Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP)"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: kl. 18:00-20:25 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal (KrF), Berit Kittelsen (Ap), Daniel Bakken (KrF), Inger Turid Tonstad (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Gerd Vigdis Slettedal (KrF), Oddvar Steinsland (KrF), Celina Hagen (KrF), Tommy Røinås Ingebretsen (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Steinar Fredriksen (Ap), Solveig Robstad (Ap), Emma Martinovic (Ap), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Ketil Wiik (Frp), Bernt Slettedal (H), Olav Aasen (H), Tor Søren Drivenes (H), Åse Eikeland (H), Eivind Drivenes (Sp), Peder Ingolf Grønnestad (Sp), Oddbjørn Hagen (V) Anders Føreland (Ap), Odd Reidar Loland (FrP) og Jørund Sagedal (Frp) Randi M. Fjellestad(Ap), Line Vennesland Fraser(FrP) og Alexander Etsy Jensen (FrP) Rådmann Svein Skisland, kommunalsjef Ragnhild Bendiksen, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Heidi Engestøl og kommunalsjef Aslak Wegge Hilde Grundetjern Av 27 stemmeberettigede representanter var 27 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent. Kristian Råmunddal orienterte om utredningen: «Alternative modeller for fremtidig kommunestruktur i Knutepunkt Sørlandet». 1

2 SAKSKART Side Saker til behandling 37/15 11/ Reviderte samarbeidsavtaler - Sørlandet sykehus /15 15/ tertialrapport drift 4 39/15 15/ tertialrapport investering 5 40/15 15/ Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon /15 14/ Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 6 42/15 15/ Regelverk for kommunal brøyting av privat veg 9 43/15 15/ Områderegulering Stølen 10 44/15 14/ /15 15/ E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg - kommunedelplan til offentlig ettersyn. Barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune /15 15/ Midlertidige ansettelser 13 47/15 15/ Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker /15 14/ Årsberetning Vennesla Frivilligsentral /15 14/ Årsberetning Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 37/15 Reviderte samarbeidsavtaler - Sørlandet sykehus Levekårsutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Reviderte delavtaler (1,2,3, 5, 6, tilleggsavtale 6 og 7) - mellom Sørlandet Sykehus helseforetak og Vennesla kommune pr tas til orientering. Ved votering ble Levekårsutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Reviderte delavtaler (1,2,3, 5, 6, tilleggsavtale 6 og 7) - mellom Sørlandet Sykehus helseforetak og Vennesla kommune pr tas til orientering. 3

4 38/15 1. tertialrapport drift 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr vedrørende driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget. 3. Økt bevilgning til kulturuka vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar tertialrapport pr vedrørende driftsregnskapet til orientering. 2. Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget. 3. Økt bevilgning til kulturuka vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for

5 39/15 1. tertialrapport investering 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget Prosjekt 9846 Ny Svømmehall. Det bevilges inntil kr ,- ekstra til fullfinansiering av boblekaret. Beløpet dekkes inn i budsjett for Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar tertialrapport for investeringsregnskapet pr til orientering. 2. Låneopptak økes med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånet i henhold til finansreglementet av Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget Prosjekt 9846 Ny Svømmehall. Det bevilges inntil kr ,- ekstra til fullfinansiering av boblekaret. Beløpet dekkes inn i budsjett for

6 40/15 Delegasjonsreglement for Vennesla kommune - revisjon Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement for Vennesla kommune. Behandling i møtet: Rådmannen orienterte om manglende oppføring i delegasjonsreglementet som bør rettes opp, og foreslo derfor følgende tilleggspunkt til vedtak: Under punkt 3.41, Plan- og bygningsloven 1-8 skal det stå «ja» under vedtak fattes av kommunestyret. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til innstilling med tilleggspunkt fremsatt av rådmannen enstemmig vedtatt. 1 Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til delegasjonsreglement for Vennesla kommune. 2 Under punkt 3.41, Plan- og bygningsloven 1-8 skal det stå «ja» under vedtak fattes av kommunestyret. 6

7 41/15 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 1. Vennesla kommune stiller simpel kausjon kr ,- overfor Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Vennesla kommune stiller selvskyldnerkausjon kr ,- overfor 7

8 Kristiansand kommune, knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Vennesla kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at Vennesla kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft. 4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler. 5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i orden. 8

9 42/15 Regelverk for kommunal brøyting av privat veg 1 Bygg- og miljøutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1 Revidert regelverk for kommunal brøyting av private veger vedtas. Ved votering ble Bygg- og miljøutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt 1 Revidert regelverk for kommunal brøyting av private veger vedtas. 9

10 43/15 Områderegulering Stølen 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune åpner for at Rambøll Norges AS på vegne av Bulk Eiendom AS kan varsle og igangsette områderegulering for utvikling av datalagringstjenester som omsøkt på Støleheia. Bulk Eiendom AS forutsettes å dekke plankostnader. Planarbeidet forutsettes gjennomført i tett dialog med kommunens plantjeneste og planmyndighet. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vennesla kommune åpner for at Rambøll Norges AS på vegne av Bulk Eiendom AS kan varsle og igangsette områderegulering for utvikling av datalagringstjenester som omsøkt på Støleheia. Bulk Eiendom AS forutsettes å dekke plankostnader. Planarbeidet forutsettes gjennomført i tett dialog med kommunens plantjeneste og planmyndighet. 10

11 44/15 E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg - kommunedelplan til offentlig ettersyn. 1 Kommunestyret /15 Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune tar forslaget til kommunedelplan for E18/E39 rundt Kristisansand til orientering med følgende presisering/innspill; Det er ytterst viktig at det sikres en funksjonell og rask tilkobling til RV9 fra den nye traseen. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vennesla kommune tar forslaget til kommunedelplan for E18/E39 rundt Kristisansand til orientering med følgende presisering/innspill; Det er ytterst viktig at det sikres en funksjonell og rask tilkobling til RV9 fra den nye traseen. 11

12 45/15 Barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune 1 Levekårsutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til reglement for Vennesla barn- og ungdomsråd godkjennes 2. Kommunens arbeid med å tilrettelegge for demokratideltakelse og å sikre barn og unges interesser i plan- og byggesaker, legges administrativt til en person i administrasjonen. Organisatorisk plasseres ansvaret i oppvekstseksjonen Ved votering ble Levekårsutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 1. Forslag til reglement for Vennesla barn- og ungdomsråd godkjennes 2. Kommunens arbeid med å tilrettelegge for demokratideltakelse og å sikre barn og unges interesser i plan- og byggesaker, legges administrativt til en person i administrasjonen. Organisatorisk plasseres ansvaret i oppvekstseksjonen 12

13 46/15 Midlertidige ansettelser 1 Arbeidsmiljøutvalget /15 2 Administrasjonsutvalget /15 3 Plan- og økonomiutvalget /15 4 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Vennesla kommune som arbeidsgiver fortsetter å praktisere Arbeidsmiljølovens 14.9 om midlertidige ansettelser, slik den er pr. i dag. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak vedtatt med 18 (KrF, Sp og Ap) mot 9 (V, FrP og H) stemmer. Vennesla kommune som arbeidsgiver fortsetter å praktisere Arbeidsmiljølovens 14.9 om midlertidige ansettelser, slik den er pr. i dag. 13

14 47/15 Høring - forslag til endring i helligdagsloven - søndagsåpne butikker. 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Vennesla kommune anbefaler ikke den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ikke ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. Behandling i møtet: Magne Hunsbedt (FrP) fremmet følgende forslag: 1 Vennesla kommune anbefaler den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. Det ble først votert over punkt 1. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til punkt 1 vedtatt med 25 (KrF, Sp, H,V, FrP og Ap) mot 2 ( Magne Hunsbedt FrP og Tor Søren Drivenes H) stemmer. Deretter ble det votert over punkt 2. Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1 Vennesla kommune anbefaler ikke den foreslåtte endringen i Helligdagsloven. Det er ikke ønskelig å åpne opp for en generell liberalisering for å kunne tillate søndagsåpne butikker. 14

15 2 Vennesla kommune ønsker ikke at det åpnes opp for å delegere myndighet til å kunne fastsette mulighet for søndagsåpne butikker til den enkelte kommune. Helligdagsloven er et nasjonalt anliggende, og man mener ikke det er hensiktsmessig med ulikt lovverk rundt om i landet. 15

16 48/15 Årsberetning Vennesla Frivilligsentral Levekårsutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Kommunestyret tar årsberetning for 2014 fra Vennesla Frivilligsentral til orientering. Ved votering ble Levekårsutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret tar årsberetning for 2014 fra Vennesla Frivilligsentral til orientering. 16

17 49/15 Årsberetning Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral Levekårsutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Kommunestyret tar årsberetning for 2014 fra Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral til orientering Ved votering ble Levekårsutvalgets forslag til innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret tar årsberetning for 2014 fra Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral til orientering 17