MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: 19.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Jack-Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen Håkon Ulriksen Helge Martinsen Berit Hansen Guttorm Veabø Roy Andersen Svein Tobiassen Ole Åsheim møtte for Jon-Edvard Johnsen Tor Andersen Anne Ma. Vik Brit Veabø møtte for Astrid Ramberg Svein Helge Martinussen Ingen vara møtte for Arne Andersen Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Plan- og ressurssjef Trond Robertsen

2 Regionalbanksjef Harry Martin Pedersen Ansatte ved lokalbanken Til innkallingen: Innkallingen enstemmig vedtatt. Til saksliste: Ordfører orienterte om utdelte dokumenter. - Sak 0010/07 foreslås behandlet først i møtet. - Innmeldt spørsmål vil bli tatt under referater og meldinger Tor Andersen og Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. Enstemmig vedtak: Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. 2 personer har bedt om permisjon fra kl er innvilget. Ingen vara er innkalt. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0009/07 07/00401 REFERATER OG MELDINGER 0010/07 07/00402 SPAREBANK1 NORD-NORGE 0011/07 07/00389 BUDSJETTREGULERING I/ /07 06/00813 SØKNAD OM KJØP OG REGULERING AV KOMMUNAL EIENDOM I SKAGEN 0013/07 07/00310 DELEGASJONSREGLEMENT

3 0009/07 REFERATER OG MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Behandling: Ref. innstilling. I tillegg til utsendt referatliste orienterte ordfører om: - Skatteinngangen - Skriv til fylkesmannen vedrørende 110-sentralen - utgiftsfordeling - Fra møte i regionrådets arbeidsutvalg Guttorm Veabø stilte spørsmål vedrørende referat nr. 5 om NAV-reformen. Ministeren har åpnet for innspill i forhold til vedtaket. Har ordfører gitt slik innspill i forhold til vedtaket, og ser vi mulighet for at vedtak kan omgjøres? På forhånd innsendte spørsmål fra Viggo Willassen til ordføreren: 1. NAV-reformen har nå tildelt Sortland spesialenhet som jeg vet du jobber for. Bø tapte den kampen, men hva blir gjort fra ordfører nå for at vi i Bø ikke skal oppleve at noen av de som i dag jobber i de etater som blir under NAV i fremtiden ikke blir flyttet til Sortland eller annen sentralisering? 2. Ved forrige kommunestyremøte stilte jeg spørsmål angående brannstasjon / ambulansestasjon. Vi fikk da svar om noen store tall som var kommet inn på anbudsrunden. Jeg er forundret over at vi ikke har sak her i dag på dette og jeg lurer på da om hvor saken står nu og når vi kan regne med den opp i kommunestyret?

4 Ordfører besvarte spørsmålet og bekreftet at det er mulighet til å komme med innspill i forhold til det forslag som ministeren har gitt. Når kommunen får skriftlig orientering om vedtaket vil vi vurdere hva vi eventuelt kan gjøre i saken. Ordfører orienterte videre kort om brannstasjonen og samlokalisering med ambulansen, og fra avholdt møte med Nordlandssykehuset. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Referater og meldinger tas orientering. 0010/07 SPAREBANK1 NORD-NORGE Forslag til vedtak: Ref foreliggende forslag til uttalelse. Behandling: Ordfører orienterte om utdelt forslag til uttalelse vedrørende reduksjon i tjenestetilbud i Sparebank1 Nord Norge. Sture Pedersen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. Regionbanksjef Harry Martin Pedersen orienterte i saken og valgte å gjøre den 2-delt: 1. Redegjør for bakgrunnen for at kontantkassen tas bort i lokalbanken i Bø

5 2. Avklar hvilke tjenester kundene fortsatt for gjort ved lokalbanken i Bø. Etter orienteringen ble det gitt mulighet til å stille spørsmål som regionbanksjefen besvarte. Ref. foreliggende forslag til uttalelse. Kjell Andersen erklærte seg inhabil og forlot sin plass i møtet. Forslag til uttalelse vedrørende reduksjon i tjenestetilbud i Sparebank1 Nord Norge enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret i Bø gir følgende uttalelse til Sparebank1 Nord Norge: TILSTEDEVÆRELSE OG SKJEBNEFELLESSKAP Kommunestyret viser til informasjon som er gitt om reduksjon av skranketjenester ved bortfall av kontantbehandling ved bankens avdelingskontor i Bø. Ordførerne i Vesterålen har gjennom Vesterålen Regionråd reagert på lokalbankenes beslutninger om nedlegging av avdelingskontor og innskrenking i tjenestetilbud. Bankenes ledelse er invitert til drøftingsmøte med regionrådet 20. april. Beslutningene i bankene har ført til negative reaksjoner både fra mannen i gata og fra regionalt næringsliv. Kommunestyret i Bø reagerer med undring på at en bank som ønsker å dele skjebne med lokalsamfunnene i sitt virkeområde, reduserer sine tilbud og dermed tar bort en av mulighetene for å opprettholde sin kontakt med kundene. Møtet mellom banken og kundene i bankens lokaler er med på å videreutvikle skjebnefellesskapet og styrke bankens ansikt utad. Skranketjenester og kontantbehandling er gode eksempler på slike møter. Kommunestyret i Bø mener lokalbanken er en viktig del av servicemessig infrastruktur, og at det er viktig med en aktiv tilstedeværelse ved at de tjenestetilbud som kundene etterspør blir opprettholdt.

6 Kommunestyret i Bø setter pris på at lokalbanken utvikler nye produkter og tar i bruk ny teknologi, men reagerer på at ny teknologi benyttes til å redusere tjenestetilbudet i stedet for å forbedre tilbudene. En bank som virkelig er en del skjebnefellesskapet og ønsker å vise dette burde heller bruke tilgjengelig teknologi til å skape ny bankvirksomhet i lokalsamfunnet. Teknologien kunne for eksempel benyttes til å fylle bankens lokaler med flere medarbeidere som kunne utføre oppgaver og tjenester for konsernet, tjenester som ikke er avhengig av fysisk kundekontakt. Kommunestyret i Bø oppfordrer til denne type aktiv medvirkning til utvikling av lokalsamfunnene og helst videre utvikling av nye teknologi og nye tjenesteløsninger. Sparebank1 Nord Norge ønskes velkommen til å ta denne utfordringen for aktiv bankvirksomhet i Bø. Bortfall av banktjenester medfører en klar negativ opplevelse for kundene. I Bø oppleves reduksjon av banktjenester som en stadig pågående prosess, tilbake til at bankbussen ble borte, filialen på Straume ble nedlagt og at minibanken ble fjernet fra Straume. For bankens kunder oppleves bortfall av tilbud som svært negativt, med en konstant undring på hva blir det neste. er sammen med Øksnes kommune innvilget status som omstillingskommuner. Målsettingen i denne prosessen er å stoppe en langvarig negativ samfunnsutvikling. Dette arbeidet vil også være viktig for lokalbanken, som ventelig vil kunne styrke sine engasjement gjennom omstillingsarbeidet, og være med på nye gode nærings- og samfunnsprosjekter. Bortfall av tjenester, og et generelt inntrykk av nedbygging av tjenestetilbud, vil ikke være et positivt element i en slik omstillingsprosess. Kommunestyret i Bø forventer at Sparebank1 Nord Norge ser sin rolle og sitt ansvar også i denne prosessen. Kommunestyret i Bø ber Sparebank1 Nord Norge revurdere sin beslutning om reduksjon i skranketjenester i Bø, og ønsker samtidig banken tilbake som en god samarbeidspartner og samtalepartner for god utvikling av Bøsamfunnet. 0011/07 BUDSJETTREGULERING I/2007 Formannskapets innstilling: 1. Søknad fra etatene om tilleggsbevilgning på til sammen kr vedtas slik det framkommer i saksframlegget. 2. Underskudd i investeringsbudsjettet for 2006 finansieres med ubrukte lånemidler slik det framkommer i saksframlegget. 3. Detaljreguleringer vedtas slik det framkommer i vedlagte budsjettreguleringsskjema inkl. disponering av overskudd 2005.

7 4. Fullfinansiering av brannsikring rådhus I og II finansieres slik som beskrevet i saksframlegget. 5. Detaljregulering av budsjettet i tråd med pkt 1 og 4 gjøres av rådmannen. 6. Med utgangspunkt i 20 års avdragstid vedtar kommunestyret 5 års avdragsfrihet på lån opptatt til rehabilitering Bø ungdomsskole på ,-. 7. Vedtak fra formannskap og hovedutvalg i saken tas til etterretning. 8. Oversendes administrasjonen: * Regnskap 2006 må foreligge før endelig vedtak fattes. *Gjennomgang av tidligere nedstyringsvedtak, effekt, innsparing og ikke iverksatte tiltak. * Vurdering av disponering av overskudd 2006 * Reduksjon i antall stillinger unngås så langt mulig. Oppretting av personalbank (stipend for etter/videreutdanning) utredes *Administrasjonsressurs ved Bø ungdomsskole og Steine skole reduseres med ca. 30 % (= 60 %) *Deler av timeressurs ved Bø ungdomsskole omdefineres til sosiallærer/evt. annen kompetanse med ansvar for oppfølging av og tilrettelegging for enkeltelever i forhold til PD, BP, heimen og eventuelt andre instanser *Eiendomsskatt innføres: finansiering av gatelys, brøyting av kommunale veger, næringsutvikling m.m. *Hovedutvalga legges ned *Ungdommens hus selges annet egnet kommunalt lokale tas i bruk *Felles lønningskontor gjennomføres *Ledige kommunale boliger vurderes solgt / disponering omdefineres *Leieavtale yrkesskolen sies opp *Brannstasjonen/lokaler uteseksjon omarbeides til opprinnelig prosjekt *Investeringsstopp *Deler av Bøheimen omdefineres til omsorgsboliger *Psykisk helse legges under åpen omsorg *Kritisk gjennomgang av hvor mye tid og penger som skal brukes på tiltak KIKS *Begge de ledige stillingene på teknisk etat besettes, prosjekt /åremål vurderes for den ene *Alt overforbruk / tiltak uten budsjettdekning innrapporteres fortløpende til formannskap. Rapporteringer gjøres kjent i innkalling til møtene.

8 Vedtak fra formannskapet og hovedutvalgene til dagens møte tas til orientering og vedlegges protokollen. Behandling: Ref. innstilling. Ref. vedtak fra budsjettmøte hvor man ble enige om nedstyring. Ref. utsendt budsjettdokumenter fra diverse utvalg, fagforeninger og Bø Eldreråd. Håkon Ulriksen ba om at hans habilitet ble vurdert da kommunen leier arealer hos han og forlot møtet. Enstemmig vedtak: Håkon Ulriksen erklæres inhabil i forhold til behandling av saken. Svein Helge Martinussen ba ordfører legge opp avstemmingen slik at det blir mulig å stemme i mot formannskapets innstilling. Tilleggsforslag fra Anne Ma. Vik: Nytt punkt i oversendelsesforslaget: Seniorpolitiske tiltak gjennomføres. Prikkpunkt 15 (omdefinering av omsorgsboliger) trekkes. Forslag fra Jan Andersen: Da kommunen har manglende økonomisk evne til å løse oppgaven med bygging av ny brannstasjon og lokaler til uteseksjon, ber kommunestyret administrasjonen ved rådmannen ta ny kontakt med Vesterålskraft for å se på mulighetene for å få til et samarbeid etter SEVmodellen, slik at man kan få til en akseptabel løsning for uteseksjonen, samt situasjonen på teknisk etat. Når det gjelder brannstasjon ber kommunestyret rådmannen om å gjøre sonderinger i det private markedet for å se om det er mulig å leie en løsning for brannstasjon.

9 Rådmannen orienterte om strategi og prosesser og ba om at kommunestyret måtte være konkret i forhold til behov av mer dokumentasjon. Forslag fra Guttorm Veabø: Ungjobb videreføres med finansieres med bruk av overskudd i Guttorm Veabø ba om gruppemøte før avstemming. Fredrik Schreier orienterte om dagens behov for sykehjemsplasser og advarte mot å omdefinere en sykehjemsplass til omsorgsboliger da vi trenger begge deler. Han minnet om at det ikke bare er de økonomiske sider men også estetiske sider som skal ivaretas. Kjell Richardsen ble permittert kl Forslag fra Viggo Willassen: Saken utsettes slik at kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag til nedstyring slik at rådmannen kan vurdere om de lar seg gjøre og besparelse. Så kommer saken opp i aprilmøte. Sture Pedersen og Roy Andersen ble permittert. Kort gruppemøte kl Utsettelsesforslag fra Willassen. Saken utsatt vedtatt med 8 mot 6 stemmer. Vedtak: Saken utsettes slik at kommunestyrerepresentanter kan komme med forslag til nedstyring slik at rådmannen kan vurdere om de lar seg gjøre og besparelse. Så kommer saken opp i aprilmøte.

10 0012/07 SØKNAD OM KJØP OG REGULERING AV KOMMUNAL EIENDOM I SKAGEN Forslag til vedtak: selger del av gnr. 18/bnr. 104 iht. skisse fremlagt av rådmannen , til Lone Lamark. Det gis rom for praktiske tilpassninger av tomtegrense. Salget er betinget av at området omreguleres til å dekke søkers etableringsplaner. Pris for salget fastsettes på bakgrunn av pris benyttet ved tilsvarende salg. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris og gjennomføre salget. Salget er betinget av at det ikke kommer anmerkninger fra Nordland fylkeskommune på salget. Behandling: Ref. innstilling. Kjell Andersen ba om at hans habilitet ble vurdert. Jack Roger Lihaug ba om at også hans habilitet ble vurdert. Kjell Andersen enstemmig erklært inhabil. Forslag fra ordfører: Lihaug erklæres habil. Enstemmig vedtatt at Jack Roger er habil til å delta i behandling av saken. Tilleggsforslag fra Guttorm Veabø: Prisen for salget fastsettes etter takst på bakgrunn av påløpte kostnader har betalt til erverv og reguleringsplaner

11 Utbyggingen må være igangsatt innen 2 år. Ref. innstilling. Det ble votert over om man skulle selge eller ikke. Salget ble vedtatt med 8 mot 6 stemmer Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslag fra Veabø ble administrasjonens innstilling vedtatt med 9 mot 5 stemmer. Vedtak: selger del av gnr. 18/bnr. 104 iht. skisse fremlagt av rådmannen , til Lone Lamark. Det gis rom for praktiske tilpasninger av tomtegrense. Salget er betinget av at området omreguleres til å dekke søkers etableringsplaner. Pris for salget fastsettes på bakgrunn av pris benyttet ved tilsvarende salg. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette pris og gjennomføre salget. Salget er betinget av at det ikke kommer anmerkninger fra Nordland fylkeskommune på salget. 0013/07 DELEGASJONSREGLEMENT Forslag til vedtak: Delegasjonsreglement for vedtas. Behandling:

12 Ref. innstilling. Martinussen ba om orientering til pkt 8.2. Rådmannen orienterte. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Delegasjonsreglement for vedtas. Rett utskrift: Viggo Johnsen Grete F. Olsen Viggo Willassen Tor Andersen Ordfører Formannskapssekr. Repr. FRP Repr. SP

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.01.2015 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-19:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer