MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl Kl Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen Fred Oluf Hanssen Frode Pettersen møtte for Sunniva Dahl Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Viggo Johnsen Heidi Jakobsen møtte for Tor Andersen Harald Wikan møtte for Ole Åsheim Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Svein Tobiassen Svein Helge Martinussen Brith-Unni Willumsen Anne Ma. Vik Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl ) Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Aud Danielsen møtte for Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kirkeverge Tormod Johannessen

2 Kontorsjef Arvid Pedersen Tiltakskonsulent Arne Osnes Kultursjef Kine Johnsen Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Helse- og sosialsjef Jim Gundersen Skolesjef Gundar Jakobsen Kjell Nilsen i sak 0098/09 om forskningsstasjon på Auvåg, var forhindret fra å møte. Saken ble derfor ikke behandlet. For øvrig var 7 personer til å motta oppmerksomhet i forbindelse med avsluttet lang kommunal tjeneste som ansatt i, og 2 personer til å motta ordførerens Klapp på skuldra i forbindelse med sin innsats i lokalsamfunnet. Til innkallingen: Innkallingen enstemmig vedtatt. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp søknad om skjenkebevilling Ringstad sjøhus Drift a/s Damperiet Arne Andersen og Brith Unni Willumsen ble valgt til å underskrive protokollen. Enstemmig vedtak: Sakslisten med endringer enstemmig vedtatt. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0096/09 09/00069 REFERATER OG MELDINGER 0097/09 09/00070 ORDFØRERENS HJØRNE

3 0098/09 09/01286 ORIENTERING OM FORSKNINGSSTASJON PÅ AUVÅG- ORIENTERING Saken ble ikke behandlet. 0099/09 09/01083 SØKNAD OM TILSKUDD UTSTYR SKAGEN KINO 0100/09 09/01280 REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET /09 09/01287 OPPMERKSOMHET ETTER LANG TJENESTETID I BØ KOMMUNE 0102/09 09/01288 KLAPP PÅ SKULDRA 0103/09 09/00958 BUDSJETT /09 04/00451 B-sak STATUSRAPPORT - VIDERE DRIFT VED VESTERÅLEN VAKTSENTRAL 0105/09 09/01081 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RINGSTAD SJØHUS DRIFT AS - DAMPERIET 0096/09 REFERATER OG MELDINGER Behandling: Ingen referatliste var utsendt på forhånd. Ordfører orienterte om: - Skatteinngangen pr. november Brev fra fylkesmannen vedrørende mindretallsanke salg av kommunens boligmasse.

4 (Dokumentene ble utdelt i møtet.) Astrid Ramberg var invitert til å få en oppmerksomhet i forhold sin aktivitet innen kulturarbeidet i kommunen og spesielt med arbeidet i kunst og kulturstrømkomiteen hvor hun de 3 siste årene har vært festivalsjef for Reginedagan. Hun ønsker nå å takke av som leder for komiteen. Ordføreren takket for innsatsen og overrakte Astrid Ramberg blomster og ei bok. Astrid Ramberg takket for oppmerksomhet og ga en kort oppsummering /status fra sitt arbeid med Reginedagan. Enstemmig vedtak: Referater og meldinger tatt til orientering. 0097/09 ORDFØRERENS HJØRNE Behandling: - Felles formannskapsmøte Bø/Øksnes mandag 30. november - Besøk fra SINTEF v/arnt Ivar Kverndal - Regionrådsmøte desember - Besøk av Heikki Holmås, nestleder SV, lørdag 5. desember - Vann Røsnes / Guvåg - Utbygging kommunehuset, moduler - Fylkestinget desember - Åpning av Digforsk 7. desember - Tur til Oslo 11. desember. Departementet, møte med mulige nye Bøfjærdinger - Besøk Bø Pensjonistforening, Straume Pensjonistforening, Bø Dagsenter - Brev fra Henning 6 år Ordfører viste til 6-åringens innspill i saker som er viktig for oss i Bø, og oppfordret andre bøfjerdinger til også komme med innspill og noen tok oppfordringen på sparket : - Guttorm Veabø: Om samarbeid med nabokommunene om å få asfaltert veien fra Sortland mot Frøskeland, en strekning som 3 kommuner er avhengig av. - Anne Ma. Vik: Om dårlig samordning mellom buss og ferge for elever som skal til skole på Melbu, og om videreutvikling av studieverksted, evntuelt LOSA i Bø.

5 - Viggo Johnsen om næringsutvikling / bruk av SINTEF - Svein Helge Martinussen: Om samhandlingsreformen Enstemmig vedtak: Orienteringen tatt til orientering. 0098/09 ORIENTERING OM FORSKNINGSSTASJON PÅ AUVÅG-ORIENTERING Saken ble ikke behandlet da Kjell Nilsen var forhindret fra å møte. 0099/09 SØKNAD OM TILSKUDD UTSTYR SKAGEN KINO Forslag til vedtak: Skagen Kino gis et samlet tilskudd på til investering i nytt kinoutstyr i eksisterende eller nytt lokale Tilskuddet gis under forutsetning om at kostnader knyttet til investeringen utover kommunens tilskudd finansieres av søker. Tilskudd på kroner innarbeides i budsjett 2010 Tilskudd på kroner innarbeides i kommende økonomiplanperiode Behandling: Ref. innstilling. Brith Unni Willumsen ba om at kommunestyret ble orientert om uklarheter i forhold til pris, og konsekvenser dersom man setter av i 2010 og kommer tilbake til videre dekning av beløpene som er foreslått på et senere tidspunkt? Ordfører orienterte om pågående anbudsrunde. Derfor kan man ikke være mer presise i prisopplysningene.

6 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Skagen Kino gis et samlet tilskudd på til investering i nytt kinoutstyr i eksisterende eller nytt lokale Tilskuddet gis under forutsetning om at kostnader knyttet til investeringen utover kommunens tilskudd finansieres av søker. Tilskudd på kroner innarbeides i budsjett 2010 Tilskudd på kroner innarbeides i kommende økonomiplanperiode /09 REGULERING AV KAPITALBUDSJETTET 2009 Forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2009 reguleres innenfor en ramme på kr og finansieres slik det fremkommer i etterfølgende tabell. Investeringsbudsjett 2009 Budsjett Finansiering Nr Navn Lånemidler Ubundet Salgeinnt Erstatning 401 Vannforsyning Østbygda Gang- og sykkelvei Eidet Ustkifting av vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Liggekai Hovden Kapitalfond 603 Kommunehuset- brannsikring Sprenging Nittingskallen Industriområde Føre Sum

7 Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i samsvar med tabellen. Behandling: Ref. innstilling. Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken. Anne Ma. Vik etterlyste status for gang og sykkelvei Eidet. Svein Helge Martinussen etterlyste status for Steinesjøen havn og søknader om tilskudd? Ordfører orienterte. Veabø: - Spregning Nittingskallen Er merking og lykter på plass? - Er fasadene til tilbygg kommunehuset med i budsjettert beløp? - Kai Steinesjøen: Egenfinansiering ved salg kommunal boligmasse. Hvor mye må kommunen inn med av lån og driftsmidler i denne saken? Plan- og ressurssjef Trond Robertsen orienterte i saken/ besvarte spørsmål, og opplyste at detaljer om kommunehus og Nittingskallen vil man måtte komme tilbake til. Ordfører orienterte om arbeidet med et fryseri nr. 2 i regi av private aktører. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Investeringsbudsjett for 2009 reguleres innenfor en ramme på kr og finansieres slik det fremkommer i etterfølgende tabell.

8 Investeringsbudsjett 2009 Budsjett Finansiering Nr Navn Lånemidler Ubundet Salgeinnt Erstatning 401 Vannforsyning Østbygda Gang- og sykkelvei Eidet Ustkifting av vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Liggekai Hovden Kapitalfond 603 Kommunehuset- brannsikring Sprenging Nittingskallen Industriområde Føre Sum Det delegeres til rådmannen å foreta detaljreguleringer i samsvar med tabellen. 0101/09 OPPMERKSOMHET ETTER LANG TJENESTETID I BØ KOMMUNE Følgende var inviterte: Ann Mari Både, Judith Hansen, Vivi Bolstad Jensen, Kristiina Kristoffersen, Einar Rygg og Margit Pedersen. Ordfører oppsummerte fra den enkeltes arbeidsinnsats og overrakte krystallvase og blomster som takk fra, hvoretter de ble invitert til å spise julemiddag på kantina sammen med kommunestyrerepresentantene. 0102/09 KLAPP PÅ SKULDRA Følgende var invitert: - Aud L. Fredriksen for sin innsats som bøssebærer for TV-aksjonene gjennom alle år.

9 - Paula A. Hansen for sitt innsats i arbeidet for Redningssaken gjennom 53 år. Som Medlem av foreningen Redningsbøyen fra 1956 og som leder siden Ordfører oppsummerte fra den enkeltes innsats og overrakte diplom og blomster som takk fra, hvoretter de ble invitert til å spise julemiddag på kantina sammen med kommunestyrerepresentantene. 0103/09 BUDSJETT 2010 Forslag til vedtak: Ref. formannskapets innstilling. Behandling: Rådmannen orienterte om budsjett for 2010, og besvarte spørsmål i forhold til presentasjonen. Guttorm Veabø ba om at det ble mulighet for gruppemøte før man går til avstemming. Forslag fra AP v/tom Tobiassen: (merket 11) Det bevilges kr til ordførers nærmere disposisjon. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. Forslag fra Fred Oluf Hansen: (merket 10) Viser til personalbudsjett s.21. Stilling 1 årsverk engasjement TTF, omgjøres til fast stilling fra Det vurderes at stillingen vil være varig og på den bakgrunn omgjøres den fra engasjement til fast stilling. Forslag fra Geir Viggo Pedersen: (merket 9) Det bevilges kr til styrking av kulturskolen/hko. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget.

10 Forslag fra Viggo Willassen: (merket 8) Det bevilges kr til styrking av næringsarbeidet. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. (Et fond som alle næringene kan søke på..) Forslag fra Ivan Andreassen: (merket 7) Det bevilges kr til kjøp av lærebøker i grunnskolen. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. Forslag fra Svein Helge Martinussen: (merket 4) 1) Kommunestyret ønsker å gi lærere og ledere i grunnskolen mulighet til faglig utvikling og påfyll av ny kunnskap. Det avsettes kr på budsjettet for Følgende poster settes i 0: - opplæring kurs folkevalgte: kr kr kr kr Det samlede beløp tilføres 1.2 Undervisning 2) (merket 4) Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en sak og vise hvordan vi kan redusere kostnader til administrasjon og styring med 15%. Dette tilsvarer en årlig besparelse på ca. 2,7 mill.

11 Forslag fra Guttorm Veabø: (merket 6) Det avsettes kr til kjøp av melkekvote. Tiltaket finansieres gjennom reduserte renteutgifter. Det avsettes kr til nydyrkingstilskudd. Tiltaket finansieres gjennom reduserte renteutgifter. Forslag fra Anne Ma. Vik: (merket 1) 1) Kommunestyret ber om å få framlagt ei sak om hvordan studieverkstedet i Bø kan videreutvikles. Kommunestyret er spesielt opptatt av hvordan kommunen kan bidra i forhold til ulike samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. 2) (merket 2) Kommunestyret setter av inntil kr. til tilskudd nydyrking. Beløpet belastes strategisk næringsfond. Forslag fra Brith Unni Willumsen: (merket 1) Kommunestyret avventer opprettelse av egen stilling som nærings- og kultursjef til det er foretatt en grundig gjennomgang av kommunens administrasjon med henblikk på en hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling. Jfr. vedtak i kommunestyrets sak 82/09 pr Det ble avholdt gruppemøter hvoretter beløp ble justert i forslag merket 6 (til ) og 8 (til ). VOTERING Forslagene ble stiftet sammen og merket med sidenummer. Forslag merket: 1 fra Brith Unni Willumsen, enstemmig vedtatt. Forslag merket: 2 fra Anne Ma. Vik, enstemmig vedtatt. Forslag merket: 3 fra Anne Ma. Vik, ble trukket av forslagsstiller.

12 Forslag merket: 4 fra Svein H. Martinussen, falt med 8 mot 11 stemmer. Forslag merket: 5 fra Svein H. Martinussen, falt med 8 mot 11 stemmer. Forslag merket: 6 fra Guttorm Veabø, falt med 7 mot 12 stemmer. Forslag merket: 7 fra Ivan Andreassen vedtatt med 11 mot 8 stemmer. Forslag merket: 8 Fra Viggo Willassen, hvor beløpet på kr ble endret til (etter gruppemøte i samlingsgruppa som besto av AP, H, FRP, SV og SP og som fremmet omforent forslag). Vedtatt mot 2 stemmer. Forslag merket. 9 fra Geir V. Pedersen, vedtatt med 11 mot 8 stemmer. Forslag merket: 10 fra Fred Hansen, enstemmig vedtatt. Forslag merket: 11 Fra Tom Tobiassen, vedtatt med 11 mot 8 stemmer. Det ble deretter votert over formannskapet innstilling: Forslag fra Venstre: Til pkt. 10: Lik formannskapets innstilling. Votering: Forslag fra Venstre falt med 2 mot 17 stemmer. 1. Skattesatser.0 a) Skatt på inntekt : Maksimalsats b) Skatt på formue: Maksimalsats Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ.

13 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 3% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,2%. Tilkoplingsavgiften holdes uendret på kr Viser for øvrig til kommentarer under pkt Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 4. Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap.8. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 5. Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND 410 Gang- og sykkelvei Eidet Bø vannverk utskifting vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Heis kommunehuset Arkiv kommunehuset Sum Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 6. Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr Følgende nye lån opptas:

14 Formål Beløp Avdragstid Gang- og sykkelvei Eidet Ustkifting vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Heis kommunehuset Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Driftsfond vann Bundet driftsfond Viltforvaltningsfondet Bundet driftsfond Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 8. Bruk av avsetninger drift/investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Eventyrkommuneprosjektet Disposisjonsfond

15 Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond Gavefond Bøheimen Bundet driftsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Den kulturelle spaserstokken Bundet driftsfond Eventyrkommuneprosjektet Bundet driftsfond Sum b) Investeringer disponeres slik Formål Type fond Bruk Heis kommunehuset Ubundet kapitalfond Arkiv kommunehuset Ubundet kapitalfond Sum Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 9. Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr Votering: Enstemmig vedtatt. 10. Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum Votering: Vedtatt mot 2 stemmer.

16 11. Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1 Det delegeres til hovedutvalget for Undervisning og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk etat å detaljfordele rammen på 1.6 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Som siste votering tok ordfører budjett for 2010 opp til endelig votering, hvoretter det ble vedtatt med 17 mot 2 stemmer. Vedtak: - Kommunestyret avventer opprettelse av egen stilling som nærings- og kultursjef til det er foretatt en grundig gjennomgang av kommunens administrasjon med henblikk på en hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling. Jfr. vedtak i kommunestyrets sak 82/09 pr Kommunestyret ber om å få framlagt ei sak om hvordan studieverkstedet i Bø kan videreutvikles. Kommunestyret er spesielt opptatt av hvordan kommunen kan bidra i forhold til ulike samarbeidspartnere i og utenfor kommunen. - Det bevilges kr til kjøp av lærebøker i grunnskolen. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. - Det bevilges kr til styrking av næringsarbeidet. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. (Et fond som alle næringene kan søke på..) - Det bevilges kr til styrking av kulturskolen / HKO. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. - Viser til personalbudsjett s.21. Stilling 1 årsverk engasjement TTF, omgjøres til fast stilling fra Det vurderes at stillingen vil være varig og på den bakgrunn omgjøres den fra engasjement til fast stilling.

17 - Kommunestyret avventer opprettelse av egen stilling som nærings- og kultursjef til det er foretatt en grundig gjennomgang av kommunens administrasjon med henblikk på en hensiktsmessig organisering og oppgavefordeling. Jfr. vedtak i kommunestyrets sak 82/09 pr Det bevilges kr til ordførers nærmere disposisjon. Tiltaket finansieres ved å øke skatteanslaget. 1. Skattesatser.0 a) Skatt på inntekt : Maksimalsats c) Skatt på formue: Maksimalsats 2. Godtgjørelse politikere. I samsvar med kommunens vedtatte godtgjørelsesregulativ. 3. Priser på kommunale tjenester. Kommunestyret vedtar foreliggende regulativ som forutsetter en generell økning på 3% med unntak av følgende: Kloakkavgiften (ekskl. mva): Ingen økning. Renovasjonsavgiften (ekskl. mva.): Kr. 170,- pr. abonnent utover regulativ fra Reno-Vest IKS. Slamtømmeavgiften (ekskl. mva.): Ingen økning. Husleien økes i tråd med økningen i konsumprisindeksen; mao. 1,2%. Tilkoplingsavgiften holdes uendret på kr Viser for øvrig til kommentarer under pkt Personell Oppretting av stillinger/omnormeringer i hht. personellbudsjett; jfr. kap Investeringer. NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND 410 Gang- og sykkelvei Eidet

18 412 Bø vannverk utskifting vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Heis kommunehuset Arkiv kommunehuset Sum Prioritering av bruk av lånemidler/låneopptak Det vedtas et forbruk av lån på kr Følgende nye lån opptas: Formål Beløp Avdragstid Gang- og sykkelvei Eidet Ustkifting vannkummer Kai Steinesjøen Duken kirkegård Heis kommunehuset Sum Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 7. Avsetninger drift a) Det foretas avsetninger på til sammen kr til følgende formål: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Driftsfond vann Bundet driftsfond Viltforvaltningsfondet Bundet driftsfond Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Sum Avdrags- og renteinntekter fra Statlig fond næringsfond skal avsettes til dette fondet.

19 8. Bruk av avsetninger drift/investeringer a) Drift kr disponeres slik: Formål Type fond Bruk Strategisk næringsfond Disposisjonsfond Eventyrkommuneprosjektet Disposisjonsfond Den kulturelle skolesekken Bundet driftsfond Gavefond Bøheimen Bundet driftsfond Statlig næringsfond Bundet driftsfond Den kulturelle spaserstokken Bundet driftsfond Eventyrkommuneprosjektet Bundet driftsfond Sum b) Investeringer disponeres slik Formål Type fond Bruk Heis kommunehuset Ubundet kapitalfond Arkiv kommunehuset Ubundet kapitalfond Sum Skatt på formue og inntekt. Skatt på formue og inntekt: kr Fordeling av netto budsjettramme. Netto driftsramme på kr fordeles slik på etatene: Etat Netto ramme 1.1 Fellesfunksjoner og sentrale styringsorganer Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosialetaten Kulturetaten Plan- og ressursetaten Sum Delegasjon Det delegeres til formannskapet å detaljfordele rammen på 1.1

20 Det delegeres til hovedutvalget for Undervisning og Kultur å detaljfordele rammen på 1.2 og 1.5 Det delegeres til hovedutvalget for helse- og sosialtjenester å detaljfordele rammen på 1.3 Det delegeres til hovedutvalget for teknisk etat å detaljfordele rammen på /09 Unntatt offentlighet 6 STATUSRAPPORT - VIDERE DRIFT VED VESTERÅLEN VAKTSENTRAL Behandlet i lukket møte men hvor vedtaket blir offentlig. Vedtak: etablerer nytt 100 % eid aksjeselskap for videreføring av Vesterålen Vaktsentral. 1. tegner 100 % av aksjene i VEVA AS, aksjekapital NOK , innbetaling med overkurs NOK Beløpet finansieres over ubundet kapitalfond for innvilger ansvarlig lån inntil NOK til selskapet a. Av dette lånet legges inntil NOK inn som vurdert verdi på overtakelse av utstyr kr og inngåtte kontrakter kr b. Resterende NOK overføres selskapet til dekning av likviditetsbehov c. Lånebeløp kr finansieres over ubundet kapitalfond for 2010 d. Samlet lån nedbetales over 7 år fra og med 2011 Rådmannen gis fullmakt til å representere på stiftelsesmøte og i konstituerende generalforsamling, samt å utarbeide forslag til styre i selskapet, som fremlegges i konstituerende generalforsamling Det innvilges inntil kr fra Statlig fond til gjennomføring av forarbeider til etablering av nytt selskap Så tidlig som mulig i 2010 sammenkaller VEVAs tidligere eierkommuner til møte for å drøfte løsninger som kan gi enighet om eierskapet, og for å starte prosess for avklaring av rettigheter og plikter for den enkelte eierkommune ved opphør av det felles eierskapet.

21 0105/09 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING RINGSTAD SJØHUS DRIFT AS DAMPERIET Forslag til vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra innvilgelse til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Ringstad Sjøhus Drift v( Ann Karina Jakobsen Ann Karina Jakobsen Fritak pga. liten omsetning/aktivitet Damperiet-Rorbugrenda, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: 1. etasje restaurant. Skjenketid: Alminnelig Restaurant/bar 1. etasje, restaurant 2. etasje, samt brygge med tilgang fra Innelokaler Gruppe1: Gruppe 2 Gruppe 3 Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Utelokaler Likelydende med innelokaler Behandling: Ref. innstilling.

22 Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i alkoholloven 1-7, jfr.! 1-4a, innvilges søknaden om skjenkebevilling for Ringstad Sjøhus Drift v/ Ann Karina Jakobsen, med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra innvilgelse til Bevillingshaver: Styrer: Stedfortreder: Bevertningssted: Ringstad Sjøhus Drift v( Ann Karina Jakobsen Ann Karina Jakobsen Fritak pga. liten omsetning/aktivitet Damperiet-Rorbugrenda, Straumsjøen Alkoholvare: Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 Omfang. Skjenkereal: 1. etasje restaurant. Alminnelig Restaurant/bar 1. etasje, restaurant 2. etasje, samt brygge med tilgang fra Skjenketid: Innelokaler Gruppe1: Gruppe 2 Gruppe 3 Mandag torsdag, fra til kl: Fredag lørdag, fra-til kl: Søn-helligdager, fra-til kl: Utelokaler Likelydende med innelokaler Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Arne Andersen Brith Unni Willumsen Ordfører Fsk-sekr. Repr. Repr. Sign. Sign. Sign. Sign.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer