buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS"

Transkript

1 Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan for basismodul Læringsmodul: BIM prosjekter og effekter fra bruk av BIM Læringsmodul: åpenbim og buildingsmart Læringsmodul: Hvordan komme i gang med åpenbim Læringsmodul: Modellkvalitet Programvare Eksempel på kursplan - Basis Læreplan for basismodul Økt kompetanse er i tillegg til teknologisk utvikling en av de beste måter å endre fremtidens byggenæring. Denne læreplanen er en del av buildingsmart Norge sin satsning på utvikling av relevant BIM- kompetanse. Basismodulen vil danne en omforent referanseramme for påfølgende opplæring. Det er lagt vekt på å gi en breddekompetanse i en rekke ulike tema. Læreplanene tar ikke for seg opplæring og bruk av konkrete verktøy. Kompetanse om disse kan fås med lærebøker eller kurs fra leverandører. Det er ikke knyttet til bestemte aktører som f.eks. arkitekter, landskapsarkitekt, - ingeniør, rådgivende ingeniør, andre konsulent, entreprenør, byggherre, eiendomsforvalter eller bruker av bygninger og anlegg. 1 buildingsmart Norge

2 Læringsmål Dette er fortsettelsen av basis utdanningen buildingsmart Bruker sertifisering Denne læreplanen dekker læringsmålene for buildingsmart Basis sertifisering (denne kreves bestått for å ta Bruker sertifisering) Ikke del av buildingsmart Norges kompetanseplan Byggfaglig kompetanse Programvare Læringsmålene er knyttet til BIM spesifikke krav som stilles til hver rolle. Generelle krav / læringsmål til rollene er ikke med i denne læreplanen. Læreplanen bruker følgende forkortelser Forkortelse Tidligere benyttet Beskrivende tekst forkortelse bsdm IFC buildingsmart Data Model/Datamodell bsdd IFD buildingsmart Data Dictionary/Dataordbok bsp IDM buildingsmart Process/Prosess bsnp buildingsmart Norge Process, bsp utviklet av buildingsmart Norge Det er sentralt at man forstår hvordan sin egen rolle fungerer i samspillet og hvordan dette påvirker bruk av åpenbim. Man må også være klar over hvordan egen rolles bruk av åpenbim påvirker andre roller. I tillegg til denne læreplanen er følgende dokumenter er relevante å sette seg inn i: - Læringsressurser - buildingsmart Norge Prosesser (bsnp-er) - buildingsmart Norges BIM-guide - Sertifisering - Pedagogisk info buildingsmart Norges kompetanseplanen for bais er generell og ikke knyttet til bestemte roller. Læringsmål knyttet til bestemte roller er beskrevet i læreplanen for Brukersertifisering Hovedlæringsmål Dette er en felles betegnelse overordnet mål med læringsmodulen. Disse benyttes ikke direkte for å lage spørsmål 2 buildingsmart Norge

3 Læringsdelmål Læringsdelmålene er delt inn i ulike tema. Spørsmålene tar utgangspunkt tar utgangspunkt i hvert enkelt læringsdelmål. En gjennomgang av læringsdelmålene er derfor en god måte å sikre seg tilstrekkelig bredde og dybde i kompetanse til å kunne bestå flervalgstesten til «bsn Basis sertifisering». Enkelte av læringsdelmålene fokuserer på hvordan man benytter bsnp-er / IDM-er, eller BIM-manualer, for spesifisering av informasjon i modellen (I-en i BIM-en). Dette kan gjøres ved å henvise til bestemte deler i bsnp-ene (IDM-ene) som er utviklet av buildingsmart Norge, eller andre bsnp-er. I denne læreplanen er disse kun benyttet på et grunnleggende nivå For mer detaljert nivå henvises det til læreplanene for brukersertifisering. Merk: buildingsmart Norge Prosess* (bsnp), ble tidligere betegnet IFM, Information Delivery Manual. Metodikken er spesifisert i ISO standarden. *) buildingsmart Norge Prosess = bsnp bsnp-er er utviklet og inngår: - bsnp-1 - Romprogrammering (Utviklet av Nosyko, Statsbygg, buildingsmart Alliance og buildingsmart Norge m.fl.) - bsnp-2 - Visualisering - bsnp-3 - Kollisjonskontroll - bsnp-4 - Kostnadskalkyle - bsnp-5 - Ressursstyring og fremdrift - bsnp-6 - IDM for georeferering (Utviklet av DDS-CAD, EPM Technologies og Powel) bsnh - buildingsmart Norge åpenbim Guide Betegnelser av læringsmål / læringsdelmål Med referanse til Blooms taksonomi for læringsmål, omtalt i rapporten «Pedagogisk info» benyttes følende betegnelser av læringsmål / læringsdelmål: "Kjenne til..." (nivå 1 i Bloom) "Forstå. " (nivå 2 i Bloom) "Anvende " (nivå 3 i Bloom) som verb for beskrivelse av læringsmålene. Spørsmål basert på «Kjenne til» vil normalt starte med «Gjengi eller Velg ut». Spørsmål basert på «Forstå» vil normalt være spørsmål som starter med «Forklar eller Prioriter». Spørsmål basert på «Anvende» vil normalt være spørsmål som starter med «Vurder eller Bruk». Flervalgsspørsmål Spørsmål basert på «Kjenne til» vil normalt starte med «Gjengi eller Velg ut». Spørsmålene vil være rene fakta spørsmål der man krysser av ett eller flere alternativer fra en liste. Spørsmålene kan i enkelte tilfeller være plassering av rette alternativ (bilde / tekst) på rett sted i en figur, illustrasjon eller tabell. Det man velger vil være ett helt rett alternativ, til forskjell fra «Anvende» der det er det mest rette som skal velges ut. Spørsmålene vil være basert på gjengivelse av fakta. Det kan være ulik grad av presisjon som avgjør vanskelighetsgrad. Et eksempel på er IFC basert på en ISO standard (velg i forhold til andre alternativ), eller om IFC er basert på ISO 16739, eller litt mer presist om IFC 2x3 er basert på ISO/PAS 16739:2005, mens IFC 4 er basert på ISO16739: buildingsmart Norge

4 Spørsmål basert på «Forstå» vil normalt være spørsmål som starter med «Forklar eller Prioriter». Spørsmålene vil være å velge ut det eller de svaralternativene som passer best, vise sammenhenger ved å kombinere sett strek mellom ulike forslag som du mener passer best sammen. Spørsmålene kan i enkelte tilfeller være plassering av rette alternativ (bilde / tekst) på rett sted i en figur, illustrasjon eller tabell, men svar er basert en fortolkning og ikke ren fakta. Spørsmålene er mer åpne enn «Gjengi» og vil ikke være ren gjengivelse av fakta, men inkludere egen vurdering. Spørsmål basert på «Anvende» vil normalt være spørsmål som starter med «Vurder eller Bruk». Fortelle med egen ord benyttes også om dette læringsnivået. Anvende ligger på ett høyere nivå en de andre og svarene på spørsmål går ikke ut på å finne samme begrep eller betegnelse. Korrekt svar vi da være det som passer «best». Det vil da kunne være mindre forskjeller som gjør at noen av svaralternativene ikke passer helt og gir feil svar, mens det som ikke passer. Flervalgsspørsmål gir lite rom fortolkninger og der det er mulig vil svarene hentes ut fra bsnp-ene. Dette gjør at spørsmålene klassifiseres på nivå 2 som Forståelse, eller nivå 3 som Anvende i henhold til Blooms læringstrapp se egen notat om «Pedagogisk info» for nærmere beskrivelse. Dersom man ikke kjenner til de relevante bsnp-ene, så vil spørsmålene kunne oppfattes som krevende og liggende på nivå 3 eler 4 i Blooms læringstrapp. Aktiv bruk av bsnp-ene anbefales derfor på det sterkeste for undervisning og egen læring. Nummereringssystemet for læringsdelmål har tre ledd Første ledd angir hvilken læreplan læringsdelmålet kommer fra. Andre ledd angir hvilket modul i læringsplanen læringsdelmålet kommer fra. Tredje ledd angir løpenummer for læringsdelmålet. Fjerde ledd angir spørsmål hvor hvert læringsdelmål Hvert ledd er tosifret og gir mulighet for opp til 99 alternativer. Det startes på 01 uansett ledd. Hvert ledd skilles med en kort bindestrek. - Første ledd: Læreplanene har følgende numre Læreplanene fra buildingsmart Norge består av Basis = 01 (utviklet) Leder = 02 (ikke utviklet) Byggherre = 03 (utviklet) Rådgiver = 04 (utviklet) Entreprenør = 05 (utviklet) Forvalter = 06 (ikke utviklet) - Andre ledd: Læringsmodul Denne læreplanen inneholder følgende moduler: 01 Læringsmodul: BIM prosjekter og effekter fra bruk av BIM Hovedlæringsmål : Forståelse av BIM konseptet. 02 Læringsmodul: åpenbim og buildingsmart Hovedlæringsmål: Forståelse av åpenbim og kjennskap til buildingsmart 03 Læringsmodul: Hvordan komme i gang med åpenbim 4 buildingsmart Norge

5 Hovedlæringsmål: Forstå hvordan man kommer i gang med åpenbim; 04 Læringsmodul: Modellkvalitet Programvare Hovedlæringsmål: Forklare hvordan sjekker informasjonsinnholdet i en IFC modell. - Tredje ledd: Læringsdelmål Læringsdelmål er løpenumre under hver læringsmodul. Beskrivelse av læringsdelmålene viser til Blooms taksonomi. - Fjerde ledd: Spørsmål Alle spørsmål ved sertifisering vil ta utgangspunkt i ett eller flere spesifiserte læringsdelmål. For hvert læringsdelmål er det derfor knyttet ett eller flere spørsmål. Disse er angitt med løpenummer for entydig identifikasjon. Spørsmålene er ikke oppgitt denne læreplanen. - Eksempel Systemet beskrevet ovenfor gir en entydig referanse, eller «GUID» er dermed en entydig referanse silt læringsdelmålet i «Basis læreplan» (02), og læringsmodul BIM prosjekter og effekter fra bruk av BIM» (01), med læringsdelmål «Kjenne til forskjellen mellom 3-D og BIM» (02). Spørsmål er ikke oppgitt. Målgruppe Alle buildingsmart medlemmer / kommende medlemmer. Byggherrer, arkitekter, landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, eiendomsforvaltere, byggesaksbehandlere. Forkunnskaper Ingen spesielle, men generell kjennskap til byggenæringen er en fordel. Bruk av PC under opplæringen Læreplanen legger ikke opp til bruk av PC / Mac (egen eller på datasal). Varighet Denne læreplanen gir mulighet for bruk av ulike læringsmetoder og former. Det settes derfor ikke krav om minste antall timer på opplæringen, men være tilstrekkelig for at deltakere skal kunne bestå eksamen. Basert på et «tradisjonelt» forelesningsbasert kurs) anslår vi at varigheten bør være tilsvare 1 dag (omtrent 6-7 timer inkl. pauser). Dette kan gjennomføres fleksibelt, f.eks. som to halv dags moduler, eller forelesing i kombinasjon med andre opplæringsformer. Læringsmodulene kan etter vår vurdering enkelt utvides til 2- dagers kurs ved f.eks. å inkludere prosjektoppgave / gruppeoppgave evt. en individuell / gruppeoppgave mellom samlinger / kursmodulene Litteratur / læringsmateriell / kilder for videre læring Læreplanene inkluderer ikke opplæringsmateriell. Det er heller ikke satt opp bruk av en bestemt lærebok e.l. Det er for enkelte læringsdelmål lagt inn link til bsn lagt inn til bsnp / IDM som hjelp til å finne relevant informasjon. Kursarrangør kan f.eks. legge ut presentasjoner fra kurset som en de. Læringsportalen 5 buildingsmart Norge

6 buildingsmart Norge har opprettet en «Læringsportal» på for å samle relevante læringsressurser. Medlemmer av buildingsmart oppfordres til å bidra med egne eksempler og informasjon. 6 buildingsmart Norge

7 01. Læringsmodul: åpenbim prosjekter og effekter fra bruk av åpenbim Hovedlæringsmål : Forståelse av åpenbim konseptet. Fokus på åpenbim. Gjengi til hvilke oppgaver som åpenbim har blitt benyttet til i ulike bygge- og anleggsprosjekter Effekter (lønnsomhet). Gjengi ulike type effekter; økonomi og kvalitet, for byggeprosjekter (byggeprosjekter inkluderer bygninger og anlegg) ID-nr. Læringsdelmål Læremiddel Prinsipper for digital objektbasert modellering 01 - Kjenne til at BIM både kan inneholde geometri og informasjon 02 - Kjenne til forskjellen mellom 3-D og BIM Prosjekter 03 - Kjenne til resultatet fra opptil fire prosjekter som demonstrere effekter ved bruk av BIM Eksempler fra ulike prosjekter; Økonomi og kvalitet Kjenne til nytten av BIM hos byggherre Eksempel 1: BIM hos byggherre Legg vekt på: Tverrfaglig og ryddig prosess. Bedre kvalitet, bedre kontroll, redusert risiko, bedre lønnsomhet 05 - Kjenne til nytten av BIM hos rådgiver Eksempel 2: BIM effekter for rådgiver Legg vekt på: Tverrfaglig og ryddig prosess. Bedre kvalitet på prosjektering, 06 - Kjenne til nytten av BIM hos entreprenør Eksempel 3: BIM hos entreprenør Legg vekt på: Tverrfaglig og ryddig prosess. Bedre kvalitet, bedre kontroll, redusert risiko, bedre lønnsomhet 07 - Kjenne til nytten av BIM hos forvalter Eksempel 4: BIM effekter for forvalter Legg vekt på: Bedre kontroll og lønnsomhet 08 - Kjenne til hvilke fem analyser inngår i de økonomiske vurderingene etter den danske modellen 09 - Kjenne til hvilke fire gevinsttyper som inngår i de økonomiske vurderingene etter den danske modellen Trender 10 - Forså hvordan åpenbim kan bidra til tverrfaglighet Samhandling på tvers av faser 11 - Kjenne til metoder for livsløpskostnadsberegninger Industrialisering 12 -Kjenne til hvordan åpenbim kan bidra til industrialisering (Perspektiv åpenbim -> Byggenæring) 13 -Kjenne til hvilke effekter som er byggenæringen oppnår ved bruk av BIM i utvikling av industrialisering (Perspektiv Byggenæring - > åpenbim) Myndighetsbehandling 14 - Kjenne til hvordan åpenbim kan bidra til digital modellbasert 7 buildingsmart Norge

8 myndighetsbehandling (Perspektiv ByggSøk -> Byggenæring) 15 - Kjenne til hvilke effekter som er byggenæringen oppnår ved bruk av digital modellbasert myndighetsbehandling (Perspektiv Byggenæring - > ByggSøk) Integrering av sektorer 16 - Kjenne til eksempler på hvordan objektbasert analyse kan benyttes på samfunnsnivå 17 - Kjenne til prosjekter som jobbe for digitalisering av byggesektoren 18 - Kjenne til hvilket område på kort sikt (inntil ett år)som åpen BIM kan bidra mest med Kjenne til hvilket område på mellomlang sikt (1-3 år) sikt som åpen BIM kan bidra mest med. 8 buildingsmart Norge

9 02. Læringsmodul: åpenbim og buildingsmart Hovedlæringsmål: Forståelse av åpenbim og kjennskap til buildingsmart ID-nr. Læringsdelmål bsnp/ Læremiddel åpenbim 01 - Forstå forskjellen mellom åpenbim og ikke-åpen BIM (proprietærbim) 02 - Forstå forskjellen mellom arbeidsformat (f.eks. Revit =.rvt) og utvekslingsformat (åpenbim =.ifc) 03 - Forstå potensialet ved format uavhengig informasjonsutveksling 04 - Forstå forskjellen mellom brukerstyrt og leverandørstyrt utvikling buildingsmart 05 - Kjenne til organisasjonen buildingsmart Norge 06 - Kjenne til formålet med buildingsmart Norge bsn strategidokumentet 07 - Kjenne til hvordan buildingsmart Norge er organisert 08 - Kjenne til beslutningsstruktur 09 - Kjenne til internasjonal overbygning utvikling av internasjonale standarder 10 - Kjenne hvilke internasjonal standarder som støttes av buildigsmart International buildingsmart Data Model 11 - Forstå hovedprinsippene i buildingsmart Data Model bsdm 12 - Kjenne til områder der denne kan benyttes i praksis 13 - Kjenne til dokumentasjon for IFC (bsn tech TODO lenke) 14 - Kjenne til hvor man finner entiteter (objekttyper) basert på kort introduksjon til modellen 15 - Kjenne til hvor man finner oversikt over sertifisert programvare buildingsmart Data Dictionary 16 - Kjenne til buildingsmart Data Dictionary bsdd 17 - Kjenne til områder der buildingsmart Data Dictionary kan benyttes i praksis (meget overordnet) buildingsmart Prosess 18 - Forstå hovedprinsippene i buildingsmart Process bsnp 19 - Forstå behovet for entydig og detaljert dataleveranse 20 - Forstå prinsippet om spesifisering av informasjon 21 - Kjenne til PM = Oversikt over roller, rekkefølge og spesifikke dataleveranser i en gitt BIM støttet prosess 22 - Kjenne til ER = Konkrete spesifiseringer av dataleveransene i en gitt BIM støttet prosess 23 - Kjenne til MVD = Teknisk spesifisering /kobling av ER til IFC datamodellen 24 - Kjenne til områder der bsnp kan benyttes i praksis 25 - Kjenne til hvordan man spesifiserer prosjektspesifikke leveransekrav (BIM-manual) 9 buildingsmart Norge

10 26 - Forstå sammenhengen mellom bsnp-er og BIM-manualer 27 - Kjenne til betydningen av opplæring i bruk av BIM 28 - Forstå betydningen av brukerkrav til programvare 29 - Kjenne til hvor man finner oversikt over bsnp-er (IDM-er, IDM = Information Delivery Manual) Norske og internasjonale Tilleggsinformasjon 05 medlemsbasert, fagnøytral, non-profit 07 brukergrupper og tverrfaglig brukerforum, 08 sekretariat, styre og årsmøte 17 informasjon skal være tilpasset mottaker og formål 10 buildingsmart Norge

11 03. Læringsmodul: Hvordan komme i gang med åpenbim Hovedlæringsmål: Forstå hvordan man kommer i gang med åpenbim; - definere mål (og ambisjoner) - organisere prosjektet - definere / spesifisere konkrete informasjonsleveranser ID-nr. Læringsdelmål bsnp/ Læremiddel Definere mål (og ambisjoner) 01 - Forstå betydningen av å kartlegge prosjektorganisasjonens modenhet teknologisk 02 - Forstå betydningen av å kartlegge prosjektorganisasjonens organisatoriske modenhet 03 - Forstå betydningen av å kartlegge prosjektorganisasjonens modenhet i bruk av programvare 04 - Forstå sammenhengen mellom prosjektets kompleksitet og størrelse og mål og ambisjoner 05 - Forstå gevinstpotensialet ved lavterskel BIM 06 - Forstå hvordan spesifikasjoner i bsnp-er kan brukes til å spesifisere kompetansekrav 07 - Forstå hvordan spesifikasjoner i bsnp-er kan brukes til å spesifisere leveransekrav Organisere prosjektet 08 - Forstå hvordan man sikre at prosjektet har rett kompetanse i samsvar med prosesskart (PM) i bsnp Kjenne til hva som inngår i et Organisatorisk oppstartsmøte Definere / spesifisere konkrete informasjonsleveranser 10 - Forstå hvordan man kan spesifisere oppgaver til hver rolle fordelt på milepel basert på bruk av ER i bsnp og andre bsnp er 11 - Kjenne til hva som inngår i et teknisk oppstartsmøte Tilleggsinformasjon 04 bruk av buildingsmart metoder/verktøy/ standarder 09 avtaler grensesnitt, leveranser og milepeler 11 avtaler / tester konkret utveksling av informasjon på åpenbim 11 buildingsmart Norge

12 04. Læringsmodul: Modellkvalitet Programvare Hovedlæringsmål: Forklare hvordan sjekker informasjonsinnholdet i en IFC modell. Alle BIM programmer som inngår i læreplan og testing skal være spesifisert på buildingsmarts liste over IFC sertifisert eller kompatibel programvare Merk: bsn er programvareuavhengig og kan derfor ikke forklare om konket programvare og deres egenskaper. Kursarrangør kan imidlertid demonstrere bruk av ulike programmer ID-nr. Læringsdelmål bsnp Modellkvalitet Kvalitetskontroll 01 - Kjenne til ulike typer programvare for kontroll av inforasjonsinnhold i en IFC fil 02 - Forstå hvordan man kan sjekke samsvar med bsnp 03 - Kjenne til tilgjengelige IFC viewere 04 - Kjenne til hvordan IFC-viewere kan benyttes - Kjenne til hvordan IFC-viewere kan benyttes for å sjekke at man har modellert riktig 05 Programvare 06 - Kjenne til sertifiseringsordningen for IFC programvare 07 - Kjenne til de ulike sertifiseringskravene; eksport- import, type programvare 08 - Kjenne til betydning av sertifisering av programvare 12 buildingsmart Norge

13 Eksempel på kursplan - Basis Dette er kun et eksempel på hvordan et kurs kan legges opp. Den enkelte kursarrangør kan selv legge opp kurset slik at det passer egne deltakere best mulig. Det er oppfylling av som er de viktiges kriteriene for om et kurs vil kunne benytte buildingsmart Norge i profileringen. ID-nr. = Læringsmodul; Kl. Tid i time:min. IDnr. Modul 09:00 15 Introduksjon av kursopplegg og kursdeltakere 09: Læringsmodul: BIM prosjekter og effekter fra bruk av BIM 10:00 15 Pause 10:15 1:15 02 Læringsmodul: åpenbim og buildingsmart 11:30 30 Lunsj 12:00 1:30 03 Læringsmodul: Hvordan komme i gang med åpenbim 13:30 15 Pause 13: Læringsmodul: Modellkvalitet Programvare 14:30 30 Spørsmål og oppsummering / Test 15:00 -- Avslutning 13 buildingsmart Norge

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis

buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Økt kompetanse er i tillegg til teknologisk utvikling en av de beste måtene å endre fremtidens byggenæring på. Denne læreplanen er en del av utdanningsprogrammet til

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! MEDLEMSMØTE ANDA! 12:55 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet, Steen Sunesen, buildingsmart Norge 13:00 National BIM Standard in

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Læreplan Fellesfaglig opplæringsmodul

Læreplan Fellesfaglig opplæringsmodul buildingsmart Norge Kompetansehevingsprogram Læreplan Fellesfaglig opplæringsmodul 1 buildingsmart Norge Utdanningskoordinator Eilif Hjelseth, kommentert av Steen Sunesen 10.06.2012 Innhold Side Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

Status IFC4 og sertifisering

Status IFC4 og sertifisering Status IFC4 og sertifisering Ole Kristian Kvarsvik Forretnings- og teknologileder Hva er sertifisering? En sertifisering gir et sertifikat som beviser at du kan noe Hva det er du må kunne for å få et slikt

Detaljer

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 16. januar 2015 Kunnskapsreisen ledes av følgende ildsjeler Tor Øistein Andresen Steinar Rasmussen og,

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag 1 1. Om ansvar og rettigheter 3 2. Kontrakt 4 2.1 Materiale/Formater - Skal formuleringene om rettigheter til

Detaljer

Statsbyggs BIM- manual

Statsbyggs BIM- manual Statsbyggs BIM- manual Hvorfor, hvordan, «do s and don t s» Frode Mohus fm@statsbygg.no buildingsmart Norge Tema: åpenbim Håndbok 2013-01- 24 Bakteppet * 2005: Første BIM- pilot i Statsbygg («HiTOS») *

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

"medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og

medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og buildingsmart PROSESS!!!!! "medlemmers erfaringer med hvordan de har fått til vellykket utveksling og samarbeid med åpenbim" EN OVERSIKT - FIRE PROSESSER Visualisering Kollisjonskontroll Kostnadskalkyle

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 03 BYGGHERRE

buildingsmart Norge Læreplan 03 BYGGHERRE Versjon Info Dato Versjon 0.9 Utgitt høringsversjon 04.06.2014 Versjon 0.9.1 Utgitt revidert høringsversjon 13.08.2014 Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon - Språkvasket Samtext 05.06.2015 buildingsmart Norge

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø NORGE buildingsmart Norge Visjon Bærekraftig bygd miljø buildingsmart Norge konferansen Poenget med buildingsmart er å få løftet byggenæringen inn i den digitale alder. Syretesten for buildingsmart er hvor bra

Detaljer

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart Bred støtte fra byggenæringen buildingsmart studentseminar @HIALS:13 + tips om studentoppgaver Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge HIALS, 12. november 2013 Open buildingsmart Norge

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 buildingsmart Open BIM Kort introduksjon til buildingsmart verktøyene og jobbing med studentoppgaver 2013-01-23 Eilif Hjelseth E-post: eilif.hjelseth@umb.no Tema i presentasjonen BIM i studentoppgaver

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

NS 8360 BIM OBJEKTER NS 8360 BIM OBJEKTER. bsn Medlemsmøte Steen Sunesen!

NS 8360 BIM OBJEKTER NS 8360 BIM OBJEKTER. bsn Medlemsmøte Steen Sunesen! NS 8360 BIM Objekter Fra forord - ønske fra industrien om å få etablert standardiserte objekttyper for bruk i bygningsinformasjonsmodeller - understøtte automatisert it-støttet samhandling i et livsløpsperspektiv.

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på. Erling Onstein erling@arkitektum.no

Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på. Erling Onstein erling@arkitektum.no Dokumentasjon av ledningsanlegg under bakken Faglige utfordringer vi har møtt på Erling Onstein erling@arkitektum.no Hvilke utfordringer har vi «funnet»? Knytta til SOSI Produktspesifikasjoner Knytta til

Detaljer

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0

Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Erfaringer med bsn Guiden vers. 1.0 Bjørn Arild Godager, NTNU i Gjøvik Bjoern.godager@ntnu.no April, 2016 Formålet med bsn Guiden bsn guiden er et glimrende verktøy for å standardisere måten vi samhandler

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN!

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN! LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN PROGRAM 13:15 13:30 Innledning. Mål for medlemsmøtet og Tendenser innen BIM, Steen Sunesen, Daglig leder buildingsmart Norge BIM og entreprisemodeller, Kaare Kleven, Prosjektdirektør

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS BAKGRUNN OM OSS bsn Norges åpen BIM forening Sørger for at teknologiutvikling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement Prosjektbeskrivelse Utvikling av IDM for kollisjonskontroll Process Map og Exchange Requirement Versjon: Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendt 18. august 2009. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad.

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad. GE P13 ebyggesak Innledning Denne prosessen omfatter søknad og behandling av søknad med BIM på åpent format IFC. Begrepet byggesak dekker dialog, søknad og behandling av saksbehandling av byggverk mellom

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

BS PROSESS - OVERSIKT OG GENERELL BESKRIVELSE AV OMFANG OG METODE BUILDINGSMART NORGE KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM

BS PROSESS - OVERSIKT OG GENERELL BESKRIVELSE AV OMFANG OG METODE BUILDINGSMART NORGE KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM BS PROSESS - OVERSIKT OG GENERELL BESKRIVELSE AV OMFANG OG METODE BUILDINGSMART NORGE KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM Navn Oversikt bs Prosess Identifikasjon bsnp_o Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Oppdragsbeskrivelse Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014!

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014! OVERSKRIFT! -! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER TILGJENLIG FOR

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering.

Bakgrunn. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper om modellering. Bakgrunn Modellering har lenge vært et kjent begrep innen systemutvikling. På 80-tallet ble metoder som Yourdon/Demarco og Gane&Sarson brukt for å lage dataflyt-diagrammer. Etter hvert ble disse integrert

Detaljer

BIM KOORDINATOR (BIMK)

BIM KOORDINATOR (BIMK) YT BIMK YTELSESBESKRIVELSE FOR BIM KOORDINATOR (BIMK) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr: 201202491-2011-10-10

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid

sekallen, rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid ndardisering av arkitektenes BIM-leverans sekallen, 27.03.14 rkitektbedri*enes BIM- utvalg akgrunn for IDM- arbeidet ålet tatus idere arbeid DM vs buildingsmart Norge Guiden - utvalget består av: Henning

Detaljer

BSN PROSESS 2 BRUK AV BIM TIL VISUALISERING

BSN PROSESS 2 BRUK AV BIM TIL VISUALISERING BSN PROSESS 2 BRUK AV BIM TIL VISUALISERING Bruk av BIM til visualisering Identifikasjon bsnp2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring TBF Linda Byström,

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

PROGRAM KONFERANSE 2015 LØFTER BAE-NÆRINGEN

PROGRAM KONFERANSE 2015 LØFTER BAE-NÆRINGEN fra null BIM til full BIM IFC sikrer suksess på anleggsprosjektet LKAB Roar Fosse Regionrådgiver Trimmet Bygging / BIM-koordinator, Skanska Norge PROGRAM Illustrasjon: Skanska, Anleggsprosjektet LKAB GE

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 25. februar 2011, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket OVERBYGNING Kap.: 2 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 5 DOKUMENTHÅNDTERING...6

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

boligbim energianalyse IDM

boligbim energianalyse IDM boligbim energianalyse buildingsmart Prosess IDM boligbim energianalyse IDM Identifikasjon BPbB_ae Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2011-12- 15 Dokument skapet Linda Byström, linda@consigli.no

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat Høringsuttalelse fra Statsbygg til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor Statsbygg støtter arbeidet om bruk

Detaljer

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato:

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato: Prosjekt BIM -manual Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark Revisjon: 3 Dato: 25.04.12 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikt... 3 Informasjon modellerende (kontaktinfo og rollematrise)... 4 Fagmodellansvarlig:...

Detaljer

BIM strategi for Helse Sør Øst

BIM strategi for Helse Sør Øst BIM strategi for Helse Sør Øst 30.11.2011 Revisjon 1.0.1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 2. BygningsInformasjonsModell (BIM)... 3 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst... 4 4. Byggets

Detaljer

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN

buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28. MAJ STEEN SUNESEN buildingsmart NORGE buildingsmart/openbim FREMTID/TENDENSER NETVÆRKSMØDE 28.05.2013 STEEN SUNESEN Daglig Leder buildingsmart Norge Arkitekt, projektleder/fagansvarlig Bla. leder for IFC prosjektet Nye

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN

AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN AREAL TRUMFER ALT AREALOVERVÅKNING GJENNOM PROSJEKTERINGEN 29 OKTOBER 2014 HÅKON KVÅLE GISSINGER SENIORRÅDGIVER, RAMBØLL SEKSJON FM BIM Bygnings Informasjons Modell (En datafil på IFC filformat) Bygnings

Detaljer

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen

Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data. Fagdag veg, Gålå Ingar Skogli, Statens vegvesen Dataflyt mellom aktører gjenbruk av data Fagdag veg, Gålå 05.09.2017 Ingar Skogli, Statens vegvesen 21.09.2017 Dataflyt mellom aktører plan- og byggefase Prosjektering Iht. krav Fagmodeller Bygging Stikning

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Viktig også for byggvaremarkedet Ved å ta i bruk moderne elektroniske verktøy i planlegging og prosjektering av bygg, åpner byggenæringen for effektivisering og

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre?

Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann. Hvordan kan vi komme videre? Dataflyt i VA-byggeprosjekter Notat 0l Norsk vann Hvordan kan vi komme videre? Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeid mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere Mange prosjekter bla.: Nettverksgruppe for

Detaljer