BIM strategi for Helse Sør Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM strategi for Helse Sør Øst"

Transkript

1 BIM strategi for Helse Sør Øst Revisjon Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse BygningsInformasjonsModell (BIM) Målsetting for BIM i Helse Sør Øst Byggets livssyklus Overordnet strategi for bruk av BIM i HSØ Implementering av BIM i HSØ Rettigheter BIM verktøy Kompetansepolicy Implementeringsstrategi BIM Dokumentasjonskontroll: Versjon Dato Utarbeidet av Kommentar Godkjent av / Dato Inge Aarseth Inge Aarseth Inge Aarseth Birger Stamsø / Bente Mikkelsen Side 2

3 2. BygningsInformasjonsModell (BIM) Hva er BIM? BygningsInformasjonsModell (BIM) er en 3D basert datamodell hvor hvert enkelt objekt i bygningen beskrives med egenskaper (/informasjon) og relasjoner til andre objekter. Informasjonen knyttes opp mot en felles 3D datamodell. Det er normalt å skille på fagbim og åpenbim, hvor fagbim er en proprietær BIM løsning innenfor ett fag eller programsuite, som har små muligheter til utveksling av informasjon med andre fagsystemer. Dersom det ikke eksplisitt nevnes noe annet er ethvert bruk av ordet BIM videre i BIM strategien synonymt med åpenbim. BIM er: en forkortelse for BygningsInformasjonsModellering (prosess) og BygningsInformasjonsModell (produkt) 3D modelleringen av bygget, som bygges opp av ulike objekter, der hvert enkelt objekt beskrives med egenskaper og relasjoner til andre objekter. gjenbruk av informasjon. Ved at man slipper å legge inn samme informasjon i mange dataprogram sparer man tid og reduserer muligheter for feil i prosessen. er dataprogram som forstår hverandre. BIM stiller krav til at alle dataprogrammene som er nødvendig for å planlegge, bygge og drifte et bygg kan snakke sammen og forstå hverandre. teknologi som støtter nye samarbeidsformer i prosjekter. Side 3

4 Følgende skisse illustrerer forskjellene i informasjonsnivået mellom 2D, 3D og BIM. Her fremkommer det tydelig forskjellen mellom 3D og BIM, hvor en BIM har vesentlig mer informasjonsinnhold enn en ren 3D modell. 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst Bruk av BIM i HSØ skal understøtte de overordnede målsettingene som HSØ har ifht sørge for ansvaret. BIM skal bidra til at HSØ når følgende hovedmålsettinger i byggeprosjekter/drift: Nr Hovedmålsettinger Hvordan BIM kan bidra 1 Etablere funksjonelle bygg tilpasset behovene fra den kliniske driften Bedre brukerforståelse i prosessen pga 3Dvisualisering 2 Bygg som gir lavest mulig levetidskostnad (LCC) Gir mulighet for enkelt å kunne simulere ulike løsninger Lettere å følge opp kostnadene i byggets levetid opp mot opprinnelig beregnet 3 Holde budsjettrammene Bedre kvalitet på prosjekteringsgrunnlaget Færre feil i byggeprosessen Legger til rette for industrialisering av byggeprosessen (prefabrikasjon av byggelement) 4 Riktig kvalitet Færre feil Grunnlag for Industrialisering av byggeprosessen, som gir mer homogen kvalitet 5 Rask byggeprosess Færre feil i byggeprosessen gir kortere byggetid. Grunnlag for Industrialisering av byggeprosessen, hvor en stor del av byggproduksjon foregår utenfor byggeplass. 6 Forvalte byggene på en kosteffektiv måte i hele byggets levetid Gir mulighet for bedre kontroll med arealbruk Bedre og mer effektiv FDV dokumentasjon Det er en målsetting for HSØ at bruk av BIM optimaliseres innen foretaksgruppen. Side 4

5 4. Byggets livssyklus BIM gir mulighet for å samle informasjonen fra vugge til grav på et prosjekt. Dette må gjøres på en strukturert måte som sikrer at informasjonen er tilgjengelig over tid, hvor metode og grad av automatisk datafangst vil variere sterkt fra fase til fase. Den etterfølgende figur viser eksempel på bruk av BIM (inkl verktøy) i prosjektets og byggets levetid. 4.1 Tidligfase Det er viktig å benytte gode verktøy og ressurser i tidligfasen for å finne de optimale prosjektene for Helse Sør Øst. BIM skal benyttes under prosjektarbeidet frem til og med konseptfasen, for eksempel: Visualiseringer av ulike forslag og konsept Simuleringer 4.2 Forprosjektfasen, gjennomføringsfasen BIM skal benyttes under hele prosjektarbeidet, for eksempel: Prosjektstyring o 4D og 5D skal benyttes (3D + fremdrift = 4D; 4D + kostnad = 5D) Prosjektering o 3D modell alle fag inkl utomhus/anlegg o Simuleringer (inkl LCC) Utstyrsanskaffelse Side 5

6 Etablere FDV BIM 4.3 Drifts og avhendingsfasen BIM skal benyttes i hele drifts og avhendingsfasen, som for eksempel: FDV BIM o Forvaltning av arealer o Drift og vedlikehold av bygg og tekniske system Ombygginger o 3D modell alle fag o Simuleringer o Prosjektstyring Sanering/riving o Miljø 5. Overordnet strategi for bruk av BIM i HSØ 5.1 Overordnet strategi HSØ skal ta ibruk BygningsInformasjonsModellering (BIM) i hele Helse Sør Øst. o Innføring av BIM er et strategisk viktig element for å kunne gjennomføre effektive prosjekter som tilfredsstiller den foreskrevne kvalitet innenfor de tids og kostnadsrammer som er definert. o I HSØs strategi for eiendomsområdet er det satt opp at eiendomsforvaltningen skal effektiviseres med 10%. I den sammenheng vurderer HSØ at BIM er en vesentlig metodikk og verktøy for å nå dette målet. HSØ skal optimalisere bruken av BIM i organisasjonen. o Alt relevant personell i HSØ skal opplæres i bruk av BIM o BIM skal benyttes i alle prosjektets/byggets faser. o Det skal være særlig fokus på overgangen mellom fasene, hvor den foregående fasen skal legge til rette for optimal utnyttelse av BIM i den påfølgende fasen. o HSØ har stor fokus på levetidskostnader (LCC), og anser bruk av BIM som et viktig verktøy for å redusere levetidskostnadene i eiendomsporteføljen. o Utnyttelse av potensialet i BIM krever løpende vurdering av hvilke verktøy og metodikk som vil bidra til dette. HSØ skal legge til rette for økt industrialisering av byggeprosessen ved bruk av BIM. HSØ skal sikres alle rettigheter til det arbeidet som gjøres i alle HSØs nye BIM prosjekter, dette for å kunne gjenbruke funksjonelle og tekniske løsninger. HSØs satsning på BIM skal være basert på åpenbim og retningslinjene fra buildingsmart. HSØ skal aktivt bidra til at byggenæringen tar i bruk åpenbim, inklusiv deltagelse i ulike nasjonale og internasjonale fora. Side 6

7 6. Implementering av BIM i HSØ 6.1 Nye prosjekter BIM skal tas i bruk i henhold til følgende matrise: Perioden Perioden 2016 Nybygg (/tilbygg) Skal BIMes Skal BIMes Små komplekse nybygg Skal BIMes Skal BIMes (/tilbygg) Små nybygg BIMes med minimum ARK fag. Skal BIMes 6.2 Ombyggingsprosjekter HSØs langsiktige målsetting er at alle eksisterende bygg skal 3D modelleres (med unntak av de som skal selges/rives) i første omgang i en såkalt slim BIM utgave, som kompletteres ved senere ombygginger. BIM skal tas i bruk på ombyggingsprosjekter i henhold til følgende matrise: Perioden Perioden 2016 Eksisterende bygg 3D modelleres (Slim BIM) der hvor det skal gjøres ombygginger. Ved ombygginger skal den respektive etasjen BIMes opp i alle fag. Vesentlige ombygginger skal BIMes: Minimum en halv etasje bygges om Viktige funksjonelle arealer bygges om Rehabilitering av tverrgående tekniske systemer Teknisk kompliserte areal Der hvor det allerede eksisterer gode 3D modeller eller er BIMet fullt ut. 6.3 Eksisterende bygg Eksisterende bygg modelleres opp (inkl berikes med nøkkelinformasjon som har betydning for funksjonell/pasientrettet drift) etter følgende prioritet: Bygg/areal hvor det er ofte er funksjonelle utskiftning før areal med stabil aktivitet Høytekniske områder før lavtekniske områder. Eksempler på høytekniske områder: radiologiske områder, operasjonssaler, tekniske etasjer, teknisk sentral, etc Pasientbehandlingsareal før serviceareal Laserskanning bør benyttes der hvor tegningsgrunnlaget er mangelfullt. Side 7

8 6.4 Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) For å kunne utnytte potensialet som ligger i BIM konseptet, har det stor betydning at FDVinformasjonen blir knyttet til 3D BIMen på en optimal måte. Med FDV dokumentasjon menes det i denne sammenheng følgende dokumentasjon: Designdokumentasjon, Som bygget dokumentasjon og Drift og Vedlikeholdsdokumentasjon. HSØs målsetting er at FDV informasjonen skal i så stor grad som mulig ligge i selve 3D BIMen. Helseforetakene må sikre at FDV dokumentasjonen som etterspørres i nye BIM prosjekter er optimalisert for bruk i BIM. Leveransekravene angitt i FDV dokumentasjon (April 2011) utarbeidet av SiV HF og PiV HF (Ref. vedlegg 4 i BIM rapporten) bør være minimum. Dette arbeidet skal gjennomføres snarest mulig, og vil danne en felles mal i HSØ knyttet til krav til FDV dokumentasjon i BIM prosjekter. Det bør søkes samarbeid med andre regionale helseforetak og buildingsmart for å samordne krav. I tråd med strategiplanens målsettinger om felles og mer effektive IKT løsninger, skal det etableres et eget prosjekt som skal vurdere etablering av et BIM FDV verktøy i HSØ. Prosjektet bør også undersøke muligheten for samarbeid med andre regionale helseforetak. Overgangsløsninger må sikre at eksisterende bygg og FDV informasjon ivaretas i tiden fremover. 6.5 Georeferering HSØ skal georeferere alle prosjekt/bygg/eiendommer etter EUREF89 NTM koordinater. Dette må tidligst mulig på plass i BIM prosjekter, hvor gjeldene IDM Georeferering skal følges. 7. Rettigheter HSØ og statens spesialisthelsetjeneste skal sikres alle rettigheter (inkl opphavsrett) til det arbeidet som gjøres i alle HSØs nye BIM prosjekter. Dette for å kunne gjenbruke funksjonelle og tekniske løsninger på tvers av foretakene og helseregionene. Følgende tekst er et eksempel på avtaleformulering som skal innarbeides i alle nye avtaler i BIMprosjekter: Helse Sør Øst RHF skal ha eierskap og alle rettigheter (inklusiv men ikke begrenset til opphavsrett) til alt arbeidet som er gjort i forbindelse med oppdraget, også med hensyn til alle data som ligger i BIM (inkl. objektbibliotek) og FDV dokumentasjon og andre leveranser utviklet og fremskaffet av de prosjekterende og entreprenørene/leverandørene. Helse Sør Øst RHF får full bruksrett til fabrikatspesifikke opplysninger for gjenbruk innen statens helseforetak og forvaltning, men overtar ikke opphavsrettighetene. Avtalepart/Entreprenøren er ansvarlig for at Helse Sør Øst RHFs rettigheter knyttet til dette oppdraget, videreføres og sikres i avtaler med underentreprenører/ leverandører, leverandører, etc. Side 8

9 8. BIM verktøy 8.1 Generelt og lisenspolicy HSØ legger opp til at HSØ skal ha like BIM verktøy i hele foretaksgruppen, så langt som det praktisk lar seg gjennomføre. For å unngå at HSØ blir låst mot en programvareleverandør/ suite, skal HSØ ikke standardisere på kun ett BIM verktøy for hvert fagområde. HSØs BIM brukerforum gjør en utredning og innstiller på hvilke BIM verktøy som skal benyttes i HSØ og fremmer det for regionalt ledd for avgjørelse. HSØ skal som prinsipp ha sentraliserte nettverkslisenser som flere helseforetak kan benytte. Det tillates at hvert helseforetak kan ha egne lisenser der hvor det er klart at arbeidsomfanget tilsier dette, hvor prinsippet med grunnlast og spisslast kan følges. 8.2 Krav til modellene og lagringsformat All informasjon i HSØs BIM prosjekter skal lagres på åpne internasjonale formater. HSØ stiller krav til at 3D modellene skal: Lagres på det åpne internasjonale formatet IFC (siste offentlig tilgjengelige versjon). Vise full isometri, for å legge til rette for direkte overføring til produksjonsprogrammer. Følgende tekst skal innarbeides i alle nye avtaler i BIM prosjekter: Fra skal all informasjon som arkitekter, rådgiver, entreprenører, etc. lagrer i sine fagmodeller kunne eksporteres til åpenbim (IFC). All informasjon skal lagres på den siste offentlig tilgjengelige versjon av det åpne BIM formatet IFC. Tilsvarende skal fagsystemene kunne importere alle data som er lagret i åpenbim (IFC). 8.3 BIM server HSØ skal snarest mulig etablere en felles sentral BIM serverløsning for hele foretaksgruppen. Denne løsningen skal ivareta både behovet til byggeprosjektene og til driftsorganisasjonen. Det skal være en løpende vurdering mht hvor mange BIM servere som foretaksgruppen trenger, og justeres ved behov. I prosjektenes startfase kan de bruke filbaserte løsninger, spesielt der hvor det er behov for opplæring av personellet. Det skal derimot stilles krav til at kvaliteten på de 3D modeller / BIMinformasjon som lages tilfredsstiller importkravene til BIM serveren, og dette skal sjekkes regelmessig av prosjektorganisasjonen. Dette på grunn av at alle prosjektene skal legges over på BIM serveren før driftsorganisasjonen overtar prosjektet og driftsfasen starter. Side 9

10 Det skal stilles krav i avtalene med eksterne rådgivere (arkitekter, ingeniører, entreprenører, leverandører, etc) at de skal kunne lagre direkte mot HSØs BIM server, basert på retningslinjene i den til enhver tid gjeldende BIM manualen. 9. Kompetansepolicy HSØ legger opp til en tredeling av kompetansenivået: Strategisk BIM kompetanse og drift av felles BIM løsninger samles på regionalt nivå. Operativ BIM kompetanse benyttes i BIM prosjektene og i den lokale driften i hvert HF. De vil også delta i HSØs BIM brukerforum som vil gi råd og anbefalinger til det strategiske nivået. Spisskompetanse innen BIM på enkeltområder kjøpes inn fra eksterne aktører/rådgivere. Det forutsettes at helseforetakene gjennomfører opplæring av relevant personell for å ta i bruk BIMteknologien, og bygge opp egen BIM kompetanse. Det forventes at bransjen (rådgivere, entreprenører, etc.) har opparbeidet seg relevant BIMkompetanse i løpet av de første 2 4 årene. 10. Implementeringsstrategi BIM Følgende figur beskriver HSØs implementeringsstrategi på BIM: Side 10

11 En mer detaljert beskrivelse av figuren: Styring og kvalitetssikring o Styring av arbeidsprosessen mellom partene o Sikre at nødvendige parter deltar og har fremdrift o Sikre leveranser o Kvalitetssikring av arbeidsprosesser og produktleveranser o Sikre at HSØ skaffer seg nødvendig kompetanse om BIM for planlegging, bygging, forvaltning, drift og utvikling av bygg. o Sikre at HSØ besitter bestillerkompetanse på BIM. o Sikre erfaringsoverføring på tvers av foretakene i HSØ. o HSØ skal benytte det åpne internasjonale IFC formatet ved bruk av BIM Involvering fra ledelse og brukere o Foretakets ledelse involveres, fronter og støtter opp under innføring av nye arbeidsprosesser og teknologi o De kliniske brukerne medvirker i prosessen for å utvikle gode funksjonelle løsninger o Tekniske ansvarlige deltar i løsningsprosessen for å etablere gode driftsmessige løsninger o Ansatterepresentanters og verneombuds medvirkning skal sikres Samarbeid med andre: Etablere BIM standarder o Samarbeide med andre som er tilknyttet buildingsmart for å etablere standardiserte dokumenter o Arbeide for å etablere samarbeidsgrupper i HelseNorge for BIM arbeidet o Arbeide for å få etablert en egen BIM manual/håndbok for helsebygg, fortrinnsvis basert på eksisterende BIM manualer o Samarbeid med andre organisasjoner og lignende som vil fremme bruk av åpenbim i byggenæringen, inklusiv deltagelse i nasjonale og internasjonale fora hvor bruk av åpenbim fremmes. Intern opplæring og samarbeid med utdanningsinstitusjoner o Gjennomføre nødvendig intern opplæring for at HSØ kan gjennomføre BIM prosjekter. o Gjennomføre nødvendig intern opplæring for driftspersonell (tilsvarende), slik at effektene ved BIM kan utnyttes i driftsperioden. o Prosjektene skal sikre at driftspersonellet får løpende informasjon og kunnskap om BIMen. o Samarbeide aktivt med utdanningsinstitusjoner og andre for større kunnskap om og utbredelse av BIM Guiding / hjelp til prosjekteringsgruppen (PG) og entreprenører o Legge til rette for at PG og entreprenører får hjelp til bruk av BIM i gjennomføringen av prosjektene de første årene. Trinnvis innføring av BIM. o HSØ skal benytte BIM i alle nye utbyggingsprosjekter. Side 11

12 o o o HSØ skal implementere BIM i alle vesentlige tilbyggprosjekter. HSØ skal implementere BIM i ombyggingsprosjekter i den grad som det praktisk lar seg gjøre, og basert på ovennevnte matrise (pkt 6.2). På lang sikt skal alle eksisterende bygg 3D modelleres, for å kunne nyttiggjøre BIM i hele HSØ. Utvikling av anskaffelsesform og dokumenter o Vurdere ulike anskaffelsesformer ut ifra BIM perspektivet og velge den totalt sett mest optimale ved hver anledning o Besørge en etablering /utvikling og vedlikehold av anskaffelsesdokumenter internt og sammen med andre med tilknytning til buildingsmart. o Sikre at HSØs får alle rettigheter til modellene/filene/materialet/arbeidet/etc. Læring / Evaluering / Justering o Legge til rette for at HelseNorge totalt sett og andre offentlige byggherrer og eiendomsforvaltere kan få læring av BIM prosessen o Evaluere BIM prosessen jevnlig, og justere BIM arbeidsmetodikk ved behov. o Etablere BIM nettverk i HSØ, fortrinnsvis i samarbeid med andre helseregioner o HSØ skal lage maler på bruk av BIM som kan benyttes i foretakene/prosjektene. Side 12

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet

Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet Notat vedrørende etablering av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet (Sykehusbygg HF) Vedlegg til saksfremlegg Innhold 1. Innledning... 3 2. Oppgaver og dimensjonering... 4 2.1. Utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Hvordan Helse Sør-Øst ser for seg at åpenbim kan bidra til oppfyllelse av myndighetskrav, styringssignaler og egne målsettinger. Steinar Frydenlund Direktør, Bygg og

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 04.02.2009 Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) BIM-manual 1.1 inneholder Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.

Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Tiltak 42.2 Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT. Visjon, målbilder og forslag til tiltak. Versjon 1.0.. INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 OM DETTE DOKUMENTET 3 1.2 OM PROSJEKTET 3 1.3 BEGREPSBRUK

Detaljer