Bystyret. Tilleggssak FLORA KOMMUNE. Møteinnkalling: Møtedato: Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: Kl. 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret. Tilleggssak FLORA KOMMUNE. Møteinnkalling: Møtedato: 04.03.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: Kl. 17:00"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE Bystyret Møteinnkalling: Tilleggssak Møtedato: Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: Kl. 17:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf , eller til slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Flora Bengt Solheim-Olsen Leiar Arne Schei Sekretær

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 013/14 Grovastøylen

3 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret /14 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K1-243, K2-D11, K2-C20 Objekt: Arkivsaknr 11/187 GROVASTØYLEN SKYTEBANE - ANL NR Kva saka gjeld: Grovastøylen AS søker Flora om lån på kr 8,2 millionar for å sikre fullfinansiering og sluttføring av anlegget. FRAMLEGG TIL VEDTAK: 1) Flora låner Grovastøylen AS inntil kr 8,2 mill. 2) GAS dekker renter og avdrag. Rentevilkåret skal vere NIBOR 3 mnd +1,3 prosentpoeng. 3) Flora skal sikre seg pant i skytebanen, før utlånet blir gitt. 4) Bystyret gir rådmannen fullmakt til å inngå låneavtale med Grovastøylen AS. 5) Utlånet på inntil kr 8,2 mill blir finansiert som følgjer: a. Bruk av unytta lånemidlar til disposisjon frå art kr ,- b. Bruk av unytta lånemidlar frå prosjekt Elektroniske skriver skytebane Florø kr ,- c. Nytt sjølvfinansierande låneopptak, som blir å innarbeide i revidert budsjett 2014 kr ,- Terje Heggheim Rådmann Edvin Helgheim Kultursjef

4 Innleiing: Grovastøylen AS (GAS) er eit selskap som er skipa for å stå føre utbygging og drift av skytebaneanlegget på Grovastøylen. Selskapet er eigd av Flora og skyttarlaga i n. Det skal ikkje utbetalast utbytte til eigarane, og eit evt overskot skal gå til drift og utvikling av anlegget. GAS har tidlegare fått lån av Flora på kr som forskot på spelemidlar. Desse blir tilbakebetalt fortløpande når anlegget får tildelt midlar. GAS søker no Flora om lån på kr 8,2 millionar for å sikre fullfinansiering og sluttføring av anlegget. Vurdering: Rådmannen vurderer at eit lån, vil gjere det mogleg for GAS å ferdigstile utbygginga raskare. Ei ferdigstilling av skyteanlegget vil sikre flytting av skytebanen på vestsida av Litlevatn. Dette vil vere i tråd med arbeidet og dei intensjonane som har vore i botn for å få til eit felles kommunalt skyteanlegg på Grovastøylen. Økonomiske konsekvensar: Lånet blir finansiert gjennom unytta lånemidlar og eit nytt sjølvfinansierande låneopptak på kr 1 mill. GAS dekker sjølv renter og avdrag. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Prenta/uprenta vedlegg: Nr T Dok.dato Til/Frå Tittel Vedlagt (x) 38 I Grovastøylen AS Kostnadsoverslag 100 og 200 m 34 I Grovastøylen AS Søknad om forskottering av spelemidlar til Grovastøylen 39 I Flora v/rådmann; Grovastøylen As 41 I Sogn og Fjordane 42 I Sogn og Fjordane 43 I Sogn og Fjordane 44 I Sogn og Fjordane 45 I Sogn og Fjordane 46 I Sogn og Fjordane Avtale om forskotering av spelemidlar til anleggsnr Grovastøylen - lager og driftsenhet - Flora til anleggsnr Grovastøylen-garderober - Flora til anleggsnr Grovastøylen-klubblokale - Flora til anleggsnr Grovastøylen skytebane-100m. - Flora til anleggsnr Grovastøylen-200m. - Flora til anleggsnr

5 47 I Sogn og Fjordane 48 I Sogn og Fjordane Grovastøylen-pistolbane - Flora til anleggsnr Grovastøylen-leirdue - Flora kommun til anleggsnr Grovastøylen- viltmålbane - Flora 57 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar metersbane 58 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar metersbane 59 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Leirduebane 60 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Viltmålbane 61 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Pistolbane 62 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Klubblokale 63 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Lager og Driftsenhet 64 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spelmidlar - Garderober 65 I Grovastøylen AS Grovastøylen - Finasiering av viltmålbane- sponsoravtale/gåve 49 I Sogn og Fjordane 50 I Sogn og Fjordane 51 I Sogn og Fjordane 52 I Sogn og Fjordane 53 I Sogn og Fjordane 54 I Sogn og Fjordane 55 I Sogn og Fjordane til anleggsnr Grovastøylen skytebane 100 m. - Flora til anleggsnr Grovastøylen 200 m. - Flora til anleggsnr Grovastøylen leirdue - Flora til anleggsnr Grovastøylen viltmålbane - Flora til anleggsnr Grovastøylen pistolbane - Flora til anleggsnr Grovastøylen klubblokale - Flora til anleggsnr Grovastøylen lager og driftsenhet - Flora

6 56 I Sogn og Fjordane til anleggsnr Grovastøylen garderober - Flora 66 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr viltmålbane 71 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr metersbane 73 I Grovastøylen A/S Innsendt søknad om spillemidler - anleggsnr I Grovastøylen AS Søknad om kommunalt lån 77 I Grovastøylen as VS: Protokoll frå styremøte i GAS

7 Søknad om kommunalt lån for ferdigstilling av Grovastøylen Grovastøylen AS søker Flora om eit kommunalt lån på kr ,- for å fullføre skyte- og aktivitetssenteret på Grovastøylen. Bakgrunn Det er i dag 4 skytebaner i drift i n. Desse ligg i Florø, Brandsøy, Norddalsfjord og på Storebru. Av desse så er det berre bana til Florø skytterlag ved Likkjevatnet i Florø sentrum som har ein tilkomst og anlegg for å kunne arrangere skytestemner etter DFS sitt program. Dei 3 andre banene har 100 m bane og eldre 300 m bane som stort sett er utdaterte og lite/ikkje i bruk. Banene i Brandsøy og på Storebru har ikkje vegtilkomst. På Storebru vert det drive noko DFS skyting, men dei 3 banene her vert i hovudsak nytta til skyting knytt til storviltprøva for jegerar. Ved bana til Florø skytterlag har og Florø Pistolklubb ei enkel 25 m bane. Denne stettar krava til treningsskyting og kan nyttast til mindre lokale konkurrransar. Det er ikkje leirdue eller viltmålbane i n. Flora Jeger og Fiskerforeining hadde tidlegare ei enkel leirduebane på Hatleset, men denne vart avvikla i samband med utvidinga/omlegging av Rv 5 her for nokre år sidan. Sidan dess har leirdueskyttarar i n vore henvist til Førde JFF si bane i Kråkenesmarka noko som inneber 13 mil køyring. Dette har og vanskeleggjort jegerprøveopplæringa i n som og har måtte nytta bana i Kråkenesmarka. Frå n si side har det lenge vore eit ynskje å få avvikla skytinga ved Likkjevatnet då banene her ligg i eit friluftsområde nærast i sentrum av Florø med skule og bustadområde like i nærleiken. Det er gjort kommunale vedtak på at skytinga her skal avviklast. I 1999 vart det nedsett eit kommunalt skytebaneutval under Kulturutvalet i n. Utvalet sitt mandat var : Ivareta interessene til alle brukarane av eit framtidig felles skyteanlegg i lokalisering og planprosess. Etter ein omfattande prosess med utgreiing av ulike alternativ for lokalisering enda ein til slutt opp med området ved Grovastøylen. Her har n no erverva arealet og fått regulert området til skytebaneformål. Reguleringplanen omfattar: 100/200 m bane, pistolbane, viltmålbane, leirduebane samt felles klubb/skytterhus. Grovastøylen AS (GAS) med n og skytterorganisasjonane som aksjonærar vart skipa i 2009 med føremål å få iverksett utbygginga av og drive skyteanlegga her. Før skipinga av GAS foretok ein ei kartlegging av medlemsmassen/aktiviteten i dei aktuelle laga og fekk då fylgjande tal frå dei aktuelle laga. Grovastøylen vil vere det einaste komplette skyte og aktivitetssenteret i vår. Målsettigna er at alle skyttarlag i n skal bli aktive på Grovastøylen. Konseptet rundt Grovastøylen må bli slik at alle opplever tilbodet som godt. Grovastøylen AS er eit komplett skyttaranlegg med skytebane 100 og 200 meter, viltmålbane, leirduebane og pistolbane. Anlegget er eigna for kurs og kan òg nyttast som testbane for t.d. ammunisjonsprodusentar.

8 Felleshuset er veleigna for kurs, konferansar og undervisning og vil i tillegg kunne leigast til møter, festarrangement og lignende. Anlegget og området rundt er òg ideelt for arrangement med jakt-, fiske- og friluftsaktivitetar. I tillegg til skytebanene er det fiskevatn i området og høve til sjøfiske i fjorden. Aktivitetstilbod knytt til dette for bedrifter, organisasjonar og skular vil vere eit naturleg forretningsområde å arbeide vidare med. Grovastøylen A/S er eit aksjeselskap eigd av skytterlaga i n og Flora. Det skal ikkje utbetalast utbygge til eigarane. Evt. overskott skal gå til drift og utvikling av anlegget. Sjå vedlegg for vedtekter og aksjonæravtale. Driftskonsept Grovastøylen AS driver heile anlegget. De enkelte laga leier dei enkelte banane/klubbhuset når dei skal ha skyting/aktivitet. Klubbene må betale for bruken. Minimum 75% av dette skal vere kontant betaling. Resten kan betalast i form av dugnad på anlegget. Laga betaler ein fast årleg leige for å kunne ha sitt kontor/lager/del av klubbhuset. Den årlege leiga dekker også bruk av garderobar og kjøkken til vanleg klubbaktivitet. I tillegg betalar laga for bruk av bygget når dei har aktivitet/arrangement i fellesareala i bygget. Det er laga som er ansvarlig for gjennomføringa av skyting for laga og jegerar. All brukarbetaling/avgift for å skyte/stemneinntekter i samband med dette skal gå til laga. Laga betaler igjen leie til GAS, jamf vedtekne satsar. Når anlegget blir leid ut til andre aktørar som t.d. politi, forsvaret, events selskap, skular med meir er det GAS som er ansvarlig for gjennomføring av aktiviteten. Enten ved at GAS stiller med kvalifisert personell for gjennomføring av skytinga, eller at dei som leiar stiller med kvalifisert personell. Styret i GAS drøfter ei ny organiserings- og finansieringsløysing basert på årskontigent frå den enkelte brukar av anlegget for å sikre tilstrekkeleg og føreseielege inntekter. Økonomi Dei enkelte anlegga på Grovastøylen finansierast gjennom eit spleiselag mellom eigarane (Kommunen og skytterlaga), lån, spelemidlar, gåver, DFS-midlar, dugnad og kommunale bidrag til infrastruktur. 3,9 millionar av finansieringa er tenkt som langsiktige lån. Selskapet har likevel vald å ikkje ta opp lån før ein er heilt sikker på å få ferdigstilt anlegget, slik at ein begynner å generere inntekter for å dekkje lånekostnadane. Kostnaden for å ferdigstille det komplette anlegget vil være ca 8,2 millionar kroner. Utifrå finansieringsplanen vil det kunne ta 3-4 år å klare å ferdigstille anlegget, då ein ikkje kan løyse ut lånetilsagnet før ein har realisert dei andre delane av finansiering (Gåver, spelemidlar, dugnad, DFS-midlar). Framdrift

9 All infrastruktur, med unntak av tilførsel av straum, grunnarbeida på anlegga, og deler av dei tekniske anlegga er no ferdig. Det som no står att før anlegget kan takast i bruk er sluttføringa av dei enkelte standplassane, skivene og klubbhuset. Anlegget kan ferdigstilast i 2014 gitt at ein har finansieringa for heile anlegget på plass. Kommunalt lån Grovastøylen AS ynskjer å låne 8,2 millionar kroner av n for å sikre fullfinansiering og sluttføring av anlegget. Lånet vil være sjølvfinansierande for n, og vil sikre at anlegget vert ferdigstilt og i drift i løpet av Det bør være i n si interesse at anlegget vert ferdigstilt raskt. Mvh Frank Willy Djuvik Styreleiar Grovastøylen AS

10 DRIFTSBUDSJETT GROVASTØYLEN Inntekter Årsavgift brukarar/skytterlaga Utleige til andre brukarar (Politi mv) Stevner samlingar 4 stk x Husleigeinntekter fest, dåp, konfirmasjon, bryllup mv Sponsorinntekter (arenareklame) Hovudsponsor Vilmarksleir/leirstad Andre inntekter SUM SALGSINNTEKTER Variable kostnader Råvarer, komponenter Lønn til tilsette inkl sosiale kostnader Andre variable kostnader (straum, forsikring) SUM VARIABLE KOSTNADER DEKNINGSBIDRAG Faste kostnader Faste lønnskostnader inkl sosiale kostnader Telefon/porto Marknadsføring Rekneskap/revisjon Avskrivingar (avdrag) Årleg vedlikehald Diverse kostnader SUM FASTE KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finanskostnader RESULTAT -

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret 1 MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.15 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt:

Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10. Arkiv: K1- Objekt: FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.06.2010 039/10 Bystyret 15.06.2010 050/10 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr 10/1048 TILRETTELEGGING FOR NÆRINGSAREAL Kva

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen

MØTEINNKALLING. Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen si forvaltning av låneporteføljen VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 31.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om rusarbeidet i kommunen STYRK og psykososialt team Orientering om kommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer