Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden"

Transkript

1 Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS

2 Agenda 1. Status Romerike (Attraktive boområder, overskudd/underskudd arbeidsplasser, arbeidsmarkedet på Romerike) 2. Vekstmotorer på Romerike (Gardermoen, befolkningsvekst, øvrige) 3. Vekstområder Romerike (i henhold til gjeldende regionale planer) 4. Muligheter for fremtidige finansieringer av areal og transport på Romerike 2

3 Vekst på Romerike - Regionen generelt attraktiv - Ulike forutsetninger for kommunene/ stedene på Romerike - Ikke alle kan få den samme veksten og kommunen må spille på sine komparative fordeler, samtidig som regionen står samlet. - Ved å stå samlet og gi tydelige prioriteringer internt vil Romerike bli sterkere som region Vårt utgangspunkt: 3 Kommunene og stedene må finne sine særegenheter og komparative fortrinn - sammen med en regional dynamikk - dersom Romerike skal maksimere sitt potensial.

4 Attraktive boområder på Romerike Utvikling i boligpriser: Skedsmo Lørenskog Nittedal Ullensaker Rælingen Gjerdrum Fet Sørum Eidsvoll Aurskog Høland Nes Nannestad Hurdal 0 01.jan jan jan jan jan.13 4

5 Attraktive boområder (2013) Særlig interessante boområder: - Kort kommunikasjon til Oslo og øvrige arbeidsplasser i regionen. - Boområder rundt vekstmotorer

6 Pendling (overskudd/ underskudd arbeidsplasser) 6

7 Arbeidsmarkedet på Romerike o yrkesaktive på Romerike o 65 % av arbeidsplassen i Skedsmo, Ullensaker og Lørenskog 7

8 Arbeidsmarkedet på Romerike 8

9 Arbeidsmarkedet på Romerike o NæringsNM (Bedrifters vekst og lønnsomhet, nyetableringer, næringslivets størrelse, vekst i regionen) o Sier noe om hvor næringslivet har best vekstvilkår 9

10 Arbeidsmarkedet på Romerike 10

11 Arbeidsmarkedet på Romerike Bærekrafts NM uttrykk for lokal vekstkraft og bæreevne o Arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse, økonomi og bærekraft o Sørum, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker og Lørenskog i snitt topp 50 i perioden 11

12 Vekstmotorer - Gardermoen (næringspark og flyplass) - Befolkningsvekst 12

13 Gardermoen Ingen næringer eller arbeidsplasser i Oslo og Akershus som har tilsvarende vekstkraften! - Prognosene for vekst på OSL er formidable millioner reisende millioner reisende - Februar 2013 Nordens største flyplass! millioner reisende på Gardermoen - Flere reisende gir flere arbeidsplasser (ca ) nye arbeidsplasser innenfor «gjerde» mot Minimum regionale arbeidsplasser i tillegg - Næringsparken potensial arbeidsplasser Alle som jobber på og rundt flyplassen må bo innenfor et minimum av reiseavstand, og man må på en effektiv og miljøvennlig måte bli fraktet til og fra Gardermoen. 13 Med en kraftig økning i antallet passasjerer vil også passasjertransporten til og fra Gardermoen være viktig å håndtere på en god og effektiv måte

14 Befolkningsvekst o o o SSBs middelalternativ tilsier en vekst på nye innbygger på Romerike mot % av befolkningen er yrkesaktive nye innyggere = 700 nye yrkesaktive Stor usikkerhet knyttet til framskrivninger. Hvor befolkningsveksten kommer er også mulig å påvirke 14

15 Vekstmotorer Næringsetableringer Nytt LHL sykehus Kjeller A-hus Ukjente hendelser (Hovedkontor til stort internasjonalt eller nasjonalt firma legges til Romerike, nye nisjeselskaper dukker opp, etc ) Mindre bedriftsetableringer og næringsstrukturendringer i øvrige kommuner og tettsteder. Usikre trender Byvekst i Oslo med etterslep i boligbygging generelt og bygging av eneboliger spesielt Stigende boligpriser i Oslo Sentraliserings- og urbaniseringstendens Nettoinnvandring til landet og regionen 15

16 Vekstområder Vekstområder i henhold til sentrale strategidokumenter. Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012 Samferdselsplan for Akershus Status, utfordringer og aktuelle tiltak i Oslopakke 3 nordøstkorridoren I tillegg: - Mindre knutepunkter/ miljøbyer (ruter k2012) - Nittedal, Ask og Sørumsand - Andre: - Skjetten, Skedsmokorset, Rælingen - Kommunen rundt Gardermoen som har hatt størst boligvekst (Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Sørum). 16

17 Arealplanlegging styrer vekstmotorene Stor vekst krever handling og gir en unik mulighet til å sette i verk en fremtidsrettet areal- og transportpolitikk. Vi må legge til rette for at veksten kommer på en slik måte at den skaper merverdi og gir grunnlag for fremtidsrettede miljøvennlige transporttilbud. Vi må planlegge på en slik måte at kommunen og stedene utnytter sine særegenheter og komparative fortrinn sammen i en sterk region! 17

18 Hvorfor samarbeide på Romerike? At plansamarbeidet for Oslo og Akershus lykkes i sin utfordrende jobb er sentralt for at regionen skal kvalifisere seg for bymiljøavtaler. At resultatet av dette arbeidet får frem de viktigste utfordringene på Romerike er kanskje regionens beste mulighet for å få del i de betydelige midlene som ligger i rammene for de helhetlige bymiljøavtalene. Ruter en viktig aktør for å styre og utvikle kollektivtrafikken på Romerike Står øvre og nedre sammen i denne dialogen så får dere sannsynligvis også større gjennomslag. 18

19 Kommunene må være med å påvirke utviklingen Felles SNR ØRU 13 x felles samfunnsdel? Plansamarbeidet Helhetlig bymiljøavtaler 13 x Kommuneplaner: Areal og samfunnsdel 19

20 NTP veiprosjekter på Romerike E6 Ferdigstillelse av prosjektet nord for Minnesund Videreføre den påbegynte utbyggingen av firefelts veg på E16 mellom E6 på Kløfta i Akershus og Kongsvinger i Hedmark i første fireårsperiode. Omfatter bygging av 17,5 kilometer firefelts veg i kommunene Nes og Ullensaker - vil bli åpnet for trafikk i siste seksårsperiode Riksveg 4 - I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til bygging av ekstra tunnelløp i Hagatunnelen Riksveg 22 - firefelts veg mellom Lillestrøm og Fetsund starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode er det satt av midler til bygging av ny bru over Glomma med tilstøtende veg i forlengingen av prosjektet 20

21 NTP jernbane- og luftfartprosjekter på Romerike Dovrebanen - bygging av dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Hamar Kongsvingerbanen - vurdert kapasitetsøkende tiltak for godstransport på strekningen i planperioden Gardermoen - Ny terminal ved Oslo lufthavn 21

22 Om NTP muligheter! I NTP er det satt av midler til tiltak som ikke er fordelt på konkrete prosjekt (bymiljøavtaler, belønningsmidler og egen pott til sykkel). Disse statlige ordningene kan bidra til å finansiere tiltak på Romerike. Ordningene utgjør totalt 34,3 mrd. (inkludert midler til syklister og fotgjengere) til byområdene fordelt over de neste 10 årene. I tillegg vil det (som vanlig) være mulige å få finansieringsbidrag fra Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennom deres handlingsprogram ikke detaljert i NTP 22

23 Om NTP muligheter! Fordelingen vil skje gjennom en konkurranse hvor Oslo og Akershus vil måtte konkurrere på linje med andre områder. I følge den nye ordningen med helhetlige bymiljøavtaler skal eksisterende bypakker reforhandles, inkludert Oslopakke 3 (i løpet av første fireårsperiode). Regjeringen påpeker et behov for at Oslopakke 3 i større grad sikres en overordnet politisk styring for en helhetlig prioritering fra statens side, men kan det tenkes at det gis midler til flere bymiljøpakker i Oslo / Akershus? 23

24 Om NTP muligheter! Hvordan bør Romerike posisjonere seg i forhold til en helhetlig bymiljøavtale for Oslo og Akershus? Dette er et vanskelig spørsmål og avhenger av hvilken strategi Oslo kommune og Akershus fylkeskommune legger opp til i den forventede dialogen med Samferdselsdepartementet. Et interessant punkt i NTP er at det åpnes for at bymiljøavtalepotten kan benyttes til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel høykvalitets busstilbud. I NTP vil det også være en egen pott til sykkelsatsning 24

25 Hva kreves for å få en bymiljøavtale? Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og overordnede arealføringer som bygger opp under miljøvennlig transport Kan Romerike på sikt innfri disse kravene? 25

26 Kommende Stortingsvalg med potensielt regjeringsskifte betyr det også regimeskifte? Imidlertid er prinsipper og føringer for satsingen på kollektivtrafikk forankret i klimaforliket som et bredt flertall på Stortinget står bak. Følgende tre prinsipper for by- og stedsutvikling er forankret i klimaforliket: Samordnet areal og transportplanlegging Veksten i transport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Konsentrert boligbygging rundt knutepunkt 26

27 Annerledes med Høyre i statsministerstolen? 27

28 Høyre sin satsing på storbyområdene: 28

29 Endrede økonomiske rammebetingelser (Høyre ) 29

30 Vinnere og tapere med nye beregninger 30

31 31

32 32

33 Hva er det så Romerike ønsker seg? Det er det dere som må svare på, men i denne settingen er det kanskje: Nye og/eller bedre veier? Bedre vedlikehold Dobbeltspor på jernbanelinjene? Nordens største flyplass februar 2013! 33

34 Eller er det? Byer og tettsteder det er enda bedre å bo i og for enda flere? Flere attraktive arbeidsplasser? Et enda mer variert og kvalitativt undervisningstilbud fra barnehage til universitet? I en region som står sammen og som har god rolle- og arbeidsdeling? 34

35 Arbeidsoppgaver felles formannskapsmøte Øvre Romerike. Hvilke steder skal ha veksten på Romerike de neste årene? Kan vi prioritere noen bolig og næringsområder? Analyse & Strategi har pekt på viktigheten av samarbeid og samordnet areal og transportplan for utvikling av Romerike hva skal for å skape et «forent Romerike» som enes om prioriterte områder? Hvilke tiltak tror gruppen må til? Hvordan bør rollefordelingen mellom de ulike kommunene se ut? Skal noen kommuner ikke ha vekst eller kun begrenset vekst? Hvilke rolle skal de i så fall ta? 35

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget

Forord. Sluttbehandling i fylkestinget FYLKESDELPLAN FOR HANDELSVIRKSOMHET, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Forord Ved kongelig resolusjon av 8. januar 1999 ble det med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsatt en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

OSLOREGIONEN MED FELLES

OSLOREGIONEN MED FELLES Osloregionen OSLOREGIONEN MED FELLES PERSPEKTIV PÅ UTBYGGINGS- MØNSTER OG INFRASTRUKTUR Arbeidsgruppe for Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon Rapport april 2005 1 FORORD Arbeidsgruppen for utbyggingsmønster,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

INNHOLD. Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012-2015. 60 000 i 2020. Kompetanse befolknings- og næringsutvikling samferdsel

INNHOLD. Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012-2015. 60 000 i 2020. Kompetanse befolknings- og næringsutvikling samferdsel INNHOLD Strategisk plan for Glåmdal regionråd 2012-2015 60 000 i 2020 Kompetanse befolknings- og næringsutvikling samferdsel 1 DEL 1 Strategisk plan for Glåmdal Regionråd 2012-2015 Glåmdal Regionråd er

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Strategisk plan for Gla mdal regionra d -

Strategisk plan for Gla mdal regionra d - i Strategisk plan for Gla mdal regionra d - Kompetanse befolknings- og næringsutvikling - samferdsel SISTE VERSJON GRR 25.10.12 1 Strategisk plan for Gla mdal regionra d - 60 000 i 2020 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen

Rapport. Styringsutfordringer i Osloregionen Rapport Styringsutfordringer i Osloregionen Styringsutfordringer i Osloregionen AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542 1302 Sandvika Tlf 67 57 57 00 Fax 67 57 57 01 Ref: 4881 Forord

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus

NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper. Utarbeidet for KS Akershus NIVI notat 2013:3 Alternativ regional organisering i Hovedstadsregionen hovedalternativer og egenskaper Utarbeidet for KS Akershus Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag av KS Akershus og er gjennomført

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 9.mai 2014 SAKENE 8/14-12/14 Regionalplan for Hadeland 2014 2021 Utkast mai 2014 Utkast per 18.4.14 Innhald: 1. Bakgrunn og mål... 4 2. En del av Osloregionene

Detaljer