BIM fra start til slutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM fra start til slutt"

Transkript

1 BIM fra start til slutt BIM i ulike faser ved Sykehuset i Vestfold - Byggherrens rolle i BIM-prosjekter buildingsmart studentseminar - HiG Gjøvik Inge Aarseth Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold/ Helse Sør-Øst

2 1 Hvorfor skal dere og du som student satse på åpen-bim?

3 1. Åpen BIM fremtidens teknologi Hvem ønsker ikke å bli utdannet innen fremtidens teknologi?

4 2. Markedet krever det Helse Sør-Øst* - en av Norges største på eiendom og utbygging, krever åpen BIM: Har ca 2,6 mill kvm. eiendom. Investerer for ca 2-3 MRD innen bygg og eiendom - pr år. Skal bygge noen av de største og mest spennende landbaserte prosjektene i de kommende år. Har etablert egen BIM-strategi med klar forutsetning om bruk av åpen BIM. *Dekker spesialisthelsetjenesten for ca 56% av den norske befolkning.

5 2. Markedet krever det del 2 Fire ledende offentlige byggherrer setter klare krav til bruk av åpen BIM programvare: Forsvarsbygg, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Statsbygg, har nylig signert felles «joint statement» som setter klare krav til at all programvare i våre prosjekter skal være basert på åpen BIM innen 1. juli 2016.

6 3. Kompetansekrav i nye kontrakter Personer med riktig kompetanse innen åpen-bim etterspørres, og er oftere en forutsetning for at rådgivere og entreprenører skal få kontrakter. Open BIM

7 2 Bakgrunn og BIMstrategi

8 Sykehusbygg et strategisk perspektiv Sykehusbygg er en av flere brikker i et helsetjenestesystem, hvor den overordnede hensikten er å forbedre helsetilstanden i befolkningen. Helsetjenesten: Sykehusbygg er et strategisk virkemiddel for ytelse av helsetjenester. Kjernevirksomheten gir premissene for bygging og forvaltning av sykehusbygg Kapasitet i helsetjenesten Sykehusbygg Behov for helsetjenester

9 Bygg i levetidsperspektiv Helseforetakene er langsiktige byggeiere, som bør ha fokus på levetidskostnader i utbyggingsprosjektene. National Institute of Building Sciences (USA*) viser til en kilde hvor andelen av totale kostnader er satt opp i et 30 års perspektiv: Initielle byggkostnader - kun 2 % Drift og vedlikeholdskostnader lik 6% Personellkostnader lik 92%. Uavhengig av at det er en annen prosentvis fordeling her i Norge og at denne studien er noen år gammel, tilsier dette at enhver byggherre/eier bør være interessert i hvordan bygningene kan driftes på en best måte og tilpasses den funksjonelle driften optimalt.

10 Er det behov for forbedret produktivitet? Kilde: Devoteam - davinci

11 Hvordan bidrar åpenbim til å nå de overordnede målene i byggeprosjektene. Bedre og mer funksjonelle bygg Reguleringsprosess Bedre kvalitet Færre feil og endringer under byggeprosessen Lavere byggekostnader Raskere byggeprosesser Mer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av byggene

12 Hvordan bidrar åpenbim til å nå de overordnede målene i byggeprosjektene. BIM 3D-visualisering Bedre og mer funksjonelle bygg Reguleringsprosess BIM BIM Simuleringer Bedre prosjekteringsunderlag Industrialisering av byggeprosessen Bedre kvalitet Færre feil og endringer under byggeprosessen Lavere byggekostnader Raskere byggeprosesser BIM Livssykluskostnader (LCC) FDVU-dokumentasjon Mer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av byggene

13 HSØ: Hvorfor etablere en åpenbim-strategi? Gi organisasjonen en tydelig retning. Sikre et tilstrekkelig fokus fra både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Fokus på hensikter framfor på teknikaliteter. Gi tydelige signaler til BA-næringen om i hvilken retning Helse Sør-Øst RHF vil gå.

14 BIM-strategi: Fra «vugge til grav» tankegang

15 åpenbim-strategi: Simuleringer og bærekraftig utvikling Design- og logistikksimuleringer: Vise ulike løsninger og teste dem ut sammen med brukerne. Livsløpskostnads(LCC) simuleringer: Simulere ulike løsninger relatert til LCC. Kreve LCC-simuleringer i prosjektene. Energibruk: Simulere totalt energiforbruk basert på egenskaper til bygningsobjekter, utstyr, solavskjerming, etc. CO 2 -fotavtrykk: Simulere CO 2 -fotavtrykk med ulike løsninger.

16 åpenbim-strategi: Forbedret prosjektledelse Framdriften i prosjekteringsfasen: 4D BIM gir bedre kontroll med framdriften i prosjektene Bedre prosjektledelse i alle faser: 5D-BIM hvor 3D-modellen kan utnyttes til framdrifts- og kostnadsoppfølging. 3D-BIM Framdrift 4D-MODELL Kostnader 5D-MODELL

17 åpenbim-strategi: Bedre FDV Forvaltning og arealbruk: 3D-BIM gir muligheter til å planlegge arealbruken bedre. Arealer kan knyttes til organisasjon og funksjon (ref. klassifikasjonssystemet) Det vil være enklere å sjekke funksjonelle krav mot byggets egenskaper, når man vurderer endret arealbruk. Drift og Vedlikehold: Etablere optimaliserte FDVUS-systemer, hvor det operative personellet har enkel tilgang til all nødvendig informasjon i enhver driftssituasjon.

18 åpenbim-strategi: Krav til modeller og lagringsformater HSØ stiller krav til at 3D-modellene skal: Lagres på det åpne internasjonale formatet IFC (siste offentlig tilgjengelige versjon). Vise full isometri, for å legge til rette for direkte overføring til produksjonsprogrammer. Programvare A IFC IFC Programvare B Fullstendig Round trip

19 Standardisering og industrialisering Industrialisering Høy grad Ønsket posisjon for HSØ Btr. 7.1 Middels Lav grad Nåværende posisjon for HSØ Lav grad Middels Høy grad Standardisering Eksempel på standardisering av etasjeplaner på konsept btr. 7.1 SiV.

20 Vår BIM-visjon Redusere kostnader og tidsforbruk i byggeprosjekter gjennom bruk av åpen- BIM, og samtidig få mer funksjonelle bygg, med færre feil. BIM er konseptet og verktøyet for å redusere forvaltnings- og driftskostnadene gjennom byggenes levetid.

21 3 SiVs prosjektportefølje

22 Sykehuset i Vestfold: Sykehusutbygging siden 1990 Begrenset byggeareal oppdeling i flere byggetrinn (1-7). Full sykehusdrift hele tiden samtidig med bygging. Mange byggefeil underveis i prosessen. Ikke vist

23 Innføring av åpen-bim i våre prosjekter - porteføljetankegang Totalt nye prosjekter: 2 MRD + BIM (inkl tid og kost 5D) og industriell byggproduksjon Tønsberg prosjektet (inkl 7.btr og PFA) BIM (inkl 4D) og industriell byggproduksjon Nordre Vestfold DPS - Linde Parkeringshus med helikopterplass 3D-modellering i åpenbim av eksisterende bebyggelse, ca 140 m2 BIM (inkl 4D) Alderspsykiatri Granli (på vent) Rusbehandling - Skjerve BIM-SiV prosjektet Sykehuset i Vestfold, 2013

24 4 Bruk av åpen BIM i tidlig fase

25 Bruk av åpen BIM i arbeid med reguleringsplan SiV Tønsberg presentasjon ifbm ny reguleringsplan

26 Bruk av åpen-bim i overordnet planlegging Build Hospital Live 2009 Case: SiV Btr 7.1

27 Åpen-BIM brukt i konseptvurderinger SiV Tønsberg: 7.Byggetrinn 2007 Konseptet.

28 5 Åpen-BIM i anskaffelse, prosjektering og bygging

29 Åpenbare fordeler med åpenbim i byggeprosessen

30 Fysisk leveranse og digital leveranse i åpen-bim sidestilles Prosjektering BIM (Digitalt bygg) «Som Bygget» modeller Bygg (Fysisk bygg) Entreprenører Bygging Leverandører

31 åpenbim en forutsetning for industrialisert byggproduksjon åpenbim gir kontroll på grensesnitt og toleransegrenser - mellom moduler. åpenbim? Industrialisert byggproduksjon *HSØ har etablert egen BIM-strategi:

32 Prosjektledelse: 4D-BIM Hvordan sikre at målene nås? 4D-åpenBIM gir oversikt og kontroll 4D-fremdriftsplanlegging Kobling av fremdriftsplan og objektene/modulene i bygget Planlagt fremdrift vs reell fremdrift_ kl Fremdriftsoppfølgning Kan kjøre direkte sammenligninger mellom hvor prosjektet er og hvor det skulle ha vært ihht plan (baseline).

33 Byggmetodikk / industriell byggproduksjon Plassbygd (Tradisjonell byggmetodikk) «Flatpakket» Separate moduler som settes sammen på byggeplass: - Bygningskonstruksjon - Innvendige moduler - Tekniske system moduler - Komplette enkeltrom (eks bad) (F.eks. yttervegg-moduler, innervegg-moduler, ventilasjons-aggregat modul). Store rommoduler Container prinsippet, hvor komplette store rommoduler stables ved siden av / og over hverandre.

34 Logistikk og åpen-bim fra begynnelse til slutt Varedatabaser og objektbiblioteker FDV- Dokumentasjon på IFC-format Åpen- BIM (Digitalt bygg) Byggeprosjekt Produsent Grossist Underentreprenør Entreprenør Prosjektorganisasjon Drift RFID GTIN+Serienr/Løpenr

35 Avansert bygglogistikk - basert på åpen-bim og RFID 4D-BIM: -Fremdriftsplan -Monteringstid Entreprenør: -Velge fysisk produkt -Ledetid 3D-BIM: -Virtuell plassering av objekt -GUID -Etter hvert: RFID-kode Som bygget Leverandør: -Fysisk produkt -RFID-tag (Ordinær strekkode + unikt løpenr) -Leveringstid Transport Byggeplass: -Kobling mellom fysisk mottatte produkt og 3D-BIM ved hjelp av RFIDtag -Sjekk av leveringstid -Montasje

36 Åpen-BIM på byggeplass Modellene blir så store at fremtiden ligger i «streaming» av data Oppfølgning av byggeprosess på nettbrett i en modell Nettbrett (tilsvarende) er fremtidens informasjonsbærer for driftspersonellet: o FDV-informasjon Rom informasjon Objektinformasjon o Styring av bygget (SD-anlegg) Veidekke og SiV har en pilotkontrakt med Rendra på SiV-Skjerve

37 BIM-server konsept som vi diskuterer Program 1 Program X NOBB NELFO RØRL. Andre API (web) API (web) Produkt-register A PI Annen funksjonalitet Objektbibliotek Funksjonelt obj.bibliotek 3D-BIM Geometrimodell API FDV-dokumentasjon (inkl vedlikeholdsfilmer o.l.) A P I API (web) API (web) COBIE/ TFM APP 1 APP 2 APP X Blått område: BIM-server løsning (Server nr 1 - n). Informasjon lagret primært på IFC-format

38 6 Åpen-BIM i driftsfasen

39 Prosess for etablering av FDV-BIM

40 Hvordan arbeider SiV med å berike modellen med FDV dokumentasjon? SiV har en BIM-håndbok med et FDV vedlegg som beskriver ytelsen og stiller krav til leveranse fra rådgivere og entreprenør: Utarbeidelse av en prosjekt- og fag-spesifikk BIM-håndbok, slik at organisasjonen gjør byggherrens krav til sine egne. Denne følges opp med en statusmatrise basert på en kravene til SiV. FDV BIM: Navngivningsmatrise skal defineres Egenskapsmatrisen skal defineres Egenskapsinformasjon skal legges inn Eksempel på FDV-leveranse: «As designed»-bim «As built»-bim Fag BIM-håndbok Prosjekt BIM-håndbok SiV - HSØ BIM-håndbok FDV-vedlegg Kilde: L.C.Christensen

41 Hvordan kan dette brukes i en driftssituasjon? Datamengden på byggene vil øke fremover og brukernes krav til at informasjon skal være lett tilgjengelig - vil øke. Dette setter krav til strukturering av data og enkel overføring til mobile enheter som nettbrett. Programvare basert på «streaming», hvor man laster inn kun den delen av BIMen som er relevant, vil bli svært brukervennlig i fremtiden. Når 3D-BIMen i tillegg kombineres med Sentralt Driftsstyringsverktøy, vil hverdagen bli enklere for driftspersonalet. Nettbrett med med RFID leser

42 7 Hvilken egenskapsinformasjon trengs i prosjekterings-, bygge- og driftsfasen?

43 Egenskapsinformasjon i BIM

44 Egenskapsinformasjon i BIM Link til geometrimodellen

45 FMie project: Information level Facility Management (FM) Information Minimum level of FM information COBie/ other systems FMie: new IFC4 Properties and Psets IFC 4 - entities COBie/ other systems Identify missing/wanted information and propose/establish new IFC4 Psets and Property -names. Then each party can use this information further - either Software Vendors, COBie,3rd party software, etc. BIM-prog IFC2x3 IFC 2x3 entities BIM-prog IFC4

46 8 Byggherrens rolle i BIMprosjekter - oppsummert

47 Byggherrens rolle i BIM-prosjekter Styre og lede bruken av åpen-bim i prosjektene. o o o Sette klare krav til hvordan åpen-bim skal benyttes i prosjektene, både internt og hos rådgivere og entreprenører. SiV har etablert egen BIM-Håndbok (inklusive krav til FDV-dokumentasjon), hvor våre krav til BIM-arbeidet er angitt. Være «på ballen» hele tiden. Alle parter krever tett oppfølgning. Være aktiv pådriver for å utnytte mulighetene i åpen-bim.

Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen

Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen Sykehuset i Vestfold Industrialisering av byggeprosessen Fagdag, Lean Construction Norge 7.10.2013 Inge Aarseth Prosjektleder, Sykehuset i Vestfold HF / Helse Sør-Øst RHF Agenda 1 - Bakgrunn og BIM-strategi

Detaljer

BIM strategi for Helse Sør Øst

BIM strategi for Helse Sør Øst BIM strategi for Helse Sør Øst 30.11.2011 Revisjon 1.0.1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 2. BygningsInformasjonsModell (BIM)... 3 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst... 4 4. Byggets

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange)

PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) PROSJEKTBESKRIVELSE FMie (Facility Management information exchange) Versjon og dato: Revisjon 0, 17.09.2012. Vedlegg: 1. Bakgrunn 2. Prosjekt sponsorer Hvordan spiser man en elefant? Jo, man spiser én

Detaljer

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Hvordan Helse Sør-Øst ser for seg at åpenbim kan bidra til oppfyllelse av myndighetskrav, styringssignaler og egne målsettinger. Steinar Frydenlund Direktør, Bygg og

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke byggevarehandel en vurdering av hvordan BIM (Bygnings Informasjons

Detaljer

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon

Fokus. Containersporing. i offshore-bransjen. Fornyelse og innovasjon. Ny standard. er vinneroppskriften. for transportinformasjon Fokus nr 3 P november P 2013 gs1 the global language of business Containersporing i offshore-bransjen Fornyelse og innovasjon er vinneroppskriften Ny standard for transportinformasjon innhold Z leder Isonor

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller

Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013. Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Dette er Virke Byggevarehandel Strategisk Plattform 2011 2013 Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller Helge Kokslien Juni 2015 Forord Hensikten med rapporten er å gi Styret i Virke

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning

HOVEDPROSJEKT. BIM som verktøy for mengdeberegning PROSJEKT NR. 15 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012

HOVEDPROSJEKT. Åpen. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05. Implementering av BIM i produksjonsprosessen 30/5-2012 PROSJEKT NR. 40 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo TILGJENGELIGHET: Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Når BIM og GIS møtes i planprosessen

Når BIM og GIS møtes i planprosessen Når BIM og GIS møtes i planprosessen Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik bjoern.godager@hig.no www.hig.no Geomatikkdagene 18.03.2015 atre / World Country Geospatial Information The three pillars of

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer