato: 23.04.2014 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Tore Vikedal, Trond A Johansen, Hanne Nora

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET Møtedato/sted 12.10.2011 - Kommunestyresalen, Kulturhuset, fra kl. 18.30 til kl. 19.00. Møteleder Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon

rådmann saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon saksbehandler/administrasjon Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne-Grethe Larsen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 FRA SAKSNR: 15/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 21.50 Av

Detaljer

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 3/13 - Søknad om utvidelse av eksisterende skjenkeareal utendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000324-115 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer