Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 13:45 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H), Peder Ingolf Grønnestad (Sp) Anders Føreland (Ap) for Solveig Robstad (Ap) Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, Rune Iveland. Kommunalsjef Aslak Wegge Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 130/14 11/ /14 12/ Gnr/bnr 23/315, 507, Ringvegen 1 og 3 - detaljregulering Gnr/bnr 23/421 og Bruvegen 3 og 5 - detaljregulering /14 14/ Gnr/bnr 93/140 - Hogganfetveien 18 - søknad om 7 1

2 133/14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 13/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ tilbygg på eksisterende fritidsbolig Gnr/bnr 23/602 - Moseidmoen Idrettsplass - vedrørende søknad om oppføring av plasthall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 56/105 - søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Gnr/bnr 79/6, Hægeland - søknad om fradeling av to boligtomter og tillatelse til oppretting av ny grunneiendom Gnr/bnr 52/2, Horrisland - søknad om deling og dispensasjon fra LNF-formål for utvidelse av grunnarealet til to boligtomter Gnr/bnr 55/4, Sandrip - søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra LNF-formål Gnr/bnr 3/3 - Vennesla kommune - Søknad om konsesjon på erverv av lakserett. Gnr/bnr 84/2 og 3, Haugland Gård - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Vennesla kommune /14 14/ Gnr/bnr 2/7 - krav om dekning av sakskostnader /14 14/ Adressetildeling Utsognvegen /14 14/ Adressetildeling - Egelandsaa /14 14/ /14 14/ /14 13/ Gnr/bnr 6/101 og 6/417 - forespørsel om politisk råd vedrørende byggetiltak i Graslia Gnr/bnr 5/180 m.fl. Dalevegen 12, klage på dispensasjon om brøyting av siste del av Dalevegen Gnr/bnr 13/1 - Bjortjønn Leirduebane - Klage på vedtak om kommunal brøyting av privat veg /14 14/ Renovasjonsgebyr /14 14/ VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR /14 14/ Budsjett og økonomiplan

3 Referatsaker 11/14 14/ Omfordeling av SMIL - midler Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 3

4 Saker til behandling 130/14 Gnr/bnr 23/315, 507, Ringvegen 1 og 3 - detaljregulering 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: Behandling i møtet: Bygg- og miljøutvalget godkjenner detaljregulering for gnr/bnr 23/315, 507, Ringvegen 1 og 3, datert , med bestemmelser datert Utvalget foretok befaring før behandling av saken. Forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) Bygg- og miljøutvalget godkjenner ikke forslaget til detaljregulering. Planforslaget må justeres slik at støykrav kan oppfylles uten bruk av støyskjerm. Votering: Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget godkjenner ikke forslaget til detaljregulering. Planforslaget må justeres slik at støykrav kan oppfylles uten bruk av støyskjerm. 4

5 131/14 Gnr/bnr 23/421 og Bruvegen 3 og 5 - detaljregulering 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir sin foreløpige tilslutning til framlagt detaljregulering for Bruvegen 3 og 5 m.fl. d , på vilkår om følgende endringer: - Rabatt langs Bruvegen forskyves mot syd for å gi nødvendig plass til sykkelfelt. - Det reguleres inn et 2,5 m bredt fortau langs Stemhei + 1, 5 m til annet vegformål, med utgangspunkt i eksisterende formålsgrense for vegformål. Parkeringsplasser justeres etter dette. - Antall leiligheter tilpasses antall tilgjengelige P-plasser. - Byggegrenser i område for Småhusbebyggelse fjernes. - Det avsettes areal til renovasjonsanlegg. - Det settes rekkefølgebestemmelse om støyskjerming, samt de forhold som statens vegvesen påpeker. 2 Revidert planforslag sendes eier av gnr/bnr 23/376 - Stemhei 4 til uttalelse med frist 3 uker. Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken. Forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) Forslaget til detaljreguleringsplan justeres, slik at blokk opp langs veien til Stemhei tas ut. Dette bygget/arealet utsettes og vurderes eventuelt i en fremtidig regulering for en større del av Moseidmoen. Planforslaget justeres og avgrenses i tråd med dette, og merknader i rådmannens saksfremlegg knyttet til bygget langs Bruvegen justeres inn før nytt utlegg til offentlig ettersyn. Forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap) Forslaget til detaljreguleringsplan justeres, slik at blokk opp langs veien til Stemhei tas ut. Planforslaget justeres og avgrenses i tråd med dette, og merknader i rådmannens saksfremlegg knyttet til bygget langs Bruvegen justeres inn før nytt utlegg til offentlig ettersyn. 5

6 Votering: Det ble først justert over forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap). Dette forslaget falt med 3 stemmer (Ap) mot 6 stemmer (Krf, H, Frp, Sp) Det ble deretter votert over forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Ved votering ble forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Forslaget til detaljreguleringsplan justeres, slik at blokk opp langs veien til Stemhei tas ut. Dette bygget/arealet utsettes og vurderes eventuelt i en fremtidig regulering for en større del av Moseidmoen. Planforslaget justeres og avgrenses i tråd med dette, og merknader i rådmannens saksfremlegg knyttet til bygget langs Bruvegen justeres inn før nytt utlegg til offentlig ettersyn. 6

7 132/14 Gnr/bnr 93/140 - Hogganfetveien 18 - søknad om tilbygg på eksisterende fritidsbolig. 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i Plan og bygningsloven 19-2 gir Vennesla kommune dispensasjon til oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr/bnr 93/140 som omsøkt. Vedtakets begrunnelse fremgår av saksfremstillingen. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. Med hjemmel i Plan og bygningsloven 19-2 gir Vennesla kommune dispensasjon til oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr/bnr 93/140 som omsøkt. Vedtakets begrunnelse fremgår av saksfremstillingen. 7

8 133/14 Gnr/bnr 23/602 - Moseidmoen Idrettsplass - vedrørende søknad om oppføring av plasthall. Tiltakshaver: Vennesla kommune 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl 20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av plasthall til idrettsfritidsordning fra enhet for park og idrett. Begrunnelse følger av saksutredningen. 2 Administrasjonen bes om å følge opp videre behandling av søknaden. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget godkjenner med hjemmel i pbl 20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av plasthall til idrettsfritidsordning fra enhet for park og idrett. Begrunnelse følger av saksutredningen. 2 Administrasjonen bes om å følge opp videre behandling av søknaden. 8

9 134/14 Gnr/bnr 56/105 - søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan og reguleringsbestemmelser som omsøkt. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan og reguleringsbestemmelser som omsøkt. 9

10 135/14 Gnr/bnr 79/6, Hægeland - søknad om fradeling av to boligtomter og tillatelse til oppretting av ny grunneiendom 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: Votering: 1. I medhold av jordloven 9 gis det tillatelse til omdisponering av fulldyrka jord for opparbeidelse av en kombinert landbruks- og atkomstveg til omsøkte boligtomter som omsøkt. 2. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av to parseller på inntil 2 daa. hver fra gnr/bnr 79/6. Formålet er boligtomter for oppføring av enebolig med en boenhet, og garasje. 3. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1, jf. 26-1, gis det tillatelse til oppretting av to nye grunneiendommer på inntil 2 daa. hver på gnr/bnr 79/6 på følgende vilkår. Tilknytning til infrastruktur, slik som vannforsyning jf. PBL 27-1, avløp jf. PBL 27-2, atkomst jf. 27-4, samt byggegrunn, miljøforhold mv, jf. PBL 28-1 må være sikret før deling kan rekvireres og ny grunneiendom opprettes. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av jordloven 9 gis det tillatelse til omdisponering av fulldyrka jord for opparbeidelse av en kombinert landbruks- og atkomstveg til omsøkte boligtomter som omsøkt. 2. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av to parseller på inntil 2 daa. hver fra gnr/bnr 79/6. Formålet er boligtomter for oppføring av enebolig med en boenhet, og garasje. 3. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1, jf. 26-1, gis det tillatelse til oppretting av to nye grunneiendommer på inntil 2 daa. hver på gnr/bnr 79/6 på følgende vilkår. Tilknytning til infrastruktur, slik som vannforsyning jf. PBL 27-1, avløp jf. PBL 27-2, atkomst jf. 27-4, samt byggegrunn, miljøforhold mv, jf. PBL 28-1 må være sikret før deling kan rekvireres og ny grunneiendom opprettes. 10

11 136/14 Gnr/bnr 52/2, Horrisland - søknad om deling og dispensasjon fra LNFformål for utvidelse av grunnarealet til to boligtomter 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av inntil 995 m² ekstra grunnareal for hver av de to boligtomtene, slik at hver tomt blir på inntil 1995 m². Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket bort. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformål for å utvide grunnarealet ved oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2. Formålet er oppføring av en enebolig og en garasje på hver tomt. For tomt «2» tillates ikke ny grunneiendom eller bebyggelse nærmere enn 15 meter fra dyrka jord. 3. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1, jf gis det ved oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2 tillatelse til å utvide grunnarealet til inntil 1995 m² for hver tomt, på følgende vilkår. Tilknytning til infrastruktur, slik som vannforsyning jf. PBL 27-1, avløp jf. PBL 27-2, og atkomst jf. PBL 27-4 må være sikret før deling kan rekvireres. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gis det samtykke til fradeling av inntil 995 m² ekstra grunnareal for hver av de to boligtomtene, slik at hver tomt blir på inntil 1995 m². Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt, faller samtykket bort. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformål for å utvide grunnarealet ved oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2. Formålet er oppføring av en enebolig og en garasje på hver tomt. For tomt «2» tillates ikke ny grunneiendom eller bebyggelse nærmere enn 15 meter fra dyrka jord. 11

12 3. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1, jf gis det ved oppretting av to nye grunneiendommer på gnr/bnr 52/2 tillatelse til å utvide grunnarealet til inntil 1995 m² for hver tomt, på følgende vilkår. Tilknytning til infrastruktur, slik som vannforsyning jf. PBL 27-1, avløp jf. PBL 27-2, og atkomst jf. PBL 27-4 må være sikret før deling kan rekvireres. 12

13 137/14 Gnr/bnr 55/4, Sandrip - søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra LNF-formål 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformål gjeldende oppretting av ny grunneiendom med formål tilleggsareal til gnr/bnr 55/25, samt oppføring av en garasje. Følgende vilkår stilles: Garasjen plasseres slik at det medfører minst mulig driftsmessige ulemper for bruk av beite og traktorveg i området. Garasjen oppføres innenfor kommuneplanens bestemmelse Eier av kraftlinja i området skal kontaktes for en sikkerhetsvurdering/tillatelse før eventuelt byggearbeid tillates. 2. Innen for rammene av dispensasjonsvedtaket i pkt 1. gis i medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 og 26-1 tillatelse til oppretting av ny grunneiendom som omsøkt. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av Plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformål gjeldende oppretting av ny grunneiendom med formål tilleggsareal til gnr/bnr 55/25, samt oppføring av en garasje. Følgende vilkår stilles: Garasjen plasseres slik at det medfører minst mulig driftsmessige ulemper for bruk av beite og traktorveg i området. Garasjen oppføres innenfor kommuneplanens bestemmelse Eier av kraftlinja i området skal kontaktes for en sikkerhetsvurdering/tillatelse før eventuelt byggearbeid tillates. 2. Innen for rammene av dispensasjonsvedtaket i pkt 1. gis i medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 og 26-1 tillatelse til oppretting av ny grunneiendom som omsøkt. 13

14 138/14 Gnr/bnr 3/3 - Vennesla kommune - Søknad om konsesjon på erverv av lakserett 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av konsesjonsloven av gis Tor Erik Mathisen, Venneslavegen 223, 4700 Vennesla, konsesjon på erverv av lakserett som ligger under gnr/bnr 3/3 til en kjøpesum av kr ,- Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av konsesjonsloven av gis Tor Erik Mathisen, Venneslavegen 223, 4700 Vennesla, konsesjon på erverv av lakserett som ligger under gnr/bnr 3/3 til en kjøpesum av kr ,- 14

15 139/14 Gnr/bnr 84/2 og 3, Haugland Gård - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i Vennesla kommune 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av konsesjonsloven av , gis Inger Liv R. Thoresen og Alv Vinjerui, Nyberg, 4720 Hægeland konsesjon på erverv av gnr/bnr 84/2 og 3, Haugland Gård til en pris av kr ,- 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt. Det innebærer at eiendommen må bebos innen ett år og være bebodd i minst 5 år i sammenheng, jf. konsesjonsloven 6. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av konsesjonsloven av , gis Inger Liv R. Thoresen og Alv Vinjerui, Nyberg, 4720 Hægeland konsesjon på erverv av gnr/bnr 84/2 og 3, Haugland Gård til en pris av kr ,- 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt. Det innebærer at eiendommen må bebos innen ett år og være bebodd i minst 5 år i sammenheng, jf. konsesjonsloven 6. 15

16 140/14 Gnr/bnr 2/7 - krav om dekning av sakskostnader 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget tilkjenner Thomas Skomedal kr ,- for kostnader knyttet til klagesak 104/14. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forvaltningsloven 36. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget tilkjenner Thomas Skomedal kr ,- for kostnader knyttet til klagesak 104/14. Vedtaket er fattet med hjemmel i Forvaltningsloven

17 141/14 Adressetildeling Utsognvegen 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Med hjemmel i matrikkelforskriftens 51 første ledd tildeles fylkesveg 107 fra krysset mot riksveg 9 Setesdalsvegen til kommunegrensa mot Songdalen, adressenavnet Utsognvegen. 2 Ved en fremtidig nummerering fortsetter Vennesla kommune nummereringen som er etablert i Songdalen kommune. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Med hjemmel i matrikkelforskriftens 51 første ledd tildeles fylkesveg 107 fra krysset mot riksveg 9 Setesdalsvegen til kommunegrensa mot Songdalen, adressenavnet Utsognvegen. 2 Ved en fremtidig nummerering fortsetter Vennesla kommune nummereringen som er etablert i Songdalen kommune. 17

18 142/14 Adressetildeling - Egelandsaa 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i matrikkelforskriftens 51 første ledd tildeles vegen fra fylkesveg 405 til Egelandsaa og Bomtreåsen, med tilstøtende sideveger, adressenavnet Egelandsaa. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Med hjemmel i matrikkelforskriftens 51 første ledd tildeles vegen fra fylkesveg 405 til Egelandsaa og Bomtreåsen, med tilstøtende sideveger, adressenavnet Egelandsaa. 18

19 143/14 Gnr/bnr 6/101 og 6/417 - forespørsel om politisk råd vedrørende byggetiltak i Graslia 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Bygg og miljøutvalget gir råd om å stille videre planlegging av tiltak i bero i påvente av vegutredning. 2 En videreføring av utbyggingsplanene vil innebære at forbud mot tiltak med hjemmel i plan- og bygningslovens 13-1 må vurderes. 3 Vedtaket er begrunnet med hensynet til pågående planlegging av nytt boligområde på Venneslaheia hvor hovedatkomst fra syd planlegges via Erkelivvegen. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) 1 Bygg- og miljøutvalget gir råd om å stille videre planlegging av tiltak for Gnr. 6 Bnr. 417 i bero i påvente av vegutredning. 2 For gnr 6 bnr 101 gis det råd om å følge reguleringsplanen med tanke på forretning i første etg, og bolig i etasjene over. Byggegrense til vei må ivaretas. Støyskjerming må ivaretas uten støyskjerm. Det legges til grunn støyskjerming/krav i tråd med krav tidligere gitt ved utbygging av Kulørbygget. Forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) 1 Bygg- og miljøutvalget gir råd om å stille videre planlegging av tiltak for Gnr. 6 Bnr. 417 i bero i påvente av vegutredning. 2 For gnr 6 bnr 101 gis det råd om å planlegge med tanke på parkering i første etg, og bolig i etasjene over. Byggegrense til vei må ivaretas. Støyskjerming må ivaretas uten støyskjerm. Det legges til grunn støyskjerming/krav i tråd med krav tidligere gitt ved utbygging av Kulørbygget. 19

20 Votering: Det ble først votert over forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H). Ved votering falt dette forslaget med 1 stemme (Åse Eikeland H), mot 8 stemmer (Krf, Ap, Sp, Olav Aasen H). Det ble deretter votert over rådmannens forslag til vedtak mot forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf). Ved votering falt rådmannens forslag til vedtak med 4 stemmer (Ap, Sp), mot 5 stemmer (H, Krf, Frp) for forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf). Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir råd om å stille videre planlegging av tiltak for gnr. 6 bnr. 417 i bero i påvente av vegutredning. 2 For gnr 6 bnr 101 gis det råd om å følge reguleringsplanen med tanke på forretning i første etg, og bolig i etasjene over. Byggegrense til vei må ivaretas. Støyskjerming må ivaretas uten støyskjerm. Det legges til grunn støyskjerming/krav i tråd med krav tidligere gitt ved utbygging av Kulørbygget. 20

21 144/14 Gnr/bnr 5/180 m.fl. Dalevegen 12, klage på dispensasjon om brøyting av siste del av Dalevegen 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Klage på ikke innvilget dispensasjon for kommunal brøyting av privat veg fra brua på Dalevegen og inn til Dalevegen 15 tas ikke til følge. 2 Klagen sendes Klageutvalget. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Klage på ikke innvilget dispensasjon for kommunal brøyting av privat veg fra brua på Dalevegen og inn til Dalevegen 15 tas ikke til følge. 2 Klagen sendes Klageutvalget. 21

22 145/14 Gnr/bnr 13/1 - Bjortjønn Leirduebane - Klage på vedtak om kommunal brøyting av privat veg 1 Bygg- og miljøutvalget /14 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Klage på avslag om kommunal brøyting av privat veg til Bjortjønn Leirduebane tas ikke til følge. 2 Regler for kommunal brøyting av private veger justeres og tas opp til ny behandling. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Klage på avslag om kommunal brøyting av privat veg til Bjortjønn Leirduebane tas ikke til følge. 2 Regler for kommunal brøyting av private veger justeres og tas opp til ny behandling. 22

23 146/14 Renovasjonsgebyr Bygg- og miljøutvalget /14 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 23

24 147/14 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR Bygg- og miljøutvalget /14 2 Plan- og økonomiutvalget /14 3 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 24

25 148/14 Budsjett og økonomiplan Administrasjonsutvalget /14 1 Arbeidsmiljøutvalget /14 1 Bygg- og miljøutvalget /14 1 Levekårsutvalget /14 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2015 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2015, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2015 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2015 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2015 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 25

26 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2015 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 305,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Husleie for privatpraktiserende fysioterapeut i Venneslatunet foreslås økt med kr ,- pr. måned. Betaling for trygghetsalarm økes med kr. 50,- pr. måned. Betaling for hjemmehjelp til de med inntekt over 2 G økes med kr. 100,- pr time. Betaling for middag på dagsenter for eldre økes med kr. 52,-. Betaling for transport til dagsenter for eldre økes med kr. 17,- pr. dag. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2015 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. 26

27 For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr , Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass, kr ,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr ,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 27

28 3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

29 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland oppvekstsenter Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Habilitering Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

30 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

31 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

32 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidl.års udekket Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidl. års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

33 Budsjettskjema 2B - investering Regn Div. IT-investeringer Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Maskiner/utystyr Vennesla ungdomsskole, uteareal Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbanen Gågate, lekeareal Innløsning / grunnerverv Strandsti Venneslafjorden Lydanlegg kinoen 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus Div. vann og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning Rassikring Oppgradering broer, hengebroer og tunneller Hovedplan veg / trafikksikkerhet Oppgradering veglysanlegg Ny bru Åsvegen Veg, Horrisland Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr Lokaler til Teknisk forvaltning Lokaler til Byggforvaltning Ombygging av Herredshuset Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehallen Barnehage / skole Utbedre bad, Måneglytt 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole

34 Budsjettskjema 2B - investering Regn Oppgradering lysløyper 480 Bru Tveite 450 Utbedring Støavegen 700 Rakkestad (veg) Enøk-tiltak Diverse prosjekt Totalt Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 12/14. Votering: Enstemmig Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: AMU tar rådmannens forslag til orientering, men påpeker samtidig viktigheten av at ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt. Behandling i møtet: Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte. Budsjettforslaget tas til orientering. Votering: Ved votering ble omforent forslag til vedtak fremsatt i møte enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Budsjettforslaget tas til orientering. 34

35 Delegerte saker Delegerte saker tatt til orientering. 35

36 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 11/14 14/ Omfordeling av SMIL - midler

37 Eventuelt Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane30 Utvalget diskuterte videre oppfølging av byggesak i Tvidøblane 30. Utvalget ber administrasjonen følge opp saken, og at ber om at det kreves at mur blir satt opp langs vei til naboeiendommen som vist på tegninger. 37

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 61/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 61/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill BUDSJETT 2012 Vedtatt av kommunestyret i møte 13.12.2011, sak 71/11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Generelle kommentarer 5 Delegering av

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer