STRAND KOMMUNE Møtebok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRAND KOMMUNE Møtebok"

Transkript

1 STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 047/09 Forvaltningsutvalget Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post ØVRE Sven Norland 08/1889 BARKVED 09/6093 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØVRE BARKVED - 1. GANGS BEHANDLING Forslag til vedtak: Strand kommune legger privat forslag til reguleringsplan, alt. 1 for en del av Øvre Barkved ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 1. Øvre Barkvedvegen reguleres til privat felles avkjørsel i 5 m bredde og med 2 m fortau på østsiden. Det medtas byggegrense på 5 m fra vegkant, bortsett fra ved eksisterende bebyggelse som ligger nærmere. 2. Stikkvegene reguleres til privat felles avkjørsel med snuplasser i enden. Minste radius i kryss økes til 6 m. 3. Øverste lekeplass utvides i bredden til 9 m og flyttes en tomterekke mot sør. 4. Det medtas reguleringsbestemmelse om universell utforming: Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området så langt som mulig ut fra det bratte terrenget. Universell utbygging innebærer at området kan brukes av alle uten spesialtilpasninger for enkelte grupper. Boliger skal være funksjonelle og prinsippene for universell utforming skal vektlegges. 5. Det medtas reguleringsbestemmelse om rekkefølgekrav: Ny bebyggelse kan ikke oppføres i området før infrastrukturen er utbygd i samsvar med reguleringsplanen og fremtidig utbyggingsavtale. Vegforbindelsen frem til den kommunale delen av Spøtahaugen skal være opparbeidet i samsvar med gjeldende reguleringsplan før ny bebyggelse kan oppføres. 6. Det medtas reguleringsbestemmelse om krav til utbyggingsavtale: Kommunen setter krav om utbyggingsavtale for anlegg som skal overtas av kommunen. Utbyggingsavtalen skal omfatte både anlegg i selve planområdet og nødvendig infrastrukturtiltak utenfor planområdet som adkomstveg og anlegg for overvannshåndtering FORVALTNINGSUTVALGET Behandling: Audun Håland, KRF fremmet følgende endringsforslag til 4.0, punkt 4.1. i reguleringsbestemmelsene slik: Max %BYA: 30% av boligtomtenes netto areal.

2 Votering: Rådmannen sin innstilling ble enstemmig vedtatt. Håland sitt endringsforslag fikk 1 stemme (Håland) og falt. FVA-047/09 VEDTAK: Strand kommune legger privat forslag til reguleringsplan, alt. 1 for en del av Øvre Barkved ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Øvre Barkvedvegen reguleres til privat felles avkjørsel i 5 m bredde og med 2 m fortau på østsiden. Det medtas byggegrense på 5 m fra vegkant, bortsett fra ved eksisterende bebyggelse som ligger nærmere. Stikkvegene reguleres til privat felles avkjørsel med snuplasser i enden. Minste radius i kryss økes til 6 m. Øverste lekeplass utvides i bredden til 9 m og flyttes en tomterekke mot sør. Det medtas reguleringsbestemmelse om universell utforming: Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området så langt som mulig ut fra det bratte terrenget. Universell utbygging innebærer at området kan brukes av alle uten spesialtilpasninger for enkelte grupper. Boliger skal være funksjonelle og prinsippene for universell utforming skal vektlegges. Det medtas reguleringsbestemmelse om rekkefølgekrav: Ny bebyggelse kan ikke oppføres i området før infrastrukturen er utbygd i samsvar med reguleringsplanen og fremtidig utbyggingsavtale. Vegforbindelsen frem til den kommunale delen av Spøtahaugen skal være opparbeidet i samsvar med gjeldende reguleringsplan før ny bebyggelse kan oppføres. Det medtas reguleringsbestemmelse om krav til utbyggingsavtale: Kommunen setter krav om utbyggingsavtale for anlegg som skal overtas av kommunen. Utbyggingsavtalen skal omfatte både anlegg i selve planområdet og nødvendig infrastrukturtiltak utenfor planområdet som adkomstveg og anlegg for overvannshåndtering. Jørpeland, Jan Leland rådmann

3 Vedlegg Dok.dato Tittel Privat planforslag.pdf Rådmannens forslag til endringer og nåværende plan.pdf 1. Sammendrag Eventuelle endringer i reguleringsplanen for Øvre Barkved må gradvis forbedre forholdene, spesielt for atkomst/vegløsning. Kommunen har ikke nå kapasitet til en totalendring av planen og utbygging av området. Private initiativ til delendringer og trinnvis utbygging kan derfor være alternativet. Dette er et slikt initiativ hvor en får redusert trafikken på den ikkeregulerte avkjørsel i Øvre Barkvedvegen samtidig med at ca 10 daa blir klargjort for ny bebyggelse. I forslaget får et areal på ca 14 daa flyttet sin regulerte atkomst til riksvegen fra foreløpig ikke opparbeidet kryss øst i planområdet til regulert og opparbeidet kryss ved Spøtahaugen vest i planområdet. Sett ut fra planens totale størrelse på over 200 daa er en slik endring ikke så vesentlig for fordelingen av trafikkmengden på de to kryss. En tilleggsfordel ved den foreslåtte endring er at 14 boliger, som i dag kjører på den ikke-regulerte avkjørsel i Øvre Barkvedvegen, vil bli overført til det regulerte kryss ved Spøtahaugen. Prisen for dette er imidlertid at den nåværende bratte veg vil bli regulert som permanent atkomst for planområdet. Trafikk fra et mindre antall boliger må inntil videre likevel benytte den eksisterende avkjørsel. Den foreslåtte planendringen vil ikke vanskeliggjøre mulighetene for en bedre permanent løsning for disse boligene gjennom en justering av planen langs riksvegen på et senere tidspunkt. Da det til enhver tid må være regulert atkomst til alle berørte eiendommer vil rådmannen anbefale at alt. 1 legges ut til offentlig ettersyn med visse endringer slik det fremgår av forslag til vedtak. 2. Fakta Oppstart av reguleringsarbeid varslet Planforslag mottatt Lover, forskrifter, rundskriv Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens kap.vii. 4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak Hele området inngår i dag i reguleringsplanen for Barkved fra I denne planen har området regulert atkomst fra to sider, hhv fra Spøtahaugen i vest og fra planlagt veg i øst. Bare en del av atkomsten fra Spøtahaugen er opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen. Området har i dag atkomst fra Øvre Barkvedvegen og det ikke-regulerte kryss med riksvegen. Store deler av denne armen av Øvre Barkvedvegen er regulert til gangveg i dagens plan, men har alltid vært privat atkomstveg til eiendommene langs den. 5. Innkomne uttalelser Fra forhåndsvarselet foreligger følgende uttalelser. Forslagsstiller har kommentert uttalelsene i planbeskrivelsen: NVE viser til at erfaringsmessig kan utbygging i hellende terreng på Jørpeland være utfordrende i forhold til overvann. Planarbeidet må vurdere hvilke konsekvenser utbygging vil få og hvilke avbøtende tiltak som er nødvendig.

4 Statens vegvesen har to uttalelser. Først at hele området på Øvre Barkved måtte med i ny plan for å få vurdert gode internløsninger basert på to avkjørsler fra riksveg 13. Kommunen hadde visse kommentarer til uttalelsen og vegvesenet har nå akseptert utbygging under visse forutsetninger. Fylkeskommunens kulturseksjon har ikke spesielle merknader til forslaget, men viser til veilederen Estetikk i plan- og byggesaker som en ramme for planarbeidet. Fylkeskommunens regionalplanseksjon har kommentarer i forhold til barn og unge/grønnstruktur, landskapsestetikk, ROS-analyse og universell utforming. Barnerepresentanten har følgende uttalelse: BR har vært på befaring i området. BR mener det er viktig at friareal, ikke blir redusert, noe som uttrykkelig er understreket i Rikspolitiske retningslinjer for barn/unge kap 5, Krav til fysisk utforming : I dette området vil det bli en tettere bebyggelse med økt behov for leke/fri-areal for barn. Selv om reduksjonen av friområde i denne saken er liten, ønsker BR å minne krav i RPR. d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt. Lekeplassen kommer nær veien og utbygger bør sørge for god sikring av lekeområdet. Friområdene blir i den planlagte reguleringen fordelt på 2 små områder. Beliggenheten av disse områdene gjør at det blir mulig for forskjellige typer lek og aktiviteter. Ett forholdsvis flatt område, med de muligheter denne tomten gir, og ett skrått område, som kan bli til akebakke om det er ønskelig, som i dag er med trær. Lekeplassene kan på denne måte gi muligheter for forskjellige typer lek for vinter og sommer. I tillegg er det muntlige henvendelser fra enkeltpersoner som forslagsstiller har referert og kommentert i planbeskrivelsen. 6. Alternative løsninger med konsekvenser Alt.1: Planforslaget er innsendt i to alternativer. Forvaltningsutvalget kan legge ett av disse eller begge ut til offentlig ettersyn, eventuell med endringer utvalget ønsker. Alt. 2: Planforslaget avvises og eksisterende plan opprettholdes. Forslagsstiller kan i tilfelle kreve spørsmålet om videre behandling forelagt kommunestyret. 7. Vurdering og konklusjon Behov for regulering Bl.a. på grunn av manglende opparbeiding av regulerte vegatkomster fra riksvegen er det i praksis byggestopp på denne delen av Barkved. Planen er fra 1977 og det bør bare av den grunn vurderes om det kan være aktuelt med endringer. I tillegg er deler av området i kommuneplanen vurdert som aktuell for en viss fortetting. Ideelt sett bør hele planen på oversiden av riksvegen revideres under ett, et arbeid som er svært omfattende og som kommunen ikke har kapasitet til nå. Et alternativ er private initiativ til trinnvis utbygging, som i tilfelle må tilpasses en helhet for området. Slik situasjonen er, vil rådmannen støtte slike forslag under forutsetning av at de gradvis forbetrer de reguleringsmessige forholdene og til enhver tid tilpasser seg den resterende delen av eksisterende plan.

5 Dette planforslag er et slikt initiativ, hvor en får redusert trafikken på den ikke-regulerte avkjørsel til Øvre Barkvedvegen samtidig med at ca 10 daa blir klargjort for ny bebyggelse. Tetthet Det er i dag regulert ca 8 tomter i planområdet som inkl. veg og friområde er på ca 12 daa. I kommuneplanen er området vist som område for hhv moderat og sterkere fortetting. I planforslaget er det 14 tomter og et noe redusert friområde. Det er en stor prosentvis økning selv om boligtettheten pr daa ikke er spesielt stor. Dersom kommunen velger å regulere denne bratte delen av Øvre Barkvedvegen til atkomstveg for området vurderer rådmannen likevel at tettheten er akseptabel, det vil ikke være ønskelig med alt for stort antall boliger på denne vegen. Atkomst fra riksvegen og tilpasning til eksisterende plan Nåværende plan har som hovedgrep to hovedavkjørsler fra riksvegen: Spøtahaugen i vest og ny veg helt øst i planområdet. Vegsystemet er ikke opparbeidet og eksisterende avkjørsler som ikke er regulert fungerer i dag som atkomst for store deler av planområdet. Det er ikke regulert gjennomkjøring mellom det vestre og østre område og store deler av Øvre Barkvedveg, som alltid har vært atkomst til de tilgrensende boligeiendommer, er regulert til gangveg. Spøtahaugen er opparbeidet på en del av strekningen og forutsettes av forslagsstiller videreført etter nåværende reguleringsplan frem til planområdet. Regulert atkomst fra øst er ikke opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen. Etter hovedplaner for fremtidig ringveg på Jørpeland vil ny ringveg tilknyttes riksvegen i dette område slik at den østligste atkomst uansett må tilpasses ny ringveg. At området, som i dag har regulert atkomst mot øst, vil få endret dette slik at det blir tilknyttet Spøtahaugen vurderer rådmannen ikke som en stor endring i det totale bildet. Ved revisjon av planen for Øvre Barkved må det uansett regnes med at det vil bli regulert for flere boliger og dermed for større trafikk på de to hovedavkjørslene. Endringen vil likevel svekke finansieringsgrunnlaget for ny veg fra øst; dette må det finnes en avklaring på i utbyggingsavtalen. Forslaget er utformet i to alternativer: Alt. 1 er tilpasset nåværende plan slik at nåværende avkjørsel til riksvegen i teorien kan stenges. All trafikk som kommer fra vest og nord på Øvre Barkvedvegen overføres til Spøtahaugen. I praksis vil de eiendommer som ligger på den vestre arm av Øvre Barkvedvegen få en betydelig lengre veg til riksvegen enn i dag hvor de kjører rett ut i det ikke-regulerte krysset. En omveg som i tillegg har en høydeforskjell på ca 20 m. For nærmiljøet er dette en klar ulempe og også for trafikksikkerheten kan det stilles spørsmål om 500 m ekstra kjøring i et boligfelt er mer trafikksikkert enn en ekstra avkjørsel til riksvegen på et sted hvor det er god frisikt, men litt for stor stigning. Vegvesenet er imidlertid så langt klare på at det ikke må være mer enn to hovedavkjørsler til denne delen av Øvre Barkved, men åpner for at krysset fortsatt kan være åpnet, men at all trafikk fra nye boliger må kanaliseres til de regulerte kryss. En øyeblikkelig stenging av krysset i Øvre Barkvedvegen vil også medfører at hele boligområdet øst for krysset vil få en vesentlig dårligere atkomst enn i dag da den enten må helt inn til Tuåna eller til det regulerte kryss øst i planområdet (øst for gn 43/79) som da må opparbeides. Alt. 2 har regulert kjørende trafikk mot Spøtahaugen bare for den del av området som ligger mer enn ca 100 m fra riksvegen. I det bratte partiet ca 100 m fra riksvegen er det foreslått kun en gangforbindelse. Dette betyr at boligene på den vestre arm av Øvre Barkvedvegen ikke kan kjøre opp og mot vest til Spøtahaugen slik dagens reguleringsplan forutsetter, men må få regulert en alternativ atkomst til riksvegen, enten det nåværende, ikke-regulerte kryss som vegvesenet ønsker stengt eller forbindelse videre mot øst. Begge disse alternativene eksisterer fysisk i dag, men de er ikke regulert. Parallellvegen bør i tilfelle trekkes lenger fra riksvegen.

6 Av flere grunner vurderes dette som bedre miljømessig med kortere avstand til overordnet veg, men for at dette alternativ skal kunne gjennomføres må planområdet utvides til også å omfatte atkomst til de eksisterende boliger ved riksvegen. Vegvesenet har akseptert at det bare er de nye boligene som overføres til Spøtahaugen, men om en bare regulerer alt. 2 vil flere boliger stå uten regulert atkomst selv om dagens ikkeregulerte atkomst fortsatt kan anvendes. Rådmannen kan ikke anbefale en slik løsning. Problemstillingen har vært drøftet med forslagsstiller som er klar over situasjonen, men ser det som et for omfattende planarbeid for de private interesser i selve planområdet. Rådmannen vurderer langt på veg alt. 2 som det beste med tanke på den interne trafikk selv om trafikk fra et mindre antall boliger inntil videre vil måtte benytte den eksisterende avkjørsel til Øvre Barkvedvegen. For at ikke en rekke boliger skal bli uten regulert atkomst må planområdet da utvides med større deler av Øvre Barkvedvegen. Da må det også vurderes om det skal reguleres egen gang- og sykkelveg langs riksvegen slik det for eksempel nettopp er gjort det ved revisjon av en del av reguleringsplanen på Barka, med andre ord en nok så omfattende og kanskje langvarig prosess. Det foreslåtte alt. 1 vil sikre alle boliger regulert atkomst, men på en måte som ikke er optimal. Alternativet vanskeliggjør imidlertid ikke mulighetene for en bedre permanent løsning for boligene nær riksvegen gjennom en justering av planen her på et senere tidspunkt. Kommunalteknikk Veg Et hovedspørsmål ved omregulering av del av Øvre Barkvedvegen fra gangveg til kjøreveg er om den store stigning gjør en slik endring ønskelig, eller om en fortsatt skal arbeide mot at gjennomføre gjeldende reguleringsplan med atkomst fra noe mindre bratte veger fra hhv øst og vest. På store deler av vegen er stigningen rundt 1:7. Denne stigning kan det ikke gjøres mye med da vegen må følge terrenget og tilpasses eksisterende avkjørsler. Stigningen er vesentlig mer enn det som ellers aksepteres for nye kommunale veger, dvs 12,5 % tilsvarende 1:8 og rådmannen vil foreslå at den i tilfelle reguleres som privat, felles avkjørsel på linje med stikkvegene. Vegen er i dag privat og har privat vedlikehold. Slik sett vil det ikke vil bli endringer i forhold til dagens situasjon, bortsett fra at vegen vil bli utvidet og få mer trafikk. Også den øverste boligvegen er foreslått som kommunal veg. På linje med resten av vegene, bortsett fra hovedforbindelse mot vest som også i dag er regulert til offentlig veg, vil en foreslå at denne reguleres som privat felles avkjørsel slik de to andre. På disse stikkvegene, som bare er 4 m, er det ikke forslått snuplasser. Med tanke på universell utforming og best mulig tilgjengelighet vil rådmannen foreslå at også disse blir regulert med snuplasser. Minste radius i kryss er foreslått til 4 m. Rådmannen vil anbefale at den økes til minst 6 m for bedre fremkommelighet, også med større biler. Fortau Det er ikke i forslaget og heller ikke i dagens reguleringsplan regulert fortau langs noen av vegene på Øvre Barkved. I 1977 var dette sikkert et mindre påaktet tema, men spørsmålet er aktualisert både på grunn av økt antall boliger og økt biltrafikk til hver enkelt bolig. Rådmannnen vil anbefale at det reguleres fortau langs østsiden av Øvre Barkvedvegen. Denne vegen er foreslått regulert i en bredde på 5,5 m. Den kan reduseres til 5 m kjøreveg pluss 2 m fortau. Byggegrense Det er ikke foreslått byggegrenser på deler av Øvre Barkvedvegen. Rådmannen vil anbefale at planen utvides til 5 m på siden av vegen for å regulere byggegrense her, med unntak for den bebyggelse som allerede ligger nærmere vegen enn 5 m. Vannforsyning

7 Brannvesenet bemerker at det ikke er tilfredsstillende brannvannforsyning i området. Det er tilfredsstillende forsyning frem til nedre kant av feltet slik at eksisterende vannledninger i området må oppdimensjoneres. Bidrag til dette må medtas i utbyggingsavtalen. Overvann Det er kapasitet på eksisterende anlegg for overvannshåndtering ned til riksvegen, men på nedsiden av denne må anlegg oppdimensjoneres. Bidrag til dette og til gjennomført oppdimensjonering av ledningsnett ovenfor riksvegen må medtas i utbyggingsavtalen. ROS-analyse Utbygger har foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse / skjema for miljøkonsekvenser for planen. Analysen viser at planen medfører relativ liten risiko eller uønskede miljøkonsekvenser. Rådmannen har likevel enkelte kommentarer til enkelte tema og forslag til visse endringer i planen slik det fremgår av forslag til vedtak. Barn og unge Den nåværende regulerte, men ikke opparbeidete felles lekeplass på gn 43/14, er på ca 680 m² I forslaget er den endret til to mindre plasser på til sammen vel 600 m². i litt brattere terreng. I utgangspunktet vil den nåværende lekeplass være godt egnet, den er i tillegg så pass flat at det kan være mulig med en mindre balløkke. Administrasjonen har imidlertid tidligere signalisert at den kan vurderes flyttet innen området, dersom en finner en tilnærmet like god løsning og totalarealet blir det samme. Den foreslåtte deling av arealet er ikke optimal, men kan aksepteres dersom det blir god skjerming mot vegen og den øverste del utvides til 10 m i bredden; denne delen bør i tilfelle også flyttes til nedsiden av vegen hvor terrenget er mindre bratt og hvor det er større totalbredde. Det er ikke i planområdet registrert spesielle forhold i barnetråkk-registreringen. Rådmannen vurderer likevel at gangtrafikken langs riksvegen, som også er skoletrafikk, på sikt må utbedres slik at en får en bedre og tryggere løsning enn dagens fortau. Dette ligger imidlertid utenfor planområdet, men kan medtas dersom alt. 2 velges og utvides med deler av Øvre Barkvedvegen. Universell utforming Det er ikke foreslått spesielle bestemmelser om universell utforming. Rådmannen vil anbefale at følgende medtas i bestemmelsene: Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området så langt som mulig ut fra det bratte terrenget. Universell utbygging innebærer at området kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkelte grupper. Boliger skal være funksjonelle og prinsippene for universell utforming skal vektlegges. Andre forhold En reguleringsplan er et verktøy for mer enn å fastsette selve arealbruken. Bestemmelsene kan også fastlegge rekkefølgekrav og gi rammer for omfang og innhold i utbyggingsavtale for området. Som utbyggingsområde må større deler av Øvre Barkved ses under ett, i alle fall de deler som har samme avkjørsel til riksvegen. Også en fremtidig oppgradering av riksvegen med gang- og sykkelveg må vurderes som et tiltak hvor hele Øvre Barkved må bidra, også det nå aktuelle delområde, selv om det ikke grenser til riksvegen. Rådmannen vil foreslå at det medtas følgende bestemmelser: Utbyggingsavtale Kommunen setter krav om utbyggingsavtale for anlegg som skal overtas av kommunen. Utbyggingsavtalen skal omfatte både anlegg i selve planområdet og nødvendig infrastrukturtiltak utenfor planområdet som adkomstveg og anlegg for overvannshåndtering. Rekkefølgekrav

8 Ny bebyggelse kan ikke oppføres i området før infrastrukturen er utbygd i samsvar med reguleringsplanen og fremtidig utbyggingsavtale. Vegforbindelsen frem til den kommunale delen av Spøtahaugen skal være opparbeidet i samsvar med gjeldende reguleringsplan før ny bebyggelse kan oppføres. Konklusjon Eventuelle endringer i reguleringsplanen for Øvre Barkved må gradvis forbedre forholdene, spesielt for atkomst/vegløsning. Kommunen har ikke nå kapasitet til en totalendring av planen og utbygging av området. Private initiativ til delendringer og trinnvis utbygging kan derfor være alternativet. Dette er et slikt initiativ hvor en får redusert trafikken på den ikkeregulerte avkjørsel i Øvre Barkvedvegen samtidig med at ca 10 daa blir klargjort for ny bebyggelse. I forslaget får et areal på ca 14 daa flyttet sin regulerte atkomst til riksvegen fra foreløpig ikee opparbeidet kryss øst i planområdet til regulert og opparbeidet kryss ved Spøtahaugen vest i planområdet. Sett ut fra planens totale størrelse på over 200 daa er en slik endring ikke så vesentlig for fordelingen av trafikkmengden på de to kryss. En tilleggsfordel ved den foreslåtte endring er at 14 boliger, som i dag kjører på den ikke-regulerte avkjørsel i Øvre Barkvedvegen, vil bli overført til det regulerte kryss ved Spøtahaugen. Prisen for dette er imidlertid at den nåværende bratte veg vil bli regulert som permanent atkomst for planområdet. Trafikk fra et mindre antall boliger må inntil videre likevel benytte den eksisterende avkjørsel. Den foreslåtte planendringen vil ikke vanskeliggjøre mulighetene for en bedre permanent løsning for disse boligene gjennom en justering av planen langs riksvegen på et senere tidspunkt. Da det til enhver tid må være regulert atkomst til alle berørte eiendommer vil rådmannen anbefale at alt. 1 legges ut til offentlig ettersyn med visse endringer slik det fremgår av forslag til vedtak. Rådmannen er forøvrig enig med vegvesenet om at prinsippet med to hovedavkjørsler opprettholdes. Enkelte boliger langs riksvegen kan imidlertid bare med svært store inngrep få flyttet nåværende avkjørsler til disse to avkjørsler. Når det gjelder den regulerte del av Øvre Barkvedvegen som ligger som parallellveg til riksvegen på en strekning på ca 60 m vest for det ikke-regulerte kryss er kommunen enig i at den på sikt bør flyttes mot nord slik at det kan reguleres plass for en gang- og sykkelveg til erstatning for dagens fortau. Dette er et forhold kommunen ikke ser behov for å medta i det igangsatte arbeid, men et forhold som må løses i en egen plan for en lengre strekning, og da ses i sammenheng med endelig stenging av avkjørselen. Umiddelbart ser en løsning hvor vegen føres til den regulerte avkjørsel øst i planområdet ut for å kunne være bra, da en derved for en kortest mulig veg for de aktuelle tomter før de er på riksvegen, men det er foreløpig ikke igangsatt planarbeid her. Planområdets eventuelle økonomiske bidrag til en slik gang- og sykkelveg vil bli et tema i utbyggingsavtalen på linje med andre tiltak utenfor planområdet. Forslag til endringer er skissert på vedlagte kart av alt. 1.

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 010/10 Forvaltningsutvalget 18.02.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FJELLTUNVEGE Hans Erik Schultz 09/1143 10/378 N DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 068/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 038/11 Kommunestyret 21.09.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Skarbekken, Hans Erik Schultz 10/566 Øvre

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 110/10 Forvaltningsutvalget 02.12.2010 051/10 Kommunestyret 15.12.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/19552

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 033/10 Forvaltningsutvalget 22.04.2010 009/10 Kommunestyret 28.04.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post NOTVIK Hans Erik Schultz 08/2103 09/24027

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 068/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/6151 REGULERINGSPLAN FOR TO PARSELLER

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 067/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 033/10 Kommunestyret 08.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/13751

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 099/14 Forvaltningsutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 099/14 Forvaltningsutvalget PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Åge Eivind Aslaksen 1130201406 14/1530 Saksnr Utvalg Type Dato 099/14 Forvaltningsutvalget PS 20.11.2014 Plan 1130201406 Detaljplan for Klippen - nytt skolebygg

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 09/4460 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOLME - GARASJEANLEGG VED HANS AANRUDS VEG Saksbehandler: Jakob Norstad Arkiv: HRENR 26 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget

Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 15/16 Forvaltningsutvalget Kvinesdal kommune Detaljregulering for Øyebergan - endring 1-1.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372015005 2015/1037 1424/2016 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 026/11 Forvaltningsutvalget 17.03.2011 008/11 Kommunestyret 13.04.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Hyttefelt Kvalvåg Hans Erik Schultz 09/1504

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 10/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMREGULERING FRA FRIAREAL TIL BOLIGTOMT GAMLE KRINGSJÅVEG 33 - GNR. 48/1 - STEIN ROGER ENG / ERIK A SKÅRSETH Saksbehandler: Anders Breili Arkiv: HEIGB

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 073/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 039/11 Kommunestyret 21.09.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Kaibakken på Hans Erik Schultz 10/242

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 4/17 Driftsutvalget /17 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. 4/17 Driftsutvalget /17 Kommunestyret Audnedal kommune Arkivsak: 2015/368-31 Arkiv: L12 Dato: 06.02.2017 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/17 Driftsutvalget 14.02.2017 4/17 Kommunestyret 02.03.2017 Godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-298, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 06/2841-14 JournalpostID: 08/18503 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298 Saksgang:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: :2006/510-67 Saksbehandler: :JHO Dato: 02.03.2012 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/12 Plan- og Bygningsrådet 16.03.2012 29/12

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 49/ /159 Detaljplan for Rimstadbukta boligfelt - høring og offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 49/ /159 Detaljplan for Rimstadbukta boligfelt - høring og offentlig ettersyn Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 156020090000 Arkivsaksnr: 2012/1502-34 Saksbehandler: Per Gunnar Løset Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 49/2013

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: HRENR 26 09/4460-12 Dato: 02.10.2012 OMBYGGING AV GARASJEANLEGG I HANS AANERUDS VEG - OMREGULERING AV FRIOMRÅDER - OFFENTLIG ETTERSYN... &&&

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS. Arkiv: Objekt: Mindre reguleringsendring Hortemo, Gnr. 104 Bnr. 84 Hortemo Ringv 23

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS. Arkiv: Objekt: Mindre reguleringsendring Hortemo, Gnr. 104 Bnr. 84 Hortemo Ringv 23 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 20.01.2011 005/11 SVS Saksansv.: Svein Sunde Arkiv: Objekt: K2-L12 Arkivsaknr.: 10/1186-3 Mindre Hortemo,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes

Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Planbeskrivelse 2045 Reguleringsplan for Nordre Liknes Arkivsak: 10/2272 Arkivkode: PLANR 2045 Sakstittel: PLAN 2045 - REGULERINGSPLAN FOR NORDRE LIKNES - GNR/BNR 19/2 Utgivelsesdato: 09.05.2011 Utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0049/05 Komite Plan-plansak 06.04.2005 PS 0017/05 Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg 09.05.2005 PS 0085/05 Komite Plan-plansak 15.06.2005

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-1121.0402.00, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 09/1831-16 JournalpostID: 10/5986 Saksbeh.: Margrete Skålvik PLAN 1121.0402.00: OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/3980-28 SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HOEL ØSTRE Saksbehandler: Geir Cock Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/09 HAMAR FORMANNSKAP 24.06.2009 67/10 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING

LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 12/00377-9 Saksbehandler Mona Helene Larsen LUNDERÅSEN VEST B14, 2. GANGS BEHANDLING Oppsummering: Felt B14 på Lunderåsen vest er regulert til bolig, men må detaljreguleres før utbygging.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Breivikhaugen, Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 10.4.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 27.08.2015 040/15 KCJ. 110/164 Objekt: Mindre endring av reguleringsplan Vestmovegen 1 gnr. 110 bnr.

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 27.08.2015 040/15 KCJ. 110/164 Objekt: Mindre endring av reguleringsplan Vestmovegen 1 gnr. 110 bnr. SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 27.08.2015 040/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: 110/164 Objekt: GBR- Arkivsaknr.: 15/538-11

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2011/68 Arkivkode: REG398 Saksbehandler: Jens Martin Langkaas Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 29/17 Utvalg for teknikk og utvikling 29.06.2017 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 021/

ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 021/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/1290-70 L12 Vår saksbehandler: Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT ULBERG VEST - VEDTAK Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012

Saksnr: Utvalg: Dato: 110/11 Forvaltningsutvalget 08.09.2011 74/12 Forvaltningsutvalget 28.06.2012 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faråsen, planid 10372009009-2. gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372009009 2008/334 3428/2011 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer