Årsmelding Hordaland fylkesbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Hordaland fylkesbibliotek

2 Høgdepunkt i 2013 Halmstadkonferansen vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar frå Noreg, Sverige og Danmark. Biblioteklandskap i endring , eit prosjekt som omfattar 30 kommunar, fekk kr,- i støtte frå Nasjonalbiblioteket til siste prosjektår. Bokbåten EPOS fylte 50 år og vart ein av tre nominerte til å bli Årets bibliotek. 10 kommunar fekk tildelt Leik-midlar. Fylkesutvalet vedtok i april at fylkeskommunen bør ta på seg ei utviklar- og koordineringsrolle for å sikre innbyggjarane tilgang til E- bøker i biblioteka. 16 bibliotektilsette i fylket var på studietur til Skottland, finansiert med Leonardo da Vinci midlar, Biblioteksentralen og NBF avd. Hordaland. Sunnhordlandssamarbeidet relanserte sin felles nettstad sunnbib.no. 16 tilsette ved fokkebibliotek, skulebibliotek i vidaregåande skular og fylkesbiblioteket reiste til Edinburgh/Skottland på studietur hausten

3 Fylkesbiblioteket sitt oppdrag Fylkesbiblioteket er eit lovfesta fylkeskommunalt organ, som har til oppgåve å utvikle og supplere bibliotekdrifta i fylket. I Hordaland skjer dette gjennom ulike verkemiddel som rådgjeving, opplæring, tilskiping av kurs og konferansar, initiering og deltaking i kommunale utviklingstiltak, planarbeid, litteraturformidling og supplering av bøker og andre media via støtte til innkjøp, bokbåt, fjernlån og klassesett til grunnskular. I tillegg til biblioteklova, har Hordaland fylkeskommune vedtatt ein bibliotekpolitikk, som er nedfelt i Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skule i Hordaland , Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland og i prosjektet Biblioteklandskap i endring. Fylkesutvalet vedtok 21. november 2012 planprogrammet for Regional kulturplan Dei tidlegare fylkesdelplanane for bibliotek skal vidareførast i denne planen. Føremålet er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek, som kan tilby alle innbyggarar i Hordaland betre og framtidsretta bibliotektenester. Fylkesbiblioteket er leia av fylkesbiblioteksjefen og hadde ved årsskiftet sju fagtilsette og tre merkantilt tilsette, totalt 7,7 årsverk. 60 % av eitt merkantilt årsverk var tilknytt fjernlånsverksemda, med arbeidsplass på Bergen Offentlige Bibliotek. Utviklingsoppgåver Biblioteklandskap i endring 3. prosjektår Prosjektet består av kompetanseheving, utvikling av modellar, infrastruktur og stimulering av kreativitet og nytenking. Det er teke grep om samarbeidet mellom fylkesbiblioteket og dei fem regionale biblioteksamarbeida i fylket. Målet er å systematisere og formalisere eit arbeid som har gått føre seg i fleire år. 2

4 Prosjektet omfattar 30 av 33 kommunar i Hordaland, dvs. at Voss, Os og Bergen ikkje var med i den opphavlege søknaden. Under arbeid med prosjektet, har desse kommunane blitt trekt med. Nasjonalbiblioteket ga eit tilskot på kr for tredje år på rad til prosjektet for Målområde: 1. Etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen. Partnarskapsavtalar Partnarskapsavtalane definerer prioriteringar og forventingar mellom partnarane og er knytt til eit økonomisk tilskot frå prosjektet. Fylkesbiblioteket har inngått partnarskapsavtaler med dei fem biblioteksamarbeida. Biblioteka som deltek i samarbeid, har etter kvart fått felles identitet og ser stor nytte av å Samarbeidsregionane: 1. Nordhordland 2. Biblioteka i vest 3. Fusa, Vaksdal, Samnanger 4. Sunnhordland 5. Hardanger samarbeide. Det er gjennomført dialogmøter mellom fylkesbiblioteket og biblioteksamarbeida forutan samarbeidet i Fusa, Vaksdal og Samnanger. Det er sett i gang arbeidet med marknadsføringsplan Koordinering og utvikling av felles nettstader Målet er at brukarane skal få auka tilgjenge til bibliotektilboda gjennom høg kvalitet på den tekniske løysinga og på redaksjonsarbeidet. Nettstadene blir utvikla i den frie programvaren Drupal, gjennom samarbeid mellom fylkesbiblioteket og samarbeidsregionane. - Hardangerbiblioteka.no, felles nettstad for sju kommunar lansert i Sunnbib.no, felles nettstad for åtte kommunar relansert hausten Biblioteka.ivest.no, felles nettstad for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden lansert i Ny nettstad er planlagd og vil bli lansert i

5 - Mittnordhordland.no, felles nettstad for åtte kommunar utvikla i CSLibrary gjennom eit eiga prosjekt i Nordhordlandssamarbeidet. - Nettstad for Vaksdal, Samnanger og Os er under planlegging. Dei bibliotektilsette arbeider saman om nettstadene i redaksjonar. Fylkesbiblioteket står for drift, opplæring og brukarstøtte. Nettstadene knyter saman dei ulike nettressursane i biblioteka sine tenestetilbod, og til kommunikasjon og profilering (katalogtenester, eigne artiklar, sosiale media osb.). Dei fysiske og digitale bibliotekromma blir sett i samanheng, og nettstadene gir auka samarbeid om fleire tenester. Frå relanseringa av sunnbib.no 25. oktober 2013, med bibliotekleiarane i Sunnhordland og fleire frå fylkesbiblioteket. 2. Utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling for biblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket. Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov blant alle bibliotektilsette i fylket gav grunnlag for Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland Strategiske innsatsområde er formidling, marknadsføring, digital kompetanse og endringsleiing/ endringskompetanse. 4

6 Dei viktigaste tiltaka i 2013 har vore: - Handlingsplan for kompetanseutvikling for 2013 publisert på nettstaden til fylkesbiblioteket under kurs og samlingar bibliotektilsette fullførte i februar studiet Endringsledelse, innovasjons- og kunnskapsledelse, som er blitt arrangengert i samarbeid med Institutt for økonomisk- og administrative fag ved Høgskolen i Bergen. - Morten William Knudsen frå BI: Introduksjon til marknadsføring i bibliotek. Presentasjon og workshop om marknadsføring. Bibliotekmøtet Rachel Van Riel frå engelske Open the book : Putting readers first. An introduction to the reader-centred approach. Presentasjon og workshop om formidling. Bibliotekmøtet Morten William Knudsen i aksjon under Bibliotekdagane 2013 på Litteraturhuset 3. Leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka - Gjennom nettstadene i Drupal samarbeider dei bibliotektilsette aktivt om oppdatering og innhaldsproduksjon. - Ulike formar for gratis videomøte blir nytta i samarbeida. 5

7 4. Stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka. Dersom ein skal få til innovasjon i folkebiblioteka, må ein prioritere åtferd og oppgåver som kan føre til utvikling. Leik er eit verktøy for dette, men tid, motivasjon og økonomisk armslag til å drive med leik er avgjerande faktorar for å få det til. Fylkesbiblioteket har invitert folkebiblioteka til leik gjennom to hovudfokus: leik er ein sinnstilstand, og leik i og med arbeid. - Det vart lyst ut midlar til leikprosjekta i 2013 i oktober/ november. Åtte prosjekt i ti kommunar fekk tilskot på til saman kr Prosjekta er småskalaprosjekt, som har ein viss grad av nyskaping og eksperimentering. - Prosjektet Kan Numerus Currens vere svaret? i Osterøy bibliotek har fått støtte for tredje år på rad. Biblioteket ønskjer å gjere det lettare for brukarane å finne fram i biblioteket på eiga hand og frigjere plass for arrangement i opningstida. Ei ny oppstilling av materialet skal frigjere tid for dei tilsette til rettleiing og arrangement. Fylkesbiblioteket skal evaluere prosjektet i I Leikprosjektet «Det er aldri for tidleg» har born i alderen 0-3 år og foreldre hatt samlingar med lesing, musikk, utforsking og lesetips på Fitjar folkebibliotek. Foto: Håkon Hartved, Fitjarposten, etter avtale. 6

8 E-lån Hordaland Fylkesutvalet vedtok i april at fylkeskommunen bør ta på seg ei utviklar- og koordineringsrolle for å sikra innbyggarane i Hordaland tilgang til e-bøker i biblioteka, uavhengig av kommunestorleik og ressurstilgang. Fylkeskommunen skal innanfor gjeldande budsjettrammer arbeide for å organisere bibliotek i fylket i konsortium med ei felles teknisk løysing, og ei felles samling av e-bøker. Fylkesutvalet gav innspel til nasjonal politikk ved å understreke behovet for nasjonale avtaler når det gjeld e-bøker, og at bøker, både papir og e-bøker bør likestillast og vera fritekne frå moms. I juli fekk folkebiblioteka tilbod om deltaking i eit konsortium av e-bøker. Invitasjonen gjaldt ei felles teknisk utlånsløysing og ei felles samling. Alle folkebiblioteka utanom Bergen meldte seg på konsortiet. I september vart det gjennomført ei intensjonsutlysing om kontraktsinngåing med firmaet Biblioteksentralen AL om det tekniske utlånssystemet BS Weblån. Løysinga måtte kunna nyttast for flest mogleg typar av e-media (e-bøker, lydbøker, film og musikk), og kunne lesast på flest mogleg tekniske plattformar (både nettbrett, telefon, datamaskin osb.). I desember vart BS Weblån installert i folkebiblioteka og dei 46 vidaregåande skulane. Det vart også kjøpt e-bøker til ei felles samling. E-lån Hordaland blir lansert 21. januar Kurs i bruk av e-bøker og nettbrett samla 65 tilsette i folkebibliotek. Kursa vart arrangerte i Bergen, Norheimsund, Knarvik og Leirvik. Innhaldet skulle gjere dei i stand til å rettleie bibliotekbrukarane i korleis nettbrett og utlån av e-bøker fungerer. Bibliotektilsette i folke- og skulebibliotek har delteke på kurs i BS Weblån i Bergen og i Leirvik. Dei har fått innsikt i korleis det tekniske utlånssystemet fungerer. 65 deltakarar var også med på dette kurset. Fylkesbiblioteket har gjennom KJØL-prosjektet, som har fått midlar frå Kulturelt utviklingsprogram, inngått eit samarbeid om utlån av kunstnariske kortfilmar som er produserte på Vestlandet. I første omgang er det snakk om ein prøvepakke med fire filmar. 7

9 Skulebibliotek for kunnskap og trivsel Fylkesbiblioteket arbeider med gjennomføring av Strategisk plan for skulebibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland, , som vart vedteken på fylkestinget i desember Visjonen er: Med eleven i sentrum skal skulebibliotek i vidaregåande skole i Hordaland bli ein aktiv og integrert medspelar for å nå skolen sine overordna mål. Planen har tre strategiar med mål om betre bemanning, utvikling av tenestene gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling, kompetanseheving og satsing på fleire gode modellar. Skulane og skulebibliotekkoordinator har halde fram med å auke kunnskapen om Bibliofil etter at det vart innført hausten Det vart laga ei rettleiing med skjermbilete til skulestart 2013, og importen av lånarane går mykje lettare. Mange endringar i biblioteksystemet, som koordinator har spelt inn til Bibliotek-Systemer, har vorte effektuert i løpet av året. Bemanning: - Det vart ikkje løyvd ekstra midlar til nye stillingar i Norheimsund vgs finansierte sjølv ein 50% stilling. Kompetanse - Bibliotekarane i vgs har hatt både formelle og uformelle møte. 24 skular har bibliotekarstilling i 2013: 2 med 140%-160% 12 med 100% 3 med 60-80% 4 med 50% 3 med 20-40% Fagdagen i haust, for alle tilsette ved skulebibliotek, vart avvikla på fylkeshuset. - 7 skular har fått besøk i Fokus har vore på opplæring i Bibliofil. Dagleg rettleiing skjer over telefon, e-post og It s Learning. - Fylkesbiblioteket har besøkt og gitt hjelp og rettleiing til fleire skular om innreiing og møblering av nye biblioteklokale og oppussing av gamle. - Alle nytilsette får ei kort innføring i prosjektplan, samarbeid og fylkesbiblioteket si rolle, og tilbod om besøk. - 3 skulebibliotekarar fikk reisestipend for å delta på konferansen Ung 3.0 i Drammen - 7 skulebibliotekarar deltok på studietur til Skottland 27. oktober til 1. november. 8

10 Modellar for best practice i Hordaland Årstad vgs har fått eit større og ombygd bibliotek. Dei hadde offisiell opning den 4. september. Med det gode samarbeidet mellom bibliotek og studiesenter som er innarbeidd, dei mange gode tiltaka dei har prøvd ut, og med noko styrkt bemanning, er dette biblioteket eit fagleg interessant besøksbibliotek. Nordahl Grieg står fram som besøksbibliotek, takka vere god integrering av biblioteket i plan- og byggeprosessen. Tenester til skulane - Alle vidaregåande skular har abonnement på avisdatabasen Retriever og nettleksikonet Britannica Online School Edition. - Fylkesbiblioteket har kontinuerleg oppdatert og formidla informasjon om lærebokutlån til bibliotekansvarlege. - I samband med lån av lærebøker får elevane nasjonalt bibliotekkort. Frå opninga av Årstad vgs. 4. september 2013, med begeistra skulebibliotekar Eldrid Sørnes i sentrum 9

11 Kompetanse Fylkesbiblioteket har eit lovfesta ansvar for å arrangere møte og kurs om bibliotekspørsmål. Gjennomføring av forskjellige typar kurs og konferansar for ulike målgrupper er ei prioritert oppgåve på fylkesbiblioteket. Kompetansestrategien, som gir mål og retning for satsing på kompetanse i folke- og skulebibliotek, viser kva kompetanseområde som er prioriterte, på kort og lang sikt og kva tiltak som skal setjast i verk innan dei ulike områda. I 2013 arrangerte fylkesbiblioteket arrangerte åleine eller i samarbeid med andre, 27 kurs/konferansar med 1015 deltakarar. Ein viktig arena for diskusjon og nettverksbygging med biblioteka, er Bibliotekdagane om våren. I 2013 var møtet i Litteraturhuset i Bergen. Tema var formidling i bibliotek, og profilering og marknadsføring av folkebibliotek. Deltakarar på kurs 2013 Dato Namn på kurs Stad Deltakarar 13. januar 4 dagskurs i Bibliofil for Wigandgården 52 skulebibliotekarar i vgs 25. januar Kurs i formidling Bergen offentlige 26 Bibliotek 18. februar Årets bøker for vaksne Fylkesbygget mars Halmstadkonferanse Terminus Hall april Kurs for superbrukarar i Drupal Fylkeshuset 5 Vart også filma 11. april Skulebibliotekarsamling Fylkeshuset + video (vgs) 19. april Webanalyse i Google Analytics 15 tilsaman Fylkeshuset 10 Vart også streama og filma 2. mai Bruk av Crew- Sunnhordland 10 samlingsutvikling folkemuseum 6. mai Kurs i Britannica (vgs) Fylkeshuset juni Bibliotekdagane 2013 Litteraturhuset august Strategisk bruk av sosiale media Fylkeshuset 16 Vart også streama og filma 9. september Kurs i e-bøker og nettbrett Bergen offentlige 22 bibliotek 11. september Kurs i e-bøker og nettbrett Stord folkebibliotek september Verkstad i søknadsskriving Fylkeshuset 8 10

12 Korleis formidlar vi Bergen offentlige 15 september dataspel? Bibliotek 17. september Kurs i e-bøker og nettbrett Kvam bibliotek oktober Formidlingskurs for Os folkebibliotek 9 leseombod 10. oktober Formidlingskurs for Grand hotell, Stord 17 leseombod 17. oktober Kurs i katalogisering (vgs) Wigandgården oktober Kurs i e-bøker og nettbrett Lindås bibliotek november Fagdag for Fylkeshuset 22 skulebibliotekarar i vgs 15. november Bokkofferter i arbeid med språkstimulering Fylkeshuset streama 28. november Årets bøker for barne- og Bryggens museum 103 ungdomsbøker oktobernovember Poesislam 7 folkebibliotek 61 Skrivekurs oktober Poesislam Kurs i 7 folkebibliotek og to 112 november framføring skular 13. desember Kurs i BS-Weblån Stord kulturhus desember Kurs i BS-Weblån Fylkeshuset 49 TOTALT 1015 Litteraturformidling Leseløftet Leseløftet er eit framhald av Leseåret 2010, og det er ei nasjonal satsing på lesing fram til I samband med dette, har fylkesbiblioteket mellom anna vore medarrangør av kurs i formidling saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Foreningen!Les Bok til alle Bok til alle-bibliotek legg vekt på å formidle bøker som er lette å lese til ungdom og vaksne, og å rekruttere leseombod som formidlar tekstar og forteljingar til dei som har vanskar med å lese sjølve. Fylkesbiblioteket gir støtte til lokale kurs og samlingar for leseomboda. I alt er 11 bibliotek i Hordaland med i ordninga. I 2013 var det formidlingskurs med Veronica Salinas i Os og på Stord. Den kulturelle skulesekken Fylkesbiblioteket og DKS samarbeider om litteraturproduksjonar. Vi har drøfta programforslag for grunn- og vidaregåande skular og program på 11

13 bokbåten i Hordaland. Vi samarbeider også om Uprisen årets ungdomsbok, og 9. klasse ved Rubbestadneset skule las eit utval ungdomsbøker og stemte på den boka dei lika best. Kritikarfadder Guri Fjeldberg besøkte klassen to gongar. Lærar og to elevar fekk reisestøtte til Oslo for jurymøte, og heile klassen fekk reise til Lillehammer, der prisen vart delt ut under litteraturfestivalen. Foreningen!les står bak Uprisen. Poesislam i UKM Målet for det toårige prosjektet «Poesislam i ungdommens kulturmønstring» er å kople biblioteket som arena og litteraturformidlar med ungdommen sitt ønskje om å uttrykke seg skriftleg og framføre det for andre. Ungdommen skal bli inspirert til kreativitet gjennom litteraturformidling, lesing og møte med forfattarar på skrivekurs. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket og UKM Norge. Frå promoteringsfilmen til Poesislam Hausten 2013 var det halde 7 skrivekurs med forfattar Henning H. Bergsvåg som lærar, og kurs i framføring med frilansar Taro Vestøl Cooper som lærar. Bibliotek i følgjande kommunar var med i prosjektet: Bergen, Fitjar, Radøy, Etne, Modalen, Samnanger og Jondal. Til saman var det 173 deltakarar på kursa. Tilbakemeldingane frå deltakarane er svært bra. Os og Sveio skulle og vere med, men der fikk ein ikkje nok deltakarar. - Promotering vart gjort gjennom ein kortfilm som m.a. vart lagd ut på YouTube. Elles vart tiltaket marknadsført via skular, sosiale medium, avisar og med plakatar og utdeling av flygeblad. 12

14 Internasjonalt arbeid IFLA Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt er med i Management and Marketing Section i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). I 2013 var verdskonferansen i Singapore. Etter konferansen hadde fylkesbiblioteksjefen innlegg om bokbåten og nordiske bokbussar på ein konferanse om mobile bibliotektenester i Wagga Wagga, Australia. Frå the Woodlands Regional Library i Singapore Halmstadgruppa Fylkesbiblioteksjefen er med i programkomiteen for Halmstadkonferansen, ein nordisk bibliotekkonferanse med utgangspunkt i Halmstad i Sør-Sverige. Varemerket til konferansen er å sjå framover og diskutere nye trendar i folkebibliotekverksemd i eit politisk perspektiv. 13

15 Konferansen i 2013 vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar. Paneldebatt om folkebibliotekpolitikk i praksis under Halmstadkonferansen Frå venstre: Ingeborg Rygh Hjorthen, Kristin Marie Sørheim, Kristian Meisingset og Helge André Njåstad EØS-prosjektet Library as a meeting place for many cultures Fylkesbiblioteket har i 2013 blitt involvert som partnar i prosjektet Library as a meeting place for many cultures, innan EØS-programmet Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage. Hordaland fylkeskommune er ein av seks partnarar frå Noreg som har inngått partnarskap med det polske Information Society Development Foundation, som er leiande partnar. Prosjektet varar ut Prosjektet går ut på å utvikle fleirkulturelle bibliotektenester i Polen, og på erfaringsutveksling mellom polske og norske bibliotek. Gjennom prosjektet skal polske bibliotek styrkjast i utføring av multikulturell aktivitet som involverer minoritetar. Fylkesbiblioteket skal fungere som generator for eit praktisk samarbeidstiltak mellom norske og polske bibliotek, og delta på tre workshops og kompetansehevande tiltak i Polen. Prosjektet starta opp med studietur og workshop i Gdansk juni november vitja dei polske partnarane Noreg, og 8. november var dei på fylkesbiblioteket og på Bergen offentlige bibliotek. Det vart arrangert konferanse og workshop for prosjektet i Warszawa. 14

16 Studietur til Edinburgh I februar var fem bibliotekarar frå folkebibliotek og den vidaregåande skulen i Edinburgh for å besøkje bibliotek og ta del på konferansen EDGE. Hovudfokuset for konferansen var utveksling av gode prosjekt og idear for trygt og sikkert møte den nye digitale kvardagen med sine utfordringar og endringar. Inspirert av denne vellukka turen og ved hjelp av Leonardostipend, stipend frå Biblioteksentralen og økonomisk støtte frå den enkelte sin arbeidsgjevar, kunne 16 nye vitelystne bibliotekarar setje kursen vestover i november. Ti av bibliotekarane var frå folkebibliotek, tre frå vidaregåande skule og tre frå fylkesbiblioteket. Mange ulike bibliotek vart vitja i løpet av den seks dagar lange turen: Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket, Edinburgh sitt folkebibliotek med filialar, The John Gray Center i Haddington eit kombinert bibliotek og museum og skulebiblioteket ved Knox Academy på same staden. I Glasgow vart hovudbibliotek og filialar og biblioteket ved Gallery of Modern Art besøkt. Studieturen vart avslutta med besøk til The Scottish Storytelling Center og The Scottish Poetry Library i Edinburgh. Det var ein vellukka tur, kor vi vart særs godt mottekne alle stader. Vi fekk sjå gamle ærverdige biblioteklokale, nye flotte biblioteklokale og vellukka kombinasjon av gamalt og nytt. I Skottland er det ein sterk kultur for bibliotek, og biblioteka er ein viktig del av tettstadutviklinga / byutviklinga. Vi fekk sjå bibliotek som er integrerte og i godt samarbeid med anna kommunal bydelsverksemd, i tillegg til bibliotek og flotte lokalhistoriske arkiv og museum som er samlokaliserte og integrerte i kvarandre sine verksemder. Vi fekk sjå bibliotek med lange opningstider, takka vere avanserte innleveringssystem og høg grad av sjølvbetening. Vi fekk høyre om prosjekt 15

17 på tvers av faggrenser som t.d. for å auke levestandar og nivået på utdanninga til brukarane. Vi fekk vere med på «BookBugs», eit nasjonalt program der mor eller anna omsorgsperson vert invitert saman med barnet sitt til samlingsstund med song, rim og regler, og høyre om bibliotekarar som jobba med særskilt med ungdom «på skråplanet». Driftsoppgåver Fjernlån og transport mellom bibliotek Lån mellom bibliotek i Noreg er i endring. Nedgang i biblioteka sine mediebudsjett, fører til auka innlån. Bruken av transportordninga aukar, samstundes som utlånet frå Bergen Off. Bibliotek til bibliotek i Hordaland går ned. Tabell: Fjernlån frå Bergen Off. Bibliotek År: Mottekne bestillingar totalt Brukarinitierte bestillingar Utlån totalt Utlån til bibliotek i Hordaland frå BOB Årsaka til differansen mellom bestilte og utlånte bøker kan vere fleire, t.d.: dobbeltbestillingar, det at bestillinga blir avviste og grenser på utlån av musikk og film. Fylkeskommunen betaler meir enn halvparten av kostnadene med utsending av materiale frå Bergen og bidrog med ei 60% merkantil stilling på Bergen. Off. Bibliotek fram til oktober, då den vart redusert til 40% ut året. BS Transport har ansvar for frakt av bøker og anna materiale mellom biblioteka i fylket og ut av fylket. Norsk bibliotektransport overtok kontrakten frå 1. april. Alle dei kommunale folkebiblioteka utanom Eidfjord og Modalen er med. Eit av hovudmåla for transporttenesta er at det skal bli enklare og raskare for biblioteka å låne frå kvarandre, og at ein i samarbeidsregionane i fylket kan planlegge felles mediesamlingar utan tanke på tungvint transport. Biblioteka får vitjing av fraktbilen ein til tre gongar i veka, med unntak av BOB som vert vitja kvar dag. For dette betalar kommunane fast pris i året, som dekker omlag 40% av kostnadane. Resten vert betalt av fylkeskommunen. 16

18 Informasjonsarbeid Nettstaden til fylkesbiblioteket har blitt aktivt brukt til å informere om tenestene og prosjekta våre. Flickr-kontoen med bilete frå besøk i biblioteka og andre hendingar, har blitt oppdatert med nye grupper. I tillegg har vi brukt postlista «Folkebiblioteka» til å informere om nye arrangement og liknande. Vi har brukt Facebook i profileringa av prosjektet Poesislam i UKM og bokbåttenesta (i samarbeid med fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Skulebibliotekarane i dei vidaregåande skulane i fylket kommuniserer og utvekslar informasjon med kvarandre og med fylkesbiblioteket i ei lukka gruppe på It s Learning. Bokbåten Bokbåten Epos er eit mykje brukt og høgt verdsett bibliotek- og kulturtilbod som femnar breitt i kyst- og fjordområda i fylket. Bokbåttenesta er eit samarbeidstiltak mellom fylkeskommunane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Kvart fylke har sine eigne boksamlingar, økonomisk ansvar for eigne driftsperiodar, personale og kulturprogram. Båten besøkjer kvart fylke to gongar i året. Fylkesbiblioteka har felles avtale med båteigar, og samarbeider elles om felles nettstad og Facebook-side for bokbåten. I Hordaland hadde bokbåten 42 driftsdagar i 2013, og 52 (50) stopp i 22 (21) kommunar. Det vart lånt totalt mot året før. Dette er ein auke på omlag 15 %. Besøket auka frå til 4.038, dette er ein auke på 34 %. Det var 92 (89) kulturprogram om bord i bokbåten i 2013, med eit samla publikumstal på (3.005). Kulturprogramma er eit samarbeid med Den kulturelle skulesekken i Hordaland. På vårturen medverka først Christine Grilstad Prøis med forteljarteateret «Heksagon og Padde-Boboz», sidan kom Teater Fusentast om bord med nonsensteateret «Katta og andre strofer». På haustturen som også var jubileumssturen var det bokbåt-veteranane Knut Magnum og Knut Berntsen som Klovnen Knut, som bidrog med underhaldninga om bord. 17

19 Fylkeskommunen og Lindås kommune har avtale om at Lindås bibliotek skal utføre praktiske oppgåver i samband med drift av båten, slik som til dømes bokinnkjøp, ruteplanlegging og stå for halve bemanninga på turane. På Facebook er det no om lag 1200 som følgjer bokbåten. Dette er ein auke på over 100 % frå i fjor. Jubileumsår for bokbåten I 2013 var det 50 år sidan «Epos» vart spesialbygd som bokbåt i Hordaland. Drifta starta året etter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Dei tre fylka fekk kr i støtte frå Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre jubileumsmarkeringa. Kvart fylkesbibliotek la til kr, slik at budsjettet var på kr. Ein del av midlane har gått til å finansiere ei betre og meir tenleg nettside til bokbåten. Dette hadde Hordaland ansvar for. Møre og Romsdal hadde elles prosjektansvar for gjennomføring av jubileet. Jubileumsfeiringa starta med festmiddag i Ålesund 5. september, med nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein som ein av mange prominente gjestar. I Bergen vart båten feira med ei tilstelling om bord, med mellom anna leiar i Kultur- og ressursutvalet, Anne Beth Njærheim, og mange av biblioteksjefane i kommunar som får vitjing av bokbåten. Oppslutninga kring båten var stor på jubileumsturen. Alle stader var det glede og entusiasme over å få vere med på feiringa. Kulturprogramma framført av to som brukar humor og glede som viktige ingrediensar i framsyningane, skapte stor stemning. Eit spesielt tiltak var utlodding av gode nynorskbøker på kvart stopp. Publikum bidrog med blomar, kaker og song. Mykje omtale i media og eit rekordstort utlån og besøk, stadfester at bokbåten ein kjærkomen gjest der han kjem. 18

20 Ny nettstad Dei vart lansert ny nettstad for bokbåten i samband med lanseringa av jubileet 2013:bokbaten.no/ Dei tre fylkesbiblioteka samarbeider om nettstaden. Prosjektleiinga for den nye nettstaden var i Hordaland, og fylkesbiblioteket utvikla nettstaden i samarbeid med firmaet Mediebruket (Førde). Sida er laga i Wordpress. Klassesett Fylkesbiblioteket låner ut klassesett til grunnskular i fylket utanom Bergen. I 2013 vart det lånt ut 56 (109) sett, i alt (1 699) bøker, 19 (20) lydbøker og 3 (4) dvd ar. Lærarane kan søkje opp bøker i katalogen vår i Bibliofil og bestille frå nettsida. Råd og rettleiing Dei tilsette på fylkesbiblioteket svarar i løpet av året på mange spørsmål frå kommunane om innreiing, samlingsutvikling, samarbeid og andre bibliotekfaglege problemstillingar. 19

21 Frå opninga av ny filial i Lindås 7. september 2013, med ordførar Astrid Aarhus Byrknes. Filialen ligg i Lindåshallen og har utvida opningstid og sjølvbetent låneautomat. 20

22 Stemmerettsjubileet 2013 Hordaland fylkeskommune løyvde midlar til Stemmerettsjubileet 2013 med retningsliner om bruk av midlar til arrangement regionalt og bidra til tiltak lokalt. På bakgrunn av dette, tok fylkesbiblioteket initiativ til ein foredragsturné med Tove Pemmer Sætre, nestleiar i Bergen Kvinnesaksforening og tidlegare fylkesbiblioteksjef. Hennar foredrag var kalla: Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire 100 år med kvinnestemmerett i Norge. 18 bibliotek søkte om å få ta del i turneen, medan det var kun plass til 10: Bergen Off. Bibliotek med filialane Fana og Loddefjord, Bømlo, Stord, Ullensvang, Ulvik, Kvam, Fjell, Masfjorden og Fusa. Aktualisering og samlingsutvikling i små og mellomstore bibliotek I samband med at fleire bibliotek har bede om hjelp til å sjå over samlingane, har fylkesbiblioteket gitt tilbod om hjelp. Fjerning av bøker som ikkje er etterspurde, luftige bokhyller og fronting av aktuelle og gode bøker er viktige verkemiddel for å få opp utlånet. Rådgjevarar frå fylkesbiblioteket har vore rundt til fire ulike bibliotek Meland, Fitjar, Ulvik og Ullensvang - for å hjelpe til med å aktualisere samlingane. Verktyet ein har brukt er Crew: håndbok i samlingsutvikling i bibliotek, av Jeanette Larson. Eit lite kurs vart halde på Stord for Sunnhordlandsbiblioteka i samband med deira regionsmøte i mai. Attraktive bokhyller i Kinsarvik 21

23 Hordaland fylkeskommune skaper rom for eit rikt og mangfaldig kulturliv i Hordaland. Vi medverkar til at alle kan oppleve tradisjonell og nyskapande kunst og kultur og delta i idrett og fysisk aktivitet. Vi vernar kulturminna og tek vare på historia vår for framtida. I samarbeid med kommunar, institusjonar og frivillige utviklar vi kulturen og samfunnet til gagn og glede for alle. Hordaland fylkesbibliotek Postboks Bergen e-post: Mars Kultur- og idrettsavdelinga

Fylkesbiblioteket sitt oppdrag

Fylkesbiblioteket sitt oppdrag Høgdepunkt Biblioteklandskap i endring 2010-2013, er eit visjonært prosjekt som omfattar 30 kommunar i Hordaland. Prosjektet samlar og systematiserer utviklingsarbeid som står att etter Fylkesdelplan for

Detaljer

Biblioteklandskap i endring (Ref # )

Biblioteklandskap i endring (Ref # ) Biblioteklandskap i endring (Ref #1318592935095) Søknadssum: 750000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 974556669 Postboks 7900

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Fylkesbiblioteket sitt oppdrag

Fylkesbiblioteket sitt oppdrag Høgdepunkt Biblioteklandskap i endring 2010-2013, er eit stort og visjonært prosjekt som omfattar 30 kommunar i Hordaland. Prosjektet samlar og systematiserer utviklingsarbeid som står att etter Fylkesdelplan

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011

Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011 Statusrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring. Oppdatert og utvida versjon, desember 2011 1. Innleiing Hordaland fylkesbibliotek søkte i 2010 om kr 920.000 frå Nasjonalbiblioteket til første

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200902337-5 Arkivnr. 661 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 23.08.2011 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2010 Hordaland fylkesbibliotek Framsida: Biblioteket ved Nordahl Grieg vgs. Foto: Laila Rene Høgdepunkt Leseåret 2010 har blitt markert i fylket med eit seminar om litteratur og leseglede, og

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland fylkesbibliotek

Årsmelding 2014. Hordaland fylkesbibliotek Årsmelding 2014 Hordaland fylkesbibliotek Høgdepunkt i 2014 E-lån Hordaland blei lansert Sterk, spenstig og klar starta opp Bokbåten utvida tilbodet med kveldsprogram for vaksne Over to tusen barn var

Detaljer

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket

Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013. Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Leikprosjekt i biblioteka i Hordaland 2012 og 2013 Del av prosjektet «Biblioteklandskap i endring» Støtta av Nasjonalbiblioteket Os folkebibliotek eit eventyrleg bibliotek Vi vil inspirera dei yngste til

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKET 2003. Drift

FYLKESBIBLIOTEKET 2003. Drift 1 FYLKESBIBLIOTEKET 2003 Fylkesbiblioteket er eit lovfesta fylkeskommunalt organ som har til oppgåve å utvikle og supplere bibliotekdrifta i fylket. I Hordaland skjer dette gjennom ulike verkemiddel som

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Fordeling av støtte til bibliotekprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland 2017

Fordeling av støtte til bibliotekprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland 2017 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/10531-10 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 18.01.2017

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær

utvikling av bibliotek i vidaregåande Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Strategisk tenking og samarbeid for utvikling av bibliotek i vidaregåande skole Bibliotekmøte 21.10.2009 Ellen Kristin Molvær Møre og Romsdal fylkesbibliotek Ei historie frå Møre og Romsdal Eit fylke

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND

STRATEGISK PLAN FOR BIBLIOTEK I VIDAREGÅANDE SKOLAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201011298-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri, Ørnholt, Ruth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014

Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Høyringsuttale Bibliotekreform 2014 Sogn og Fjordane fylkeskommune har følgjande uttale til Bibliotekreform 2014 : 1. Generelle kommentarar Sogn og Fjordane fylkeskommune støttar hovudtrekka i Bibliotekreform

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID

STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR SKOLEBIBLIOTEK, 2005-2010 STATUS OG VIDARE ARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 200908043-1 Arkivnr. 663 Saksh. Sjursen, Siri Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011

Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Fylkesbibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Prosjekt Leselunden (Ref #1074)

Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Søknadssum: 117000 Varighet: Eitårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Kvinnherad bibliotek / 974614871 Sentrumsvegen 15

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval:

MØTEPROTOKOLL. Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00-14:00. Utval: MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 07.04.2017 Tid: kl.12:00-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg elektronisk

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 2006 var på ulike måtar eit overraskande år for Gloppen folkebibliotek: * Den første Bibliotekprisen i Sogn og Fjordane vart tildelt Gloppen folkebibliotek * Byrkjelo

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

Me snakkast! (Ref #74746d47)

Me snakkast! (Ref #74746d47) Me snakkast! (Ref #74746d47) Søknadssum: 400 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bømlo folkebibliotek / 834210622 Astrid

Detaljer

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding Lom folkebibliotek 2009 Stillingsressursar: Bibliotekleiar: Rita Mundal 95% (5% reduksjon frå 01.01.2009, 10% omsorgspermisjon) Barne- og ungdomsbibliotekar

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010

Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Kompetanseutvikling i bibliotek Spørjeundersøking i Hordaland 2010 -Folkebiblioteka- Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 3 2010 Bakgrunn: Type stilling Det er stor variasjon når det

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

HØYRING - ENDRINGAR I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Fylkesbiblioteket Arkivsak 201006063-8 Arkivnr. 662 Saksh. Ørnholt, Ruth Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 15.05.2012 24.05.2012

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune.

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Bakgrunn Denne samarbeidsavtala er meint å leggje grunnlag for eit godt samarbeid mellom skulane og folkebiblioteket i Vinje kommune.

Detaljer

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE Arkiv: K2-C60, K3-&13 Vår ref: 12/1999-3 Journalpostid 13/26212 Saksbeh.: Kristensen Aud S. REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND 2014-2017: HØYRINGSUTTALE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar

Folkebiblioteka i Hordaland Status og utfordringar KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8659-1 Saksbehandlar: Kari Skibenes, Ruth Ørnholt Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016 Folkebiblioteka

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal

Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Bibliofil til vgs i Møre og Romsdal Eit prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek i samarbeid med Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn: Statlege og fylkeskommunale oppgåver samordna

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke

Møteprotokoll. Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00. Medlemer som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Møteprotokoll Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.-03.02.2013 Tid: 17:00 er som møtte: Åse Kristin Ask Bakke Asgeir Stavik Hustad Sjur August Waagbø Georg Michaelis Marthe

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Kurstilbod Hausten 2009

Kurstilbod Hausten 2009 Kurstilbod Hausten 2009 Fylkesbiblioteket September 09 Kurstilbod Hordaland fylkesbibliotek Fredag 11. september Teikneseriar i tida dei nye teikneseriane På kurset lærer du om historiske hovudliner, forteljarmåtar

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer