MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Tiltakskonsulent Arne Osnes Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp: Utnytting av torvresurser til biobrensel, som behandles som B-sak. Anne Ma. Vik velges til å underskrive protokollen. Sakslisten med foreslått endring enstemmig vedtatt.

2 SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0081/06 06/00933 REFERATER OG MELDINGER 0082/06 06/00926 OPPFINANSIERING AV BØHEIMEN 0083/06 06/00927 BØ UNGDOMSSKOLE - OPPFINANSIERING 0084/06 06/00931 HØRINGSUTTALELSE LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE 0085/06 06/00254 KOMMUNALE NÆRINGSFOND - ENTREPRENØRSKAPSSATSING 0086/06 06/00737 NEDFYLLING AV "SALANGEN" - DRØFTING OVERTAKELSE AV MASSER 0087/06 06/00912 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 0088/06 06/00880 B-sak. UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL

3 0081/06 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. Ref. innstilling. I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: - lønnspolitisk drøftingsmøte, kap. 4, avholdt på Bøheimen. - Tilsagn om tilskudd inntil kr til prosjekt Forprosjekt til kunnskapssenteret i Ringelihorn sagn og eventyrhule Sture Pedersen viste til siste møte i hovedutvalg for plan- og ressurs, hva angår saker behandlet i forhold til arealplanen. Han minnet om at kommunestyrets intensjon under behandlingen av arealplanen var at saker som alt var påbegynt (hyttebygging på Kråkberget og Klaksjord) ikke skulle forsinkes som følge av ny plan. Pedersen stilte videre spørsmål om dagens oppslag i Bladet Vesterålen, hvor det fremgår at hyttefolk på Guvåg tar seg til rette. Han bad videre politisk ledelse og næringssjefen avholde møte med Vesterålskraft for å avklare hvilke / hvor mange stillinger selskapet har i, og hvilke stillinger som er mulig å opprette/overføre til Bø. Dette med bakgrunn i at selskapet bygger opp en større administrasjon på Sortland, og medeierkommunene, både Øksnes og Bø, burde komme i betraktning. Plan- og ressurssjef Trond Robertsen og ordfører orienterte i saken. Enstemmig vedtak: Referater og meldinger tas til orientering.

4 0082/06 OPPFINANSIERING AV BØHEIMEN Rammen for Bøheimenprosjektet økes fra kr til kr Økningen finansieres slik: Driftsmidler kr Lånemidler Sum kr Det opptas et lån på kr Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Ref. innsstilling. Ordfører orienterte fra møte i byggekomiteen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Rammen for Bøheimenprosjektet økes fra kr til kr Økningen finansieres slik: Driftsmidler kr Lånemidler Sum kr Det opptas et lån på kr

5 Det delegeres til rådmannen å oppta lån. 0083/06 BØ UNGDOMSSKOLE - OPPFINANSIERING Rammen for Bø Ungdomsskole økes fra kr til kr, mao kr. Økningen finansieres slik: Det overføres kr fra driftsbudsjettet Det opptas et lån på kr Det delegeres til rådmannen å oppta lån. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Rammen for Bø Ungdomsskole økes fra kr til kr, mao kr. Økningen finansieres slik: Det overføres kr fra driftsbudsjettet Det opptas et lån på kr Det delegeres til rådmannen å oppta lån.

6 0084/06 HØRINGSUTTALELSE LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE støtter høringsuttalelse fra Vesterålen Regionråd som fremmer følgende presiseringer: - Ordningen med leveringsplikt må utvides til også å omfatte sei nord for 62ºN - Omfanget av leveringsplikten for torsk, hyse og sei bør være 100 % - Det bør være bearbeidingsplikt også for hyse og sei, men plikten bør være noe lavere enn for torsk - Transportkostnadene dekkes av fartøyeier dersom råstoffet landes utenfor den eller de begunstigede bedriftene. gir følgende tilleggskommentar: Primært er det s oppfatning at eier av fartøy med leveringsplikt skal levere fartøyets fangst etter de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet. Dersom forskriften ikke ivaretar dette, må som absolutt krav være: 1. Leveringspliktig fangst må gjelde all fangst fra fartøyet. 2. Fangsten losses ved det anlegg som er kjøper av fangsten alternativt nærmeste godkjente havn. 3. Dersom fangsten leveres et annet sted, skal eier av fartøyet bekoste frakt til kjøpers anlegg. Ordfører gjorde oppmerksom på at Regionrådet fremdeles jobbet med formulering av endeling vedtak, og at vi må korrigere vårt vedtak i forhold til eventuell omformulering. Innstillingen med eventuell omformulering i hennhold til Regionrådets endelige behandling enstemmig vedtatt.

7 (Må event. omformuleres dersom Regionrådet foretar endringer under endelig behandling av saken.) støtter høringsuttalelse fra Vesterålen Regionråd som fremmer følgende presiseringer: - Ordningen med leveringsplikt må utvides til også å omfatte sei nord for 62ºN - Omfanget av leveringsplikten for torsk, hyse og sei bør være 100 % - Det bør være bearbeidingsplikt også for hyse og sei, men plikten bør være noe lavere enn for torsk - Transportkostnadene dekkes av fartøyeier dersom råstoffet landes utenfor den eller de begunstigede bedriftene. gir følgende tilleggskommentar: Primært er det s oppfatning at eier av fartøy med leveringsplikt skal levere fartøyets fangst etter de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet. Dersom forskriften ikke ivaretar dette, må som absolutt krav være: 1. Leveringspliktig fangst må gjelde all fangst fra fartøyet. 2. Fangsten losses ved det anlegg som er kjøper av fangsten alternativt nærmeste godkjente havn. 3. Dersom fangsten leveres et annet sted, skal eier av fartøyet bekoste frakt til kjøpers anlegg. 0085/06 KOMMUNALE NÆRINGSFOND ENTREPRENØRSKAPSSATSING Bruken av øremerket del av tildeling Kommunale næringsfond 2006 kr til entreprenørskapsopplæring i grunnskolen, delegeres til hovedutvalg for kultur og oppvekst. Tilskuddet disponeres i innenfor gitte og kommende retningslinjer fra/ avtaler med, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

8 Ref innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Bruken av øremerket del av tildeling Kommunale næringsfond 2006 kr til entreprenørskapsopplæring i grunnskolen, delegeres til hovedutvalg for kultur og oppvekst. Tilskuddet disponeres i innenfor gitte og kommende retningslinjer fra/ avtaler med, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. 0086/06 NEDFYLLING AV "SALANGEN" - DRØFTING OVERTAKELSE AV MASSER Ordfører viste til behandling av saken i siste formannskapsmøte og foreslo at det delegeres til rådmannen å inngå avtale med Tommy Nilsen. Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt. viser til skriv fra Vesterålen Båt v/tommy Nilsen datert

9 vedtar å imøtekomme søknaden om å bidra med steinmassen som ligger ved Steinesjøen, til nedfylling av skipsvraket Salangen, mot at Vesterålen Båt bekoster transport og utlegging av massene. Det utarbeides en avtale for overtakelsen av kommunal masse som forelegges kommunestyret. Det delegeres til rådmannen å inngå avtale med Tommy Nilsen. 0087/06 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Lagunen Straume SUS Styrer: Elisabeth Veabø Stedfortreder: Steve Edvartsen Bevertningssted: Lagunen, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Omfang: Skjenkeareal: Øl, vin og brennevin Alminnelig Bar, spisesal og diskotek i restaurantlokalene Skjenketid: Hverdager mandag torsdag: Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredag og lørdag:

10 Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndag/helligdag: Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Eventuelle meldinger fra forespurte kontrolletater med vektige anmerkninger som kommer inn etter at bevilling er tatt i bruk, kan medføre stopp i bevilling, Styrer og stedfortreder må godkjennes av kommunen før bevilling tas i bruk. Selskapet må også dokumentere godkjent styrer for serveringsbevilling. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av alkoholloven 1-4b, 1-7a, 1-7b, 1-7c, 4-2, 4-3 og 4-4 gis det skjenkebevilling med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Fra til Bevillingshaver: Lagunen Straume SUS Styrer: Elisabeth Veabø Stedfortreder: Steve Edvartsen Bevertningssted: Lagunen, 8475 Straumsjøen Alkoholvare: Omfang: Skjenkeareal: Øl, vin og brennevin Alminnelig Bar, spisesal og diskotek i restaurantlokalene

11 Skjenketid: Hverdager mandag torsdag: Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Fredag og lørdag: Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Søndag/helligdag: Øl og vin fra kl til kl Brennevin fra kl til kl Eventuelle meldinger fra forespurte kontrolletater med vektige anmerkninger som kommer inn etter at bevilling er tatt i bruk, kan medføre stopp i bevilling, Styrer og stedfortreder må godkjennes av kommunen før bevilling tas i bruk. Selskapet må også dokumentere godkjent styrer for serveringsbevilling. 0088/06 Unntatt offentlighet 6 UTNYTTING AV TORVRESSURSER TIL BIOBRENSEL (Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig.) Formannskapet tar orienteringen til etterretning. Rådmannen bes følge opp saken med nødvendige avklaringer, og så snart som mulig legge frem sak til behandling med kostnadsoverslag for kommunale investeringer og forslag vedr. eventuell deltakelse i aksjetegning, herunder eventuelt samarbeid med andre aksjonærer. Saken må også inneholde forslag til finansiering. Arbeidet videreføres umiddelbart, herunder kjøp av nødvendig ekstern bistand. Forslag til finansiering legges frem som egen sak for formannskapet så snart som mulig.

12 Rett utskrift: Viggo Johnsen Grete F. Olsen Anne Ma. Vik Ordfører Formannskapssekretær Varaordføre