Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: Klokkeslett: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00"

Transkript

1 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet møtet og ønsket alle velkommen b) Godkjenning av stemmeberettigede på årsmøtet Styret foreslo at også de med betalt medlemsskap for 2011 fikk stemme ved årsmøtet. Ingen fremmøtte med betalt medlemsskap for inneværende år var møtt opp, men det var 15 fremmøtte med betalt medlemsskap for Møtet konstituerte dermed seg selv som stemmeberettiget. c) Opptak av navneforetegnelse Det ble foreslått at opptatt navnefortegnelse gjaldt som dokumentasjon på at medlemmer i Sarkomer var til stede. Det ble stemt over og ble enstemmig vedtatt. Antall fremmøtte med stemmerett: 15 Antall fremlagte fullmakter: 0 I alt 15 stemmer. d) Godkjenning av sakliste og innkalling Godkjenningen av saksliste og innkalling ble stemt over. Enstemmig godkjent e) Valg av ordsstyrer Styret foreslo konstituert styreleder Pål Nedrelid Ble stemt over. Enstemmig godkjent f) Valg av protokollfører Frode Dyrnes Homb enstemmig valgt g) Valg av 2 til å undertegne protokollen Thelma Langeland og Torill A. Odden valgt av årsmøtet. Sak 2: Gjennomgang av styrets årsberetning. Årsberetningen ble gjennomgått av konstituert styreleder, og i tillegg til det som sto i årsberetningen, ble det også lagt vekt på av styret at Sarkomer holdt foredrag ved Onkologisk Forum på Holmenkollen Park Hotell i november Forumet var et seminar om sarkom for helsepersonell. I tillegg nevnte ordstyrer og konstituert styreleder at Sarkomer ble hørt i forbindelse med utarbeidelse av «Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av sarkom» (Utkast) (IS 1980) (Helsedirektoratet). Alle medlemmer som vil lese Sarkomers uttalelse, kan få dette ved å henvende seg til Sarkomer per mail eller per post, ble det også opplyst om. Styret kunne også offentligjøre for de fremmøtte årsmøtedeltakerne at tilskuddsnemnda i BUFdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) har godkjent Sarkomer som tilskuddsberettiget organisasjon,

2 og Sarkomer vil motta statsstøtte som er en fastsatt støtte til drift av organisasjonen, men den blir ikke fastsatt i årlig sum før i medio juni Årsberetningen ble tatt til etteretning og ikke stemt over. Sak 3: Regnskap 2011 og budsjett for 2012 I regnskapsfører fra Organisasjonsservices fravær gjennomgikk konstituert styreleder regnskapet for 2011 som ble vedtatt med forbehold om at en rekke forbehold utbedres før det kan innberettes; Lønnsposten for 2011 skal posteres under annet navn enn lønn da dette var refundasjon av kjøring- og parkeringsutgifter. Årsmøtet foreslo «Kostnadsgodtgjørelse» som riktig posteringsnavn. Posteringen «Salgsinntekt» bør erstattes med et annet navn og posteres under navnet «Kontingentinntekt». Noteapparatet bakerst i regnskapet samsvarer ikke med notene som fremkommer i regnskapet. Disse fremlagte forbedringspunkter må utbedres før årsmøtet tar vekk sitt forbehold ved godkjennig årsregnskapet for Årsmøtet la ikke skjul på sin forundring over at et så lite regnskap har så stort rom for forbedringer. Konstituert styreleder gikk så igjennom budsjettet for 2012 og årsmøtet hadde, på tross av at budsjettet ikke trenger godkjenning av årsmøtet, en rekke punkter for forbedringer; Overføring av overskudd fra 2011 bør samsvare med overskuddet i regnskapet for 2011 Det ble også reist spørsmål om overføring av overskuddsmidler fra 2011 i det hele tatt bør stå i et budsjett for I utgiftskolonnen bør årstallet rettes fra 2011 til 2012 Revisorutgiftene bør inn i budsjettet Fremkom kritikk av daglig leders lønn 1 Budsjettet bør endres og tilpasses «Den store kule dagen» som Sarkomer arrangerer 20. oktober i 2012 sammen med Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi, OUS. SAK 4: Forandringer i styret og valg Konstituert styreleder informerte om at Odd Andreas Tofteng og Frode D. Homb fratredde sine verv og skulle ut av styret. Nedrelid ga ordet til valgkomiteen Valgkomiteen forslo: Styreleder: Pål Nedrelid, tidligere pasient, ble foreslått som kandidat. Forslaget ble stemt over. Nedrelid ble enstemmig valgt og klappet inn som ny styreleder. 1 Daglig leders lønn er ikke slik årsmøtet oppfattet det som. Minus blant annet arbeidsgiveravgift, så er lønnen brutto kroner for en 30 prosent stilling.

3 Innstilte nye styremedlemmer: Sissel Aanes Storvik, etterlatt ung, forslått som kandidat til styret. Storviks kandidatur ble stemt over. Hun ble enstemmig valgt. Valgkomiteen rådet styret til konstituere seg selv i forhold til styrevervenes lengde, slik at ikke mange av styremedlemmene ble byttet ut på en gang. Pål Nedrelid tok så ordet og opplyste om at et styreverv for GIST-pasienter var ledig. Det kom ingen benkeforslag. Et kandidatur ble fremmet og innlemmet i fast arbeidsgruppe med møterett i styret etter at årsmøtet ble hevet. Kandidaten var Anders Synstad. Valgkomiteen og varamedlemmet foreslått sittende i to år til: Sissel Herlin Bøvre Inger Hornkjøl Bjørn Hofflund Nystad Varamedlem Astrid Jahr Kandidaturene og vervene bekreftet av valgkomiteens medlemmer, men ikke bekreftet av varamedlemmet. Alle medlemmer ble enstemmig valgt. SAK 5: Endring i vedtektene Styret i Sarkomer anbefalte følgende forandringer i vedtektene om Sarkomers samarbeidspartnere: I 2, andre setning, siste del, strykes «Nasjonalt kompetansesenter for sarkomer.», og inn settes følgende frase og utfyllingssetning: «og Kompetansetjenesten for sarkomer og Referansegruppene hvor Sarkomer skal være representert med en representant i styret til Referansegruppene.» Kompetansetjenesten for sarkomer eies av helseforetaket Helse SørØst og er øverste organisering av spesialister i sarkomer i Helse SørØst. Referansegruppene er styrer bestående av representanter for sarkomspesialister fra alle helseforetakene i Norge.

4 Kompetansetjenesten for sarkomer og Referansegruppene sikrer alle sarkompasienter i Norge et likt behandlingstilbud. Styret i Sarkomer anbefalte også å stryke hele den siste setningen i 4: «De som tegner medlemskap i foreningen, blir automatisk også personlige medlemmer i Kreftforeningen.» Kreftforeningen tilbydde ikke et slikt automatisk medlemskap. Forslagene ble tatt opp til votering én for én og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. SAK 6: Opprettelsen av regionslag Sarkomer forslo følgende regionslag; Sarkomer Nord Sarkomer Sør Sarkomer Øst Sarkomer Vest Sarkomer Midt-Norge Forslagene tatt opp til samlet votering og vedtatt enstemmig. Sarkomer opplyste om at man i Nord allerede har to personer klare til å utdannes som likemenn straks avtalen med Kreftforeningen er gjort. SAK 7: Eventuelt. Under sak 7 kunne ingen bindende vedtak fattes av årsmøtet, ettersom sakene ikke forekom klart av innkalling og saksliste til årsmøtet. «Den store kule dagen» blir arrangert den 20. oktober. Nettsiden er snart ferdig, og ventes ferdigstilt 1. juli. Statsstøtte er ikke utbetalt, men Sarkomer vil motta støtten fra BUFdir for drift av organisasjonen, en driftstøtte som blant annet skal betale daglig leders lønn, slik at andre midler kan brukes til likemannsarbeid. Det ble opplyst om at vi har søkt assosiert medlemsskap hos Kreftforeningen. 2 Årsmøtet foreslo også at Sarkomer legger frem en akitvitetsplan, hvilket bør gjøres på hjemmesiden. Pål Nedrelid redgjorde også for planene til Sarkomer den kommende tiden. Sarkomer satser på å arrangere tur for sine medlemmer innen to til tre år, med søtte fra Extrastiftelsen, hvor turen blir som et rehabliteringsprosjekt med trening og faglig innhold. Det er uklart når vi får midler fra Extrastiftelsen, men Sarkomer skal søke hos Extrastiftelsen neste år. Møtet heves. 2 Svar ventes medio juni 2012.

5

Styrets årsberetning 2012

Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 Sarkomers første ordinære driftsår er tilbakelagt. Styret ansatte Frode Dyrnes Homb i 30 prosent stilling fra 1. januar 2012 for å nå målene til foreningen. Sarkomer skulle søke

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og

Valg av : Ordstyrer Kari Nerdrum Tangen Godkjent Referenter Else Nielsen og Mona M. Moum Godkjent Tellekorps Vibeke Grønli, Hanne Payne og Generalforsamling i Trondheim 29 oktober 2000 Ved møtestart var det 49 stemmeberettigede. 1. Anne Sigstad startet med å ønske velkommen. 2. Konstituering Godkjenning av innkallelse Godkjent Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer