ÅRSBERETNING FOR Styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder: Birger Solvang Oslo Nestleder Karl-Fridtjof Johansen Trondheim Styremedlem Sissel Rye Tørring Tromsø Styremedlem Tone Høiberg Hove Trondheim Styremedlem Lisa Høyem Kristiansen Oslo 1. varamedlem Odd Kristian Sørlie Noresund 2. varamedlem Bjørg Elvira Røed Mjøndalen 3. varamedlem Jan Inge Jensen Trondheim Valgkomité Kjell Røed Mjøndalen Kirsten Winger Solvang Oslo Elise Bringeland Bergen I styremøtet 11. august 2006 under sak 4 forslo Birger Solvang at det pga mulig redusert støtte fra Kreftforeningen, burde etableres et økonomiprosjekt for å se på alternative måter å skaffe foreningen inntekter på. Han kunne tenke seg å lede et slikt prosjekt, men på den betingelse at han fikk avløsning som styreleder inntil videre. Styret stilte seg positiv til dette, og det ble vedtatt at frem til neste ordinære årsmøte, skulle nestleder Karl F. Johansen fungere som leder og Birger Solvang som nestleder. Formelt skjedde endringen fra og med Fra samme dato overtok Lisa Høyem Kristiansen som redaktør av CarciNor medlemsblad. 1

2 Sissel Rye Tørring har i 2006 vært styrets sekretær og Tone Høiberg Hove har hatt spesielt ansvar for foreningens Likemenn/regionkontakter. 1. varamedlem Odd K. Sørlie har vært innkalt til samtlige styremøter. Styret i 2006 Birger Solvang Tone Høiberg Hove Sissel Rye Tørring Karl-F.Johansen Lisa H. Kristiansen Odd K. Sørlie Møter Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter. De fleste møtene er holdt i Kreftforeningens lokaler i Oslo, men det er også avviklet styremøter i forbindelse med andre arrangement som CarciNor har gjennomført. Således ble det holdt to styremøter i Sandefjord, ett i Tromsø, ett på Gardermoen i forbindelse med Likemannseminartet i september og det er holdt ett styremøte i Trondheim i forbindelse med planleggingen av Landskonferansen Dette styremøtet ble også kombinert med at styret deltok på regionmøtet for Midt- Norge den 6.desember Styremøte, Andreas, Sissel og Tone Årsmøtet 2006 var lagt i forkant av CarciNor sin Landskonferanse i Sandefjord, og ble avviklet fredag 17. mars 2006 kl på Rica Park Hotell Sandefjord. Det deltok totalt 62 personer i årsmøtet, av disse var 54 stemmeberettigede. 4 medlemmer ankom etter at årsmøtet var avsluttet, slik at da Landskonferansen åpnet lørdag 18. mars var det totale deltakerantall 66 personer. Som man vil se av programmet for Landskonferansen, startet man allerede fredag kl 1800 med foredrag av Per Anders Nordengen. Konferansen fulgte deretter det oppsatte program slik: Fredag 17. mars: Registrering av deltakere og innsjekking på hotellet Livsnyter, prest og foredragsholder, - Per Anders Nordengen: 2

3 Livsglede i livsalvoret ord til glede og ettertanke 1900 Årsmøte i CarciNor 2030 Middag i restauranten med etterfølgende sosialt samvær Lørdag 18. mars: Åpning av Landskonferansen av styreleder Birger Solvang Hilsen fra Kreftforeningen v/seksjonsleder Trond Aarstad jr Faglig program: Professor og klinikksjef ved Akademiska sjukhuset i Uppsala, Barbro Eriksson: Nevroendokrina tumörer diagnostikk og behandling Anledning til spørsmål etter foredraget Reaktivisering av uførepensjonister hvilke muligheter finnes? v/kjersti Alise Fjeldstad, Trygdeetaten i Sandefjord Lunsj Omvisning m/guide på Hvalfangst museet, eller byvandring i Sandefjord m/reidun Rekkedal som kjentkvinne Innledning til gruppesamtaler v/tone Høiberg Hove Gruppesamtaler - pasienter - pårørende Gruppeledere for hver gruppe 1900 CarciNor sin festmiddag med underholdning av trubadur Louis Jacoby Søndag 19. mars: Pasientens røst 3 personer forteller sin historie Plenumsdebatt. Moderator: Karl-Fridtjof Johansen Oppsummering og avslutning 1200 Utsjekk, lunsj og hjemreise Styret er av den oppfatning at også vår Landskonferanse nr 2 ble meget vellykket, - at det ble et godt faglig utbytte for deltakerne og hyggelig sosialt samvær. Hvis noe skal fremheves spesielt, så er det styrets inntrykk at gruppesamtalene på lørdag ettermiddag ble godt mottatt. Fra Landskonferansen i Sandefjord 3

4 I forbindelse med festmiddagen lørdag ble Reidun Rekkedal takket for sin store innstas for CarciNor. Reidun hadde nå valgt ikke å ta gjenvalg til styret, etter å ha hatt verv i CarciNor fra den spede begynnelse. Hyggelig samvær under middagen lørdag kveld For at det også denne gangen skulle bli anledning for så mange som mulig av foreningens medlemmer å delta på Landskonferansen, hadde styret vedtatt at foreningen dekket opphold på hotellet for alle deltakere, men reisen til og fra Sandefjord måtte den enkelte betale selv. CarciNor er takknemlig for den støtte vi får, og som gjør det mulig for foreningen å kunne tilby sine medlemmer et slikt arrangement. Det vises for øvrig til de omtaler og referater fra både Landskonferanse og Årsmøte som er tatt inn i CarciNor medlemsblad nr Også i 2006 har det vært en klar prioritering å få arrangert regionmøter og det er i løpet av året blitt avviklet regionmøter i Tromsø i november Trondheim i desember Stavanger i oktober Bergen i mai Oslo juni og desember Regionmøte i Trondheim Også i 2006 har regionmøtene vært godt besøkt, men det er enkelte steder et problem at reiseutgiftene er store. Selv om reiseutgifter dekkes, kan det derfor også være vanskelig å skulle legge ut for disse, da det tar noe tid før utlegget blir refundert. Styret vil se nærmere på hva som kan gjøres i med dette. Det planlegges også i 2007 et regionmøte i Bodø. Styret er glad for den kreativitet som legges i de regionale arrangementene for å få til møter med en god kombinasjon av fag og sosialt samvær. Styret håper at vi i 2007 vil kunne tilby de lokale arrangører enda mer bistand for å få til gode og interessante møter. 4

5 Fra alle regioner rapporteres det om stor bistand fra Kreftforeningens seksjoner i forbindelse med den regionale møtevirksomheten. CarciNor vil med dette få rette en stor takk til seksjonene rundt omkring i Norge for den interesse som vises for vårt arbeid. Styret ved Birger Solvang hadde den 17. oktober også et innlegg på NNSF s møte på Gardermoen. Det ble på det samme møte vedtatt at NNSF skulle bestå som en interessegruppe fremover. Dette er svært gledelig for CarciNor. Styret ved Birger Solvang hadde den 17. oktober en presentasjon av CarciNor i Hamar på et møte i regi av Mjøsregionens Onkologisk Forum. Styreleder og andre fra styret har i løpet av året deltatt på møter arrangert av NNTG, på alle Montebello kurs, representantskapsmøter og andre møter i Kreftforeningen, Kulturdepartementets Møteplass konferanse for frivillig arbeid, og i flere andre møter relatert til vårt arbeid. Tilknytning til Kreftforeningen Under dette avsnittet ble det i fjorårets årsberetning gitt en omfattende orientering om vår tilknytning til Kreftforeningen, de endringer som skjedde i tråd med de omorganiseringer som Kreftforeningen foretok i sin organisasjon, og de konsekvenser dette hadde for CarciNor. I siste avsnitt ble det avsluttet slik: Det er imidlertid ved årsskiftet godt å konstatere at Kreftforeningen har satt inn tiltak for å få ordnet opp i dette tidlig i Styret vil også gi uttrykk for at har all forståelse for at en slik stor endringsprosess vil medføre noe turbulens og ta tid, og uttrykke håp og tillit til at Kreftforeningen vil lykkes i dette store og nødvendige arbeidet. Samtidig vil CarciNor gi uttrykk for at foreningen på alle måter vil bidra til at omstillingsarbeidet skal bli vellykket. Når denne årsberetningen skrives, er det flott å konstatere at det også ble slik. De saker vi påpekte som viktige for vår forening har blitt rettet på, og har blitt bedre og bedre i løpet av året. Det er også vårt inntrykk at Kreftforeningen rent generelt har lykkes i sin store omlegging. Men omleggingen fortsetter, og det vil blant annet medføre at vår samarbeidsavtale med Kreftforeningen skal reforhandles i løpet av våren Dette vil gå på rent praktiske ting i vårt samarbeid. For en ting står helt fast: Og det er den Plattform, den Rammeavtale som vårt samarbeid bygger på. CarciNor er overbevist om at vi med denne som grunnlag skal finne frem til samarbeidsavtale som ytterligere vil forsterke det viktige arbeid vi skal samarbeide om, nemlig arbeidet for pasienter, pårørende og våre medmennesker. 5

6 Informasjon I løpet av 2007 endret Kreftforeningen sitt operative system for sine WEB sider. Dette innebar at de hjemmesidene CarciNor hadde utviklet ikke lenger kunne benyttes. Det ble derfor besluttet at nye sider skulle utarbeides i henhold til det system som Kreftforeningen nå benytter. Dette medførte en ekstrautgift for CarciNor på ca. kr ,-. Gjerholm Design A/S har bistått med den nye designen, og som man vil se er også layout på våre Internettsider nå tilpasset den vi har på vårt medlemsblad og annet informasjonsmateriell. Dette gir en god gjenkjennende effekt, og vil bidra til den profil som CarciNor ønsker å ha. Vårt medlem Jan Inge Jensen, som også hadde ansvaret for de gamle hjemmesidene våre, har vært ansvarlig for oppbygging av våre nye sider, og har også det daglige ansvaret for vedlikehold. Styret vil takke Jan Inge for en flott innsats. Det har som før blitt utgitt 4 nummer av vårt medlemsblad. Det er fremdeles en utfordring å finne frem til en god miks på stoff til bladet. Produksjon og layout har gått greit hele året, ikke minst takket være dyktighet og fleksibilitet hos medarbeiderne i Gjerholm Design A/S, som forestår utforming og oppsett av hvert nummer i henhold til det stoff og billedmateriale som redaktøren setter opp. Som nevnt innledningsvis overtok Lisa Høyem Kristiansen i oktober redaktøransvaret for bladet, og det er i den forbindelse satt sammen en redaksjonskomité som består av Lisa, Jan Inge Jensen og Karl F. Johansen. Den artikkelserie som ble startet om Hvile medisiner bruker vi vakte en del reaksjoner, da noen mente at innholdet i artikkel nr 1 kunne oppfattes som reklame, og dermed være i strid med regleverket. Det ble derfor gjort et utredningsarbeid på dette, som konkluderte med at CarciNor her ikke hadde gjort noe galt i henhold til gjeldende bestemmelser, da artiklene var å betrakte som viktig informasjon til vår pasientgruppe. Arbeidet med Pasientmappene fortsetter, og ordningen vil i første halvår 2007 bli evaluert og oppdatert. Det har også i 2007 blitt gitt informasjon om foreningen og dens arbeid på samtlige Montebello kurs. Også i 2006 har kontakten med vår søsterforening i Sverige, Carpa, vært god. 15. oktober deltok Karl-Fridtjof og Anne Katrine Johansen og Andreas Hole på Carpa sitt informasjonsmøte i Lund i Sverige. Carpas styre vil bli invitert til vår Landskonferanse i oktober Det er av stor viktighet å opprettholde et kontaktnett i Sverige og et godt vennskap til våre svenske venner. 6

7 Likemannsarbeid Tone Høiberg Hove har også i 2007 vært styrets hovedansvarlige for arbeidet med våre likemenn/regionkontakter. Tone har fulgt opp likemennene/regionkontaktene mellom de samlingene vi har hatt, noe som er meget viktig for kontinuiteten i dette arbeidet, og ellers vært meget sentral i planlegging av programmet ved de årlige seminarer som vi har invitert til. Takk til Tone for vel utført jobb. På grunn av størrelsen på vår forening, er det ikke naturlig for oss å ha lokale foreninger. Derfor er arbeidet til våre likemenn/regionkontakter ekstra viktig. I september ble det arrangert ny samling for våre Likemenn/regionkontakter, også denne gang lagt til et hotell på Gardermoen. Det er vårt inntrykk at disse årlige samlingene blir godt mottatt blant våre Likemenn/regionkontakter. Det er viktig for foreningen at vi gir våre Likemenn/regionkontakter nødvendige nye innputt, og oppdaterer dem på aktuelle saker, og ting i tiden. ( se referat i medlemsblad nr 3/2005) Noe ut på høsten fikk CarciNor rede på at vår likemann/regionkontakt i Møre og Romsdal, Per Noralf Roan fra Valsøyfjord, var død. Det var med stor beklagelse vi fikk denne beskjed, som dessverre nådde foreningen så sent at vi ikke fikk anledning til å gjøre noen oppmerksomhet i forbindelse med Per Noralf sin bortgang. Takk til alle likemenn/regionkontakter for innsatsen også i Stipend Også i 2006 har CarciNor innvilget stipend til Trude Haugland for at hun kan fortsette med, - og fullføre sin dr. grad studie Pasienter med nevroendokrin carcinom og deres behov for undervisning. Bevilget beløp er kr ,-. Trude Haugland vil legge frem sine resultater på Landskonferansen. Trude Haugland Diverse Ved årets slutt er økonomien i CarciNor god. Av den grunn fikk vi også avslag på vår søknad til Kreftforeningen om ekstramidler til gjennomføring av diverse aktiviteter. Styret har i 2006 arbeidet aktivt for å få en god økonomisk oversikt, og det har vært en målsetting at foreningen skulle ha en sunn og god økonomi og en tilfredsstillende 7

8 likviditet. Styret er av den oppfatning at de målsettinger som ble satt for 2006 er oppnådd, og at de endringer som vi mente måtte til i de rutiner vi var avhengig av i Kreftforeningen, er gjennomført. Som nevnt tidligere tok Birger Solvang høsten 2006 initiativ til at vi skulle sette i gang et økonomiprosjekt, for å se på mulighetene for alternative finansieringsformer. Dette arbeidet har nå kommet i gang, prosjektbeskrivelse er lagt frem, og foreningens medlemmer vil bli holdt fortløpende orientert om prosjektet i tiden som kommer. CariNor har i 2006 søkt om medlemskap i Funksjonshemmedes Felles Organisasjon. Også i 2006 har foreningen mottatt tilskudd fra Helseregionene. Det er også mottatt flere båregaver og andre gaver. CarciNor vil uttrykke stor takknemlighet overfor alle de som på denne måten støtter vårt arbeid. Tusen takk alle sammen! For enkelt tall og poster henvises til det fremlagte regnskap. Til slutt Også ved denne anledning er det grunn til å si at 2006 har vært et aktivt år for vår forening. Mye er gjennomført, og mange saker er tatt fatt i. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at vår forening har mange utfordringer fremfor seg, og at det fremdeles er oppgaver som kan løses bedre. Det er takket være et godt samarbeid med Kreftforeningen og andre samarbeidspartnere, og ikke minst en stor og flott innsats fra vår utmerkede daglige leder, - Andreas Hole, som gjør at vi kan opprettholde et rimelig høyt aktivitetsnivå. CarciNor takker Kreftforeningen og alle sine gode samarbeidspartnere for all god hjelp og bistand også i Pasientforeningen CarciNor har pr hovedmedlemmer og 16 støttemedlemmer. Det er en økning på 72 hovedmedlemmer i løpet av Oslo, 17. februar 2007 Karl-Fridtjof Johansen Birger Solvang Sissel Rye Tørring Tone Høiberg Hove styreleder nestleder styremedlem styremedlem Lisa Høyem Kristiansen Odd Kristian Sørlie Styremedlem 1. varamedlem 8

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Takk til Reidunn! Lederen har ordet. Landskonferansen. Redaktørens spalte. Likemenn i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet.

CarciNor-medlemsblad. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Livskvalitet hos NET pasienter. Informasjon til årsmøtet. CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Sissel Rye Tønning til minne. Kurs på Montebello-Senteret. Eva Lisa Myhra til minne. Årsmøte i CarciNor CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Innlegg fra Lisa; nytt styremedlem. Lederen har ordet. Referat fra styremøtet i Oslo 2006

Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Innlegg fra Lisa; nytt styremedlem. Lederen har ordet. Referat fra styremøtet i Oslo 2006 CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer