Årsmelding Hordaland fylkesbibliotek

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Hordaland fylkesbibliotek"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Hordaland fylkesbibliotek

2 Høgdepunkt i 2013 Halmstadkonferansen vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar frå Noreg, Sverige og Danmark. Biblioteklandskap i endring , eit prosjekt som omfattar 30 kommunar, fekk kr,- i støtte frå Nasjonalbiblioteket til siste prosjektår. Bokbåten EPOS fylte 50 år og vart ein av tre nominerte til å bli Årets bibliotek. 10 kommunar fekk tildelt Leik-midlar. Fylkesutvalet vedtok i april at fylkeskommunen bør ta på seg ei utviklar- og koordineringsrolle for å sikre innbyggjarane tilgang til E- bøker i biblioteka. 16 bibliotektilsette i fylket var på studietur til Skottland, finansiert med Leonardo da Vinci midlar, Biblioteksentralen og NBF avd. Hordaland. Sunnhordlandssamarbeidet relanserte sin felles nettstad sunnbib.no. 16 tilsette ved fokkebibliotek, skulebibliotek i vidaregåande skular og fylkesbiblioteket reiste til Edinburgh/Skottland på studietur hausten

3 Fylkesbiblioteket sitt oppdrag Fylkesbiblioteket er eit lovfesta fylkeskommunalt organ, som har til oppgåve å utvikle og supplere bibliotekdrifta i fylket. I Hordaland skjer dette gjennom ulike verkemiddel som rådgjeving, opplæring, tilskiping av kurs og konferansar, initiering og deltaking i kommunale utviklingstiltak, planarbeid, litteraturformidling og supplering av bøker og andre media via støtte til innkjøp, bokbåt, fjernlån og klassesett til grunnskular. I tillegg til biblioteklova, har Hordaland fylkeskommune vedtatt ein bibliotekpolitikk, som er nedfelt i Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skule i Hordaland , Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland og i prosjektet Biblioteklandskap i endring. Fylkesutvalet vedtok 21. november 2012 planprogrammet for Regional kulturplan Dei tidlegare fylkesdelplanane for bibliotek skal vidareførast i denne planen. Føremålet er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek, som kan tilby alle innbyggarar i Hordaland betre og framtidsretta bibliotektenester. Fylkesbiblioteket er leia av fylkesbiblioteksjefen og hadde ved årsskiftet sju fagtilsette og tre merkantilt tilsette, totalt 7,7 årsverk. 60 % av eitt merkantilt årsverk var tilknytt fjernlånsverksemda, med arbeidsplass på Bergen Offentlige Bibliotek. Utviklingsoppgåver Biblioteklandskap i endring 3. prosjektår Prosjektet består av kompetanseheving, utvikling av modellar, infrastruktur og stimulering av kreativitet og nytenking. Det er teke grep om samarbeidet mellom fylkesbiblioteket og dei fem regionale biblioteksamarbeida i fylket. Målet er å systematisere og formalisere eit arbeid som har gått føre seg i fleire år. 2

4 Prosjektet omfattar 30 av 33 kommunar i Hordaland, dvs. at Voss, Os og Bergen ikkje var med i den opphavlege søknaden. Under arbeid med prosjektet, har desse kommunane blitt trekt med. Nasjonalbiblioteket ga eit tilskot på kr for tredje år på rad til prosjektet for Målområde: 1. Etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen. Partnarskapsavtalar Partnarskapsavtalane definerer prioriteringar og forventingar mellom partnarane og er knytt til eit økonomisk tilskot frå prosjektet. Fylkesbiblioteket har inngått partnarskapsavtaler med dei fem biblioteksamarbeida. Biblioteka som deltek i samarbeid, har etter kvart fått felles identitet og ser stor nytte av å Samarbeidsregionane: 1. Nordhordland 2. Biblioteka i vest 3. Fusa, Vaksdal, Samnanger 4. Sunnhordland 5. Hardanger samarbeide. Det er gjennomført dialogmøter mellom fylkesbiblioteket og biblioteksamarbeida forutan samarbeidet i Fusa, Vaksdal og Samnanger. Det er sett i gang arbeidet med marknadsføringsplan Koordinering og utvikling av felles nettstader Målet er at brukarane skal få auka tilgjenge til bibliotektilboda gjennom høg kvalitet på den tekniske løysinga og på redaksjonsarbeidet. Nettstadene blir utvikla i den frie programvaren Drupal, gjennom samarbeid mellom fylkesbiblioteket og samarbeidsregionane. - Hardangerbiblioteka.no, felles nettstad for sju kommunar lansert i Sunnbib.no, felles nettstad for åtte kommunar relansert hausten Biblioteka.ivest.no, felles nettstad for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden lansert i Ny nettstad er planlagd og vil bli lansert i

5 - Mittnordhordland.no, felles nettstad for åtte kommunar utvikla i CSLibrary gjennom eit eiga prosjekt i Nordhordlandssamarbeidet. - Nettstad for Vaksdal, Samnanger og Os er under planlegging. Dei bibliotektilsette arbeider saman om nettstadene i redaksjonar. Fylkesbiblioteket står for drift, opplæring og brukarstøtte. Nettstadene knyter saman dei ulike nettressursane i biblioteka sine tenestetilbod, og til kommunikasjon og profilering (katalogtenester, eigne artiklar, sosiale media osb.). Dei fysiske og digitale bibliotekromma blir sett i samanheng, og nettstadene gir auka samarbeid om fleire tenester. Frå relanseringa av sunnbib.no 25. oktober 2013, med bibliotekleiarane i Sunnhordland og fleire frå fylkesbiblioteket. 2. Utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling for biblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket. Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov blant alle bibliotektilsette i fylket gav grunnlag for Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland Strategiske innsatsområde er formidling, marknadsføring, digital kompetanse og endringsleiing/ endringskompetanse. 4

6 Dei viktigaste tiltaka i 2013 har vore: - Handlingsplan for kompetanseutvikling for 2013 publisert på nettstaden til fylkesbiblioteket under kurs og samlingar bibliotektilsette fullførte i februar studiet Endringsledelse, innovasjons- og kunnskapsledelse, som er blitt arrangengert i samarbeid med Institutt for økonomisk- og administrative fag ved Høgskolen i Bergen. - Morten William Knudsen frå BI: Introduksjon til marknadsføring i bibliotek. Presentasjon og workshop om marknadsføring. Bibliotekmøtet Rachel Van Riel frå engelske Open the book : Putting readers first. An introduction to the reader-centred approach. Presentasjon og workshop om formidling. Bibliotekmøtet Morten William Knudsen i aksjon under Bibliotekdagane 2013 på Litteraturhuset 3. Leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka - Gjennom nettstadene i Drupal samarbeider dei bibliotektilsette aktivt om oppdatering og innhaldsproduksjon. - Ulike formar for gratis videomøte blir nytta i samarbeida. 5

7 4. Stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka. Dersom ein skal få til innovasjon i folkebiblioteka, må ein prioritere åtferd og oppgåver som kan føre til utvikling. Leik er eit verktøy for dette, men tid, motivasjon og økonomisk armslag til å drive med leik er avgjerande faktorar for å få det til. Fylkesbiblioteket har invitert folkebiblioteka til leik gjennom to hovudfokus: leik er ein sinnstilstand, og leik i og med arbeid. - Det vart lyst ut midlar til leikprosjekta i 2013 i oktober/ november. Åtte prosjekt i ti kommunar fekk tilskot på til saman kr Prosjekta er småskalaprosjekt, som har ein viss grad av nyskaping og eksperimentering. - Prosjektet Kan Numerus Currens vere svaret? i Osterøy bibliotek har fått støtte for tredje år på rad. Biblioteket ønskjer å gjere det lettare for brukarane å finne fram i biblioteket på eiga hand og frigjere plass for arrangement i opningstida. Ei ny oppstilling av materialet skal frigjere tid for dei tilsette til rettleiing og arrangement. Fylkesbiblioteket skal evaluere prosjektet i I Leikprosjektet «Det er aldri for tidleg» har born i alderen 0-3 år og foreldre hatt samlingar med lesing, musikk, utforsking og lesetips på Fitjar folkebibliotek. Foto: Håkon Hartved, Fitjarposten, etter avtale. 6

8 E-lån Hordaland Fylkesutvalet vedtok i april at fylkeskommunen bør ta på seg ei utviklar- og koordineringsrolle for å sikra innbyggarane i Hordaland tilgang til e-bøker i biblioteka, uavhengig av kommunestorleik og ressurstilgang. Fylkeskommunen skal innanfor gjeldande budsjettrammer arbeide for å organisere bibliotek i fylket i konsortium med ei felles teknisk løysing, og ei felles samling av e-bøker. Fylkesutvalet gav innspel til nasjonal politikk ved å understreke behovet for nasjonale avtaler når det gjeld e-bøker, og at bøker, både papir og e-bøker bør likestillast og vera fritekne frå moms. I juli fekk folkebiblioteka tilbod om deltaking i eit konsortium av e-bøker. Invitasjonen gjaldt ei felles teknisk utlånsløysing og ei felles samling. Alle folkebiblioteka utanom Bergen meldte seg på konsortiet. I september vart det gjennomført ei intensjonsutlysing om kontraktsinngåing med firmaet Biblioteksentralen AL om det tekniske utlånssystemet BS Weblån. Løysinga måtte kunna nyttast for flest mogleg typar av e-media (e-bøker, lydbøker, film og musikk), og kunne lesast på flest mogleg tekniske plattformar (både nettbrett, telefon, datamaskin osb.). I desember vart BS Weblån installert i folkebiblioteka og dei 46 vidaregåande skulane. Det vart også kjøpt e-bøker til ei felles samling. E-lån Hordaland blir lansert 21. januar Kurs i bruk av e-bøker og nettbrett samla 65 tilsette i folkebibliotek. Kursa vart arrangerte i Bergen, Norheimsund, Knarvik og Leirvik. Innhaldet skulle gjere dei i stand til å rettleie bibliotekbrukarane i korleis nettbrett og utlån av e-bøker fungerer. Bibliotektilsette i folke- og skulebibliotek har delteke på kurs i BS Weblån i Bergen og i Leirvik. Dei har fått innsikt i korleis det tekniske utlånssystemet fungerer. 65 deltakarar var også med på dette kurset. Fylkesbiblioteket har gjennom KJØL-prosjektet, som har fått midlar frå Kulturelt utviklingsprogram, inngått eit samarbeid om utlån av kunstnariske kortfilmar som er produserte på Vestlandet. I første omgang er det snakk om ein prøvepakke med fire filmar. 7

9 Skulebibliotek for kunnskap og trivsel Fylkesbiblioteket arbeider med gjennomføring av Strategisk plan for skulebibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland, , som vart vedteken på fylkestinget i desember Visjonen er: Med eleven i sentrum skal skulebibliotek i vidaregåande skole i Hordaland bli ein aktiv og integrert medspelar for å nå skolen sine overordna mål. Planen har tre strategiar med mål om betre bemanning, utvikling av tenestene gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling, kompetanseheving og satsing på fleire gode modellar. Skulane og skulebibliotekkoordinator har halde fram med å auke kunnskapen om Bibliofil etter at det vart innført hausten Det vart laga ei rettleiing med skjermbilete til skulestart 2013, og importen av lånarane går mykje lettare. Mange endringar i biblioteksystemet, som koordinator har spelt inn til Bibliotek-Systemer, har vorte effektuert i løpet av året. Bemanning: - Det vart ikkje løyvd ekstra midlar til nye stillingar i Norheimsund vgs finansierte sjølv ein 50% stilling. Kompetanse - Bibliotekarane i vgs har hatt både formelle og uformelle møte. 24 skular har bibliotekarstilling i 2013: 2 med 140%-160% 12 med 100% 3 med 60-80% 4 med 50% 3 med 20-40% Fagdagen i haust, for alle tilsette ved skulebibliotek, vart avvikla på fylkeshuset. - 7 skular har fått besøk i Fokus har vore på opplæring i Bibliofil. Dagleg rettleiing skjer over telefon, e-post og It s Learning. - Fylkesbiblioteket har besøkt og gitt hjelp og rettleiing til fleire skular om innreiing og møblering av nye biblioteklokale og oppussing av gamle. - Alle nytilsette får ei kort innføring i prosjektplan, samarbeid og fylkesbiblioteket si rolle, og tilbod om besøk. - 3 skulebibliotekarar fikk reisestipend for å delta på konferansen Ung 3.0 i Drammen - 7 skulebibliotekarar deltok på studietur til Skottland 27. oktober til 1. november. 8

10 Modellar for best practice i Hordaland Årstad vgs har fått eit større og ombygd bibliotek. Dei hadde offisiell opning den 4. september. Med det gode samarbeidet mellom bibliotek og studiesenter som er innarbeidd, dei mange gode tiltaka dei har prøvd ut, og med noko styrkt bemanning, er dette biblioteket eit fagleg interessant besøksbibliotek. Nordahl Grieg står fram som besøksbibliotek, takka vere god integrering av biblioteket i plan- og byggeprosessen. Tenester til skulane - Alle vidaregåande skular har abonnement på avisdatabasen Retriever og nettleksikonet Britannica Online School Edition. - Fylkesbiblioteket har kontinuerleg oppdatert og formidla informasjon om lærebokutlån til bibliotekansvarlege. - I samband med lån av lærebøker får elevane nasjonalt bibliotekkort. Frå opninga av Årstad vgs. 4. september 2013, med begeistra skulebibliotekar Eldrid Sørnes i sentrum 9

11 Kompetanse Fylkesbiblioteket har eit lovfesta ansvar for å arrangere møte og kurs om bibliotekspørsmål. Gjennomføring av forskjellige typar kurs og konferansar for ulike målgrupper er ei prioritert oppgåve på fylkesbiblioteket. Kompetansestrategien, som gir mål og retning for satsing på kompetanse i folke- og skulebibliotek, viser kva kompetanseområde som er prioriterte, på kort og lang sikt og kva tiltak som skal setjast i verk innan dei ulike områda. I 2013 arrangerte fylkesbiblioteket arrangerte åleine eller i samarbeid med andre, 27 kurs/konferansar med 1015 deltakarar. Ein viktig arena for diskusjon og nettverksbygging med biblioteka, er Bibliotekdagane om våren. I 2013 var møtet i Litteraturhuset i Bergen. Tema var formidling i bibliotek, og profilering og marknadsføring av folkebibliotek. Deltakarar på kurs 2013 Dato Namn på kurs Stad Deltakarar 13. januar 4 dagskurs i Bibliofil for Wigandgården 52 skulebibliotekarar i vgs 25. januar Kurs i formidling Bergen offentlige 26 Bibliotek 18. februar Årets bøker for vaksne Fylkesbygget mars Halmstadkonferanse Terminus Hall april Kurs for superbrukarar i Drupal Fylkeshuset 5 Vart også filma 11. april Skulebibliotekarsamling Fylkeshuset + video (vgs) 19. april Webanalyse i Google Analytics 15 tilsaman Fylkeshuset 10 Vart også streama og filma 2. mai Bruk av Crew- Sunnhordland 10 samlingsutvikling folkemuseum 6. mai Kurs i Britannica (vgs) Fylkeshuset juni Bibliotekdagane 2013 Litteraturhuset august Strategisk bruk av sosiale media Fylkeshuset 16 Vart også streama og filma 9. september Kurs i e-bøker og nettbrett Bergen offentlige 22 bibliotek 11. september Kurs i e-bøker og nettbrett Stord folkebibliotek september Verkstad i søknadsskriving Fylkeshuset 8 10

12 Korleis formidlar vi Bergen offentlige 15 september dataspel? Bibliotek 17. september Kurs i e-bøker og nettbrett Kvam bibliotek oktober Formidlingskurs for Os folkebibliotek 9 leseombod 10. oktober Formidlingskurs for Grand hotell, Stord 17 leseombod 17. oktober Kurs i katalogisering (vgs) Wigandgården oktober Kurs i e-bøker og nettbrett Lindås bibliotek november Fagdag for Fylkeshuset 22 skulebibliotekarar i vgs 15. november Bokkofferter i arbeid med språkstimulering Fylkeshuset streama 28. november Årets bøker for barne- og Bryggens museum 103 ungdomsbøker oktobernovember Poesislam 7 folkebibliotek 61 Skrivekurs oktober Poesislam Kurs i 7 folkebibliotek og to 112 november framføring skular 13. desember Kurs i BS-Weblån Stord kulturhus desember Kurs i BS-Weblån Fylkeshuset 49 TOTALT 1015 Litteraturformidling Leseløftet Leseløftet er eit framhald av Leseåret 2010, og det er ei nasjonal satsing på lesing fram til I samband med dette, har fylkesbiblioteket mellom anna vore medarrangør av kurs i formidling saman med Bergen Offentlige Bibliotek og Foreningen!Les Bok til alle Bok til alle-bibliotek legg vekt på å formidle bøker som er lette å lese til ungdom og vaksne, og å rekruttere leseombod som formidlar tekstar og forteljingar til dei som har vanskar med å lese sjølve. Fylkesbiblioteket gir støtte til lokale kurs og samlingar for leseomboda. I alt er 11 bibliotek i Hordaland med i ordninga. I 2013 var det formidlingskurs med Veronica Salinas i Os og på Stord. Den kulturelle skulesekken Fylkesbiblioteket og DKS samarbeider om litteraturproduksjonar. Vi har drøfta programforslag for grunn- og vidaregåande skular og program på 11

13 bokbåten i Hordaland. Vi samarbeider også om Uprisen årets ungdomsbok, og 9. klasse ved Rubbestadneset skule las eit utval ungdomsbøker og stemte på den boka dei lika best. Kritikarfadder Guri Fjeldberg besøkte klassen to gongar. Lærar og to elevar fekk reisestøtte til Oslo for jurymøte, og heile klassen fekk reise til Lillehammer, der prisen vart delt ut under litteraturfestivalen. Foreningen!les står bak Uprisen. Poesislam i UKM Målet for det toårige prosjektet «Poesislam i ungdommens kulturmønstring» er å kople biblioteket som arena og litteraturformidlar med ungdommen sitt ønskje om å uttrykke seg skriftleg og framføre det for andre. Ungdommen skal bli inspirert til kreativitet gjennom litteraturformidling, lesing og møte med forfattarar på skrivekurs. Prosjektet er støtta av Nasjonalbiblioteket og UKM Norge. Frå promoteringsfilmen til Poesislam Hausten 2013 var det halde 7 skrivekurs med forfattar Henning H. Bergsvåg som lærar, og kurs i framføring med frilansar Taro Vestøl Cooper som lærar. Bibliotek i følgjande kommunar var med i prosjektet: Bergen, Fitjar, Radøy, Etne, Modalen, Samnanger og Jondal. Til saman var det 173 deltakarar på kursa. Tilbakemeldingane frå deltakarane er svært bra. Os og Sveio skulle og vere med, men der fikk ein ikkje nok deltakarar. - Promotering vart gjort gjennom ein kortfilm som m.a. vart lagd ut på YouTube. Elles vart tiltaket marknadsført via skular, sosiale medium, avisar og med plakatar og utdeling av flygeblad. 12

14 Internasjonalt arbeid IFLA Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt er med i Management and Marketing Section i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). I 2013 var verdskonferansen i Singapore. Etter konferansen hadde fylkesbiblioteksjefen innlegg om bokbåten og nordiske bokbussar på ein konferanse om mobile bibliotektenester i Wagga Wagga, Australia. Frå the Woodlands Regional Library i Singapore Halmstadgruppa Fylkesbiblioteksjefen er med i programkomiteen for Halmstadkonferansen, ein nordisk bibliotekkonferanse med utgangspunkt i Halmstad i Sør-Sverige. Varemerket til konferansen er å sjå framover og diskutere nye trendar i folkebibliotekverksemd i eit politisk perspektiv. 13

15 Konferansen i 2013 vart arrangert i Bergen i april med 230 deltakarar. Paneldebatt om folkebibliotekpolitikk i praksis under Halmstadkonferansen Frå venstre: Ingeborg Rygh Hjorthen, Kristin Marie Sørheim, Kristian Meisingset og Helge André Njåstad EØS-prosjektet Library as a meeting place for many cultures Fylkesbiblioteket har i 2013 blitt involvert som partnar i prosjektet Library as a meeting place for many cultures, innan EØS-programmet Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage. Hordaland fylkeskommune er ein av seks partnarar frå Noreg som har inngått partnarskap med det polske Information Society Development Foundation, som er leiande partnar. Prosjektet varar ut Prosjektet går ut på å utvikle fleirkulturelle bibliotektenester i Polen, og på erfaringsutveksling mellom polske og norske bibliotek. Gjennom prosjektet skal polske bibliotek styrkjast i utføring av multikulturell aktivitet som involverer minoritetar. Fylkesbiblioteket skal fungere som generator for eit praktisk samarbeidstiltak mellom norske og polske bibliotek, og delta på tre workshops og kompetansehevande tiltak i Polen. Prosjektet starta opp med studietur og workshop i Gdansk juni november vitja dei polske partnarane Noreg, og 8. november var dei på fylkesbiblioteket og på Bergen offentlige bibliotek. Det vart arrangert konferanse og workshop for prosjektet i Warszawa. 14

16 Studietur til Edinburgh I februar var fem bibliotekarar frå folkebibliotek og den vidaregåande skulen i Edinburgh for å besøkje bibliotek og ta del på konferansen EDGE. Hovudfokuset for konferansen var utveksling av gode prosjekt og idear for trygt og sikkert møte den nye digitale kvardagen med sine utfordringar og endringar. Inspirert av denne vellukka turen og ved hjelp av Leonardostipend, stipend frå Biblioteksentralen og økonomisk støtte frå den enkelte sin arbeidsgjevar, kunne 16 nye vitelystne bibliotekarar setje kursen vestover i november. Ti av bibliotekarane var frå folkebibliotek, tre frå vidaregåande skule og tre frå fylkesbiblioteket. Mange ulike bibliotek vart vitja i løpet av den seks dagar lange turen: Nasjonalbiblioteket, Universitetsbiblioteket, Edinburgh sitt folkebibliotek med filialar, The John Gray Center i Haddington eit kombinert bibliotek og museum og skulebiblioteket ved Knox Academy på same staden. I Glasgow vart hovudbibliotek og filialar og biblioteket ved Gallery of Modern Art besøkt. Studieturen vart avslutta med besøk til The Scottish Storytelling Center og The Scottish Poetry Library i Edinburgh. Det var ein vellukka tur, kor vi vart særs godt mottekne alle stader. Vi fekk sjå gamle ærverdige biblioteklokale, nye flotte biblioteklokale og vellukka kombinasjon av gamalt og nytt. I Skottland er det ein sterk kultur for bibliotek, og biblioteka er ein viktig del av tettstadutviklinga / byutviklinga. Vi fekk sjå bibliotek som er integrerte og i godt samarbeid med anna kommunal bydelsverksemd, i tillegg til bibliotek og flotte lokalhistoriske arkiv og museum som er samlokaliserte og integrerte i kvarandre sine verksemder. Vi fekk sjå bibliotek med lange opningstider, takka vere avanserte innleveringssystem og høg grad av sjølvbetening. Vi fekk høyre om prosjekt 15

17 på tvers av faggrenser som t.d. for å auke levestandar og nivået på utdanninga til brukarane. Vi fekk vere med på «BookBugs», eit nasjonalt program der mor eller anna omsorgsperson vert invitert saman med barnet sitt til samlingsstund med song, rim og regler, og høyre om bibliotekarar som jobba med særskilt med ungdom «på skråplanet». Driftsoppgåver Fjernlån og transport mellom bibliotek Lån mellom bibliotek i Noreg er i endring. Nedgang i biblioteka sine mediebudsjett, fører til auka innlån. Bruken av transportordninga aukar, samstundes som utlånet frå Bergen Off. Bibliotek til bibliotek i Hordaland går ned. Tabell: Fjernlån frå Bergen Off. Bibliotek År: Mottekne bestillingar totalt Brukarinitierte bestillingar Utlån totalt Utlån til bibliotek i Hordaland frå BOB Årsaka til differansen mellom bestilte og utlånte bøker kan vere fleire, t.d.: dobbeltbestillingar, det at bestillinga blir avviste og grenser på utlån av musikk og film. Fylkeskommunen betaler meir enn halvparten av kostnadene med utsending av materiale frå Bergen og bidrog med ei 60% merkantil stilling på Bergen. Off. Bibliotek fram til oktober, då den vart redusert til 40% ut året. BS Transport har ansvar for frakt av bøker og anna materiale mellom biblioteka i fylket og ut av fylket. Norsk bibliotektransport overtok kontrakten frå 1. april. Alle dei kommunale folkebiblioteka utanom Eidfjord og Modalen er med. Eit av hovudmåla for transporttenesta er at det skal bli enklare og raskare for biblioteka å låne frå kvarandre, og at ein i samarbeidsregionane i fylket kan planlegge felles mediesamlingar utan tanke på tungvint transport. Biblioteka får vitjing av fraktbilen ein til tre gongar i veka, med unntak av BOB som vert vitja kvar dag. For dette betalar kommunane fast pris i året, som dekker omlag 40% av kostnadane. Resten vert betalt av fylkeskommunen. 16

18 Informasjonsarbeid Nettstaden til fylkesbiblioteket har blitt aktivt brukt til å informere om tenestene og prosjekta våre. Flickr-kontoen med bilete frå besøk i biblioteka og andre hendingar, har blitt oppdatert med nye grupper. I tillegg har vi brukt postlista «Folkebiblioteka» til å informere om nye arrangement og liknande. Vi har brukt Facebook i profileringa av prosjektet Poesislam i UKM og bokbåttenesta (i samarbeid med fylkesbiblioteka i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Skulebibliotekarane i dei vidaregåande skulane i fylket kommuniserer og utvekslar informasjon med kvarandre og med fylkesbiblioteket i ei lukka gruppe på It s Learning. Bokbåten Bokbåten Epos er eit mykje brukt og høgt verdsett bibliotek- og kulturtilbod som femnar breitt i kyst- og fjordområda i fylket. Bokbåttenesta er eit samarbeidstiltak mellom fylkeskommunane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Kvart fylke har sine eigne boksamlingar, økonomisk ansvar for eigne driftsperiodar, personale og kulturprogram. Båten besøkjer kvart fylke to gongar i året. Fylkesbiblioteka har felles avtale med båteigar, og samarbeider elles om felles nettstad og Facebook-side for bokbåten. I Hordaland hadde bokbåten 42 driftsdagar i 2013, og 52 (50) stopp i 22 (21) kommunar. Det vart lånt totalt mot året før. Dette er ein auke på omlag 15 %. Besøket auka frå til 4.038, dette er ein auke på 34 %. Det var 92 (89) kulturprogram om bord i bokbåten i 2013, med eit samla publikumstal på (3.005). Kulturprogramma er eit samarbeid med Den kulturelle skulesekken i Hordaland. På vårturen medverka først Christine Grilstad Prøis med forteljarteateret «Heksagon og Padde-Boboz», sidan kom Teater Fusentast om bord med nonsensteateret «Katta og andre strofer». På haustturen som også var jubileumssturen var det bokbåt-veteranane Knut Magnum og Knut Berntsen som Klovnen Knut, som bidrog med underhaldninga om bord. 17

19 Fylkeskommunen og Lindås kommune har avtale om at Lindås bibliotek skal utføre praktiske oppgåver i samband med drift av båten, slik som til dømes bokinnkjøp, ruteplanlegging og stå for halve bemanninga på turane. På Facebook er det no om lag 1200 som følgjer bokbåten. Dette er ein auke på over 100 % frå i fjor. Jubileumsår for bokbåten I 2013 var det 50 år sidan «Epos» vart spesialbygd som bokbåt i Hordaland. Drifta starta året etter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Dei tre fylka fekk kr i støtte frå Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre jubileumsmarkeringa. Kvart fylkesbibliotek la til kr, slik at budsjettet var på kr. Ein del av midlane har gått til å finansiere ei betre og meir tenleg nettside til bokbåten. Dette hadde Hordaland ansvar for. Møre og Romsdal hadde elles prosjektansvar for gjennomføring av jubileet. Jubileumsfeiringa starta med festmiddag i Ålesund 5. september, med nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein som ein av mange prominente gjestar. I Bergen vart båten feira med ei tilstelling om bord, med mellom anna leiar i Kultur- og ressursutvalet, Anne Beth Njærheim, og mange av biblioteksjefane i kommunar som får vitjing av bokbåten. Oppslutninga kring båten var stor på jubileumsturen. Alle stader var det glede og entusiasme over å få vere med på feiringa. Kulturprogramma framført av to som brukar humor og glede som viktige ingrediensar i framsyningane, skapte stor stemning. Eit spesielt tiltak var utlodding av gode nynorskbøker på kvart stopp. Publikum bidrog med blomar, kaker og song. Mykje omtale i media og eit rekordstort utlån og besøk, stadfester at bokbåten ein kjærkomen gjest der han kjem. 18

20 Ny nettstad Dei vart lansert ny nettstad for bokbåten i samband med lanseringa av jubileet 2013:bokbaten.no/ Dei tre fylkesbiblioteka samarbeider om nettstaden. Prosjektleiinga for den nye nettstaden var i Hordaland, og fylkesbiblioteket utvikla nettstaden i samarbeid med firmaet Mediebruket (Førde). Sida er laga i Wordpress. Klassesett Fylkesbiblioteket låner ut klassesett til grunnskular i fylket utanom Bergen. I 2013 vart det lånt ut 56 (109) sett, i alt (1 699) bøker, 19 (20) lydbøker og 3 (4) dvd ar. Lærarane kan søkje opp bøker i katalogen vår i Bibliofil og bestille frå nettsida. Råd og rettleiing Dei tilsette på fylkesbiblioteket svarar i løpet av året på mange spørsmål frå kommunane om innreiing, samlingsutvikling, samarbeid og andre bibliotekfaglege problemstillingar. 19

21 Frå opninga av ny filial i Lindås 7. september 2013, med ordførar Astrid Aarhus Byrknes. Filialen ligg i Lindåshallen og har utvida opningstid og sjølvbetent låneautomat. 20

22 Stemmerettsjubileet 2013 Hordaland fylkeskommune løyvde midlar til Stemmerettsjubileet 2013 med retningsliner om bruk av midlar til arrangement regionalt og bidra til tiltak lokalt. På bakgrunn av dette, tok fylkesbiblioteket initiativ til ein foredragsturné med Tove Pemmer Sætre, nestleiar i Bergen Kvinnesaksforening og tidlegare fylkesbiblioteksjef. Hennar foredrag var kalla: Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire 100 år med kvinnestemmerett i Norge. 18 bibliotek søkte om å få ta del i turneen, medan det var kun plass til 10: Bergen Off. Bibliotek med filialane Fana og Loddefjord, Bømlo, Stord, Ullensvang, Ulvik, Kvam, Fjell, Masfjorden og Fusa. Aktualisering og samlingsutvikling i små og mellomstore bibliotek I samband med at fleire bibliotek har bede om hjelp til å sjå over samlingane, har fylkesbiblioteket gitt tilbod om hjelp. Fjerning av bøker som ikkje er etterspurde, luftige bokhyller og fronting av aktuelle og gode bøker er viktige verkemiddel for å få opp utlånet. Rådgjevarar frå fylkesbiblioteket har vore rundt til fire ulike bibliotek Meland, Fitjar, Ulvik og Ullensvang - for å hjelpe til med å aktualisere samlingane. Verktyet ein har brukt er Crew: håndbok i samlingsutvikling i bibliotek, av Jeanette Larson. Eit lite kurs vart halde på Stord for Sunnhordlandsbiblioteka i samband med deira regionsmøte i mai. Attraktive bokhyller i Kinsarvik 21

23 Hordaland fylkeskommune skaper rom for eit rikt og mangfaldig kulturliv i Hordaland. Vi medverkar til at alle kan oppleve tradisjonell og nyskapande kunst og kultur og delta i idrett og fysisk aktivitet. Vi vernar kulturminna og tek vare på historia vår for framtida. I samarbeid med kommunar, institusjonar og frivillige utviklar vi kulturen og samfunnet til gagn og glede for alle. Hordaland fylkesbibliotek Postboks Bergen e-post: Mars Kultur- og idrettsavdelinga

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015

Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010. Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Vedlegg til sak 201011298-1 26.10.2010 Strategisk plan for bibliotek i vidaregåande skolar i Hordaland 2010-2015 Innhald Innleiing s. 2 1. Forsking og røyndom s. 2 2. Utfordringar i Hordaland s. 4 3. Strategiar

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren Årsrapport 2013 1 Innhald Samandrag frå nasjonalbibliotekaren... 3 1 STRATEGISKE SATSINGAR... 6 1.1 Det digitale nasjonalbiblioteket... 6 1.2 Nasjonal bibliotekpolitikk og bibliotekutvikling... 7 1.3 Forskingsinfrastruktur...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2014. Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2014 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forsidefoto: Emilie S. Vatshelle Årsrapport 2014 1 INNHALD Skule og arbeidslivsprosjekt i 2014 2 Variert etterutdanningstilbod 3 Hospitering for rådgjevarar

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer