MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen Fred O. Hanssen Hilde Nilsen Frode Pettersen Anne-Lise J. Kvalmo møtte for Arne Fr. Andersen Mogens Jakobsen møtte for Tom Tobiassen Marit Pedersen Guttorm Veabø Svein Tobiassen Linda Haug møtte for Tor Andersen Eva Ringstad møtte for Viggo Johnsen Bente Berg møtte for Ole D. Åsheim Svein Helge Martinussen Brith-Unni Willumsen Anne-Ma Vik For Eldrerådet: Fredrik Schreier Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille, kontorsjef Arvid Pedersen, teknisk sjef Finn Jacobsen, tiltakskonsulent Arne Osnes, prosjektleder Ingrid Lekven og førstesekretær Tove Jakobsen. Til innkallingen: Innkallinga enstemmig godkjent. 1

2 Til saksliste: Ordfører fremmet forslag om å behandle 2 tilleggssaker etter sak 24: - Søknad om utvidelse av skjenkebevilling Bø Hotell - Salg av kommunale boliger Sakslista med 2 tilleggssaker ble godkjent mot 1 stemme. Brith-Unni Willumsen og Viggo Willassen ble valgt til å skrive under protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0023/10 10/00265 REFERATER OG MELDINGER 0024/10 10/00266 ORDFØRERENS HJØRNE 0025/10 09/01065 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRASJON 0026/10 10/00478 STATUSRAPPORT PROSJEKT EVENTYRKOMMUNEN BØ, APRIL /10 10/00384 SØKNAD OM GJENKJØP AV BØ KOMMUNES AKSJER I FELLESBYGGET AS 0028/10 10/00444 SØKNAD OM KJØP AV DEL FRA KOMMUNAL EIENDOM - GNR/BNR 19/ /10 10/00292 NY REGULERINGSPLAN STEINESJØEN HAVN II TIL KOMMUNESTYRET FOR ENDELIG VEDTAK 0030/10 10/00117 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, TEKNISKE BESTEMMELSER, REGELVERK FOR GEBYRER, VANN OG AVLØP 0031/10 10/00140 BRANNORDNING 2

3 0032/10 10/00531 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM "MYRLUND" 0033/10 10/00386 NY ORGANISERING - HELSESTASJONEN 0034/10 07/00363 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING BØ HOTELL 0035/10 08/00591 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER Dagens kulturelle innslag besto av orientering om Reginedagan 2010 v/leder Torgeir Thorsen. Programmet ble delt ut. 0023/10 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. Ref. innstillinga. - Linda Haug spurte om status når det gjelder bygging av gang- og sykkelvei på Eidet. Ordfører besvarte spørsmålet. - Svein H. Martinussen spurte om hvorfor ikke saken om konsekvensutredning er tatt opp som sak i kommunestyret (referat nr. 5). Ordfører svarte på spørsmålet. - Svein H. Martinussen ønsket at protokoller fra møter i Kontrollutvalget skal være referatsak i kommunestyremøter framover. Det var enighet om dette. - Guttorm Veabø spurte om situasjonen ved lensmannskontoret i Bø i forbindelse med referat nr. 4. Ordfører svarte på spørsmålet. 3

4 Innstillinga enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering. 0024/10 ORDFØRERENS HJØRNE Ordfører orienterte om følgende: - Møte i Fylkestinget - Samferdselskomiteen i Bø - Bø-Brua - Oppstart Fylkesveg 820 asfaltering - KS kommunal konferanse i Oslo - Reno Vest Representantskapsmøte - Vesterålskraft Nett A/S Generalforsamling - Regionrådsmøte, Samferdselsplanen, Vesterålen Kompetanse, Tilflyttingsprosjekt - Møte Statoil, Helge Lund - Møte Det Norske Oljeselskap - Fylkesmannens Kommunekonferanse - Kobbvågen Orienteringa ble tatt til orientering. 4

5 0025/10 ORGANISERING AV KOMMUNENS ADMINISTRASJON Ny organisering av kommunens administrasjon vedtas. Dette innebærer at: Nye navn på ene vedtas De merkantile ressursene i administrasjonen sentraliseres i størst mulig grad til en fellestjeneste i 1 etg på kommunehuset. Endring av lokalene finansieres innenfor rammen av byggfase I. Det opprettes ikke egen stilling som nærings- og kultursjef Næringsen og kulturen består som selvstendige er Jordbrukssjefen organiseres innenfor teknisk. Næringskonsulent, jordbrukssjef og kulturen samlokaliseres fysisk i det nye kommunehuset for å tilrettelegge for økt samarbeid For å styrke utviklings- og næringsarbeidet videreføres den midlertidige prosjektstillingen i 60%, omgjort til en fast prosjektstilling i 100 %, med 50 % kommunal finansiering. Prosjektstillingen vil ha en kostnad på ,- per år og finansieres ved omdisponering av avsatte ressurser til nærings- og kultursjef. Stillingen organiseres i kulturen. Sentralisering av lønnsfunksjonene iverksettes gjennom nytt tilbygg til kommunehuset, jfr tidligere vedtak Det fremlegges egen politisk sak på hvordan endringene i administrasjonen vil påvirke dagens hovedutvalgsmodell. 5

6 Organisasjonskart : Rådmann Kontor Økonomi Helse- og sosial Oppvekst Teknisk Kultur Nærings NAV Oversikt over tjenestene i kontoren Kontor Overordnet personalledelse Fellestjenesten/arkiv Politisk sekretariat IKT tjenester Renhold rådhuset 6

7 Oversikt over tjenestene i økonomien Økonomien Økonomiplan og budsjett Rapportering Regnskap Lønn Skatt Innfordring Fakturering 7

8 Ref. innstillinga fra rådmannen og innstillinga fra Administrasjonsutvalget. Guttorm Veabø fremmet følgende forslag til vedtak: Ny organisering av kommunens administrasjon vedtas. Dette innebærer at: Nye navn på ene vedtas. De merkantile ressursene i administrasjonen sentraliseres i størst mulig grad til en fellestjeneste i 1 etg på kommunehuset. Endring av lokalene finansieres innenfor rammen av byggfase I. Det opprettes ikke egen stilling som nærings- og kultursjef For å styrke næringsarbeidet, utvides dagens nærings med prosjektlederstilling og dagens landbruks. Det innebærer at ny nærings vil bestå av tiltakskonsulent, prosjektleder og jordbrukssjef. Nærings- og kulturen samlokaliseres fysisk i det nye kommunehuset for å tilrettelegge for økt samarbeid. For å styrke utviklings- og næringsarbeidet videreføres den midlertidige prosjektstillingen i 60%, omgjort til en fast prosjektstilling i 100 %, med 50 % kommunal finansiering. Prosjektstillingen vil ha en kostnad på ,- per år og finansieres ved omdisponering av avsatte ressurser til nærings- og kultursjef. Sentralisering av lønnsfunksjonene iverksettes gjennom nytt tilbygg til kommunehuset, jfr tidligere vedtak. Det fremlegges egen politisk sak på hvordan endringene i administrasjonen vil påvirke dagens hovedutvalgsmodell. Svein Helge Martinussen fremmet følgende forslag om benevnelse under kulepunkt 1: Skole og barnehage. Derav følger: Sjef for skole og barnehage. Ved alternativ votering mellom Administrasjonsutvalget og Veabøs forslag ble Administrasjonsutvalgets forslag vedtatt mot 8 stemmer. Svein H. Martinussens forslag om at en skal hete: Skole- og barnehage. Derav følger: Sjef for skole og barnehage, ble enstemmig vedtatt. 8

9 Ny organisering av kommunens administrasjon vedtas. Dette innebærer at: Nye navn på ene vedtas med følgende presisering: Skole- og barnehage, derav følger: Sjef for skole og barnehage. De merkantile ressursene i administrasjonen sentraliseres i størst mulig grad til en fellestjeneste i 1 etg på kommunehuset. Endring av lokalene finansieres innenfor rammen av byggfase I. Det opprettes ikke egen stilling som nærings- og kultursjef Næringsen og kulturen består som selvstendige er Jordbrukssjefen organiseres innenfor teknisk. Næringskonsulent, jordbrukssjef og kulturen samlokaliseres fysisk i det nye kommunehuset for å tilrettelegge for økt samarbeid For å styrke utviklings- og næringsarbeidet videreføres den midlertidige prosjektstillingen i 60%, omgjort til en fast prosjektstilling i 100 %, med 50 % kommunal finansiering. Prosjektstillingen vil ha en kostnad på ,- per år og finansieres ved omdisponering av avsatte ressurser til nærings- og kultursjef. Stillingen organiseres i kulturen. Sentralisering av lønnsfunksjonene iverksettes gjennom nytt tilbygg til kommunehuset, jfr tidligere vedtak Det fremlegges egen politisk sak på hvordan endringene i administrasjonen vil påvirke dagens hovedutvalgsmodell. Opprettelser av stillinger i forbindelse med omorganiseringen utlyses internt. 9

10 Organisasjonskart : Rådmann Kontor Økonomi Helse- og sosial Skole- og barnehage Teknisk Kultur Nærings NAV Oversikt over tjenestene i kontoren Kontor Overordnet personalledelse Fellestjenesten/arkiv Politisk sekretariat IKT tjenester Renhold rådhuset 10

11 Oversikt over tjenestene i økonomien Økonomien Økonomiplan og budsjett Rapportering Regnskap Lønn Skatt Innfordring Fakturering 11

12 0026/10 STATUSRAPPORT PROSJEKT EVENTYRKOMMUNEN BØ, APRIL 2010 tar statusrapport for prosjekt Eventyrkommunen Bø, april 2010 til etterretning. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. tar statusrapport for prosjekt Eventyrkommunen Bø, april 2010 til etterretning. 0027/10 SØKNAD OM GJENKJØP AV BØ KOMMUNES AKSJER I FELLESBYGGET AS vedtar salg av 82 aksjer i Fellesbygget AS. Tilbud om kjøp oversendes Guttorm Veabø, med kopi til styret i selskapet. Forutsatt at forkjøpsrett iht. vedtekter benyttes vil salgspris være lik pålydende. Dersom ingen aksjonærers benytter forkjøpsrett, gjennomføres det verdivurdering og aksjene legges ut til fritt salg. Salgssummen godskrives kommunens næringsarbeid over kto:

13 Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og forlot møtet. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. vedtar salg av 82 aksjer i Fellesbygget AS. Tilbud om kjøp oversendes Guttorm Veabø, med kopi til styret i selskapet. Forutsatt at forkjøpsrett iht. vedtekter benyttes vil salgspris være lik pålydende. Dersom ingen aksjonærers benytter forkjøpsrett, gjennomføres det verdivurdering og aksjene legges ut til fritt salg. Salgssummen godskrives kommunens næringsarbeid over kto: Guttorm Veabø tok igjen plass i møtet. 0028/10 SØKNAD OM KJØP AV DEL FRA KOMMUNAL EIENDOM - GNR/BNR 19/125 Kommunestyret viser til søknad om å få kjøpe en parsell på ca 6 dekar av eiendommen gnr 19 bnr 125 fra May-Lis Albrigtsen datert den , samt brev av Søkeren tilbys å kjøpe en parsell på ca 2,3 dekar i sørenden på eiendommen, og som er merket rosa på kartet. Salgssummen settes til kr 15,-/m 2. Kjøper må dekke omkostningene ved kjøpet. Tilbudet gjelder frem til

14 Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til søknad om å få kjøpe en parsell på ca 6 dekar av eiendommen gnr 19 bnr 125 fra May-Lis Albrigtsen datert den , samt brev av Søkeren tilbys å kjøpe en parsell på ca 2,3 dekar i sørenden på eiendommen, og som er merket rosa på kartet. Salgssummen settes til kr 15,-/m 2. Kjøper må dekke omkostningene ved kjøpet. Tilbudet gjelder frem til /10 NY REGULERINGSPLAN STEINESJØEN HAVN II TIL KOMMUNESTYRET FOR ENDELIG VEDTAK Forslag til reguleringsplan for Steinesjøen havn II, med bestemmelser datert februar 2010, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens med følgende tillegg: Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Bestemmelsen føres inn som tillegg i 1. Punkt 3.6 siste setning i bestemmelsene endres til: 14

15 Før det gis tillatelse til tiltak i sjøen etter Pbl 93, skal det innhentes tillatelse etter Havne- og farvannsloven fra Kystverket. Digitalt plankart Steinesjøen II utvides til også å omfatte hele den analoge plan for Steinesjøen slik at opprinnelig Reguleringsplan Steinesjøen utgår. Utvidelsen medfører ingen endring av gjeldende plan utover det at planen blir digital og dermed blir i tråd med ny planlov med hensyn til fargekoder og benevnelser. Bestemmelsene til reguleringsplan Steinesjøen gjelder i det utvidete området uten endring. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. Forslag til reguleringsplan for Steinesjøen havn II, med bestemmelser datert februar 2010, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens med følgende tillegg: Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Bestemmelsen føres inn som tillegg i 1. Punkt 3.6 siste setning i bestemmelsene endres til: Før det gis tillatelse til tiltak i sjøen etter Pbl 93, skal det innhentes tillatelse etter Havne- og farvannsloven fra Kystverket. Digitalt plankart Steinesjøen II utvides til også å omfatte hele den analoge plan for Steinesjøen slik at opprinnelig Reguleringsplan Steinesjøen utgår. Utvidelsen medfører ingen endring av gjeldende plan utover det at planen blir digital og dermed blir i tråd med ny planlov med hensyn til fargekoder og benevnelser. Bestemmelsene til reguleringsplan Steinesjøen gjelder i det utvidete området uten endring. 15

16 0030/10 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, TEKNISKE BESTEMMELSER, REGELVERK FOR GEBYRER, VANN OG AVLØP 1 styre vedtar å innføre tekniske bestemmelser for vann og avløpssektoren slik de framkommer i Kommunenes Sentralforbund sin standard av vedtar å innføre administrative bestemmelser for vann og avløpssektoren slik de framkommer i Kommunenes Sentralforbund sin standard av 2008, med følgende presiseringer: * Anleggs- og vedlikeholdsansvar, både praktisk og økonomisk, påhviler kommunen i tilknytningspunket, dvs. anboring og gren. Fra anboring / gren fram til abonnenten påhviler alt ansvar abonnenten, men ikke utenfor egen eiendom, og ikke utover 50 m fra bygningen. 3 styre vedtar å innføre selvkostprinsippet for levering av vann- og avløpstjenester. Veiledning utarbeidet av Norsk Vann, 2008, skal brukes som retningsgivende for de økonomiske beregningene. 4 De administrative og tekniske bestemmelsene skal gjelde fra det tidspunkt kommunestyret har gjort vedtak i saken. 5 Det skal utarbeides en ny økonomisk status for vann- og avløpstjenesten som skal danne grunnlaget for gebyrfastsettingen for budsjettåret Ref. innstillinga fra hovedutvalget. Ordfører orienterte om at administrasjonens innstilling er delt ut. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1 styre vedtar å innføre tekniske bestemmelser for vann og avløpssektoren slik de framkommer i Kommunenes Sentralforbund sin standard av

17 2 vedtar å innføre administrative bestemmelser for vann og avløpssektoren slik de framkommer i Kommunenes Sentralforbund sin standard av 2008, med følgende presiseringer: * Anleggs- og vedlikeholdsansvar, både praktisk og økonomisk, påhviler kommunen i tilknytningspunket, dvs. anboring og gren. Fra anboring / gren fram til abonnenten påhviler alt ansvar abonnenten, men ikke utenfor egen eiendom, og ikke utover 50 m fra bygningen. 3 styre vedtar å innføre selvkostprinsippet for levering av vann- og avløpstjenester. Veiledning utarbeidet av Norsk Vann, 2008, skal brukes som retningsgivende for de økonomiske beregningene. 4 De administrative og tekniske bestemmelsene skal gjelde fra det tidspunkt kommunestyret har gjort vedtak i saken. 5 Det skal utarbeides en ny økonomisk status for vann- og avløpstjenesten som skal danne grunnlaget for gebyrfastsettingen for budsjettåret /10 BRANNORDNING Med henvisning til Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, fattes følgende vedtak: godkjenner fremlagte brannordning for kommunen. godkjenner opplæringsplanen i vedlegg 1, med kostnadsoverslag i vedlegg 2. godkjenner øvelsesplan i vedlegg 6. Ref. innstillinga. 17

18 Innstillinga enstemmig vedtatt. Med henvisning til Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, fattes følgende vedtak: godkjenner fremlagte brannordning for kommunen. godkjenner opplæringsplanen i vedlegg 1, med kostnadsoverslag i vedlegg 2. godkjenner øvelsesplan i vedlegg /10 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM "MYRLUND" 1. vedtar å selge boligen Myrlund, gnr. 19 bnr. 203 i Bø till en pris av kr Det forutsettes at kjøper dekker alle hjemmelsomkostninger i forbindelse med salget. 3. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. 1. vedtar å selge boligen Myrlund, gnr. 19 bnr. 203 i Bø till en pris av kr Det forutsettes at kjøper dekker alle hjemmelsomkostninger i forbindelse med salget. 3. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre salget. 18

19 0033/10 NY ORGANISERING - HELSESTASJONEN 1. Kommunestyret vedtar ny organisering av helseen slik det framgår av saksframlegget. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar ny organisering av helseen slik det framgår av saksframlegget. 0034/10 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING BØ HOTELL Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Veabø Invest AS, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Veabø Invest AS Styrer: Steve Lind Edvardsen Stedfortreder: Tor Anders Veabø Bevertningssted: Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 19

20 Omfang: Alminnelig Skjenkeareal: Festsal, spisesal, lobby, pub med tilknyttet veranda. Skjenketid: Innelokaler Gruppe1: Gruppe 2 Gruppe 3 Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Utelokaler: Veranda med utgang fra pub Likelydende med innelokaler Guttorm Veabø erklærte seg inhabil og forlot møtet. Ref. innstillinga. Innstillinga enstemmig vedtatt. Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr. 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Veabø Invest AS, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Veabø Invest AS Steve Lind Edvardsen Tor Anders Veabø Bø Hotell, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang: Skjenkeareal: Skjenketid: Alminnelig Festsal, spisesal, lobby, pub med tilknyttet veranda. Innelokaler Gruppe1: Gruppe 2 Gruppe 3 Mandag torsdag, fra til kl:

21 Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Utelokaler: Veranda med utgang fra pub Likelydende med innelokaler Guttorm Veabø tok igjen plass i møtet. 0035/10 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i møte , sak 0022/09 om salg av samlet kommunal boligmasse. 2. Kommunestyret vedtar å selge kommunens boligmasse enkeltvis. I salget inngår ikke dagens bofellesskap (TTF) på Vinje og Straume. 3. Den enkelte bolig selges til takst eller høystbydende over takst. 4. Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 5. Avtale legges frem for formannskapet til endelig godkjenning. Ref. innstillinga. Det ble delt ut en oversikt over hvilke boliger som foreslås solgt. Ordfører presiserte at kolonnen med garantier utgår. Guttorm Veabø ba om et gruppemøte som ble innvilget. Brith-Unni Willumsen fremmet forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget falt mot 3 stemmer. 21

22 Innstillinga ble vedtatt mot 3 stemmer. 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i møte , sak 0022/09 om salg av samlet kommunal boligmasse. 2. Kommunestyret vedtar å selge kommunens boligmasse enkeltvis. I salget inngår ikke dagens bofellesskap (TTF) på Vinje og Straume. 3. Den enkelte bolig selges til takst eller høystbydende over takst. 4. Rådmannen gis i oppgave å forestå salget og inngå avtale med kjøper. 5. Avtale legges frem for formannskapet til endelig godkjenning. Rett utskrift: Sture Pedersen Brith-Unni Willumsen Viggo Willassen Tove Jakobsen Ordfører Repr. Repr. Førstesekr. 22

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Status for iverksettelse av kommunestyrevedtak valgperioden 2011 2015

Status for iverksettelse av kommunestyrevedtak valgperioden 2011 2015 Status for iverksettelse av kommunestyrevedtak valgperioden 2011 2015 Status oppsummert: 2011 2012 2013 2014 Antall saker 41 99 12 Herav: - 38 81 9 - Delvis iverksatt 1 2 0-0 12 3-2 4 0 Ansvarlig sektor:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer