MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert kl Ingen vara møtte.) Anne Lise Kvalmo møtte for Arne Andersen Håkon Ulriksen Viggo Gjertsen Ivar Åge Johnsen møtte for Berit Hansen Guttorm Veabø (fikk permisjon fra kl Ingen vara møtte.) Roy Andersen Svein Tobiassen Tor Andersen Anne Ma. Vik Astrid Ramberg Svein Helge Martinussen Einar F. Johnsen (fra Eldrerådet) Arvid Eriksen (fra Eldrerådet) Ingen vara møtte for: - John Edv. Johnsen - Jan Andersen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Tiltakskonsulent Arne Osnes Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Kommunelege I Anders Svensson Til innkallingen: Innkallinga enstemmig godkjent.

2 Til sakslisten: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp: - Utvidelse av Bøheimenprosjektet - I sak 0012/05 vil det blir orientering om Vesterålskraft v/ dir. Willy Bowitz i stedet for om Reno-Vest v/ adm.dir.stenkløv. Sak og 0012/05 behandles først i møtet. Deretter referater og meldinger hvor også spørsmålsrunden tas. Tor Andersen og Svein Helge Martinussen ble valgt til å underskrive protokollen. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0011/05 05/00567 REFERATER OG MELDINGER 0012/05 05/00569 VESTERÅLSKRAVT, ORIENTERING V/DIR. WILLY BOWITZ 0013/05 05/00568 ORIENTERNG OM LEGEVAKT 0014/05 05/00558 UTBYGGING AV BØHEIMEN - ORIENTERING 0015/05 05/00555 STATUS OG BRUK AV NÆRINGSFOND FINANSIERING KJØP AV FISKERETTIGHETER 0016/05 05/00336 REGULERING AV KAPITALBUDSJETT 2005

3 0017/05 05/00513 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTYRET 0018/05 05/00610 UTVIDELSE BØHEIMENPROSJEKTET 0011/05 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. Ref. innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering. Spørsmål fra Bø SV v/astrid Ramberg: Når får vi kystsoneplan/arealplan til behandling i kommunestyret? Rådmannen besvarte spørsmålet. Spørsmål fra SP v/guttorm O. Veabø:

4 Vesterålen Online sendte 12.mai 2003 brev til med tilbud om annonsering på vol.no. I brev av 29. januar 2004 fra vol.no til fremsatte de på nytt tilbud av 12.mai Vesterålen Online har enda ikke fått svar fra på nevnte henvendelser. Vesterålen Online vokser stadig og er nå Vesterålens største avis og regionenes største internettavis med hele lesere. Dette gjør Vesterålen Online til et godt annonseringsmedium. Vesterålen Online er etter hvert blitt et symbol for Vesterålen, et samlingspunkt. Vol.no framstår som en naturlig startside for stadig flere fastboende Vesterålinger og andre med større eller mindre tilknytning til regionen. Det vil derfor være naturlig for Vertskommunen Bø å annonsere ledige stillinger, kunngjøringer, anbudskonkurranse osv i den avisen som er mest lest: Vol.no. Vil ordføreren påse at Vol.no også blir vurdert brukt som annonseringsmedium for Bø kommune og likeså får svar på sin henvendelse til Bø Kommune. Med Vennlig hilsen Guttorm O Veabø Ordfører besvarte og orienterte i saken.

5 Sture Pedersen 8469 Bø i Vesterålen Bø Kommune V/ordfører 8475 Straumsjøen Følgende spørsmål ønskes stilt i kommunestyret mandag 9. mai I siste formannskapsmøte stilte undertegnede 2 spørsmål om henholdsvis planlagt revefarm i Bø, samt spørsmål om situasjonen ved Sjøbruk. Selv om spørsmålene ble besvart var det en del usikkerhet rundt svarene og jeg ønsker derfor å stille det på nytt for å gi bedre til Dem som skal svare. Revefarm: Dette tok jeg opp på bakgrunn av at jeg for kort tid siden var med å innvilget pengestøtte til prosjektet i formannskapet. Saken ble forelagt oss som en haste/ekstra sak i slutten av et langt formannskap. Jeg og kanskje flere i formannskapet fikk nok ikke lest alle detaljer i saksfremlegget, og kanskje var det feil planering angitt i saksfremlegget også. Jeg vil med en gang gjør det klart at jeg ikke er imot å støtte prosjektet økonomisk, men jeg er sterkt imot der det tenkes plassert ved hovedveien i innkjøringen til Bø. Jeg velger å kalle plassen Kråkberget, og jeg må innrømme at jeg tenkte når vi behandlet den skulle bygges ved eksisterende minkfarm. I tenkte område er det bygd et av de flotteste turistanlegg i Nord Norge, og jeg må innrømme at jeg føler at dette ikke passer sammen. Vi er klar over at bare lukt kan skape store problemer i området, og derfor synes jeg at må se på denne saken på nytt og være aktivt med på å finne en ny plassering for Revefarmen. Hvordan kan dette gjøres på en best mulig måte og kan jeg forvente at ordfører er ening i mine betenkeligheter om plassering og at han aktivt går inn i denne problematikken. 2 Det bekymrer meg sterkt den utviklingen jeg ser ved Sjøbruk. Jeg veit at ved administrasjonen og ordfører aktivt var på banen når det gjaldt salget av Sjøbruk. Etter informasjon som da ble gitt fikk vi opplyst at Maximal da som eier skulle bidra til å finne en eier som skulle ivareta arbeidsplassene og deretter gradvis videreutvikle dem og ny tråler skulle komme på plass. Føler ordfører dette er ivaretatt og er det noe man kan gjøre noe i nevnte situasjon Føler jeg har mange med meg når det gjelder usikkerheten ved denne viktige arbeidsplassen.

6 3 Gjennom media er jeg kjent med at fordelingen av RDA midler er kommet godt i gang i regionen. Det jeg også ser med stor urolighet er at det er svært få søkere fra vår kommune som er tildelt midler og etter litt undersøkelser har jeg også den forståelse at det er få søkere. Dette er jo svært uheldig for vår kommune og derfor stiller jeg dette spørsmålet. Kan det tenkes at det er lite kjent i vår kommune og hvordan kan vi rette på det. Kan bidra til å sette fokus på disse midler slik at vi forhåpentligvis kan få frem søknader også fra vår kommune. 4. Jeg er kjent med at har Legat midler. Det hender jeg får spørsmål om jeg kjenner til disse og hvordan de administreres og kan. hvem som helst søke på dem. Jeg må bare innrømme at dette kjenner jeg for lite til og føler kanskje også at befolkningen er lite kjent med disse Legat. Kan ordfører si kort noe om disse Legat midler og hvordan man kanskje kan gjøre dem bedre kjent. Med hilsen Sture Pedersen Ordfører orienterte om hva som er gjort i saken om etablering av revefarm og videre om Sjøbruksaka. På spørsmål om RDA-midler orienterte tiltakskonsulent Arne Osnes om ordninga. Ordfører Viggo Johnsen fortalte om Regionrådets rolle og informerte om at både søknadsskjema og informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Regionrådet. Spørsmål om legat ble besvart av ordfører som orienterte om at følgende finnes: - Hermod Waldemars legat, - Anna R, Eliassens legat - Fam. Nicolai Kristensen, Nykvåg legat. - Sistnevnte legat er så stort at det er registrert i Brønnøysund. Spørsmål fra AP v/hilde Nilsen:

7 Barnehagene i Bø har vært stengt de to siste fredager i forbindelse med planlegging. Dette medfører ekstra problemer og kostnader for foreldrene som må ta seg fri fra arbeidet for å passe barna. Jeg ber ordfører ta opp med etaten, om det er mulig å få en mer brukervennlig avvikling av planleggingsdagene i barnehagene? Rådmannen orienterte om dagens praksis. Spørsmål fra Kjell Richardsen: har fått positive signaler fra fylket om å bli omstillingskommune. Hva er status i saken? Har ordfører tanker om den videre framdrift? Hvilke forpliktelser vil kommunen påta seg i forbindelse med omstillingen? Tiltakskonsulenten orientert i saken og delte i møte ut skriftlig informasjon om utkast til søknad fra Øksnes og. 0012/05 VESTERÅLS KRAFT, ORIENTERING V/DIR. WILLY BOWITZ Willy Bowitz orienterte og besvarte spørsmål. Orienteringen tatt til orientering.

8 0013/05 ORIENTERING OM LEGEVAKT Kommunelege I orienterte og besvarte spørsmål. Orienteringen tatt til orientering. 0014/05 UTBYGGING AV BØHEIMEN - ORIENTERING. Orienteringen tas til orientering. Ref. innstilling. Prosjektleder Tor Arntzen orienterte om bl.a. fremdrift og økonomi. Orienteringen tas til orientering.

9 0015/05 STATUS OG BRUK AV NÆRINGSFOND FINANSIERING KJØP AV FISKERETTIGHETER opprettholder dagens strategiske næringsfond, og etablerer ikke nye fiskerirettede ordninger. Kommunestyret tar saksutredningen til etterretning og ber om å få seg forelagt en konkret sak hvor tidligere ordninger blir evaluert, og mulighetene for å tilføre næringsrettede tiltak mer midler. Ref. innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. opprettholder dagens strategiske næringsfond, og etablerer ikke nye fiskerirettede ordninger. Kommunestyret tar saksutredningen til etterretning og ber om å få seg forelagt en konkret sak hvor tidligere ordninger blir evaluert, og mulighetene for å tilføre næringsrettede tiltak mer midler. 0016/05 REGULERING AV KAPITALBUDSJETT Etterfølgende reviderte investeringsbudsjett for 2005 vedtas. 2. Det opptas et nytt lån på kr til fullfinansiering av prosjekt 453.

10 3. Utlån næringsformål gjort av formannskapet i sak 28 og 29 finansieres med ubundet kapitalfond. 4. Det delegeres til rådmannen å oppta lån og foreta detaljert budsjettregulering i henhold til pkt. 1 og 3. INVESTERINGSBUDSJETT 2005 NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 403 Fiskeriservicehavn Steinesjøen Prosj. omsorgsleiligheter Bygging omsorgsleiligheter Vei Straumsjøen Vei Øyjord Ungdommens hus Ballbinge Eidet Kai 4 Steinesjøen Kai Hovden Avløp Steine/Vinje Avløp Straume Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett VA Brannstasjon/Uteseksjon Duken kirkegård Vannledning Jennskaret Tiltak IPS terminal Psykiatriboliger Rehabilitering kommunehuset Bø Ungdomsskole Eidet barnehage Sum Ref. innstilling. Forslag fra Kjell Richardsen Viser til økonomiske utsikter som er beskrevet i saken.

11 Viser også til tidligere orienteringer om den økonomiske situasjonen i kommunen, med spesiell vekt på det økende gjeldsopptak i forbindelse med gjennomføringen av Bøheimenprosjektet. På denne bakgrunn mener Bø Arbeiderparti det er på sin plass å ta en fornyet gjennomgang av investeringsbudsjettet for å se om der er muligheter til å redusere fremtidige utgifter til blant annet renter og avdrag. Bø Arbeiderparti er meget bekymret for situasjonen og vil fremme følgende forslag: Kommunestyret delegerer til formannskapet å ta en kritisk gjennomgang av investeringsbudsjettet med sikte på å utsette alle prosjekter hvor det ikke er gjort konkrete oppstartingsvedtak. Utsettelsen bør vare inntil kommunen har oversikt over sluttregningen på Bøheimen, og formannskapet har behandlet kvartalsrapporten samt regnskapet for Håkon Ulriksen: Gang- og sykkelvei Eidet er falt ut. Det er feil ut fra det som skjedde i budsjettmøtet. Roy Andersen etterlyste avløpsplanen før arbeidene med avløp starter. Håkon Ulriksen etterlyste avløpsanlegget som ble stoppet, hvor administrasjonen skulle komme tilbake med ei sak. Leder teknisk avdeling orienterte i saken. Plan- og ressurssjef orienterte om at søknaden for gang- og sykkelvei på Eidet er sendt og bekreftet mottatt på fylket. Realiteten for dette prosjektet vil være til neste år, og kommer inn under ei tilskuddsordning som gir 85%. Votering: Innstillingen fra formannskapet enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Richardsen om kritisk gjennomgang enstemmig vedtatt. 1. Etterfølgende reviderte investeringsbudsjett for 2005 vedtas.

12 2. Det opptas et nytt lån på kr til fullfinansiering av prosjekt Utlån næringsformål gjort av formannskapet i sak 28 og 29 finansieres med ubundet kapitalfond. 4. Det delegeres til rådmannen å oppta lån og foreta detaljert budsjettregulering i henhold til pkt. 1 og 3. Kommunestyret delegerer til formannskapet å ta en kritisk gjennomgang av investeringsbudsjettet med sikte på å utsette alle prosjekter hvor det ikke er gjort konkrete oppstartingsvedtak. Utsettelsen bør vare inntil kommunen har oversikt over sluttregningen på Bøheimen, og formannskapet har behandlet kvartalsrapporten samt regnskapet for INVESTERINGSBUDSJETT 2005 NR. PROSJEKT KOSTNAD LÅN DR.MIDLER TILSKUDD FOND ERSTATN. 403 Fiskeriservicehavn Steinesjøen Prosj. omsorgsleiligheter Bygging omsorgsleiligheter Vei Straumsjøen Vei Øyjord Ungdommens hus Ballbinge Eidet Kai 4 Steinesjøen Kai Hovden Avløp Steine/Vinje Avløp Straume Avløp Straumsjøen Digitalisering ledningsnett VA Brannstasjon/Uteseksjon Duken kirkegård Vannledning Jennskaret Tiltak IPS terminal Psykiatriboliger Rehabilitering kommunehuset Bø Ungdomsskole Eidet barnehage Sum

13 0017/05 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTYRET Kommunestyret viser til valghandboka for 2005, pkt 3.3, med henvisning til kommunelovens 10 nr. 4 og 23 nr. 4, og delegerer til valgstyret å fatte endelig vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning i inneværende valgperiode. Ref. innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret viser til valghandboka for 2005, pkt 3.3, med henvisning til kommunelovens 10 nr. 4 og 23 nr. 4, og delegerer til valgstyret å fatte endelig vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning i inneværende valgperiode. 0018/05 UTVIDELSE BØHEIMENPROSJEKTET Arbeidene utføres innenfor en ramme på kr

14 Finansiering Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon anbefaler jeg å finansiere deler av merutgiften som tiltakene i denne saken koster ved omdisponering av driftsmidler forutsatt overført til investeringer. I egen sak som ligger til hovedutvalget for plan- og ressurs er det foreslått å omdisponere ytterligere kr av midler til rehabilitering av kommunehuset. Det gjenstår dermed kr Foreslår derfor følgende finansiering: Omdisponering driftsmidler rehabilitering kommunehuset kr Momskompensasjon tiltak denne saken (driftsmidler) Bruk av disposisjonsfond Sum kr Under forutsetning av at innstilling fra formannskapet i sak 16/05 til behandling i kommunestyret vedtas, vil saldo disposisjonsfond være på kr etter ovennevnte disposisjon. Ref. formannskapets innstilling. Tor Andersen ba om gruppemøte som ble innvilget. Guttorm Veabø ba om permisjon som ble innvilget. Ref. innstilling Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Arbeidene utføres innenfor en ramme på kr Finansiering

15 Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon anbefaler jeg å finansiere deler av merutgiften som tiltakene i denne saken koster ved omdisponering av driftsmidler forutsatt overført til investeringer. I egen sak som ligger til hovedutvalget for plan- og ressurs er det foreslått å omdisponere ytterligere kr av midler til rehabilitering av kommunehuset. Det gjenstår dermed kr Foreslår derfor følgende finansiering: Omdisponering driftsmidler rehabilitering kommunehuset kr Momskompensasjon tiltak denne saken (driftsmidler) Bruk av disposisjonsfond Sum kr Under forutsetning av at innstilling fra formannskapet i sak 16/05 til behandling i kommunestyret vedtas, vil saldo disposisjonsfond være på kr etter ovennevnte disposisjon. Rett utskrift: Viggo Johnsen Grete F. Olsen Svein Helge Martinussen Tor Andersen Ordfører Formannskapssekr. Representant Representant

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli gitt en orientering om omorganiseringen innen hjemmejenesten. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 - Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer