Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Oddvar Steinsland (Kr F), Celina Hagen (Kr F), Åse Eikeland (H), Olav Aasen (H), Peder Ingolf Grønnestad (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. Kommunalsjef Aslak Wegge Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent. SAKSKART Side Saker til behandling 142/12 12/ Reguleringsplan for gang og sykkelsti ved Samkom skole /12 11/ Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Detaljregulering /12 12/ Gnr. 6, bnr , Oterstien. Mindre reguleringsendring av regulert område - fra eneboliger til 4-mannsboliger. 5 1

2 145/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Gnr. 5, bnr. 155, Lundevegen 38. Søknad om rammetillatelse for etablering av 2 nye boenheter i 1. etg. Tiltakshaver: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS. Gnr. 5, bnr. 805 og Åsvegen - Soknad om oppsetting av bolig og garasje. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS Klage på vedtak: 12/ Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. Gnr 23 bnr 421,461,411,374 og 384-Bruvegen 3, 5 m.fl.- utvidet reguleringsgrense. Søker BN konsult Gnr. 7, bnr Veråsvegen 59, Tomt 2, C og D - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse. Bygging av 2 - mannsbolig. Tiltakshaver: Tore Lindekleiv Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - gnr. 93 bnr. 81, Solhaug på Kile. Søker: Bjørn E. Godtfredsen. Klage på vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 91 bnr. 4, Myren på Lauvås i Vennesla kommune. Søknad om deling gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås - jordlovsbehandling Vedr. høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. Saksfremlegg - Regler for kommunal overtakelse av privat oppsatte veglyspunkter /12 12/ RENOVASJONSGEBYR FOR /12 12/ Vann, avløp og slamgebyrer 2013 Vann, avløp og slamgebyrer /12 12/ Budsjett og økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal Ordfører 2

3 Saker til behandling 142/12 Reguleringsplan for gang og sykkelsti ved Samkom skole. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, reguleringsplan for gang/sykkel-veg på Samkom, datert Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, reguleringsplan for gang/sykkel-veg på Samkom, datert

4 143/12 Gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1. Detaljregulering. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Detaljregulering for gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1, datert , legges ut til offentlig ettersyn. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Detaljregulering for gnr. 23, bnr. 315, Ringvegen 1, datert , legges ut til offentlig ettersyn. 4

5 144/12 Gnr. 6, bnr , Oterstien. Mindre reguleringsendring av regulert område - fra eneboliger til 4-mannsboliger. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: 1 Kommunestyret godkjenner mindre endring datert , av reguleringsplan for del av gnr. 6, bnr. 30 i Heptekjerr 3, i medhold av PBL Reguleringsbestemmelsene korrigeres i h.h.t.endringen. 2 Det forutsettes at alle tekniske anlegg som skal overtas av kommunen, er godkjent før 1. igangsettingstillatelse gis. Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling: 1 Kommunestyret godkjenner mindre endring datert , av reguleringsplan for del av gnr. 6, bnr. 30 i Heptekjerr 3, i medhold av PBL Reguleringsbestemmelsene korrigeres i h.h.t.endringen. 2 Det forutsettes at alle tekniske anlegg som skal overtas av kommunen, er godkjent før 1. igangsettingstillatelse gis. 5

6 145/12 Gnr. 5, bnr. 155, Lundevegen 38. Søknad om rammetillatelse for etablering av 2 nye boenheter i 1. etg. Tiltakshaver: Byggmester Per Otto Ingebretsen AS. 2 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir tillatelse til tiltaket som omsøkt. Det forutsetter også rehabilitering av hele fasaden samt brannsikring etasjeskille mellom kjeller og 1 etasje og mellom 1. etasje og 2. etasje. 2 TEK 10 må tilfredsstilles, med unntak som nevnt i søknad 3 Kopi av vedtaket sendes Jernbaneverket Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Bygg- og miljøutvalget gir tillatelse til tiltaket som omsøkt. Det forutsetter også rehabilitering av hele fasaden samt brannsikring etasjeskille mellom kjeller og 1 etasje og mellom 1. etasje og 2. etasje. 2 TEK 10 må tilfredsstilles, med unntak som nevnt i søknad 3 Kopi av vedtaket sendes Jernbaneverket 6

7 146/12 Gnr. 5, bnr. 805 og Åsvegen - Soknad om oppsetting av bolig og garasje. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Det gis tillatelse til oppføring av bolig og garasje som omsøkt på følgende vilkår: Det skal kun være en boenhet i boligen Kantvegetasjon mot bekken skal ikke røres Avstand til VA-rør må være i henhold til kommunens normer Bolig må være vurdert i forhold til flomfare i bekk Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Det gis tillatelse til oppføring av bolig og garasje som omsøkt på følgende vilkår: Det skal kun være en boenhet i boligen. Kantvegetasjon mot bekken skal ikke røres. Avstand til VA-rør må være i henhold til kommunens normer. Bolig må være vurdert i forhold til flomfare i bekk. 7

8 147/12 Klage på vedtak: 12/ Gnr. 102, bnr. 35, Løyningsvannet. Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven - opparbeide veg frem til eiendommen. Tiltakshaver: Igors Jakovlevs. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-4 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) godkjenner Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr. 35. Dette med begrunnelse i at fritidsboligen allerede er der. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer (Ap, H, Frp, Sp) mot 2 stemmer (Krf) for forslag fremsatt av Oddvar Steinsland (Krf) Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) 19-4 avslår Vennesla kommune søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om 60 meter byggegrense langs vann og vassdrag ( 2.5.2) for oppføring av veg til fritidsbolig på gnr. 102 bnr Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 8

9 148/12 Gnr 23 bnr 421,461,411,374 og 384-Bruvegen 3, 5 m.fl.-utvidet reguleringsgrense. Søker BN konsult 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Tiltakshaver gis råd om å utvide detaljregulering til å omfatte hele det gjenværende uregulerte område avgrenset av Bruvegen, Stemhei og Eidsvollsvegen. Utvalget mener det kan åpnes for max 4 etg. med 4 etg. inntrukket på bnr 374, 384 og 411. Rådet forutsetter: Kombinert reguleringsformål forretning/kontor/bolig. Bygg hvor det legges vekt på fasade og estetisk uttrykk Eksisterende infrastruktur i Haakon 7. veg blir ivaretatt. Det skal ikke legges opp til bygging i/over veien. Innarbeidelse av rekkefølgekrav. Utgraving av kjeller med parkering som et minimum for boligdel. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Tiltakshaver gis råd om å utvide detaljregulering til å omfatte hele det gjenværende uregulerte område avgrenset av Bruvegen, Stemhei og Eidsvollsvegen. Utvalget mener det kan åpnes for max 4 etg. med 4 etg. inntrukket på bnr 374, 384 og 411. Rådet forutsetter: Kombinert reguleringsformål forretning/kontor/bolig. Bygg hvor det legges vekt på fasade og estetisk uttrykk Eksisterende infrastruktur i Haakon 7. veg blir ivaretatt. Det skal ikke legges opp til bygging i/over veien. Innarbeidelse av rekkefølgekrav. Utgraving av kjeller med parkering som et minimum for boligdel. 9

10 149/12 Gnr. 7, bnr Veråsvegen 59, Tomt 2, C og D - Søknad om dispensasjon og rammetillatelse. Bygging av 2 -mannsbolig. Tiltakshaver: Tore Lindekleiv 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Det gis dispensasjon på vilkår fra rekkefølgebestemmelser til detaljregulering av gnr. 7 bnr. 34, 40 og 155. Vilkår: 1. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal anleggsbidrag i samsvar med utkast til utbyggingsavtale datert , pkt. 5 være innbetalt. 2. Dispensasjon gis til begrenset igangsetting i påvente av godkjent utbyggingsavtale. 2 En forutsetning for dispensasjon er at Plan- og økonomiutvalget i sitt møte 5. desember vedtar å legge ut utbyggingsavtalen til ettersyn, samt innvilger dispensasjon til en begrenset igangsetting. Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1 Det gis dispensasjon på vilkår fra rekkefølgebestemmelser til detaljregulering av gnr. 7 bnr. 34, 40 og 155. Vilkår: 1. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal anleggsbidrag i samsvar med utkast til utbyggingsavtale datert , pkt. 5 være innbetalt. 2. Dispensasjon gis til begrenset igangsetting i påvente av godkjent utbyggingsavtale. 2 En forutsetning for dispensasjon er at Plan- og økonomiutvalget i sitt møte 5. desember vedtar å legge ut utbyggingsavtalen til ettersyn, samt innvilger dispensasjon til en begrenset igangsetting. 10

11 11

12 150/12 Søknad om delingssamtykke etter jordloven 12 - gnr. 93 bnr. 81, Solhaug på Kile. Søker: Bjørn E. Godtfredsen. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,2 daa. fra gnr. 93 bnr. 81, m.fl. Formål er tomt for fritidsbolig. Parsellen tillates ikke plassert i 60 meter sona til Kilefjorden. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom på gnr. 93 bnr. 81 som omsøkt. Fagansvarlig skogbruk og oppmålingskontoret foretar den endelige plassering i terrenget. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. I medhold av jordloven 12 gir Vennesla kommune samtykke til fradeling av en parsell på inntil 1,2 daa. fra gnr. 93 bnr. 81, m.fl. Formål er tomt for fritidsbolig. Parsellen tillates ikke plassert i 60 meter sona til Kilefjorden. 2. I medhold av Plan- og bygningsloven 20-1 gis det tillatelse til oppretting av ny grunneiendom på gnr. 93 bnr. 81 som omsøkt. Fagansvarlig skogbruk og oppmålingskontoret foretar den endelige plassering i terrenget. 12

13 151/12 Klage på vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr. 91 bnr. 4, Myren på Lauvås i Vennesla kommune. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Klagen tas til følge. I medhold av konsesjonsloven 9 gis Marianne Sjaavaag von Zernichow konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 4, på vilkår. 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt så lenge søker ikke er bosatt på eiendommen. Dersom søker selv bosetter seg på eiendommen i h.h.t. konsesjonsloven 6, er søkers boplikt begrenset til fem år regnet fra registreringen i folkeregisteret. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 1. Klagen tas til følge. I medhold av konsesjonsloven 9 gis Marianne Sjaavaag von Zernichow konsesjon på erverv av gnr. 91 bnr. 4, på vilkår. 2. I medhold av konsesjonsloven 11 stilles det vilkår om upersonlig boplikt så lenge søker ikke er bosatt på eiendommen. Dersom søker selv bosetter seg på eiendommen i h.h.t. konsesjonsloven 6, er søkers boplikt begrenset til fem år regnet fra registreringen i folkeregisteret. 13

14 152/12 Søknad om deling gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås - jordlovsbehandling 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune gir ikke delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12 Behandling i møtet: Utvalget foretok befaring før behandling av saken Forslag til vedtak fremsatt av Åse Eikeland (H) Vennesla kommune gir delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås. Dette med begrunnelse i at arealene ansees som marginale i jordbrukssammenheng. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer (Ap, Sp, Krf, Frp) mot 2 stemmer(h) for forslag fremmet av Åse Eikeland (H). Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Vennesla kommune gir ikke delingssamtykke som omsøkt på gnr. 12, bnr. 2 og 3 på Verås Vedtaket er fattet med hjemmel i jordlovens 12 14

15 153/12 Vedr. høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget slutter seg til høringsforslagene for vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget slutter seg til høringsforslagene for vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder og for vannområdet Otra. 15

16 154/12 Saksfremlegg - Regler for kommunal overtakelse av privat oppsatte veglyspunkter 1 Bygg- og miljøutvalget /12 Rådmannens forslag til vedtak: Regelverk for kommunal overtakelse av privat oppsatt veglyspunkt vedtas. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Regelverk for kommunal overtakelse av privat oppsatt veglyspunkt vedtas. 16

17 155/12 RENOVASJONSGEBYR FOR Bygg- og miljøutvalget /12 2 Plan- og økonomiutvalget /12 3 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Forslaget til gebyrregulativ for 2013 godkjennes. Behandling i møtet: Solveig Robstad (Ap) fratrådte som inhabil under behandling av saken Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt (8 stemmer) Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: Forslaget til gebyrregulativ for 2013 godkjennes. 17

18 156/12 Vann, avløp og slamgebyrer 2013 Vann, avløp og slamgebyrer Bygg- og miljøutvalget /12 2 Plan- og økonomiutvalget /12 3 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2013 godkjennes Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2013 godkjennes 18

19 157/12 Budsjett og økonomiplan Administrasjonsutvalget /12 1 Bygg- og miljøutvalget /12 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /12 1 Levekårsutvalget /12 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2013 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2013, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2013 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres det for 2013 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2013 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2013 til 4,0 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven 5 fritas for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens 7b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2013 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr 19

20 Settes til kr. 265,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Manglende parkeringsplasser i sentrum Satser for 2013 settes til kr ,- pr. plass. Festeavgift for graver Settes til kr ,- for en periode på 10 år. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,3 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 46/ Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime, kr ,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr ,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr ,- pr. heltidsplass. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr ,- for barn under 3 år, og kr ,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats, kr ,- pr. heltidsplass. Rådmannen gis fullmakt til å endre satsene dersom barnetallene i kommunale 20

21 barnehager pr avviker fra tallene som er lagt til grunn i beregningene. Videre skal satsene etterjusteres i løpet av året, og til slutt avregnes mot endelig regnskap for Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2.2 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. 21

22 Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Pliktig overføirng til inv., momskomp. inv Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

23 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Arb.,akt. og fritid Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

24 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

25 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2012 Budsjett 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

26 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Pliktig overføring fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

27 Budsjettskjema 2B - investering Regn IT-investeringer Utstyr til legevakten 150 Nødnett, legesenteret 150 Gågata, tprget Innløsning / grunnerverv Parkeringsplasser, sentrum El-bil 275 Lydanlegg, kinoen 110 Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseiheia Oppgradering lysløyper 850 Hægeland kirkegård 200 Skarpengland skole, lekeapparater 190 Øverbøhallen, parkeringsplass 100 Rus- og psykiatriboliger Bil til dagsenter / avlastningshjem 600 Lokaler til kulturskolen Herredshuset, rehab. av kjøkken 100 Avfallsboder 600 Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg 100 Solsletta bhg, varmepumpe 250 Utfasing av oljefyranlegg 100 Oppgradering, ventilasjonsanlegg Venneslaheimen, el-anlegg 100 Moseidmoen skole, utsugingsanlegg 120 Skarpengland skole, rehabilitering Hunsfoss skole, rehabilitering Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering 500 Barnehage 500 Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger og dagsenter, demente Brannstasjon, Hægeland Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013.

Dokid: 14000223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 2014-17 ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 2013. Dokid: 14223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 214-17 ØKONOMIPLAN 214-217 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 213. Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.1. 1.2.

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer