Glommabanen gjør det bedre å bo i Østfold!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Glommabanen gjør det bedre å bo i Østfold!"

Transkript

1 Glommabanen gjør det bedre å bo i Østfold! Glommabanen kan bli en bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og frem til det nye sykehuset på Kalnes. Glommabanen vil gi en enklere, grønnere, mer komfortabel hverdag for alle som bor i Nedre Glomma-regionen. Gjennom tilknytning til en ny Rakkestadbane (kombibane med Østre linje) vil Glomma banen danne en ny tverrforbindelse som knytter Indre og Ytre Østfold bedre sammen. Foto: Kjell S. Stenmarch GLOMMABANEN er en bybane: ikke lokaltog, ikke t-bane, men en moderne form for trikk I storbyer verden over er bybanen et populært fremkomstmiddel blant innbyggerne. Nå kan vi få den hos oss også. Den støyer lite, forurenser lite, og vil dempe presset på mindre gode alternativer som privatbil og buss. Langs bybanen er det attraktivt å bo. Glommabanen vil derfor tilrettelegge for sårt tiltrengt boligbygging langs hele traséen mellom byene. Glommabanen vil bidra sterkt til at Nedre Glomma-regionen kan fremstå som et troverdig alternativ som kan avlaste hovedstaden. Østfold sentralsykehus Kalnes Nord Greåker Brygge Ny tverrforbindelse Kalnes/Grålum - Askim Tilknytning til Indre Østfold via Rakkestadbanen Sør Sarpsborg jernbanest. Glommabanen Nytt dobbeltspor Halden 2025 (NTP sier 2030) E6 Elvemetro Fredrikstad jernbanest.

2 Glommabanen: Forestill deg hverdagen med en moderne form for trikk, en bybane Tenk deg at du kan stå opp en halvtime senere enn i dag... sykle eller spasere noen hundre meter til Glommabanens nærmeste stasjon... ta med sykkelen på trikken om du vil... sitte behagelig på trikken frem til reisemålet, uten å tenke på trafikkmas... og avslutte med en tilsvarende kort spasér- eller sykkeltur. Dette kan bli hverdagen for tusenvis av oss hvis Glommabanen realiseres. Vårt mål er i første omgang å utrede grunnlaget for en slik bane. Er du ikke enig i at det bør gjøres? Hva hvis du kunne... Gå rett fra tog til bybane i Fredrikstad og Sarpsborg 2 Sykle til stasjonen, og sette igjen sykkelen - eller ta den med videre Ta bybanen fra torget i Fredrikstad og Sarpsborg

3 Andre fordeler med trikk: Støyer lite Forurenser lite Frigjør veikapasitet Krever lite plass Langt mindre inngrep i natur og infrastruktur enn t-bane og tog Store deler av traséen kan legges i dagens vei, midtrabatt eller skulder Frigjør plass for utryknings kjøretøy Det er attraktivt å bygge boliger langs en bybane, mens det er motsatt med vei, jernbane og t-bane. Vil bidra til å gjøre områder attraktive for utbygging, bl.a. langs Glomma mellom byene. Få direkte transport til det nye sentralsykehuset på Kalnes 3 Glommabanen legger til rette for boligutvikling langs Glomma. Her et tenkt prosjekt «Greåker brygge» Se ut over Glomma i deler av traséen. Her en tenkt bro ved Greåker. Foto: Kjell S. Stenmarch Fordeler:

4 TRASÉEN OG STASJONENE Nord Her viser vi hvordan traséen kan legges. Med Glommabanen åpnes det helt nye nye reisemuligheter, og mange nye kollektive knutepunkter. En mulighetsstudie kan avklare viktige spørsmål i denne forbindelse. Glommabanen Nytt dobbeltspor Halden 2025 E6 Elvemetro Solliveien G s Kirkeveien Rolvsøyveien Østfoldhallene nord Østfoldhallene Østfoldhallene syd Råbekken Stabburveien Høiendal Wilbergjordet Glemmen vgs Torvbyen Gågata Stortorvet Rådhuset Cicignon Ferjestedet Fredrikstad jernbanest. 4

5 Østfold sentralsykehus Kalnes Ny vei: tverrforbindelse Kalnes/Grålum - Askim Askim Næringsparken Slitu Eidsberg Kalnes vgs Bjørnstadveien Inspiria Tune rådhus Herbergveien Valaskjold Peterson Stadion Storbyen St. Olav vgs reåker entrum Elvebakken Holbergs gate Alvim Sandesund Greåker nord Tilknytning til Indre Østfold via Rakkestadbanen Sarpsborg jernbanest. Heia Rakkestad Rudskogen Sarpsborg st. Ise Nordbyveien Brusemyr Hafslund Greåker Brygge Nytt dobbeltspor Halden 2025 (NTP sier 2030) Sør Ruteplan og frekvens Fredrikstad Østfold Sentralsykehus Kalnes Mandag til lørdag: Hvert 15. minutt. Søndager: Hvert 30. minutt. Drift 20 timer i døgnet mellom og alle dager. Tilknytning til Rakkestadbanen (kombibane med Østre linje) Askim Østfold Sentralsykehus Kalnes Mandag til lørdag: Hvert 30. minutt. Søndager: Hvert 60. minutt. Drift 18 timer i døgnet mellom og Stortorvet - Østfoldhallene Torvbyen - Storbyen Torvbyen - Kalnes Greåker sentrum - Kalnes Storbyen - Kalnes Mysen - Kalnes Rakkestad - Kalnes Sarpsborg st - Kalnes 13 min 28 min 41 min 24 min 14 min 57 min 43 min 14 min 5

6 Glommabanen GIR GOD SAMFUNNSNYTTE på en rekke områder 1 2 Høyklasse kollektivtilbud til nye Østfold sentralsykehus på Kalnes. Glommabanen gjør det lettere å tilfredsstille kravet om 40 % kollektivdekning til sykehuset, og banen vil også avlaste bruken av E6, Årum Kalnes som lokalvei. Sarpsborg og Fredrikstad knyttes effektivt sammen. Sarpsborg og Fredrikstad er begge Fremtidens byer, og arbeider aktivt for å utvikle sine sentrums områder og forbindelsen mellom disse. Glommabanen vil kunne spille en sentral rolle i dette arbeidet. Dagens kø ved avkjøring fra E6 Illustrasjonsfoto 3 4 Nye boområder langs Glomma kan etableres. Området langs Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg har stort potensiale for boligbygging. Elven kombinert med Glommabanen gjør områdene svært attraktive. Private eiendomsbesittere vil se mulighet for nye spennende boligprosjekter. Glommabanen utvikler sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg, samt knytter disse sammen. Sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg har kvaliteter og tilbud som blir lettere tilgjengelig gjennom Glommabanen. 5 6 Bidrar til utvikling av nye tettsteder som Greåker brygge. Glommabanen vil utvikle og binde sammen Østfold på en attraktiv måte, gjennom å lage knutepunkter med boliger og arbeidsplasser. Greåker Brygge er et slikt eksempel. Glommabanen som turistattraksjon i Østfold! Glommabanen vil være en attraktiv reise, med mange spennende attraksjoner underveis. Fra Gamlebyen og Værste i Fredrikstad til INSPIRIA, Østfold muséene og andre. Tilgangen til naturskjønne områder i Indre blir lett. Illustrasjonsfoto 6

7 7 Revitaliserer og fornyer gamle sentrumsområder, som Cicignon, Greåker, Sandesund og Grålum. Grålum Kalnes området er i sterk positiv utvikling gjennom etableringen av INSPIRIA, Østfolds nye sykehus og en rekke bedrifter. Mange nye etableringer er under planlegging. Glommabanen vil forsterke den positive utviklingen i området. Med ny tverrforbindelse fra Askim til Kalnes/ Grålum, vil Grålum som knutepunkt forsterkes. INSPIRIA 8 Knytter seg til Rakkestadbanen og muliggjør baneforbindelse fra Askim/ Rakkestad til Sarpsborg/Kalnes- Fredrikstad. Rakkestadbanen etableres som kombibane, dvs. den kan både trafikkere jernbanelinje og bybanelinje. Overkjøring fra jernbanelinje til bybanelinje etableres mellom Sarpsborg stasjon og Valaskjold. Passasjerene kan dermed sitte i samme vogn fra Askim til Østfold sentralsykehus. Sandesund 9 Binder store deler av Østfold sammen når dobbeltspor Halden 2025 (NTP sier 2030); bypakker Fredrikstad/Sarpsborg og ny tverrforbindelse til Askim-Kalnes/Grålum står ferdig. Byfergen i Fredrikstad Glommabanen gir Østfold et løft i kollektivsatsningen, gjennom at den utnytter de virkninger som kommer ut av dobbeltsporet til Halden, bypakker og ny tverrforbindelse Askim Kalnes/Grålum. 11 Elvemetroen i Fredrikstad videreføres til Sarpsborg og samordnes med Glommabanen. 10 Legger til rette for utvikling av attraktive knutepunkter og utviklingsområder i samarbeid med kommunen og privat næringslivet. Glommabanen gir grunnlag for etablering av boliger og arbeidsplasser langs hele traséen. Flere knutepunkter vil lettere kunne utvikles og blir svært attraktive. Størst effekt av satsningen får en når kommunene, fylket og næringsliv arbeider godt samme til felles nytte. 12 Fredrikstad arbeider for en Elvemetro som kan bli et viktig kjennetegn på byen, og som vil kunne avlaste sentrumstrafikken. Et slikt tilbud kan med fordel utvides til å gå helt til Sarpsborg når boligbyggingen langs Glomma er kommet godt i gang. Skaper muligheter for store institusjoner, konserner, utdannings-, kompetanse- og kulturmiljøer til både å etablere seg og være i fylket, til lavere kostnader enn i Oslo-regionen. 7

8 Glommabanen er bedre enn buss og privatbil Nasjonale og regionale føringer til regionsutvikling Mål for den nasjonale transportpolitikken i byområdene; Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene. Statens tilskudd til investering og drift av fylkeskommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer skal økes. Dette skal skje ved at byområdene inngår forpliktende avtaler, for eksempel «Belønningsordningen». Avtalene må inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykkel og gange, og tiltak for redusert bilbruk. Det er en forutsetning at miljømål vektlegges og nås i slike helhetlige bymiljøavtaler. Kommunale mål i regionen: En rekke av de utfordringer kommunene står overfor vil det være naturlig å løse i et regionalt fellesskap. Dette gjelder særlig overordnede infrastrukturtiltak. Nedre Glomma-regionen danner ett felles bolig og arbeidsmarked, og en gjensidig utnyttelse av regionens fortrinn vil bidra til at alle kommer styrket ut. Hvorfor Bybane fremfor mer buss og privatbil? Parallelt med økningen i bruk av privatbil har man siden 1960-tallet sett en massiv nedbygging av banesystemer verden over. Trikker og tog, som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble sett som moderne nyvinninger, ble utover 1950-tallet sett som upraktisk og umoderne. De siste ti-femten årene har man imidlertid sett en oppblomstring av banesystemer, særlig trikkelinjer, både i byer som tradisjonelt var trikkebyer, men også i byer som tidligere aldri har hatt trikkelinjer. Ifølge Dokk-Holm skyldes denne oppblomstringen en blanding av nostalgi og fremtidsrettethet. På den ene siden ønsker man seg tilbake til tiden da byen ble planlagt for mennesker og ikke biler, og på den andre siden har man innsett at man er nødt til å gå over til mer miljøvennlig transport. Det seneste tiåret har satsingen på skinnegående transport, særlig i Europa og Nord-Amerika, i stor grad dreiet seg om satsing på bybaner. (Tveit, 2011, UiO) : https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15948/tveit.pdf?sequence=1 8

9 Hvem skal egentlig bestemme hvordan vi som er unge i dag skal reise i Østfold i fremtiden? På langs er det enkelt å reise i fylket. Men på tvers er det nesten umulig. Jeg håper politikerne tenker seg om! De viktigste argumentene for realisering: 1 Satsning på kunnskap og infrastruktur er grunnleggende i det lange løp for å utvikle fylket som svært attraktivt for å leve og virke i. Østfold har i dag betydelig fokus på begge disse forhold, men er ikke i forkant av utviklingen. Philip Ingebrigtsen, Elev i 1. klasse på Greåker videregående skole 2 3 Glommabanen synliggjør kommunikasjonsmuligheter for fremtiden som vil effektivisere fylket, legge til rette for utstrakt boligbygging og næringsetablering langs banen og bidra til økt turisme. Glommabanen kan være et ledd i en offensiv plan for å avlaste hovedstaden. 9

10 Sammen kan vi realisere glommabanen! Slik går veien videre Hovedspørsmålet nå: Er idéen om Glommabanen god nok til å få en seriøs behandling? Glommabanen inviterer nå kommuner, fylkeskommuner og interess enter langs banen til å være med på en mulighetsstudie, som skal klargjøre virkningene av en slik satsning, og hvordan det videre arbeid bør legges opp. Studien vil kunne starte tidlig høst 2013, og være ferdig våren På bakgrunn av arbeidet med mulighetsstudien og responsen på dette arbeidet vil vi lage et forslag til en videre planprosess for prosjektet. Banen kan realiseres på få år! Strekningen fra Fredrikstad stasjon til Østfold sentralsykehus er 23 km lang. Det er mulig å bygge denne strekningen med optimal fremdrift i løpet av 4 år. Askim-Kalnes vil kunne være ferdig på kortere tid da det kun skal lages en ny forbindelse mellom Sarpsborg stasjon og Valaskjold. I tillegg utføres det oppgraderingsarbeider i samarbeid med Jernbaneverket på eksisterende strekning. Arbeidet utføres samtidig med Glommabanen. Byggekostnader Organisering av mulighetsstudie (høst 2013 til vår 2014) Initiativtakerne bak prosjektidéen har registrert et AS i Brønnøysund. I for bindelse med mulighetsstudien vil det blir dannet en ressurs- og pådrivergruppe, som vil samarbeide tett med kommunene, fylket, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, andre offentlige instanser, og private aktører. Hovedbane + uforutsette kostnader, byggherre, planlegging, rigg og drift, avgifter Totalt Avhenger av gjennomføringsmodell Tilkobling Rakkestadbanen + uforutsette kostnader, byggherre, planlegging, rigg og drift, avgifter Totalt 2,5 mrd NOK 3,5-4,3 mrd NOK 280 mill NOK mill NOK Nøkkeltall hovedbane: Glommabanens interessenter Utførende konsulent Faglig rådgiver R ailconsult 23 km dobbelstsporet bane 31 holdeplasser 9 holdeplassbygninger 8 likeretterstasjoner 1 vognhall 600 m bro 10

11 Samarbeid med kommuner, fylket og myndigheter, veg og jernbane. Initiativtakerne bak Glommabanen legger opp til et åpent og konstruktivt samarbeid med alle berørte kommuner, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og NSB for at man gjennom en foreslått mulighetsstudie skal få kartlagt alle mulige virkninger av prosjektet, og forhåpentligvis lagt et godt grunnlag for det videre arbeid. Mulig tidsplan for videre fremdrift: 2013/14: Mulighetsstudie 2015: Reguleringsplanarbeid og prosjektering. Tilpasses dobbelspor og stasjonsutvikling i Fredrikstad og Sarpsborg. 2016: Byggestart 2020: Baneåpning Tenkt fremtidig organisering Når grunnlaget for realisering er nærmere klarlagt - etter mulighetsstudien - inviteres berørte kommuner og næringslivet inn på eiersiden i selskapet. Næringsliv Kommuner Glommabanen AS Andre Selskapet må bli en samlende kraft som ønsker realisering! Konkurranseutsetter bygging og vedlikehold på vanlig måte Viktig grunnlag ligger allerede til grunn for lanseringen av ideen Bybanen vil kunne være en sterk pådriver for arealfortetting i aksen Fredrikstad Sarpsborg Kalnes. Betydelige investeringsmuligheter og boligutvikling langs banen. Vekst i befolkning og persontrafikk. I følge SSB er det ventet en sterk befolkningsvekst i regionen. Demper press på fremtidig veiutbygging i regionen. Gode planer lokalt i regionen gjør at Regjeringen lettere vil være med. I kampen om Regjerings bidrag til ønsket tettsteds utvikling/sentrumsutvikling, er de godheten i lokalt/regionalt initiativ som er bestemmende for sentralt bidrag. Skal Glommabanen kunne realiseres er det nødvendig at man gjennom en foreslått mulighetsstudie får belyst totale virkninger, og vilje fra offentlig og privat hold til å bidra til realiseringen. Konkurranseutsetter drift Gjør avtale med fylket om kjøp av trafikktjenester Gjør avtale med staten om medfinansiering, leie og senere mulig overtakelse av infrastruktur Realiseringsform er en nødvendig del av mulighetsstudien. 11

12 Utfordring: Skape drivkraft videre Glommabanen må gradvis bygge opp eierskap fra kommuner, lokalt næringsliv og andre lokale interessegrupper. Glommabanen trenger ditt engasjement! Glommabanen er nøkkelen til viktige tverrforbindelser i Østfold De langsgående forbindelsene i fylket er gode, men på tvers er mye ugjort. Moss Oslo Ski Jernbane Askim Sarpsborg Mysen E18 MarkedsPartner - Fredrikstad Halden Nytt dobbeltspor jernbane E6 Interessentkart Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Næringslivet Østfold fylkeskommune Andre berørte kommuner De reisende/ beboerne Indre Østfold Departement/ Regjering/Storting Handelsnæringen Media Østfolds nye sykehus Østfolds reiseliv Jernbaneverket Konsulenter/ Rådgivende ingeniører Entreprenører/ Operatørselskap NSB Kritikere Statens vegvesen Samarbeidspartnere Miljøorganisasjoner 12

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023

Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Meld. St. 26 (2012 2013) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan 2014 2023 Oversikt over innhold 1 Innledning og

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Rapport Seminar og verksted 1. og 2. november 2012 Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 1 Seminar og verksted Regionalplan for areal og transport

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 GRØNLIOMRÅDET - SENTRUM 6 - ny jernbanestasjon på Grønli 7 - aksen:

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012

Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012 Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012 Innhold Studietur for Buskerudbysamarbeidet 19. 20. april 2012... 1 Bakgrunn og formål for studieturen... 2 Oppsummering fra partnerne:... 2 Gøteborg...

Detaljer

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15

Helhetlig tiltaksplan for boligbygging. Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Helhetlig tiltaksplan for boligbygging Vedtatt av kommunestyret 05.05.15 Forsidefoto: Takk til beboerne i Melhusvegen 436 for velvillig posering en fin høstdag i 2012 foto Melhus kommune/tove Hellem 2

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer