OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig innkalling, datert 24. august, annonsert i Akershus Amtstidende den 28. august Tilstede: For grupperingen AP/Krf/SV/SP/PP: Kjell Engebretsen (leder), Paul Lorentz, Vibeke Lundh Holmedal, Merete Solberg, Ragnar Dahl For grupperingen H/Frp: Thora Bakka, Stein Erik Halck, Eva Anderssen, Erik Berge, Grethe Reinhardtsen For Venstre: Anne Lisbeth Simonsen Forfall: Ingen Vararepresentanter: Ingen Fra administrasjonen møtte : Kommunalsjef Anne Margrete Fletre Møtesekretær: Kommunalsjef Olav Neander BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: I forkant av møtet besøkte hovedutvalget Enhet for hjemmebaserte tjenester. SPØRSMÅL/INNSPILL FRA PUBLIKUM: Det var ingen spørsmål eller innspill fra publikum. ORIENTERINGER: Rapportering til folkevalgte pr. 31. juli Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Godkjenning av møtebok protokoll i folkevalgte organ. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Oppfølging av bruker. Notat av fra rådmannen ble tatt til orientering. Av 11 møtte 11 representanter ved opprop. Merknader til innkalling og sakliste: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Thora Bakka meldte en sak til eventuelt, og ba om å få

2 2 av 56 stille spørsmålet før behandlingen av skjenkesakene. Utvalget sluttet seg enstemmig til forslaget. Eva Anderssen og Grethe Reinhardtsen meldte også saker til eventuelt. Det fremkom for øvrig ingen merknader til saklisten. Til å underskrive protokollen sammen med lederen ble Anne-Lisbeth Simonsen og Grethe Reinhardtsen oppnevnt:... Anne-Lisbeth Simonsen Kjell Engebretsen Grethe Reinhardtsen Til behandling forelå: 52/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN /12 REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER 55/12 KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE 56/12 SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD 57/12 HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG 58/12 HANDLINGPROGRAM OPPVEKST 59/12 HANDLINGSPROGRAM KULTUR.

3 3 av 56 60/12 SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE 61/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT, FRITT VILT OG SIMPLY THE BEST 63/12 SALGSBEVILLINGER (ALKOHOL) BUTIKK PERIODEN /12 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR PERIODEN UTSALGSSTED WIENERBRØDSKJÆRINGA 3, 1440 DRØBAK 65/12 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE OG SKJENKETID I FORBINDELSE MED OKTOBERFESTIVAL/HØSTFEST (ENKELTANLEDNING) - DRØBAK FISKERØKERI

4 4 av 56 52/12 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR DEN Behandling: Forslag: Merethe Solberg fremmet følgende forslag: «Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den godkjennes, med følgende merknad: Protokollen for sak 43 endres. Merethe Solberg var ikke til stede i møtet». Votering: Solbergs forslag ble enstemmig vedtatt: Vedtak: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur den godkjennes, med følgende merknad: Protokollen for sak 43 endres. Merethe Solberg var ikke til stede i møtet». 53/12 SAKSPROTOKOLL: REFERAT TIL MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Rådmannen endret sin innstilling til også å omfatte brev fra Akershus fylkeskommune, datert , om svar på søknad om midler til utvikling av Ny GIV-tiltak på mellomtrinnet i Frogn kommune. Brevet ble delt ut i møtet. Vedtak: Følgende referat tas til orientering: Brev av fra Frogn kommune invitasjon til fellesmøte for eldrerådene i Follo.

5 5 av 56 Brev fra Akershus Fylkeskommune, datert , om svar på søknad om midler til utvikling av Ny GIV-tiltak på mellomtrinnet i Frogn kommune. 54/12 SAKSPROTOKOLL: ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Punkt 3 i innstillingen endres ved at «økte netto» strykes punktet skal etter dette lyde slik: Driftskostnader på kr 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram » På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Grete Reinhardtsen følgende forslag: «Innstillingen vedtas med følgende tilleggspunkt: For å møte de økte kompetansekravene jmf. Samhandlingsreformen og heve kvalitetsnivået ved at ett av det nye årsverk lyses ut som kreftsykepleier». Votering: Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag om endring av innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Fremskrittspartiets forslag om tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser 2. Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. 3. Driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra Dette vil være et prøveprosjekt i 1 år og må ses i sammenheng med helse og omsorgsmeldingen. 5. For å møte de økte kompetansekravene jmf samhandlingsreformen og heve kvalitetsnivået ved at ett av de nye årsverk lyses ut som kreftsykepleier

6 6 av 56 55/12 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Erik Berge følgende forslag: «Saken utsettes» På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag som tillegg til innstillingen: «Nytt punkt h) Rådmannen bes utrede mulige arealer for kommunal boligbygging innenfor Dal skolekrets/nordre Frogn, for eksempel arealet menighetshuset på Dal». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg forslag til endring av innstillingens bokstav e) som da vil lyde slik: «Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram Kopås vurderes som avsatt til frilufts- og rekreasjonsområde». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling: «Nytt punkt i) Forslag i kommunestyremeldingen utover vedtatt innstilling er ikke å betrakte som endelig behandlet og må fremmes som egne saker». På vegne av Høyre fremmet Erik Berge følgende forslag som tillegg til punkt c i rådmannens innstilling: «Som vedtatt i kommunestyret 14. november 2011 skal rådmannen utrede eventuell bruk av kommunalt foretak for å forvalte kommunens eiendommer og bygninger». Votering: Utsettelsesforslaget falt med 8 mot 4 stemmer (4 = 4H)

7 7 av 56 Innstillingens punkt a) og b) ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt c) ble slått sammen med Høyres forslag punkt c) og enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt d) ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingen og Kristelig folkepartis forslag ble innstillingens punkt e) vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2 = 1 V, 1 Krf). Innstillingens punkt f) ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt g) ble enstemmig vedtatt. Kristelig folkepartis forslag om nytt punkt h) ble enstemmig vedtatt. Pensjonistpartiets forslag om nytt punkt i) ble enstemmig vedtatt. Vedtak: a) Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. b) Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler revideres og vedtas som del av kommuneplanen c) Som vedtatt i kommunestyremøtet 14. november 2011 skal rådmannen utrede eventuell bruk av kommunalt foretak for å forvalte kommunens eiendommer og bygninger. Eventuelt skal rådmannen utrede hvordan et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning kan implementeres. Sak fremmes kommunestyret for politisk behandling i forkant av fremleggelsen av HP d) Det gjennomføres en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer fremmes kommunestyret for politisk behandling innen første halvår e) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram f) Prosjekt Ekesvingen 18 gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for g) Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien innarbeides i økonomisk handlingsprogram h) Rådmannen bes utrede mulige arealer for kommunal boligbygging innenfor Dal skolekrets/nordre Frogn, for eksempel arealet menighetshuset på Dal. i) Forslag i kommunestyremeldingen utover vedtatt innstilling er ikke å betrakte som endelig behandlet og må fremmes som egne saker

8 8 av 56 56/12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD Behandling: På vegne av Venstre ba Anne-Lisbeth Simonsen om følgende protokolltilførsel: «Frogn Venstre ønsker utgreiing om Drøbak akvarium skal bli en kommunal bedrift i samarbeid med Universitetet i Oslo». Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Rådmannen tar initiativ ovenfor styret i stiftelsen Drøbak akvarie med henblikk på å etablere et samarbeid for å utrede ulike modeller for utvikling og drift av akvariet 2. Finansiering av midlertidig drift for Akvariet vurderes ved Handlingsprogrammet for /12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM VELFERD, HELSE OG OMSORG Behandling: Rådmannen endret innstillingens punkt 2 slik: Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram Forslag: På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag: «Saken utsettes. Begrunnelse:OOK konstaterer at rådmannens forslag på noen områder ikke er i samsvar med tidligere vedtak og intensjoner. Og noen av de foreslåtte tiltakene vil

9 9 av 56 medføre kutt i lovpålagte tjenester, redusere kvalitet og er ikke samsvar med samhandlingsreformen». På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg følgende forslag til innspill som følger saken: «Rådmannens beskrivelse av situasjonen vedrørende handlingsprogram velferd, helse og omsorg er på flere områder bekymringsfull. Rådmannen skriver at en del av de foreslåtte tiltakene bryter med lovpålagte tjenester, reduserer kvaliteten og er ikke i samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen. Kristelig folkeparti kan ikke være med på å forringe kvaliteten i tjenestetilbudene, ei heller la være å gjennomføre lovpålagte tjenester. Beskrivelsen av situasjonen må snarest bringes inn for sentrale administrative og politiske myndigheter. Rådmannen bes komme tilbake med et alternativt forslag som ikke forringer kvaliteten og som ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver» På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «1) Rådmannen bes komme med ytterligere beskrivelse der det er omtalt som kutt i lovpålagte tjenester, som eksempel Rehabilitering punkt 16. 2) Tilsvarende gjelder tekst under hjemmebaserte tjenester som er knyttet til ikke lovpålagte tjenester mht ytterligere redusert kvalitet.» På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Fritt brukervalg iverksettes.» Votering: Kristelig folkepartis utsettelsesforslag falt med 5 mot 6 stemmer (5 = 4 H, 1 Krf, 6 = 3 AP, 1 Frp, 1 V, 1 PP) Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Pensjonistpartiets forslag nr. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag ble vedtatt mot 8 mot 3 stemmer ( 3 = 3 AP) Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram :

10 10 av 56 a) Rådmannen bes komme med ytterligere beskrivelse der det er omtalt som kutt i lovpålagte tjenester, som eksempel Rehabilitering punkt 16. b) Tilsvarende gjelder tekst under hjemmebaserte tjenester som er knyttet til ikke lovpålagte tjenester mht ytterligere redusert kvalitet. c) Fritt brukervalg iverksettes. 58/12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGPROGRAM OPPVEKST Behandling: Forslag: På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Vibeke Lundh Holmedal følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Det settes av midler til vikarer i barnehage». På vegne av Venstre fremmet Anne-Lisbeth Simonsen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Det er tidligere foreslått utvidelse av fysisk fostring i skolen til 1 t hver dag. Det er også ønsket et samarbeid mellom helsetjenestene, mat- og helsefaget og fysisk aktivitet. Dette er tiltak som skal føre til bedre folkehelse og følgelig mindre press på helsebudsjettet på lengre sikt». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Nr. 1: Avventer barnehagemeldingene, men rådmannen bør beskrive kvalitet og likeverdighet i alle barnehager jfr M1. Nr. 2: Viser til notat om rapportering til folkevalgte om Drøbak skole. Konsekvenser jfr styringsindikatorer M3 bør beskrives. Nr. 3: Ventelisten i antall PPT-saker på inntil 6 mnd må ned.» På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Paul Lorentz følgende forslag om nytt punkt 3: «Rådmannen bes vurdere om det finnes tilstrekkelige alternative tiltak i Frognskolen for elever som strever med vanlig undervisning.» På vegne av Fremskrittspartiet fremmet Grethe Reinhardtsen følgende forslag om nytt punkt 4 og 5:

11 11 av 56 Pkt. 4: OOK ber rådmannen om å legge frem en kort redegjørelse/handlingsplan for arbeidet med å nå nulltoleranse for mobbing. Pkt. 5: Målekart M5.2 Mobbefrie Frognskoler. Forekomst av mobbing elevundersøkelsen. Styringsindikatormålet godt nok reduseres fra 1,2 til 1,0» Votering: Innstillingens pkt.1 ble enstemmig vedtatt: Innstillingens pkt 2: Arbeiderpartiets forslag bokstav ble enstemmig vedtatt. Venstres forslag bokstav ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (6 = 1 V, 3 AP, 1 Krf, 1 PP, 5 = 4 H, 1 Frp). Pensjonistpartiets forslag nr. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Fremskrittspartiets forslag bokstav om nytt pkt 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram : a) Det settes av midler til vikarer i barnehage b)det er tidligere foreslått utvidelse av fysisk fostring i skolen til 1 t hver dag. Det er også ønsket et samarbeid mellom helsetjenestene, mat- og helsefaget og fysisk aktivitet. Dette er tiltak som skal føre til bedre folkehelse og følgelig mindre press på helsebudsjettet på lengre sikt c) Avventer barnehagemeldingene, men rådmannen bør beskrive kvalitet og likeverdighet i alle barnehager jfr M1. d) Viser til notat om rapportering til folkevalgte om Drøbak skole. Konsekvenser jfr styringsindikatorer M3 bør beskrives. e) Ventelisten i antall PPT-saker på inntil 6 mnd må ned. 3. Rådmannen bes vurdere om det tilstrekkelige alternative tiltak i Frognskolen for elever som strever med vanlig undervisning. 4. OOK ber rådmannen om å legge frem en kort redegjørelse/handlingsplan for arbeidet med å nå nulltoleranse for mobbing. 5. Målekart M5.2 Mobbefrie Frognskoler. Forekomst av mobbing elevundersøkelsen. Styringsindikatormålet godt nok reduseres fra 1,2 til 1,0 59/12 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM KULTUR.

12 12 av 56 Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Eva Anderssen følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Kulturskolen bør ha et tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne». På vegne Kristelig folkeparti fremmet Merethe Solberg om følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Kammermusikkfestival tas ut. Rådmannen bes eventuelt å vurdere om midlene kan benyttes til andre formål f.eks kulturskolen». På vegne av Pensjonistpartiet fremmet Ragnar Dahl følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Nr. 1: Rådmannen bes beskrive hva kuttet i aktivitetstilbud jfr økonomiske konsekvenser pkt D innebærer». Nr. 2: Rådmannen bes beskrive hvordan få ned ventelisten på kulturskolen». På vegne av Høyre fremmet Stein Erik Halck følgende forslag om nytt punkt 3: «Nr. 3: Rådmannen bes vurdere en egen idrettsmelding for Frogn kommune». Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt Innstillingens punkt 2: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Kristelig folkepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 1 Krf, 1 Frp). Pensjonistpartiets forslag nr. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag om nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Saken tas til orientering. 2. Følgende bør vurderes i rådmannens forslag til Handlingsprogram : a) Kulturskolen bør ha et tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. b) Rådmannen bes beskrive hva kuttet i aktivitetstilbud jfr økonomiske konsekvenser pkt D innebærer. c) Rådmannen bes beskrive hvordan få ned ventelisten på kulturskolen. 3. Rådmannen bes vurdere en egen idrettsmelding for Frogn kommune.

13 13 av 56 60/12 SAKSPROTOKOLL: SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken om «SAMARBEIDSAVTALER DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE», til orientering 61/12 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN Behandling: Eva Anderssen (H) tok opp spørsmålet om egen habilitet. Hennes sønn og svoger er involvert i driften av Drøbak restaurant og catering AS (Innstillingens punkt 1, nr. 16). Anderssen fratrådte møtet mens utvalget diskuterte habilitetsspørsmålet. Utvalget kom enstemmig til at Eva Anderssen er inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven 6 2. ledd. Anderssen fratrådte under behandling av nr. 16 og Høyres forslag. Forslag: På vegne av Høyre fremmet Thora Bakka følgende forslag: «Siste avsnitt i innstillingen for hvert utested, vedrørende rådmannens fullmakt til å avgrensning av uteserveringer strykes». Votering: Innstillingens punkt 1:

14 14 av 56 Nr. 1 enstemmig vedtatt Nr. 2 enstemmig vedtatt Nr. 3 enstemmig vedtatt Nr. 4 enstemmig vedtatt Nr. 5 enstemmig vedtatt Nr. 6 enstemmig vedtatt Nr. 7 enstemmig vedtatt Nr. 8 enstemmig vedtatt Nr. 9 enstemmig vedtatt Nr. 10 enstemmig vedtatt Nr. 11 enstemmig vedtatt Nr. 12 enstemmig vedtatt Nr. 13 enstemmig vedtatt Nr. 14 enstemmig vedtatt Nr. 15 enstemmig vedtatt Nr. 16 enstemmig vedtatt (10 representanter til stede) Nr. 17 enstemmig vedtatt Nr. 18 enstemmig vedtatt Nr. 19 enstemmig vedtatt Nr. 20 enstemmig vedtatt Nr. 21 enstemmig vedtatt Nr. 22 enstemmig vedtatt Nr. 23 enstemmig vedtatt Høyres forslag fikk 2 stemmer og falt (2 = 2 H) (10 representanter til stede) Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Frogn kommune innvilger søknader om serverings- og skjenkebevilling for perioden spesifisert slik: Punkt 1: Bevillingshaver, forretningsadresse 1. Galleri Cafe teskje Org. nr: Niels Carlsensgt Drøbak Serveringssted, serveringsstedets adresse, type virksomhet, omfang av bevilling, eventuelle vilkår Galleri Cafe teskje Niels Carlsensgt 7, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Cafe, lunsjrestaurant og galleri. Styrer og stedfortreder Benjamin Galvan Winnie Galvan

15 15 av 56 Skjenkeområde: Ute og inne, utendørs i smuget ved siden av bygget og på fortauet. På fortauet godkjennes det inntil 4 plasser med to små bord). Avstanden fra uteserveringen til fortauskanten må minimum være 1,5 m. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk.

16 16 av Reenskaug Hotel AS Org. nr: Storgata Drøbak. Reenskaug Hotel Storgata 32, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Hotell med Ala Carte restaurant, bar, nattklubb og konferansesal. Skjenkeområde: Restaurant/spisesal, selskapslokaler og konferanserom. Uteservering i hagen Skjenketid: I henhold til forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingen for minibarene begrenses til å omfatte alkoholgruppe 1 og 2, jf alkoholloven 4-4, siste ledd. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i nattklubben og i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Kjetil Eide Leon Eide

17 Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. 17 av 56

18 18 av Jacobine Charter AS Org. nr: Buktaveien Drøbak Jacobine Charter AS Buktaveien 13, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Type virksomhet/skjenkeområde: Chartertrafikk og skjenking om bord i båten når den frakter passasjerer og når den ligger til kai ved Sjøtorget. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Rådmannen får tillatelse til å innvilge søknaden når egenerklæring er mottatt og kunnskapsprøve i alkoholloven er avlagt og bestått for styrer og stedfortreder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Finn Eriksen Pål W. H. Larsen

19 19 av LA PAZ Drøbak AS Org. nr: Storgata Drøbak LA PAZ Storgata 36, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested for alle. Stedet har en liten bar. I kjelleren LIGGER «La Paz Dansing» som tilbyr live musikk, underholdning og dans. Skjenkeområde: I kjeller og i 1. etasje og utendørs ved inngangspartiet på nordsiden av bygget. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i kjelleren La Paz Dansing. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Mohammad Iqbal Khan Nazir Iqbal

20 20 av Oslofjord Restaurantutvikling Org. nr: Havnebakken Drøbak Skipperstuen Havnebakken 11, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Restaurant, Cafe, utleie av selskaps lokaler og liknende. Skjenkeområde: Innendørs og utendørs. - Restaurant 1. og 2. etasje - Uteservering i haven og på veranda. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Øyvind Mebostad Tonje Helen Aasvangen

21 21 av Drøbaktorget Pizza Org. nr: Havnebakken Drøbak Peppes Pizza Drøbak Torget 1, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: En ordinær Peppes Pizza restaurant som også tilbyr henting og levering av mat Skjenkeområde: Ute og inne. Utendørs: Fortauet ved nordsiden av inngangspartiet må ikke berøres i en bredde på 2 meter, og det må være fysisk avgrenset. Ved utendørsservingen i området mot Osloveien må fortauet må ha en fri bredde på 1,9 meter. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Styrer Skule Rønning Lloyd Fredrik Klüwer

22 22 av 56

23 23 av Pizza Baron AS Org. nr: Seiersten sentrum 1440 Drøbak Pizza Baron Seiersten sentrum, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Pizza restaurant som også driver levering og utkjøring av pizza og annen hurtigmat. Skjenkeområde: Ute og inne (utendørsservering på terrasse). Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Akhtar Mahmood Asif Mahmood

24 24 av China Restaurant Liu Jian Lu Org. nr: Storgata Drøbak China Restaurant Storgata 24, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested med familier som målgruppe. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Liu Jian Lu Mei Qing Lu

25 25 av Dos Amigos Sana Ahmed Org. nr: Storgata Drøbak Dos Amigos Storgata 29, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Familierestaurant Skjenkeområde: Ute og inne, med unntak av platting utendørs på nordenden av bygget. Denne kan benyttes når følgende er dokumentert: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Sana Ahmad Mohamad Yousaf

26 26 av EVA TENDEN AS (Kumlegaarden) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Kumlegaarden Niels Carlsens gate 11, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3. Type virksomhet: Spisested/samlingspunkt for det brede lag av innbyggere og turister. Utleie av lokaler til selskaper. Skjenkeområde: Inne i 1. og 2. etg. og utendørs i skjermet bakgård. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Svein Lindin Grethe Tenden

27 27 av EVA TENDEN AS (Folkvang) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Folkvang Folkvangveien 15, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Selskapslokale: Skjenkeområde: Innendørs i spise/dansesal, bar og salonger. Utendørs i området foran hovedinngangen. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Eva Tenden Torild Stumo

28 28 av EVA TENDEN AS (Sjøstjernen) Org. nr: Niels Carlsens gate Drøbak Sjøstjernen Badehusgata 27, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant/spiseri for båtfolk og andre gjester i Drøbak gjestehavn Skjenkeområde: Ute og inne. Utendørs skjenkeområde begrenses til 4 meter ut fra bygningen på nord, vest og halve sørsiden av bygningen. Skjenkeområdet avgrenses fysisk fra resten av området, f.eks med stolper forbundet med tau. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Christoffer Rene Braathø David Sverre Sponheim

29 29 av RESTAURANT- DRIFT AS, org. nr: Østre Aker Vei Oslo Sjøsenteret mat og vinhus Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Serveringstilbudet med enkel meny og et begrenset utvalg av kioskvarer, samt catering mot båtfolk. Utleie av lokaler til selskaper, kurs og utstillinger. Skjenkeområde: Ute og inne. (Området for serverings- og skjenking omfatter også utstillingshallen til Heitman Marin as i samsvar med konseptbeskrivelsen datert ) Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Svein Olav Lothe Frode Andre Evensen

30 30 av Cafe Tara AS Org. nr: Bergabakken Nordre Frogn Cafe Tara AS Bergabakken Nordre Frogn Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Kunstkafé med salg av mat og drikke, samt salg og import av kunst. Utleie av lokaler. Skjenkeområde: Ute og inne, som beskrevet i søknad. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringen skal avgrenses. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Marianne Hasfjord Hanne Helgesen

31 31 av Det gamle bageri ost og vinstue AS Org. nr: Havnebakken Drøbak Det gamle bageri ost og vinstue Havnebakken 1, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1 og 2. Type virksomhet: Café/spisested med gjester i alle aldersgrupper. Det avholdes sporadiske konserter innendørs og arrangementer av forskjellig ulik art. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Per Schuller Stedfortreder Caroline Wirwan

32 32 av Drøbak Restaurant og catering selskap AS Org. nr: Belsjøveien Drøbak Golfkafeen Belsjøveien 50,1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Driften er tredelt med hovedvekt på daglig drift av restauranten i golfklubbens sesong. Helårsdrift med catering og utleie av møterom til selskaper/arrangementer og generell bevertning. Skjenkeområde: Ute og inne. Innendørs i restaurant, kafe, selskapslokaler/salonger. Utendørs i hagen syd/vest bak trenings green. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Helge-Trygve Askautrud Stian Anderssen Karlsen

33 33 av OSCARSBORG HOTEL & RESORT AS Org. nr: Oscarsborg Festning 1443 Oscarsborg Oscarsborg Hotel og Spa AS 1443 Oscarsborg Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Ordinær hotelldrift og utleie av lokaler til kurs, konferansen og selskaper Skjenkeområde: Ute og inne som beskrevet nedenfor: Forpleining: 1 etg: Inne i resepsjonsområde, samt ute med ca. 50 plasser. 2 etg: Med 240 plasser inne i restaurant, samt 70 plasser ute. Hovedfortet: 2. etg med restaurant og bar. Totalt ca 300 plasser. 3. etg med restaurant, spisesal og bar. Totalt ca 250 plasser. Borggården i hovedfortet: Ved arrangementer og tilstelninger Kasserneplassen: Utenfor skolekaserna i tilknytting til servering og arrangementer. Havnefortet: Møtelokale/kurs-/konferansesal ca. 120 plasser. Skolekasserna: Til kurs/konferanse gjester. Befalsforlegning: Med 40 D-rom, øl, vin fra minibarer på rom. Elevsforlegning Med 50 D-rom, øl, vin fra minibarer på rom. SPA anlegg i elevsforlegning: I resepsjonen og relax-område (ca 50 plasser), samt utendørs boblebad (ca 15 plasser). Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider Monica Grønnvoll Nilsen Svein Husby

34 34 av 56 i Frogn kommune. Vilkår: Bevillingen for minibarene begrenses til å omfatte alkoholgruppe 1 og 2, jf alkoholloven 4-4, siste ledd. 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpningsog skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk

35 35 av Miramar Ragnhild Enstad Org. nr: Jørnsebakken Drøbak Restaurant Miramar Jørnsebakken 7, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant for alle, med bar i 1. etasje og bar i underetasjen. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Skjenkeområde: Ute og inne 1. og andre etasje. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Ragnhild Enstad Tore R. Olsen

36 36 av KMZ AS Org. nr: Storgata Drøbak Thai & Thai Sushi Storgata 22, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant med servering av Sushi og Thai mat. Skjenkeområde: Ute og inne. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: Uteserveringen godkjennes for maksimum 6 bord og 12 sitteplasser. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. Khairul Amin Muhammed Saquib Ishaq

37 37 av Telegrafen Drøbak AS, Org. nr: Storgata Drøbak Telegrafen Drøbak Storgata 10, 1440 Drøbak Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Restaurant, uteservering, bar og nattklubb Skjenkeområde: Det er servering i 1. og 2. etasje inne og ute servering på bakkeplan og terrasse. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Vilkår: 20 års aldersgrense når det skjenkes alkohol i klasse 3 i nattklubben i 2. etasje og i forbindelse med konserter og tilsvarende arrangementer. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Tony Eide Vegar Flo

38 38 av Cruise Cafe Org. nr: Rådhusbrygge Oscarsborg båthavn Alminnelig bevilling for alkoholgruppe 1, 2, og 3. Type virksomhet: Cafè/restaurantdrift med enkel bevertning og avholdelse av mindre arrangementer i konferanselokalet. Skjenketid: I henhold til forskrift for åpnings- og skjenketider i Frogn kommune. Skjenkeområde: Ute og inne i henhold til søknad. I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden , vedtatt i kommunestyret Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept og eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. For uteservering på kommunale områder gjelder Retningslinjer for utleie av kommunale områder, vedtatt i Utvalget for kultur og miljø, den , sak nr. 40/03. Avtale om bruk av kommunal grunn til uteserveringer kan sies opp med 3 måneders varsel. Avgrensning av uteserveringer: Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk Milan Milanov Jan Erik Gonzales

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 13.03.2012 fra kl. 16.30 til kl. 18.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 28..20 fra kl 8.00 til kl 20.00 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig 25... Kunngjort i AA 25... Tilstede: Høyre: Thore Vestby,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: "Fraunar", rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: 09:00 Formannskapet Innkallingsmåte: Skriftlig 11.11.11og 14.11.11. Kunngjort i AA 8.11.11 Tilstede: Høyre:

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-10/1403 033 33372/10 02.06.2010. Møteprotokoll. Stavanger formannskap Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer