OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig den 2. mars, annonsert i AA den 28. februar Fra grupperingen Høyre/FrP: Thora Bakka (H) Stein Erik Halck (H) Eva Anderssen (H) Erik Berge (H) Grethe Reinhardtsen (FrP) Fra grupperingenap/krf/sv/sp/pp: Kjell Engebretsen (AP) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Merete Solberg (KrF) Geir Åge Sneis (SP) May Granum (AP) Fra Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen (V) Forfall: Fra grupperingen AP/KrF/SV/SP/PP: Paul Lorentzen (AP) Ragnar Dahl (PP) Vararepresentanter: Fra grupperingen AP/KrF/SV/SP/PP: Geir Åge Sneis (SP) May Granum (AP) Fra administrasjonen møtte: Fra rådmannsgruppe møtte kommunalsjef Olav Neander. OMVISNING ULLERUD SYKEHJEM: Utvalget hadde omvisning på Ullerud sykehjem før møtestart.

2 2 av 16 ÅPEN HALVTIME: Det var ikke saker eller innspill til åpen halvtime. EMADISKUSJON: Helse- og omsorgsmeldingen. Notat fra rådmannen av var grunnlag for diskusjonen. Skriftlige innspill som ble gitt i temadiskusjonen følger under: Eva Anderssen (H) informerte om innspillet fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne fra møte : A. Rådet mener at man ikke kan sette risikogrupper opp mot resten av befolkningen. Forebyggende arbeid er viktig for hele befolkningen. B. Bruker/pasienter må inkluderes fra første møte. Pasient/bruker og pårørende må være med på alle avgjørelser. Holdningsskapende arbeid er også veldig viktig. C. Alle frivillige/idrettsorganisasjoner kan spørres hva de kan bidra med, og hvilke planer de har framover. Aktiviteter burde kartlegges etter dette. Det må legges til rette for at kommunale aktiviteter også kan være på kveldstid. Man kan f.eks. være i behov av hjelp fra Frisklivsentral, selv om man er i arbeid. D. Holdningsskapende arbeid er viktig. Sterkere oppfølging av bedrifter som er interessert i å ha personer på tiltak. Frogn kommune må være mer aktive for å få arbeidsplasser universelt utformet. En privat arbeidsplass er ikke alltid interessert i å ta en kostnad for f.eks. hev/senk arbeidsbenk hvis det er nødvendig. Frogn Arbeiderparti v/vibeke Lundh Holmedal: Frogn Arbeiderparti ønsker å prioritere følgende områder i arbeidet med helse- og omsorgsmeldingen: - Forebygging som favner bredt, tilbud som treffer store deler av befolkningen. - Tilrettelegging for aktivitet, skape begeistring for fysisk aktivitet uavhengig av alder, interesse og funksjonsnivå. - Involvere skoler, skolehelsetjenesten og barnehager, etablere gode holdninger og utlikne sosiale forskjeller. - Legge til rett for deltakelse i arbeidslivet, for alle grupper uavhengig av forutsetninger. - Medbestemmelse og deltakelse for brukere av helsetjenester, legge til rette for brukertilpassede tjenester. Mer om de prioriterte områdene: Forebygging som favner bredt Frogn Ap mener at helsefremmede tiltak er mest effektive når de omfatter store deler av befolkningen. Forebyggende tiltak rettet inn mot antatte risikogrupper kan eventuelt være et

3 3 av 16 supplement, men som hovedregel skal slike tiltak ha et stort nedslagsfelt og være rettet inn mot mange mennesker samtidig, for eksempel hele aldersgrupper. Tilrettelegging for aktivitet: Frogn Arbeiderparti mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre god helse er å skape begeistring for og gode muligheter for ulik fysisk aktivitet. Dette gjelder for alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. I denne sammenhengen er selvfølgelig den organiserte idretten viktig. Samtidig vet vi at man ikke når alle med dette tilbudet, og at man derfor må utvikle og opprettholde et bredt utvalg av aktiviteter der alle har mulighet til å delta og finne sin aktivitet. Her har ulike organisasjoner og frivillige tilbud son plass og utfører en viktig oppgave. Eksempler på slike tilbud er familiedager i regi av Jeger- og fiskerforeningen, den nyopprettede «Tjukkasgjengen»(har egen gruppe på Facebook) som har et tilbud om turgåing til alle som ønsker det. Kommunen må finne en god struktur for å samarbeide med de ulike organisasjonene og for å legge til rette for det enkle og uformelle friluftsliv. Det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging av turløyper må fortsette, og det må etableres gang- og sykkelveier der det er nødvendig slik at man har mulighet for fysisk aktivitet der man bor. En aktivholdning med fokus på å fremme glede ved bevegelse og aktivitet skal prege hele det kommunale tilbudet fra vugge til grav. Barnehager og skoler: Barnehager og skoler er sentrale i arbeidet med å utvikle holdninger og utjevne sosiale forskjeller knyttet til helse. Utdanning er i seg selv viktig for utjevning av sosiale forskjeller i helse. Frogn kommune skal derfor opprettholde en god kvalitet på disse tilbud. En god skolehelsetjeneste og helsestasjonsordning har en naturlig plass i dette. Aftenposten har i dag en sak om at helsestasjonene i Oslo slår alarm fordi de har så få ansatte at de ikke klarer å gi det lovpålagte tilbudet, og dermed heller ikke å fange opp risikobarn. Konsekvensene av dette ser man ikke klart ennå, men det må kunne antas at dette på lang sikt blir dyrere enn kostnaden man ville hatt ved å bygg opp en god tjeneste i dag. Vi må sikre at Frogn kommunes helsestasjon ikke havner i en slik situasjon, og at de har tilstrekkelige midler til å gi et godt tilbud. Barnehager og skoler spiller også en viktig rolle i forhold til utvikling av holdning er og vaner når det gjelder kosthold og aktivitet. De ansatte må ha kompetanse og gis tid og rom til å bidra til at barn og unge etablerer gode vaner og finner frem til aktiviteter som gir dem glede og lyst til å bevege seg. Skolekantinen må gå foran som et godt eksempel og gi tilbud som sunn og smakfull mat til barna. Deltakelse i arbeidslivet: Deltakelse i arbeidslivet er en viktig helsefremmende faktor. Skolene i Frogn har gjort en god jobb med å sette i verk tiltak som valgfag og arbeidslivsfag som skal bidra til at flere fullfører videregående skole. Dette arbeidet må fortsette og videreutvikles. Arbeiderpartiet ønsker at Frogn kommune som arbeidsgiver skal være en foregangskommune når det gjelder inkluderende arbeidsliv. Ved rekruttering av ansatte skal det bevisst legges vekt på å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, ulike former for nedsatt funksjonsevne

4 4 av 16 og andre utsatte grupper. Der slike personer søker stillinger og er kvalifisert, skal de rutinemessig innkalles til intervju. Videre skal kommunen ha en bevisst holdning til at disse gruppene skal fortsette å være likestilt i perioden de er ansatt i kommunen. Kommunen skal fortsette å være en IA-bedrift og aktivt informere om denne ordningen overfor næringslivet slik at dette kan komme flere til gode. Medbestemmelse og dialog: Alle som er i kontakt med det kommunale hjelpeapparatet skal gis tilstrekkelig informasjon til å kunne hevde sine rettigheter og ta beslutninger som fremmer helse og mestring og øker muligheten for egenomsorg. Dette gjelder også pårørende. Praktisk tilrettelegging fleksible ordninger og brukervennlighet. Samt tiltak som tolketjenester, og informasjonsmateriell på flere språk er andre tiltak som styrker medbestemmelse og dialog. Trygge og effektive kommunale tjenester må være basert i størst mulig grad på forskningsbasert kunnskap. Pasienterfaringer har en naturlig plass i dette kunnskapsgrunnlaget. Dette er noen av Frogn Arbeiderpartis tanker om den kommende helse- og omsorgsmeldingen. Vi ser frem til en interessant debatt og en spennende melding. Kristelig Folkeparti v/merete Solberg Frogn kommune står overfor omfattende endringer når det gjelder å ivareta og sikre fremtidens helse og omsorgstjenester. Derfor er helse og omsorgsmeldingen uhyre viktig, og denne temadiskusjonen gi gode innspill. Rådmannen utfordrer oss på 4 problemstillinger. A. Samhandlingsreformen legger sterke føringer til kommunene om prioritering av forebyggende arbeid. I hvilken grad bør innsatsen i Frogn kommune rettes mot risikogrupper, og i hvilken grad bør innsatsen rettes mot hele befolkningen? Den første problemstillingen handler om prioriteringer mellom risikogrupper versus hele befolkningen. For Kr.F. er det viktig å prøve å skille tydelig mellom helsefremmende/forebyggende helsearbeid og behandling av sykdom, selv om det alltid vil være gråsoner her. Slik vi ser det er det nesten umulig å velge mellom hvilke områder som skal prioriteres. Vi tenker heller at det viktigste vi kan gjøre er å definere tydelig hvem som har ansvar for hva, og organisere tjenestene på en hensiktsmessig måte ut fra dette perspektivet. Helsefremmende/forebyggende helsearbeid - primær forebyggende arbeid Den nye folkehelseloven gir kommunen hovedansvar for å arbeide bredt og målrettet for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og dermed også forebygge sykdomsutvikling. Folkehelsearbeidet skal vektlegges som en faktor i alle kommunens sektorer. Det innebærer å vurdere folkehelseperspektivet i alle kommunens planer SPØRSMÅLET ER OM DETTE VIL STYRKE ELLER SVEKKE MÅLSETTINGEN.

5 5 av 16 Risikogrupper sekundær forebyggende arbeid Det er helsetjenesten, primært representert ved fastleger og andre helsearbeidere som i all hovedsak har ansvar for å behandle sykdom og å ivareta risikogruppene. Utvikling av både fysisk og psykisk sykdom må vektlegges. I den sammenheng vil vi spesielt trekke frem helsestasjonen og helsesøsters viktige rolle som en av de få som følger barnet og deres familie fra barnet er 0-18 år. Et styrket helsestasjonstilbud vil kunne bidra til tidlig intervensjon og hindre sykdomsutvikling. Vi tenker for eksempel på foreldreveiledning, grupper for barn/unge som opplever foreldrenes samlivsbrudd, tidlig intervensjon i forbindelse med begynnende depresjon osv. B. Pasient- og brukerrettighetene stiller krav til medvirkning. Hva må til for å få brukere og pasienter medansvarlig og aktive i sin hverdagsrehabilitering og opplevelse av mestring? Kr.F. mener det er avgjørende. at den tredje sektor-frivilligheten får gode arbeidsvilkår - for å oppnå at folk flest tar større ansvar for egen helse. Bl.a. idrettslag og andre foreninger, kirken, foreldreveiledningsgrupper, barselgrupper, skolen, eldresenter, pensjonistforeninger - for å nevne noe, bør alle rette søkelyset mot generell informasjon knyttet til kunnskaper om helse og forebyggende helsearbeid. At folkeopplysningen rent pedagogisk legges til rette slik at folk kan danne nettverk og knytte kontakter er vesentlig også for den psykiske helsen. Det er viktig å lage en mediestrategi med tanke på lokal folkehelseopplysning. I tillegg til generell informasjon mener vi at det i ulike sammenhenger kan legges inn innslag av fysisk aktivitet. ( Walk and talk, tjukkasgjengen og 60+ er eksempler på dette.) Flere aktiviteter for mennesker som er i risikogrupper er allerede på plass i Frogn, som for eksempel. Aktiv på dagtid. Friskliv må etableres og Aktiv på dagtid utvides.. C. Hvilke prioriteringer bør Frogn kommune gjøre i utvikling av et godt nærmiljø som er helsefremmende for befolkningen? Det handler om tilrettelegging for fysisk aktivitet familier på søndagstur jmf. Familiedager på Golfbanen i regi av kommunen, skape gode møteplasser, bygge gang og sykkelstier, Vurdere gågate i Drøbak sentrum, sammenhengende strandpromenade osv. Kommunen må holde ved like eksisterende idrettsanlegg, bygge nye og bidra til at nærheten til natur og opplevelser er god. Her er Frognmarkas Venners jobb med turkart og stier viktig. D. Hvordan kan Frogn kommune påvirke utviklingen av næringslivet med å skape inkluderende arbeidsplasser og sikre at folkehelseperspektivet ivaretas? - og hvordan kan vi forebygge og hindre utstøting fra arbeidslivet? Frogn kommune bør jo selv være et eks.til etterfølgelse for næringslivet, i forhold til å ta vare på sine ansatte, og oppfordre ti å bli IA-bedrifter, og tilrettelegge for at de ansatte kan ta vare på egen helse. Det er også viktig at Frogn kommune legger til rette for at det etableres arbeidsplasser nær der folk bor- Frogn Næringsråd har blant annet i sitt innspill til kommuneplanen ivret for dette. Det vil medføre at flere går eller sykler til arbeidet med alle de gode folkehelseresultatene det innebærer.

6 6 av 16 Frogn Venstre v/anne-lisbeth Simonsen: Samhandlingsreformen gir helsetjenestene i Norge en ny retning. Det skal være en sammenheng i tilbud på helsetjenester og pasientenes, (eller for å bruke det mer altomfattende ordet «brukerne»), ansvar for egen helse helt fra vi utstøter vårt første skrik og til vi trekker vårt siste sukk. Samhandlingsreformens klare plan er å forebygge fremfor å reparere, samt å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Målet er å flytte tjenestene nærmere der folk bor. Dette fører til flere oppgaver for kommunen. Forebygging og utjevning av helseforskjeller er en viktig del av samhandlingsreformen. I den nye loven om folkehelsearbeid får kommunene plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer de har, og gjøre noe med dem. Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. Derfor får kommunen og sykehusene nå plikt til å samarbeide. Det er nødvendig positivt med et helhetlig syn på pasienten, ikke som en samling sykdommer i en kropp. Ansvaret for egen helse vektlegges. Det er positivt tenkt, men vi må vokte oss fel for å være moraliserende overfor pasienter som blir rammet av såkalte livsstilssykdommer. Vi ønsker jo at mennesker i størst mulig grad kan ta ansvar for eget liv og for sine nærmeste. Så til spørsmålsstillingen A. Frogn Venstre ønsker å prioritere følgende: - barn og unge for å fange opp problemer tidlig og etablere helsebringende vaner tidlig - arbeidsledige for å unngå at arbeidsledigheten fører til andre lidelser - mennesker med nedsatt funksjonsevne - lite aktive eldre som kan få økt livskvalitet og forebygge lidelser Venstre ønsker ikke tilbud «for alle», dersom det betyr å gripe inn i livet til mennester som i det store og hele klarer seg selv. B. Medvirkning og medansvarlighet må bygge på tillit og respekt mellom pasient/bruker og fastlege og/eller samarbeidende instanser. C. Et godt nærmiljø betyr at det skal være god infrastruktur, enkelt og trygt å ta seg frem til butikk, lege, sosiale treff o.l.. Det skal også være mulig for alle å komme ut i naturen og bruke kulturelle tilbud. Treningsmuligheter ute-og innendørs skal være tilgjengelig. Det er også ønskelig med et skikkelig badeanlegg, fordi vannaktiviteter har en dokumentert god helseeffekt for mange mennesker. D. Næringslivet bør oppmuntres og utfordres til å ta sjanser ved ansettelser, f.eks. ved å bruke fadderordninger. Her er det viktig at kommunen og NAV kan stille med økonomisk støtte for å unngå at økonomien blir en hindring.

7 7 av 16 ORIENTERINGER: Tilskudd til private barnehager. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Orienteringsnotat status samhandlingsreformen. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Krigsminnesmerker Orienteringsnotat av fra rådmannen. Orienteringsnotat fra enhet kultur og fritid. Notat av fra rådmannen. Orientering vedr. fastsettelse av husleie i Hegre omsorgshus, Hegreveien 3. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Vergemålsreformen informasjon fra Fylkesmannen om status og planer for gjennomføringsfasen Orienteringsnotat av fra rådmannen. Av 11 møtte 11 representanter Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader. Til å underskrive protokollen sammen med utvalgsleder ble Thora Bakka og May Granum oppnevnt... Thora Bakka Kjell Engebretsen May Granum Til behandling forelå: 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 REFERATER TIL MØTE I OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR 16/12

8 8 av 16 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 17/12 DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET 18/12 KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

9 9 av 16 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur godkjennes. 15/12 REFERATER TIL MØTE I OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tar følgende referat til orientering: 1. Brev av fra Frogn kommune til Kommunenes Sentralforbund, «Svar høring fastlegeforskriften».

10 10 av 16 16/12 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN Behandling: Behandlingen i Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. Forslag: Utvalgsleder Kjell Engebretsen fremmet følgende forslag: «OOK slutter seg til det enstemmige vedtaket som ble fattet i Hovedutvalget for miljø, plan og bygg » Votering: Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 1. Reglementets virkeområde 1. Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. 3. Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15. november. 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen. 2. Generelle bestemmelser 1. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning. 2. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende, og følger forøvrig Frogns regelverk for nattestøy. 3. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen. 4. Dykking er ikke tillatt. 5. Båtstørrelse skal passe til båtplassen. 6. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet.

11 11 av Båtfører har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning volder på bryggeanlegget og andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen. 3. Spesielle bestemmelser 1. Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat. 2. Søppel kastes i havnens søppelkasser i området. 3. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko. 4. Grilling skal kun foregå på anviste plasser. 4. Betalingsbestemmelser 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift. 2. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau. 3. Betaling skal skje på billettautomat. 4. Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på kr. 750,-. Havnereglementet håndheves privatrettslig og havneadministrasjonen har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. 5. Dispensasjoner 1. Eventuelle dispensasjoner kan gis av havneadministrasjonen. For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna. Vedtatt i Frogn kommunestyre 17/12 DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

12 12 av 16 Vedtak: 1) Skjenke- og serveringsområdet til Dos Amigos, Storgata 29, utvides til også å omfatte platting i nordenden av bygget. Utvidelsen skjer på følgende vilkår: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. - At politiet ikke har merknader til søknaden 2) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelsen av skjenkeområdet når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. 18/12 KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Behandling: Notat av fra rådmannen ble det ut i møtet. Her endrer rådmannen sin innstilling slik: 1) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Åpningstidene er som følger: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt.

13 13 av 16 Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenketidene er som følger: Kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling.

14 14 av 16 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Votering: Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: 1) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Åpningstidene er som følger: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin

15 15 av 16 Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenketidene er som følger: Kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. EVENTUELT:

16 16 av 16 Eva Anderssen (H): Frogn videregående skole kommer veldig dårlig ut i en rapport. Dette er bekymringsfullt da det er mange frognelever på skolen. Anderssen ber om at Rådmannen har en gjennomgang på dette. Lions tilbyr gratis kurs til skolene «det er ditt valg». Det er ikke gitt tilbakemelding til Lions på tilbudet. Kjell Engebretsen (AP): Oppstart av 17.mai komiteens arbeid. Dette er ikke utvalgets oppgave, men bør være hos kultursjefen. Rådmannen informerer om idrettsanlegg og fristen om søknader til fylket. Gjelder også prioriteringsrekkefølgene. Drøbak, den 15. mars Line Hagen Enhet Økonomi

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 04.09.2012 fra kl 16.30 til kl 21.40 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig innkalling,

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 04.06.2013 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Møterommet "Husvik", 2. etg Rådhuset Innkallingsmåte:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.10.2013 fra kl. 16.30 til kl. 19.40. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Ås kommune MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og sosial. Møtetid: kl. 18:30-21:20 Moer sykehjem, 1. etasje

Ås kommune MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og sosial. Møtetid: kl. 18:30-21:20 Moer sykehjem, 1. etasje MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 18.01.2017 kl. 18:30-21:20 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap),

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE REFERAT FRA FELLESMØTE 7.1.2014 MED HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMOSRG OG KULTUR, ELDRERÅDET OG RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Tilstede: Kjell Engebretsen, utvalgsleder HOOK Thora Bakka -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune Møtetid: 05.02.2014 kl. 14:30 Sted: Rådhuset, Bankløkka MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Arbeidsgiversiden: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 08.04.2015 kl. 18:30 20:00 Sted: NAV-Ås, Moerveien 2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 133 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: HELSESENTERET, MØTEROM 1.ETG. Møtedato: 01.03.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Wenche Teigen, Knut Hårstad,

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - VERTSHUSET TAVERN Arkivsaksnr.: 08/420 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 22.11.2011 fra kl. 16.30 til kl. 19.30. Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tilskudd til private barnehager. Orienteringsnotat av 20.2.2012 fra rådmannen følger i sakskartet.

MØTEINNKALLING. Tilskudd til private barnehager. Orienteringsnotat av 20.2.2012 fra rådmannen følger i sakskartet. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 25.02.2015 kl. 18:30 20:10 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 16. november 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200916959-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 12:00 12.50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Saksutskrift. Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn

Saksutskrift. Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn Saksutskrift Forskrift om åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Frogn Arkivsak-dok. 16/00756-14 Saksbehandler Guro Merlid Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 16.04.2015 Vår ref. 15-36

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 16.04.2015 Vår ref. 15-36 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Referat Dato 16.04.2015 Vår ref. 15-36 Til Fra Saksbehandler Hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur (Hook)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 11.11.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder) Helge Bentzen

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201511167-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 20:05 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422

Saksframlegg. SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Saksframlegg SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR ALL ALKOHOLHOLDIG DRIKK OSCAR AS - CAFE BAGLE Arkivsaksnr.: 08/422 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 15:45 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 11 representanter ved opprop. Leif Tomter tiltrådte møtet

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget RAKKESTAD KOMMUNE Omsorgsutvalget MØTEINNKALLING TILLEGGSSAK Omsorgsutvalget Møtedato/sted: 13.06.2012, Miranda, Johs C Liensgt kl. 18.00 SAKLISTE: 7/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 30.03.2016 kl. 18:30 22:05 Sted: Nav-Ås MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Wenche Berg (Ap), Malin Karusbakken

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3

Fagnotat - Olav Kyrresgate 39. Kyrres Bar & Kjøkken - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201633418-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 26. januar

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til

Fagnotat - Fana Paintball, Totlandsveien Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling gruppe 1-3 inne og utendørs frem til BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201522734-9 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 09. februar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:55. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.

MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG. Møtedato: Møtetid: 18:00 19:55. Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 24.11.2010 Møtetid: 18:00 19:55 Møtested: Rådhuset - Rådstua Saksnr.: 028/10-031/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/02787-009 KAROLINE KAABER, FRØVIK GÅRD - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karoline

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.09.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 61/16 Til sak: PS 65/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Faste representanter som hadde forfall: Siw Johannessen NESTL AP Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Ellen E Bjorvatn MEDL TTL

Faste representanter som hadde forfall: Siw Johannessen NESTL AP Jan Wilhelm Nævestad MEDL TTL Ellen E Bjorvatn MEDL TTL Tvedestrand kommune Møteprotokoll Livsløpskomite Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 11.03.2014 Tid: 18:00 19:50 Faste representanter som møtte: Jan Dukene MEDL TTL Ole Goderstad MEDL H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad, Anita Hansen, Ragnar Dahl Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 18.03.2014 kl. 18:00 Sted: Møterommet "Fraunar" - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Helge Bentzen leder, Ole Gripstad,

Detaljer

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26. KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 FRA SAKSNR: 5/06 FRA KL: 18.30 TIL SAKSNR: 6/06 TIL KL: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer