OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL"

Transkript

1 Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: fra kl til kl Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Skriftlig den 2. mars, annonsert i AA den 28. februar Fra grupperingen Høyre/FrP: Thora Bakka (H) Stein Erik Halck (H) Eva Anderssen (H) Erik Berge (H) Grethe Reinhardtsen (FrP) Fra grupperingenap/krf/sv/sp/pp: Kjell Engebretsen (AP) Vibeke Lundh Holmedal (AP) Merete Solberg (KrF) Geir Åge Sneis (SP) May Granum (AP) Fra Venstre: Anne-Lisbeth Simonsen (V) Forfall: Fra grupperingen AP/KrF/SV/SP/PP: Paul Lorentzen (AP) Ragnar Dahl (PP) Vararepresentanter: Fra grupperingen AP/KrF/SV/SP/PP: Geir Åge Sneis (SP) May Granum (AP) Fra administrasjonen møtte: Fra rådmannsgruppe møtte kommunalsjef Olav Neander. OMVISNING ULLERUD SYKEHJEM: Utvalget hadde omvisning på Ullerud sykehjem før møtestart.

2 2 av 16 ÅPEN HALVTIME: Det var ikke saker eller innspill til åpen halvtime. EMADISKUSJON: Helse- og omsorgsmeldingen. Notat fra rådmannen av var grunnlag for diskusjonen. Skriftlige innspill som ble gitt i temadiskusjonen følger under: Eva Anderssen (H) informerte om innspillet fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne fra møte : A. Rådet mener at man ikke kan sette risikogrupper opp mot resten av befolkningen. Forebyggende arbeid er viktig for hele befolkningen. B. Bruker/pasienter må inkluderes fra første møte. Pasient/bruker og pårørende må være med på alle avgjørelser. Holdningsskapende arbeid er også veldig viktig. C. Alle frivillige/idrettsorganisasjoner kan spørres hva de kan bidra med, og hvilke planer de har framover. Aktiviteter burde kartlegges etter dette. Det må legges til rette for at kommunale aktiviteter også kan være på kveldstid. Man kan f.eks. være i behov av hjelp fra Frisklivsentral, selv om man er i arbeid. D. Holdningsskapende arbeid er viktig. Sterkere oppfølging av bedrifter som er interessert i å ha personer på tiltak. Frogn kommune må være mer aktive for å få arbeidsplasser universelt utformet. En privat arbeidsplass er ikke alltid interessert i å ta en kostnad for f.eks. hev/senk arbeidsbenk hvis det er nødvendig. Frogn Arbeiderparti v/vibeke Lundh Holmedal: Frogn Arbeiderparti ønsker å prioritere følgende områder i arbeidet med helse- og omsorgsmeldingen: - Forebygging som favner bredt, tilbud som treffer store deler av befolkningen. - Tilrettelegging for aktivitet, skape begeistring for fysisk aktivitet uavhengig av alder, interesse og funksjonsnivå. - Involvere skoler, skolehelsetjenesten og barnehager, etablere gode holdninger og utlikne sosiale forskjeller. - Legge til rett for deltakelse i arbeidslivet, for alle grupper uavhengig av forutsetninger. - Medbestemmelse og deltakelse for brukere av helsetjenester, legge til rette for brukertilpassede tjenester. Mer om de prioriterte områdene: Forebygging som favner bredt Frogn Ap mener at helsefremmede tiltak er mest effektive når de omfatter store deler av befolkningen. Forebyggende tiltak rettet inn mot antatte risikogrupper kan eventuelt være et

3 3 av 16 supplement, men som hovedregel skal slike tiltak ha et stort nedslagsfelt og være rettet inn mot mange mennesker samtidig, for eksempel hele aldersgrupper. Tilrettelegging for aktivitet: Frogn Arbeiderparti mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre god helse er å skape begeistring for og gode muligheter for ulik fysisk aktivitet. Dette gjelder for alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. I denne sammenhengen er selvfølgelig den organiserte idretten viktig. Samtidig vet vi at man ikke når alle med dette tilbudet, og at man derfor må utvikle og opprettholde et bredt utvalg av aktiviteter der alle har mulighet til å delta og finne sin aktivitet. Her har ulike organisasjoner og frivillige tilbud son plass og utfører en viktig oppgave. Eksempler på slike tilbud er familiedager i regi av Jeger- og fiskerforeningen, den nyopprettede «Tjukkasgjengen»(har egen gruppe på Facebook) som har et tilbud om turgåing til alle som ønsker det. Kommunen må finne en god struktur for å samarbeide med de ulike organisasjonene og for å legge til rette for det enkle og uformelle friluftsliv. Det viktige arbeidet med merking og tilrettelegging av turløyper må fortsette, og det må etableres gang- og sykkelveier der det er nødvendig slik at man har mulighet for fysisk aktivitet der man bor. En aktivholdning med fokus på å fremme glede ved bevegelse og aktivitet skal prege hele det kommunale tilbudet fra vugge til grav. Barnehager og skoler: Barnehager og skoler er sentrale i arbeidet med å utvikle holdninger og utjevne sosiale forskjeller knyttet til helse. Utdanning er i seg selv viktig for utjevning av sosiale forskjeller i helse. Frogn kommune skal derfor opprettholde en god kvalitet på disse tilbud. En god skolehelsetjeneste og helsestasjonsordning har en naturlig plass i dette. Aftenposten har i dag en sak om at helsestasjonene i Oslo slår alarm fordi de har så få ansatte at de ikke klarer å gi det lovpålagte tilbudet, og dermed heller ikke å fange opp risikobarn. Konsekvensene av dette ser man ikke klart ennå, men det må kunne antas at dette på lang sikt blir dyrere enn kostnaden man ville hatt ved å bygg opp en god tjeneste i dag. Vi må sikre at Frogn kommunes helsestasjon ikke havner i en slik situasjon, og at de har tilstrekkelige midler til å gi et godt tilbud. Barnehager og skoler spiller også en viktig rolle i forhold til utvikling av holdning er og vaner når det gjelder kosthold og aktivitet. De ansatte må ha kompetanse og gis tid og rom til å bidra til at barn og unge etablerer gode vaner og finner frem til aktiviteter som gir dem glede og lyst til å bevege seg. Skolekantinen må gå foran som et godt eksempel og gi tilbud som sunn og smakfull mat til barna. Deltakelse i arbeidslivet: Deltakelse i arbeidslivet er en viktig helsefremmende faktor. Skolene i Frogn har gjort en god jobb med å sette i verk tiltak som valgfag og arbeidslivsfag som skal bidra til at flere fullfører videregående skole. Dette arbeidet må fortsette og videreutvikles. Arbeiderpartiet ønsker at Frogn kommune som arbeidsgiver skal være en foregangskommune når det gjelder inkluderende arbeidsliv. Ved rekruttering av ansatte skal det bevisst legges vekt på å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, ulike former for nedsatt funksjonsevne

4 4 av 16 og andre utsatte grupper. Der slike personer søker stillinger og er kvalifisert, skal de rutinemessig innkalles til intervju. Videre skal kommunen ha en bevisst holdning til at disse gruppene skal fortsette å være likestilt i perioden de er ansatt i kommunen. Kommunen skal fortsette å være en IA-bedrift og aktivt informere om denne ordningen overfor næringslivet slik at dette kan komme flere til gode. Medbestemmelse og dialog: Alle som er i kontakt med det kommunale hjelpeapparatet skal gis tilstrekkelig informasjon til å kunne hevde sine rettigheter og ta beslutninger som fremmer helse og mestring og øker muligheten for egenomsorg. Dette gjelder også pårørende. Praktisk tilrettelegging fleksible ordninger og brukervennlighet. Samt tiltak som tolketjenester, og informasjonsmateriell på flere språk er andre tiltak som styrker medbestemmelse og dialog. Trygge og effektive kommunale tjenester må være basert i størst mulig grad på forskningsbasert kunnskap. Pasienterfaringer har en naturlig plass i dette kunnskapsgrunnlaget. Dette er noen av Frogn Arbeiderpartis tanker om den kommende helse- og omsorgsmeldingen. Vi ser frem til en interessant debatt og en spennende melding. Kristelig Folkeparti v/merete Solberg Frogn kommune står overfor omfattende endringer når det gjelder å ivareta og sikre fremtidens helse og omsorgstjenester. Derfor er helse og omsorgsmeldingen uhyre viktig, og denne temadiskusjonen gi gode innspill. Rådmannen utfordrer oss på 4 problemstillinger. A. Samhandlingsreformen legger sterke føringer til kommunene om prioritering av forebyggende arbeid. I hvilken grad bør innsatsen i Frogn kommune rettes mot risikogrupper, og i hvilken grad bør innsatsen rettes mot hele befolkningen? Den første problemstillingen handler om prioriteringer mellom risikogrupper versus hele befolkningen. For Kr.F. er det viktig å prøve å skille tydelig mellom helsefremmende/forebyggende helsearbeid og behandling av sykdom, selv om det alltid vil være gråsoner her. Slik vi ser det er det nesten umulig å velge mellom hvilke områder som skal prioriteres. Vi tenker heller at det viktigste vi kan gjøre er å definere tydelig hvem som har ansvar for hva, og organisere tjenestene på en hensiktsmessig måte ut fra dette perspektivet. Helsefremmende/forebyggende helsearbeid - primær forebyggende arbeid Den nye folkehelseloven gir kommunen hovedansvar for å arbeide bredt og målrettet for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og dermed også forebygge sykdomsutvikling. Folkehelsearbeidet skal vektlegges som en faktor i alle kommunens sektorer. Det innebærer å vurdere folkehelseperspektivet i alle kommunens planer SPØRSMÅLET ER OM DETTE VIL STYRKE ELLER SVEKKE MÅLSETTINGEN.

5 5 av 16 Risikogrupper sekundær forebyggende arbeid Det er helsetjenesten, primært representert ved fastleger og andre helsearbeidere som i all hovedsak har ansvar for å behandle sykdom og å ivareta risikogruppene. Utvikling av både fysisk og psykisk sykdom må vektlegges. I den sammenheng vil vi spesielt trekke frem helsestasjonen og helsesøsters viktige rolle som en av de få som følger barnet og deres familie fra barnet er 0-18 år. Et styrket helsestasjonstilbud vil kunne bidra til tidlig intervensjon og hindre sykdomsutvikling. Vi tenker for eksempel på foreldreveiledning, grupper for barn/unge som opplever foreldrenes samlivsbrudd, tidlig intervensjon i forbindelse med begynnende depresjon osv. B. Pasient- og brukerrettighetene stiller krav til medvirkning. Hva må til for å få brukere og pasienter medansvarlig og aktive i sin hverdagsrehabilitering og opplevelse av mestring? Kr.F. mener det er avgjørende. at den tredje sektor-frivilligheten får gode arbeidsvilkår - for å oppnå at folk flest tar større ansvar for egen helse. Bl.a. idrettslag og andre foreninger, kirken, foreldreveiledningsgrupper, barselgrupper, skolen, eldresenter, pensjonistforeninger - for å nevne noe, bør alle rette søkelyset mot generell informasjon knyttet til kunnskaper om helse og forebyggende helsearbeid. At folkeopplysningen rent pedagogisk legges til rette slik at folk kan danne nettverk og knytte kontakter er vesentlig også for den psykiske helsen. Det er viktig å lage en mediestrategi med tanke på lokal folkehelseopplysning. I tillegg til generell informasjon mener vi at det i ulike sammenhenger kan legges inn innslag av fysisk aktivitet. ( Walk and talk, tjukkasgjengen og 60+ er eksempler på dette.) Flere aktiviteter for mennesker som er i risikogrupper er allerede på plass i Frogn, som for eksempel. Aktiv på dagtid. Friskliv må etableres og Aktiv på dagtid utvides.. C. Hvilke prioriteringer bør Frogn kommune gjøre i utvikling av et godt nærmiljø som er helsefremmende for befolkningen? Det handler om tilrettelegging for fysisk aktivitet familier på søndagstur jmf. Familiedager på Golfbanen i regi av kommunen, skape gode møteplasser, bygge gang og sykkelstier, Vurdere gågate i Drøbak sentrum, sammenhengende strandpromenade osv. Kommunen må holde ved like eksisterende idrettsanlegg, bygge nye og bidra til at nærheten til natur og opplevelser er god. Her er Frognmarkas Venners jobb med turkart og stier viktig. D. Hvordan kan Frogn kommune påvirke utviklingen av næringslivet med å skape inkluderende arbeidsplasser og sikre at folkehelseperspektivet ivaretas? - og hvordan kan vi forebygge og hindre utstøting fra arbeidslivet? Frogn kommune bør jo selv være et eks.til etterfølgelse for næringslivet, i forhold til å ta vare på sine ansatte, og oppfordre ti å bli IA-bedrifter, og tilrettelegge for at de ansatte kan ta vare på egen helse. Det er også viktig at Frogn kommune legger til rette for at det etableres arbeidsplasser nær der folk bor- Frogn Næringsråd har blant annet i sitt innspill til kommuneplanen ivret for dette. Det vil medføre at flere går eller sykler til arbeidet med alle de gode folkehelseresultatene det innebærer.

6 6 av 16 Frogn Venstre v/anne-lisbeth Simonsen: Samhandlingsreformen gir helsetjenestene i Norge en ny retning. Det skal være en sammenheng i tilbud på helsetjenester og pasientenes, (eller for å bruke det mer altomfattende ordet «brukerne»), ansvar for egen helse helt fra vi utstøter vårt første skrik og til vi trekker vårt siste sukk. Samhandlingsreformens klare plan er å forebygge fremfor å reparere, samt å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Målet er å flytte tjenestene nærmere der folk bor. Dette fører til flere oppgaver for kommunen. Forebygging og utjevning av helseforskjeller er en viktig del av samhandlingsreformen. I den nye loven om folkehelsearbeid får kommunene plikt til å finne ut hvilke helseutfordringer de har, og gjøre noe med dem. Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. Derfor får kommunen og sykehusene nå plikt til å samarbeide. Det er nødvendig positivt med et helhetlig syn på pasienten, ikke som en samling sykdommer i en kropp. Ansvaret for egen helse vektlegges. Det er positivt tenkt, men vi må vokte oss fel for å være moraliserende overfor pasienter som blir rammet av såkalte livsstilssykdommer. Vi ønsker jo at mennesker i størst mulig grad kan ta ansvar for eget liv og for sine nærmeste. Så til spørsmålsstillingen A. Frogn Venstre ønsker å prioritere følgende: - barn og unge for å fange opp problemer tidlig og etablere helsebringende vaner tidlig - arbeidsledige for å unngå at arbeidsledigheten fører til andre lidelser - mennesker med nedsatt funksjonsevne - lite aktive eldre som kan få økt livskvalitet og forebygge lidelser Venstre ønsker ikke tilbud «for alle», dersom det betyr å gripe inn i livet til mennester som i det store og hele klarer seg selv. B. Medvirkning og medansvarlighet må bygge på tillit og respekt mellom pasient/bruker og fastlege og/eller samarbeidende instanser. C. Et godt nærmiljø betyr at det skal være god infrastruktur, enkelt og trygt å ta seg frem til butikk, lege, sosiale treff o.l.. Det skal også være mulig for alle å komme ut i naturen og bruke kulturelle tilbud. Treningsmuligheter ute-og innendørs skal være tilgjengelig. Det er også ønskelig med et skikkelig badeanlegg, fordi vannaktiviteter har en dokumentert god helseeffekt for mange mennesker. D. Næringslivet bør oppmuntres og utfordres til å ta sjanser ved ansettelser, f.eks. ved å bruke fadderordninger. Her er det viktig at kommunen og NAV kan stille med økonomisk støtte for å unngå at økonomien blir en hindring.

7 7 av 16 ORIENTERINGER: Tilskudd til private barnehager. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Orienteringsnotat status samhandlingsreformen. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Krigsminnesmerker Orienteringsnotat av fra rådmannen. Orienteringsnotat fra enhet kultur og fritid. Notat av fra rådmannen. Orientering vedr. fastsettelse av husleie i Hegre omsorgshus, Hegreveien 3. Orienteringsnotat av fra rådmannen. Vergemålsreformen informasjon fra Fylkesmannen om status og planer for gjennomføringsfasen Orienteringsnotat av fra rådmannen. Av 11 møtte 11 representanter Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader. Til å underskrive protokollen sammen med utvalgsleder ble Thora Bakka og May Granum oppnevnt... Thora Bakka Kjell Engebretsen May Granum Til behandling forelå: 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 REFERATER TIL MØTE I OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR 16/12

8 8 av 16 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 17/12 DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET 18/12 KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

9 9 av 16 14/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur godkjennes. 15/12 REFERATER TIL MØTE I OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tar følgende referat til orientering: 1. Brev av fra Frogn kommune til Kommunenes Sentralforbund, «Svar høring fastlegeforskriften».

10 10 av 16 16/12 REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN Behandling: Behandlingen i Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. Forslag: Utvalgsleder Kjell Engebretsen fremmet følgende forslag: «OOK slutter seg til det enstemmige vedtaket som ble fattet i Hovedutvalget for miljø, plan og bygg » Votering: Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: REGLEMENT FOR DRØBAK GJESTEHAVN 1. Reglementets virkeområde 1. Drøbak gjestehavn, som omfatter gjestebryggene 2. Bruk av gjestehavna medfører aksept av dette reglement. 3. Gjestehavna er åpen i perioden 1. april til 15. november. 4. Gjestehavna administreres av Frogn kommune, teknisk drift og forvaltning ved havneadministrasjonen. 2. Generelle bestemmelser 1. Havneadministrasjonens anvisninger skal respekteres av alle som oppholder seg i havneområdet. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning. 2. Drøbak gjestehavn er en familiehavn. Støy fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det virker sjenerende, og følger forøvrig Frogns regelverk for nattestøy. 3. Næringsvirksomhet og større reparasjoner av fartøyer er ikke tillatt uten tillatelse fra havneadministrasjonen. 4. Dykking er ikke tillatt. 5. Båtstørrelse skal passe til båtplassen. 6. Båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet.

11 11 av Båtfører har ansvar for enhver skade som båten og dens fortøyning volder på bryggeanlegget og andre båter. Skader skal umiddelbart rapporteres til havneadministrasjonen. 3. Spesielle bestemmelser 1. Det skal ikke kastes materiale som kan forårsake brann i søppelkasser og containere. Det oppfordres til stor forsiktighet ved overføring av drivstoff. Ved brann slippes fortøyningene og båten skyves fra land. Bryggeanlegget er utstyrt med sprinkleranlegg, som utløses i brannkum ved betalingsautomat. 2. Søppel kastes i havnens søppelkasser i området. 3. Båter som er fortøyd i strid med reglementet kan fjernes for eiers regning og risiko. 4. Grilling skal kun foregå på anviste plasser. 4. Betalingsbestemmelser 1. Alle båter som ligger i gjestehavna skal betale avgift. 2. Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt og at kvitteringsmerke blir påsatt fortøyningstau. 3. Betaling skal skje på billettautomat. 4. Ubetalt leie belastes med en tilleggsavgift på kr. 750,-. Havnereglementet håndheves privatrettslig og havneadministrasjonen har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt. 5. Dispensasjoner 1. Eventuelle dispensasjoner kan gis av havneadministrasjonen. For informasjon om priser, åpningstider, landstrøm og lignende, henvises til infotavler i gjestehavna. Vedtatt i Frogn kommunestyre 17/12 DOS AMIGOS, STORGATEN 29 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRPÅDET Behandling: Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

12 12 av 16 Vedtak: 1) Skjenke- og serveringsområdet til Dos Amigos, Storgata 29, utvides til også å omfatte platting i nordenden av bygget. Utvidelsen skjer på følgende vilkår: - At det er inngått avtale med grunneier om bruk av arealet. - At plattingen godkjennes av Frogn kommunes bygningsmyndigheter. - At politiet ikke har merknader til søknaden 2) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne utvidelsen av skjenkeområdet når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. 18/12 KMZ AS - THAI THAI & SUHI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Behandling: Notat av fra rådmannen ble det ut i møtet. Her endrer rådmannen sin innstilling slik: 1) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Åpningstidene er som følger: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt.

13 13 av 16 Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenketidene er som følger: Kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling.

14 14 av 16 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Votering: Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: 1) Serveringsbevilling: I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Daglig leder: Khairul Amin Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Åpningstider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Åpningstidene er som følger: Kl Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden. Virksomheten er meldt til Mattilsynet 2) Skjenkebevilling: I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: KMZ AS organisasjonsnummer Styrer: Khairul Amin

15 15 av 16 Stedfortreder: Muhammed Saquib Ishaq Type virksomhet: Restaurant Serveringssted: Thai Thai & Sushi, Storgaten 22, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i serveringslokalet og utendørs (12 plasser på fortauet foran restauranten). Skjenketider: I samsvar med konseptbeskrivelsen, dog med de begrensinger som følger av den til enhver tid gjeldende forskrift om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn kommune. Skjenketidene er som følger: Kl Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet og sosialtjenesten ikke har merknader til søknaden. Uteserveringen: Uteserveringen med 6 bord og 12 plasser godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre om uteserveringen skal avgrenses mot fortauet og eventuelt på hvilken måte. Det er en forutsetning at uteserveringen ikke hindrer ferdselen på fortauet og rådmannen gis fullmakt til å fastsette minsteavstand mellom uteserveringen og fortauskanten. Retningslinjer for utleie av kommunale områder vedtatt i utvalget for kultur og miljø den , sak 40/03 gjelder. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. EVENTUELT:

16 16 av 16 Eva Anderssen (H): Frogn videregående skole kommer veldig dårlig ut i en rapport. Dette er bekymringsfullt da det er mange frognelever på skolen. Anderssen ber om at Rådmannen har en gjennomgang på dette. Lions tilbyr gratis kurs til skolene «det er ditt valg». Det er ikke gitt tilbakemelding til Lions på tilbudet. Kjell Engebretsen (AP): Oppstart av 17.mai komiteens arbeid. Dette er ikke utvalgets oppgave, men bør være hos kultursjefen. Rådmannen informerer om idrettsanlegg og fristen om søknader til fylket. Gjelder også prioriteringsrekkefølgene. Drøbak, den 15. mars Line Hagen Enhet Økonomi

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer