MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl Møteslutt: Kl MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug Mogens Jakobsen møtte for Ivan Andreassen Frode Pettersen møtte kl Fred Oluf Hanssen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Viggo Johnsen Tor Andersen Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Svein Tobiassen Ole Åsheim Svein Helge Martinussen Anne-Ma. Vik Ingen vara møtte for Brith U. Willumsen Fra eldrerådet møtte: Einar F. Johnsen Aud Danielsen møtte for Fredrik Schreier Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Tiltakskonsulent Arne Osnes Økonomisjef Trond Robertsen Skolesjef Gundar Jakobsen Kultursjef Kine Johnsen Fung. h/s-sjef Kurt Dahl Teknisk sjef Finn Jakobsen

2 Til innkallingen: Innkallingen enstemmig vedtatt. Til sakslisten: Sakslisten enstemmig vedtatt. Arne Andersen og Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. Kulturinnslag: Einar F. Olsen leste eget dikt fra Vers på ville veier, og mottok blomster som takk for at han alltid stiller opp når han blir forespurt om å bidra. Kine Johnsen fikk blomst fra ordføreren da dette var det siste kommunestyremøte hun deltar i som kultursjef i. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0036/10 10/00265 REFERATER OG MELDINGER 0037/10 10/00266 ORDFØRERENS HJØRNE 0038/10 09/00312 UTVIDELSE BØ KOMMUNEHUS - OPPFINANSIERING BYGGFASE II 0039/10 10/00534 SLETTING AV PANTEOBLIGASJON / PRIORITETSFRAVIKELSE 0040/10 10/00524 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT /10 10/00664 DRIFTSRAPPORT FOR 1. TERTIAL /10 10/00682 FINANSREGLEMENT FOR BØ KOMMUNE

3 0043/10 10/00743 ORGANISASJONSENDRING: ADMINISTRATIV / POLITISK 0044/10 10/00715 HØRING VEDR. BÅTRUTA STOKMARKNES-STRAUMSNES-GUVÅG 0045/10 10/00568 SØKNAD OM KJØP AV TOMT I JENDSKARDET 0036/10 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. I tillegg til utsendt referatliste ble det orientert om: - Skatteinngangen - Omplassering av ansatte etter ombygging av kommunehuset. Guttorm Veabø ba om å bli orientert om referat nr. 6, og Svein Helge Martinussen vedrørende referat nr.11. Ordføreren orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering.

4 0037/10 ORDFØRERENS HJØRNE Ordfører orienterte om: - PANEDA utbedring av signaler i Nykvåg/Hovden - Brev fra Joshua Clayton om bredbånd - Skriv, datert til statsminister Jens Stoltenberg, Helseforetak og KS om ledsagertjeneste for pasienter - Duken Kirkegård - Asfaltering veier - Flyktninger - Gatelys - Litløy fyr - Kommunehuset - Kobbvågen - Steinesjøen Det ble ikke fattet særskilt vedtak. 0038/10 UTVIDELSE BØ KOMMUNEHUS - OPPFINANSIERING BYGGFASE II Kommunestyret vedtar bygging av ny toalettavdeling som vist på vedlagte tegning samt innkjøp av nytt el.aggregat. Samlet investering er beregnet til kr Tiltaket finansieres med kr i driftsmidler (momskompensasjon) og resten med lånemidler. Det opptas et lå på kr Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkårene og detaljregulere budsjettet.

5 Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar bygging av ny toalettavdeling som vist på vedlagte tegning samt innkjøp av nytt el.aggeregat. Samlet investering er beregnet til kr Tiltaket finansieres med kr i driftsmidler (momskompensasjon) og resten med lånemidler. Det opptas et lå på kr Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkårene og detaljregulere budsjettet. 0039/10 SLETTING AV PANTEOBLIGASJON/PRIORITETSFRAVIKELSE Det vises til panteobligasjon på kr utstedt på pantelån til A/L Steine Grendehus (dagbokført hos Sorenskriveren i Vesterålen ). aksepterer å vike prioritet for lån opptatt i Sparebank1 Nord Norge. Innstillingen enstemmig vedtatt. Det vises til panteobligasjon på kr utstedt på pantelån til A/L Steine Grendehus (dagbokført hos Sorenskriveren i Vesterålen ). aksepterer å vike prioritet for lån opptatt i Sparebank1 Nord Norge.

6 0040/10 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETT Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i etterfølgende tabell. Nr Navn Revidert Lånemidler Driftsmidler Ubundet Tilskudd Salgs- 401 Vannforsyning Østbygda budsjett Kapitalfond Inntekter 405 Bo- og omsorgssentra Gang- og sykkelvei Eidet Utskifting vannkummer Sak/arkivsystem Arkivdepot Rehab vannledning Nordbygda Kai Steinesjøen Brannstasjon Duken kirkegård Kommunehusetbrannsikring/utvidelse/rehabilitering Sprenging Nittingskallen Heis kommunehuset Arkiv kommunehuset Sum Det avsettes kr til utgifter i forbindelse med salg av eiendom. 3. Det opptas et samlelån på kr 9 mill kr til finansiering av prosjekt Kai Steinesjøen med kr. 8.4 mill og prosjekt 422 Rehabilitering av vannledning Nordbygda med kr 0.6 mill. Byggelån opptatt til prosjekt 435 Kai Steinesjøen konverteres til ordinært lån til finansiering av prosjekt 453 Brannstasjon (kjøp). 4. Det opptas et lån på kr til legging av nytt tak på kommunehuset. 5. Det opptas et nytt byggelån til Steinesjøenprosjektet på inntil kr Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendige detaljregulering av budsjettet innenfor kr i tråd med pkt 1.

7 Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkår ved opptak av lån. Økonomisjef, teknisk sjef og ordfører orienterte og besvarte spørsmål i saken. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framkommer i etterfølgende tabell. Nr Navn Revidert Lånemidler Driftsmidler Ubundet Tilskudd Salgs- 401 Vannforsyning Østbygda budsjett Kapitalfond Inntekter 405 Bo- og omsorgssentra Gang- og sykkelvei Eidet Utskifting vannkummer Sak/arkivsystem Arkivdepot Rehab vannledning Nordbygda Kai Steinesjøen Brannstasjon Duken kirkegård Kommunehusetbrannsikring/utvidelse/rehabilitering Sprenging Nittingskallen Heis kommunehuset Arkiv kommunehuset Sum Det avsettes kr til utgifter i forbindelse med salg av eiendom.

8 3. Det opptas et samlelån på kr 9 mill kr til finansiering av prosjekt Kai Steinesjøen med kr. 8.4 mill og prosjekt 422 Rehabilitering av vannledning Nordbygda med kr 0.6 mill. Byggelån opptatt til prosjekt 435 Kai Steinesjøen konverteres til ordinært lån til finansiering av prosjekt 453 Brannstasjon (kjøp). 4. Det opptas et lån på kr til legging av nytt tak på kommunehuset. 5. Det opptas et nytt byggelån til Steinesjøenprosjektet på inntil kr Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendige detaljregulering av budsjettet innenfor kr i tråd med pkt 1. Det delegeres til rådmannen å avtale lånevilkår ved opptak av lån. 0041/10 DRIFTSRAPPORT FOR 1. TERTIAL Driftsrapport for 1. tertial 2010 tas til orientering. Innstillinga enstemmig vedtatt. Driftsrapport for 1. tertial 2010 tas til orientering. 0042/10 FINANSREGLEMENT FOR BØ KOMMUNE

9 Med bakgrunn i Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av , samt forskrift nr 635 av 9. juni 2009, vedtas forslag til finansreglement for. Nytt forslag til reglement ble utdelt i møtet. Økonomisjef orienterte om endringene i forhold til utsendt dokument. Innstillingen enstemmig vedtatt. Med bakgrunn i Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av , samt forskrift nr 635 av 9. juni 2009, vedtas forslag til finansreglement for. 0043/10 ORGANISASJONSENDRING: ADMINISTRATIV / POLITISK 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte d.å. om organisering av kommunens administrasjon 2. På bakgrunn av nevnte organisasjonsendring, gis hovedutvalgene følgende betegnelser: Hovedutvalg for plan- og ressurs endrer betegnelse til hovedutvalg for teknisk Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester endrer betegnelse til hovedutvalg for helse- sosial og NAV Hovedutvalget for kultur og oppvekst endrer betegnelse til hovedutvalg for kultur, skole og barnehage

10 3. Økonomi- og kontoravdelingen underlegges formannskapet som ansvarlig politisk organ. 4. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendig tilpasning/endring av hovedutvalgene og formannskapets reglement i samsvar med de endringer som fremkommer av saken. Tor Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert og trakk seg tilbake fra møtet. Forslag fra ordfører: Andersen erklæres inhabil. Forslag fra Svein Helge Martinussen: Andersen erklæres habil. Andersen ble erklært habil mot 1 stemme. Andersen tok igjen plass i møtet. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme. 1. Kommunestyret viser til vedtak i møte d.å. om organisering av kommunens administrasjon 2. På bakgrunn av nevnte organisasjonsendring, gis hovedutvalgene følgende betegnelser: a. Hovedutvalg for plan- og ressurs endrer betegnelse til hovedutvalg for teknisk b. Hovedutvalget for helse- og sosialtjenester endrer betegnelse til hovedutvalg for helse- sosial og NAV c. Hovedutvalget for kultur og oppvekst endrer betegnelse til hovedutvalg for kultur, skole og barnehage 3. Økonomi- og kontoravdelingen underlegges formannskapet som ansvarlig politisk organ. 4. Det delegeres til rådmannen å foreta nødvendig tilpasning/endring av hovedutvalgene og formannskapets reglement i samsvar med de endringer som fremkommer av saken.

11 0044/10 HØRING VEDR. BÅTRUTA STOKMARKNES-STRAUMSNES-GUVÅG styre viser til høringsdokument for båtrute Guvåg Straumsnes Stokmarknes. Nordland fylkeskommune bør gjennomføre en utredning for hvordan rutetilbudet på en bedre måte kan tilpasses muligheter i godt alternativt transporttilbud mellom Hadsel og Bø. Utredningen bør ha som målsetting: avklare forbedringspotensialet i skoleelevtransport mellom Bø og Hadsel avklare muligheten for å bedre utviklingen av Bo og arbeidsregionene Vesterålen avklare mulighetene for forbedret transportmulighet for privattrafikk, herunder sykehusreiser. Etter gjennomføring av denne utredningen vil gjerne bidra i en drøfting med Nordland fylkeskommune om det fremtidige båtrutetilbudet. Endring av rutetilbudet bes utsatt til denne utredningen og drøfting med er gjennomført. Forslag fra Anne Ma. Vik: Nytt pkt. 4. * Avklare forbindelsens betydning for reiselivssatsinga i Bø og Hadsel. Innstillingen med tillegg av nytt pkt. 4, enstemmig vedtatt. styre viser til høringsdokument for båtrute Guvåg Straumsnes Stokmarknes.

12 Nordland fylkeskommune bør gjennomføre en utredning for hvordan rutetilbudet på en bedre måte kan tilpasses muligheter i godt alternativt transporttilbud mellom Hadsel og Bø. Utredningen bør ha som målsetting: avklare forbedringspotensialet i skoleelevtransport mellom Bø og Hadsel avklare muligheten for å bedre utviklingen av Bo og arbeidsregionene Vesterålen avklare mulighetene for forbedret transportmulighet for privattrafikk, herunder sykehusreiser. Avklare forbindelsens betydning for reiselivssatsinga i Bø og Hadsel. Etter gjennomføring av denne utredningen vil gjerne bidra i en drøfting med Nordland fylkeskommune om det fremtidige båtrutetilbudet. Endring av rutetilbudet bes utsatt til denne utredningen og drøfting med er gjennomført. 0045/10 SØKNAD OM KJØP AV TOMT I JENDSKARDET selger gnr. 54 bnr. 11 og 14 i Jendskardet til D- Mikalsen AS, inklusive kommunal kai.. Salgssum er kr Salget skjer med følgende betingelser: 1. kommunen beholder rett til landfeste for eventuell flytebrygge 2. D. Mikalsen AS forplikter seg til ferdigstillelse av molo i området, og til fylling frem til eventuell fremtidig plassering av ny flytebrygge for fiskeflåten. 3. D. Mikalsen AS ivaretar fremtidig brøytebehov til området. Salget innebærer også en intensjonsavtale om salg/makebytte for de videre utbyggingsplaner bedriften har, i henhold til planer skissert i nærværende søknad. Innstillingen enstemmig vedtatt.

13 selger gnr. 54 bnr. 11 og 14 i Jendskardet til D- Mikalsen AS, inklusive kommunal kai.. Salgssum er kr Salget skjer med følgende betingelser: 1. kommunen beholder rett til landfeste for eventuell flytebrygge 2. D. Mikalsen AS forplikter seg til ferdigstillelse av molo i området, og til fylling frem til eventuell fremtidig plassering av ny flytebrygge for fiskeflåten. 3. D. Mikalsen AS ivaretar fremtidig brøytebehov til området. Salget innebærer også en intensjonsavtale om salg/makebytte for de videre utbyggingsplaner bedriften har, i henhold til planer skissert i nærværende søknad. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Anne Ma. Vik Arne Fr. Andersen Ordfører Fsk.-sekr Repr. Repr.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Jarle Martin

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer