Statens helsetilsyns eksterne kommunikasjon Vedlegg 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens helsetilsyns eksterne kommunikasjon Vedlegg 1"

Transkript

1 Utgitt av Statens helsetilsyn Saksbehandler: NVE Kontrollert av: XXX XX Godkjent av: LHA Revideres innen: Ved behov Statens helsetilsyns eksterne kommunikasjon Vedlegg 1

2 Innhold 1. Bakgrunn - avgrensning Generelle temaer Visuell profil - maler Språk og terminologi Årlig publiseringsplan Kommunikasjonskanaler Løpende kontakt med massemedier og fagmedier Tilsynsmelding Rapport fra Helsetilsynet Internserien Artikler, kronikker og innlegg i fagmedier og aviser Foredrag, forberedte innlegg, forelesninger og taler Høringsuttalelser Nettstedet Rundskriv Møter Annonser Lysarksett Stands Distribusjon av pressemeldinger Medieovervåking Sosiale medier Video Skjema... 9 Side 2 av 9 sider

3 1 Bakgrunn - avgrensning Vedlegget for ekstern kommunikasjon skal peke på ulike kanaler, målgrupper og utfordringer, og å fremme forslag om hvordan Statens helsetilsyn skal møte de ulike målgruppene i hvilke kanaler. Dette notatet bygger på dokumentet Kommunikasjonspolitikk for Statens helsetilsyn og er sortert på kommunikasjonskanal. 2 Generelle temaer 2.1 Visuell profil - maler Den visuelle profilen ble lansert i 2002, og designmanualen ble revidert i Forvaltning av visuell profil og de enkelte malene hører under kommunikasjonsdirektørens ansvarsområde og utføres av avd. III. Designmanualens generelle regler for logo og typografi er obligatoriske. Designmanualen inneholder obligatoriske retningslinjer for disse malene: Rapport fra Helsetilsynet Rundskriv Brev 2.2 Språk og terminologi Statens helsetilsyn gjennomførte i 2006 et språkprosjekt. Det ble blant annet utformet en språkprofil og et obligatorisk skrivekurs. Det arrangeres jevnlig kurs for nye ansatte. Vi opprettet også en egen språkside på Losen med råd og veiledning. Ansvaret for språkrøkt ligger i linja, men kommunikasjonsdirektøren skal være pådriver i språkarbeidet. Det har vært gjennomført et spesialtilpasset kurs i å skrive vedtak med veiledende oppfølging. Kurset involverte ledere og medarbeidere i Avdeling for tilsynssaker. Resultatet av dette ble evaluert høsten 2011 og oppfølgingskurs er holdt. Det er også utarbeidet Retningslinje for rapportskriving og det er gjennomført kurs i å skrive rapporter. Dette er blant de viktigste trykksakene vi produserer. Rutinen skal evalueres medio Det skal årlig arrangeres en samling for rapportforfattere for å gi faglig påfyll. 2.3 Årlig publiseringsplan I ledermøte 1. desember 2004 (sak 3/12/04) ble det konkludert med at det i VP angis tydelig hvilke former for publisering som hører til hver aktivitet. Side 3 av 9 sider

4 Det lages en egen publiseringsplan i forbindelse med virksomhetsplanarbeidet som inneholder: utgivelser i Rapport fra Helsetilsynet, jf. rutine for serien artikler, kronikker formidling og undervisning eventuelle annonsekampanjer 3 Kommunikasjonskanaler 3.1 Løpende kontakt med massemedier og fagmedier Statens helsetilsyn har flere henvendelser fra media hver arbeidsdag. De fleste henvendelsene går til mellomlederne, avdelingsdirektørene, ledelsen og kommunikasjonsdirektør. Kommunikasjonsdirektøren har ansvar for å koordinere all pressekontakt og har sammen med avdelingsdirektørene og mellomlederne ansvar for å generere stoff til media. Kommunikasjonsdirektøren skal også drive opplæring for forværelsene/sentralbordet i å være førstelinjetjeneste i mediekontakten. Statens helsetilsyn har skrevne rutiner for mediehåndtering som også beskriver organiseringen av arbeidet: Mediekontakt - informasjonsrutiner Håndbok for Helsetilsynets håndtering av henvendelser fra media og utsending av pressemeldinger 3.2 Tilsynsmelding Dette er en årlig publikasjon hvor Statens helsetilsyn omtaler temaer ved sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester som fortjener offentlig oppmerksomhet og debatt. Tilsynsmeldingen innholder tematiske artikler som sammenfatter funn og erfaringer fra tilsynsvirksomheten og en statistikkdel som viser tall og fakta for året som gikk. 3.3 Rapport fra Helsetilsynet I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles resultater fra klagebehandling og tilsyn med sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester. (nettstedet) Utgivelsene publiseres alltid i nettversjon og i noen tilfeller også i papirversjon. Dette avgjøres av ledermøtet. Uansett publikasjonsform sendes det brev til målgruppene. Utskrift fra nettet eller trykt versjon sendes til fast liste med sentralforvaltningen m.fl. Rutine for Rapport fra Helsetilsynet ble vedtatt i Side 4 av 9 sider

5 Rutine for rapportskriving ble vedtatt i Retningslinjene skal evalueres medio i samarbeid med aktuell fagavdeling og kommunikasjonsdirektør 3.4 Internserien Internserien kan være rapporter som i hovedsak er ment til internt bruk, retningslinjer, prosedyrer, kunnskapsoppsummeringer og veiledere til landsomfattende tilsyn og lignende. Flere av disse publiseres også på 3.5 Artikler, kronikker og innlegg i fagmedier og aviser Det publiseres noen artikler i fagtidsskrifter, men omfanget er lite, og vi kan f.eks øke antall artikler knyttet til oppsummeringsrapportene fra landsomfattende tilsyn i. Omfanget må fastsettes i forbindelse med utarbeiding av virksomhetsplanen. Statens helsetilsyn bør også i større grad enn i dag svare på innlegg i avisene for å bidra til kunnskap om hvordan vi arbeider med tilsynssaker og andre sakstyper og temaområder. Artikler, kronikker og innlegg har egen undermeny på nettstedet med lenker til fulltekstversjoner på utgivernes nettsteder. 3.6 Foredrag, forberedte innlegg, forelesninger og taler Viktige foredrag som holdes, publiseres på nettsida vår, sammen med artikler og kronikker. I den grad det er mulig, bør det i forbindelse med virksomhetsplanarbeidet vurderes hvilke arenaer vi ønsker å prioritere. 3.7 Høringsuttalelser Antall høringer vi svarer på har gått ned. Ledelsen bør vurdere om dette skal økes igjen. Vi får stort gjennomslag for høringene våre, og de publiseres løpende på nettsida. Beslutning om hvilke høringer vi skal avgi uttalelser til tas i ledermøtene. Avd III publiserer høringsuttalelser på nettet i samråd med ledelsen og avdelingen som har skrevet uttalelsen, jf linjeprinsippet. Kommunikasjonsdirektøren skal konsulteres. Side 5 av 9 sider

6 3.8 Nettstedet Statens helsetilsyn fikk nytt nettsted i Det nye nettstedet er laget for å nå de viktigste målgruppene våre: Eiere, drivere og ansatte i sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester Befolkningen særlig når det gjelder rettigheter og klagemuligheter Journalister Bruker- og yrkesorganisasjoner Andre organer i forvaltningen De viktigste formålene med nettstedet er: eiere, ledelse og personell i tjenestene skal ha lett tilgang til myndighetenes krav til tjenestene (lover, forskrifter, rundskriv og annet som uttrykker myndighetenes forståelse av lover og forskrifter) informasjon om befolkningens rettigheter og klagemuligheter skal være tilgjengelig for befolkningen og for tjenesteyterne som skal ivareta rettighetene resultatene av tilsynsmyndighetenes arbeid skal være lett tilgjengelige enhver skal kunne se hvordan tilsynsmyndighetene arbeider (metoder, tilsynsplaner, saksbehandlingsrutiner, oversikt over oppgaver, myndighet, organisering osv.) Bruksmønsteret og responsen vi får, kan tyde på at interessen for nettstedet har en sammenheng med det å ha nok nyheter og nok stoff som omhandler det daglige virke i tjenestene. Det er utfordringer knyttet til bruk av tilstrekkelig ressurser i avd I og II for å ivareta sitt ansvar for informasjon om sine ansvarsområder på Mye av virksomheten i Statens helsetilsyn og hos fylkesmennene kan sammenstilles og publiseres. Kommunikasjonsdirektøren har et overordnet ansvar for nettbaserte informasjonsløsninger. Dette inkluderer det redaksjonelle ansvaret for internett og intranett. Linjeprinsippet tilsier at ansvaret for det faglige innholdet for det som legges ut på internettsidene og intranett, forankres i den avdelingen som har ansvar for et saksområde. Det anbefales at gjennomgang av det som er publisert på internett med forslag om forankring av ansvaret for det faglige innholdet, videreføres. Side 6 av 9 sider

7 Det anslås et ressursbehov tilvarende ett årsverk til denne oppgaven samlet for avdeling I og II i tillegg til det som i dag brukes i avd. III. Kommunikasjonsdirektøren leder nettredaksjonen. Avd I og II peker ut faste kontaktpersoner for nettredaksjonen. 3.9 Rundskriv Rundskriv inneholder forvaltningens egen fortolkning av regelverket, hva organet legger av innhold i en rettslig standard, retningslinjer for saksbehandling m.v. Formen bør beholdes fordi det er en innarbeidet form for formidling av myndighetsutøvelse med bredt nedslagsfelt og langvarig interesse, og fordi de fleste myndighetsorganer i sentral stat bruker den Møter Ledelsens kontaktmøter og løpende uformelle kommunikasjon med ledelsen i de andre organene i statlig barnevern, sosial- og helseforvaltning, yrkes- og brukerorganisasjoner, er viktige kommunikasjonskanaler. Vi bør også ha faste møter med aktuelle brukerorganisasjoner, pasientombud og pårørendegruppen. Dette kan organiseres f.eks som et panel i forbindelse med prioritering av tema for tilsyn Annonser Vi benytter annonser i ulike fagblader for å promotere nettsiden vår. I tillegg har vi enkelte annonsekampanjer for å nå enkelte viktige målgrupper, som eksempelvis gjennom Tidsskriftet for Den norske legeforening. Stillingsannonser er utformet også med tanke på profilering av Statens helsetilsyn. Kommunikasjonsdirektør har ansvar for eventuelle annonsekampanjer Lysarksett Lysarksett med presentasjon av Statens helsetilsyn på norsk og engelsk må oppdateres. Det er nødvendig å ha et oppdatert sett for å kunne presentere oss hensiktsmessig, uten urimelig ressursbruk i hvert tilfelle. Side 7 av 9 sider

8 3.13 Stands Statens helsetilsyn stiller i enkelte sammenhenger med en stand hvor tilsynet presenteres. Vi har utarbeidet enkelte roll up -plakater til formålet Distribusjon av pressemeldinger Det er inngått avtale med NTB om distribusjon av pressemeldinger. Kommunikasjonsdirektøren følger opp avtalen. Vi sender ut pressemeldinger i mindre og mindre grad. De fleste sakene legges i stedet som nyhet på vår egen nettside. Dette fanges vanligvis raskt opp av media Medieovervåking Avtale med Intermedium om system for medieovervåking er inngått. Kommunikasjonsdirektøren følger opp avtalen og vurderer søkekriteriene. Intermedium overvåker også sosiale medier hvor Statens helsetilsyn nevnes Sosiale medier De mest brukte blogger inngår i medieovervåkingsavtalen som Statens helsetilsyn har med Intermedium. Det nedsettes en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke muligheter sosiale medier byr på for Statens helsetilsyn, og utarbeide retningslinjer for bruk av sosiale medier i jobbsammenheng for medarbeiderne i organisasjonen Video Aktuelle mulige typer bruk av video og lydopptak er som følger: Streaming og fulltids videoopptak Streaming vil si å vise en hendelse som nett-tv samtidig som det faktisk skjer. Det vil i vår sammenheng som regel være snakk om pressekonferanse, seminar eller konferanser. Dette er tjenester som må kjøpes eksternt. Side 8 av 9 sider

9 Redigert video Redigerte videoopptak er gjerne av et par minutters varighet. Lydfiler Taler som blir holdt uten medfølgende presentasjoner, eller taler der lyden formilder budskapet alene, kan presenteres i form av lydfiler. Avd III etablerer en prosedyre for å lage redigerte videosnutter for intranettet. Hvis vi skal bruke video på internettsidene, må vi kjøpe inn profesjonelle tjenester. Forankring: avd. III 3.18 Skjemaer Skjemaer brukes til evaluering av konferanser, kurs og lignende. Det brukes også til påmelding. En ny bruk som vi bare har sett starten på er å bruke skjemaer til innhenting av opplysninger i forbindelse med tilsyn. Spørreskjemaer kan også brukes til jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser for å se effekt av ulike tiltak over tid. Bruk av elektroniske spørreskjemaer har altså et stort potensial i vår samhandling med ansatte, samarbeidende etater og med tilsynsobjekter. Våre skjemaer skal i størst mulig grad følge ELMER2-standarden, og vi bygger opp kompetanse på å bruke skjemaer og ønsker å bruke skjemaer mer offensivt i evalueringer internt og til støtte i tilsyn. Vi vurderer å anskaffe et skjemaverktøy som kan lage skjemaer i tråd med ELMER2- standarden. Forankring: avd. III Side 9 av 9 sider

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk April 2007 Statistisk sentralbyrås håndbøker 89 Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk April 2007 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583

Sosiale medier i forvaltningen. Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Sosiale medier i forvaltningen Difi-rapport 2012:2 ISSN:1890-6583 Forord Hva kjennetegner forvaltningens bruk av sosiale medier? Hvilke muligheter og utfordringer møter forvaltningen når den tar i bruk

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver

Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver Til: KMD Frå: Difi Kopi: Dato: 20. april 2015 Saksnr: 15/00277 Arbeidsrapport om de store gruppene av innmeldte tidstyver I henhold til tildelingsbrevet for 2015 skal Difi systematisere og bearbeide resultatene

Detaljer

Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015)

Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015) Oppsummering tidstyver 2014 Store grupper av tidstyver «bak skranken» Arbeidsnotat 1 -Tidstyvprosjektet i Difi (2015) 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og fremskaffelse av datamaterialet...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer